DE EEMLANDER" BUITENLAND. Amersfoort BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJSp,r 3 ""ndcn ,oor Amm- PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van ecu EERSTE BLAD. R*A D LOTVR TI-K E'LE F£ R.van den BURG i Zonder Raam- of Builenaitenne AUDVOLA-RADIO L, KLEIN, Ulrechtscfiestr, 42|44 25 Jaarganq No. 139 loort 2 10, per maand 0.73, Idem franco per post f J.~. per weck (met cratis verzeker ng tegen ongelukken) 0.176. alzopdcilijke nummers C.05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD fi DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARN„EMSCHER|oiRTWAU 2A. POSTREKENING N* 47910. TEL INT 613. Woenst'ag 9 Februari 1' bewijsnummer, elke regel meer 0.25, d'enstaanb e- dingcn'en Llcidadigheids-adve tenliën *001 de helft der prijs- Voor handel ctt bedrijf bestaan teer voordcehge bcpalin -en voor het «dvcrtecten kent circu aire, bevattende de voorwaarden wordt, op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. ENGELAND EN DE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Londen, 8 Fcbr. (H. N.) De regcering heeft tot gedelegeerden voor de economische conferentie, die in Mei te Genève zal plaats hebben, benoemd sir Arthur Balfour, sir Nor man Hill, Layton, den hoofdredacteur van The Economist, sir Mac Muspratt van den Bond der Engelsche fabrikanten en Arthur Pugc. oud-voorzitter van den algcmeenen raad van het vakvereenigingscongres. De gedelegeerden zullen in geen enkel opzicht als verantwoor delijke gedelegeerden voor de Engelsche re geering optreden. DUITSCHLAND. f HET NIEUWE KABINET. Wirth's stem tegen de tr<otie van vertrouwen. Berlfjn, 8 Febr. (H. N.) Volgens het B. T. zal dr. Wirth in het eerstvolgende ivum- mer van rijn weekblad Deutsche Republi); de beweegredenen voor het uitbrengen van zijn stem tegen de motie van vertrouwen in de re geering uiteenzetten. Ook wil hij in een reeks van vergaderingen over zijn houding tegen over de nieuwe regeering spreken. STRESEMANN NAAR SAN RENÏO. Stresemann wordt vanochtend te Sein Remo verwacht. Aan de Duitschc bladen wordt medegedeeld, dat Stresemann de eerste 3 of 4 weken uit sluitend zal wijden aan het herstel van zijne gezondheid. Zoowel in binnen- als buitenlandsjfjho bladen wordt weer gerept van een aanstaande ont moeting tusschen dr. Stresemann en Musso lini. Volgens den correspondent vran het Ber liner Tageblatt te Rome is aldaar in diploma tieke kringen van een dergelijke ontmoeting niets bekend. DE ONTWAPENING VAN DIJ1TSCHLAND. Een interpellatie ia dc Belgische Kamer. In de Belgische Kamer heeft Carton dc Wiart Vandervelde een vraag gesteld omtrent de op heffing van de intergeallieerde controle in Duitschland. De spreker uitte zijn ongerust heid over deze opheffing, waaraan hij toevoeg de, dal Duitschland thans een ministerie heeft, dat het meest imperialistische is dat men gehad heeft. De politiek van toenadering moet we- derkeerig zijn. Vandervelde zal a.s. week ant woorden. FRANKRIJK. von hoesch te parus aangekomen. Von Hoesch, de Duitschc gezant te Parijs, is op zijn post teruggekeerd. ENGELAND. 'de troonrede. Kritiek van Mocdonold. De discussies over de troonrede werden ge opend door majoor Oliver Stanley, conserva tief. Z. i. bedreigde het voorstel tot het na der omschrijven en wijzigen van de wet betreffende industrieele geschillen niet de essenticele doeleinden van het vakvereenigings- wezen, dat een belangrijke rol heeft te vervul len in den modernen industrieelen staat. Ramsay Macdonald gispte dc armoede var» het regeeringsprogramma. De regeering, zeide hij, zou verstandig doen de vakverccnigings- wetgeving onaangeroerd te laten Hij juichte ook de toetreding van Duitschland tot den Vol kenbond toe. Ten opzichte van China kritiseer de hij het zenden van troepen naar Sjanghai. Dit had, naar zijn meening, dc moeilijkheden verhoogd. Hij vroeg, of men ooit getracht had zich' met Tsjen in verbinding te stellen met het denkbeeld waarborgen van hem te krijger» betreffende den toestand te Sjanghai. Hij meende, dat het met verstandig optreden mo gelijk zou zijn de overeenkomst van Hankau geteekend te krijgen en dat zou de beste be scherming zijn voor de Engelschen te Sjanghai Hij .erzocht den premier te verklaren, dat, wanneer de onderhandelingen hervat konden worden, de troepen elders heen gezonden zou den worden, daar de beweegredenen van hun zending vervallen zou zijn. Uit de Chineesche kwestie kwam de kwestie I van de Britsche betrekkingen met Rusland i voort. Er hadden onlangs geruchten geloopen, dat de positie dergenen, die de betrekkingen I wilden afbreken, was versterkt. Hij vroeg den premier of hij eenige wijziging in de politiek ten opzichte van Rusland overwoog. Baldwin's antwoord. De premier, in zijn antwoord, zeide, dat hij niet uitvoerig over China wide spreken, daar dit onderwerp Dondeidag in behandeling kwam. De minister van buitenlandsche zaken zou dan een volledige verklaring afleggen; hij gaf echter aan, dat één van de mocilijkcden van den toe stand hierin lag, dat er in China elementen aan het werk waren, «lie Engeland tot vechten wenschten te brengen. Degenen, die de verant woordelijkheid te dragen hadden, moesten allerlei ernstige mogelijkheden onder de oogen zien, Er v/aren in China verschijnselen, die bij mannen ven gioote ervaring de herinnering op riepen aan hetgeen zij kort voor den Boxer opstand gezien hadden. Het gevaar kwam niet alleen van het gepeupel te Sjanghai Wanneer dat het eenige gevaar was, zouden misschien de strijdkrachten, die daar internationaal bij eengebracht waren, te zamen met de plaatse lijke troepen, voldoende zijn. Het verschrikke lijke gevaar in Hankau was, dat, indien bloed vergieten begonnen was, dc Chineesche troe pen opgetrokken zouden zijn tegen dot gepeu pel, hetgeen licht tot een moord op de blanken geleid kon hebben. China verkeert in een toe stand van burgeroorlog en dat moest men in de gedachte houden, wanneer er beweerd werd, dat er volkomen veiligheid verkregen kon wor den door belofte en verzekeringen. Die verzeke ringen konden volkomen te goeder trouw gege ven worden, maar zoolang men niet zekerheid had, dat de buurt van Sjanghai geen gevechts terrein zou zijn voor de verschillende nationale krachten in China, kon men niet zeggen, dat het gevaar voor dc Europeanen en Japonneezen te Sjanghai geweken was. Te Hankau was een der moeilijkheden deze geweest, dat het nationalistische leger den wil of de macht of beide misten om het gepeupel in bedwang te houden. Dat zou nog veel erger kunnen zijn in een stad van den omvang en rijkdom van Sjanghai. Wij hebben de strijd krachten gezonden, die al opzc raadslieden noodig geacht hebben om onze landgenooten in de internationale concessie te verdedigen, als er gevaar zou ontstaan voor een werkclij- ken strijd ter vermeestering van de concessie en ter vermoording der bewoners door het ge peupel tezamen met dc troepen, die te Sjang hai gekomen zouden rijn, hetzij van een ver slagen, hetzij van een overwinnend leger. Dc strijdkrachten, die wij naar China zenden, gaan daarheen ter bescherming van menschenlevens en voor niets anders. Eén motie van den kabinetsraad. De premier las daarna do volgende motie voor, die eergisteren in den kabinetsraad om- trent de politiek von de rcgcering was opge steld: De algcmeeno politiek der regeering moet gegrond zijn op de volgende overwegin gen: onze troepen zijn naar het Verre Oosten gezonden ter bescherming van Britsche levens in China en in het bijzonder te Sjanghai. Dat was en is de eenige politiek der regcering. De kwestie op welk tijdstip, op welke wijze en in welk aantal dc troepen te Sjanghai moeten komen, moet natuurlijk afhangen van den plaatselijken toestand en van het advies der Britsche vertegenwoordigers ter plaatse. Wan neer zij van gevoelen zijn, dat de omstandig heden directe ontscheping tc Sjanghai eischen, zullen wij dienovereenkomstig handelen; indien niet, dan zal de eerste brigade te Hongkong in gereedheid gehouden worden, totdat de rest van onze troepen in aantocht is. Er kan natuurlijk geer sprake zijn van eenige regeling met Tsjen of iemand anders met be trekking tot de bewegingen der troepen, die uitgezonden zijn met het uitsluitend doe! Brit sche levens te beschermen. Wat den toestand te Hankau betreft, was er volgens den premier van Engelsch standpunt niets gebeurd, dat verandering brengt in het voornemen het doel te bereiken door onder handeling. O'Maüey wacht op het oogenblik op nadere medcdeclingen van Tsjen, dié hem op zeer korten termijn toegezegd zijn. Voor wat het Noorden aangaat, aldus Bald win, is het een moeilijke taak in ccn toestand als daar hecrscht de schalen van de balans zoo volkomen in evenwicht te houden tusschen twee vechtende partijen, met wier strijd wij niets te maken hebben en die uitsluitend dc Chineezcn aangaat, dot geen van beide partijen u ooit kan beschuldigen dc andere partij te helpen. Het Zuiden zou willen, dat wij verklaren, dat zij de regeering van China zijn, terwijl het slechts gezag oefent over een deel van China. Het is voor ons onmogelijk dat te doen, ev.en- als het voor ons onmogelijk zou zijn het Noor den te helpen in de verschillende aangelegen heden, waarbij zij dat gaarne zouden zien. Nie mand kan zeggen, wanneer wij weer een ver- eenigd China zullen hebben of wat voor vorm dat vcrecnigd China zal aannemen. Gebeurtenissen als de tegenwoordige zijn niets nieuws in de geschiedenis van China. Zij kenmerkte elke periode, waarin de dynastie ineenstortte. Zulke perioden worden gevolgd door jaren van anarchie. Het is allerongeluk kigst voor ons wegens onze groote handelsbe langen in het Oosten, dat wij thans een van die perioden van anarchie beleven. Het is onze ernstige wensch, dat deze periode zooveel mo gelijk bekort zal worden. Wij kunnen haar niet bekorten door zelf deel te nemen aan dien strijd. Wij zullen doen wat in ons vermogen is om klaar te zijn den dag, dat er een vereenigde regeering in China zal zijn, door voort te gaan met het doen van de meest royale voorstellen, tegelijkertijd aan beide declen van China, aan het Noorden en aan het Zuiden tot het voeren van besprekingen met hen om het eens te wor den, in de hoop, dat wij na afloop van dezen ongelukkiger, binnenlandschen strijd, nieuwe vriendschappelijke betrekkingen zullen kunnen onderhouden met dot groote vereenigde land, een lund waarmee wij in het verleden over het algemeen vriendschappelijke betrekkingen ge had hebben ten dienste van ons beide, terwijl die betrekkingen met het oog op onze positie in China en in het Oosten een groote en steeds toenemende rol spelen ten oprichte van den vrede en dc welvaart van het gcheele oostelijke halfrond. TOETREDING VAN WEDGWOOD BENN TOT DE ARBEIDERSPARTIJ. Kapitein Wedgwood Benn, tot dusver libe raal, is gisteren op een bijeenkomst van het bestuur van dc arbeiderspartij, na een korte aanbeveling van Macdonald, als lid toegelaten. Bij zijn binnenkomst ter vergadering werd hij hartelijk begroet door handgeklap en enkele bravo's. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen bedroeg op 31 Jan. I,35T,5CO, d.i 17,219 minder dan de vorige .week. Arnhemscmestraat Gevestigd sedert löö£. Met ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du- cretet weer ver aan de spits garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel -van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretct- toest ellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 183. Amorsfoort. zonder dakantenne prijs exclusief luids - reker f285 De beste en gemakkeliikste RADIO onbeperkte garantie. PORTUGAL. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Een Engelsch oorlogsschip naar Oporto. Dc toestand. Londen, 8 Febr. (H. N.) Naar verluidt, is de Engelsche regcering voornemens om in verband met den opstand in Portugal een oor logsschip naar de haven van Oporto te zenden, ten einde de Engelsche belangen te beschermen. Omtrent den opstand zelf wordt gemeld, dat de Portugeesche regeering in de hoofdstad maatregelen heeft getroffen om de revolutio naire beweging te onderdrukken. Te Oporto hebben de opstandelingen een manifest ver spreid, waarin zij verklaren, dat het republi- keinsche leger onder modewerking van de be volking de republiek weer hebben hersteld. In het manifest werden verschillende namen van personen genoemd, aan wie dc regcering over gedragen zou zijn. Onder ^eze namen trekt vooral die van den vroegeren vertegenwoordi ger van Portugal bij den Volkenbond, Alfonso Costa, da aandacht, die bij*het uitbreken van den wereldoorlog minister van buitenlandsche zaken van Portugal was. ITALIË. HEVIGE KOUDE B e r 1 ij n, 8 Fcbr. (10. D.) Uit Noord- Italic wordt hevige koude en zware sneeuwval gemeld Op sommige plaatsen ligt de sneeuw meer dan een halven meter hoog. Dc koude bedroeg tc Piaccnza 12 en te Milaan 7 graden. POLEN. DE OPPER-SILEZISCHE MIJNNIJVERHEID. Kattowitz, 8 Febr. (H. N.) Verschil lende mijndirecties in het gebied van Katto witz, Pless cn Rybnick hebben besloten 40 van de mijnwerkers te ontslaan, dit in vel band met de vermindering in den afzet van kolen, nu de staking in Engeland afgcloopen is. DUITSCHERS UITGEZET. Kattowitz, 8 Febr. (H. N.) Op het ver zoek der 4 Duitsche directeuren van buurt spoorwegen, om de vergunning voor hun ver blijf te verlengen, is afwijzend beschikt, zoo dat de bedoelde directeuren vandaag het Poolsche staatsgebied moeten verloten. Ook de commissaris der Lignose A. G. te Kattowitz, directeur Eichholz, heeft bevel ontvangen, dai hij het Poolsche staatsgebied moet verlaten. MOORD EN ZELFMOORD. Te Warschau heeft een werklooze zijn vrouw, zijn schoonmoeder en drie schoonzus ters doodgeschoten, waarna hij zich zelf ook door een schot van het leven beroofde. Als oorzaken worden gebrek en familietwisten op gegeven. POLITIEKE ARRESTATIES. Berlijn, 8 Febr. (V. D.) Bij voortduring A-orden in Polen politieke arrestaties verricht. Tc Lcmberg hield do politic in een der wijken een razzia; tal van huiszoekingen werden ge- duon. Een groot aantal solduten van een gur- nizoen in dc Danzigcr corridor werden gear resteerd, alsmede een viertal officieren. Er zijn veel documenten in beslag genomen. NOORD-AFRIKA. HET VRAAGSTUK TANGER. Fronsch-Spiuinsche besprekingen. Po rijs, 8 Febr. (H. N. Draadloos). Vandaag beginnen dc onderhandelingen tusschen Fronk- rijk en Spanje over het Tungcrvraagstuk. Dc bladen verwachten, dat zich moeilijkheden met Spanje zullen voordoen. Wel is Frankrijk be reid aan dc verlangens van Spanje tegemoet te komen, doch de wijzigingen, welke Spanje in het bestuur over Tangcr wil brengen, zijn niet in overeenstemming met dc bepalingen van het verdrag van Algcciras, dot nog 8 jaar geldig is. Uit dc uitlatingen van den koning van Spanje en von Primo dc Rivera is bekend, dat Spanje aanspraak maakt op het uitsluitende gozog over Tenger. r.HINA. DE VERWARRING IN CHINA. Verklaringen von Tsjong Tso Lin. Londen, 8 Fcbr. (H. N. Draadloos). Tsjong Tso Lin heeft verschillende proclamaties gepu bliceerd, waarin hij o.a. heftige aanvallen op soviet-Ruslnnd doet en verklaart, dat hij de Chineesche bolsjewisten tot het uiterste zal bestrijden. Ook verklaart hij zich tegen het vooistel der Vereenigde Stoten om van de ha ven van Sjanghai een neutrale zone tc maken, aangezien Sjanghai een voorname bron van inkomsten voor het land is en het land zonder Sjanghai zou verarmen. Dc houding van Italic Rome, 8 Fcbr. (V. D.) Het officieclc fascistische orgaan Tribuna bevat een commen taar op den toestand in China. Het blad schrijft, dat de Italianen sympathie gevoelen voor dc nationalistische beweging in Kanton, doch dot Italië vast besloten is zijn belangen in China, indien deze bedreigd worden, te verdedigen. Terwijl Frankrijk een passieve, afwachtende houding aanneemt, zegt het blad, is Italië ervan overtuigd, dot „het nutteloos is tc wachten, totdot dc toestand in China buitengewoon ern stig is, omdat hij reeds ernstig genoeg is". Italië, voegt dc Tribuna er oan toe, ziet met sympathie de Kontonnecsche nationalistischc- bcweging. Er is voel in haar, dat China zal doen ontwaken tot een moderner leven. Doch wanneer de beweging erop gericht is de be staande verdrogen met geweld ongedaan te maken, don blijft er niets over dan onze be langen tc verdedigen. Het. blad wijst verder op het belang van de Italioonsche concessie in Tientsin, de itnancieele betrekkingen met China, de scheepvaartbelangen en het groot aantal Italiaansche zendelingen. Doar onze belongen in Sjanghai zeer groot zijn, besluit de Tribuna, is een energieke en tijdige verdediging noodzakelijk. Met betrekking tot de relaties met Engeland in verbond met den toestond in China zegt de Tribuna, dot, ofschoon in het verleden mcc- ningsverschillen bestonden, deze thans, nu de tijd van handelen is gekomen, geheel zijn ver dwenen. VEREENIGDE STATEN. GEEN NIEUWE CANDIDATUUR VAN COOLIDGE Een opzienbarende mcdedeeling van Butler. Een rede van dr. Nicolas Murray Butler, pre sident der universiteit van Columbia, heeft veel opzien gewekthij gaf als zijn opvatting te kennen, dat Coolidge geen candidaat zal zijn bij de volgende presidentsverkiezingen, want het zou voor de republikeinen noodlottig zijn, indien zij het principe huldigen, dat een presi dent een derde maal verkiesbaar is. Men ver wacht, dat de rede een geweldigen indruk zal maken te New-York en Washington MEXICO. DE GEBEURTENISSEN IN MEXICO. B e r 1 ij n, 8 F c b r. (V. D.) Uit Mexico wordt gemeld, dat generaal Ariola cn de vroegere burgemeester van Trinidad Dc Rivera in ver band met den opstond tegen het gezag der regeering gefusilleerd zijn. MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA Sceosa accepteert dc bemiddeling der Vereenigde Stolen. B c r 1 ij n, 8 Fcbr. (V. D.) De leider der liberalen van Nicaroguo, Sacaso, heeft aan het steatsdeportement tc Wcshington meegedeeld, dat hij de bemiddeling van de V. S. accepteert. Hij stelt voor een arbitragecommissie tc be noemen, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ver: St. en vier gedelegeerden van de Ccn- traal-Ameriknonsche republieken. NED. VEREEN. V. WELDADIGHEID TE BRUSSEL. Dc herdenking von het 60-jurig bestaan. Bij de herdenking op 19 dezer von het 00- jorig bcstoon von de Ncderlnndschc vcreeniging van weldadigheid tc Brussel waaraan verbon den zal zijn de oprichting van een „Prinses Juliana-fonds", uit welks renten behoeftige Ne derlanders gedurende dc wintermaanden extra zullen worden ondersteund zal dc Koningin, in plaats von door Haren Kamerheer in b. d. Jhr. Mr. W J M. v. d. Poll, worden vertegenwooi- digd, naar verder is bepaald, door den kamer heer i. b. d. W. H. Boron Toets vun Arricron- gen van Woudenberg, HET MIDDENSTANDSCREDIETWEZEN. Het rapport der regcering- commissie. Het Hbld. verneemt dot dc rcgeeringscom- missic onder voorzittcrschop van den thesou- ricr-generool van het departement van finan ciën, mr. Von Doorninck, ingesteld ter bestu- dcering von het middcnstnndscrcdictwezen, met hoor arbeid zoo goed als gereed is. Haar rap port zal binnenkort verschijnen Zij zal ndvi scoren tot centrolisotie van het geheele mid- denstondscrcdictwezcn in dien zin, dat zoowel dc A\g. Ccntr. Bonkvcrceniging voor den Middenstand als de bestaande Hanze (R. K.) cn Booz (Chr.) banken worden ingebracht in een nieuwe centrale, op welke dan ook de regccringsgarontie zul moeten worden overge- drogen. Voor dit laatste zou uit den aard der zaak dc medewerking von dc regcering moeten worden gevroogd. HET KAMERLID VOS. Aonvonrdt geen condidatmn meer. Dc heer Joc. Vos, lid von de Tweede Ka- rrier, zal, naar de N. R. Ct. meldt, bij de vol gende verkiezingen geen candidatuur voor. den gcmcentcraod van Roosendaal meer aanvaar den. Hij verlaat zijn londbouwcrsbcdrijf op Vinkenbrock, goot tc Roosendaal wonen en zol zich geheel aan de boerenorganisotic gaan wijden. D. W. P. KEUSKAMP. De oud-directeur van den steno- grofischcn dienst 80 jaar. De heer D. W. P. Keuskamp, oud-directeur •an den stenogrofischen dienst der Stoten- Gencronl, is gister 80 jaar geworden. Van vele zijden bereikten den nog krassen jubilaris, die den indruk moakt von een even- zestigjarige, blijken van belangstellingontel bare telegrafische, geschreven en persoonlijke geJukwenschcn cn koortjes, alsmede diverse bloemstukken, mocht hfj in den loop von. den dag in ontvangst nemer». UIT DE ARTSENWERELD. Jubileum dr. H. J. Lycklama. Dr. H J. Lvcklomo h Nyeholt te Nijmegen heeft onder veel belangstelling den dag her dacht, waarop hij 25 jaar geleden als opvol ger van dr. Schoemnker als chirurg werd ver bonden oan het Wilhclmina-Ziekcnhuis aldoor In een samenkomst van het bestuur van dit ziekenhuis met de directrice er het verplegend personeel is dr. Lycklama vanochtend door den voorzitter, ir. W. S. G. T Post, gehuldigd, die den jubilaris zijn door Willy Sluytcr ge schilderd portret aanbood, dot in het zieken huis een plaats zol krijgen tegenover het por tret van wijlen dr. Claos Noorduijn, r'ie in een vroegere periode veel nuttigen arbeid voor het ziekenhuis heeft verricht. Ook von andere zijden ontving dr. Lycklama vele bewijzen van sympathie cn woordcering. Dr. JACQ. H. POLAK. Dc begrafenis onder Wassenaar. Op de Israëlietische begraafplaats onder Wassenaar is gistermiddag het stoffelijk over schot van dr. Jacq. H. Polak, in leven bekend oor-, neus- en keel-arts tc den Haag teraardc- besteld. Onder de aanwizigen warpp verschil lende medici, een depulatie uit hét bestuur van de coöperatie De Volhaiding, en verschillen de leden van het verplegend personeel van de kliniek De Volharding In de rouwkamer heeft rabbijn Van Gelder een toespraak gehouden, ontleend aan woor den van David bij den dood van Israels eer sten koninghoe zijn daar gevallen helden midden in den strijd. Nadat de baar grafwaarts

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1