POLISH ABONNEMENTSPRIJS 3 "";dcn vo°' DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. duitschland. italië. albanië. polen. reclames. belgie. frankrijk. zweofn. portugal. zuid sla vie. l1tauen. noord-afrika. syrië. japan. china- vereenigde staten. midden-amer1ka. zuid-amerüca. UIT DEN OMTREK. SPORTNIEUWS 25e Jaarqanq No. 192 looit I 2.10, ptr maand fOJ3t Idem franco per post f 3.—. per week (met cratii ▼treekermg tegen ongelukken) f 0.175. afzondctlijke nummers 1 C.05. AMEBSF90RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERROORTWAL 2A. POSTREKENING N° 47910. TEL. INT 613. Zaterdag 12 Februari t927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lleldadlghelds-adve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeeligc bepalingen voor hel adverteeren. tent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ©p aanvraag toegezonden. HET NIEUWE KABINET. Een socialistische bctooging tegen de rcgccring, B e r 1 ij nf II F e b r. (H. N.) Dc socialisti sche partij heeft gisteravond in het Sportpa leis oen groote betooging tegen het burger* lijke blok gehouden. Een aantal bekende af gevaardigden hielden redevoeringen, waarin zij de regeering scherp aanvielen DREIGEND ARBEIDSGESCHIL. G r 1 i l z, TI F e b r. (H. N.) Dc onderhan- delingen om het loonconflict in de Silezische textielindustrie uit den weg tc ruimen, welke gisteren in het rijksministeric van arbeid plaats hadden, hebben tot geen resultaat geleid. De werkgevers van het district Gcrlitz-Seidenberg hebben thans als tegenmaatregel tegen op zegging van de arbeiders tegen 15 Februari i een uitsluiting voor de arbeiders te Görlitz en t^gen 18 Februari voor die tc Seidenberg aangekondigd. DE DUITSCHE LUCIFERS-INDUSTRIE. Berlijn, II Febr. (H. N.) Naar verluidt, heeft het rijkskabinet een wetsontwerp uitge werkt, dat van groote betcekenis voor dc gc- heclc Duitschc lucifers-industrie zal zijn. Vol gens deze wet wordt de oprichting van nieuwe lucifersfabrieken in Duitschland verboden cn afhankelijk gesteld van een vergunning van den rijksminister voor economische aangelegen- 1 heden Dc noodzakelijkheid voor ,dcze maat regelen werd geboden door het feit, dot de Zweedschc en Amerikaansche luciferstrust de laotste jaren zoo zeer voet had gevat in da Duitschc industrie, dat zij bijnn 70 van de Duitschc fabrieken controleerde. Er zijn onder handelingen tusschen dc trust en dc Duitschc lucifersfabrieken gevoerd, tengevolge waarvan een verkoopsorganisatie tot stand is gekomen, waarin beide groepen een gelijk aandeel heb ben. Aangezien de rijksrredietmaatschappij ach ter deze organisatie staat, berust de leiding doarvan feitelijk bij het rijk, dat zich het recht var. veto tegen prijsverhoogingen heeft voor behouden en ook het recht om een prijsver- loging to gelasten. EEN DRAMA. ENGELSCHE EN ITALLAANSCHE INDUSTRIEELEN ZOEKEN VOELING MET ELKAAR. Rome, II Febr. (H. N.) Hen deputatie van den bond van Engelschc industricelen heeft den fascistischen bond van industrieclen uitgenoodigd voor een gemeenschappelijke conferentie, die waarschijnlijk in het begin an April te Londen zal worden gehouden tet bespreking van economische vraagstukken, waarbij de industrie van beide landen gemeen schappelijke belangen heeft. HET KABINET AFGETREDEN Volgens een bericht uit Tirana is het Albo- heejscho kabinet wegens meeningsverschillen onder dc ministers bij het opstellen der stnats- hegrooting afgetreden. President Achmcd Zogoo aanvaardde het ontslag. POLEN'S BUITENLANDSCHE STAATKUNDE. Vcrkluringen von Bartel. In den landdag heeft Bartel, vice-president van den ministerraad, sprekende over dc hou ding der Poolsche regecring ten opzichte von de buurstaten, den nadruk gelegd op het be ginsel van stipte eerbiediging der internationa le verdragen. Dc jongste beslissingen van den gezantenrood dragen het karakter van een ver gelijk en bevatten ten aanzien van verschei dene runten concessies ten gurste van Duitsch land. Bartel was er blij mee, dat tot dc open bare meening van Europa steeds meer het begrip doordringt van het belang, dot de vei ligheid von Polen voor het groote vraagstuk vnn den vrede heeft. Hij verklaarde met klem, dat de regeering economische samenwerking en betrekkingen van goede buurschap met zijn Westelijke buren wenscht, gegrond op de ge sloten verdragen. Hij kon niet gcloovcn, on danks de nieuwe moeilijkheden, dat de Duit schc rcgccring het tot een definitief afbreken der onderhandelingen wil brengen onder voor wendsel van dc weigering aan vier Duitschc onderdanen van verblijfsrecht in Polen. Bortel ontkende allo zoogenaamde agres sieve bedoelingen van Polen ten opzichte van de sovjet-unie en legtie nadruk op den wensch der Poolsche regeering om goede betrekkingen met dc sovjet-unie tc onderhouden. Van f—4 regels 4.05, elko regel meer 1.— VOOR MEUBELEN LINOLEUM PARKETVLOEREN te* f Ê£f/ KWALITEIT-D£ BESTE Importeurs: N.V. Overal Verkrijgbaar. Ilamlcl-M.mtschnppii BECKITS, Rotterdam. DUITSCHE Berlijn, TI Febr. (H. N) De 58-jarige mevrouw Holle, wier man onlangs in hechtenis was genomen wegens verduistering van Mk. 170,000, heeft dit zich zóó aangetrokken, dat zij. hoewel zij zelf volkomen onschuldig i'! was. zich zelf in den afgeloopen nacht door gasvergiftiging" van het leven heeft beroofd. EUPEN EN MALMÉD/. O Brussel, 11 Febr. (V. D.) Het partij orgaan von dc Belgische soc.-dem. partij L^1 Peuplc brengt dc medcdccling in het hoofd artikel, dot de socialisten bij oen volgende ge legenheid wederom dc kwestie van een volks- referendum in Eupen en Malmédy in het parle ment ter sprake zullen brengen. CORSICA DOOR DE SNEEUW GETEISTERD. Twaalf dooden. Twaalf mijnwerkers in het gebied van Zi- gavo zijn omgekomen door het instorten van een loods onder het gewicht von de. sneeuw, die in geheel Corsica groote schade aangericht heeft OPLICHTING. Twee arrestaties. Uit Stockholm wordt gemeld, dat de politie gisteren den directeur Cederborg van de Bolaget Dietrichson Co arresteerde wegens bedrog op groote schaal. Verscheidene firma s heeft hij voor een totaal bedrag van vier a vijf milliocn kronen opgelicht Ook dc direc teur cener andere groote Stockholmsche firma, Johannson, is aangehouden. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Verklaringen van den minister ▼an oorlog. De minister van oorlog heeft verklaard, dat te Lissabon de revolutionaire beweging Don derdagavond te negen eindigde, doordat dc op standelingen zich overgaven als gevolg van den toenemenden druk der regeeringstroepen In heel het land is dc rust teruggekeerd. De regecring gaat over tot het zoeken naar wa- pens^JPW tnuntie, waarvan dc opstandelingen overvfÓ.jdig waren voorzien en zal de revolu tionaire officieren en burgers, die thans in ge vangenschap verkeeren, voor den krijgsraad dagen. Een ureestatie. Berlijn, II Febr. (V. D.) Uit Madrid wordt gemeld, dat de leider van de opstande lingen in Portugal, generaal Sousa Diaz, door de regeeringstroepen in gevangen genomen. KRANTEN IN GENOMEN BESLAG Kattowitz, II Febr. (H N.) De hict verschijnende 3 Duitschc couranten zijn in be slag genomen wegens het publicecren van ar tikelen over het afbreken der onderhandelin gen over het Duitsch-Poolsdhc handelsver drag. SNEEUWSTORMEN. In Zuid-Slavië is het verkeer ten gevolge vnn de sneeuwstormen op menig punt gestremd. Verscheidene plaatsen aan de Dalmatische kust zijn geheel van de buitenwereld afgesne den, aangezien ook de scheepvaart stil ligt. De verbindingen tusschen Belgrado cn de provin cie zijn eveneens gedeeltelijk verbroken. EEN GRENSINCIDENT. Aan de Poolsch-Litausche grens is bij een korte schietpartij tusschen Poolsche cn Litau- sche grenswachten een Litauer gewond. Volgens den Duitschen draadloozen dienst ontstond het gevecht, doordat Poolsche sol daten op Litousche grensbeambten, die, naar het heette, de grens hadden overschreden, vuurden, waarna andere Litauschc beambten hun collega's bijsprongen. DE VEROORDEELING VAN KLEMS. Revisie van het vonnis waarschijnlijk. P a r ij s. Tl Febr. (H. N.) Het vonnis var. den Franschcn krijgsraad te Meknes, waarbij de Duitschcr Klems, die vroeger tot het Fran- sche vreemdenlegioen behoorde, doch zich la ter bij Abd-el-Krim heeft aangesloten, ter dood is veroordeeld, zal waarschijnlijk aan revisie worden onderworpen. Volgens de Matin kan het vonnis op juridische gronden worden aan gevochten. TORNADO TE BEIROET. Te Beiroet heeft een wervelstorm groote verwoestingen aangericht. Schepen zijn van hun ankers geslagen en andere, op zee, hebben hulp gevraagd. Barakken zijn omgewaaid, waarbij 3 Senegaleezen gedood. 2 ernst'g en 18 licht gewond zijn. Dc verbinding met Egyp te is verbroken. SLACHTOFFERS VAN SNEEUWSTORMEN. Volgens een bericht aan de New-York He rald zijn tengevolge van een sneeuwstorm in een drietal Japansche districten 103 personen om het leven gekomen, terwijl er 10 personen vermist worden. Op sommige plaatsen ligt de sneeuw van 16 tot 18 voet hoog. Teneinde de spoorlijnen vrij te maken, yorlecncn 20,000 soldaten hulp. DE VERWARRING IN CHINA. Het Engelschc memorandum aan den Volkenbond. Londen, II Febr. (H. N.) De tekst van de medcdccling, welke sir Austen Chamberlain tot den volkenbond heeft gericht om de Engel schc politiek uiteen te zetten, is thans gepu bliceerd. De mededcclinu zegt o.m., dat de Engelsche politiek sedert 1922 gebaseerd is geweest op de letter en den "geest van de overeenkomsten waartoe men op de conferentie te Washington »s gekomen. Wot dc nlgemeene beginselen be treft, is de Engelschc regeering nog steeds een aanhanger van deze politiek, doch hei volle dige succes daarvan hangt uf von de samen werking tusschen de betrokken mogendheden en vun het bestaan van een enkele cenlrulc regecring in Chine. Ongelukkig is China sedert 1922 meer verdeeld gemókt dun ooi:. De Kan- ton-regeering wos bijv. in 1*922 in haai gezag beperkt tct de stad Kanton en ook toen wö£ zij in opstand tegen dc centrale Tegerring te Peking en beschouwde zich niet gebonden aar» de verplichtingen, welke de vertegenwoordigers der centrale regeering te Washington hadden aangegaan. De nationalistische regecring von Kanton heeft thans haar gezog uitgebreid ovc« het grootste gedeelte van het lond ten Zu'den van de Jangtse-rivier en maakt er aanspraak op om als de uitsluitende regecring over ge heel China te worden erkend. Dit feit heeft de veronderstelling gewijzigd, waarop dc politiek van Washington was gebaseerd. Verder hebben de extremsiten der'nationa listische partij van Kanton tegen het Engelschc volk een onverzoenlijke campagne vnn laste» en boycot gevoerd. Dc uiterst vriendschappelijke cn gematigde houding der Engelsche rcgccring tegenover China, zooals deze uit do conferentie vnn Washington cn bij vele andere gelegenheden was gebleken, werd met verachting over het hoofd gezien. Een boycot van Engelschc goe deren werd door geheel Chino vnn kracht verklaard en long nadut deze boycot in het Noorden had opgehouden, bleef hij tc Kanton voortduren. Met de uitbreiding van het gezog der- natio- nalistisrhe regeering van Kanton naar Cen- trnol-China verspreidde de nnti-Engelschc pro paganda, oangewakkerd door de extremisten, zich verder. Het memorandum noemt verschillende voor vallen te Hankau en te Kiockfang, waaruit blijkt, dot cr geen waarborg voor dc veilig heid der levens of het eigendom der Engcl- schcn in de Chrneesche steden onder het ge zag van de nationalistische regeering bij den tegenwoordigen revolutionairen staat van za ken bestaan. Onder deze omstandigheden besloor de En gelschc regecring als voorzorgsmaatregel zoo veel troepen te zenden als volgens het haar verstrekte advies noodig.waren om de Engel schc kolonie te Sjanghai te beschermen. Het memorandum wiist er op. hoe dc En gelschc regeering op 18 December hear be reidwilligheid heeft te kennen gegeven om tc onderhondelen over een herziening van het verdrag, zoodra in China een regecring zou ziin geconstitueerd met het gezog om te onder handelen en hoe dc Engelschc regecring in- tusschen maatregelen tot wijziging von het verdrag heeft geformuleerd cn gelijktijdig aan de Chincesche overheden in het Noorden en het Zuiden heeft voorgelegd, ten einde aan de aspiraties van het Chincesche volk tegemoet te komen. Het memorandum zegt, dat deze maatrege len een onmiddellijke en radicale wijz'ging van den ouden vcrdragstocstand meebrengen, vooi zoover het de Engelschc regeering betreft en van den ernstigen wil voor verdere wijzigingen getuigen, zoodra de toestand dit i veroor loven. Doch voordat dit met «?"rces kon wor den bepreofd, is het noodzakelijk, dot de off'4- cieele aanmoed:ging van de anti Engelsche propaganda ophoudt. De betrekkelijke vrede in het grootste gedeelte van Zuidelijk China gedurende de laatste 2—3 maanden heeft ge toond, dat indien de georganiseerde propa ganda en vreesaanjarring ontbreken, de be trekkingen tusschen Chineezen _en_ Engejschen even vriendschappelijk en uitstekend zijn als zij in het verleden waren. Het memorandum besluit met tc zeggen, dot de politiek der Engelsche regeering ccn ver dere ontwikkeling vnn, doch niet het uitvloei sel dci^ conferentie von Washington is. In overeenstemming met artikel 7 vnn het ver drag van Washington heeft dc Engelsche rc gccring openlijk cn volledig aan de overige mogendheden, bij deze overeenkomst betrok ken, haar opvattingen uiteengezet, zoowel wat betreft dc verdediging von hot leven der En gelsche onderdanen tc Sjanghai, ols wnt be treft dc voorgestelde stapocn voor een her ziening vnn het verdrag. Het staat aan deze mogendheden om tc beslissen, in welken om vang zij zich in staat achten om zich te ver- oenigen met dc politiek der Engelschc rogce- ring. In ieder geval hoeft dc Engelschc regecring het goed geacht deze medcdccling can den volkenbond te doen toekomen, opdat de leden van den bord ccn volledige verklaring om trent de politiek der Engelsche regeering in Chinu voor zich zullen hebben cn zullen bc grijpen, hoe volledig deze in overeenstemming zoowel met dc letter als met den geest vnn het covenant. Dc Engelsche regecring betreurt het ten zeerste, dat er geen weg schijnt te zijn, waar op de hulp van den bond voor dc regeling vnn de moeilijkheden in China op het oogenblik kan worden ingeroepen. Mocht de gelegenheid zich echter voordoen om de goede diensten van den bond in te roepen, don zal dc Engel sche rcgccring daorvon gaarne gebruik mnken. Verklaringen von den leider van Tsjang Tso Lin's gcncralen staf. Het hoofd van den generalen stof van Tsjang Tso Lin verklaarde in een onderhoud, dat ols Tsjong-koi-sjek, de opperbevelhebber van dc Kantonneesche legers, het communisme algeheel onderdrukte, het get-nszins uitgesloten was, dat het tot ccn vergelijk tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke legers kwam. Met betrekking tot het Amerikaansche voorstel om Sjanghai te ncutralisecren, zei hij dit niet te kunnen goedkeuren. Dc rechtspraak voor dc buitenlanders. Tsjen, de Kantonneesche minister von bui- tenlandsche zaken heeft aan O'Malley en de andere buitcnlondschc consuls of vertegenwoor digers tc Kanton meegedeeld, dat op order van het politiek bureau der nationalistische rcgccring processen van buitenlanders voort aan alleen door dc Chineesche rechtbanken zullen worden behandeld, dus zonder cenige inmenging of medewerking van den consuloi- ren ambtenoor van den staat, waartoe dc par tijen behooren. Oen neutrale Volkcnbondszonc om Sjanghai Gcnève, II Febr (V. D.) In politieke kringen Vihicr verluidt, dat het tusschen Groot- Britannië cn Kanton reeds tot een overeen komst is gekomen. Voorts verluidt nog, dat in toonaangevende kringen te Londen ernstig ge dacht wordt over het scheppen van ccn neu trale zone om Sjonghai onder toezicht van den Volkenbond, op dezelfde wijze als thans cok geschiedt bij Donzig. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENIN'GS- MEMORANDUM. Dc publieke opinie in Amerika steunt den president. Londen, II Febr. (TI. N.) Volgens een bericht uit Washington wordt in de kringen van het ccwgres de boodschap van president Coolidge met betrekking tot de ontwapening over het algemeen goedgekeurd, hoewel men betwijfelt, of hc-t plan van den president bij de overige mogendheden een gunstig onthaal zal vinden. Mocht het plan niet uitvoerbaar blij ken, dan zullen de Ver. St. moeten voortgaan met hun bewapening. De openbare meening. is blijkens de pers geheel op de hand von pre sident Coolidge.. Dc opvatting tc Londen. Jn bevoegde Londenscho kringen worden de voorstellen van Coolidge goedgekeurd. Uitvoe rige beschouwingen zijn natuurlijk pos no grondig onderzoek .der Amerikaansche voor stellen tc verwachten. De houding van Japan. De Japansche regecring is, naar uit Tokio wordt bericht, van pion de voorstellen von Coolidge oan tc nemen, daar Jnpun zich ver bindt elke werkelijke poging om dc bewape ningen te verminderen, tc steunen en ook om dat Japan gaarne elke gelegenheid aangrijpt zijn uitgaven te verminderen; Japan toch is van gevoelen, dnt een dergelijke conferentie den wereldvrede kan bevorderen Men meent echter in Tokio te weten, dat de Jnponscho rcgccring geen enkel bcpnnld voorstel tc doen heeft. Britschc belangstelling. Londen, II Febr. (H. N.) Wat cr ook vnn het Amerikaansche voorstel moge komen, men gevoelt te Londen, dat het feit alleen, dnt de V. S. opnieuw op zoo sprekende wijze zich ccn aanhanger van de ontwapening hebben getoond, dc zaak der ontwapening, waarvan Engeland altijd een voorstander is geweest, moet bevorderen. Natuurlijk moeten de bijzon derheden eerst door de deskundigen worden onderzocht, alvorens officieel een mccning kan worden uitgesproken, doch men erkent, dot de voorstellen van president Coolidge op een ge schikt oogenblik zijn gekomen, aangezien de bijeenkomst van d«r voorbereidende commissie voor dc ontwapeningsconferentie op 21 Maart is vastgesteld. De rapporten van verschillende subcommissies over de technische zijden van het vroogstuk der ontwupening zullen dan tor beschikking van dc commissie zijn en de ver tegenwoordigers der landen, waartoe president Coolidge zich heeft gewend, zullen don tc Gi,v- nóve bijeen zijn. HOT CONFLICT TUSSCHEN GUATAMALA EN NICARAGUA. Londen, II Febr. (H. N.) Dc rcgccring van Guatemala heeft do betrekkingen met Nicaragua afgebroken. - DE CRISIS IN CHTLT. Een Chilccnschc Mussolini Generaal Ibnncz, de minister vnn oorlog, J\eeft naar cm V. D.-bcricht meldt, een nieuw kabinet gevormd. Het Hbld. vindt hem afge schilderd als „de sterke mon" van Chili, die den steun van het leger heeft. Do crisis werd volgens de Paris Times geforceerd, doordot Ihanez zijn portefeuille neerlegde, hetgeen weer den vol tot gevolg had van het kabinet. Sedert October leeft het Chilccnschc leger op voet van oorlog met het ChJlccnschc parle ment, dat door het leger von communisme be schuldigd werd. Anderzijds duchtten linkscho Kamerleden, naor mcr. zich herinnert, in Octo ber reeds, dat het leger het congres zou sluiten cn een nieuwe revolutionaire beweging zou ontketenen; Dczo weck had kolonel Ibonc? in het parle ment opnieuw zijn beschuldigingen vnn com munisme geuit en vcrkloord, dot dc tijd geko men was om alle banden tusschen Chili en Moskou te verbreken. DE VERBRANDE AUTO. Hoevelaken. Wij vernemen nog, dat dc auto, die zoonis wij gisteren reeds vermeld den bij de brug aan het Klourwater alhier in brand vloog, een vrochtuuto was van de stoom- wosscherij ,49e Spreng" te Beekbergen. Dc auto, die met waschgocd beladen was, brandde geheel uit. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. De oorzaak van den brand is onbekend. Voetbal. WEDSTRIJD-PROGRAMMA. Zondag 13 Februari 1927. Afdceling I. Tc klasse. IJmuiden Stormvogels—Excelsior. Den HaagH. V. V.-R. C. H. Amsterdam Blauw Wit—V. U. C. DordrechtD. F. C.Sparta. 2c klasse A. Amsterdam V. V. A.- Alcm. Victrix Hoorn HollandiaZeebuTgia. KrommenieK. F. C.—Helder, HaarlemHaarlem—Schoten. 2e klusse B. Zaandam Z. V. V.—D. E. C. Hilversum: DonorVooiwaarls. UtrechtHercules—Kampong. Wormerveer W. F. C.Vclox. 3c klasse C. Wcesp: RapiditusQuick. UtrechtUtrecht—Baorn. AmsterdamS. D. W.—Wilh Voo 4e klasse D. AmsterdamS. E. V.—Victoria. Amersfoort: A. P. W. C.-D. J. K. Amsterdam Ahrends V. C.O. V. V, O. Reserve 2e-klasse B. Utrecht: Velox 2—Hercules 2. Utrecht.; U. V. V. 3-H. V. C. 2 K 1 T;/

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1