*1 IHSFOOBTSCH DAGBLAD Hl „DE EEMLANDER" ABONNEMENTSPRIJS 5 ™",dCD v0°'A"e~ EERSTE BLAD. BUITENLAND. Eén kwaliteit de beste. Overal verkrijgbaar. BINNENLAND. 25 Jaargang No. 186 foort 2.10, p«r miand ƒ0,75. Idem franco per post f 3.—; per weck (met gratis Terrckenng tegen ongelukken) f 0.175. afzonderlijke nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERRoiRTWAL 2 A. POSTRaFENING N*. 479IO. TEL INT. 613. Zaterdag 5 Februari f927 PRIJS OER ADVERTENTIE» met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadlgheids-adve.tcntlën voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan teer voordccligc bepalingen voor het advcrtccrcn- bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Zaterdagavond-praatje. Dc directie van onzen stadsautobus- ienst is thans tot de conclusie gekomen, dat [dn dienst, zooals die tot nu toe was ingericht, niet voldoet aan de verwachtingen, die men er van gesteld had. Dat wil zeggen, gedeelte lijk niet cn gedeeltelijk wel. De Ringlijn dooi het Leusder- en het Bergkwarticr begint er zoo langzamerhand in te komen bij het pu bliek. Doch met dc Stodslijn bleef het droevig gesteld. Het vervoer op deze lijn bleef nog ver beneden het middelmatige. „Aldoende leert men", zegt hot spreekwoord en dat heeft ook ten opzichte von deze autobuslijn gegol den. Dc ervaring heeft geleerd, dat de meeste passagiers slechts van deze bus gebruik maak ten van dc stad naar het station. Het gedeelte StationEmmulaan werd meestal voor niets gereden. Met dc gewijzigde dienstregeling, die thans ingaat, zal de stadslijn dan ook niet ver der dan tot het station loopen cn wel langs den nuesten weg door dc Snouckacrtloon cn de Stationsstraat. Om echter dc Emmulaan en omgeving niet busloos te loten zal ook de ringlijn een uitgebreider route volgen, n 1. van den Kapelweg de geheclc Vondcllaon op naar boven cn langs den Utrechtschen weg en So- phialunn naar het station. Men krijgt hierdoor oen meer intensievere verbinding van het sta ion met dc stad. Immers zoowel de ringlijn als dc stodslijn brengt die verbinding. Het komt er nu maar op aan, dat dc directie er voor zorgt, dat het publiek niet te klagen heeft. En die zorg be treft don hoofdzakelijk toezicht op het op tijd rijden, want dat liet tot nu toe nog wel eens to wenschcn over. Het publick moet er op kunnen rekenen op do vastgestelde tijden ook werkelijk een bus aan te treffen. Gebeurt dat niet, dan neemt men het publiek tégen zich i;i en dan behoeft men nimmer te rekenen op druk gebruik Het publick kent de stads bussen nu wel; laat dc autodienst nu blijk ge ven dat zij weet, hoe zij het publiek moet ge lieven I Dc vorige weck gewaagden wij terloops van een verkeersregeling op dc Varkcnsmarkt dooi het systeem van een cen-richting-vcrkccr. „Dat doet men in Amersfoort toch niet, daar houdt men zich toch niet aan", werd ons von verschillende zijden tegengeworpen. Waarom l'let? Wil men dan hier met alle geweld het verkeer tegenwerken of 'is. een doorsncc- Amersfoorter zoo dom, dat hij een eenvou dige verkeersregeling niet in zijn hersens kan opnemen, We willen en kunnen ncch het één, noch het ander geloovcn. Het verkeer op dc Vnrkensmorkt moet geregeld worden. Dat is tegenwoordig meer dan ooit, een gebiedende eisch. Nog deze week waren we getuige van enkele aanrijdingen cn botsingen op <iit plein, die gelukkig allen nog vrij goed afliepen doch die even goed veel ernstiger gevolgen hadden kunnen hebben Of moet ook hier weer eerst „een kalf verdrinken, eer men den put dempt"? Het is op de Varkcnsmarkt al op verschillen de manieren geprobeerd. Men herinnert zich ongetwijfeld nog wel den verkeersagent op het verhoogde platform midden op het plein. Af gezien van het min of meer koddige gezicht van dezen verkeerspost daar zou men tenslotte v.H aan wennen haalde het toch weinig uit. Een reeks van verschillende vluchtheuvels zal ook niet voldoen; dat wordt weer tc ingewik keld. Hot eenvoudigste systeem en nog het meest afdiende is wel hetgeen wij de vorige fweek schreven één groote verhooging in hel midden en door omheen het verkeer in één richting houden, n.l. rechts. En wanneer dc breedte van den rijweg don zóó wordt gehou den, dat twee voertuigen elkaar niet kun nen pussccren en zij, die toch in de tegenover gestelde richting willen rijden, vanzelf vast loopen, dun behoeft zoo iets niaar een enkele moul voor te komen, of men weet het. Waar om kon zoo iets wel in Nijmegen, -Arnhem en andere plaatsen ook geen wereldsteden cn waarom zou zulk een regeling in Amers foort niet kunnen? Nogmaals, wc kunnen ons niet indenken, dat men hier met opzet het verkeer in de war wil sturen. Hoe het ook zij, het verkeer op de Varkcnsmarkt moet gere geld worden, voordat er ernstige ongelukken gebeuren. En nu dit plein toch geasphalteerd wordt, ligt dc gelegenheid voor dc verkeers- verbetering voor het grijpen. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. De Amerikaansche vertegen woordiging. Washington, 4 Febr. (H. N.) Staats secretaris Kellogg heeft bekend gemaakt, dat dfe Amerikaansche rogeering zich zal doen ver tegenwoordigen op de voorbereidende ontwape ningsconferentie, die op 21 Maart tc Genève ■eer bijeenkomt. Gibson zal de Amerikaansche gedelegeerde zijn c ter zijde worden gestaan Idoor verschillende deskundigen, wier nomen htcr nog niet meegedeeld zijn DUITSCMi AND. HET NIEUWE KABINET. Voortzetting der rijksdag discus sies. Von Guerard aan liet woord. m Berl ijn, 4 Fe b r. (H.N.) Gisteravond lie- pjen er geruchten omtrent een regecringscrisis in verband met de redevoering, welke graaf JJYestarp gisteren heeft gehouden. Het schijnt echter, dat de oneenigheid in ccn bespreking tusschen den leider van de centrumsfractie von Guerard en graai Westarp bijgelegd is. Ver moedelijk zal dan ook over dit incident verdei niet worden gesproken. De Duitsch-notionale rijksdagfractie kwam tegen II uur bijeen. De fracties van het centrum cn van dc Duitschc volkspartij zullen eerst vanmiddag na afloop van de rijksdngzitting vergaderen. In den rijks* dag, die vandaag om 12 uur begon, nam eerst de afgevaardigde von Guerard het woord, die er op wees, dat de regceringsvcrklaring veel bevat, wat ook voor de socialisten aannemelijk moet zijn. Aan der, anderen kant heeft d& spreker der sociaal-democraten vele gezichts punten ontwikkeld, waar ook wij veel voor ge voelen, zoodnt von Guerard r^e hoop koestert, dot de sociaal-democraten ondanks hun prin- cipieelc oppositie tegen de nieuwe regeering aan hun programma trouw zullen blijven. Een nadere verklaring van graaf Westarp. B e r 1 ij n, 4 Febr. (H. N.) Bij de voortzet ting van het debat in den rijksdag heeft von Guerard, de leider van de centrumsfractie, ver schillende sprekers, die gisteren uan het woord waren geweest, van repliek gediend en voorts dc verklaring van graaf Westarp aan een na dere beschouwing onderworpen. Gruaf Westarp heeft in antwoord op een door Guerard gestel de vraag een nadere verklaring afgelegd, waar in hij er op wees, dat hij een politiek van revanche reeds in verband met Duitschlonds weerloosheid weer uitgesloten heeft verkluard. De Duitsch-nationale ministers zijn, nu zij lid van het kabinet zijn, natuurlijk bereid om mede tc werken aan dc uitvoering van de besluiten van het kabinet. Vun een wederzijdschc toe nadering kan echter geen sproke zijn, zoolang Duitsch gebied door vreemde troepen is be zet. Dc afgevaardigde Lcicht legde namens de Beicrsche volkspartij dc verklaring of, dot zijn partij dc regccring zal steunen. Dc Völkischc afgevaardigde Henning hield een uitvoerige rede, waarin hij vooral de Duiisch-notionalen aanviel. Na afloop van de debatten is vanavond door de 4 regceringspnrtijen een motie inge diend, waarin verklaard wordt, dat de rijksdag de verklaring van de rijksrcgeering goedkeurt en haar vertrouwen bij de rogeering betuigt Morgen na afloop van het debat zal waarschijn lijk over deze motie worden gestemd, die, nua: men in parlementaire kringen aanneemt, een meerderheid zal verwerven. Wordt deze motie aangenomen, dan vervallen alle ingediende mo ties van wantrouwen. De "cntrumsfructie hield vana/ond nog een vergadering, om tc beraad slagen over dc redevoering, die de tweede spreker von het centrum, de ufgevaardigde Stegcrwald, morgen zal houden Dc indruk der regceringsvcrklaring in Fronkrijk. Parijs, 4 Febr. (H. N.) De Duitschc re gceringsvcrklaring wordt vooral in de binden van rechts besproken, terwijl die van links er niet veel' over schrijven en dan nog in de meeste gevallen zich er toe bepalen, hun ont stemming over dc Duitschc linkschc partijen te kennen te geven, die door hun onhandigheid de partijen van rechts nnn het bewind hebben gcbrnchl. Algemeen, zelfs is de Avenir, het bind vnn Millcrnnd, wordt erkend, dat de Duit schc rcgecringsvetklaring zeer handig opge steld is terwijl dc passage in dc verklaring, waarin nllc gedachten aun revanche worden ontkend, het meest de aandacht trekt. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Von Powcls over dc Oostelijke vestingen. Parijs, 4 Febr. (H. N.) Generaal von Pawcls heeft een redacteur van de Excelsior een interview toegestaan Hij onthield zich duorbij zorgvuldig van eenige kritiek betref fende dc overwegingen von het militaire comité van Versailles, doch wees alleen op het feit, dut de versterkingen hij Koningsbergon geen offensief karakter dragen Dc betonnen schuil plaatsen bieden elk slechts 'nats voor 8 per sonen cn zijn berekend op het onderbren gen von kanonnen of machinegeweren. Tus schen Glogau en Koningsbergen, een afstand van 400 K.M., zijn 88 dergelijke schuilplaatsen gebouwd, zoodot er ten hoogste een bataljon infontcrie onder gebracht zou kunnen worden. V n een ernstige bedreiging kon dus niet wor den gesproken. DE VERHOUDING TOT TSJECHO-SLOWAKIJE. Duitschland en Tsjecho-Slowakije hebben sinds eenigen tijd onderhandeld met betrek king tot het Hultschincr land. Eindelijk is'een desbetreffende grensregeling lot stond geko men. Een verdrag op dat stuk van zaken is tc Berlijn onderteekend. HET INCIDENT TE MAINZ. M a i n z, 4 Febr (V. D.) Het incident, dat eenige weken in een tramwagen van de lijn GonsenheimMombach tusschen een tram bestuurder cn een Fransch vliegcrofficier plaats vond, is thans in tegenwoordigheid var. afgevaardigden van het gemeente-bestuur cn van de bczettingsoutoriteiten bijgelegd. STAKING IN DE METAALINDUSTRIE. Leipzig, 4 Febr. (V D.) Hedenmorgen hebben zesduizend arbeiders in de metaal industrie tc Leipzig het werk neergelegd. Zij eischen betaling van overwerk, of anders dc wederinvoering van de 48-urige werkweek. EEN FRANSCHE SOLDAAT DOOR DEN KRIJGSRAAD VEROORDEELD Laudau, 4 Febr. (H. N.) De Fransche krijgsraad heeft een Franschen soldaat, die verleden jaar Augustus een meisje uit Kreuz- nach een ernstige verwonding had toege bracht, tot 2 jaar gevangenisstraf .veroordeeld. RECLAMES Vnn 1—4 regels 4.05, elke regel meer I. MaaVt vloeren en meubelen zoo gemakkelijk g anzand en s het behoud voor I noleum Importeurs: N V. Kandsls Mij. Rejliills, rotterdam. .I..... FR AN'kRL'-.. DE FRANSCHE YISUMDWANG. De Engclschcn en Amerika nen vrijgesteld P a r ij s, 3 Febr. (H N.) De pas- cn vi- sumdwong, die in verbund met den economi- schen toestand in Fronkrijk opnieuw wordt in gevoerd, zal volgens een officieus bericht niet gelden voor Engclsche en Amerikaansche on derdanen, oongezien uit deze landen geen werkzoekenden, doch slechts plcizierreizige:s naar Frankrijk komen. Daarentegen moet on danks het protest van het Italiuanschc gezant schap wel besloten zijn tot invoeren van den pasdwong voor Italianen, aangezien juist uit, Italic de meeste werkzoekenden komen. Engclschcn vallen dacrbuitcn. Londen, 4 Febr. (H. N Draadloos). Het Engelschc ministerie von buitcnlandsche zaken heeft bericht van het Fransche gezantschap ontvangen, dot aan dc Fransche consuls in structies zijn gezonden, dat dc oVciccnkomst van 1921, volgens welke Engelschc ondei- donen geen visum noodig hebben om Fransch gebied tc betreden, van kracht blijft Dit b - tcckcnt. dut Engelschc onderdunen niet getrof fen zullen worden door de nieuwe bepaling der Fransche regeering, welke voorschrijft, dat paspoorten van buitenlanders door een Fransch consul moeten zijn geviseerd, welke bepaling dient om te beletten, dut buitcnlandsche ar beidskrachten zich naar Fronkrijk begeven, zoo lang de werkloosheid daar hcerscht. POOLSCHE INBREKERS GEARRESTEERD. Parijs, 4 Febr. (V D.) De politie heeft alhier een Poolsche inbrekersbende ingere kend, wier leden zich bezig hielden met de be- rooving van hun eigen londgenooten. Dc lei der der bende is een bekend recidivist. HEVIGE BRAND TE GRENCBLE. Een hevige ontploffing te Grenoble in een fabriek van briketten had tengevolge, dat een drietal personen omkwamen. Een brand volg de op de ontploffing en richtte geweldige schade aan. PORTUGAL. DE OPSTAND IN PORTUGAL. De rebellen geven zich over. Volgens dc laatste berichten is de rust in Portugal thans weer volkomen teruggekeerd ,De troepen, die te Oporto hebben gerebelleerd zagen zich genoodzaakt zich over te geven aar. de strijdkrachten der regeering. ïTAlIE. EEN DUITSCH FILM-SMOKKELAAR AANGEHOUDEN. Bozen, 4 Febr. (H. N.) De Itnliaonsche douane heeit een Duitschcn reiziger aangehou den, die C000 M. film bij zich had. Hij wordt verdacht deze films, die in Italië niet mochten worden ingevoerd, te hebben willen smokkelen De reiziger is tot een boete van 50.000 lire veroordeeld. HONGARIJE. AMNESTIE VOOR DE BANKB1LJETTEN- VORVALSCHORS Boedapest, 4 Febr. (V. D.) Het ver- 'ock van dc gezamenlijke verbonden tot het vcrleenen van amnestie aan dc bankbiljetten- vervolschcrs heeft thans den kabinetsruad be reikt. De officier van justitie heeft inwilliging vnn het verzoek bepleit. De nmnestic-vcrlccning kan binncr. enkele weken worden tegemoet gezien. ZUID SLA VIE. DE DU1TSCHERS IN ZUID-SI.AVIE. B c r 1 ij n, 4 F c b r. (V. D.) Noor gemeld wordt, heeft Oczocnowitsj den Duitsrhcrs in Zuid-Slnvië toegezegd de kwesties dor minder heden te zullen regelen. RUSLAND. WOL VEN-INVASIE. Tengevolge van de strenge koude in het Noorden heeft centroal-Rusland weer een wolven-invusie te verduren. Grooto troepen wolven zwerven niet alleen over het platteland rond, maar vertooncn zich zelfs in dc naaste omgeving der ^steden en maken onder de be volking verscheidene slachtoffers. In verschil lende plaatsen, zooals Orenburg cn Samara; worden op groote schuul klopjachten georga niseerd, echter met weinig gevolg. Ook in het zuiden vertooncn zich wolven, zooals in den omtrek van Rostof aan den Don en in het Koeban-gcbied. Onder dc rondtrekkende troe pen toczichtloozc kinderen richten zij ccn ware slachting aun. Soms vindt men op ccn zelfde plaats de beenderen van tientallen kin deren, die aan dc hongerige dieren ten prooi zijn gevallen. NOORD-AFRIKA. DE HAVENBOUW TE Al.HUCEMAS. Berlijn, 4 Febr (V. I}.) Naar gemeld wordt, heeft dc Spaonsche commissie voor openbare werken in Marokko haar goedkeuring gehecht aan het plan inzake den havenbouw te Alhucemns. De werkzaamheden, die ongeveer 10 millioen peseta's moeten kosten, zullen nog dezen zomer begonnen worden. - CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. 1 JEen Engclsche kobinetsruud. Londen, 4 F c b i H. N. Draadloos.) Dc kabinetsraad, waarin dc beraadslagingen van Woensdag j.l. werden voortgezet, duurden vanmiddag 3 uur. Het kabinet overwoog den toestond, in het leven geroepen door de Wei gering van Isjen, om een ontwerp-overcen- komst betreffende den status van de conces sies to Hankau cn Kioekiang te ondertcckenen. Een rede van Churchill. - Londen, 4 Febr. (H. N. Draadloos.) Churchil, dc kanselier von dc schatkist, heeft in een redevoering te Manchester den toestand in China ter sprake gebracht. Hij zcide, dat al wat Engeland in Chinu wenscht, is daar han del tc drijven. Engeland beschouwt de 400 millioen Chineezcn als mogelijke klonten en vrienden. Engeland heeft zich bereid getoond cm tot de uiterste grens te gaan om dc natio nale gevoelens van het Chinccsche volk to woardeeren en te eerbiedigen. Zoo het echter komt tot gcweldudighcdcn van liet gepeupel on tot een aantal eh bedreiging met geweld van het leven en het eigendom der Engetéche orderdancn, die in China leven krachtens de verdragen, welke geslachten lang zijn erkend, don zijn wij,-als wij den naam wenschcn tc handhaven, welken Engelund zich sedert vele eeuwen heeft verworven, gedwongen om rede lijke maatregelen ter bescherming cn ter ver- d( d'ging te nemen. Ik geloof, nldu zeidc Chur chill, dut, indien wij, zoools het behoort, ge steund worden niet alleen door onze eigen partij dcch door de' groote meerderheid von de standvastige cn gematigde meening vun het lund, wij er met geduld en lankmoedigheid, dcch tevens met vastheid, ingegeven door het zelfrespect, in zullen sloven om een zeer be langrijke verbetering in den toestand in China tc verkrijgen voor het einde van het loopende jaar, China cischt de haven Wcihoiwei op. Londen, 4 Febr. (H. N.) D.e regccring te Peking heeft thans de teruggave van de sedert 1898 door Engeland gepachte hoven Weihni- wei verlangd, waarbij zij erop wijst, dat dc Engclsche regeering zich -reeds in 1923 bereid heeft verklaard deze haven terug te geven VEREENIGDE STATEN. WINSTON AFGETREDEN. Washington, 4 Febr. (V. Winston, de oud-minister von de schatkist, is afgetre den BENOEMING VAN EEN GEZANT TE CAN ADV B e r 1 ij n, 4 Febr. (V. D.) Gemeld wordt, dat de Amerikaunschc gezant te Brussel Phi- lipps tot gezant te Ottawa benoemd is SHAW DIENT EEN SCHADE- VERGOEDINGSEISCH IN. Het H. N. meldt uit New-York d.d. 4 Febr.: Bernard Shaw heeft bij het federale gerechts hof ccn eisch tot betaling van 100.000 inge diend tegen Edward A. Miller, het hoofd van de gelijknamige uitgeversfirma en tegen den schrijver William Page op grond, dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan het onrechtmatig publicceren van 4 brieven, die door Shaw ge schreven rijn. Dit proces heelt betrekking op een bock van Page: „Achter de schermen van do schoonheidslru'it van Broadway", waarbij als reclame aangegeven is, dat het bock ccn aantal tot nu toe niet gepubliceerde brieven van Shuw bevnt. De ndvocnut vnn Shnw zcide in do toelichting vnn den eisch, dat Shaw dc authenticiteit der brieven niet betwist, doch be weert, dat dit particuliere correspondents is, welke niet voor publicatie was bestemd. .Pogo stelde in zijn verweer vast, dat dc brieven geschreven zijn naar aanleiding van zijn voor stel om de stukken van Shaw in Amerika te doen opvocien. Verder zcide hij, dut dezo brieven geschreven waren in een tijd, toen Shaw nog bijna uitsluitend voor bibliotheken schreef. Zij zijn geschreven, voordat Shaw zijn Candida schreef, welk werk ccn Shnw-epidemic veroorzaakte. GASVERSTIKKING TE OLLECOM. Een mooie beukentuun in gevaar. Men schrijft uit Dieren aan het Ilbl. Een noodkreet is opgestegen in do gemeente Rlvcden, die een vun hour schoonste linon bc- du-igd ziet door ccn lang vermoedo en sinds ruim een hrdf jaar geconstateerde gasvergifti ging. Een geheimzinnige ziekte deed tal van beuken Sterven en tastte ook reeds ren aantal eiken aun. In enkele jaien tijds moest oen zes tigtal beuken, deels particulier, deels rijks eigendom, geveld worden. Vun Dc Steeg nnnr Dieren loopt een pers- gasleiiling vun munnesmonnbuizen, door een Duitschc frima in d eerste na-oorlogsjaren gelegd. Het zijn buizen vnn 10 tot 12 M. lengte welke, gelijk to doen gebruikelijk is, z. g. „koud gcloscht" zijn. Reeds het eerste juni bleek, dot deze leiding enorm lekte. Oorzaak onbekend. Grondverzakking veronderstelde de een, de onder, dat de losschcn in den grond gekrompen zijn. Nergens wordt toegegeven, dot de buizen zelf poreus zijn, zoonlr. o. n. in den Rund gevreesd werd, toen het crediet vnn 70.000 voor deze leiding werd aangevraagd cn do burgemeester zijn zin doordreef. Groote herstellingen werden gemaakt, maar liet gos- vcrlics bleef. Eerst was het 30.000 M3, daarna werd het 40.000 cn voor 1927 wordt liet ge roomd op 50.000 M3, De burgemeester zegt, dat dit normaal is. Hoe dit zij, poreuze buizen of lckker.de lasschen, het ga? verpest den bo dem en dc hoornen sterven. De heer Zomer, tuinopzichtcr vnn het ,.Hof te Dieren", kwam in 1925 tot de conclusie, dat het gas ([e schuld droeg. Hij sprak er den dirctewr der gasfabriek over. doch <leze be handelde de zoo1: en bagatelle. In den voorzomer van 1926 kwam de op zichter sclirifto1'!1.- op zijn vraag terug. Zonder succes. Toen wendde hij zich tot het college van B. cn W. en hier begint een drama, dat thans de gemeente in rep en roer brengt. Het natuur schoon is de groote kurk, waarop de gemeente Rhedcn drijven moet en nu wordt de schitte rende eikenlaan van Ellecom naar Dieren, dif- een gfootsch verlengstuk vormt van de be roemde Middachter Alle, met ondergang be dreigd, Het verlies zou niet slechts Jjloatsrlijk, doch nationaal gevoeld worden. Ds. Posthumus Meyjes was het, die den kunppel in het hoenderhok wierp. Hij schrcel in het Gcldersch Nieuwsblad ccn vlammend ingezonden stuk, waarin hij B. cn W. tc lij! ging op een wijze, die zoodanig insloeg, dat do menschcn elkander de krant uit de hander. rukten cn een stormaanval deden op het bu reau van gemeld orgaan, om ccn extra num mer tc bemachtigen. Dc verontwaardiging van den emeritus was vooral opgewekt door de pertinente ontkenning van den burgemeester in dc jongste raadszit ting, dat hij iets van de kwestie zon weten. „Grove nalatigheid, rockcloozc vernieling vnn natuurmonumenten cn schandelijke beschadi ging van particuliere eigendommen", ziedaar wat o.m. het college vnn B. cn W, voor de voeten geworpen werd. De schijn was niet anders en het is den ijvcrigon predikant zeker niet euvel te duider., dat hij geen rekening hield met dc mogclijk- hecid van een opeerihooping van toevalligheden c-n verzuimen, waardoor het dogelijksch be stuur, althans zijn voorzitter, zich kan dikken ochter slordigheid ter seccretorie en laksheid van den gnsdirectcur. Op den 9cn Augustus 1926 scheef de heer Zomer zijn adres non.B. en \V,, dot hij liet vergezeld goon vnn cn rapport vnn den phn- tenz^cktekundigen dienst tc Wagen in gen, in welk rapport de gnsverstikking zonder voorbe houd was vastgelegd. Den Hen Augustus d.n.v. werden dezp stukken voor ontvangst af gestempeld. Moor op 10 Augustus was de burgemeester voor drie cn ccn halve weck naar het buitenland vrtrokken. Natuurlijk behoort dc behandeling der,stuk ken danrdooor geen invloed tc ondervinden, mnnr in dc gemeente Rhcden loot de orde in dit opzicht blijkbaar wel iets tc wenschcn. Een afdcclingschef zond adres en rapport linca rec ta door naar den directeur der gnsfubrick. En dacht er verder niet non. Dc directeur deponeerde vermoedelijk pt» cn and r onder hel beroemde ioodjr. B. cn W. bicven in zalige onwetendheid. Dc boomer, bleven sterven. Heel Ellecom wist het. De arbeiders, die met het omhakken belast waren, lieten belangstellenden den met goslucht doortrokken grond ruiken, ieder sprak er over. Maar burgemeester noch wethouders kwam iets ter oore en dc gasdirecteur, die mandeling en schriftelijk gewaarschuwd was, bleef apathisch. Zoo kon burgemeester Bloomers dus geheel te goeder trouw zijn, toen hij pertinent ver zekerde van dit alles onkundig te ziin en twij fel uit tc spreken aan dc waarschijnlijkheid in het Wagcningsche rapport reeds tot zeker heid verheven dat er van gasverstikking

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1