tOSFOOBTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS T5 ™"ndCD voo7T," „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van cea EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. L, KLEIN, Utrechtschestr. 42|44 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. VeihuringvanLinssafe-iokelten Verzilveren van coupons Handelscredieten [frcasseeiingen Spaasnleposito's rente 4 GiEDEN Zonder [asm- oi Builenaotenne 25e laargang No. <97 loort2.10, per maand ƒ0.75. idem franco per post J.~, per weck (met cratia ▼erzckenng legen ongelukken) f 0.175, alzondcilijke nummers 1 C.O 5. 0 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpoiRTWAL 2 A. POSTREKENING N®. 479t0. TEL.JNT 513. Vrijdag 18 Februari <927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eD Ucldadigheids-adve tcnticn voo» de helit der prijs Voor handel en bedrijl bestaan teer voordccligc bepalingen voor het adverteeren t'cna circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. Dfi ACTIE VAN DEN VOLKENBOND BIJ OORLOGSGEVAAR. De slotzitting van de subcommissie van den Volkenbond, die tc Londen verguderde, ten einde de maatregelen tc besturen bestemd tot het bespoedigen van de actie von den Raad van den Volkenbond in geval van oorlogsge vaar, werd hot volkomen eens over de aan bevelingen, bij den raad van den Volkenbond in te dienen. DUITSCHLAND. WAJLRAFF VOORZITTER DER RUKSDAG- COMMISSIE VOOR BU1TENL. ZAKEN B e r l ij n, 17 Febr. (H. N.) Dc rijksdag commissie voor buitenlandsche zaken heeft inplaats van den atgevaordigde Hergt, die tot rijksminister van justitie is benoemd, den af gevaardigde Wqlraff lot voorzitter gekozen. GOEDKEURING VAN ARBITRAGE VERDRAGEN. B e r 1 ij n, 17 F c b r. (H. N.) De rijksdag- commissie voor buitenlandsche zaken heeft na een kort debat dc beide arbitrageverdregen met Nederland en Denemarken goedgekeurd. Bin nenkort zal een algemeen debat over het vraag stuk der arbitrageverdregen plaats hebben. EEN MISLUKTE INBRAAK. B e r 1 ij n, 17 Fcbr. (H. N.) Ir. den afgcloo- pen nacht is, na dc B. Z. meldt, ingebroken in een afdeeling van het ministerie van binnen- landschc zaken. Dc dieven hudden het op een brandkast gemunt, doch hadden zich in dc verdieping vergist, zoodat zij slechts enkele doozen met sigaretten cn 15 Mk. in contanten buit maakten. FRANKRIJK. FOCH OVER DE DUITSCHE ONTWAPENING. Parijs, 17 Febr. (H. N.) Maarschalk Foch heeft in dc legercommissie van dc Fran- schc Kamer verklaard, dat de ontwapening van Duitschland thans uitgevoerd is, doch dat men voor de toekomst op zijn hoede moet blijven. ZWITSERLAND. EEN ONTPLOFFING. in het nitrict-gcbouw van de Zwitscrsche cx- plosic-stoffenfabriek te Dettihofen heeft dooi tot dusver onbekende oorzaak een ontploffing plaats gehad. Een werkman werd gedood en twee andere liepen ernstige brandwonden op De stoffelijke schade is belangrijk. ENGELAND. DE REIS VAN DEN HERTOG VAN YORK. Een incident in het Lagerhuis. Bij een bespreking in het Lagerhuis van een suppletone begrooting van 7000 pond voor de missie van den hertog cn de hertogin van Zork naar Australië, om het parlement in de nieuwe hoofdstad te gaan openen, teekenden een aan tal labourledcn van de achterste banken ver zet aan tegen „het vlootvertoon en de builen- sponge kosten", met het oog op de ar moede in het land.Kirlcwood werd lot de orde ge- roepan, oii'ddl hij opmerkte, dat het nicïs gaf, of de hertog en de hertogin nooit terugkeer den Een aantal conservatieven cn één labour-iid verdedigden met warmte de missie van den hertog en de hertogin als „afgezanten des rijks". Ton slotte werd de post zonder stem ming oonTcnomen. Ge werkt meer door datgene wat ge zijl, dan door datgene wat ge weet. naar het Engelsch van E F BENSON 10 Geoffrey spoot wot sodawater in zijn glas. „Verdenking? Wat bedoel je toch? vroeg hij. „Neen, verdenking is ook niet het goede woord Den lnatsten avond, dat wij op Vail ware-i vertelde oom Francis mij zijn levensge schiedenis, en zoo iets treffends, heb ik nog nooit gehoord. Zijn leven lang is hij het slacht offer geweest van een ongeluk, en dat wel zoo aanhoudend," dat het den schijn heeft alsof dc een of andere booze. macht hem achtervolgt. Maar ik zal mijn best doen hem r schadeloos voor te stellen. Zou het je interesseeren zijn le vensgeschiedenis te hooren, maar zij is heel lang?" „Zeker, het interesseert mij heel erg." „Nu, ik zal trachten het je van begin of zoo precies mogelijk te vertellen. Hij was de twee lingbroer van mijn grootvader dat is al een ongelukkig begin en daar hij precies een halve minuut later op de wereld is gekomen, is hij een jongere, zoon, en ik verzeker je, dot dat ook geen pretje is in zoo n verarmde fa milie als wij zijn." „Dat kan iedereen overkomen," zeide Gcof- DE FRANSCHE OORLOGSSCHULD Frankrijk zal in 't a.s. begrootings- joar G milliocn pond betalen. Londen, 17 Febr. (H.N.) Churchill, de kanselier van de schatkist, heeft in het Lager huis meegedeeld, dot hij voortdurend overleg met den Fransoh.-n minister van financiën heeft geplegd over dc ratificatie van dc Engelsch- Fransche schuldovereenkomst door Frankrijk Hij heeft thans van Poincoré een mededee- ling ontvangen, waarin verklaard wordt, dat in verband met de vertraging voor het verkrijgen van de formeelc ratificatie door het Fransche parlement dc Fransche rcgecring, zonder op de ratificatie tc prejudiciecren, zich verplicht ge durende het aanstaande bcgrootingsjuur 6.000,000 te betalen Churchill voegde hieraan toe, dat, terwijl hij vertrouwde, dot de schuldovereenkomst spoe dig geratificeerd zal worden, hij deze mede deling begroette als een aanwijzing, dat de Fransche regeering voornemens is aan haar verplichtingen inzake dc oorlogsschuld in af wachting van de ratificatie te voldoen. (Volgens een mededccling vnn 't Fransche ministerie van financiën zal de perste helft op 15 Sept '27 cn de andere helft op 15 Maart '28 worden betaald). VALSCHE MUNTERS VEROORDEELD. Handige nubootsers. Tc Manchester zijn twee volsche munters on derscheidenlijk tot zeven cn drie jaar dwang arbeid veroordeeld, die dc laatste acht jaar duizenden valsche schatkistbiljetten hebben vervaardigd en in Londen en 54 andere Brit- sche steden hebben uitgegeven. De biljetten waren zoo knap nagemaakt, dot slechts bij nauwkeurig onderzoek door een deskundirre het verschil met echte viel te ontdekken Dc Bank of England liet zelfs tul van deze biljet ten passecrcn. Dc rechter moest zelf erkennen, dat hij het onderscheid tusschen dc echte cn de valsche niet kon zien. DE VERKEERSONGEVALLEN TE LONDEN. Het gevaarlijk karakter van het automobiel- verkeer te Londen blijkt uit de jongste offi- ciecle statistieken, die aantconen, dut in de laatste drie maanden 293 personen door onge lukken dp straat werden gedood, of 24 meer dan in de voorafgaande drie maanden. DE MIST IN HET KANAAL. Berlijn 17 Febr. (V. D.) Volgens een Central Néws-bericht wordt dc schade, welke door de mist boven het Kunanl werd aange richt, geraamd op vier millicen pond sterling. ZWEDEN. DR. LUTHER TE STOCKHOLM. B e r 1 ij n, 17 Fcbr. (V. D.) Dc voormalige Rijkskanselier dr. Luther is tc Stockholm aan gekomen tot het houden van een lezing voor de Dujtsch-Zweedsche ^ereeniging. ITALIË. EEN STANDBEELD GESCHONDEN. Wcenen, T7 Fcbr (H. N.) Te Mc1 an is Dinsdagnacht het standbeeld van keizerin Eli sabeth ernstig beschadigd. „Het hoofd was o.a. .^afgeslagen en werd loten op een andere plek gevonden. De Itnliuonsche overheid wil de da ders ernstig straffen en heeft het gemeentebe stuur van Meran uitgenoodigd het standbeeld te laten restaureeren. TSJECHO-SLOWAKÏJE. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. De erkenning de jure van dc sovjet-repu bliek door Tsjecho-Slowakije moet, naar uit Praag verluidt, een kwestie van weken zijn. EEN SPION. Maandag is in de buurt van de fabriek van ontplofbare stoffen in Bohemcn een man aan gehouden, die foto's van de gebouwen maakte. Bij zijn verhoor zei hij, dot hij uit Duitsch Opper-Silczië kwam. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I zonder dakar.terme prijs exc'usief luids roker f283 De beste ca qcmakhelijkslc RADIO onbeperkte rnrantic. voor Amersloorl cn Omstreken Langegrachi No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. Met ons nieuwe type R. M. 5 slaat dc Du- crctct weer ver aan de spits. garandeeren "wii U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Duerctet- toestcllen Elcctr. Tcchu. Bur. F. II. L02IANS. Utrechtschcstraat 15. Tel. 483. Amersfoort. frev. „Ik ben zelf ook een jongere zoon, maar daar maak ik geen drukte over Harry lachte. „Dat doet hij ook nietval mij nu niet in dc rede. Geoff. Later trouwde hij een heel rijk meisje, dot drie jaar later stierf, kinderloos, en al haar geld ging weer terug naar haar eigen familie. Het moer van het begin af een heel ongelukkig huwelijk geweest zijn, maar wees nu maar niet op een goedkoope manier cynisch, en zeg maar niet, dut de tragedie niet lag in haar dood, maar in het verlies van zijn fortuin. Ik kan je al vooruit zeggen, dat dat hier niet het geval is. Hij zelf was dol cp haar." „Nu cn wat gebeurde er toen Harry begon te fluisteren. „Nu, toen twee cn twintig jaar geleden kwam die vreeselijke geschiedenis van den dood van den jongen Houldsworth Heb je danr wel ears over hooren spreken Geoffrey «bleef een oogenbük stil „Ja, doar heb ik wel van gehoord." zride hij eindelijk. Horry kreeg een kleur „O I natuurlijk in betrekking met mijn oom," zoidc hij. „Ja, zijn naam werd er bij genoemd." „Het is toch meer dan erg!" zeide Harry driftig, „dus spreken de menschen er nu nog' over Ik had er nooit van gehoord, voordat hij het mij dien avond vertelde. Maar dat is ook heel natuurlijk, de menschen zullen er met mij niet over spreken." „Ik weet in 't geheel geen bijzonderheden," zeide Geoffrey, laat eens hooren wat jc oom jc verteld heeft." „Nu, dit was het geval. Hij woonde in ons huis in Derbyshire, het is later verkocht gewor den, want mijn grootvader had hem, na den dood van zijn vrouw, daar zoowat als zijn zaakwaarnemer aangesteld én hij bleef daar soms maanden achtereen. Naast onze plaats was de bezitting van een zekere familie Houlds worth cn toondertijd nu ongeveer twee of drie en twintig jaar geleden, had de jonge Houlds worth (hij heef te George) het juist uls erfdeel gekregen. Oom Francis placht bijzonder lief voor hem tc zijn en twee jaar te voren had hij hem nog uit een moeilijkheid geholpen, door hem een gfootc som gelds voor te schieten. Het was zijn eigen geld en het was juist door d- zc lee ning, dat hij na den dood «nn zijn vrouw, zoo slecht bij kas was Het was afgesproken, dat George Houldsworth hem zou afbetalen, dode lijk nadat hij meerderjarig zou- geworden zijn. Maar Houldsworth was niet in stoot dit zoo dadelijk te doen, daar zijn zaken deerlijk in dc war waren en hij vroeg, en kreeg ook uit stel. Vooi zekerheid Het hij de polis van zijn levensverzekering op naam van oom Francis overschrijven." Weer ging Harry's stem in fluisteren over „Twee dagen nadat deze beschikking was gemaakt, waren oom Francis en da jonge Houldsworth zoo'n beetje aan het jagen om en nabij een haag, alleen maar met een hond om een paar konijnen, of wat hun voor hot ge weer kwam, te schieten, toen bij het overklim- men van de haag, 't geweer van Houldsworth afging, en hij op slag dood was. Denk eer.s hoe vreeselijk!" „Hoe dc menschen het in hun hersens krij gen om over hagen to springen, zonder eerst de putronc-n uit hun geweren te nemen, is mij een raadsel," zeide Geoffrey, „maar dat zul len zij wel altijd blijven doen. Excuseer mij, dat ik je in de reden ben gevallen." VAN CALIFORNIö NAAR EUROPA Ons plaatje geeft het model weer van een nieuw \liogtuig (een combinatie van luchtschip cn vlieg tuig), een uitvinding van den lieer Claude Freese» uit Los \ngelcs, die met het vliegtuig den afstand Cali fornia—Europa in den ongelooflijken tijd van 50 uur wil afleggen. Dit vliegtuig zal een lengte kriiucn van 25G M., een hoogte van 32 M. en een breedte vnn is M. en geheel van metaal worden vervaardigd. Elf motoren, die elf propellers aandrijven, waarvan 5 aan elke zijde en één van voren is aangebracht, zul len het vliegtuig een snelheid van 130 mijl per uur geven. Dc meegenomen brandstof is toereikend voor 10000 K.M. ZUID SLAVIE. DE AARDBEVING. Overdreven berichten. Dc minister-president verklaarde, dut dc be- .ichicn omtrent dc aardbeving zeer overdre ven waren. De matericele schudc wus volstrekt niet zeer aanzienlijk. De noodigc middelen tei ondersteuning der slachtoffers zullen, binnen het kader der op de begrooting duurvoor toe gestane gelden, terstond worden verzonden. De minister van binncnlundschc zaken maak? bekend, dut tengevolge 'vnn de uurdbeving twee personen zijn gedood cn vijf gewond, terwijl de geheele schudc op vijf milliocn dinar wordt geschat. Een nieuwe aardschok, is gevoelden dc om- ycving van Ljocbinje in Herzegowin'o. Ook hier vielen twee slachtoffers, terwijl dc schade niet van bcteckenis is. STOOMSCHIP VERGAAN. We enen, 17 Fcbr. (V. D.) Uit Ragusu wc.jiTfc gemeld, dat een Zuid-Slavisch s.s. ten gevolge van een hevigen storm bij Cöttaro is vei gaan. Er zijn 30 personen verdronken. NOORD-AFRfKA. DE TOESTAND IN MAROKKO. Berlijn, 17 Fcbr. (V. D.) Uit Madrid wei-'I tgemeid, dat er binnenkort opnieuw zal worden overgegaan lot een Spaonscri-Frnnsch offensief, met het doel om de laatste sympto men \an opstond tc onderdrukken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc toestand te Hankou zeer ernstig geacht. Uit Londen wordt d.d. 16 Febr. aan het Hb!d. bericht Dc Europeanen te Sjanghai zijn opgelucht door de aankomst van dc Britschc verster kingen aldaar, vooral nu geruchten de ronde doen, dat de Kontonncezen op Sjanghai aan rukken. Er zijn thans genietroepen, artillerie en een volledige ambulance tc Sjanghai aan gekomen. Zij worden morgen ontscheept. Een ander regiment vertrekt morgen van Hong kong naar Sjunghoi. In Hankou zullen dc onderhandelingen stel* lig niet worden hervat vóór over cenigc da gen. Het Britschc kabinet is nog in afwach ting van een rapport vun Sir Miles Lumpson uit Peking, voordat het aan O'Mulley instruc ties zal geven voor de door hem to volgen gedragslijn De loop der zaken wordt als zeer ernstig beschouwd cn het is nog volstrekt niet zeker, of dc regcering het dc moeite woord zal achten, pogingen tc doen om met onder handelingen voort tc guon. Van dc gevechtsterreinen. Londen, 17 Febr. (II. N.) De toestand in China kon volgens dc luutstc berichten als volgt worden samengevat. Dc troepen von het Sjantoenleger staan bij de stad Nnngking ten Noord-Westen van Sjanghai tot den op- mnrsch gereed. De opmnrsch der troepen van mnar'schulk Tsjon'g Tso Lin tegen het Kanton- leger wordt tetron gehouden door dc troepen van generaal Woe Pci Foe, die in de provin cie Honon in Ccntraal-Chino staan. Bovendien bedreigen dc troepen van den Christclijkcn generaal Feng, die aan de zijde von dc rcgce- ring van Kanton stout, het leger van Tsjnng Tso Lin uit het Noord-Westen met een flank- aanval. Dc troepen van den gocverncur van Sjanghai, generaal Soon Tsjoean Fang, heb ben ten Zuiden van Sjanghai ondanks hun nu merieke meerderheid een nederlaag tegenover het Kantonlegcr geleden. Verschillende nfdeelingcn van het leger van Soon Tsjoean Fung zijn nnnr dc Kantontrocpcn overgeloopen. Plunderingen. Uit Hongtsjou wordl bericht, dot een der \oornaamste generaals von Socn Tsjoean Feng in Tsjekinng met zijn troepen naar dc provin cie Anhoci zou zijn gegaan, waar hij zou af wachten welke partij zegevierend uit den strijd 'c voorschijn komt Ook wordt gemeld, dot het derde leger van Tsjekiong in opstand zou zijn gekomen cn naar de Zuidelijken zijn over geloopen. Gewaagd wordt van tallooze doden van plundering door de terugtrekkende troe pen, die een aeninl burgers hebben gefusil leerd. Amerikuanschc troepenzendingen. De Aincrikoansche marine-autoriteiten heb- hf-.i gericht ontvangen, dot het Amerikaonschc transportschip Choumont met 1200 motrozen vun San Dicgo (Californië) op weg is naar Sjanghai. „Nu komt nog het vrccselijkste van de ge heele geschiedenis," ging dc ander voort. „Er was een onderzoek cn ofschoon mijn oom nauwelijks in staat was het bij tc wonen, want hij was, zoonis hij mij zeide, zijn hoofd kwijt door die vreeselijke geschiedenis, moest hij er toch bij tegenwoordig zijn. Hij verklaarde hoe het geval zich had toegedragen, cn dat hij ook bijna getroffen was door de spreihagels. Dat dacht hij ten minste, zeide hij mij, maar hij wilde graag" toegeven, dot het niet zoo was, want, zeide hij, in zulk een vreeselijk oogen- blik kan je verbeelding je wel eens parten spe len. Maar het was het ongelukkigste wat hij had kunnen zeggen, want het kwam in het ge heel niet overeen met de «indcrc bewijzen. En toen het bekend werd van die levensverzckc- ringpolis, begonnen er zich akelige, sombere geruchten te verspreiden. Hij werd scherp on dervraagd of hij ook wist voor welk doel dc jonge Houldsworth het geld, dat hij hem had voorgeschoten, noodig had cn dot wilde hij niet zeggen. Mij wou hij het ook niet vertellen, maar ik maak er uit op, dat het iets oneerbaars was ik denk een geldafpersing. Hij had een vree selijke ontmoeting met mrs. Houldsworth, Ge orge's moeder. Zijn vrienden wierpen het denk beeld van de mogelijkheid nis waarop gedoeld werd, natuurlijk verre van zich, maar anderen, kennissen behandelden hem koeler, ofschoon zij eigenlijk niet konden geloovcn, wat er ge mompeld werd; en weer anderen braken dode lijk met hem. Het was alleen door de genees kundige verklaring bij het onderzoek, die uit maakte, dat dc verwonding, waaraan de ionge Houldsworth gestorven was, door hem zelf kon toegebracht zijn, die zijn oom nnnr alle waar schijnlijkheid redde van een gerechtelijke ver volging. Hij zeide mij, dat het beter was ge weest, als het maar wel gebeurd was, want don had hij zich volkomen van de blaam kunnen zuiveren, terwijl nu nooit meer over de zaak gesproken zal worden." „Wat een vreeselijke geschiedenis I" zeide Geoffrey. „Ja, cn dot was nog niet het eind van al zijn moeilijkheden. Tien jaar lotcr moest hij zich failliet luten verklaren en gaf mijn vader hem een jaargeld; rqaar na diens dood is dit niet meer uitbetaald geworden. Ik wist daar niets van, en hij wilde niet, dat het mij verteld zou worden en sinds dien tijd heeft hij in vreese lijke pensions in het buitenland geleefd. Ik vond het zoo buitengewoon fijngevoelig von hem, het mij niet tc willen zeggen. Ik ben het pas te weten gekomen toen ik meerderjarig werd." „En heb je het nu weer voortgezet?" „Natuurlijk. Ik hoop ook erg, dat hij het grootste gedeelte van het jaar bij mij in huis wil wonen. Ik heb hem een paar eigen kamers in Vail aangeboden, want hij wilde niet mee naar Londen gaan. O, Geoffrey, het was zoo pijnlijk om hem dat alles te hooren vertellenT En don aan hem te denken, zoo vroolijk en opgeruimd als hij was, toen hij daar met ons was en te weten wat een verschrikkelijkcn last hij al dien tijd te dragen had I Volgens mij is het 't lot van een dapper man om zijn ongeluk ken met kalmte te dragen, zonder te morren, moor ik vind, dat het een bovenmenschelijke kracht vereischt om dan neg gezellig, opge ruimd, zelfs vroolijk te blijven. Maar, ohoe bitter is hij als hij je zijn gedachten laat lezen! Hij waarschuwde mij op niemand te vertrou wen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1