ABONNEMENTSPRIJS 5 ™"nden „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. L. KLEIN, UtrechTschestr. 42|44 Zonder Raam- of Builenantenne FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman, 25e 'aarganq No. 195 foort 210, p«r maand f 0.75, Idem franco per post 1 3.—, per week (met cratis verzeker ng tegen ongelukken) r 0.176. afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSF90RTSCH DAGBLAD directeur-uitgever: j. valkhoff. arnhemscherp0jrtwal 2a. postrekening n# 47010. tel int sis Woensdag 16 Februari 1927 PRIIS OER ADVERTENTIE!) met inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. d'cnMa.inb e- dingen en Ucldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs- Voor handel cn bcdrijl bestaan teer voordecligc bcnalln-cn voor het adverteren tena circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toeeezonden. DUITSCHLAND. HET GE VAL-VON KEUDELL. Verklaringen van Marx. In eon interview met de Germania verklaar de Marx, dat zijn uiteenzettingen over de juri dische beoordecling van het optreden yan von Kcudell in den tijd van den Kapp-Putsch van verschillende zijden verkeerd begrepen schijnen te zijn. L)e uiteenzetting in de rijksdogzitting van 11 Febr. had echter, zooals de rijks kanselier uitdrukkelijk verklaarde, niet ten doel de aJgcmeene rechtsvraag te opperen of en hoe de ambtenaren in een tijd van revolution- noire bewegingen bevelen van de overheden moeten uitvoeren. Het kwam er slechts op aan oin her geval-von Keudell duidelijk te maken in dit ééne concrete geval en wegens de bizon' dei'e plaatselijke omstandigheden bleef er voor Vor> Kcudell geen weg open, dan inlichtingen te wragen aan zijn chefs te Frankfort a. d Oder. Er is niets aan het licht gekomen, waar uit zjou blijken, dat hij wist, of ook slechts weten, moest, dat de maatregelen van den miliJ tairen hevelhebber onwettig waren, vooral daat de militaire uitzonderingstoestand volstrekt niet dcv>r de regeering van Kapp afgekondigd is, maar reeds sedert 13 Jan. 1920 bestond tengevolge eencr onaanvechtbare beslissing der rechtmatige regeering. DE DOCUMENTEN VERDUISTERING. B e r 1 ij n 15 Febr. (H.N In het proces wegens verduistering van documenten zijn dc 2 ambtenaren van de justitie, die terecht ston den, ieder tot IA jaar tuchthuis en de advo caat Ludwig Meyer tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. MOORD EN ZELFMOORD. Stuttgart, 15 Febr (H.N.) Te Alpirs- bach bij Freudonstadt kreeg een 21-jarig oude herder twist met een 50-jarigen boerenarbei der. Dc herder sloeg den arbeider dood on hing vervolgens zich zeop. EEN LIEF DE SDRA MA Hamburg. 15 Febr. (H N.) Op den -Al ten Steinweg heeft zich vannacht een drama afgespeeld. Toen de 31-jarige vlecschhouwer Friedewald gisteravond laat door zijn kost- juffrouw. met wie hii betrekkingen had aange knoopt. niet binnen werd gelaten, verschafte hij zich met geweld toegang en trof toen zijn kost juffrouw, een weduwe in gezelschap van een anderen kostganger. F.r ontstond een vechtpartij, waarbij alle betrokkenen duchtig toegetakeld werden. De tweede kostganger werd zoo ernstig mishandeld, dat hij in het ziekenhuis aan zijn verwondmge** «verleden is. BLINDE PASSAGIERS Alton a, 15 Febr. (H. N.) Het stoomschip Jcihanna Lehman, dat gisteravond is aangeko man, had twee blinde passagiers aan boord, die tijdens de reis voor den dag zijn gekomen Het zijn een Oostenrijksche mijnwerker uit St. Martin en een koetsier uit Keulen, die in het iFransche vreemdenlegioen hadden dienst genomen, doch daaruit ontvlucht zijn Zij ziin ter best-hikking van dc politie gesteld BELGIE. BELGIË EN DE DEUTSCHE ONTWAPENING Uiteenzettingen van Vanderveldc. De interpellatie van Carton dc Wiart der vo*t rige week beantwoordend, erfleende Vandcr- velde, dat zoowel in België als Frankrijk de beslissingen van Genève inzake de controle commissie en het recht van investigate niet in alle kringen met onvermengde voldoening ontvangen ziin Vandervelde vercenigt zich met Carton de Wiart om geen overdreven ver trouwen te stellen in dc investigates van den Volkenbond Hij is het evenzeer met hem eens om aan te nemen, dat het wenschelijk zou zijn een bijzonder toezicht In de gedemllitoirseerde zone in te voeren Onjuist nemde dc minister het dot men zich te Gcnève bezig gehouden zou hebben met een vervroegde ontruiming van den linker Rijnoever. Wat dc kwestie aan gaat van de ontruiming, v'oorzicn door het ver drag, zal alles ten slotte afhangen van de waarborgen, die Duitschland znl kunnen en willen bieden, o.a. voor dc gedemilitariseerde zone, misschien ook van een algemeen e defi nitieve regeling van het vraagstuk der scha devergoeding in verbond met dot der interge- aliieerde schulden en, wat België met nemo aangaat, von de overneming der marken, maar eveneens van den grond van vertrouwen, dot de buren van Duitschland zullen kunnen stel len in dc stabiliteit der rcpublikcinsche instel lingen, in de realiteit van dc vorderingen van do vredesgezfnde democratie aan de over zijde von den Rijn. Vandervelde had het vervolgens over de on afhankelijkheid van het Duitsche leger, waar van de groote leiders allen bijna mannen van het vroegere régime zijn In menigerlei opzicht is de ontwapening van Duitschland een reoli» teit. Wot de geheime wapendepots, dc mili taire, oefeningen van de sportorganisaties enz aangaat, zij, die verantwoordelijk zijn vooi onze nationale verdediging, hechten aan deze feiten geen overdreven bclone Duitschland zou niet in staat zijn om in het Westen beslissende offensieve operaties tc ondernemen, maar zijn oorlogsmacht blijft geweldig. Zinspelend op de mogelijkheid, dat de go allieerden gedwongen zouden zijn hun strijd krachten terug te bregen tot het peil der riiks- wecr of dat het verdrag ongeldig zou worden, verklaarde Vandervelde, dot de ontwoncning algemeen zal zijn of er niet zal komen. Dc zc„ delijke ontwapening volgens de formule van Genève (arbitrage, vcilghcid, ontwopening) het ideaal van België. Het woord nemend na den minister van buitenlondsche z.aken, wcnschte Carton de Wiart tc weten, of er, nu de Volkenbond de ontwapeningscontrolee ook in het bezette ge- hird uitoefent, iets veranderd is in het politie- cn controlerecht onzer bezettingstroepen. De minister van oorlog antwoordde ontken nen en voegde er bij, dot de intprgealiieerde controlecommissie geen rol meer speelt. Door deze af te schaffen, hebben wij een dood ver richt van hooge nolitieke wijsheid Hij wenscht dot de vredesgezinde elementen in Duitsch land de overhand zullen krijgen, want deze n'leen zullen den vrede n Europa verzekeren Een nieuwen oorlog mogen wc bij or.z^ be rekeningen niet uitsluiten. Daar ons land op°n '•et, moeten wij er voorzorgen tegen nemen Hij besloo» zijn rede met de hoop uit te dru^- T,on. dot de vaderlandlievende gevoelens dei Belgische parlementsleden gericht zullen zijn op dc organisatie der Belgische verdediging. FRANKRIJK. TEGEN DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND P a r ij s, 15 Febr. (H. N Dc patriottische liga houdt vanavond een. groote protestver gadering tegen de ontruiming van het Rijn land. DE WERKLOOSHEID Een crcaict von 10 milliocn francs. De Kamer heeft een initiatief-ontwerp dei regcering goedgekeurd, strekkende tot het openen van een crediot van. 10 milliocn vooi een nationaal werkloosheidsfonds, nada* Poin- caré had uiteengezet, dat, wonneer het oanta. werkloozen grooter wordt, men de credieten noodzakelijkerwijze ook moet verhoogen De regecring heeft het initiatief genomen voor een besluit tot verhooging van de uitkeering aan werkloozen en zal dc bijdrage van den staat in de gemeentelijke werkloosheidsuitkeering tot GO pet verhoogen. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.- Ons groote succes AUDIOLA-RADIO zonder dakantenne prijs exclusief luids reker f 285 Do beste en gemakkelijkste RADIO onbeperkte garantie. Met ons nieuwe type R. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet toestellen Electr. Tcchn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschcstraat 15. Tel. 483. Amersfoort. ENGELAND. DE VERHOUDING TOT JAPAN. Dc deelneming' met den dood van den mikodo. Londen, 15 Febr. (H. N. Draadloos). In het Hoogerhuis heeft lord Birkenhead een mo tie ingediend, om een adres tot den koning tt richten, waarin deelneming met het overlijden van den keizer van Jap ut wordt betuigd en do koning verzocht wordt aan den tcgenwoor- digen keizer dp diep gevoelde sympathie von het Huis voor de keizerlijke familie en het volk van Japan te betuigen. Birkenhead wees erop, dat er tusschen Engeland en Japan zoo nauwe somenwerking ten opzichte van tol van vraagstukken heeft bestaon, dat op het oogen- blik von dc nationale rouw Engeland niet kan nalaten zijn deelneming te betuigen. Voorts herinnerde hij aan de loyale wijze, waarop Jo- pan tijdens den wereldoorlog' zijn rol als ge allieerde van Engeland heeft vervuld. Burg graaf Haldanc steunde de motie namens de arbeiderspartij en eorl Beauohamp namens dc liberale partij. Een soortgelijke motie is vroegei reeds door het Lagerhuis aangenomen. DE WERKLOOSHEID. Londen, 15 Febr. (H. N. Draadloos). Volgens de opgaven over de afgeloopcn week »s het aantal werkloozen in Engeland met 28,000 verminderd tot 1,305,500, zijnde 138,500 meer don een jaar geleden. DE MIST. Stopzetting van de ovcrzcc- sche diensten. Tengevolge van den mist in het Kanaal zijn alle overzeesche 'diensten stopgezet. Het Belgi sche koninklijk paar heeft zijn vertrek naar DE GROOTSTE HOND DER WERELD. Den grootstcn hond der wereld bezit de heer Bonestcll in Californië. Het prachtige dier. een lerschc wolfshond, is 17 maanden oud cn 8 voet 2 duim lang. Brussel uitgesteld. Ook dc eerste zitting van do speciale commissie van den Volkenbond ter bestudccring van dc maatregelen ter be spoediging van het optreden van den Volken bond krachtens artikel 2 von het covenant in geval von een dreigenden oorlog moest wor den uitgesteld tengevolge von dc omstandig heid, dat de Belgische gedelegeerde, de Brouc- kèrc, Engeland niet kon bereiken. Do mist was zoo dik, dut de schepen het niet waagden zich tc bewegen en over dc hcele lengte van het Kanaal voor anker zijn gegaan. PORTUGAL. HET VRAAGSTUK-TANGER De Fronsch-Spoanschc besprekingen. In dc openingszitting tc Parijs van de onder handelingen tusschen Frankrijk cn Spanje be treffende Tenger overhandigde Quinones de Lcon ccn memorandum, dat de eischen der Spaanschc regecring vervat houdt, die door bureaux van het departement van buitenlond sche zaken tc Parijs worden onderzocht. ITALIË. ARRESTATIE VAN EEN ERANSCH ONDERDAAN. Parijs, 15 Febr. (H. N.) To Ventimiglia is ccn Fronsch spoorwcgemployé door de fas- cistischo militie gearresteerd, omdat hij een ommunistisch onderscheidingstceken droeg Op het protest van den Fronschcn consul is nij later weer op vrije voeten gesteld. POLEN. EEN SPOORWEGONGEVAL. Alle reizigers springen uit dc wagons. Op het baanvak Warschau—Gura liepen Maandag twee in tegengestelde richting rij dende bocmeltrcinen op elkaar. Do beide lo comotieven en drie personenwagens werden vernield. Gekwetst werd niemand, daar de rei nigers vóór de botsing uit dc treinen konden springen ZUID SLA VIE. DE AARDBEVING. Verscheidene slachtoffers. Groote schade. In Bosnië cn Hcrzegowina zijn dooi de oord- beving meer don 1000 huizen geheel verwoest Groote landstreken in Hcrzegowina zijn veran derd in velden vol puinhoopen. Het aantal slachtoffers wordt op 600 geschat. Dc aerdbeving werd ook waargenomen in geheel Montenegro en in Noord-Albonic De schade wordt geraamd op 100 millioen dinar. De regecring heeft een hulpactie op ♦ouw gezet. In Popovopoljc (ccn landstreek bij Roguso) is ccn geheelc huizenrccks ingestort cn in do rivier terecht gekomen. Dc bewoners werden onder de puinhoopen begraven. Het scismogrofisch observatorium to Bel grado deelt omtrent de oorzaak der aardbeving mede, dot deze ccn gevolg was von het in be weging roken van drie groote stukken van dc oardschors in Hcrzegowina, welke beweging wederom hoor oorsprong vond in de verschui ving van oordmossn's op den bodem der Adri- afischc Zee. Hot aantal dooden, aldus een onder bericht, dut nog niet precies is vastgesteld, zol vermoe delijk niet buitengewoon groot zijn, duar het geteisterde gebied maar dun bevolkt is, CHINA. DE VERWARRING IN CHINA! #Dc Volkenbondsraad en Chinu. Londen, 15 Febr. (H. N.) Naar verluidt, wordt onder dc mogendheden van gedachten gewisseld over dc vraag, welke houding men bij dc eerstvolgende vergadering van den raad van den volkenbond tegenover China zal aan nemen, daar de regecring tc Peking nog steeds lid van den volkenbond is en een zetel in den rund heeft. Men acht het niet onmogelijk, dot de Chinccschc gedelegeerden onder de tegen woordige omstandigheden tot obstructie zal overgaan. Daarom zou men het beste achten als de zetel van China voorloopig vacant werd verklaard op grond, dot de Chinccschc gedele geerde geen mondunt bezit, waarop hij volgens een besluit van zijn regecring recht heeft cn dof hierdoor ccn toestond geschapen is, waarin door het covenant von den Volkenbond niet is VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPE NINGSMEMORANDUM. Het Franschc ontwoord. In zijn ontwoord aan Coolidgo herinnert Briand aan de waarborgen, die Fronkrijk voort durend heeft gegeven van zijn vosten wil tot den vrede. Het land waardeert don ook meer dar welk ook het verheven, edel en grootmoe dig doel von het Amerikoanschc initiatief. Do Franschc regecring zou gaarne ?ondcr voor- hehoud de Ameriknansche voorstellen hebben nunvoord, ware het niet, dat zij vreest, dot deze het succes von het werk, dot te Gcnèvo is begonnen, in gevoar zouden kunnen bren gen. De conferentie van de vijf groote mari tieme mogendheden te Washington in 1921 tot beperking van het aantal groote schepen was te rechtvaardigen, omdat alleen deze vijf fei telijk over die groote schepen beschikten, moor thans zijn er andere omstandigheden. De Vol kenbond is bezig met het ontwerpen van inter nationale overeenkomsten nopens dc vervaar diging cn den handel in wapens cn bereidt een conferentie voor ter algcmecne beperking von bewapening, Ondanks Amerikn's belofte om het aangevangen werk voort te zetten, zou Coolidge's voorstel de voorbereidingscommis sie te Genève het werk uit handen nemen en leiden tot een bizondere conferentie der groote mogendheden, wier beslissingen dc onderen later slechts zouden hebben aan te nemen. Dit zou den Volkenbond verzwakken en het be ginsel van de gelijkheid van alle staten, het welk Frankrijk van ganscher harto is toege daan, aantasten. Bovendien betreffen do cate gorieën van lichte oorlogsschepen, dio men thans op het oog heeft, do marine van elk land ter wereld, dot een vloot bezit. Allo lan den moeten dus bij de betrokken onderhande lingen samenwerken. Wat de beperking von de bewapening ter zee betreft, is het Frankrijk slechts tc doen om de verdediging van zijn kust cn het verzekeren van zijn verbindingen ter zee. Het heeft to raar het Engelsch van E. F. BENSON. S „Kijk deze," zeide hij, „het is een zucht uit den hemel, ja, een echte zucht uit den hemel Je hebt twee maten voorspel Neen, wat lang zamer, mijn jongen; je moet niet vergeten, da» het ouderwetsrhe muziek is. Met gevoeL kalm ja, zoo is het goed." Hij spelde de muziek uit zijn hoofd en toen zij eenmr.al goed aan (len gang waren, draaide hij zich van de piano om naar Harry. Zijn vroolijk, blozend gelaat kreeg een uitdrukking van zalige tevredenheid, zijn oogen waren half gesloten, de wenkbrauwen een weinig opge trokken en zijn lichaam bewoog zich zachtkens heen cn weer op de maat van de muziek. Hij scheen geheel in de muziek op te goan Mis schien bmeht het hem zijn jeugd in herinne ring, de menuetten, die hij vijftig jaar geleden gedanst had .nisschien was he* olleen het lieflijke en een zekere wijze waarop de melodie zich ontspon, wat hem zoo aandeed Hoe hel zij, aan het eind was hij niet geheel meester over zijn stem en sloeg hi; GeofTrev vniende- iijk op d«°n schouder, bij wijze van dank. „De volgende," zeide hij, „wij kunnen het iöi deze niet laten. Die twee hooren bij el kaar." Z,o6 speelden zij samen een zestal stukjes, eindigende met een vlugge, opgewekte gavotte. om ze weer in een vroolijke stemming te bren gen zooals mr. Francis zeide en einde lijk pakte hij zijn fluit zorvuldig weer in en legde haar op de piano, terwijl hij zeide, dat zij maar veel geduld met hem moesten heb ben cn hem nog eens moesten laten spelen. Een dag of drie nahet voorval was Harry weer zoo ver beter, dat hij weer kon uitgaan, ofschoon nog strompelend en het was afge sproken, dat zij een paar boschjes rond het huis zouden nemen, waar zij aardig wat kon den schieten en niet veel behoefden te loopen. Den vorigen dag had een hevige en warme zuidwesten wind een einde aan de vorst ge maakt en dc dorre bladeren, die in ijsboeien op groote hoopen gelegen hadden, warrelden nu overal rond. Dc lucht hing laag en onheil spellend, dc wolken dreven woest heen en weer, en nu en dan barstte er een regenbul los maar de jacht ging uitstekend en zij be kommerden zich al heel weinig over dc booz* buien van het weer. Zij bleven vlak bij huis en konden dus thuis komen voor de lunch; maar het weer was nt» zoo onstuimig geworden, dat mr. Francis van een verdere deelneming aan de jacht afzag doch Horry, die na zijn drie dagen huisarrest, behoefte had om in de buitenlucht tc zijn, haalde Geoffrey over om weer met hem me* te gaan. De wind was gaan liggen en de regen viel nu gestadig neer, maar zijn bewering, dat zij nie* var suiker waren, legde gewich* ir do schaal Zij kwamen dan ook doornat maai tevreder over zichzelver en hun jacht terug er vonden mr Francis vergenoegd voor het haardvum zittend terwijl hij op zijn fluit speeldehij sprong echter haastig op toen zij binnenkwa. men „Beste jongens, wat zijn jullie nat riep hij uit, „jullie gaat je zeker eerst verkleeden, is het niet En ik zou je raden om een glos wor men grog te nemen Zal ik even bellen? Ik heb Templeton gezegd dat hij moest zorgen, dot er ruim Worm water was voor jullie boden. Je hebt je toch niet oververmoeid, Harry Deze voortdurende bezorgdheid van zijr» oom, hoewel deze uit louter hartelijkheid voortkwam, sdieen op Horry's zenuwen te werken en zette hem tot verzet aan. In elk ge- vol haastte hij zich niet om naar boven te gaan op de waarschuwing, dat hij anders zou kouvatten. „O, neen, eerst thee," zeide hij, zonder het eigenlijk te meenen, „daarna is het tijd ge noeg om ons te verkleeden. Ga jij nu, Geoff? Wil je meteen even bellen?" Een donkere wolk trok over het vroolijke gelaat van mr. Francis. „Mijn jongen, je bent verschrikkelijk onver standig," zeide hij „toe luister naar mijn raad en ga je eerst verkleeden.' Dit gaf den doorslag. Harry voelde zich heel onaangenaam in zijn doornatte kleeren, die hem op het lijf plakten, maar al hod hij ei de koude koorts van gekregen, toch wilde hij niet van zijn stoeh opstaan Hij was van plan precies te doen wat hij zelf wilde „O, ik ben best, oom Francis," zeide hij, „Ik vat nooit kóu.' De thee kwam, en Harry at en dronk met bes'udperd- knlmtr er hield beleefd hei ge sprei mei zijr oon gaandt Hii voeld» reeds d- waarschuwend» prikkeling vai dt huir die eei koi voorafgaat maai he« duurd* no^ wel een half uut, voordat hij de trap opslenterde. Hij wilde niet hebben, dat er drukte om hem gemaak. werd en men hem als een kind be handelde, en de raad om zich eerst te gaan verkleeden was zoo iets van zelf sprekends, dat die niet had moeten gegeven worden, en een dwaasheid, aan dc jeugd eigen, noopte hem deze dan ook niet op te volgen. Zoo had deze goedgemeende, doch onhandige raadgeving, een geheel verkeerde uitwerking. No het eten, werd de avond weer doorge bracht met muziek maken, maar het kinderlijke genoegen, dat mr. Francis in zijn eigen muzi kale uitvoering had gehad, was merkbaar ver koeld. Hij speelde met ccn zekere verstrooid heid en met bevende vingers, zonder het ge not van den artiest, cn telkens keek hij met onrust naar Harry, die al meer dan eens ge klaagd had, dot het zou koud was en die nu bij een hoog opgestapeld vuur in elkaar ge doken zet, met schitterende oogen en een gloeiende huid, terwijl hij zich voelde alsof hij van hinnen ijs was. Eindelijk kon mr. Francis het niet langer uithouden en zijn fluit neer leggende, kwom hij naar hem tc^ en zeide op buitengewoon vriendelijken doch beslisten toom „Ik sta er op, Harry, dat je naar bed gaat. Je hebt kou gevatje kunt het niet ontkennen Kom, mijn jongen, wees nu niet koppig Ik vrees, dat ik je gehinderd en kregelig gemaakt Kebi met mijn overdrever zorg, het spijt mij, do ik het gednar hel Maar maak de zaak nu niel ergei en stral nu niet mij, zoowel als je zeil voor mijn ongevraagde bemoeiingen Ik heb schuld bekend, wees jij nu ook edelmoe dig Harry stond op Hei wa>; onmogelijk, dar eer. pur jongenstchtig' kopnigheid waarover hij ziel eigenlijk a) schaamde hie» teger bestand ko. zijn er bovendien voelde hij zich inder- daac ziek „Ja, ik vrees ook, dat ik kou heb gevat," zeide hij, „het was dom van mij, mij niet dade lijk te zijn gaan verkleeden, zooals u mij raad de. En het was nog dommer van mij boos te worden over uw uitstekenden raad mij dit voor te stellen." Het gelaat van mr. Francis helderde op. „Nu maak den maar gauw, dat je in bed komt," zeide hij, „en dan zal je morgen wel weer be ter zijn. Je hebt toch genoeg dekens Slaap wel." Maar Hany was den volgenden morgen ver re van beter en het scheen dot bij zijn oom o! dc levensvreugde verdwenen was. Dien dag was er geen frissche morgenwandeling voor hem. Vail was niet langer een hongerige plaats en zijn ontbijt was slechts een parodie op een ontbijt. Geheel onredelijk gaf hij zichzelf de schuld van Harry's ongesteldheid en hij bracht den morgen door met het bladeren in niet te ontcijferen boeken en in telkens herhaalde be zoeken aan de keuken, met raadgevingen over hetgeen de patient eten mocht en wat niet. en met afgebroken jammerklachten tegen Geoffrey over dit vervelende geval. „Dit is een goede les," zeide hij, „voor eeft dwazen ouden man om in het vervolg zijn mond te houden ook zal het hem leeren in zien, dat oude menschen het jongere geslacht nicf meer begrijpen. Ik meende het zoo goed met hem, maar hoe verkeerd is het nfgeloo- pen I Het is long geen pretje om oud te wor den, Geoffrey; maar hei is nog minder aan* genaorr om oud te worder. en zich nog jong te voelen Di* arm- Harry vond mij natuurlijk eer. oudei vervelend, bemoeial toen ik hem waarscLuwd- voorzorgsmaatregelen te nemen on geei koi te vatten en ik had moeten be grijpen, det hij dot vinden zou. Ik vergeet mijn witte haren. En hoe bij jij van morgen, mijn jongen Jij hebt toch ook geen kou gevat, hoop ik Be ben vandaag ongerust en uit mün doen.* (Wordt vervolg&J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1