DAGBLAD „DE EEMLANDER" BUITENLAND. GRIEP niet, Een Speelbal der Fortuin. A80NHEMEHTSPRIJSpe"3 m"ndcD vbor Amcn- PRIIS DER ADVERTEKIlfN met Inbegrip van een AUDIOLA-RADIQ L, KLEIN, Utrechtschestr. 42|44 in PRINCESS ROOM. Zonder Raam- of Buitenanfenne KOLONIËN. FEUILLETON. 2S Jaargang tjQi 38! loort 2.10, per aiaaad/r0.75. Idem franco per post f 3.—. per week (met cratis verzeker.ng tegen ongelukken) 0.17ö. alzondcilijkc nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERR^RTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT SIS Maandag 31 Januari 1S27 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Llcldadigheids-advc. tentiën voor de helft der prijs Voor handel co bedrijl bestaan zeet voordccligc bepallneen voor het adverteeren- Cent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. I-IET NIEUWE DUITSCHE KABINET. Nu rijzen reeds moeilijkheden. B e r l ij n, 2 9 Jan. (H. N.) Rijkspresident von Hindenburg heeft vanavond de ministers dr. Strescmann, dr. Gessier, dr. Curtius en dr Brauns benevens rijkskanselier dr. Marx in de tot nu toe door hen beklecde ambten beves tigd en verder benoemdtot rijksminister van financiën dr. Kohier, tot nu toe staats president van Baden, tot rijksminister voor dc j voetselvoorzicning en voor den landbouw den afgevaardigde Schiele, tot rijksminister voor verkeerswezen dr. Koch en tot rijksminister der posterijen dr. Schatzel, terwijl het rijksmi nisterie voor het bezette gebipd aan rijksmi nister dr. Marx is opgedragen. De benoeming van dc ministers van binnenlandsche zaken en justitie heeft de rijkspresident nog aangehou den, totdat de thans nog niet geëindigde loat- ste onderhandelingen Maandagavond geëindigd zullen zijn. Dc Duitsch-nntionale rijksdagfrac tie is tegen Maandagmiddag 5 uur bijeenge roepen, teneinde dan een beslissing te nemen omtrent do personen, die de portefeuilles van binnenlandsche zaken en van justitie zullen verkrijgen, welke portefeuilles aan dc Duitsch- nntlor.ii' a zijn toegekend. Hindenburg weigert dc benoeming van twee D.-nationalen. Wirth zegt hel vertrouwen op. Uit Eerlijn wordt d.d. 29 Jan. aan de Cour. gemeld: Op het laatste oogenblik, terwijl de zaak reeds geheel beklonken scheen te zijn, zijn'vbij dc formatie van het nieuwe Duitsche rijks kabinet nieuwe moeilijkheden ontstaan, dli president Hindenburg wederom dwongen per soonlijk in te grijpen. Zooals bekend, hadden dc Duitsch-nationa- len ontstemd over het feit, dat zij er niet in waren geslaagd het ministerie van finan ciën te bemachtigen eenigc hunner meest veactionnairc afgevaardigden als ministercandi- daten gepresenteerd. Tegen de candidatuur-Hergt bestond het be zwaar, dat deze oud-minister de woordvoerder der Duitsch-nationalen was geweest in hun strijd tegen de verdrogen van Locarno. Het centrum achtte het dan ook ongcwenscht, dat een zóó openlijk tegenstander der huidige bui- t^nlandsche politiek zulk een gewichtige functie als die van vice-kansclier en 'minister van b:r>- r nonlandsche zaken zou toegewezen krijgen. Veel krachtiger was echter, zoowe1 bij het centrum als bij dc Duitsche Volkspartij, de oppositie tegen den nieuwen minister van justitie, Graf, wiens fanatisme herhaaldelijk is gebleken. In verband met de candidatuur van deze beide persoonlijkheden verklaarde de aan den linkervleugel van het centrum staande oud- rijkskanselier Wirth: „Ik sta tegenover deze regeering vreemd en afwijzend. Haar samenstelling, inzonderheid op die posten, die de republiek moeten bescher men, geeft mij als overtuigd republikein aan leiding ten aanzien der vertrouwenskwestie met een beslist „neen" te antwoorden." Het gerucht gaat, dat ook Hindenburg de benoeming van Graf ongcwenscht achtte. In elk geval begaf rijkskanselier Marx zich naar Hindenburg, wien hij mededeelde, dat tegen Graf's benoeming onoverkomelijke bezwaren bestonden. Daarop besloot Hindenburg te intervcnicercn Hij ontving de afgevaardigden der Duitsch- nationale partij en zal hedenavond Graf zeil in audiëntie ontvangen. Hindenburg's bedoe ling schijnt te zijn Graf te verzoeken, uit eigen beweging de portefeuille van justitie te weige ren en dan Hcrgt tot minister van justitie tt benoemen. Voor den vrijkomenden post van vice-kanselier zou dan de woord\ oerder dei Duitsch-nationalen, Von Lindeincr-Wildau, worden benoemd. De situatie is bijzonder gecompliceerd, duar RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I. HET NIEUWE DUITSCHE KABINET. Wij geven hierbij de portretten van do vijf nieuwe Duitsche ministers, met twee waarvan rijkspresident Hin denburg zich echter niet kan vereenigen. Van links naar rechts: Dr. h. c. Koch, Düssoldorf (D.-nat), minis ter van verkeer: Schiele (D.-nat.), minister van voedselvoorziening; Dr. Graf—Thüringen (D.-nat.). minister van justitie; Dr. Köhler (e'entrum), minister van financiën; Hergt (D.-nat), minister van binnenlandsche zaken de Duitscti-nationole rijksdagfractie met alge- mccnc stemmen Griif candidaot voor het minis terie van justitie had gesteld. Slechts indien laatstgenoemde inderdaad bereid gevonden wordt zich uit eigen beweging terug te trek ken, kunnen dc nieuwe moeilijkheden overwon nen worden. Dc rol, die Marx als kabinetsformateur speelt, verbleekt meer en meer, daar het ten slotte Hindenburg zelf is, die het nieuwe kabi net samenstelt en telkens dc moeilijkheden uit den weg ruimt. Nader wordt d.d. 29 Jan. aan 't geciteerde blud gemeld uit Berlijn: Na een conflict tusschen den leider der Duitsch-nationalen, graaf Westarp, en rijks- president Hindenburg heeft hedenavond de be noeming van het nieuwe kabinet plaats gehad. In de lijst ontbreken evenwel de namen der ministers van binnenlandsche zaken en van justitie. Officieel wordt verklaard, dat Hinden burg dc benoeming dezer twee functionarissen tot Maandag heeft uitgesteld, daar de desbe treffende onderhandelingen nog niet beëindigd kodden worden. In verband met een en onder wordt nog ge meld: Hedenochtend werd den Duitsch-nationalen medegedeeld, dot Hindenburg niet van pion was dc benoeming van Gruf tot minister von justitie te bekrachtigen, daar hij tegenover Hindenburg's ambtsvoorganger, rijkspresident Ebert, gemis aan eerbied aan deh dag had gelegd. Destijds had Griif namelijk, alhoewel hij vicc- president van den rijksdag was, geweigerd te zamen met zijn collega's van het bureau van den rijksdag bij Ebert tc verschijnen. Westnrp verklaarde aan Hindenburg, dat hij Graf's candidatuur niet kon loten vallen, zonder zijn Jractic tc hebben geraadpleegd, hetgeen niet vóór Maandug kon geschieden. Van Duitsch-notionale zijde werd aan Westarp toen opgedragen zich nogmaals tot Hindenburg te wenden, ten einde te verkrijgen, dat deze dc benoeming van Griif alsnog zou bekrachtigen. Hindenburg weigerde echter Westarp opnieu.v tc ontvangen .cn hij weigerde eveneens de be noeming der overige ministers uit tc stellen. Een poging, door Marx gedaan, om zonder verdere ruggespraak met dc Duitsch-nntionale fractie den rijksdagafgevaardigde Von Lindci- ner-Wildau tot minister van binnenlandsche zaken te benoemen, liet men vallen, om do Duitsch-nationalen niet al te zeer voor het hoofd te stooten en de positie van Von Lindeiner-Wildau niet moeilijk te maken. Hedenavond werd verzekerd, dat Griif, in weerwil van Hindenburg's interventie, niet bereid is vrijwillig zijn candidatuur in te trek ken. Achter Graf staat dc gcheelc Völlcischc vleugel der Duitsch-nationalen. ENGELAND. Dc STORM. De slachtoffers. Lorden, 2 9 Jan. (H. N.) Het aantal per sonen, dot bij den storm van Vrijdagavond i Vrijdagnacht om het leven is gekomen, be oogt 20. Dr. GESSLER. Dr. Gessier is in 't nieuwe Duitsche kabinet gehandhaafd als minister van dc riikswecr- baarheid. Nadat do democratische rijksdag fractie had besloten dc betrekkingen met hem af to breken, is hij lid-af geworden van de democratische partij. Uit Londen wordt nog d.d. 29 Jan. gemeld: Alleen te Glasgow zijn negen personen ge dood, terwijl het aantal gewonden bijna 300 is. Door een hevigen storm is gisteravond to Londen schade aongerich:. Schoorstcenen wer den afgerukt, boomen woeien om. Er zijn slechts twee personen gewond. HONGARIJE. DE PARTIJ VAN VAGY. Talrijke arrestaties. De politie heeft thans 256 leden der partij van Vagy gearresteerd, onder dc beschuldiging tot oproer te hebben opgeruid. ZUID SLAVIE. DE KABINETSCRISIS. Een verklaring van Rodisj. Omtrent de diepere oorzaken van het uit eenvallen der rcgceringscoalitic verklaarde Raditsj aan een vertegenwoordiger von Politi- ka, dat het Kroatische volk tot dc overtuiging is gekomen, dat de Serviërs dc Kroatcn in eco nomisch opzicht willen vernietigen. RUSLAND. TERECHTGESTELD. Riga 29 Jan. (H. N.) Volgens oen bericht uit Leningrad zijn do 5 Russische werklcoze arbeiders, die wegens mishandeling van een meisje ter 3ood waren veroordeeld, thans te rechtgesteld. - TURKIJE. HAVEN- EN SPOORWEGEN-AANLEG. Constantinopcl, 29 Jon. (H. N.) Gisteren is tc Angora tusschen de Turkschc regeering en den vertegenwoordiger van een Zwccdschc groep een contract gctcckend voor den aanleg van spoorwegen en de ver betering van de haven van Eregli (Hcroclco). Dc werkzaamheden zullen 5!'j jaar duren. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Engclschc trocpenzciulingen. Londen, 29 Jon. (H. N.) Drie bataljons infanterie ter sterkte van 2500 man zijn voor China ingescheept. Dc nieuwe Britschc voorstellen. Gelijk men weet, heeft de Engelsche regccring haar nieuwe voorstellen zoowel aan Tsjen, den Kantonnecschen minister van buitenlandsche zaken te Hankau, als aan Wellington Koo t& Peking doen overhandigen. De officieuze daadloozc dienst uit Londen wijst cr op, dat de regccring door deze gelijktijdige aanbie ding aan de Chinceschc outoriteitcn hoor neu traliteit in het geschil tusschen de elkaar be oorlogende partijen en de oprechtheid van haar verzoeningsgezinde en liberale politiek tegenover China wcnschtc tc dcmonstrccrcn Amcrikaonsche voorzorgs maatregelen. Washington, 2 9 J a n. (H. N.) Een Ame- rikeanschc kruisers hebben opdracht ontvan gen om naar Honolocloe te vertrekken. Zij zullen gereed worden gehouden om zoo noo- dig naar China tc gaan Verbod van betoogingen. Volgens een bericht uit Hongkong vaardig de de regccring een bepaling uit, die openbare manifestaties en vergaderingen verbiedt, even als organisaties, waarvan het doel is een al- gemeenc werkstaking tc provocccrcn, alsme de alle opruiende litteratuur. Dc toestand in het binnenland. De Britsche draadlooze dienst meldt, dat volgens telegrammen uit China het handelslc- vcn tc Kiockiang is hervat. Te Itsjong ver toont dc toestand eenigc verbetering en zijn dc gcrequircerde gebouwen aan dc eigenaren teruggegeven. Dc toestand in dc provincie Hoenon is gesponnen tengevolge van dc agres sieve houding der arbeidersverenigingen. Omtrent den toestand in Hoenon vinden wij nog vermeld, dat van de filialen der Asiatic Petroleum Comp. in die provincie do betaling van buitensporige boeten is geëischt en dot bij niet-betaling dc petroleumtanks der maat schappij zullen worden vernield, gelijk reeds tc Siongtan gebeurd is. Ons groote succes zonder dakantenne prijs exclusief luidsueker f 285 Do beste en nemakkell|ksto RADIO onbeperkte nornntlc. maar GRIJP de WINTERSCHOTELS Prijs vanaf f 1.10. Mot ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du- crctct weer ver aan do spits. garandccren wij U een schitterende oni vangst. Zoowel van korten als langen goll. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestcllcn Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. Dc Japanners weigeren de sur- toxc9 te betalen. Een draadloos bericht uit Mockden meldt, dat dc Jopunsche kooplieden weigeren surtaxes te betalen. Do goederen worden onder bewa king van Joponncrs vervoerd. VEREENIGDE STATEN. UITVOERVERBOD VAN VLIEGTUIGEN. Ncw-York, 29 Jan. (V. D.) Dc Ameri- kaonscho regeering heeft het uitvoerverbod voor vliegtuigen naar Mexico weer van kracht verklaard. Oost-lndlë. MOORD OP EEN ADATHOOFD. Pndong, 29 Jan. (Aneta). In de zaak bf treffende den moord op het Adathoofd Kamangdatock werden de volgende straffen uitgesproken5 beklaagden werden veroor deeld tot levenslang, dén tot twintig jaar, vier tot vijftien jaar en één tot tien jaar gevange nisstraf. Om geen jabroer te zijn behoeft men vol strekt niet altijd alles tegen te spreken. Naai het Engelsch van RAFAEL SABATIN1. Geautoriseerde vertaling van A T. 68 Holles vluchtte voor dat geluid weg, terug langs den weg, dien hij gegaan was, en pas, toen hij een eind gcloopen had, en de akelige vroolijkheid der mannen en het geratol van den vervloekten wagen hem niet meer in de ooren klonk, begon Lij zijn toestand te begrijpen. Hij was zonder mantel, hoed, wambuis of laarzen. Het feit, dat zijn zwaard verdwenen was, zoo wel als het beetje geld, dat hij nog had, scheen er niet veel op aan te komen. Wat hem het meest hinderde, was dat hij koud en duizelig was. Hij rilde nu telkens nis van koorts, zijn geheelc hoofd deed pijn en hij was duizelig. Toch was hij nuchter, zei hij tot zich zelf. Hij kon geregeld denken, en hij was in staat zich te herinneren niet alleen wat er met hem ge beurd was, maar ook de wijze, waarp het ge beurde. Werktuigelijk liep hij verder, doelloos, als een slaapwandelaar. Het werd lichter. Het blcekc licht van den eersten dageraad kreeg meer kleur en begon te gloeien met het vuur als van een opaal; de lucht werd vol vün dc goud kleurige voorboden der zon Eindelijk bleef hij staan, zonder te weten of er om te gevpn waar hij was; volkomen uitge put zork hij neer op den drempel van een leeg huis, en daar viel hij in slaap. Toen hij ontwaakte, lag hij in den vollen gloed van de zon, die reeds hoog aan den he mel stond. Hij keek om zich heen, en zag in een geheel vreemde omgeving, zoodat hij zich geen denkbeeld kon vormen, waarheen hij ge dwaald was. Midden op d« straat stond een mor. met een punthoed in het zwart, leunend op een rooden stok en hem opmerkzaam aanziende. „Wat scheelt u," vroeg de man hetn, toen hij zag, dat Holles ontwaakt en bij bewustzijn was. Holles staarde hem brommig aan. „Dat ik jou zie", snauwde hij, en hij stond met moeite op. „Anders niets' Terwijl hij op de been kwam, overviel hem een duizeling. Hij ging even tegen de deurpost" staan Toen wankelde hij en viel weer neer op de stoep, die zijn legerstede geweest was. En kele oogenblikken zat hij daai droomerig, en verwonderde zich over zijn toestond. Toen, als met een plotselinge ingeving, trok hij zijn hemd open. „Ik heb gelogen", riep hij woest. Toen hij weer opkeek, lachte hij, een luiden, opgewon den lach. „Ik heb gelogen. Er is iets anders. Kij'x maar1" en hij trok zijn hemd verder open, zoodnt dc man zien kon, wat hij ontdekt had^ Er. dat was hot laatste, wat hij zich herin nerde. Op zijn borst was de bloem der pest ontlo ken, terwijl hij sliep. Hoofdstuk XXVII Het Pesthuis. Er volgde voor kolonel Holles op een andero plek don die van het gewone leven, een tijd perk van koortsachtige werkzaamheid, van ge vreesde ontmoetingen en vreeselijke gevechten, van voortdurender. strijd met een onmeedoo- gend tegenstander, die in zwart en wit satijn gekleed was, en het gelaat van Zijn Genode van Buckingham had, en die altijd op het punt was. hem te dooden, maar, omdat hij geen genade kende, het nooit deed Deze gevechten hadden gewoonlijk plaats in een donkere ka mer met lambrizeering, bij hot licht van eenige kaarsen op een zilveren kandelaar, en werden bijgewoond door een vrouw in 't wit gekleed, met een bleek gelaat, met bange blauwgroene oogen en dik, kastanjebruin haar, die van pret lachte en telkens in haar handen klapte. Soms- tijds echter was het gevechtsterrein een ker senboomgaard, don weer het bescheiden bin nenhuisje van een boerenhut in de buurt van Worcester. Maar dc spelers waren altijd de zelfde drie personen. De zaak was, dat Holles in een droomwereld leefde, waaruit hij eindelijk op een dag helder ontwaakte ontwaakte om te sterven, zooals hij dacht, toen hij zijn omgeving opgenomen had en ze begreep met behulp der herinnerin gen, die hij verzamelde van dc laatste uren, dat hij bij kennis was Hij merkte, dat hij op een stroobed, dicht bij een raam lag, waar door hij eenige boomen en een stukje lucht zog Boven zijn hoofd waren de kale balken van een dak zonder zoldering. Hij keerde zijn hoofd op de kussen om en zag links van hem een lange, op een schuur gelijkende kamer, waarin een half dozijn dezelfde stroozakken stonden en op leder lag een lijder, zooala hij zelf was. Een of twee van hen lagen onbe weeglijk, alsof zij dood waren; de anderen woelden en kreunden, terwijl cr een heftig wor stelde met zijn oppassers. Het was geen prettig gezicht voor iemand in zijn toestand, daarom legde hij het hoofd weer als in het begin en keerde weer terug tot de beschouwing van dat stukje lucht. Een groote kalmte kwam over de ziel, die in zijn door koorts verteerd lichaam huisde. Hij be greep zijn toestond volkomen. Hij was door de pest aangetast, en hem was deze tusschen- poos van bewustzijn gegund het bewustzijn, dor misschien de voorbode van den dood is opdat hij God zou mogen donken, dat einde lijk zijn ellendig leven geëindigd was en vredo hem wachtte. Dit vooruitzicht was genoeg, om eindelijk do schaamte uit te wisschcn, die hem nooit in zijn leven meer had kunnen verlaten, het spook sel van den afkeer, dien hij haar moest hebben ingeboezemd, tegen wie hij zoo diep gezon digd had. Hij herinnerde zich die volledige be kentenis, die hij voor haar hod achtergelaten. En het was zoet te denken, voordat hij stierf, dat de lezing er van, waarbij alles geopenbaard werd, wat hem tot zulk een schurk gemaakt had. hoe het Lot hem tusschen hamer en aan beeld geplaatst had, de verachting zou mati gen. die zij onvermijdelijk voor hem gekoes terd moest hebben. Tranen vulden zijn oogen en rolden over zijn ingevallen wangen. Het waren tranen van lichamelijke zwakte en dankbaarheid, meer dan van zelfbeklag. Schreden naderden zachtjes zijn bed. Iemand boog zich over Item heen. Hij keerde zijn hoofd weer om en keek op. En toen maakte een groote angst zich van hem meester, zoodat zijn hart zich een oogenblik scheen somen te trek ken. Hardop gaf hij zichzelf een verklaring van die verschijning. „Ik droom weer I" klaagde hij fluisterend. Naast zijn bed stond een vrouw, jong en be vallig in grijs wollen stof, met de witte ban den, kap en schortje, die de klceding der Puri teinen uitmaakte. Haar gelaat was klein en bleek en ovaal, haor oogen waren long, van een kleur tusschen blauw en groen, zeer ernstig van uitdrukking nu, en uit hoor kap ontsnap ten een paar dikke, kastanjebruine krullen, die over haar blanken hals vielen. Een mooie, koele hand zocht de zijne, die op dc deken log, een stem vol zachte muziek antwoordde hern „Neen, Randol. Je bent eindelijk ontwaakt. Goddank I" En nu zag hij, dat die ernstige oogen vol tronen stonden. „Waar ben ik dan," vroeg hij, in zijn eerste werkelijke verwarring, sedert dat hij ontwaakt was. Hij begon bijna te denken, dat hij al die dingen gedroomd had, die hij gemeend had, dat werkelijk herinneringen waren van een tijd, die aan zijn toestand van ijlen vooraf ging. „In het pesthuis in Bunhill Fields," zeide zij hem, wat dc verwarring in zijn hoofd nog slechts grooter maakte. Dot is dot kan ik begrijpen. Ik heb de pest, dot weet ik. Ik her inner mc, dat ik er door aangetast werd. Maar gij? Hoe kon* gij hierin een pesthuis „Ik kon nergens anders heen, nadat nadat ik het huis in Knight Ryder Street verlaten had. En heel in het kort vertelde zij de bij zonderheden. „Zoo bracht dr. Beamish mij hier. En hier verzorg ik, door de genade van de Voorzienigheid, de arme slachtoffers der pest," eindigde zij. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1