AMEBSFOORTSCH DAGBLAD h BUITENLAND. LOUIS KLEIN F. H. LOMANS Een Speelbal dei Fortuin. ABOKHEMENTSPRIJS f"3 m"ndcn v00t Amtri' „DE EEMLANDER1' PRIJS DER ADVERTENTIE!) EERSTE BLAD. ATIERSFOORT GRIEP niet, in PRINCESS ROOM. Electro- en Radio Technisch Bureau FEUILLETON. 25 Jaargang No 169 foort/ 2.10, per rnaaJid ƒ0,75. Idem franco per pos! 3.—. per weck (mei eralij eerickerins legen ongelukken) f 0.I71. alaondcilijke nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREA ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N'. 47910. TEL INT 513. Maandag 17 Januari 1S27 van 1 regels t 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie- 1 dingen en Llcldadighelds-advc.tenticn voor de helR der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan ieer vooidccligc bepalingen voor het advcrtccien h'cnt circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Hindenburg voert besprekingen. Berlijn, 15 Jan. (H N) Rijkspresident von Hindenburg heeft vanmorgen de centrum leiders dr. Marx on von Guerard bij zich ont boden. Stegerwald, de leider der christelijke vakvereenigingen, die reeds nis kabinetsforma teur is gedoodverfd, bevindt zich op het oogenblik niet te Berlijn cn neemt dus aan de besprekingen niet deel Hindenburg wijst Marx uls kobinetsformator aan. Berlijn, 15 Jan. (H. N.) Vanavond is oflicieel bekend gemaakt, dat de rijkspresi dent vanmiddag dr Marx -dc opdracht tot vor ming van een kabinet heeft gegeven op den grondslag van het gisteren door- dc centrum fractie genomen besluit om door onderhande lingen met de daarvoor in aanmerking komen de fracties van den rijksdag den parlementai ren toestand op te helderen en de mogelijk heid voor het vormen van een regeering te scheppen. Dr Marx heeft zich zijn. beslissing tot morgenmiddag voorbehouden. De Germo- nia bevatte vanavond een artikel, waarin er op aangedrongen wordt, dat, zoo één der cen trumsleiders met de vorming van het kabinet wordt belast, alles in het werk zal worden ge steld om de coalitie der middenpartijen to herstellen en den steun der sociaal-democra ten in voldoenden bindenden vorm te verkrij gen. De sociale toestanden zijn tegenwoordig zóó, dat men in het belang van een geleide- 9 lijkc ontwikkeling moet wenschen, dat de noo- digc sociale wetten zonder oppositie van de machtigste arbeiderspartij zullen worden tot stand gebracht. Weinig kans op ccn compromis. Uit Berlijn wordt d.d 16 Jan aan dc Coui. bericht Rijkskanselier dr. Marx heeft dc opdracht van den rijksprêsid mt nong'enomen, om dooi onderhandelingen: met de partijen do moge1 lijkheid eenér rfegeering van, het midden te onderzoeken. Dc opdracht is in dien vorm ge geven, dat eerst de stemming onder de par tijen zal worden gepolst en dat op grond van dit onderzoek een' plan voor het vormen van een kabinet kan worden opgesteld. Marx heeft zich het recht voorbehouden om ook na af loop van zijn besprekingen met de partijlei ders, de vorming van het kabinet zelf aan een anderen candidaat voor het rijkskanselier schap ovgj te laten. Zijn eerste doel is, dc partijen voor een regeering van het midden te winnen. Voor een regecring van het midden bestaan er drie mogelijkhedenTo. een zuivere mid- denregcering, als minderheidsregeering, welke geen verplichtingen jegens de oppositie op zich neemt2o. een kabinet ven het midden, dat overhelt naar de partijen van links, 3o. een kabinet van Ket midden, dat steun zoekt bij de partijen van rechts. Dr. Marx zal morgen zijn eerste besprekin gen houden met dc vertegenwoordigers der Duitsche Volkspartij Vermoed wordt, dat deze zich tegen een zuivere minderheids regeering zullen uitspreken, doch dat zij "zich ook zullen verklaren tegen een samengaan met de sociaal-democraten. Men verwacht, dat zij nauw contact met de Duitsch-nationalen zul len aanbevelen. Ook zullen morgen l?esprekingen met de sociaal-democraten en de Duitsch-nationalen plaats vinden. In parlementaire kringen be twijfelt men, om een compromis tusschen de Duitsche Volkspartij en de sociaal-democraten veikregen zal kunnen worden, in verband met den wensch van de sociaal-democraten, dat dr. Gessier door een anderen rijksweerminister vervangen zal moeten worden Evenmin zal, naar men vreest, ccn welwillende houding der Duitsch-nationalen verkregen kunnen vorder acngezien dezen actief aan de regeering wil len deelnemen en verschillende portefeuilles voor zich opeischen, o.m. die van binnenland schc«3 zaken. De toestond is derhalve zoo, dat dc vorming von^ een zuiver kabinet van het midden onmo gelijk is, daar het noch door de Duitsche Volkspartij gewenscht wordt, noch door dc Duitsch-nationalen geduld zou worden, noch ook door de sociaal-democraten, wanneer hun geen verstrekkende garanties worden gebo den Ongetwijfeld is de mogelijkheid van een zwenking van rechts thans grootcr dan ooit Ook de Vorwarts uit zich in dezen zin, .waar het uit zekere uitlotingen von het orgaan der Christelijke vakvereenigingen de conclusie trekt, dat Marx in zijn eigen partij moeilijk heden worden bereid Het sociaal-democrati sche bind schrijft „Hoe zal de heer Marx zijn doel bereiken, wanneer tegenover hem, den kanselierscan didaat van het midden, uit zijn eigen kring Stegerwald nis kansclierscandidant van hei burgerlijk bloc geplaatst wordt Marx strui kelt met zijn opdracht zoo mogelijk reeds over de intrigues, die in zijn eigen partij tegen hem gesponnen worden". In hoeverre deze uitlatingen gerechtvaar digd zijn kan vooralsnog niet worden nage gaan. Het is echter een feit, dat dr. Marx, al vorens hij zijn opdracht van den rijkspresident aanvaardde, een bespreking had met de leden von het bestuur der centrumfractie Von Guerard, Wirth, Herold, mevr. Teuch cn dr. Broun. Tn rechtsstaande kringen schijnt men vrij s'cliig op een zwenking van het centrum naar echts te rekenen. Van deze zijde wordt reed» hans een ministcrlijst gecolporteerd, die er als volgt uitzietrijksweer dr Gcssler, bui- tenlandschc zaken dr. Stresemann, arbeid dr Braun, posterijen Stingl, verkeer Rohdc, eco nomische zaken Curtius, justitie dr. Bell. Of dr. Reinhold de portefeuille van financien zal behouden zal van de houding der democraten afhangen dc rechterzijde schijnt dit evenwel niet te verwachten Dc ministeries van bin- nenlandschc zaken en landbouw zullen doo: Duitsch-nationalen worden bezet, die boven dien nog hooggeplaatste ambtenorenpostcn ia andere departementen zouden moeten krijgen De leider van dit ministerie is nog niet gc- onden. De rechterzijde betwijfelt, of dr. Marx aan het hoofd van een dergelijk kabinet zo wiljen staan. Men verwacht echter in elk gc al een man van het centrum EEN BENOEMING VAN DR. LUTHER. Essen, 15 J n. (H. N.) Dc vroegere rijks kanselier dr. Luther, is tot lid van den raad nn commissarissen der Fricdrich Krupp A. G. gekozen. EEN SCHADEPOST VOOR BERLIJN B e r 1 ij n, 15 Jan. (H. N.) Het inkoopbu- reou van dc stad Berlijn heeft door de on- oorzichtige handelingen van den directeur Kieburg ben schade van Mk. 340,000 geleden. HET GESCHIL IN DE TEXTIELNIJVERHEID Keulen, 15 Jan. (H. N.) De vereenigdc werkgeversbonden in de textielindustrie von München-Gladbach en Reydt hebben om de benoeming van een commissie van arbitrage gevraagd, nu nog geen overeenstemming over een regeling is bereikt na de opzegging van de bestaande overeenkomst betrcffer.de den ar beidstijd door dc vakvereenigingen AANSLAG OP EEN SPOORLIJN. Op het spoorwegtraject Landau—Zwei- btücken vonden spoorwegarbeiders dezer do gen vijf groote cementen buizen. Bij het on derzoek is gebleken, naar van Duitsche zijde- wordt bericht, dat dc daders soldaten moeten zijn uit de naburige door dc bezettingstroepen gebruikte kazerne. UTRECHTSCHESTRAAT MM maar GRIJP de WINTERSCHOTELS Prijs vanaf f 1.10. Laat uw Radio aansluiten op het elcctrische licht door het Utrechtschesir. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Handelaren. DE WERKLOOSHEID TE BERLIJN. Het aantal werkloozcn is de afgcloopcn week te Berlijn weer met ongeveer 4500 gestegen. Het aantal bedraagt thans 263.000, waorvan 235.000 onderstond genieten. BIJGELEGD ARBEIDSGESCHIL. K o 11 b u s, T 5 Jan. (H. N.) Dc onderhan delingen in het rijksministcric van arbeid heb ben geleid tot een overeenkomst in de Lausit- zer lakenindustrie. Beide partijen hebben de opzeggingen ingetrokken. „PRINS DOMELA". Het proces tegen den oplichter Domcla, die zich voor een zoon van den kroonprins heeft laten doorgaan, zoi te Gotha dienen. Hij zal eldrn von Keulen na,ar deze stad worden overgebracht. MIJNONGEVAL. Door vallend gesteente zijn in den nacht van Zaterdag op -Zondag in de schacht Münden bij Hentershausen in West-Duitschland vier mijn- erkers getroffen en bedolven. Na lange en moeizame reddingspogingen is een der arbei ders met slechts lichte venvondingen bevrijd Twee anderen waren al dood, de vierde is zwaar gekwetst naar ccn ziekenhuis vervoerd. DE BRAND IN DE CITADEL TE PRAAG. De citadel to Praag, een der oudste gedeelten van Praag, ls afgebrand. Na af loop van den oorlog werd dc citadel gebruikt als opslagplaats voor benzine. Het vuur sloeg hierop over en er hadden tal van ontploffingen plaats. De brandweer kon alleen de mooie domkerk in dc buurt redden. BELGIE. DE EX-KEIZERIN VAN MEXICO STERVENDE. Dc toestand van prinses Charlotte van Bel gië, zuster van Leopold II cn keizerrin van Mexico, als weduwe van Maximiliaan van Oos tenrijk, is, naar de Tel. uit Brussel meldt, hope loos te noemen tengevolge van algemcenc lichaamsverzwakking. Haar einde is ieder oogenblik te verwachten. Zij is 88 jaar oud cn verloor na het drama von Qucrotcro, waar, zooals bekend, haar echtgenoot gefusilleerd werd, haar verstandelijke vermogens. Zij leeft geheel teruggetrokken op het kasteel van Bouschot, nabij Brussel. Een geneeskundig onderzoek heeft uitge maakt, dat de toestand voortdurend slechter wordt. Koning Albert begaf zich gisteravond naar het kasteel. FRANKRIJK. DE SCHULD AAN AMERIKA. In antwoord op vragen, door leden der com missie van financiën gesteld, verklaarde Poin- caré. dot de Vereenigdc Staten geen enkel oogenblik bij Frankrijk hodden aangeklopt om het spoedige ratificceren van de overeenkomst inzake de schulden te verzoeken. ISIDORA DUNCAN. Donderdag is Isidoro Duncan, die in Nice •ertoeft, in zee gevallen. Zij werd door een Britsch officier, kolonel Patterson, gered. ENGELAND. SIR HERBERT SAMUEL WEIGERT DE LIBERALE CANDIDATTUR VOOR STOURBRIDGE. Sir Herbert Samuel, gewezen hooge commis-> saris in Polestinu, heeft officieel latijn mcc- deelen, dot hij geen liberale candidotuur voor het district Stourbridge in Worcestershire aan aarden zal. DE TELEFOONVERBINDING MET NEW-YORK. Londen, T 5 Jan. (V. D.) Het langste ge sprek, dot in de ce.-stc week van den telefoon dienst tusschen Londen en New-York is ge voerd, is het gesprek van een man in New- York en een vrouw te Londen, dat een half uur duurde cn honderdvijftig pond sterling kostte. PAUL DOUMER. Gelijk wij in ons jongste middagblad mee deelden, is Paul «Doumer, gisteren gekozen tot voorzitter van den Fronschcn Senaat. Doumcr is' vroeger minister van financiën geweest. INVOER VAN EEN FILM VERBODEN Londen, 15 Jan. (V. D.) De detectives van Scotland Yard in de havenplaatsen hebben instructie gekregen den invoer in Epgeland te beletten van ccn roodc film „Zwarte Zondag". Deze film is reeds in Duitschland vertoond. Het ministerie van binnenlandsche zaken acht de vertooning van deze film in Engeland onge- wenscht. EEN ZONDERLING AVONTUUR. Revoluties in Midden-Amcrika en onveiligheid in „good-old England". Vrijdagavond, aldus de N. R. Ct., heeft dc bekende Engelsche vorscher en ontdekkings reiziger Michell Hedges een lezing gehouden voor den draadloqzen omroep via 2 L-O over het actueel onderwerp „revoluties in Mid- dcn-Amerike." No afloop begaf hij zich met twee vrienden Het valt te troosten licht, maar zwaar ge troost te worden. BREDERODE. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINI. Geautoriseerde vertaling van A. T. f»6 - - „Als ge dit doet, hebt ge voor vannacht al les gedaan, wat gedaan kan worden. Ik kom morgen vroeg terug en dan kunnen we verde re maatregelen bespreken." Hij wendde zich tot den onderzoeker„Hebt ge het gehoord, mijnheer?" De mar» knikte. „Ik heb den agent reeds ge zegd een bewaker te zenden. Hij zal er nu al wel zijn en ik zal zorgen, dat het huis geslo ten wordt, als we heengaan. „Dan blijft er slechts over," zei de dokter, „de dame naar bed te brengen. Dan neem ik afscheid van u tot morgen." Dit was echter een dienst, die de dame nog voor zich zelf kon doen. Toen Holles, de hulp van den dokter afslaand, haar alleen naar de kamer boven gedragen had, kwam zij genoeg bij om te vragen, dat zij alleen gelaten zou worden; en ondanks haar klaarblijkelijke zwak te, begreep Dr. Beamish, dat er des te meer spoed gemaakt zou worden, als men haar hierin haar zin gaf. De inspanning van het uitkleeden had haar echter zoo uitgeput en veroorzaakte zulke kwellende pijnen, dat, toen zij eindelijk te bed was, zij er hijgende in nederlag in een toestand van volslagen uitputting. Zoo vonden Holles en de dokter haar,, toen zij bij haar terugkwamen. Dr. Beamish plaatste op een tafel aan den voet van het bed alle zaken die Holles kon noodig hebben, en zijn voorschriften herhalend, nam hij eindelijk af scheid. De kolonel ging met hem mede tot de huisdeur. Deze stond open, en bij het licht van een lantaarn, die de bewaker ophield, was de onderzoeker bezig met het opschrift „de Heer zij ons genadig", onder het onheilspellende roode kruis dat hij daar boven geschilderd had. Holles goeden nacht cn flinken moed toc- wenschend, gingen de dokter en de onderzoe ker samen heem. Dc bewaker, die bleef, om ieder niet bevoegd persoon te verhinderen in of uit te gaan, sloot toen de deur. Holles hoor de den sleutel aan de buitenzijde omdraaien, en wist, dat hij voor weken lang gevangen was in dat besmette huis, tenzij de dood hem vroe ger bevrijdde Spoedig, aangespoord door de gedochte aan zijn werk, en niet lettende op de pijn van zijn gewond hoofd, ging hij weer naat boven. Hij dacht even aan die drie mannen, die door haar kreten waren aangelokt, en die haar uit zijn handen zouden gered hebben, als hij hen niet verdreven had met de leugen zoo als hij toen dacht dat zij besmet was door de pest. Als hun redding geslaagd was, hoe zou zij dan nu zijn? Zou er een bij zijn, om zulk een strijd te strijden, waartoe hij zich aan gordde en waarvoor hij bereid was, om, zoo noodig, zijn leven te geven, vrenwillig en zonder aarzelen, om het hare te redden Uit de angst van zijn ziel, uit de diepten, waarin hij gedom peld was, dankte hij God voor deze beschik king, die goed uit kwaad deed voortkomen, en voor hem lag Hij vond hoer in een toestand van verdooving, die, terwijl zij zich volkomen bewust was van alles wat gebeurd was en nog om haar heen gebeurde, haar geheel het ver mogen benam om tc spreken of zich te be wegen. Zoo liggende, haar hoofd ondersteund door de kussens, die de dokter nog op het laatsi goed had gelegd, volgde zij met haar groote, koortsachtige oogen iedere beweging van den kolonel, terwijl hij, na zijn wambuis uitgetrokken te hebben, vlug voortging met het maken van zijn toebereidselen. Weldra zonk zij in een toestand van bewusteloos heid door de pijn, die zijn verrichtingen haar gaven, en daarna in een woestcn ijlenden toe stond, die dagenlnng afwisselde met periodes van verdoofde, uitgeputte sluimering. Hoofdstug XXII. De crisis Vijf dagen lang, die Randal Holles als vijf jaren van doodelijkc angst waren, zweefde zij tusschen deze wereld en de andere. Het klein ste strootje van kans kon de vreeselijke schaal tegen haar doen overslaan, het kleinste ge brek aan zorg en waakzaamheid kon het bre ken van den dunnen draad ten gevolge heb ben, waarmede het leven nog aan haar uitge put door koorts verteerd lichaam verbonden was De dokter was\ buiten verwachting geslaagd bij het zoeken naar een verpleegster, en hij bracht haar mede naar het huis in Knight Ryder Street, den morgen, nadat Nancy ziek was geworden ccn magere, bekwame, goed hartige, moederlijke vrouw van veertig jaar. Maar ondanks alle bekwaamheid en bereidwil ligheid, is het waarschijnlijk, dat Nancy spoe dig zou zijn bezweken, als deze juffrouw Dol- lows alleen dc zorg van de patiënte had ge had. Want geen gehuurde hulp kon haar'ver zorgen met dc zelfopoffering, berouwvolle toe wijding van den mislukten gelukzoeker, die haar liefhad. Geen gehuurde hulp zou bij het werk de wilskracht en doelbewustheid ge voegd hebben, die het moede, wankelende li chaam meedoogenloos langs den weg van de zen zich zelf opgelegden plicht voortdreef Geen oogenblik liet Holles zijn oplettendheid verflouwen, of verflauwde hij om adem te scheppen bij dat grimmige gevecht met den dood. Aan slaap dacht hij zelfs nietterwijl het beetje eten en drinken, dat zijn maaltijden uitmaakte, en hem door dc verpleegster opge drongen werd, naast het bed van Nancy gec nomen werd Juffrouw Dallows redeneerde 'met hem, spoorde hem aan, wat rust te nemen in dc uren, dat zij zelf dienst deed. Het was ver- gcefsch. Even vergeefsch waren dezelfde woor den, met grooter gezag uitgesproken door Dr. Beamish. Holles sloeg er geen acht op zoo als hij ook deed met de aanbevelingen van den dokter, dat hij eenige van de gewone voorzorgen zou nemen om zich te vrijwaren. De zwavelzalf, die de kleine dokter hem ach terliet, om als .ontsmettingsmiddel te dienen, werd niet aangeraakt, het alsem, de zwavel en de gember, die hem als voorbehoedmidde len werden opgedrongen, werden evenmin ge» nomen. „Mijn vriend," had de dokter hem reeds den tweeden dag van haar ziekte gezegd, „als ge zoo voortgaat, zult ge eindigen, met u zelf to doodén." Holles had glimlachend geantwoord„Als zij blijft leven, zal haar leven goedkoop voor zulk een prijs gekocht zijn Als zij sterft, komt het er niet op aan." De dokier, onbekend met haar werkelijke identiteit, en nog steeds overtuigd, dat het paar man en vrouw was, was getroffen door wat hij meende, dat een uitdrukking van voor beeldige, echtelijke liefde was. Dit bracht hem echter niet van zijn pogingen af, om Holles van zijn hardnekkigheid te genezen „Maar als zij blijft leven cn gij sterft," vroeg hij hem, waarop Holles hem verbaasd had door een plotsclingen aanval van toorn „Kwel me niet langer 1" Daarna had Dr. Beamish hem zijn eigen zin laten volgen, bedenkende in overeen stemming met het olgemecne geloof dat de dokter geheel deelde dat ten slotte de man het krachtigste voorbehoedmiddel in zich zelf had door het feit, dat Hij niet bang voor de besmetting was Maar ofschoon Holles al de voorbehoed- maatregelen in den wind sloeg, die de dokter hem zoo dringend voorschreef, rookte hij toch veel, als hij aan het'raam van haar'kamer zat, dat dag cn nacht open bleef in de verstik kende hitte van die vreeselijke Julimaand. En het groote vuur, dat op bevel van den dokter steeds branden moest, hielp mede om de lucht te zuiveren. Misschien hebbenal deze dingen meegewerkt, om hem ondanks,zich zelf vrij tc houden, daar zij een ontsmettingsmid del waren. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1