Cl) DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS TOOt™ Pillis OER ADVERTENTIEN EERSTE BLAD. BINNENLAND. 25 Jaargang No. 1/e loort f 2.10, per mtmdfOJS, idem franco per post f 5.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers i C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Donde'^og 27 Januari 1C27 tt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCSEM&«TWAL 2A. POSTRC-.KENINQ N*. 47910. TEL. INT. 513. van l *1 ccge'i 1.05 mei Inbegrip \an eeo bewijsnummer, elke rege! meci 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadlgheids-advc tentieo vooi de helh der prijs. Voot handel cn bcdrijl bestaan «er voordccligc bepalingen voor het advcrtecren Kcn« circulaire, bevattende da voorwaarden wordl op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. Het 'belangrijkste werd Dinsdagavond mis schien in de vergadering met geslopen deu ren behandeld; de openbare vergadering althans bracht heel weinig bijzonders. Bij het voorstel van B. en \V. tot den bouw van een zeslclassige openbare school in het So esterkwartier werden de deuren gesloten. Of toen is gesproken over de rampzalige onderwijspolitiek van 1020—23, waardoor we thans nieuwe scholen moeten bouwen terwiil oude leegstaan, weten we niet. Toch zou het wel interessant zijn thans eens na te gaan, welke onzalige gevolgen voor <le gemeentefinanciën, de toen heerschende methode van toevallige invallen, heeft ge had. De gestadige uitbreiding van het Soes- terkwartier is volstrekt niet de allesbeheex- schende factor voor den bouw van nieuwe scholen aldaar. Wie dat wel beweert toont alleen niet op de hoogte te zijn, evenals de menschen die in genoemde jaren de pre tentie hadden het te weten. Intusschen rnoet er nu weer een nieuwe school komen en er sdhijnt een soort com promis te zijn gesloten (was daar misschien de geheime vergadering voor noodig?) om van het nieuwe gebouw twee lokalen in gebruik te geven aan de bijzondere school Anemoonstraat. Niet ten onrechte wees de heer Muilwijk er op, dat het voorstel in hield een openbare school en dat hij, met een verwijzing naar het vroeger gebeurde, er den nadruk op legde, dat het ook een openbare sohool moest worden. Niemand kwam daartegen op en als er later soms weer eens gezegd mocht worden: we zitten er en gaan er niet weer uit, dan is het mis schien goed, dit nog eens in herinnering te brengen. Ben verblijdend voorstel was dat tot ver koop van 7000 M'. grond voor 20,000. Hoe de heer Boas hier nog aan kon knabbe len van te goedkoop, begrijpen we niet. Zeer terecht wees de voorzitter er op, dat niet alleen moet gekeken worden naar den prijs per M5, maar ook naar den totaal prijs. Eerder was een woord van huMe op zijn plaats geweest voor dit bewijs van koopmanschap. Met schoolmeesterige amb tenarij zal ons grondbedrijf er nooit komen; een soepele berekening naar de afname van het kwantum zal ons zekeT verdei brengen. Het vastrechttarief bleek voor menig raadslid ook nog iets vreemds. Nadrukkelijk wezen wethouder Veis Heyn en de heer Noordewier er op, dat het hier geen gas- prijsverlaging geldt, maar een poging om den omzet der fabriek te vergrooten. Dit kan door hen, die thans nog van petroleum en kaohel gebruik maken voor koken, het gemakkelijk te maken boven het gemiddelde van het thans per jaar gebruikte, ook gas te betrekken. Voor hen zal er wel eenig voor deel in zitten. Ook voor hen, zooals de wet houder zeide, die na invoering van het vast recht, bijv. een geyser aanschaffen. Tegen over hen, die nu reeds op een maximum ge middelde staan, zijn die er voorde eliger aan toe- Maar dergelijke onbillijkheden, als hiet- van althans mag gesproken worden, zullen wel heel moeil;jk vermeden kunnen worden. En men vergete niet, dat opvoering van den totaal omzet der gasfabriek in de toe komst wel eens zal kunnen blijken een voordeel te zijn niet alleen voor de fabriek, maar ook voor de verbruikers. Bij de rondvraag kwam de heer Schrijver terug op het gesprokene in de raadsverga dering van 5 Nov. '26, inzake den cokes- vorkoop. De heer Sohrijver zeide o.a.: „Uit de cijfers blijkt: 1. dat de voorraad en aanwas cokes veel grooter is dan andere jaren; 2. dat verkocht werd voor 73 en 78 cent; 3. dat 00 cent en I ten hoogste was te maken; 4. dat de menschen de cokes voor die prijzen niet konden krijgen, hoewel dat mijn vraag was. Ek wensch dus nu voor te stellen, dat de gemeente haar cokes aan particulie ren disponibel stelt voor de prijzen, die te maken zijn aan buitengemeenten en hande laren." Op het zakelijke dezer vraag ging wet houder Veis Heyn niet in, waar wel wat voor te zeggen is, daar het zeker geen aan beveling 'erdient toe-^gging al oï niet te doen zonder nauwkeurige berekening. Maar of het nu wel noodig was, den heer Schrijver het gebruik van onjuiste cijfers te verwijten, betwijfelen we. In het officieele raadsverslag van 5 Nov. '26 toch lezen we, dat wethouder Veis Heyn o.a. zeide: „Maar thans is de toestand geheei ver anderd en zoo heeft men 5000 H.L. aan Utrecht kunnen verkoopen voor 73 cent vrij aan boord en 10 000 H.L. aan den Haag voor 78 cent vrij san den wal in Amers foort." En verder: „Ofschoon er dan op 't oogen- blik ook wel 00 cent en een gulden per Hl. te maken is, meenen B. en W. thans toch niet verder tot verkoop te mogen overgaan, aangezien de kans, dat er coke3 te weinig zou zijn voor huisgebruik, toen altijd veel erger is, dan wanneer men rente verlies lijdt doordat er te veel cokes over blijft!" Hieruit blijkt oi. wel, dat de heer Schrijver den wethouder volstrekt geen cijfers toe schreef, die hij niet gesproken heeft. Maar ten slotte werd daarmee de eigenlijke kwestie op zijpaden gebracht. En waar de voorzitter in dezelfde vergadering heeft toe gezegd, dat B. en W. er alles op zullen zet ten, dat het voorstel (van den heer Polder) in de volgende vergadering behandeld kan worden, is het te hopen, dat de vraag, waar om het gaat, ook eindelijk eens zal worden afgedaan. DU1TSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Het regeringsprogramma. B c r 1 ij n 2 6 Jan. (H. N.) Dc centrums- fractie van d^n rijksdag heeft de beginselen van het regceringsprogramma, waarover over eenstemming met de Duitsch-nationalcn is be reikt, goedgekeurd. Ook dc Duitschc volks partij heeft na een korte beroodsloging haar goedkeuring aan deze beginselen gehecht. Het programma zal eerst worden gepubli ceerd als alle daarvoor ir. aanmerking komen dc partijen daartoe haar toestemming zullen hebben gegeven. De partij-commissie van het ec-ntrum is tegen 6 Februari bijeengeroepen. EEN COMPLOT TEGEN TSJITSJER1N. Enkele dogen geleden deden geruchten do ronde omtrent een complot tegen Tsjitsjerin. Dc Voss. Ztg. meldt daaromtrent, dat de Rus sische volkscommissaris te Frankfort a. d. Main, waar hij zich in verband met een ge neeskundige behondeling bevindt, eenige dogen geleden een bericht ontving, dot men van plan was een aanslag op hem trf doen. De daders zouden twee voormalige Russische officieren zijn, Miansarow en Tomboerjew gennamd. Laatstgenoemde hield, naar het heette, te Ba- den-Buden verblijf. De recherche tc Frankfort verleende Tsjitsjerin terstond voldoende be scherming. De Berlijnsche recherche wist Miansarow Dinsdag te arrcstceren. Sedert gc- ruimen tijd vertoefde hij te Berlijn, waor hij zich niet bij dc politic had aangemeld cn waar hij in kringen van spelers en oplichters een rol speelde. Pruisen had hem reeds vroeger over d-_ grens gezet. Bij zijn verhoor ontkende Miansarow op ccnigcrlci wijze bij een complot betrokken tc zijn. FRANKRIJK. GARIBALDI NIET NAAR AMERIKA. Daar Ricciotti Garibaldi geen pas voor de Verecnigde Staten krijgt, was hij voornemens gisteravond naar Londen te vertrekken. ENGELAND. DE GRIEP. Volgens de door het ministerie van gezond heid openbaar gemaakte cijfers zijn er in 103 groote steden van Engeland verleden weck 667 personen aan griep gestorven. In de vooraf gaande week bedroeg het aantal sterfgevallen 463 cn de weck daarvoor 244. De epidemie is uitgebreider don eenige andere in de laatste jaren. Het winterachtige weer van verleden week heeft plaats gemaakt voor zachter weer en men hoopt, dat dc epidemie thans over haar hoogtepunt heen is. POLEN. HET VRAAGSTUK DER MINDERHEDEN. De president der gemengde sommissie, Ca- londcr, heeft bepaald, dat Duitschc minder- hcidsscholen in verschillende plaatsen onver wijld moeten worden heropend cn dot een passende termijn voor dc aanmelding tot het schoolbezoek moet worden vastgesteld cn be kend gemaakt. TURKIJE. EEN „VRIJE ZONE" TE CONSTANTTNOPEL. Constantinopel, 26 Jan. (V. D.) Dr ministerraad heeft het instellen van een „vrije zone" binnen de grenzen van Constantinopel goedgekeurd, teneinde het veikecr en de han delsmogelijkheden tc Constantinopel in het al gemeen te vergemakkelijken. EGYPTE. DE KAMER BEVESTIGT HET VERBOD TEGEN SAKLATVALA. Cairo, 2 6 Jan. (V. D.) De Kamer heeft het door de regeering uitgevaardigde verbod tegen het Britsche parlementslid Saklritvalo tot het betreden van den Egyptischen bodem, na een rede van den premier, waarin deze verklaarde, dut Egypte besloten heeft dc ver spreiding van bolsjewistische en communisti sche leerstellingen niet toe te staan, goedge keurd. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De beweging tegen dc vreemde lingen te Foctsjau. Uit Foetsjau wordt gemeld, dot de opperbe velhebber der Zuidelijken in de provincie Foe- kien 200 personen, die deel hebben genomen aan de onlangs tc Foetsjau plaats gehad heb bende wanordelijkheden tegen dc vreemdelin gen, heeft doen aanhouden en er tien heeft doen ter dood brengen. WILLEN GROENHUIZEN lAflOESTRAAT «I.ANIMKOAT Spedu) Adres mm Troaw-c» De Britsche versterkingen. Dc admiraliteit deelt mede, dat het moeder schip voor vliegtuigen Argus bevel heeft ge kregen zich naar China te begeven. Dc uit acht eenheden bestaande flottilje torpedojagers zol waarschijnlijk op 10 Fe bruari naar China vertrekken De toestand te Hankau. Te Hankau hebben de Engelsche firma's hun zaken weer zonder incidenten geopend, maar men verwacht, dot er slechts in zeer beperkten omvang zaken zullen worden gedaan. De nade ring van het Chineesch nieuwjaar en de on zekerheid op arbeidsgebied vertrogen de her vatting van dc handelsactiviteit. Nieuwe Britsche voorstellen. Uit Londen wordt d.d. 26 Jon. aan het Hbl. gemeld De Britsche zaakgelastigde tc Hankau, OMollcy, heeft thans aan den Kentonneeschen minister van buitenlandschc zaken een aantel zeer duidelijk omschreven vorstellen der Brit sche regeering overgebracht, waarin alles, wat nog onbestemd mocht zijn geweest in het Brit sche memorandum, is aangevuld. De voorstel len moeten van opbouwenden aard zijn cn aan alle redelijke cn rechtmatige cischen van de nationalisten tegemoet komen. Over dc in deze voorstellen belichaamde politiek, waorvon de bijzonderheden nog niet kunnen worden ge geven, is de rcgcering sinds eenige maonden in beraad geweest en ze is zoo liberool, dat dc gegronde hoop wordt gekoesterd, dat een overeenkomst tot stond zol komen, mits de nationolisten tot eenig vergelijk bereid zijn. Dc voorstellen gelden niet voor Zuid-Chino al leen, maar zijn van toepassing op geheel China cn zullen binnen eenige dagen publiek worden gemaakt. (Reuter meldt, dat dc voor stellen ook aan de andere Chinceschc auto riteiten zijn meegedeeld). Wanneer deze voorstellen worden oonge* nomen, dan dienen ze tc worden gewaarborgd, maar dan zol de taak van dc krijgsmacht, die op weg is naar China of binnenkort daarheen zal vertrekken, louter bestaan in politicdien sten binnen dc Britsche concessies en het is don niet onmogelijk, dat zij aanzienlijk zal worden verminderd JAPAN. TREIN DOOR LAWINE OVERVALLEN. Een draadloos bericht via Berlijn meldt, dat een Japansche personentrein door een lawine is overvallen. Vele reizigers zouden daarbij om het leven zijn gekomen. VEREENIGDE STATEN. DE MOEILIJKHEDEN MET MEXICO. N c w-7 o r k, 2 6 Jan. (H. N.) Volgens bc richten*uit Mexico zijn concessies voor het ver richten van boringen ingetrokken voor de A'me- riknonsche pctroleummaatschappijen, die zich niet naar dc Mcxicaonscho wetten willen ge- drogen. De Amerikaansche mootschappijen dringender thuns tc Washington op aan, dat stoppen tegen Mexico zullen worden gedaan, waarbij erop gewezen wordt, dot het intrekken der concessies gelijk staat met confiscatie van reeds verkregen rechten. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA. De houding van Amerika. N e w-Y ork, 26 Jan. (H. N.). Volgens de algemecnc opvatting tc Washington zal presi dent Coolidgc in zijn boodschap tot het con gres niet verder ingaan op dc motie van Robinson, doch duai entegen er op wijzen, dat oor de regccring geen andere weg openstaat dan haar politiek tegenover Middcn-Amcrika voort te zetten. Naar verluidt, trachten dc groote Amerikaan sche belanghebbenden bij dc petroleum industrie Coolidge over te halen, om in het geheel geen nanducht aan de motic-Robinson tc schenken. In dc senaatscommissie van buitcnlondsche zaken is weliswaar scherpe kritiek op dc re- geeringspolitick geoefend, doch desondanks heeft men besloten het debat over dc motie- Whceler te verdagen. In die motie wordt ver langd, dat de Amerikaansche troepen terstond uit Nicaragua zullen worden teruggetrokken. VALSCHE BANKBILJETTEN. Samengesteld uit een reclame- biljet. Te Mussclkanaol is een biljet van 20, sü- mer gesteld uit een reclomcbiljct, ter betaling aangeboden. VAN EEN AFSPRAAKJE. Een hebzuchtige Don Juan. Een jongeman van 20 jaar te Amsterdam had kennis aangeknoopt met een meisje. Ze maakten een afspraak en om nu zeker te zijn, dat zij zich aan dien afspraak hield, vroeg hij iets in pand. Hij wist van haar los te krijgen behalve een ring, ook een gouden horloge en een zijden sjaal; hij gaf haar als tegenpand een waardelooze broche. De tweede samenkomst ging echter niet door wegens wegblijven van den jongeman. Toen ging haar een licht op, dot zij bestolen was Maandagavond zag zij den bewustcn jongeman in een café in de Kalvcrstraat. Zij waarschuwde do politic, die het jongmensch arresteerde. Bij fouillccring had hij nog een aantul snuisterijen bij zich. Vermoedelijk zijn die voorwerpen afkomstig van andere meisjes, met wie hij ook afspraakjes heeft gemaakt. DOOR EEN REVOLVERSCHOT GEWOND Weer eens gemaskerde bondic- tcn aan het werk Dinsdagavond omstreeks 9 uur drongen 2 gemaskerde mannen de woning binnen van den landbouwer Ensing op Ammerhout, een gehuchtje nabij Emmcn. In huis bevonden zich twee gebroeders en een zuster. Eén der in dringers was voorzien von een revolver en dreigde dc menschen zich stil te houden en dc plaats aan te wijzen, waar het geld was Eén van de broeders wilde hieraan niet vol doen cn greep den inbreker vost. Bij de toen ontstane worsteling maakte dc lootstc gebruik van een revolver en trof Ensing daarmede in het lichaam, woarip hij dc vlucht nam. De onmiddellijk ontboden geneesheer vond den toestond von den getroffene zeer beden kelijk en achtte opneming in hc» ziekenhuis noodzakelijk. Ensing is dan ook gisternacht in het ziekenhuis te Groningen opgenomen. (Tel.) Het slachtoffer overleden. Nudt-r wordt aan dc Tel. gemeld dot dc landbouwer Ensing gistcrovnd om half vijC overleden is. Hij was door een kogel ond. r het hort getroffen. Omtrent den oveival kan nog gemeld wor den, dat het den inbrekers inderdood om het geld ie doen was. Dc niet gewonde der gebroeders Ensing heeft de indringers nog achtervolgd cn wel tot aan de voordeur. De individuen hebben, op den weg staande, nog geroepen „Kom ucK menr op". Zij losten toen nog verschillende schoten uit een zwaar-kaliber revolver, welke gelukkig doel gemist hebben. Wel is er een raamkozijn getroffen cn doorhor rd. DE VLUCHTIGE KENNIS. Een vreemdeling die in den vol liep. Een Hongaarsch koopman reisde Dinsdag van Parijs naar Den Haag. In zijn coupé maakte hij kennis met een Duitscher, althans een Duitsch sprekenden meneer, met wion hij al spoedig in een onderhoudend gesprpk geraakte. De meneer maakte een prettigen in druk en wist veel goeds van Rotterdam te vertellen. Hij hemelde deze stad zoo op, dat dc Hongaar besloot zijn reis te onderbreken cn een dagje hier over tc blijven, in gezel schap van zijn nieuwen kennis. Aon het station D. P. gaven zij hun bogage in bewaring. De Duitscher was wel zoo vrien delijk daarvoor zorg tc drogen. Het repu nam hij zoo lang in bewaring. Dc Hongaar wilde beslist de Rott<rdnmschc havens zien. Men trok naar den Linker Maasoever cn op Kutcn- drecht raakte men elkaar kwijt. De Hongaar ging naar zijn hotel, wonr hij op zijn nieuwen kennis wachtte. Het werd la ter cn later maar de Duitscher kwam niet opdragen. Toen de Hongaar ongerust weid en eens op het station D. P. ging vragen, bleek, dat de Duitscher dunr al geweest was. Hij had het ropu afgegeven en daar alle bagage dus ook de koffer van den Hongaar op ontvan gen, waarna hij snel was afgereisd noor een onbekende bestemming. Het koffertje bevatte enkele klccdir.gstuk- ken en alle papieren van den Hongaar DE GRIEP. Tc Doctinchcm cn omgeving hce.rscht dc griep in erge mate Vele scholen zijn wel voor de helft ontvolkt, terwijl ook op vele kantoren en fabrieken vaak het grootste deel van het personeel afwezig is. De Christelijke school tc Anno Paulowna is wegens het heerschen van de griep gesloten. Het aantal lijders aan griep is ook tc Bever wijk en omgeving zeci groot. In dc ofgeloopcn week kwam een geval van doodelijken afloop voor. BRANDEN. Brand tc Amsterdam Gisteravond is de zolderverdieping van de hocdenfabriek van Gebrs. Susan, gelegen achter de perceelen aan do Plantage Middcnlaan te Amsterdam, door onbekende oorzaak uitge brand. Na een uur slaagde de brandweer er in het vuur tc blusschen. Dc inventaris cn dc machines zijn ernstig beschadigd. Dc overige verdiepingen kregen waterschade. GOED AFGELOOPEN. Auto door een overwegboom gereden. Op den Leidschcnweg onder de gemeente Sossenhcim heeft gisteravond tegen II uur een ongeval plaats gehad, dat wonder boven won der vrij goed is afgeloopen. Terwijl de afsluitboomen van den overweg aan den spoorlijn Leiden—Haarlem waren neei gelaten voor den in aantocht zijnden trein 876, welke om 10.10 uur uit Leiden naar Haar- lom was vertrokken, kwam uit de richting Lei- den een auto aanrijden. Toen dc bcstuuider den overweg naderde, zette hij de rommen uon doch deze weigerden, zoodot de wagen met een kolm gongetje door dc afsluitboom hecn- ïc-d Daarna kwam de auto spoedig tot stil stond. Dc bestuurder verliet ongedeerd den wogen. Dc afsluitboom evenwel werd noor bin- nengedrukt cn greep de verbindingsbuis vun den locomotief en tender von een juist possce- 1 enden locanltrcin, tengevolge waarvan deze buis brok cn dc locomotief onklaar rookte. Door een hulp-mochinc uit Leiden werd dc trein met vijf kwartier vertraging naar Noord- wijkerhout gebracht, waarna ook sneltrein No. 26 uit Den Haag, kclke non het station Leiden reeds 20 minuten stond tc wachten, kon pas- EEN GEVAARLIJKE OVERWEG. Tusschcn den overwegboom bekneld. Voor de tweede maal binnen con week tijds heeft op den spoorwegovergang tc Bathmcn iemand gevangen gezeten tusschen de von het station af bediende boomen, zoo meldt dc Zw. Ct. Gelukkig brooht ook deze het er zonder overreden tc worden of; door den mist was ook thons von het station of zijn gevaorlijkc positie niet waarneembaar. Dc afsluitboomen to Bath- men zijn von een bijzonder systeem, dat maar op enkele plaatsen nog toegepast wordt on dot het onmogelijk moukt voor iemand, die cr toe vallig tusschen raakt, om door optilling der boomen tc ontsnappen; wat dit dus botreft is deze spoorwegvul volkomen. Veel is er inder tijd gedaan om deze boomen niet op deze wijze tc doen bedienen, zonder resultaat echter. VERKEERSONGEVALLEN. Een slecht begin vun ccn zoo goed als nieuw Fordjc. Gistermorgen werd in een sloot tusschen Schiedam en Ovcrschic een auto gevonden, waarvan de kop was opengesneden. Men wis» evenwel niets omtrent den eigenaar cn von dc oorzaak van het ongevol, dot gebeurd moest zijn. Den geheelcn dag heeft dc politic van Overschie moeite gedaan den eigenaor tc vinden. De auto, die een hoog nummer droog bleek nog niet ingeschreven tc zijn bij de Rotterdamsche verkeerspolitie, alleen uon de griffie in den Haag wos de eigenuar bekend Het bleek te rijn de hoer A. A. K. uit dc Wil lem Bcukelsz.-stroot tc Rotterdam. Deze deel de mede, dat hij Dinsdagavond met een zoo •.goed als nieuwe Ford-Torpedo van Schiedom noor Ovcrschic was gereden. Hij had de kap op. In zijn auto waren gezeten twee dames en drie hoeren. Nabij de brug te Overschie kwam een auto van 'den tegcnovrrgesirldch kant Door de verblindende lichten van dezen wo gen wos dc heer K. zijn stuur kwijt geraakt, cn tegen een ijzeren pool gereden. Dc auto was twee maal over den kop geslagen zoodat hij op de wielen in dc sloot kwam te staan. Do inzittenden hodden de kap opengesneden en waren cr allen wonder boven wonder alleen met oen not pak afgekomen Een auto te water. Gisteravond om holf tien maakte te Rotter dam dc 28-jarige chauffeur J. A. B. met ccn Ford-wagon, die in de garage Pompenburg was gerepareerd een proefrit op den Sehie- wcg. Nabij de Melkmarkt wilde dc chauffcu' keeren. Toen hij achteruit reed, gleed zijn voet van het pcdool met het gevolg, dat de motor vol gas kreeg cn met groote vaart ach teruit de Schie inreed. Dc chauffeur wist nog tijdig uit den wogen te springen; dc Ford verdween evenwel geheel in dc diepte cn moest door een bergingsmuatschappij wcer op den wal worden gehooid. Botsing tusschen trom cn autobus Gistermiddag kwam aan den Kreckwcg na bij do viaduct te Rotterdam door onoplettend heid van den 22-jarigcn chauffeur H. ter H een motorwagen van lijn 12 in botsing met een autobus van dc T.R.A.M De botsing wos zoo hevig, dnt het voorbolcon van de tram totaal wérd ingedrukt Ook do auto werd aan de voorzijde ernstig beschadigd. Drie passogiers vaij dc trom, die zich op het voorbolcon be vonden, n.l. de conducteur G. F., de onderwij zer J. D. n do controleur van do clectrische tram J. Kbekwamen allen verwondingen,. De weduwe K., die in dc autobus zat, werd even eens verwond. Twee gcneeshecrcn, die spoedig ter plaatse waren, verzorgden do gewonden. Tegen den chauffeur is proccs-vcrbnol opgemaakt. Een autobus gekanteld. Ten gevolge van het te ver uitwijken van den bestuurder van de autobus van den dienst Gouda—Haastrecht—Oudewater is gistermor gen een autobus, komende uit de richting Haastrecht, nabij dc spoorkruising tc Stolwij- kersluis von den dijk gegleden en gekanteld. Behalve de chauffeur T. v. L. zaten 9 passa giers in de bus alsook de monteur von dc fir ma v. V., die dezen autobusdienst onderhoudt Deze monteur is bij den val von den vagen beklemd gerookt en kreeg daardoor een been- kneuzing, de overige inzittenden zijn er. be houdens con paar onbeduidende schram metjes, zonder letsel afgekomen. De wagen, die van binnen nogal beschadigd is, ligt c.a. 2 meter beneden het talud van den dijk. KORTE BERICHTEN. Door electriciteit gedood. Te Mussclkanaol werd gisteren in dc kunst- mestfabrick een arbeider door electriciteit gedood. Verdronken. Te Helsloot is de 12-jarige A. K met haar rijwiel in de Hoogevcensche Vaart geraakt en verdronken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1