BUITENLAND., Verhuring van "feuilleton. Een Speelbal dei Fortuin. ABONNEMENTSPRIJS 3 ""nden v0°'Am;^ „DE EElVlLANDER" PRIIS DER ADVERTENT^ met inbegrip van een EERSTE BLAD. L' Zonder Raam- of Builenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Lips Safe - Loketten AUDIOLA-RADIO L, KLEIN. Utrechtschestr. 42|44 25 faargang No. 185 loort 2.10, per maand ƒ0,75, Idem franco per post f 5.per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) 0.175. afzonderlijke nummers 1 C.05. AMEHSF30RTSCH DAGBLAD Vrijdag 4 Februari 1S27 DIRECTEUR-dlTGEVER: J. VALKHOFF. BUREaf ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N° 47910. TEL INT 513 bewijsnummer, elke tegel meer 0.25. dienstaanbie dingen en Llcldadigheids-advc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zcei vooidccligc bepalingen voor het advcrtecren h'cne circulaire, bevattende d* voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET NIEUWE KABINET. De rcgceringsvcrkloring. republikeinsche staatsvorm. De De regecringsverkltring, welke rijkskanselier Marx gisteren in den rijksddg heeft voorge lezen, legt in de eerste plaats den nadruk op het feit, dat de erkenning van den republikein- schen staatsvorm ook voor de nieuwe regee ring ten volle zal blijven gelden. Dc regeering zal met kracht de grondwet, dc uitvoerende organen dier constitutie en de rijkskleuren, zoojIs die in artikel 3 zijn bepaald, hand haven. Ook aan de symbolen van het verleden behoort echter achting cn eer bewezen te wor den. Rijksschoolwet en rijksweer. Door een rijksschoolwet zal voor een prin- cipieele gelijkstelling van de in artikel 146 ge noemde soorten van scholen gezorgd wor den. Rechten cn belangen van de ambtenaren zullen met kracht beschermd worden. Na overeenstemming met dc bondsstaten zal het financieel vergelijk zoo spoedig mogeJijk zijn beslag krijgen Het leger moet ophouden object van poli- tieken strijd te zijn; daarom zal aan de veror deningen van den rijkspresident omtrent de onwettige vcrcenigingen ten strengste de hand worden gehouden en zij zullen nog w«orden aan gevuld. De verordening op het aanwerven van jji recruten zal worden herzien. De rijkskanselier doet hier een beroep op de openbare meeding "om aan de weermacht van het rijk het verdien de vertrouwen niet te onthouden. Dc buitenlandsche staatkunde. Het spreekt \anzclf dat dc beproefde rich ting in de buitenlandsche politiek zal worden gehandhaafd cn de pogingen tot internationale toenadering worden voortgezet. b: „Mijn ambtgenoot, dr Strcsemonn, en ik zouden onze ambten piel hebban aanvaard, als wij niet vast overtuigd waren geweest, dot de beproefde buitcnlandscho politiek die naar in ternationale toenadering streeft, door alle le den van het kabinet goedgekeurd wordt, en dat 1 achter deze eendrachtige goedkeuring alle rijksdoggrocpen staan, die der regeering hun steun hebben toegezegd." p*1 In dit verband is he'. de eerste plicht der regcering de onbelemmerde uitoefening van dc volle souvcreiniteit over het Duitsche rijksge bied tc herstellen* De sociale cn economische poli tiek. De rijkskanselier weidde daarna uit over de ;chen van dc sociale en economische poli tiek. De regecring zal allereerst trachten het ontzaglijk groot aantal werkloozen te. vermin deren en hun toestand te verbeteren; dc regee- ing blijft het als één barer eerste plichten be- ichouwcn om de belangen van de groote arbei- lersmassa's te beschermen Tot bereiking van dit doel zullen dienen: een wcrkverscbaffings- rogram, uitbreiding van den werkkring dei arbeidsbeurzen, een ontwerp tot verzekering tegen werkloosheid en de schepping van een veelomvattende wetgeving tot arbeidsbescher ming. Dc regecring zal misstanden op het gebied van to lange werktijden door de wet trachten uit den weg tc ruimen De landbouwbelangen zullen vooral do aandocht van de regcering hebben en dc vestiging van levensvatbare kleine eigen bedrijven in landbouw, handel en nijverheid zal met alle middelen gesteund wor den. De verklaring geeft don nog een kort over zicht van de taak, die de regcering op het ge bied van de rechtspleging wacht en besluit: (>Dp nieuwe regecring zal al haar krochten in spannen, om langs den weg van de wederop leving land en volk verder voorwaarts tc bren gen." Dc discussies. - aan het woord. Müller-Frankcn Berlijn, 3 Febr. (H. N.) De regecrings- verklaring van den rijkskanselier is in den rijksdag over het algemeen kalm ontvungen De communisten waren weder tamelijk on- hehhelijk, zoodat enkele communistische af gevaardigden om hun belecdigendc interrup ties tot de orde moesten worden geroepen Zoowel de democraten als dc communisten hebben een motie van wantrouwen tegen do regeering ingediend. i Met het debat over de regeeringsverkloring is terstond, nadat dr, Marx de verklaring had voorgelezen, een aanvang gemankt. De afgevaardigde Müller-Frankcn, de woord voerder der socialisten, begon zijn redevoering met aan dr. Marx dc vraag tc stellen, hoelang hij nog wilde regecren. Hij wees erop, dat de lange duur der pogingen, om een' regeering te vormen, geen langen levensduur voor het ka binet voorspelt. De Duitsch-nationalen hebben bij het gehaspel om do portefeuilles op cchi joodsche wijze procenten verlangd. Het kind van de rekening bij deze kabinets vorming is de Duitsche volkspartij geweest Dr. Stresemonn, die in 1926 Hugenbcrg nog het ongeluk van dc Duitsche burgerij heeft ge noemd. moet zich thans het gezelschap der Duitsch-nationalen loten welgevallen. Dr. Marx heeft met de vorming van dit ka binet zijn oude politiek en zijn vroegere ver klaringen verloochend. Hij hod de vorming van het kabinet aan een ander moeten over laten. Het kabinet is voldoocnde gekarakteri seerd, doordien 'het een vice-kansclier heeft, wiens devies is Hier sta ik, ik kan ook an ders. Het centrum is gezwenkt, omdat het nieu- verkiezinge i wilde vermijden. De nieuwe minister van financiën, oldui zei- de do woordvoerder der socialisten verder, die mij als eerlijk republikein bekend is, doet mi.i in mijn hort leed, omdat ik hem in een der gelijk gezelschap moet zien. De Duitsch-notio- nole partij heeft zich door dc afwijzing var haar candidaat Grtif een deemocdiging moe ten laten welgevallen, zooals dat nog geen an dere partij heeft ervaren. De Duitsch-nationalen hebben zich verklaard voor de voortzetting van de politiek von Locarno. Hiermede hebber zij niet alleen de resultaten, doch ook de metho den van deze politiek goedgekeurd. Hierbij constateerde de spreker, dat een lid de» Duitsch-nationole fractie zich tegen de buiten landsche politiek der regcering beeft verklaard Voorts verklaarde spreker, dat hij geen ver trouwen stelt in rijksweerminister dr. Gessier Don wees hij op de noodzakelijkheid om de noodwet betreffende den arbeidstijd spoedig in behandeling te nemen en de ovcreenkoms» van Washington te rotificeeren Wij hebben thans, aldus besloot de socialistische spreker zijn redevoering, een regeering van het bur gerlijk blok. De rijkspresident 'heeft in zijp schrijven de terminologie van Karl Marx over genomen, doordien hij onderscheid maakt tus- schen arbeiders en de burgerij. Het burgerlijk blok zal ongetwijfeld goede diensten bewijzen voor de socialistische propaganda. Duitsch- land is ook volgens het getuigenis van de christelijke vakvereenigingspers een arbeiders- staat Dc arbeiders kunnen in dezen staot niet alleen het object der wetgeving zijn. Wij wen- schen, dat deze regecring een snoodig einde zal zijn bereid. Verklaringen van Wcstorp. Vervolgens voerde namens de Durtsch-natio- nolen graaf Westarp het woord, die cr zijn vol doening over uitsprak, dat een vaste regee- ringsmeerderheid tot stond is gekomen. Wet de Duitsche buitenlandsche po'itick betreft stelt de Duitsch-nationale partij zich ten doe) tot een vredelievend overleg te geraken. In moreel opzicht zal Duitschlond in den raad van den Volkenbond eerst dan gelijke rechten hebben, als dc onware beschuldiging dat Duitschland de schuld voor den oorlog draagt, ingetrokken is. Bij de onderhandelingen over de vorming van de regeering is een verklaring. RECI AMES Von I4 regels 4.05, elke regel meer T Met ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du- cretct weer ver aan de spits garandeeren wij U een bitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretct- toesteilen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschcstraat 15. Tol. 483. Amersfoort. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Ons groole succes zonder dakantenne prijs exclusief luids-reker f285 Dc boste en gemakkelijkste RADIO onbeperkte garantie. dot dc overtuiging zol wöïdcn prijsgegeven, dot de monarchistische staatsvorm over het algemeen voor Duitschlond meer geschikt is. niet verlangd of afgegeven. Echter is de rechts kracht van de constitutie van Weimar erkend bvenzoo is erkend, dot dc rijksvlag moet wor den geëerbiedigd. Met voldoening stelde spreker vast, dot de tegenwoordige regeering het christendom als een cultureelen grondslag beschouwt. Het is thans gelukt dc middenpartijen met inbegrip van het centrum van de sociaal-democraten los te maken. Het werk zal echter eerst dan vol tooid zijn, indien men zich ook in de landen van dc sociaal-dcmocroten heeft losgemaakt. Na Westarp sprak de afgevaardigde Drewitz namens de economische verecniging, die ver klaarde, dat de nieuwe regeering het in haar hand heeft, zich den steun te verzekeren van dc economische vereeniging, die voorloopig eer. afwachtende houding aanneemt. w*-"-* v -%• v-jb - •;-> v. HET NIEUWE KABINET NA ZIJN EERSTE ZITTING. Onder voorzitterschap van rijkskanselier Marx heeft in dc Wilhelmstrasse. to Berlijn dc. eerste zitting van het nieuwo kabinet plaats gehad. Van links naar rechts zittend: dc minister van arbeid dr. Brauns (centrum); dc rpinistor van buitcnl. zaken Strose- mnnn (D. V. P.); dc minister voor de bezette gebieden cn rijkskanselier dr. Marx (cen trum); tie minister van justitie cn vice-kan schcr Hergt (Duitsch-nat.); dc minister voor de rijksweerbaarheid dr. Gessier (behoort tot geen partij). Van links naar rechts staande: de minister van verkeer dr. h. c. Koch (Duitsch-nat.); dc minister van bin- ncnlnntlsehe zaken dr. Von Kcudcll (Duitsch-nat); dc minister van financiën dr. Kohier (centrum); tic minister van landbouw en voedselvoorziening Schicle (Duitsch- nat.); de minister van economische zaken dr. Curtius (D. V. P.) •Als woordvoerder van dc Duitsche volks partij trad de afgevaardigde Scholz op, die het met voldoening begroette, dot een rcgce- ringsmeerderheid lot stand is gekomen. De Duitsche volkspartij vertegenwoordigt in deze- nieuwe regccringsmccrdcrheid dc liberale denkbeelden. Nadat tenslotte de communistisichc afge vaardigde Heckcf een scherpe oppositionccle redevoering had gehouden, werd de zitting tot morgen verdaagd. BK ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Voldoening bij Polen. De Poolschc regecring verzocht den gezant van Frankrijk non de Fransche regeering haai voldoening te betuigen over het totstandkomen van overeenstemming nopens de ontwapening van Duitschlund, waarvan zij de morcele be- teckenis cn militaire waarde opprcrierrt. EEN DUITSCHE SLEEPBOOT VERONGELUKT. In den nacht van 2 op 3 Febr. is te Bremer hoven dc sleepboot Sirius bij het binnenslepen van het Amerikaonschc s.s. Republic veron gelukt. Dc oorzaak van het ongeval is nog niet opgehelderd. Dc kapitein en een stoker ver dronken. Een machinist, die 5 uur «n de groo- tendccls onder water staande machinekamer was opgesloten, kon gered worden POR AUTO DE WERELD OM. Een stoutmoedig plan van Hugo Stinnes' dochter. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct. Mcj. Clairence Stinnes, een dochter van Hu- go Stinnes, is een hartstochtelijk automobi liste, die dc laatste drie jaren aan tal von wedstrijden, zoowel in Duitschlond als in het buitenland heeft deelgenomen. Op 1 Mei zal zij van Berlijn uit een autotocht om dc wereld ondernemen. Zij «heeft voor dc reis een Adler» wagen (standard six) uitgekozen en zal twee mecaniciens meenemen. Zij gaat over Wccnen en Belgrado naar Constantinopcl en vervol gens door Klein Azic en den Oeral naar Tomsk, Irkoetsk cn vandaar naar de Gele Zee. In Amerika zal mej. Stinnes niet, als andere we reldreizigers, dc Ver. Stoten over steken van Son Francisco naar New 7ork rijden, moor znl zij van Conoda in de lengterichting door Noord-, Midden cn Zuid-Ameriko naar dc Ar- gentijnschc grens goon. Tegen het midden van 1928 zal zij te Berlijn tcrugk'cercn. BELGJE. DE SOCIALISTEN EN DE REGEERING. Het referendum onder dc socialistische fede raties over dc deelneming non dc regcering heeft uls resultaat opgeleverd: voor deelneming 350.163 stemmen, tegen 162.706, onthoudin gen: 41.268. FRANKRIJK. DE BUITENLANDSCHE POLITIEK. Vcrkluringcn van Briond. Briand heeft in do senaatscommissie voor de buitenlandsche zaken verklaard, dut dc overeenkomst van Locarno de uitvoering van het verdrag van Versailles gemakkelijker maakt en de oostgrens waarborgt, waar Duitschland zich verplicht heeft nimmer meer tot geweld over te gaan en de Rijngrens erkend heeft. Spr. heeft tot Strescmann gezegd, dat dc vol ledige overeenstemming tusschen Frankrijk en Duitschland onmogelijk is, zoolong de kwestie vun de veiligheid niet definitief geregeld is. Hij voegde craun toe, dat Frankrijk te Lo carno den vrede gcwenscht heeft. Hij wenscht die meer dan ooit, maar zal de organisatie vun zijn nationale krachten, <ïïe noodig is voor het bevestigen van zijn moreclo kracht, niet vcrwaarloozen. Donk zij zijn voorzichtige cn voste vredespolitiek heeft Frankrijk dc moei lijkheden in West-Europa uit den weg geruimd. De Fransch-Italiaonsche betrekkingen wörden beter. Frankrijk zal geen enkele inbreuk ma ken op de integriteit van China cn zol dit land, als 'het oogenblik daar is, het verkrijgen van de onafhankelijkheid gemakkelijker maken, riet hoopt, dot China leven en goed van Fran- schen zal eerbiedigen cn beschermen. Briand verzekerde, dot do tegenwoordige toestand van Frankrijk, zijn noodgenootschap- pen en vriendschoppen, zijn leger, vastbera denheid en wijsheid, het in staot stelden de toekomst met volkomen vertrouwen tegemoet te zien. Spr. meende, dot de vredespolitiek moet worden gehandhaafd, met al dc waurbor- Tact is de groote kunst om een horde taak i op een zachte manier uit te voeren. Naai het Engclseh van RAFAEL SABATIN1. Geautoriseerde vertaling van A T. 7: „In dat geval weet ik niet, wat mij over- I blijft. Ge hebt zeker geen tapper noodig?" De waard keek peinzend voor zich heen, en dacht over de eerste woorden van den kolo- nel. „U zegt, dot u veilig is. Heeft u de procla matie van zijn Genade van Albemarle niet ge zien, waarin hij mannen oproept, die veilig zijn?" „Mannen oproept, die veilig zijn? Waar- vooj „Dat zpgt de proclamatie niet. Dat zal u misschien in Whitehall hooien. Maar er is iets I van een nmbt, dat zijn Genode aanbiedt aan hen, die veilig zijn. Nu de zaken zoo met u I staan, kon u wel vragen, wat het is. Misschien het iets voor u, ten minste voor nu dade- I lijk." „Misschien," zei Holles. „En blijkbaar is het dat of het is niets. Hij zol misschien straat vegers of koetsiers voor den doodenwagen I noodig hebben „Neen, neen, het zal wel iets beters dan dat 2ijn," zeL Banks, zijn woorden letterlijk opne mend. Holles stond op. „Wat het ook zijn moge, als een man der. hongerdood voor zich ziet, doet hij het best, te begrijpen* dat trots geen leege maag vult." „Dat doet hij ook niet," stemde Banks toe, „een blik werpend op de kleeding van den ko lonel. „Maar als u er over denkt, een bezoek aan Whitehall te brengen, zal u verstandig doen, dat andere pak, dat boven ligt, aan te trekken. In dit pak zullen de lakeien u zeker niet door laten." Zoo zag men kolonel Holles geheel anders uit de Harp komen, don hij er een uur te vo ren in gegaan was. In een donkerblauw grei nen pak, versierd met wat goudkant, zwarte Spaansche laarzen, en een zwarten hoed met grooten koningsblauwer* veer, zonder zwaard, wel is waar, maar met een langen **ok, lever de hij cpr* aanblik, zooals men toen slechts zel den in de straten van Londen zog. Misschien was het daarom, dot zijn verschijning in de Cockpit de enkele, min of meer leegloopende bedienden zich deden haasten, hem aan te melden Hij wachtte slechts een oogenblik in de le dige voorkamer, waar hij drie maanden gele den den heer Pepys van het departement var\ het Zeewezen had hooren zeggen, Jat Enge land behoefte had aan geoefende militairen De portier, die hem aangediend had, kwam bijna onmiddellijk terug om hem naar iie mooie kamer te brengen, die op het park uit zag, waar zijn Genade van Albemarle thans als plaatsvervanger op trad van dien genot- lievenden, lichtzinnigen vorst die zijn zwaar beproefde hdofdstad verlaten had. De Hertog stond op, toen dc kolonel binnen trad. „Dus ben je eindelijk gekomen, Randall" was zijn bevreemdende begroeting „Op mijp woord, je hebt cr tijd voor genomen, om mijn brief te beantwoorden. Ik docht al, dat de pest je weggenomen had". „Uw brief," zei Holles. En hij staarde den Hertog verbaasd aan, terwijl hij dc aangebo den hand greep. „Mijn brief, ja. Dien kreeg jc toch? Den brief dien ik je bijna een maand geleden naar Paul's Head zond „Neen," zei Holles. „Ik heb geen brief ge had". „MaarAlbemarle keek bijna, alsof hij hem niet geloofde „De waardin daar heeft hem voor je bewaard. Ik geloof, dat zij zeidc, dat je toen afwezig waart, maar met een paar dogen zoudt terugkeeren, en dat je den brief dadelijk bij je terugkomst zoudt krijgen". „Een maand geleden, zegt ge? Maar het is meer dan tw-?e maanden geleden, sedert ik Paul's Head verlaten heb „Wnt zeg je me daar? Maar wacht. Mijn bode zal voor zich zelf spreken". En hij ging naar het schelkoord. Maar Holles hield hem tegen „Neen, neen", riep hij met een gedwongen glimlach. „Dat is niet noodig. Ik geloof, dot- ik het begrijp. Juffrouw Quinn heeft haai kwaadaardigheic den vrijen teugel gelaten Uw bode heeft natuurlijk gezegd, vnn wien hij kwam, en juffrouw Quinn, bang dat de tijding iets goeds voor mij bevatte, heeft zoo gehan deld, om te voorkomen, dat er verder onder zoek naar mij gedaan werd Blijkbaar heeft de pest dat vervloekte wijf gespaard." „Wat is dot Het dikke gezicht van den Hertog werd donkerrood. „Beschuldig je haar dat zij een bericht van een staatslichaam heeft achtergehouden? Bij den hemel, als zij nog leeft, zal ik haar daarvoor in de gevangenis loten zetten". „Laat het moor, zooals het is", zei Holles, hem bij den arm nemend. „De duivel hole de vrouwZeg mij van den brief. U wilt toch niet zeggen, dat U ter. slotte toch nog een betrekking voor mij gevonden had „Je schijnt ongeloovig Randal. Heb je ct aan getwijfeld, dot ik mijn best voor jc deed?" „O, dat niet. Maar wel betwijfelde ik de mogelijkheid, dnt LI iemand in mijn geval hel pen kondt". „Ja, ja. Maar wat dat betreft, dat herstelde Buckingham toen hij borg voor je trouw stond bij den rechter. Dot hoorde ik. En toen do kans zich voordeed, de kans van dnt comman do tc Bombay, dot ik al vroeger voor je be stemd had" „Het commando te Bombay?" Holles begon zich af te vragen, of hij droom de. „Maar ik dacht, dat Buckingham dot vooi een vriend van hem had opgeëischt". „Sir Henry Stanhope, ja. Eén Stanhope zeil de uit met de aanstelling. Maar het schijnt, dat hij toen de kiemen van de pest al bij zich had; want hij stierf op reis. Het was een geluk, dat dit gebeurde arme duivelwant hij was evenmin geschikt voor die post als om aarts bisschop van Canterbury te zijn. Ik schreef je dadelijk, en vroeg je hier bij mij tc komen, en ik wachtte veertien dagen, of ik wat vnn jc hooren zou. Daar je geen levensteeken gaf, dacht ik, dat je óf door de pest getroffen waart, óf de post niet langer begeerde, en ik benoemde een ander veelbelovend man" Holles vouwde de vleugels van zijn rijzonde verwachtingen weer dicht, en verviel weer in moedeloosheid. Hij liet een gekreun hooren. „Moor dot is niet het einde", hield Albe marle hem tegen. „Niet zoodra hod Ik den an der benoemd, of hij kreeg ook de pest en stierf een week geleden. Ik heb reeds een onder ge schikt man gevonden wot niet zoo gemak kelijk in deze dagen is en ik was besloten, hem morgen in de vacante post te benoemen. Maar els je niet bong bent, dot dc pest oor» deze aanstelling verbonden is, is zij tot je be schikking, en kan je dadelijk benoemd wor den". Holles hijgde naar odem „Uu meent dotdat ik ten slotte toch de plaats krijg!" Het was ongcloofelijk. Hij durfde het niet te gclooven. „Dat is, wat ik gezegd heb. De aanstelling isAlbemarle hield plotseling op en ging achteruit. „Wat scheelt jc, man? Je ziet zoo wit ols een geest Je bent toch niet ziek?" En hij haalde een zakdoek te voorschijn, waaruit een geur van mvrrhe en gember opsteeg, en Hol les geen twijfel liet over hetgeen Zijn Genode vreesde Albemarle dacht, dat de pest die, zooals hij gezegd had, aan deze betrekking scheen verbonden te zijn, den man al overval len had, aan wien hij ze nu wilde geven Het kluchtige e» van trof Holles, en hij lachte luid, wonrdoor de Hertog nog meer verschrikte. „U behoeft geen middelen tegen mij te ge bruiken", stelde hij Zijn Genade gerust. „Ik heb een gezondheidsbewijs en ben niet besmet telijk. Ik heb van ochtend Bunhill Fields ver laten". (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1