„DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. jmcüiiMEiiïspRiis r3 ™"ndcn voor,Ar,t" EERSTE BLAD. IpBi v Zonder Raam- of Buitenantenne AUDIOLA-RADIO L. KLEIN, Utrechtschestr. 42|44 95 'aarganq No, 133 foort 2 10, per maand 0.75, idem franco per post f 3.~, per week (met pratis verzeker Bg legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSCK DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^RTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613 Woensdag 2 Februari 1S27 PRIIS DER ADVERIENTlEH me! inbegrip van «ca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie dingen eo Lleldadigheids-advc. tcntiên voor de helfl der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan teer voordceligc bepalingen voor het idvcrleeren Een» circulaire, bevattendo de voorwaarden word! op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. iW,f - Sll v, i V>/ SCH8TZEL, do nieuwe, Duitsche ra luister van nosferiien, die. tot de Bcicrsche Volkspartij behoort. HET NIEU\\rE KABINET. IDe beëediging. B c r 1 ij n, T Febr. (TL N.) Naar de B. Z. 'verneemt, zal het thans voltallige rijkskabinet vanmiddag een zitting houden, waarin dc nieuwbenoemde ministers beöedigd zullen wor den, waarna tot beraadslagingen over de door dr. Morx ontworpen regeeringsverklaring zal worden overgegaan. In de regeeringsverkla- ring zullen de richtlijnen, welke voor de vor ming van het kabinet hebben gegolden, betrek kelijk kort worden behandeld DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een overeenkcmst bereikt tusschen Duitschland en dc geallieerden. .^Tusschen den gezantenraad en dc Duitsche regcering is, naar d d. gisleien uit Parijs wordt gemeld, overenstemming bereikt met betrek king tot de vestingwerken in Oost-Duitschland Krachtens het bereikte accoord zullen de vestingwerken van Küstrin en Glogau en 22 versterkingen nabij Koningsbergen worden ge sloopt. Een besluit van den gezantenraad. P a r ij s1 Febr. (V. D.) De intergeallieer- de militaire controle-commissie heeft heden- morgen onder voorzitterschap van maarschalk I Foch het rapport vastgesteld inzake de ver sterkingen in Oost-Duitschland. Na afloop van de 1 n-.- rnjKtfijre deskundi- gen deel aan de bijeenkomst van den raad van ambassadeurs in het ministerie van buitenlond- sche zaken. Dc Raad besloot, dot aan de Duit sche regeering zal worden voorgeschreven een wet te doen goedkeuren, waarbij de invoer, uitvoer en de fabricatie voor den uitvoer van oorlogsmateriaal in welken vorm ook. dat niet gebruikt zal worden voor binnenland, wordt verboden. Alleen de fabricatie van oorlogsma teriaal binnen de bepalingen van het verdrag mag worden toegestaan, terwijl de wet een be paling zal moeten bevatten, volgens welke bii overtreding gevangenisstraf en boete wordt opgelegd met inbeslagneming en vernietiging van het materiaal. De Duitsche opvatting. De te Parijs bereikte overeenstemming ten aanzien van de nog hangende lcwesties van Duitschlands ontwapening is, naar aan dc bla den van bevoegde zijde wordt medegedeeld, gebaseerd op voorstellen en tegenvoorstellen en mag niet als het aanvaarden van een ulti matum of iets dergelijks worden aangezien. Daarbij moet in het oog worden gehouden, dat het begrip „vestingsysteem aan de gren zen", zoodat dit in het verdrag van Versailles is omschreven, een beperking heeft ondergaan. De nieuwe richtsnoeren voor dit begnp zijn voor Duitschland niet ongunstig. Wat de na 1920 aangebrachte versterkingen betreft, is men tot een vergelijk gekomen, waardoor een belangrijk deel der versterkin gen behouden kan blijven. He nieuwe kabinet was tc dezer zake eensgezind. De Berliner Lokal Anzeiger beweert in zijn nummer van gisteravond, dat bij het geven van instructies naar Parijs over dc kwestie van de vestingen in Oost-Pruisen van de gedachte is uitgegaan de leden van het kabinet, speciaal de rechtsche leden, ten aanzien van de buitenland- sche politiek voor een voldongen feit te stel len en het blad twijfelt aan de loyaliteit van den minister van buitenlondsche zaken. Hiertegenover wordt officieel vastgesteld, dat" het kabinet definitief heeft besloten de ver- antwoordclijkheid voor de gezonden instructies op zich te nemen, daar do onderhandelingen nu reeds sedert weken worden gevoerd, deze op het punt stondcr tol een resultoai te leiden en verder omdat de situatie geer uitstel toeliet Het besluit van het kabinet werd na^ een dienovereenkomstig voorstel van de ministers van buitenlondsche zaken en rijksweei geno men, nadat ook nog de chef van de rijksweer was gehoord. Aanvallen op den minister van buitenlandsche zaken zijn daarom volkomen ongerechtvaardigd. Nadere bizonderhden inzake dc vestingwerken in Oost-Duitsch land. De gisteren voor Duitschland door generaal Von Pawcls en voor de militaire contrölc-com- missic door generaal Baratier, chel t-an den generalcn staf van maarschalk Foch, ondertec- kende overeenkomst aangaande de versterkin gen in het Oosten zegt in hoofdzaak o. m.: In de grensgebieden, die tusschen de ves tingen van Oost- en Zuidfront aan de Duitsche grens liggen, moeten de vestingwerken in den toestand gehandhaafd worden, die bij het ein de van den oorlog bestond, maar aan sterke slijtage onderhevige bouwstoffen mogen door beton worden vervangen. In deze grensgebie den mogen geen nieuwe vestingwerken ge bouwd worden, hetgeen het verdrag van Ver sailles ook verbiedt. DE KWESTIE DER PASVISA. De onderhandelingen van het Duitsche de partement van buitenlondsche zaken met En geland nopens de opheffing von den visum- dwong zijn thans zoover gevorderd, dot het sluiten van een overeenkomst aanstaande is. Voorts is het departement von buitenlond sche zaken in contact gteitden met nog an dere staten met het oog op een volledig of- breken der pasmuren. EEN BELANGRIJKE UITVINDING. B e r 1 ij n, I Febr. (H. N.) Uit Göttingcn wordt gemeld, dot prof. Wendaus, hooglceraar In dc scheikunde aan do universiteit aldoor, gisteren bij den aanvang van zijn college heeft meegedeeld, dot het hem gelukt is door be straling met ultraviolet licht uit de stof ergos- terin vitamina te verwekken, die, zooals bekend, van grootc beteckcnis voor de menschelijke voeding zijn. In samenwerking met prof. Frank zijn practische proeven genomen, waarbij het gelukte met een dosis von 1/2000 mg. een rachitischen rot binnen 5 weken geheel gezond te maken. DUITSCHE SCHOENER OVERVAREN. Dc Duitsche motorschocncr Helene is gister ochtend even buiten dc haven van Kiel door een Engelsch stoomschip overvaren cn gezon ken. Dc kapitein is verdronken; over het lot van dc overige leden der bemanning is nog niets bekend. BELGIE. MINISTER VANDERVELDE NAAR l'ARIJS. Brussel, 1 Febr. (V. D.) Dc minister von buitenlandsche zaken Vonderveldo is heden naar Parijs vertrokken. FRANKRIJK. BESPREKINGEN TUSSCHEN BRIAND EN VANDERVELDE. Dc kwestie der visa. Gedurende dc besprekingen tusschen den Belgischen minister van buitenlandsche zaken, Vandcrvelde en den Franschcn minister van buitenlandsche zaken Briand over het weder in voeren door de Fransche regcering van pas poorten en visa heeft Briand kunnen beloven, dot men zich aan den status quo zal houden. Frankrijk zal er zich mede tevreden stellen den -irigcn landen mede te dcelen, dat het nood- i'. is gedurende een zekeren tijd de immi gratï van buitenlondsche werklieden stop tc zetten en dat nog slechts bij uitzondering visa voor arbeidscontracten zullen worden verleend. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING In een wasscherij en ververij is door onbe kende oorzaak een stoomketel ontploft, tenge volge waarvan een breuk in dc leiding ont stond. Vijf personen werden gedood, terwijl vier in wanhopigen toestond verkecrcn ZWITSERLAND. DE PRESIDENT DER ZWITSERSCHE BANK OVERLEDEN. Zürich, 1 Febr. (V. D.) Dc president van Zwitscrsche Nationale Bank Ustcri is over leden. ENGELAND. GENERAAL HIGGINSON. Londen, I Febr. (H. N. Druodloos.) Ge neraal Sir George Higginson, die verleden jaar Juni zijn honderdsten verjaardag vierde, is vandaag tc Marlow overleden. Hij trad in 1845 in dienst cn maakte o.a. den Krimoorlog mede. No 80 jaren tot de garde tc hebben ge hoord, was hij verleden jaar nog aanwezig bij hij onthulling van het gedenktecken voor de garde te Londen. De hertog van Connaught stond er toen op. dat de generaal hem de hand zou reiken, opdat zij te samen den knop zouden drukken, waardoor de electrischc stroom in werking zou worden gesteld om het monument te onthullen. MACDONALD VOOR VREDE IN DE INDUSTRIE Ramsay Macdonold heeft in een rede te Port Talbot een beroep gedaan op dc leiders der arbeiders en de kapitalisten ten gunste van vrede in de industrie De arbeiders zouden met de kapitalisten moeten declen in dc verant woordelijkheid in de industrie. DE WERKLOOSHEID Londen, 1 Febr. (H. N. Draadloos). Vol gens de opgaaf van het ministerie van arbeid bedroeg het aantal werkloozen op 24 Januari 42.318 minder dan de vorige week, doch het was toen nog 147.873 hooger dan op het over eenkomstige tijdvak van verleden jaar. Het totale aantal was 1.348.700, RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Met ons nieuwe type R. W. 5 staat dc Du- crctct weer ver aan dc spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- tocstellen Electr. Tochn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. <83. Amersfoort. Ons groote succes zonder dakantenne prijs exclusief luidsi reker f 285 De besto en gemakkelijkste RADIO onbeperkte garantie. ITALIË. SNEEUW IN ITALIË. Uit geheel Boven-Italië wordt sneeuwval ge meld. Tc Genua ligt de sneeuw een hol ven meter hoog. POLEN. DE POOLSCHE FINANCIEN. Warschau, 31 Jan. (H. N.) In een in terview met het gematigde zionistische blad Dziennik Wnrsznwski heeft de Poolsche mi nister van financiën Szechowisz erop gewezen, dat de begrooting voor 1924 met een tekort van 189 millioen en die voor 1925 met een tekort van 271 millioen zloty sloot. Het tekort in dc eerste helft van 192Ó was 71 millioen, doch dit werd in de tweede helft van 1926 geheel gedekt, terwijl bovendien in dit halfjaar een overschot van 53.7 millioen werd be reikt. De handelsbalans, die voor 1924 een nodeelig saldo van 212 en over 1925 van 349 millioen zloty te zien gaf, wijst voor 1926 een actief soldo van 409 millioen zloty aan. De voorraad gouddeviezen bij de bonk van Polen is in de tweede helft van 1926 met 131 mil lioen zloty toegenomen, welk bedrog juist dat van het acticfsnldo van dc handelsbalans ver tegenwoordigt. De pessimistische voorspellin gen, die een daling van dc zloty van Novem ber 1926 tot Junuori 1927 verkondigden, zijn niet in vervulling gegaan cn dat zal ook niet geschieden. Dc Poolsche wisselkoers is thans stabiel. Het finoncieclc programma van do regcering berust op het handhaven van het evenwicht in dc begrooting, van de stabiliteit van dc wisselkoersen, op de verlaging van het disconto en voorts op dc beginselen van een vost financieel programma en dc hervor ming van het belastingwezen. De financieele raad, welke op bet ministerie van financiën binnenkort zal worden ingesteld, zal er voor waken, dot aan dit financieele programma dc hand wordt gehouden. Het rapport van de mis- sic-Kemmercr zul er toe bijdragen, dot het wantrouwen der buitenlandsche financiers ten opzichte van Polen zal verdwijnen en dat de financieele wereld in Amerika op dc hoogte gesteld zal worden van den waren stoat van zaken in Polen. OOSTENRIJK. ITALIAANSCHE FASCISTEN OP COSTENRIJKSCH GEBIED. Officieel wordt uit Weenen medegedeeld Zaterdag overschreden ongeveer 50 fascisten bij den Brennerpas dc grens en kwamen onge veer honderd pos op Oostenrijksch gebied. Toen de fascisten een Oostcnrijksche ofdceling gendarmerie ontmoetten, keerden zij weer naar Italiaansch grondgebied terug Eenigen tijd later kwam de commandant van do Italiaon- sche wacht bij den Oostenrijkschen gendarme rie-post en bood verontschuldigingen aan CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De onderhandelingen tusschen Engeland en Kanton afgebro ken Uit Hankau wordt gemeld, blijkens een be richt uit New York, dat de Engclsch-Chinee- sche onderhandelingen zijn afgebroken De Kanlonneesche minister van buitenlandsche za ken, Eugen Tsjen, zou geweigerd hebben een overeenkomst te teekenen, omdat Britsche troepen te Sjanghai geconcentreerd worden. Tc Peking is men met de Britsche l voorstellen niet bizondcr ingeno men. Geon enkel pcrs-commentoar op dc rede von Chamberlain is te Peking verschenen, moor uit gesprekken met vooraanstaande Chincezen blijkt, dot de openbare meening niet zeer geestdriftig moet zijn over dc Britscho voor stellen. In Engclsche kringen tc Peking toont men zich sceptisch over de voorstellen. De toestand tc Honkuu. Uit Hankau wordt d.d. 1 Febr. gemeld, dot het doar rustig blijft; er bestaan goede voor uitzichten, dat de viering van het Chinecschc Nieuwjaar kolm voorbij zal gaan. Dit zol in zonderheid het geval zijn, indien zooals dit thans inderdaad mogelijk schijnt te zijn het Nieuwjaar gekenmerkt wordt door dc mede- dccling, dat tusschen den Engclschcn legatie- raad O'Malley en den Kontonnecschen minis ter van buitenlandsche zaken, Eugène Tsjen, een overeenkomst ij getroffen. (Dit laatsto is inmiddels niet geschied. Red.) Vernomen wordt, dat de banken tc Hankau geweigerd hebben credicten toe te staan enn het gemeentebestuur van de concessie tc Hankau, zoodat dit thans zonder middelen is. De betcekenis van Pekings noto. In buitenlandsche kringen beschouwt men het verzoek van de regeering tc Peking om dc Britsche troepen terug te trekken als eer; antwoord van China op de Britsche voorstel len. Verklaringen van Macdonold. In een Maandagavond in Zuid-Walcs gehou den rede h^eft Macdonold opnieuw uiting ge geven aan zijn vertrouwen, dat de onderhan delingen, die thans met dc Kanton-autoriteiten worden gevoerd, gunstige resultaten zullen op leveren. Spreker vervolgde Ik begrijp de menschen niet, die mij zeggen, dat ik als leider der oppositie, alleen omdat de regcering den een of onderen stap doet, iets tegenovergestelds zou moeten doen. Ik ontken ten stelligste, dat ik door dergelijke ge voelens gedreven zou worden. Zoolang de Britsche regcering met den Kantonminister van buitenlandsche zaken, Tsjen, onderhandelingen voert op de basis der erkenning van China's onafhankelijkheid en do liquidatie van oude verdragen, zoolang zal il; achter haar staan cn haar iederen steun ver- leenen, waartoe ik bij machte ben. Vertrouwt geheel op de onderhandelingen cn op dc persoonlijkheid van diegenen, die door Engeland naar China zijn gezonden. Dc Brit sche gezant in China, sir Miles Lampson, is bewonderenswaardig, evenals de legotieraad O'Malley. Ik ben cr vast van overtuigd, dat, indien iemand tot een regeling kon geroken, zij het zijn, die dat kunnen bereiken. De houding van Amerika. President Coolidge gelooft, dot het niet noo- dig zol zijn, dat dc Amerikanen Sjanghai evo- cuceren, doch de Amerikaonscho strijdmacht, die zich concentreert, is op olie gebeurlijkhe den voorbereid. Meer dan honderd Amerika nen worden in het binncnlond von China ge mist, moor Coolidge toont geen enkele vrees te hunnen opzichte en veronderstelt, dot zij slechts tijdelijk geïsoleerd zijn. Duitsche wapens nour China Warschau, 1 Febr. (H. N.) Dc Kurjet Worszawski meldt in zijn uitgoof van Maandag dot groote zendingen van wapenen cn munitie von Duitschen oorsprong ovér Moskou in Chi na zijn aangekomen. Het blad vestigt de aan dacht er op dat Duitschland, dot met behulp van Engeland zijn intrede te Geneve heeft ge daan, thans er toe bijdraagt om dc positie van Engeland in een zoo belangrijk centrum van de Engelschc wereldpolitiek als Chir.n is tc verzwakken. Dc (ontslagen inspecteur-generaal der douane. Londen, T Febr. (V. D.) In welingelichte kringen wordt verklaard, dat do- Britsche re geering geen stappen zol ondernemen in ver band met het ontslag van den inspecteur-ge neraal der douane, sir Francis Aglen. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE POLITIEK TEN OPZICHTE VAN MEXICO EN NICARAGUA. De commissie voor buitenlandsche aangele genheden van het Huis van Afgevaardigden heeft besloten bij het Huis een motie in tc die nen, waarin goedkeuring wordt uitgesproken over dc houding van president Coolidge ten aanzien van Nicaragua en Mexico. DE IMMIGRATIE. Washington, 1 Febr. (H. N) Dc immi gratiecommissie van den senaat heeft een motie aangenomen, waardoor dc bepalingen van de nieuwe immigratiewet voor een jaar worden uitgesteld. Zooals bekend, worden door deze bepalingen dc thans geldende cij fers voor de toelating van landverhuizers uit verschillende landen aanmerkelijk gewijzigjJ. DE TERUGGAAF VAN HET DUITSCHE EIGENDOM. Berlijn, 1 Febr. (H. N.) Volgens een be richt uit Washington heeft dc financieele com missie van den senaat de wet betreffende de teruggave ven het in beslaggenomen Duitsche eigendom met de daarop ingediende amende menten goedgekeurd, zoodat de wet thans in do voltallige zitting van den senaat kon wor den behandeld. Het is echter do vraag, of dc senaat dit wetsvoorstel in zijn tegenwoordige zitting nog in behandeling zal nemen, aange zien de senaat thans met werk overladen is. Volgens de aangenomen amendementen zal slechts een bedrag van 50 millioen in plaats van 100 millioen beschikbaar worden gesteld voor tritkeering aan de Duitsche eigenaar®. EEN ROTSBLOK NEERGESTORT. Achttien dooden. In het noorden van Arkansas stortte een rotsblok, dat door zwaic sneeuwstormen der laatste dagen hod losgelaten, op een arbeiders barak neer. Dc barak werd vernield cn 18 arbeiders gedood. GEVECHT AAN BOORD VAN EEN SCHIP. Uit Manilla d.d. 1 Fcbr.i Bij een vechtpartij oen boord van een schip werden een Amcrikaonsohc politie-bcnmbtc en vijf Philippino's gedood en zeven gewond. MEXICO. DE WANORDE IN MEXICO. Rebellen tcrcchtgcstelJ. Uit Mcxico-City wordt d.d. 1 Febr. gemeld Door misbruik te maken van dc witte vlog, hebben op 12 Januari j.l. rebellen veertig fede rale soldaten vermoord nobij Oaxaca slechts écn soldaat wist tc ontsnappen. Dc rebellen werden later oohterhaold door een sterke colonne federale soldaten. Er weiden 27 rebel len terechtgesteld VERSPREIDE BERICHTtN. DE BRENNER-SPOORWEG VERSPERD. Een oordverschuiving. Bij Murezzi heeft een grootc aardverschui ving een gedeelte van den Brenner-spoorwcg vernield. Het goederenverkeer moest gestaakt worden, terwijl het personenverkeer slechts door overstappen gehandhaafd kon worden. Er dreigen nog meer aardverschuivingen. DE INTREKKING DER HUURWETTEN Rotterdam had bezworen. Op vragen van den heer J. ter Laan betref fende de opheffing der huurwetten hebben B. en W. van Rotterdam geantwoord, dat zij had den kennis genomen von dc mcdcdcclinget» von den minister van Arbeid in zake opheffing van dc Huurwetten, doch dat zij door dien mi nister niet in de gelegenheid gesteld zijn daar omtrent von hunne meening tc doen blijken In hun vergadering van 25 dezer was nog een door dc betrokken afdceling voorbereid ontwerp-schrijvcn aan den minister van Arbeid ter tafel gebracht, waarin motieven woren ver meld, waarom spoedige opheffing van dc Huurwetten voor Rotterdum ongewcnscht was tc achten. TEGEN EENZIJDIGE ONTWAPENING. Rede kolonel Von Munnikrcde. Gisteravond hield in Den Haag het Comité tot waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwape ning een vergadering, waarin als spreker op trad dc kolonel van den Generolen Staf P. J van Munnikrcde, directeur van dc Hoogen: Krijgsschool Nadat de voorzitter von het comité dc ver gadering had geopend, hield kolonel Munnik rcde zijn lezing over „De propaganda voor Eenzijdige Ontwapening getoetst aan dc les sen van dc krijgsgeschiedenis' Hij zette allereerst uiteen hoe hij tegen een zijdige ontwapening was, doar deze dc nieuwe gedochte van den Volkenbond tegenhoudt. De ontwapenoars willen wel do lusten maar* niet de lasten van den Volkenbond dragen. Daarbij komt nog, dat naar sprekers mec- ning, dc eenzijdige ontwapening gevaarlijk is. Spr. wilde nu nagaan of cr inderdaod uit de jongste krijgsgeschiedenis redenen zijn aan te wijzen, welke pleiten voor ontwapening. In het voorstel van enkele sociaal-democratische Ka merleden om tot ontwapening over te gaan wordt ook aangevoerd, dot dc gebeurtenissen uit dc laatste jaren duidelijk aantooncn, dat dit voor een klein land het beste is. Spr. wil nu trachten uiteen te zetten dat de gebeurtenissen van dc laatste jaren dit aller minst bewijzen. Uitvoerig gaat hij aan de hand van oen se rie lichtbeelden na, hoe de krijgsgeschiedenis sen zich in dc eerste oorlogsmaanden in België ontwikkelde. Toen de groote oorlog uitbrak en België ovcrvollcn werd, kwam dit land in een zeer onaangename positie. Het was niet op kracht; ondanks vele waarschuwingen had d'* opperste legerleiding meer aandacht besteed aan do tc houden manoeuvres dan aan oor logsvoorbereidingen. Van Fransche zijde werd er op aangedrongen dat het Belgische leger zich zou concentree- ren aan de Maas en die in samenwerking met dc Fransche legermacht, zou verdedigen. Had België op dit voorstel ingegaan, dc oor log zou vermoedelijk een geheel ander ver loop gehad hebben. Maar het inzicht ontbrak bij dc legerleiding en men besloot dc hoofd macht bij Brussel geconcentreerd te houden. Toen rukte het Duitsche leger do Maas over en dc Belgen moesten rctirecren. Dit was in de gegeven omstandigheden het eenigc, wat gedaan kon worden. Het zou niet noodig geweest zijn als de Belgisch© legerlei ding beter inzicht had getoond in de gevaar volle en beslissende dagen. Het gaat dus niet aan te zeggen, dat België zich niet verdedi gen kon omdat het een klein land was. Met enkele citaten, o.a. van Ludendorff, toonde spr. aan, dat het niet juist is t© ver onderstellen. dat de bevolking van een weer loos land zooveel beter behandeld zal wor den, dan die van een land, dat zich verdedigt De ervaring heeft in dezen niet anders ge leerd. En hoe zal de situatie zich in de toekomst ontwikkelen Niemand weet hoe de constellatie zal zijn,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1