AMEHSFÖORTSCH DAGBLAD Princess Room DE EEMLANDER" Een Speelbal der Fortuin. ABONNtMENTSPRUS j"3 randcn voor^cr PRIIS DER ADVERIENTIEN BUITENLAND. Zonder Raam- of Buifenantenne ScheSvssch AUDIOLA-RADIO L, KLEIN, Utrechtschestr. 42|44 BINNENLAND. FEUILLETON. 4 1 25 Jaargang No. 187 r foort f 2.10, par maand/0,75, Idem franco per post f 3.—, per week (met era tij verzekeitng legen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers 1 C.O5. ii DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCTPO$RTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. «NT. 8,3. Maandag 7 Februari 1927 mei Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Lieldadighelds-adveitentiën voor de helb der pr\j$- Voor handel en bedrijf bestaan secr voordceligc bepalingen voor het adverleeren- k'env circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. ÖU1TSCHLAND. DREIGENDE STAKING IN DE METAAL NIJVERHEID. Ha 11c, 5 Febr. (H. N.) Het manteltarief in de metaalnijverheid loopt voor de districten Holle, Maagdenburg en Anhalt tegen 15 Febr. a.s. af. Een commissie van arbitrage heeft de zer dagen aan beide partijen een nieuw ont werp voorgelegd, dat echter door de conferen tie der gevolmachtigden van de metaalarbei ders is verworpen. Mocht geen vergelijk tot stand komen, dan is de mogelijkheid van een staking in de metaalnijverheid van Midden- Duitschland ruet uitgesloten, waarbij ongeveer 40 a 50.000 metaalarbeiders betrokken zou den zijn. Te Leipzig zijn gisteren reeds 6000 metaalarbeiders tot staking overgegaan. TREINDIEVEN. H a 11 c, 5 F e b r. (H. N.) Tijdens de vaart van Hallo naar Obcrröblingen .bemerkte het treinpersoneel van een langzaam rijdenden goe derentrein, dat een man op den trein sprong en verschillende pokken en kisten uit den trein op de spoorlijn wierp. Het personeel kwam te voorschijn en zocht de omgeving of, waarbij 5 mannen werdea ontdekt, die bezig waren het gestolene te vervoeren; 2 hunner werden door het personeel gearresteerd, dot hen tot staan bracht door van hun revolvers gebruik te ma ken. EEN MOORD OPGEHELDERD. Hof in Beieren, 5 Febr. (H. N.) Het is de politic gelukt licht te bréngen in een moordzaak, die vun December 1020 dateert. Destijds werd de houtvester Popp uit Unter- steinach vermoord gevonden. De politic heeft thons den dader, een arbeider in een porcelein- fabriek, ontdekt. De dader heeft bekend, dot hij den houtvester door een schot van zijn pistool heeft gewond en hem vervolgens met een schot uit zijn geweer en kolfslagen heeft afgemaakt. De politie meent echter, dat er aanleidingen zijn, dat dc dader den houtvester nog levend heeft begraven. DE GRIEP. Görlitz, 5 Febr. (H. N.) In verband met het heeTSchen ven dc griep onder dc leerlin gen zijn nog 2 volksscholen en het gymnasium gesloten. In het geheel zijn thans 7 volks scholen gesloten. BELGIE. DE KWESTIE EUPEN-MALMÉDy. Brussel, 5 Febr. (H. N.) Naar aanleiding van de berichten in sommigp couranten, vol gens welke onder de bevolking van Eupen en Malmédy een nieuwe stemming zou worden gehouden om zich uit te spreken over de aan sluiting bij België, hebben de Belgische minis ter-president en de ministers van buiten- cn binnenlandsche zaken een schrijven tot den gouverneur van de provincie Luik gericht, wöarin zjj hem verzoeken aan de bevolking van Eupen en Malmédy bekend te maken, dal er van het houden van een nieuwe stemming geen sprake kan zijn. k PORTUGAL. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Oporto is gebombardeerd. Uit Lissabon wordt d.d. 6 Febr. gemeldx De hevige gevechten te Oporto duren voort, waarbij aan beide zijden dooden en gewonden vallen. De stad wordt door de regeeringstroe- pen heftig beschoten cn een paniek heeft zich van de bevolking meester gemaakt Verschei dene huizen zijn tengevolge van het bombar dement verwoest, waarbij ook burgers om het leven zijn gekomen. v In het centrum des lands, met name te Lis sabon, heerscht volkomen rust. In het Zuiden is de opstand reeds bijna geheel onderdrukt, terwijl hij in het Noorden voortdurend aan ter rein verliest. De regeering heeft een commu niqué gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dot rij groote troepen- en mumtictransporten naar het Noorden heeft gezonden, teneinde den geleidelijk afnemenden tegenstand der re volution nairen geheel te breken. De huidige mihtoiic dictatuur aldus wordt verder in het communiqué gezegd, die voort gesproten is uit de revolutie van Lissabon van 28 Mei T926, is volkomen rcpublikcinsch ge rind. Zij is voornemens dc graote zuiverings actie op het gebied der binnenlandsche poli tiek cn op dat der administratie ten uitvoer tc leggen, ten einde daarna dc grondwet wede in werking te kunnen stellen. Tot zoover het communiqué Zoo juist wordt bekend, dat de revolutionnai- ron te Oporto den econsul van Uruguay hebben verzocht zijn bemiddeling voor het tot stand komen van een wapenstilstand te willen ver- lecnen. De commandant der regecringstroe- pen heeft evenwel geweigerd op onderhande lingen in te gaan. Hij verlangde dc onvoor waardelijke overgave der rcvolutionnairen; an ders zou hij heden een heftiger bombardement op de stad doen openen. De toestand wordt nog gecompliceerder, door dien in Noord-Portugal de spoorwegar beiders stoken ten gunste der rcvolutionnairen. De huidige revolutie is wegens haar uitge breidheid en het aantal slachtoffers een der belangrijkste, die Portugal do laatste jaren hooft doorgemaakt. DANZIG. DANZIG EN POLEN. Donzig, 5 Febr. (H N.) Omtrent do on derhandelingen tusschcn Danzig -cn Polen over het tabaksmonopolie, dc verdocling van de op brengsten der douanerechten cn het vraag stuk der leening voor Danzig wordt vernomen, dat dc senaot van Danzig op een verzoek van don commissaris van den Volkenbond zich be reid heeft verklaard dc onderhandelingen met Polen zooveel mogelijk te bespoedigen, in overeenstemming met het door don senaat reeds vroeger ingenomen standpunt. POLEN. ONTPLOFFING IN EEN TREIN. Veertig gewonden. Berlijn, 5 Febr. (H. N.) In een wagen 3o klasse van een trein, die van Warschau naar Lemberg ging, is een glaskl<?f met aether ont ploft, die in hot bagagenet hg. Dc wagen ge raakte daardoor terstond in brand. Aangezien de trein niet terstond tot staan kon worden gebracht, sprongen verschillende reizigers uit den wagen. De wagen zelf brandde binnen 15 minuten geheel uit. Er zijn 40 personen ge wond, waarvan 16 zóó ernstig, dat zij naar een ziekenhuis moeten worden gebracht. ROEMENIE. DE KWEST1E-CAROL. Troepenconcentraties in Zeven burgen. Wcenen, 5 Febr. (H. N.) Volgens een be richt uit Boekarest moeten op het oogenblik in Zevenburgen groote troepenbewegingen plaats hebben. Men brengt dit in verband met het optreden der nationale boerenpartij, die het herstel van kroonprins Carol in zijn rechten als troonopvolger verlangt. BRITSCH-INDIE. EEN COMPLOT TEGEN HOOG GEPLAATSTE PERSONEN. Londen, 5 Febr. %I. N.) Volgens een bericht uit Calcutta aan de Morning Post heb ben revolutionairen een complot gesmeed te gen het leven van den gouverneur van Benga len lord Lytton en verschillende andere hoog geplaatste personen. RECLAMES Van 14 regels 4.05, elke regel meer 1. Met ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du cretet weer ver aan de spits. gdrandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellcn Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschcstraat 15. Tel. 483. Amersfoort. in aantoch;. zonder dakantenne prijs exclusief luidsoreker f285 De beste cn gemakkelijkste RADIO onbeperkte garantie. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Het Amerikaansche antwoord op het Chinceschc protest. Washington, 5 Febr. (H. NHet de partement van bui-tenlandschc zaken heeft op het protest van den Chineeschen gezant in verbond met het zenden van Amerikaansche oorlogsschepen cn troepen naar China geant woord, dat de V. S. geen vijandelijke bedoe lingen tegen China koesteren, doch slechts de Amerikaansche stoatsonderdanen willen be schermen. Van het gevechtsterrein. Londen, 5 Febr. (H. N.) Do laatste be richten over de gevechten tusschcn de Noord- Zuid-Chineesche troepen in do buurt van Sjanghai luiden tegenstrijdig. Volgens oen be richt moeten de Zuidelijke troepen een nieuwe» overwinning hebben behaald en verwacht men te Sjanghai binnen 2 of 3 dagen eeh aanval der Zuidelijke troepen, terwijl een ander be richt van een succes der Noordelijke tToepen spreekt. Het ontslag van dén Engclschcn douonc-inspccteur. Londen, 6 Febr. (V. D). Sir Francis Agler, die sedert zijn afwezigheid werd ont slagen als inspecteur-generaal bij de douane. is naar Peking teruggekeerd, gisteren is door het diplomatieke corps dc situatie ter bespre king gebracht, welke door dit ontslag is ge schapen. Na dc correspondent van dc Obescr- vcr te ^ckfng aan zijn blad weet mee te doelen, zullen namens de gezamenlijke mogendheden nieuwe voorstellen aan dc rcgecring te Peking worden voorgelegd. KONINKLIJKE BESLUITEN. Met ingang van 16 Februari is benoemd tot burgemeester der gcmccnto Naaldwijk Th. P. J. Eisen, met toekenning van gelijktijdig eer- vol ontslog als burgemeester der gemeenten Hnrmelon en Veldhuizen. Is met ingong von 25 Februari opnieuw be noemd tot burgemeester oer gemeente Hnt- dcrwijk M. G. J. Kempers. RECHTERLIJKE MACHT. Eenvol ontslag procurcur-gcncruul gerechtshof Arnhem en benoe ming van diens opvolger. Bij Kon. besluit is, met ingong van 1 April 1027, oon mr. H. J. van Lulofs Umbgrove, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van procureur-generaal bij het ge rechtshof tc Amhém, tevens belast met dP functiën van directeur van politic in het ressort an dat gerechtshof, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan H. M. de Koningin en aan den lande bewezen; benoemd tot procureur-generaal bij het gc- iochtshof te Arnhem mr. A. A. Cnopius, thans advocaat-generaal bij dot Hof; tijdelijk belust met dc functicn van direc teur vnn politie voor het ressort van het ge rechtshof te Arnhem, mr. A. A. Cnopius, be noemd procureur-géneraal bij dat gerechts hof. Bij Kon. besluit is benoemd tot commondeui in dc Orde van Oranjc-Nassau mr. H. J. van Lulofs Umbgrove, procureur-generaal, fungcc- rend directeur von politic tc Arnhem. 70e VERJAARDAG OUD-MINISTER DE VISSER. Dc huldiging op Woensdag- a.s. De huldiging van dr. J. Th. dc Visser ter gelegenheid van zijn 70stcn verjaardag zal plaats hebben in Dc Twee Steden, ingang Bui tenhof tc Den Haug, op Woensdag 9 Februari des namiddags tc 2 Ys uur. Na de toespraak van den voorzitter van het huldigingscomité, de heer, J. ter Haar jr. uit Amsterdam, zal er gelegenheid zijn den jubi laris te complimenteeren. GRONINGEN IN BLIJDE VERWACHTING. En als dc 100,000c nu eens geen baby is Er gaat in Groningen nu geen dag voorbij, ol er worden schenkingen gedaan aan het ko mende 100,000sto kind, dat, naai de 'Asser Ct. verneemt, eerst in de laatste dagen van Maart wordt verwacht. Zoo heeft een ondernemende firma aldaar een zilveren rammelaar, een an der een rollade voor de moeder, een derde een kistje sigaren' voor den vader, eei> bekend poppendokter een pop voor den jongen of het meisje, en een andere een completen babyirit- zet toegezegd. Het „G. Dgbld." ontving van een ongcrustcn ingezetene het volgend schrijven „Door de Vereeniging van Volksvermaken wordt thans een groot festival op touw gezet ter begroeting van de 100,000ste inwoner van Groningen, teTwijl door verschillende firma's eschenken' zullen worden aangeboden, o.m. een fraaie kinderwagen en een groote fruit mand voor de moeder. Wat is men echter van plan tc doen, wan neer dc 100,000ste wordt ingeschreven en de ze in plaats van een baby een volwassen per soon uit de provincie of elders blijkt te zijn?" De redactie antwoordde resoluut „Mijnheer f De TOO,000ste wordt oen baby", waarmede dc inzender en allen, die op dit punt in het onzekere waren, blijkbaar gerust zijn gesteld I NIEUW-VALKEVEEN. Het bekende landgoed verkocht. Het bekende landgoed Nicuw-Volkovoen aat den straatweg Noorden—Huizen, nabij Drams, is oongekocht door de Orde voor Levenden Arbeid (de z.g. O.L.A.) cn zal goeddeels nis bouwterrein worden geëxploiteerd. Een uitbrei dingspion voor dit complex is reeds in voor bereiding; er komen woningen, die mceron- decls betrokken zullen worden door ledon der bekende religieuze orden, die zich op en bij het landgoed „De Duinen" hebben gevestigd. Zwoor overhangend geboomte is op het ge- hccle buitengoed zichtbaar; een geluk is, dut met het opgaande hout snnnrznnm zol worden omgegaan en het geheelo plan dc goedkeu ring behoeft van de provinciale commissie voor do uitbreidingsplannen. OVERWERK SCHOENINDUSTRIE. De directeur-generaal van den Arbeid heeft aan de schoenindustrie toegestaan, 13 weken per jaar over te werken, op voorwaarde, dat even zoovel© weken, volgend© op de periode, waarin is overgewerkt, ten minste 40 uut por weck zal worden gewerkt. UIT DE KLEEDING1NDUSTR1E. Staking bij vier Amstcrdamsche firma's. Op Maandag 7 Februari a.s. zol dc stoking ingaan bij vier Amstcrdamschc confectiefa brieken met name vun Mcnk en Zoon, firma vun Collcn, firma Sajet cn Snuijf cn pcbr. Van Dom. De afkondiging der staking is geschied, omdat de genoemde confccticfabriknnte* ge weigerd hebben dc Groninger loonregeling, aangevuld met de Sweaters-regeling van Am sterdam in tc voeren. UIT DE TEXTIELNIJVERHEID. Een arbeidsconflict voorkomen. In de gisteravond gehouden vergadering van het personeel der firma Willink te Win terswijk is besloten het door de „Eendracht" gestelde ultimatum in te trekken, daar do fa. W"!ink de aangekondigde loonsverlaging niet lot "lfvoering zol brengen. DE ROOFMOORD TE EMMERHOUT. Een belooning van 300. De Officier van Justitie t© Assen heeft aan de politieautoriteiten te Emmc-n medegedeeld dat een belooning van 300.— beschikbaar gesteld is voor degenen, die zoodanige aan wijzingen weten tc verschaffen dat dc daders van den roofoverval tc Emmerhout, waarbij de landbouwer R. Emsing gedood werd, gearres teerd kunnen worden. Hoewel reeds verschil lende personen werden aangehouden cn ge hoord, heeft de politic tot heden geen enkele betrouwbare aanwijzing. Dc gebeurtenissen werkt op de bevolking der buitenbuurten nog zeer sterk no en zoolang de daders nog niet gearresteerd rijn, blijft ongerustheid hcerschcn. ALS TWEE KIJVEN. Geen aanwijzing voor kindermoord. Men meldt ons uit Amsterdam De Duitschcrs, man en vrouw die deze week in orrest waren in verband met ccn vermoe- delijken kindermoord zijn ter beschikking van dc Justitie gesteld. Het onderzoek op het opgegraven kinder lijkje moet geen aonwijringen hebben gegeven dat het kind van het leven zou zijn beroofd. Er is reeds weer toestemming tot begraven gegeven. De Diritsche man en vtouw zullen dus dezer dagen over de grens gebracht worden als zijnde zonder middel van bestaan. Zelfs het woestijnzand is goud, wanneer de zon er op schijnt. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINL Geautoriseerde vertaling van A. T. 74 Uit rijn eisch, dat het hek voor hem ont grendeld zou worden, sprak een autoriteit, die niet te miskennen viel: „U weet heer, zei de portier hem, „dat ats u eenmaal hier binnen komt, u niet terug moogt goon, vanwaar u kwam, voor ten minste acht en twintig dagen „Dat weet ik" zei Holles, „en ik ben bereid, dien prijs te betalen. Open dus in Gods naam, vriend". De portier haalde de schouders op. U is ge waarschuwd", zei hij, en schoof den grendel weg, waarmede hij alle hinderpalen meende weg te nemen, die een dwaas van zijn dwaas heid kon afhouden. Kolonel Holles trad binnen. Het hek sloor zich achter hem, en liep met flinken pos, bijna op een drafje, de lange loon of in de schaduw van de beuken en olmen, die er langs stonden, recht op het dichtst bij staande rood steenen bijgebouw toe, waar hï] zelf ziek had gelegen. Een stevig gebouwde, oudere vrouw merkte, dat hij naderbij kwam, en na hem een oogen blik met verbazing en schrik te hebben aan gestaard, liep zij hem tegemoet en riep hem toe, te blijven staan. Maar, zonder zich daar aan te storen, kwam hij buiten adem aanloo- pen, tot zij over elkander stonden. „Hoe zijt ge binnengekomen, dwaas," riep zij- „Kent u me niet, juffrouw Barlow," vroeg hij haar Die vriendelijke, vertrouwelijke'woorden ver schrikten haar weer en zij keek hem aan. En toen ontdekte zij hem onder de mooie klee- ren, cn de kracht, die hem bijna onherkenbaar maakten voor oogen, die zich alleen den ma- geren, eenvoudig gekleeden man van een maand te voren herinnerden. „Goede hemel 1 Het is kolonel Holles!" En bijna onmiddellijk ging zij voort met droevige stem „Maar u had vandaag het rusthuis moe ten verlaten Wat in 's hemelsnaam kan u hier teruggevoerd hebben, om alles ongedaan te maken?" „Neen, niet om ongedaan te maken. Maar om te doen, juffrouw Barlow, met Gods hulp Maar u hebt een bijzonder goed geheugen, dot u zich herinnert, dat ik vandaag zou weggaan!" Zij schudde het hoofd en glimlachte een beetje treurig. „Ik herinnerde het mij niet, heei. Juffrouw Sylvester deed het". En zij schudde weer het hoofd „Dus zij is hier! Hal Ls zij gezond?" „Gezond wel, het lieve schepsel. Maar ooh, zoo diep treurig. Zij rust daar onder de ce ders de plaats, waar zij deze maand telkens is". Hij wendde zich af, en zonder iets meer dan een vluchtig woord van dank of verontschuldi ging liep hij vlug over het grasveld, naar de ceders, waar tusschcn hij een grijs kleed kon onderscheiden. Zij had die plek in dc ofgeloo- pen maand steeds weer opgezocht, had juf frouw Barlow gezegd. En het was de plek, waar zij elkander vaarwel hadden gezegd. ditmaal zou dc Fortuin hem zeker niet bedrie gen I Zij zou -hem niet weder den beker van de- lippen wegslaan, zooals zij zoo dikwijls ge daan hod f Toen hij nader kwam over het zachte gras veld, dat iederen klank van zijn stoppen dempte, zag hij haar op die steenen bonk zit ten, waar hij haar een maand geleden verlaten had in de vaste overtuiging, dat hij hoor met rijn vlecschelijke oogen nooit meer zou aan schouwen Haar rug was naar hem toegekeerd, maar in haar houding kon hij zóó zelfs iets bemerken van dc lusteloosheid, die zich van haar meester gemaakt had. Hij bleef staan, rijn polsen klopten, hij vreesde haar te doen schrikken, zooals hij zeker doen zou, op welke manier hij ook naderde. Hij stond daar stil, met ingehouden adem. En toen, alsof zij zijn tegenwoordigheid gevoel de, keerde zij zich langzaam om en keek ach ter zich. Eenige oogenblikken keek ze, ver schrikt, met bleek gelaat. „Randal I" Zij sprong op. Hij haastte zich nader te komen. „O, Randal, waarom ben je hier gekomen? Je had vandaag weg moeten gaan „Ik ben weggegaan, en weer teruggekeerd, Nan", zei hij, nu naast haar staande. „Je bent teruggekeerd I" Zij keek hem nu met meer aandacht aan, en zag het mooie donkerblauwe pak, dot rijn lange, slanke ge stalte zoo goed stond en dc mooie Spaansche laarzen, die nu bedekt met stof waren. „Je bent teruggekomen", zeide zij nog eens. „Nnn", zei hij, „er is een wonder gebeurd". En uit zijn wambuis haalde hij het perka ment met groote zegel. „Een maand geleden was ik een bedelaar. Heden ben ik kolonel Holles, In nog iet» meef dan alleen in naam, het bevel voerend over Iets meer dan een enkel regiment. Ik ben te ruggekomen, Nan, om dat ik je eindelijk iets kan aanbieden in ruil voor datgene, dat ge wilt opofferen, door mij te nemen". Zij zonk langzaam op de bonk neer, hij stond voor hoar, totdat zij in dezelfde houding waren als een maand geleden. Maar hoe ver schillend was nu el het andere. Zij leunde voor een oogenblik haar ellebogen op haar knieën, en drukte haar honden tegen haar kloppende slapen. „Is dit werkelijkheid? Isis het waar? Waar vroeg zij hardop, maar toch niet oon hem. En toen ging zij achterover zitten, en keek op nnor rijn gezicht. „Het is misschien niet zooveel, als alles gezegd is, ofschoon het mij heden veel toe schijnt en met jou naast me, zal ik weten, hoe ik het meer moet maken. Maar, zooals het nu is, bied ik het je aan". En hij legde het per kament in haar schoot. Zij keek naar de witte rol, zonder ze aan te roken, en toen weer naar hem, en een glim lach vertoonde zich aan de hoeken van haar lieven mond en bleef daar. Dc herinnering kwam bij haar op, van de groote belofte van verovering om harentwil, waarmede hij lang geleden was heengegaan. Is dit de wereld, die je me beloofd hebt, Randal", vroeg rij. En zijn hart sprong op bij dipn ouden schertsenden toon, die rijn laatsten twijfel weg nam. „Zooveel er van, als ik heb kunnen krijgen" zei hij. „Dan zal het mij genoeg zijn" antwoordde zij. En er klonk nu geen scherts in haar stem, alleen een oneindige'teederheid. Zij stond op, en vlak voor hem staande reikte zij hem het ongeopende perkament toe. „Maar je hebt het niet gelezen..., verzette hij zich. „Wat behoef ik te lezen? Het is jouw konink rijk, heb je me gezegd. En ik wil je koninkrijk met je deelen, wat het ook moge rijn". „Het ligt in Indiëin Bomboy", zei hij met een zekeren schrpom. Zij luisterde. „Ik heb altijd grooten lust in reizen gehad" zei ze rustig. Hij voelde, dat zij recht had te weten van welken aard zijn aanstelling was, en hoe hij cr aan kwam. Hij ging haar de uitlegging ge ven. Voordat hij oon het einde kwam was zij in tronen. „Waarom? waarom? Wat nu," riep hij in angst. „Gaat je hart twijfelen?" „Twijfelen?, O, Randal! Hoe kan je dat den ken Ik ween uit dankbaarheid Ik heb een maand van zulke wanhopige angst doorge bracht, en nu Hij legde een arm om haar schouder, en trok haar hoofd tegen zijn borst. „Lieveling", fluisterde hij. Hij zuchtte en hield haar zoo zwijgend vast als in gebed, tot dat zij eindelijk haar gericht ophief. „Weet je wel, Randal, dat het meer jaren geleden is, dan ik wel weet, sedert je mc het laatst gekust hebt, en toen maakte je m» boos, door te stelen, waarop je nu recht hebt". Hij was een beetje verschrikt. Maar met al zijn gebreken, gaf hij nooit aan vrees toe. Zij trouwden den volgenden morgen en hun wittebroodsweken brachten zij door in de of- zondering, die de wet voorschreef Eindelijk werden zij vrij van besmetting verklaoi L en mochten heengaan, om de eer te oogsten, die de Fortuin voor Randal Holles opgezameld had, cn waardoor zij alles goed maakte, wat hij vroeger van haar geleden had. EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1