DE EEMLANDER" AB3HNEMENTSP8IJSf"5 ""ndCD voo\A°e« EERSTE BLAD. BUITENLAND. BINNEN LAND. 95 'aawinni No. 190 loort 2.10. p«r ma mar 0.75, idem franco per post I 5.—, per weck (met crafls rerzeker ng legen ongelukken) 0.175. aizondciljjkc nummers C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD 11 DIRECTEUR-UITGEVER: 3. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOJRTWAL 2A. POSTREKENING N®. 47910. TEL INT 513. Donderdag 10 Februaii Ï927 PRI1S DER ADVERTEHIIEH met inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. d enstaanb e- dingen eo Licldadigheids-adve tentiên voo» de hcUC der prijs- Voor handel cu bcdrij! begaan teer voordcciigc bepalingen voor bet advertecien bene drcuaire, bevattende d» voorwaarden wordt op aanvraag toecexondcn. VOLKENBOND. DE VOLKENBOND EN SOVJET- RUSLAND. Een onhebbelijk antwoord von Moskou. Uit Genève wordt d.d. 9 Febr. aan de N. R. C. gemeld Het volkenbondssecretariaat heeft weer een nota van de sovjet-regeering ontvangen als antwoord op de uitnoodiging voor een confe- rentie ter oprichting van een international© unie tot hulp bij rampen, die tc Genève zou worden gehouden. Dezo nieuwe nota overtreft alles wat we hier tot nu toe van Rusland heb ben ontvangen. De sovjet-regeering gaat zelfs zoover om de uitnoodiging aan het secreta riaat terug te zenden en is hoogst gebelgd over het feit. dot zij nog maar steeds uitnoo- digingen ontvangt, niettegenstaande dat zij herhaaldelijk heeft verklaard, geen gedelcgcei- den naar Zwitsersche steden te willen zenden. Men vraagt zich hier af, of de Raad nu nog wel kan voortgaan met Rusland voor confe renties uit tc noodigen, zooals dc laatste tijd gebruikelijk was, of dat het beter ware deze tijdelijk tc staken, totdat er verbetering in de Russisch-Zwitserschc betrekkingen intreedt of Rusland blijken geeft zijn houding \eronderd tc hebben. DUITSCHLAND. HET GIROVERKEER MET HET BUI! EN- BUITENLAND. B e r 1 ij n, 9 F e b r. (H. N.) De Duitsche Rijksbank heeft behalve met de circuiatiebon- ken van Oostenrijk, Hongarije, Tsjccho-Slowo- kije en Danzig ook met de Nederlandsche Bank te Amsterdam, Norges Bank te Oslo en de Zwcedsche Rijksbank tc Stockholm een over eenkomst getroffen tot uitbreiding ven het uiroverkeer van Duitschland tot Nederland, Noorwegen en Zweden. Het juiste tijdstip, waarop het girovcrkcer met deze 3 landen zal beginnen, zal nader worden bekend gemaakt. DE VERHOUDING TOT POLEN. Afbreken der economische onderhandelingen met War schau Te Berlijn neemt men aan, dat dc Duitscho ijegeering dc besprekingen over ccn hapde.ls- verdrag met' Polen niet langer zal voortzetten, L aangezien verscheidene Duitscho industrieclen en leiders van Duitscho ondernemingen uit Polen zijn gezet. DR. HEINRICH BRAUN. f B e r 1 ij n, 9 Febr. (V. D.) De vroegere so cialistische afgevaardigde dr. Heinrich Braun, die lange jaren uitgever is geweest van socia listische tijdschriften, is op 73-jarigen leef tijd aan longontsteking overleden. DREIGENDE UITSLUITING. Leipzig, 9 Febr. (H.N.) Do bond van Neder-Saksische fabrikanten zal tegen 14 Febr. overgaan tot uitsluiting van alle arbeiders, die in hun fabrieken werkzaam zijn, indien de bond van metaalarbeiders niet tijdig zijn strijd maat» regelcn intrekt. Daardoor worden 135,000 ar beiders .getroffen. PORTUGAL. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Bezetting van Oporto door dc regeeringstroepen. Lissabon biedt nog weerstand. Het Portugeesche gezantschap tc Parijs heeft gisteren van den minister van buitenland- sche zaken een beticht ontvangen, inhoudende, oat de revolutie te Oporto onderdrukt is door de regeeringstroepen, die de stad wc» binnen getrokken zijn met den minister vi.i. oorlog aan het hoofd. Het gehcele revolutionaire co mité is gearresteerd. Dc revolutionaire beweging, die te Lissabon is uitgebroken en waaraan een zeer klein aan tal mariniers, drie compagnieën der republi- klcinsche garde en eenigc burgers deelnomen, is nog niet onderdrukt. De opstandelingen be vinden zich in het marine-arsenaal, waar dc trouw gebleven troepen ben aanvallen. Elders in het land zou het rustig zijn. ITALIË. i MAATREGELEN VAN MUSSOLINI IN HET BELANG DER MORAAL. Rome, 8 Febr. (V. D.) De politic te Tu rijn heeft de sluiting van alle cabarets bevo len. Dit geschiedde als een der maatregelen, welke Mussolini heeft gelast ter bestrijding van de gevaren voor dc openbare moraal. De po- I litie tc Napels is begonnen met dc arrestatie I van personen uit „donker" Napels. Reeds zijn I er 85 gearresteerd. Men verwacht, dat het aantal arrestaties tot eenige honderden zal I stijgen. DE LEIDING VAN DEN GENERALEN STAF R o m e, 8 Febr. (V.D.) Mussolini heeft be- I sloten terug te komen van zijn voornemen zelf I de leiding van den generalen staf als opper- I leider op zich tc nemen. Generaal Badoglio, thans hoofd van den genei alen staf, wordt i bevorderd tot opper-lcider yan den Generalen I Staf, terwijl, zijn plaats zal worden ingenomen door generaal Ferrari of generaal Grazioli. Het besluit van Mussolini heeft in militaire kringen veel voldoening gewekt. WILLEM GROENHUIZEN kANOCSTRAAT *1. AHARf POOKT SpecUA) Troun u> KjA*ifHjar.6fpcn DE VERBANNING VAN DR. NOLDIN. Innsbruck, 9 Febr. (H.N.) Do vrouw van den tot deportatie veroordeelden Dr. Nol- din heeft, naar uit Bozen wordt gemeld, verlof ontvangen om haor man in zijn verbanning op de Liparische eilanden te volgen. DANZIG- DANZIG EN POLEN. Danzig, 8 Febr. (H. N.) Dc Danziger senaat heelt de beslissing van den commissa ris van den Volkenbond ingeroepen over de verordening van het Poolsche ministerie van verkeerswezen, waarbij van het personeel op de spoorwegen in het gebied van Danzig ken nis van dc Poolsche toal wordt verlangd. POLEN. POLITIEKE GEVANGENEN IN POLEN. Een gralivcrzock o'an maarschalk Pilsocdski. Londen, 9 Febr. (H. N.) Een aantal det voornaamste leden der Engelschc arbeiders partij heeft aan maarschalk Pilsocdski een ver zoek doen toekomen om gratie te vcrlecnegri oan de G000 mannen en vrouwen, die wegens politieke delicten zich in de Poolsche gevange nissen bevinden. Dc regeering wordt verzocht tc overwegen, dot de meeste gevangenen nog geen 20 jaar oud rijn en dot hun propaganda van demokratisch standpunt beschouwd niet to vcroordeelcn is. NOORD-AFR1KA. HET TANGERVRAAGSTUK. Londen, 9 Febr. (H. N.) Naar uit I an- g'.-r aan dc Times wordt gemeld, publiceercn do bladen aldaar dc cischen, welke Spanje ste't voor de oplossing van het Tangervrnog- stak, zoo aan den cisch, om Tongcr in tc lij ven bij de Spaonschc zone, geen gevolg wordt gegeven Spanje verlangt in dat geval ophef fing van de commissie van controle en ver vanging vpri den administrateur door cei\ Spahnsch controleur. Verder vervanging van de_be5t8onde wetgevende vergadering dooi een internationalen gemeenteraad en van het gemengde gerechtshof door een Spoonsch ge rechtshof, dot te# zijde zal worden gestaan dpor vertegenwoordigers der buitcnlondschü mogendheden. De internationale zor oct voortaan tot het gebied van dc stad ia..gcr worden beperkt, terwijl de gendarmerie met de. militaire positie zal worden samengesmolten Spanje verplicht zich de orde cn veiligheid tc handhaver, evenals dc vrijheid van godsdienst en onderwijs cn het beginsel van internationa le gcJ.jke rechten te eerbied'gcn. Deze publi catie der Spaanscbc cischen heeft onder dc Je langer wonende Europeanen cn vooral bij d? Frenschtn groote verwondering gewek*. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een buitengewone bijeenkomst van den Volkcnbondsraad Genève, 9 Febr. (H .N.) De to Genève verschijnende ochtendbladen bevatten een be richt uit Londen, volgens hetwelk tegen 14 Februari een buitengewone vergadering van den volkenbond zou worden bijeengeroepen ter bespreking von het Chinceschc vraagstuk. In gezaghebbende kringen van den volkenbond wordt echter verklaard, dat van een derge'^ voornemen niets bekend is en dat het bericht onwaarschijnlijk lijkt door, zooals bekend, dt veigadering van den raad op 7 Maert zal beginnen en de agenda voor deze vergadering reeds onlangs oan de leden van den rond is toegezonden. Zal Engeland de kwestie aan den Volkenbond voorleggen Londen, 9 Febr. (H.N.) Naar uit Peking wordt gemeld, heert de rdgeering aldaar be sloten op de Engelschc voorstellen geen ant woord te geven, zoolang ven Engelend geen antwoord is ontvangen op de nota der regee ring van Peking, waarin geprotesteerd wordt tegen het zenden von Engelsche troepen naai Sjanghai. Volgens den diplomatieken mede werker van dc Daily News houdt dc Engelsche regcering zich meer den men in vele kringen meent, bezig met de gedachte om het conflict met China aan het oordcel von den Volkenbond te onderwerpen. In verbond hiermede ziet men de verklaringen, welke lord Balfour vandaag in het Hoogcrhuis zal afleggen, met bizondere be langstelling tc gemoet. Te Lioekiamiano bij Hankau heeft giste ren een groote betooging tegen het Engelsche imperialisme plaats gehad, waaraan naar schat ting 80,000 leden van vakvereenigingen deel namen. Een flottilje van 8 Engelsche torpedo jagers is gisteren van Noro naar Chinu ver trokken. De kruiser Hawkins is naar Sjanghai teruggekeerd, zoodat de Engelschc admiraliteit doar -«inns over 3 kruisers beschikt. Onderhandelingen tusschcn Tsjen cn O'Mal ley. Londen, 9Febr. (H. N. Draadloos.) De onderhandelingen tusschen O'Malley, den ver tegenwoordiger van Engeland en Tsjen, den minister van buitenlandsche zaken der Kan- tonregeering, betreffende den toekomstigen status van de Engelschc concessie te Hankau cn te Kiockiang, worden te Hankau voortgezet. Een geschil tusschen een Chi- neesche firma cn dc Brjtschc autoriteiten. Londen, 9 Febr. (H. N.) Dc groote Chi neest^© sfgarettcnfirmo gebr. Nanyarig heeft hekend gemaakt, dat zij haar wcrkplootsen te Hongkong zal sluiten in verband met ccn mee- ningsvcrschil met dc Engelschc overheden, in rake de tabaksbelasting, Dc toestond tc Sjanghai. Londen, 9Febr. (H. N.) Een onverwacht gevolg von het voorstel van den Amerikaan- schcn staatssecretaris Kellogg, om het. gebied van Sjanghai tot een neutrale zóne te verkla ren, is geweest, dat de bond van Chinceschc belastingbetalers vandaag het voorstel heeft verworpen om 3 zetels in den gemeenteraad van dc internationale vestiging oan Chincczcr. too te kennen. De bond verlangt voor de Chi- neezen 9 zetels, dus hetzelfde aantal als dc bui tenlanders zullen hebben. De Chineezen hebben het aanbod om drie zetels in den gemeenteraad van Sjanghai aan Chineezen toe te wijzen, geweigerd, op grond vnn dc overweging, dot de Chineezen ruim 80 pet. van dc belastingen opbrengen, doch geen stem in het bestuur yan dc internationale ves tiging hebben. Doordien dc Fronsche concessie tc Sjanghai ©r in heeft toegestemd den Chineezen in den gemeenteraad een gelijk aau'Ol ze'< 's toe to kennen, is de toestand moeilijker geworden voor de intern, concessie, waar dc Chinceschc bevolking vnn ongeveer 1,000,000 zielen peer. stem in dc gemeentelijke aangelegenheden heeft. Doordien te-Hankau het bestuur over do En gelsche concessie reeds aon de Chineezen is overgegeon, wordt dc toestand te Sjonghui, waar de betrekkingen tusschen d" Chineezen cn de buitenlanders reeds gespannen zijn, nog moeilijker, te meer daar gevechten tusschen dc Chinecsche legers in dc buuii van dc bui tenlandsche nederzettingen, dreigen. Dc invloedrijkste bujtenJandscho kooplieden zijn er voor, om het bestuur over de buiten landsche nederzettingen cn der Chinecsche wij ken to verconigeri ,d9óa ook hier 4°SB Stëfc weer erschillende invloe ien geiden. De North China Daily News, het te Sjanghai verschijnende Engelschc blad, oefent thans scherpe entiek op het voorstel van Kellogg en verklaart, dat Kellogg misleid is door de Chi neezen, die er belang bij hehj. r de.' maar schalk Soe.n Tsjocan Fang geen deel zal heb ben in dc opbrengst der plaatselijk" douarie» ree ton en andere inkomsten. Daarbij word' er oj) g. wezen, dut Soon Tsjoeon Fang, die thans het gebied van Sjanghai nog bezet houdt, der. buitenlanders vriendschappelijk is gezind. Het blad komt tot de slotsom, dat het voor de buitenlanders het beste is om Sao». Tsjoean Fang tc steunen of het gebied van Sjanghai volgens het plan van Engeland door buiv.'i- landsche troepen tc laten bezetten. Dc trocpcnzcndingcn. Londen, 9 Febr. (H. N.) Hoewel dc be sprekingen tusschen Tsjen en den vertegen woordiger von Engeland te Hankau zijn her vat, is het tweede bataljon van het Gloucester shire-regiment. ter sterkte van 1000 man, von middag uit Hongkong naar Sjanghai vertrok ken, terwijl het eerste Engelsche kruisers-eska der uit Singapore tc Hongkong is aangekomen. Italië heeft eveneens bekend gemaakt, dat het ccn kruiser met 15C0 man marinetroepen naar Shanghai zal zenden. MUNITIE VOORRADEN IN EEN TREIN ONTPLOFT. Meer dan 100 soldaten gedood cn gewond. Londen, 9 Febr. (V. D.) Volgens een Central Neuws-bericht uit Sjanghai zijn in een trein, bestemd vcor den vervoer von troepen van het leger uit Man^sjoerije groote voorra den munitie ontplolt. Dc trein bevond zich op weg naar Peking Zeven wagons werden totaoi vernield Meer dan ICO soldaten werden ge dood of zv.aar gewond VEREENIGDE STATEN. EEN GEDENKTEEKEN VOOR EEN DU1TSCHEN HELD. Berlijn, 9 Febr (H.N.) Naar dc B. Z. meldt, is in het Witte Huis te Washington een buste onthuld van Fritz Steger, den zoon van een arbeider uit Sonncnberg bij Wiesbaden, die verleden jaar Januari 17 personen van het in nood vcrkccrende stoomschip Antinoe heeft gered, doch daarbij zelf den dood heeft ge vonden. Het Amerikaansche consulaat tc Frankfort heeft den ouders van Steger een gedenkpening overhandigd. DE UITVOER VAN NEDERLANDSCHE LANDBOUWPRODUCTEN. Dc bespreking op heden met minister Kan. Naar wij vernemen, wordt met de heden. Donderdag, aan het departement van Binnen» londsche Zaken cn Landbouw to houden ver gadering omtrent den uitvoer von londbouw- producten beoogd, ccn voorbereidende bespre king tc houden met dc vertegenwoordigers van eenigc centrale landbouworganisaties, teneinde na te gaan of nog iets kan worden gedaan om te verhinderen, dat voet wordt gegeven aan do stroomingen in het buitenland, die bcoogen den export vun onze landbouwproducten verder tc bemoeilijken. Voorts ligt het in de bedoeling, raar gc- long van omstandigheden naderhand met be paalde lichamen, die bij dyzen uitvoer betrok ken zijn, in nader overleg to treden. HET DORUS RIJKERSFONDS. Een gift van 11000. Het Dorus Rijkers-fonds werd hedenmorgen veiTast met een gift van 1000 von A. Gilis- sens Bank tc Amsterdam-Rotterdam, als eer ste opbrengst van den verkoop der boekjes laogstc cn hoogsto koers. „WERKSPOOR". De herdenking jurig bestaan. van het 100- VERSPREIDE BERICHTE». DE SCHULD AAN DEN OORLOG. B e r 1 ij n, 9 F c b r. (H. N.) Volgens een be richt uit Chicago heeft de radecteur van het bekende blad Christian Science in een rede voor de universiteit van Syracuse over het vraagstuk van de schuld aan den oorlog ge sproken, waarin hij verklaarde, dat geleidelijk alle volken van de wereld bijna zonder uitzon dering tot het inzicht komen, dat alle naties, die bij den wereldoorlog betrokken waren, on geveer in gelijke mate schuld voor den oorlog dragen. Men meldt ons uit Amsterdam Tor gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Nederlandsche Fabriek van Werktuigen cn Spoorwcgmotcrieel genaamd „Wprkspoor" wapperen gister dc nationale vlaggen von dc fabrieksgebouwen op Oostenburg. Officicclc plechtigheden hebben niet plaats. •Alleen oan dc bloemenpracht in de „hall" van het kontoorgebouw in dc Oostenburger- middenstroot is te merken, dot het voor „Werkspoor" ccn feestdag is. Door verschillende bankinstellingen er Scheepvaartmaatschappijen zijn bloemen ge zonden. Ook dc Mctaalbond heeft dc Directie van „Werkspoor" een schoone bloemenhulde doen toekomen. Vele telegrammen en schrif telijke gelukwenschen hebben vervolgens do Directie bereikt. Hedenavond zullen do commissarissen cn dc Directeuren van Werkspoor ccn kleine groep von autoriteiten aon ccn fest maaltijd in Huizo „Couturier" vereenigen, wnnr o m. zullen aan zitten dc ministers van Arbeid, Koloniën en Marine, de Commissaris der Koningin "4n Noord-Holland cn dc Burgemeester von Am sterdam, alsmede verschillende Directeuren van bank-, scheepvaart-, hondels- cn industri- eelc ondernemingen. Zaterdag a.s. zal het gcheelo personeel vrijaf worden gegeven. Dc feestmaaltijd in „Couturier". Hit honderdjarig bestaan van „Werkspoor" werd gisteravond gevierd in „Coututicr", waur ccn klein gezelschap van vooraanstaanden uit handel en industrie vcrcenigd waren aan den feestmaaltijd, dien dc commissarissen en de directeur van „Werkspoor" haddon aongericht. Met dc commissarissen, de heéren J. A KaJff, dr. C. J. K. van 'Aalst, prof. mr. M. W F. Treub, mr. dr. A. B. G. M. van Rijckcvorscl, prof. I. Frunco, F. H. Fentener van Vlissingen en G P. J. Caspersz, alsmede do directeur dc heer J. Muyskcnr zaten 53 gasten aan de tafel, die vriendelijk getooid was met rhododendrons on tulpen. Aan do hoofdtufel hadden tusschen dc com missarissen en den directeur in dc ministers prol. dr. J. R. Slotemaker dc Bruino (arbeid), J M. J. H. Lambooy (marine a. i.), cn dr. J. C. Koningsberger (koloniën), do commissuris der Koningin in Noord-Holland, jhr. mr. dr. A. Roéll, do burgemeester van Amsterdam, dc heer W. dc Vlugt, de voorzitter van du -Am- stcrdamsche Kamer van Koophandel, do heer E. Heldring, de voorzitter vun do Mij. voor Nijverheid en Handel, oud-minister dr. F. E. Posthuma, de directeur van dc Kon. Petroleum Mij., de heer J. B. Aug. Kecsler, dc voorzitter van het Verbond van Ncd. Werkgevers, dr. F. G. Waller, en dc directeur van de Ncderl. Spoorwegen, dr. H. van Muuncn, plaats ge nomen. Pot de gasten behoorden o.m. dc directeur an de Ncd. Handelsmaatschappij, mr. J. T. Bierens^ de Haan, dc directeur van dc wagen fabriek van „Werkspoor", de heer M. Triebeis, de voorzitter von den Metaolbond, dc heer J Goedkooo, de chef van het technisch bureau van het departement van koloniën, dc heer J. E. Inckel, de directeur der staatsmijnen, prof. F. K. Th. van Iterson, admiraal J. H. Zeeman, en verder verschillende directeuren van scheep vaartmaatschappijen, bankinstellingen en van handels- en industricele ondernemingen, als mede een aantal hoofdambtenaren van Werk spoor. Alvorens met de „afdoening" van het menue een aanvang te moken, verhief dc heer J. A. Kalff, president-commissaris, zich van zijn ze tel, om, terwijl hij in een toespraak croan her innerde, dat Werkspoor niet alleen voor Am sterdam, maar ook vcor het gcheelo land van groote betcekenis is, een dronk te wijden aan Hare Majesteit de Koningin. Alle dischgenooten stemden met dezen toast op geestdriftige wijze in. Later tijdens den disch, hield do heer J. A. Kalff andermaal een toespraak, waarin hij zcide, dat de commissarissen van Werkspoor zich gelukkig achten, dat het 100-jarig bestaan van „Werkspoor" niet alleen behoeft te wor den herdacht, maar ook kan worden gevierd. Werkspoor staat immers in toenemenden bloei. Spr. dankte allen, die door opdrachten den bloei van Werkspoor (helpen bevorderen. Ook de regeerfng bracht hij dank voor den steun, door haar in al die jaren gegeven, waar door Werkspoor hare vleugelen wijder kon uitsloon Spr. wees op dc vele beslommerin gen, waarmee ccn industrie als „Werkspoor" heeft te maken. Hij dacht hierbij non het loon- stelsel en den arbeidsduur cn vraagt rich af, of de wereld ongelukkiger zou zijp, e!s men een arbeidsdag vun negen uur in plaots .van uur als idcaol zou hebben gesteld. Zich richtend tot den minister van nijverheid, handel cn arbeid zinspeelde hij op do rust van het sociaal geweten, dat echter naost en bui ten den werkgever staat. Intusschen gaf hij toe, dat het voor het departement van handel en nijverheid zeer moeilijk is, het evenwicht te vinden tusschen dc tegenstrijdige bclongcn van socialen oord. Spr. vertrouwde er vast op, dot do Neder landsche industrie veilig is bij den minister Slutemoker de Bruino. Tenslotte wijdde hij een dronk aan do gasten. Dc heer J. Muysken, directeur von „Werkspoor", hield daarop een rede, waarin hij een overzicht gaf van dc ontwikkeling van Werkspoor. Namens dc Regcering sprak minister SI o- temakcr do B'ruine do" "hoop uit, dot Werkspoor als ccn stuk volksbestaon onder dc hi'.wame leiding vnn de hetero, beambten cn met medewerking von het gehcele personeel voortdurend In bloei moge toenemen. De Colnmissnris van de Koningin in Noord- Holland, jhr. m r. dr. A., Roëll. dankte Weikspoor voor dc wijze, waarop zij in 191Ö bij den watersnood de provincie heeft gehol pen ^oor in „no time" acht pompen te leveren, waarvan vier 200 kub. M. water in één minuut Londen pompen. Door dezu hulp kon do pro vincie Noord-Holland zoo spoedig bevrijd wor den von do ramp, die haor geteisterd had. De' Burgemeester von Amsterdam, de heer \V. do Vlugt, wenscht Werkspoor geluk namens het gemeentebestuur van do hoofd stad. Dc heer E. Heldring sprak als voorzit ter van de Kamer von Koophandel cn Fabrie ken vóór Amsterdam. Dc directeur van dc Ncd. Spoorwegen, de heer d r. H. van M a n c n, deelde in zijn tofel- spcech mede, dot dc 300 locomotieven, do 1000 rijtuigen en de 15000 wagons, die Werk spoor in den loop der jaren aan do Nederland sche Spoorwegen heeft geleverd alsmede de vcrschillcndo ijzerconstructies, steeds ten volle oan de eischcn hebben volduun. Wcrksnoor le vert ccn. voortreffelijk product cn dc Ncd. Spoorwegen hebben maar een wensch, n.l. dat het hun mogelijk zol zijn nog vclo opdrachten tegen loonendc prijzen oan Werkspoor tc kun nen geven. Oud-Minister dr. F. E. Posthuma sprak nog namens de Mij. voor Nijverheid cn Hen del en vroeg zich off hoe liet mogelijk was, dat Werkspoor het mooie rcsultoot bereikt heeft *,waarvan het Gedenkboek van dr. do Boer getuigt, als men weet, welko moeilijkheden elke industrie in ons land hoeft tc overwinnen. Voordat oen bedrijf geboren is, komt do registratie 2X/Z pet. van het kapitaal opeischcn. Dc Hinderwet, do Veiligheidswet en do Ar beidswet worden vervolgens toegepast. En vooral dc Arbeidswet, die dc arbeid regelt cn beperkt dit laatste schijnt tegenwoordig in alle landen regel to zijn is voor de in dustrie zeer bezwaarlijk- No ook gewezen to hebben op dc zwaro financiecle lasten, die door dc overheid op dc industrie worden gelegd, constateerde hij, dot desondanks dc elkoar opvolgende leiders hun ziel in het bedrijf hebben gelegd. Namens dc Mij. voor Nijverheid en Handel bood hij den directeur van Werkspoor, den heer J. Muysken, dc zilveren mednillc der maotschappij oan, waarbij hij de hoop uitsprak dot deze onderscheiding voor hem een talis man zou zijn in dezen zin, dat als de overheid weer eens met ccn nieuwe last mocht komen, de aanschouwing van de medaille voor hem het feeken zou zijn, om zich in lijdzaamheid te onderwerpen. De directeur von dc Wogonfobrick von Werkspoor, de heer M. Tri eb els, behan delde daurop in vogelvlucht wot werkspoor in de ofgeloopn eeuw voor de werklieden heeft gedaan. Hij hoopte, dat Werkspoor steeds in dezelf de sociale richting zol voortgaan. Ir. A. Heldring, hield daarop een gees tige toespraak namens de oud-bcombtcn waar bij hij zeer ironisch zinspeelde op de sociale voorzieningen van den aonwezigen minister von hondcl en nijverheid cn op de zwaro be lastingen van, de gemeente Amsterdam. De directeur von dc Kon. Pokctvaortmij. de heer J. H. Hummel, liet eenzelfde geluid hoo- ren cn sprak vervolgens over de voortreffelijk© producten, die Werkspoor, voor dc Scheep* vaart heeft geleverd. De voorzitter van het Verbond van Neder landsche Wcrkgpvers, de heer dr. F. G. Wol- Icr, vulde het koor der klagers over onze so ciale wetgeving oan. Hij noemdo in de eer* stc plaats dc buitenlandsche concurrentie en vervolgens de arbeidswet cn de hoogc rijles— cn gemeentebelastingen een handicap voor do Nederlandsche industrie. Hij huldigde %duorop den directeur Muys- kens, die de eerste is geweest, die oog had voor de toekomst von dc Dieselmotor cn dio ook het eerst deze Dieselmotoren geschikt heeft gemaakt voor de zeeschepen. Toen de secretaris van het Kon. Instituut voor Ingenieurs, de heer R A. van Sandick, nog een hartelijke speech had gehouden en do heeren J .A. Kalff cn J. Muysken namena Werkspoor bedankt hadden voor de waordec- rende toespraken, was tegen middernacht het menu van voortreffelijke spijzen cn het pro gram van welsprekende speeches beëindigd. Koninklijke onderscheidingen. Geheel onverwacht kwam do minister van Arbeid, Nijverheid en Handel, prof. dr. J. R, Slotemaker de Bruine gister een bezoek bren gen aan de directie van Werkspoor, waar in het kontoorgebouw een korte plechtigheid plaats vond. De minister hield daar een van waordee* ring getuigend© toespraak tot de directie en het personeel van Werkspoor en deelde daar

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1