ABONNEMEiTSPRUS ',Zfcn v0°'Amt: „DE cEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. EERSTE HILAD. 25 Jaargang Wo !72 foort 2.10, per maand ƒ0.75 Idem franco per post f 3,—,, per weck 'met cratis verzekeringlegen ongelukken) f 0.17ö. alzondcilijke nummers 1 C.05. »,»ECTIU«-mTCt»S»; .„.««OFF. ST.,AL 2», POSTREKENING N°. 47910 TEL INT 613 Dondertag 23 Januari 1627 PRUS OER AOVERTEHJIÊH mcl Inbegrip van ccn bewijsnummer, elke tegel meet 0.25, dienstaanbie dingen eo Llcldadighcidsadvc. tentiën voor de helH der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan iter voordccligc bepalingen voor het edvcrtccicn. Ecne citpu'aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Dc democraten tegen Gcssler. De democratische partij Iteeft, volgens een bericht uit Berlijn, besloten rijksweerminister Gessier te verzoeken eigener beweging te wil len aftreden. Nog steeds geen oplossing. Berlijn, 19 Jan. (H. N.) De fractiever gaderingen der Duitsch-nnticaiale cn der Duit- sche volkspartij hebben nog weinig resultaat opgeleverd. In dc zitting der Duitsche volks partij werd aangedrongen op het tegen gaan van do verdachtmakingen "an de rijksweel Daar de verschillende vergaderingen eerst laat eindigden, kon rijkskanselier dr. Morx geen erclcre stappen doen. Morgenochtend zal hij men den centrumsnfgevaardipde Guerard een bespreking met dr. Schok en Dr. Str^semann den leider der Dititsche volkspartij, hebben. STAKING VAN VEEARTSEN. B er 1 ij n, 19 Jan. (H. N.) Naar de Voss. Zlg. meldt, zijn de assistent-veeartsen bij het Berlijnsche abattoir tot staking overgegaan, waarbij zich ook dc overige veeertsen hebben aangesloten. ONGELUK BIJ EEN CIRCUS VOORSTELLING. Verscheidene gewonden. Te Stuttgart is gisteravond vóór het begin eener voorstelling van het circus Sarasani in de Stadthalle een rij stoelen van drie meter hoogte in de arena gestort, waarbij 75 a 20 personen gewond werden. De voorstelling ging piet door. f i DE GRIEP. In het gebied langs de Zwitsersche grens neemt dc griep in hevigheid af. Het aantal sterfgevallen bedraagt evenwel nog gemiddeld 25 per week. In Bovcn-Boden neemt dc epide mie nog niet of. 1 1 SNEEUW. In het zuiden van het Rijnland is veel sneeuw gevallen. Op de bergen ligt een laag van 30 c.M. BELGIE. DE ZOMERTIJD. In België zal de zomertijd in den nacht van 9 op 10 April worden ingevoerd. 1 FRANKRIJK. BRIAND OVER DE BUITENLANDSCHB POLITIEK. Eventueelc besprekingen over ver- vToegde ontruiming van het bezet te gebied pas na 1 Februari. P a r 5j s, 19 Jan. (H. N.) De kamercommis sie voë*r buitenlondsche zaken is vanmiddag bijeeng.&komen. Minister Briand heeft voor de commissie een uitvoerig overzicht gegeven van de onderhandelingen, die hij te Locarno, Ge- nève en Thoiry heeft gevoerd. Hij wees erop, dat hij geheel in overleg met de regeering heeft gehandeld. Hij herinnerde er aan, dat de intergeallieerde commissie van controle op 31 Januari vervangen moet worden door de investigatie-commissie van den vol kenbond, die een Fransch generaal tot voor zitter zal hebben. Omtrent de ontruiming van het Rijnland deelde Briand mede, dat dit vraagstuk noch te Gènève, noch te Thoiry ter sprake is gebracht Hij protesteerde tegen de campagne, die in verband met deze kwestie tegen hem op touw is gezet. Vervolgens beantwoordde hij de vragen, die door verschillende leden van de commissie werden gesteld en verklaarde, dat hij de regee ring en het parlement bij belangrijke vraag stukken nooit voor een voldongen feit heeft geplaatst en dit ook in de toekomst niet zal doen. Briand verklaarde, dat hij bereid is met Duitsohland overleg te plegen omtrent een ver vroegde ontruiming van het Rijnland, maai eerst dan, als de ontwikkeling der gebeurte nissen tot 1 Februari beoordeeld kan worden en eerst na een beslissing van de investigatie- commissie van den Volkenbond. Briand verklaarde, dat hij vol vertrouwen de ockomèr tegemoet ziet en niet het geringste *.v ontrouwen tegenover Duitschland heeft. Bij het begin van de zitting had nog een incident plaats. Briand had gisteren goed ge vonden, dat de leden van de legercommissie de beraadslagingen konden bijwonen, doch dc commissie van biritenlandsche zaken wenschte niet, dat de leden der legercommissie de be raadslagingen zouden bijwonen. Nadere bizonderhicden over de rede van Briand. Briand sprak, volgens andere berichten, for meel tegen, dat hij het beginsel eener ver vroegde ontruiming van het Rijnland zonder tegenprestatie zou hebben aanvaard en zette nader uiteen, dat Frankrijk de handen volkomen vrij hield. Indien Duitschland nochtans gebruik maakt van het uit het verdrag voortvloeiend recht en een vervroegde ontruiming zou vra gen, dan zou het aan den ministerraad staan om te onderzoeken en te beslissen, of dc aan geboden waarborgen ten opzichte der schade vergoeding en veiligheid bevredigd zijn.^ Betreffende do ontwapening herinnerde Bri.ir.d i aan. Jat de gezanten raad nieuwe Duit scho voorstellen verwachtte Mi; hoopte, dat cr vóór T Februari overeenstemming zou worden bereikt, daar dit de datum was. waarop dc kwestie automatisch bij der Volh-mbondsraad aanhangig zou worden gemaakt indien geen regeling was getroffen Briand wees op de verbetering der Fronsch- Italiaansche betrekkingen, kondigde aan, dat er binnenkort Fransch-Spnonschc onderhandelin gen nopens Tanger zouden worden geopend en deelde mede, dat Frankrijk in Chinn een politiek van waakzaamheid en voorzichtigheid zol voc ren, ten einde de Fransch belangen in het Verre Oosten te beschermen. EEN LEENING VOOR DE FRANSCHP. STAATSSPOORWEGEN Dooi Poincnré en de Credit Suisse tc Zu rich is een overeenkomst gctcckcnd bctreffen- dc een leening van 730 millioen Zwitsersche francs, rentende 7 pet., voor dc Frnnsche staatsspoorwegen. Boven deze som zal nog een tranche van 25 millioen Zw. francs ter openbare inschrijving in Nederland worden oongeboden. DE GEGSELAARS VAN BOMBON. Vccroordcclingen. Dc corrcctionneel rechtbank van Mclun, heeft bij verstek de geeselaars van den pas toor van Bombon tot straffen van acht en zes maanden gevangenis veroordeeld. Een groepje fanatici, leden van de sectc van O. L. Vrouwc-der-Tranen te Bordeaux, waren indertijd naar Bombofi gekomen om den pas toor, wien zij duivelschc macht toeschreven, te geesclen. ENGELAND. DE CRISIS IN DE LIBERALE PARTIJ Het bestuur treedt af. Uit Londen wordt d.d. 19 Jan. gemeld aan het Hbld. Nanr ik verneem, is heden op dc vergade ring van het administratief bestuur der libe rale partij, waarbij Lloyd George aanwezig was. besloten, dat de leden van dit bestuur zullen aftreden met den voorzitter, Vivian Phil lips, die een tegenstander van Lloyd George is, om dc onderhandelingen tc vergemakkelij ken. Er was een sterke oppositie tegen dit voor stel, dat tenslotte met 16 tegen 12 stemmen werd aangenomen ALBANIË. DE ITALIAANSCHE PLANNEN INZAKE VERDEELING DER INVLOEDSSFEREN. Belgrado, 19 Jan. (H. N.) De Zuid-Sla vische bieden publiceeren op een in het oog loopende wijze, doch zonder commentaar, de voorstellen, welke de Itnliaanscho gezant te Belgrado volgens dc Grickschc bladen aan den pWtsvervangenden minister van buitenlond sche zaken heeft gedaan tot regeling van dc wederziidsche belangen in Albanië. Albanië zal volgens deze voorstellen in zones worden ver deeld, waar elk der 3 larden, Italië, Zuid-Sla- vië en Griekenland, bizonderon invloed hebben Midden- en Zuid-Albonië zullen onder Italiaan- schen, Noord-Albonië met Skoetnri cn Koritza, doch zonder Elbossan cn Tirana, onder Zuid- Slavischen invloed komen. Feitelijk komen dc voorstellen hierop neer, dal er tusschen Zuid- Slavië en Albanië ccn verdrag zal worden, ge sloten naar het voorbeeld van het Italiaansch- Albaneesche verdrag. De orthodoxen in Alba nië zullen onder het patriarchaat van Belgrado komen Zuid-Slovië zal voor 30 pet. deelne men in het kapitaal der nationale bank van Al banië. In geval van onlusten in Albanië zullen Italië cn Zuid-Slavië gemeenschappelijk tus- schenbcide komen. Als Zuid-Slavic deze voorstellen aanvaardt en het verdrag van Nettuno ratificeert, ver plicht Italië zich Zuid-Slovië te steunen bij»dc ratificatie van de overeenkomst van Saloniki. ROEMENïE. MISLUKTE AANSLAG TE BR AI LA. Talrijke personen gearresteerd. Een Berlijnsch telegram van de Tel. d.d. 19 Jan. houdt in Uit Boekarest wordt gemeldDe politie te Braila ontdekte bij toeval een groote hoe veelheid dynamiet, die op een meter diepte onder een der drukst^ straten gegraven was. De ontdekking geschiedde enkele seconden, vóórdat de explosie zou plaats vinden. Tn ver bond hiermede zijn talrijke personen gearres teerd. Men vermoedt met het werk van com munisten tc doen te hebben. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een verklaring van den attorney- general Hogg. De attorney-general, sir Douglas Hogg, heeft Dinsdagavond in een redevoering ge zegd, dat Engeland elke onderhandeling met China zou hebben kunnen afwijzen, tenzij en totdat de concessie te Hankau zou zijn her steld, maar toch zijn de vertegenwoordigers der Engelsche regeering, terwijl zij eischen, dat de positie te Hankau moet worden her steld, met de Chineesche autoriteiten in onder handeling getreden, teneinde uit te maken of geen voldoende regeling kan worden bereikt, gebaseerd op het Britsche memorandum. Hogg hoopte, dat de uitnoodiging aangeno men zou worden en dat het incident te Hankau kan worden beschouwd als niet te zijn geauto riseerd en niet gewenscht door de verantwoor delijke autoriteiten in de provincie en als te zijn een plotselinge opwelling van het gepeu pel. Wanneer de uitnoodiging geaccepteerd hSTJ «R cup. i.OMr.ïMT f. .wtfiaaeKTT NaZinHN30öD W3TIIM Berg-Hotel as. Zondagmiddag The - Dansant in onze geheel geres* taureerde cn gemoder> niseer dc Ontvangen Danszalen De zalen zijn thans centraal verwarmd, zou worden, zou China Engeland niet onedel moedig of onredelijk in hoor eischen vinden. Dc minister vervolgde Ik hoop, dat wij in staat zullen zijn oprecht en duidelijktc onderhandelen, maar men be hoort van beide zijden eerlijk tegenover elkaar te staan. Wanneer dc Chinccschc autoriteiten onverhoopt aangemoedigd mochten zijn door onze verdraagzaamheid te Hankau, wanneer zij gclooven, dat dc gebeurtenissen daar in gc-hccl China zouden kunnen worden herhaald, wonneer zij zouden trachten met geweld dc concessie terug te krijgen, die zij wel weder in orde kunnen brengen door middel van on derhandelingen, wanneer zij zouden bewijzen onmachtig of onwillig te zijn dc levens cn dc eigendommen van dc Engelsche ingezetenen van China tc beschermen, duri is het onze hei ligste plicht zelf onze onderdanen aldaar te beschermen, want alleen reeds in Sjunghai hebben wij T6000 onderdanen en voor vele milliocnen aan eigendommen. De publieke opinie in Engeland, vertegen woordigd door alle dagbladen, critiscert in sommige opzichten dc beschouwing over den toestond, door Hogg in zijn redevoering ge geven. De Times legt er den nadruk op, dat dc regeering een absoluut verzoenende hou ding aanneemt tegen allo redelijke Chineesche aspiraties. Dc maatregelen, die zijn genomen tot bescherming von de Britsche belangen te Sjanghai, zijn van zuiver defensieven aard. Wat de beschouwingen over Hankau aan gaat, herinnert de Times cr aan, dat de regee ring gedurende langen tijd zekere voorstellen heeft overwogen. Haar besprekingen met de nationalisten in Kanton zouden een proef zijn. Doch resultaten zouden het volkomen duide lijk maken of de Kocomintang er op voorbe reid is haar betrekkingen mei de buitenlnnd- sche mogendheden op redelijke en waardige principes te basceren, of dat dc woede van het gepeupel een werkelijke cn overhccrscheridc trek van dc politiek der regeering is Sir Cunliff Lister aan "t woord. Londen, 19 Jan (H. N.) Sii Philip Cun liff Lister, de voorzitter van hel departemenr van handei, heeft op een lunch in verband met de a.s Engelsche jaarbeurs een belangrijke verklaring over de houding van de regeering tegenover China gedaan. Het doel van dc Engelsche politiek over dc gcheclc wereld is, aldus zeide hij, dc bevorde ring van den vrede, en van den handel. Ner gens is dit meer het geval dan in China. De Engelsche regecring is bereid om zeer ver te gemoet te komen aan dc Chineesche voorstel len bij onderhandelingen, die Engeland gaarne wenscht voort te zetten. Wij zijn bereid veel verder te gaan dan menige beoordeelaar van den tegenwoordigen toestand misschien gerechtvaardigd zal achten. Wij zijn echter bereid zoover te gaon, omdat wij hopen en vertrouwen, dat de nationale en commerciecle hoedanigheden, welke onze han delaars in het verleden in Chino hebben leeicn kennen, het ware nationale karakter van het Chineesche volk vertegenwoordigen, dat deze hoedanigheden bewaard zullen blij\cn cn dat rede, rust en vertrouwen hersteld zullen worden. In deze verwachting en in dit vertrouwen worden onze pogingen gedaan. Wij hebben duidelijk doen uitkomen, dat wij bereid zijn openhartig cn edelmoedig te handelen, indien China on^ in denzclfdon geest tegemc-et komr, doch wij hebben het onzen plicht geacht om niet minder duidelijk tc doen uitkomen, dri geer. concessies door geweld kunnen worden \erkrcgen Wij zijn bereid om edelmoedig te onderhandelen, maar, indien de noodzakelijk heid ons daartoe dwingt, zijn wij ook besloten het leven der Engelsche onderdanen te be schermen cn de Engelsche belangen tc ver dedigen. Een relletje te Sjanghai. Londen, 19 Jan. (V. D.) Naor uit Sjang hai wordt gemeld, is heden in een Japansche wolspinnerij te Sjanghai een opstand uitge broken. Daarbij werden drie Chineezcn gedood en verscheidene personen gewond. Later bleek, dat dc drie gedoodc Chineezcn bekende agita toren waren. Een voorgenomen aanval op een Amerikaansch stoomschip. Londen, 19 Jan. (H. N.) Een poging dei Chincezen om een Amerikaansch stoomschip aan te vallen, dat bij een loods aan dc Yangtse boven Hankau lag, is door Amer:k;uuwche marinetroepen verhinderd. De Making in dc katoennijverheid tc Tlunkau. Naar gemeld wordt, zijn G.ie Engelsche ka- tocrwuoatschoppijcn tc Hankau in dc staking betrokken, dooi dal «cn deel van de hulïye- s hooide arbcideis overdri ven eischen heeft Meld Gisterochtend haddiv afgevaardigden v in dc vükvcrocnigingcr. zich opgesteld in dc werkplaatsen, maar niettemin zijr honderden 'bedienden aan het werk gebleven Als deze maatschappijen hut zaken moeten sluiteh, worden dunrdooi bijna 10.000 arbei dt is werkloos Voldoening in Engclund over dc verklaringen van Jopnnsrhc zijde. Uil Londen wordt d.d. 19 Jun gemeld: De uiteenzettingen over Japan's houding te genover den toestond in Chino, die de eerste ïninistci en dc minister van buitenlondsche zu- kêiï in den Landdag hebben gegeven, zijn hier met voldoening begroet. Beide stoatslieden legden cr nadruk op, dal, ofschoon dc Japansche i ring vasthoudt aan haar politiek om zich volstrekt niet te mengen in de inwendige bestuursaangelegen heden van China, zij altijd haar bi stc zorg zou wijden aan dc bescherming vun de rechten cn belangen van Japan cn deszelfs onderdanen in de naburige republiek. De Japansche minister von buitcnlandsrhc Zaken zeide: „Dc Japunschc onderdanen in China hebben het recht op volledige bescherming van hun personen cn eigendommen cn op het genieten van al do waarborgen van het volkenrecht, die de gcheclc beschaafde wereld heeft aanvaard Deze elementaire rechten kunnen niet verkort of gewijzigd worden door staatkundige of maatschappelijke veranderingen, die daar mochten plaats hebben Blijkbaar is men dt bedrijvigheid van wettelooze elementen in ver scheidene plaatsen op het oogenblik niet vol doende baas, maar wij hopen, dat zulke on regelmatigheden vun lieverlede verholpen zul len worden bij het herstel van normale toe standen." Dc Belgische concessie tc Tientsin. Dc overdracht vun de souvereme rechten der Belgische concessie in Tientsin zal slechts geschieden no sluiting von het handelsverdrag tusschen Belgic en Chino. Amerikaanschc schepen naor Chino. Volgens een bericht uit New York hebben eenigc schepen van het voor manoeuvres ver trokken Amerikaanschc vlootcskadcr in dc Stille Zuidzee bevel ontvangen, zich terstond naor China te begeven. VEREENIGDE STATEN. DE MOEILIJKHEDEN MET MEXICO. Nuor arbitrage. Londen, 19 J a n. (H. N.) In dc zitting van den senaat van gisteren heeft staatssecretaris Kellogg, die tc- voren een onderhoud met pre- sideni Coolidgc had gehad, bij dc behandeling var de motie ingediend door den democrati- schcn senator Robinson, waurin voorgesteld word: hel conflict met Mexico aan het jor- dee! van een internationaal scheidsgerecht te onderwerpen, verklaard, dot de regecring met deze motie instemt. Hij wees erop, dat het beginsel van orbilrage «•cn der voornaamste punten van dc Amcri- kaansche politiek is. De motic-Robinson werd daarop met ccn kleine meerderheid aangenomen. Robinson heeft bij de toelichting van ziin motie nog vporgesteld, dat president Coolidgc en president Callcs aan dc grens een samen komst zullen hebben om de bizonderheden vooj de toepassing von het scheidsgerecht vos* tc stellen. MIDDEN-AMEkIKA. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA Een bctooging tegen de Ameri kaanschc lusschenkomst te Parijs. B e r 1 ij n, 19 Jan. (V. D.) Naar gemeld wordt, zijn dc tc Parijs studeerende jongelie den, afkomstig uit Centraal- cn Zuid-Amerika, van plan ccn grcotschc betooging op louw tc zetten tegen de interventie van dc Ver. St. in Nicaragua. Bij ceze gelegenheid zullen oo:. verscheidene Frar.schen het woord voeren. DE WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS. Bijn millioen zegels verkocht. Hoewel dc definitieve cijfers nog niet be kend zijn, kan iceds voorloopig wo«dcn mee gedeeld, dat de opbrengst der Weldadigheids- postzegels voor het kind, welke gedurende December van het afgeloopcn jaar zijn uitge geven, aanzienlijk grootcr is dan verleden jaar. Het aantal verkochte zegels wordt geschat op 3.983.116 (vorig jaar 3.112.993), Hiervan komt aan de misdeelde jeugd ten geede ccn winst van 708.727.13 (vorig iaor f 77 356.77) Bijna d- helft 52.5U0.15) werd bijeuig<-brucht doei den verkoop in dc 3 groote steden. DE BEZUINIGINGEN TE HEERLEN. Ophelling bouw- en woningtoezicht. Na de bezuinigingsmaatregelen, door B. cn \V. van Heerlen genomen, is thons een voor stel aan den rnnd gezonden lot opheffing o1* afzonderlijke tok \an dienst van liet houw- en woningtoezicht en tot opwuchtgddstelling von den directeur, dcn#hccr M. van de Ven, per 1 Juli aanstuundc. In de toelichting zeggen B. cn \V dot de afscheiding vun openbare werken vun boven bedoelden dit nst, waartoe op 28 September 1920 werd besloten, destijds gegrond was. Dc dienst van openbare werken zag echt» r het terrein zijner werkzaamheden binnen nor male grenzen teruggaan en de toekomst doet voor dien dienst geen noemenswaardige ver zwaring van werk verwachten. B en W, zien derhalve geen bezwuur om tol den rocgoren toestand terug te koeren. WAAROM IS HEI' WOORD „AUTO' VROUWELIJK De ItnIUianschc dichter d'Annun.rio heeft het vraagstuk boli effende het geslacht an liet woord „cufo" opgelost. Auto if vrouwelijk, zegt hij- Hij redeneert aldus „Nutuuilijk is auto vrouwelijk. Vliegt zi.l niet door den wil det mannen Snort zij niet nis ccn spinnende poes cn schecuwt zij niet, zoodra ei gevaar dreigt Onderwerpt zij zich niet slaafs nan dc mode Heeft zij geen felle oogen Jaagt zij geen stof op Met Ncrderl. Woordenboek blijkt het mot deze opvatting niet eenshet geeft ten minste auto's'gesl icht nis mannelijk non). DG TAXISTAKING TE AMSTERDAM. Een conferentie mot den rijks- bemiddelaar. Dc rijksbcmiddclaor nu. S. dc Vries Cz. heeft yiitcrcn een onderhoud gehad fchtcrecnvol- ffens met vertegenwoordigers van de werkge vers cn van do werknemers, die betrokken zijn hij het conflict in het taxibedrijf tc Amsterdam. Mr Dc Vries heeft partijen medegedeeld, te rullen overwegen wat hem tc doen stoot. EEN HONGERSTAKER TE LEEUWARDEN. De gevangene Kooyman wei gert voedsel. In dr- strafgevangenis te Leeuwarden, is dc gevangene Kooyman, een der daders von don tc VGrovenhugc ccnigc jaren geleden gc- p leegden homaunslug, tot hongerstaking over gegaan. Voor twee jaren deed hij hetzelfde, doch hield 'i toen nlot langer dan twee dagen vol. Thans echter moet hij is de Tel. goed ingelicht reeds kuns gezien hebben gedu rende veertien dagen alle voedsel tc weigeren De jongeman wordt wel kunstmatig gevoed. Kooyman zou betrapt zijn op het lezen van „De Tribune". Daarop volgde een bestraffing, waarop K toch doorging met het lezen van het blad. Als protest is hij toen dc honger staking begonnen. DE HAAGSCHE ROOFMOORD. In totaal thans 4000.— uit geloofd voor doeltreffende aanwijzingen. Behalve de 1000 die door den minister van justitie zijn uitgeloofd voor het doen van oanwijzingen welke leiden tot aanhouding on ver'oordeeling von den dader van den moord op mej. Wil': aan het Bezuidcnhout heeft ook de Haagschc Courant 7000 uitgeloofd, ter wijl bovendien een particulier, die onbekend wcnscht tc blijven, voor hetzelfde doel 2000 aan den hoofdcommissaris heeft ter hond ge steld. Men meldt ons inmiddels uit Den Huag: Do oproep, welke de politie in dc ochtend bladen gcplaotst heeft cn waarin zij ccn icdei, die iets gezien heeft, dat zou kunnen bijdragen tot opheldering van den geheimzinnigen moord op het Bezuidenhout, verzocht die inlichtingen ter harcr kennis te brengen, heeft reeds uit werking gehad. Op het hoofdbureau van politic, afdccling C, was het hedenochtend zeer druk. Een groot aantal personen had zich gemeld, die uilen meenden iets tc kunnen mededeelen, waormede het onderzoek gediend zou kunnen zijn. Dc meeste inlichtingen hadden betrekking op personen, die zich op min of meer verdacht, wijze in de omgeving van Bezuidenhout 765a hadden opgehouden. Elk der gegeven aanwijzingen wordt door 4C politic met de grootst mogelijke nauwkeurig heid onderzocht. Het is haar echter tot heden niet mogen gelukken een spoor, dat tot ontdek king von den doder zou kunnen leiden, te vin den. Wel wint het vermoeden meer en meer veld, dot dc moordenaor gezocht moet worden in den kring van bekenden van het slachtoffer. Een belangrijke nonwijzing hiervoor is, dat met vrij groote zekerheid is komen vost tc staan, dat de vrouw op een stoel zat toen zij aangevallen werd. Men acht het niet waar schijnlijk, dot zij eer» hoor totaal onbekenden nion in dc keuken, zittende, heeft ontvangen. De familie Wilk hcef^ voordot zij zich in Den Haag vestigde, in Antwerpen gewoond, waar zoowel dc man als dc vrouw vele ken nissen hadden. In verband hie rmee heeft de politic hoor na speuringen ook uitgestrekt tot over de gren zen. Nog wordt vernomen, dat de begrafenis van het slachtoffer morgen zal plaats hebben op de Iroëlictische begraafplaots tc Wassenaar. BELANGRIJKE VERDUISTERING. Bedrijfsleider eener textielfabriek aangehouden. Door de politie te Enschede is aangehouden een zekere G. bedrijfsleider van een textielfa-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1