Piano-Aanbieding. Princess Room. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Krimp- Schelvisch ABONNEMENTSPRIJSpcr 5 °"ndcn voor w- PRIJS DER ADVERTENTIEH EERSTE BLAD. Perzina. f 750.- Klein Adam f 675.- ibach f 725.- Mes f 520.- Steinmetz f 550.- Alle piano's worden met volle garantie geleverd, desgewenscht op termijnbetaling. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. Zonder Raam- of Buitenantenne s\v. £fyliddens{ands=Bank SPORTNIEUWS Het Nederlandsch elftal gekozen. DENIS VERLEGH ELFRING RUISCH VAN DER MEULEN VAN KOL MASSY VAN HEEL TAP SCHEEFFER blaMOND ïSe /aargang No. 199 loort2.10, per maand ƒ0.73. Idem franco per post f 3.per weck (met crati» verzeker ng tegen ongelukken) 0.17& alzondcilijke nummers C.O5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Maandag 21 Februari 1997 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP0URTWAU 2A. POSTREKENING N#. 47910. TEL. INT. 613. \an I 4 regel» 1.05 I mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienslaanb'e- dingen en Llcldadigheids-advc.tcntien voor de helft der prij». Voor handel en bedrijf bestaan teer voordcchgc bepalinccn voor het edverleercn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Dc Duitschc afvaardiging B e r 1 ij n, 19 Febr. (H. N.) Dc delegatie, welke Duitschland zal vertegenwoordigen op de economische wereldconferentie, welke 4 Mei te Genève zal bijeenkomen, zal volgens de Voss. Ztg. bestaan uit staatssecretaris 1 rendelenburg, rijksdagafgevaardigde Lam- mers, den heer Karl von Siemens als verte genwoordiger van'de industrie, den heer Eg- gers, secretaris van den algemeenen Duitschen vakvereenigingsbond als vertegenwoordiger der arbeiders en oud-minister Hermes als ver tegenwoordiger van den landbouw. DUITSCHLAND. DE REGEER1NGSCOMM1SSIE VAN HET SAARGEBIED. Parijs, 19 Febr. (H. N.) Het ontslag van den voorzitter der regeeringscommissio voor het Saargebicd heeft volgens de Petit parisien te Snarbrüken veel opzien gewekt. Tengevol ge van het aftreden van Stephen zal dc Vol kenbond voor het eerst me. medewerking van Duitschland een gedelegeerde in de Saarcom- missie moeten benoemen. Het blad schrijft verder, dat er reeds sedert maanden met on dersteuning van de Wilhelmstrasse een stroo ming bestaat om het Belgische lid in de com missie Lambert te verwijderen, daar Lambert, die reeds sedert 7 jaar in het Saargebied werk zaam is, zich al te streng aan dc bepalingen van het verdrag van Versailles houdt Van Duitsche zijde zal thans wel alles in het werk worden gesteld om in plaats van den Cana dees Stephen een Duitscher of ten minste een Saarlander te doen benoemen. Als zoodanig wordt reeds het lid der Saarlandsche regee ring Kossmann genoemd, die als ijverig lid van het centrum en vriend van rijkskonseliei dr. Marx voor de Duitschers een zeer wel kome candidaat is. Tevens hoopt men het Belgische lid der commissie door een Engelsch- man tc kunnen vervangen. EEN COMMUNIST UITGESLOTEN IN DEN PRUISISCHEN LANDDAG Berlijn, 19 Febr. (H. N.) Het senioren convent van den Pruisischen landdag heeft den communistischen afgevaardigde Kellermonn voor 8 dagen van de zittingen uitgesloten, omdat hij gisteravond handtastelijk is opge treden tegen do ambtenaren, die op last van den voorzitter van den landdag de openbare tribune moesten ontruimen. Verder is besloten om indien dergelijke tooneelen zich herholen, tegen den schuldige een aanklacht wegens huis vredebreuk in te dienen. HET CONFLICT IN DE SAKSISCHE METAALNIJVERHEID. Chemnitz, 19 Febr. (H. N.) Door het besluit van den bond van Saksische metaal- fabrikanten, om de uitsluiting te doen ingaan, worden ongeveer 150,000 metaalarbeiders ge troffen. De Saksische minister van arbeid heeft de werkgevers en arbeiders in de metaalnijverheid uitgenoodigd heden te Dresden nieuwe bespre kingen te voeren ter voorkoming van ernstige moeilijkheden in het bedrijfsleven. Tevens heeft de minister pogingen bij de werkgevers gedaan om dc uitsluiting na tc laten, even tueel op te heffen. Beide partijen hebben toe gezegd op dc conferentie aanwezig te zijn. BRANDSTICHTINGEN. Dortmund, 19 br. (H. N.) In het plaatsje Kastrop-Rauxci zijn deze week weer 4 nieuwe gevallen van brandstichting voorge komen, zoodat het totale aantal thans tot 15 is gestegen. Uit verschillendeomstandighe den leidt men af, dat de daders in alle geval len steeds dezelfde zijn geweest. ENGELAND. AARDSCHOKKEN OP KANAAL-EILANDEN. P a r ij s, 19 Febr. (H. N.) Donderdagnacht is aan de noordkust van Frankrijk en ook op de Engelsche Kanaaleilanden een aardbeving gevoeld, welke van onderaardsch gerommcl- vergezeld ging. Sommige schokken duurden tot 12 seconden. Op het eiland Ycrsey waren de schokken zóó hevig, dat een groot deel det bevolking den nacht onder den blooten hemel doorbracht. HONGARIJE. PRINS WINDISCHGR ATZ' SANATORIUM- VERBLIJF. Boedapest, 19 Pcbj\ (H. N.) De ter mijn voor het oponthoud van prins Windisch- grütz in het sanatorium is met het oog op zijn gezondheidstoestand voor 2 maanden ver lengd. Men acht het niet onmogelijk, dat voor afloop van den nieuwen termijn hem gratie zal worden verleend. PALESTINA. DE ELECTRIFICATIE. Jeruzalem, 19 Febr. (V. D.) Dc oss- onderstuotssecreturis van het Britsche depar tement van koloniën Sir John Shuckburgh zal binnenkort tc Jeruzalem aankomen, teneinde een beslissing te nemen omtrent politieke en economische quaesties in verband met het plan-Rutenberg inzake de electrificatie van Palestina. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De staking in Sjanghai. Londen, 19 Febr. (H. N.) Naar uit Sjanghai wordt gemeld, heeft de vakvereeni gingsbond vandaag de algemeene staking ge proclameerd, ten einde zijn eisich tot ontrui ming van Sjanghai door de Engelsche troe pen en die van Soen Tsjoean Fang door te zet ten. Vanmorgen heelt het personeel van de post, van de tram en van de omnibussen ge staakt. Het aantal stokers wordt op 40,000 geraamd. Op het oogenblik bevinden zich te Sjanghai 5000 man Engelsche troepen, 1100 Amerikanen en 800 Japanners. Noor gemeld wordt, tracht Soen Tsjoean Fang zijn troepen tot nieuwen tegenstand te bewegen, doch men gelooft niet, dat hij er in zal slagen zijn troe pen tijdig te reorganiseeren, terwijl de kans, dat hij op hulp von Tsjang Tso Lin of Woe Pei Foe zal kunnen rekenen, vrij gering is. Uit Sjanghai wordt gemeld, dot gisteren dc stakingsactie zich verder heeft uitgebreid. Naar geschat wordt zijn thans tusschen de 80 en 100,000 werklieden in staking. Ver schillende arbeiders sluiten zich door intimi datie bij de stakers aan. De huisdicnaors zijn nog aan het werk, daarentegen stoken de ar beiders uit de katoenspinnerijen, waaronder ook die van Chincesche fabrieken en de Chi- neesche bemanningen van de Britsche kust vaartuigen. De algemeene arbeidsbond bericht dot het doel der staking is de buitenlandsche militai ren te verdrijven, het maken van anti-imperia listische propaganda cn het vormen van een volksregecring. De Chincesche bladen schrijven echter, dat het werkelijke doel der staking is de nationa- listsche legers in Sjanghai welkom tc heeten. lot dusver hebben, behalve enkele minder belangrijke schermutselingen, geen ongeregeld heden plaats gehad. Hoewel de toestand ta melijk gespannen is, hebben geen anti-vrccm- delingen-betoogingen plaats gehad. Honkou, 2 0 F c b r. (V. D.) Naar gemeld wordt, zijn thans 100,000 arbeiders betrokken bij dc algemeene staking te Sjanghai. Terwijl de agitatoren in de internationale nederzet ting en in de Fransche concessie vrij socl heb ben, heeft dc gemachtigde van Soen in dc Chincesche stad een proclamatie doen uitvaardigen, waarin wordt meegedeeld, dat het propogeeren van de staking met den dood zal worden gestraft. Reeds hebben drie execu ties plaats gehad; dc hoofden van de geëxe cuteerden werden in de straten tentoongesteld als afschrikwekkend voorbeeld. Beduchtheid te Sjanghai. Tengevolge van de te Sjanghai afgekondig de algemeene staking worden de troepen in de kazernes geconsigneerd. Dc vrijwilligers, en speciale politic zijn gemobiliseerd. Dc trams rijden niet meer; tol van groote magazijnen en fabrieken zijn gesloten. Soen's kansen. Te Londen acht men het waarschijnlijk, dat Soen zal trachten om tusschen Hongtsjau en Sjanghai een vaste positie te verkrijgen. De berichten omtrent de bewegingen van de ver schillende troepen blijven echter vaag en te genstrijdig. Tsjcn en O'Malley teckcncn een overeenkomst. Officieel wordt uit Hankau gemeld, dat de Britsche zaakgelastigde O'Malley en de Kan- tonneesche minister van buitenlandsche za ken, Tsjcn, Zaterdagavond de Engelsch-Chi- neescho overeenkomst hebben onderteekend. Nog geen overeenkomst bereikt In officicele kringen tc Londen is nog geen bevestiging ontvangen van het bericht, als zou er tusschen O'Malley en Tsjen een overeen komst tot stond zijn gekomen betreffende de concessies te Hankau en Kioekiong Dc Britscfie versterkingen. Da achtste Britsche destroyersflottille is var. Malta naar China vertrokken. Joponsche voorzorgsmaatregelen. Een Japansche kruiser en 4 torpedojagers zouden gisteren naar Sjanghai vertrekken. Tsjang Tso Lin doet een beroep op Woe Pei Foe. Tsjang Tso Lin heeft een uitvoerig telegram gezonden aan Woe Pei Foc cn er op aange drongen den weg vrij te-maken voor den op- marsch van Tsjang Tso Lin's troepen door Honan tegen de Zuiderlijke „bolsjewisten" en zich t'c ontdoen van zijn oneerlijke luitenants. „Indien ik thans niet handel", aldus het tele gram, „zou dit de vernietiging van dc geheele notie kunnen beteekenen". Twee officieren gewond. Een Britsch zeeofficier en een Amerikoansch zeeofficier van gezondheid werden volgens een bericht uit Hankau dezer dogen door de koe lies van Itsjang mishandeld tengevolge van een weigering der bevolking om het lossen toe te staan van een Britsch vaartuig Een detache ment moriniers van de Britsche kanonneerboot Cockchafer ging aan land en herstelde de or de, maar twee officieren werden gewond. De Engelsche arbeiderspartij en het Britsch-Chineesch conflict. Lenden, 19 Febr. (H. N.) De nationale laad van de Engelsche arbeiderspartij heeft ziin voldoening betuigd over de houding van de parlementsleden der partij ten opzichte van het conflict met China. De raad nam een motie aan, waarin de regeering uitgenoodigd wordt het conflict met China in den zin van het pact van dén volkenbond tot oplossing te brengen. yerder nog uitstekende gebruik^ Piano's van f175.- tot f450.- Met ons nieuwe type F. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan de spits. garandecren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als Iantrcn golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrctct- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. voor Amersfoort en Omstreken. Lange Gracht No. 4. 7ele[oon No. 304 Amersfoort Aandelscredieten Aekenme.courant met rentevergoeding deposito's ffneasseermgen (jiroverkeer Aanen verkoop van effecten Verzilveren van Soupons Spaar=Deposito's rente 4 Heden VEREENIGDE STATEN. SCHENDING DER NEUTRALITEIT. Generaal Enrico Estrada cn twaalf zijnci volgelingen, die in Augustus 1.1. werden geor- rcstccrd onder beschuldiging gepoogd tc heb ben van dc Vcreenigdc Staten uit een gc- wapenden inval te doen in Noord-Mcxico, zijn schuldig bevonden aan het schenden der Amc- rikaansche ncutruliteitswcttcn door het sme den van een rcvolutionnoiro samenzwering te gen Mexico DE TORNADO. Uit New York wordt d.d. 19 Febr. nog ge meld, dot volgens.de laatste berichten 40 per sonen zijn gedood en ongeveer 100 gewond tengevolge van den tornado, die de staten Louisiana, Mississippi cn Alubnma Donderdag en Vrijdag heeft geteisterd. Dc motericele schode is aanzienlijk. MIDDEN-AMERÜKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. Opnieuw hebben 2000 Amerikaanschc mo riniers order ontvangen naar Nicaragua tc ver trekken. Op het departement van morine te Washing ton noemt men dit slechts voorzorgsmaatrege len ter bescherming van leven cn bezit gedu rende der. slag, die wordt verwacht bij Matn- golpo. DE OLYMPISCHE VOORBEREIDING. De wedstrijden der kcurelftollen. Nog geen minuut in Rotterdam of jacht- sneeuw begint te vollen. Bij aankomst op Span gen wordt het voorloopig niet erger. Op het gelijk gerold, uitstekend bespeelbaar ter rein begon de strijd tusschen het roode cn blauwe elftal. Rood: v. d. Meulen Denis Van Kol Verlegh Massy Van Heel Elfring Ruysch Top Gehring v. d. Berg. Kampman Scheeffer Kluin Leerkotte Lomme. Krom Bul Dc Wolf Stuve Litz Quax Blauw. Het „gedoodverfde" Nederl. elftal tegen het Oostelijke voorhoede-trio, 't welk een zeven tal doelpunten tegen Vitesse had gemaakt in het afgeloopen seizoen. Van den aanvang af valt het uitstekende samenspel op van den rcoden aanval, eveneens echter de weinige doortastendheid voor doel. De BI. verdediging mag er als geheel zijn, doch 't meest op den voorgrond treden Krom, Bul en keeper Quox; ook dc off side-regel helpt Blauw een handje. Tap staat telkens buiten spel. Er is een kwartier gespeeld waarin Rood niet ge slaagd is te doelpunten. Blauw profiteert van een fout van v. d. Meulen, welke te laat z'n doel verliet; Kluin maakte 't eerste punt. Enthousiast wordt door deze partij verder ge speeld, een paar minuten na no. 1 komt reeds 't tweede doelpunt, ditmaal onhoudbaar vooi v. d. Meulen, daar hij zich verkeerd had op gesteld. Na een corner schiet Leerkotte ineens in 0—2. v. d. Meulen wordt danig aan den tand gevoeld; een salto-mortalc voert hij uit zonder 't leder te laten vallen, toch kan hij no. 3 niet verhinderen; dc mid-voor Kluin treeft Scheeffer van U. D. de kans en 't is 3—0. Wat niet venvacht was geschiedde Rooden hebben een 3O-achterstand, zooals reeds in den aanvang gezegd o. i. door 't fa len voor goal. Ruysch, de kleine D. F. C.'er, ziet kans vlak voor rust 't eerste tegenpunt te maken; na een hoekschop schiet de rechts binnen der Rooden onhoudbaar voor Quax in. 1-3. Onmiddellijk t\a de hervatting maakt Gehring no. 2. De Rooden hebben nu 't spel, in elk ge val de middenlinie beheerscht den Blauwen aanval. Ruysch werkt hard en goed, slaagt ei in na goed aangeven van Verlegh de partijen op gelijken voet te brengen. Scheeffer verlaat voor een ongeval het terrein en.wordt niet ver vangen. Hoe dc middenlinic der BI. ook werkt, ofschoon twee plaotsen inneemt, èn van rechts half èn van rechts bock, Ruysch maakt het winnende doelpunt. De drie-nul achterstand vui» 't eerste elftal is dus omgezet in een 43- voorsprong. WIT—GROEN. Hierna komon de witten cn de in 't Groen gestoken spelers tegen elkaar in 't ve-'d. Groen. Thijssen v. d. Zalm v. Dijke Stolk Zuidema Schettcrs Schippers Volkers Dill Dragt Weber. Verbeek Borcndreght v. Reenen Tanis Witlox. Bakker Andriesscn v. Nus Van Leersum v. Zwictéren V. U. C. De Boer Wit. Van Reenen doet den aftrap, begint met 't spel naar rechts en links afwisselend tc ope nen, de verdediging der groenen is echter in orde, de zwoegende Noorderling Zuidema geeft zich geheel. Tanis, do speler van Edo, krijgt de eerste kans tot scoren doch accep teert deze niet; de U. V. V.'er maakt dan een paar fouten, in stede van naar buiten tc plaatsen schiet hij zelf cn ver mis. De Witten zijn o. i. vlugger dan de Groenen, dc linker vleugel Vcrbeek-Barendrecht is wel geen openbaring, doch welke linksche voorhoede spelers vielen op? Na 22 minuten scoort Van Reenen zijn eer ste goal, een goede voorzet van Witlox gaat onhoudbaar langs Thijssen. De Groenen gaan dan meer en meer tot aanvallen over; Volkers, de Ajaxied, werk had, is de beste speler uit het Groene team; z'n nevenspeler Dili vergeet 't spel te openen, doet te veel alleen; vóór de thee maakt men niet gólijk. Eenige minuten na de hervatting slaagt de midvoor der Groenen er in de partijen op ge lijken voet te brengen. Dc sneeuwval neemt gestadig toe, het team 't welk in de richting van 't kasteel moet spelen is al zeer slecht af. De andere Utrechtenaar, de Voorwaarts- mon Van Nus, valt door 'n kalme spel op; Schippers, van Heracles, had weinig in tc brengen. Zeer zeker waa de weersgesteldheid een fac tor. doch de strijd tusschen Rood en Blauw vonden we aardiger dan Wit-Groen. Geruimen tijd blijft de stand gelijk, wel tracht Volkers, door kort passeeren en vlak voor doel naar binnen door te geven, waar door Dill en Dragt eenige kansen krijgen, zijr. partij de leiding te bezorgen, doch Bakker, Van Nus, Vnn Leersum en Van Zwicteren houden stond. Andricssen was 't zwakke punt. Wan neer kort voor tijd Dijko no.r 't leder springt en weg sloot, geeft de heer Vrught penalty. v. Reenen schiet onhoudbaar in; in dezen stond komt geen verandering. DE MIDDAG-WEDSTRIJDEN OP HET DIK BESNEEUWDE TERREIN. Een paar terrcinkncchts hadden do kolk- lijnen, om half twee voor den dog „gebezemd", doch tegen 2 uur hod dc aanhoudende sneeuw val ze weder onzichtbaar gemaakt cn zeer veel twijfel ontstond over het ol of niet doorgaan. Om ruim 2 uur kwamen de verliezers in het veld cn begon meneikoor met sneeuw ballen te gooien; 't werd een formeel gevecht. Bul en Ritz waren vervangen door Grobbe en Mout. Wanneer do spelers even aan do sneeuwlaag gewend zijn, ontstaat er een vrij aardige ver tooning. Dc Oostelijke spelers werken hord, doch tegen do hcchto verdediging van dc «Groenen vermochten ze al zeer weinig Ook de aanval der Groenen, waarin Volkers dc boven toon voerde, was als combinatie beter Dc Ajaxied Volkers opent met ccn kopbal dc score Thijssen volt daarna boven op ccn hard schot van Kluin een gevaarlijke metho de, doch de „Stormvogel" doet dit altijd. Vóór de pauze scoort Volkers zijn tweede doelpunt. Na de thee geeft Blauw zich niet gewon nen Dijke houdt het leder te lang bij zich een tegenpunt is 't gevolg cn door dit succes aangemoedigd spant Blauw, zich in. Krom werkt als altijd en nn zijn goed aangegeven bol is het Leerkotte, welke gelijk maakt. Volkers doet dan wederom de kansen keeren door twee mooie goals uit voorzetten van Weber en Schippers. Blauw is een geslogcn tenm cn Dill voegt nog ccn tweetal aan het viertal doelpun ten toe. Groen boekt dus een 6—2 overwin ning. Het laatste alleen had Quax kunnen cn moe ten voorkomen. DE EINDSTRIJD ROOD—WIT. Het elftal, waarin do unngewezen spelers voor ons nationaal team zaten (wo meencn zelfs te weten dut maar over een plaats moest worden gestemd: de linksbuiten) begon weder goed. Ruijsch mankte het leder schitterend vrij en gaf toen dc Boer het nakijken, I—0. De Rooden hebben het spel de Longa- man Gehring, welke lang niet zooveel opviel als in Utrecht bij dc keurwedstrijden maak te na mooi opbrengen va n Elfring no. 2. v. Reenen doet individucel niets, vnn Kol, Denis of Massy zijn hem tc vlug nf. Als verdecler plaatst hen enkele malen vrij goed, moor zijn schoten van te verren afstand waren lang niet zuiver. Het publiek hetwelk tot het einde de sneeuw trotseerde, was op dc hand van dc Withem- dcn. Tunis verkleinde den achterstond en von Nus, Andriesscn cn Bakker werken goed. De midholf was echter in het geheel niet de spc« Ier, welke de midvoor gelegenheid gof tot openen nonr de vleugels en dit zelf ook naliet. Wel stormde do Ajaxied op Denis cn von Kol af; wanneer arbiter Eijmtys niet ziet dot v. d. Meulen het leder achter de doellijn weghaalt, is het Andriesscn welke den onvoldoenden weggewerkten bol ineens inschiet: 22. Eindelijk maakt Top pok eens een gooi, edoch Eijmers floot terecht voor off side. Borendrecht, do linksbinnen vnn dc Witten doet het beter; een voorzet van Witlox plaatst hij zonder aarzelen langs v. d. Meulen. Dc spe lers bleken weinig lust von de sneeuwlaag te ondervinden. No de thee pakten dc Rooden flink aan, doch Top en Gehring waren al zeer onfortuinlijk, eerstgenoemde schoot telkens juist nnost cn dc Longn-mnn had de deklat tegen zien. Ook Ruijsch verging het niet beter cn zelfs een schitterende kopbal, voorzet van v. d. Bergh, trof nog geen doel. Tot het einde toe blijft Wit de score van vóór rust handhaven en wint alzoo met 32. Het spelers-motcriool. In de Olympische ploegen, welke gisteren to Rotterdam gespeeld hebben, zit zeer zeker mooi materiaal voor de N. E. C. Over het algemeen jonge spelers, waaruit na training gedurende maanden een uitstekend elftal gekozen kan worden. Dat het dc N. E. C. ernst is geloovcn wc, gezien de keuze von het Zwaluwen-team. Op deze spelers zul vóór 1928 gelet worden; de geheele voorhoede vooral heeft de aandacht niet alleen von de N. E. C., doch tevens van de bekendste leiders op voct- bol-gebicd; het hoofdelement dat in dit elftal naar voren komt is dc jeugd. In de achter hoede van het Roode-elftol zog iedereen dc Ned. elftal-verdediging. Tap in den aanval bleek ook nu weder geen ideaal midvoor. De spelers, welke verder gisteren op den voorgrond zijn getreden, waren Weber, Ruijsch, Volkers, v. Nus, Krom, Schet- ters, Zuidema, Bul; ook de Oostelijken in de Blauw-voorhoedc waren niet kwaad. De docl- verdedigers waren hun keuze waard; v. d. Meu len heeft een paar groote fouten gemaakt, welke op evenzoovcel dednunten kwamen to staan. Jammer dot het slechte weer afbreuk aan do laatste wedstrijden heeft gedaan, ol moet gezegd dot het absoluut niet gevaarlijk was om te spelen, want de sneeuwlaag was daarvoor te dik. Met belangstelling zien wc de verrichting van het Zwaluw-elftal tegen dc Bel gen tegemoet. HET ZWALUWEN ELFTAL GEKOZEN. Op 1 Maori speelt een team door dc N. E. C. gekozen te Brussel een strijd tegen een zeer sterk Belgisch elftal. Op het terrein der Doring, met haar notuurlijke staanplaatsen oj) het hoog gelegen kleedlokaal voor de spelers, zal ook dit jaar wederom de half-officieele Belg*» Holl. wedstrijd plaats hebben. Thijssen Haak Van Dijke Schetters Zuidema Bakket Lommen Kluin Van Reenen Scheeffer (Roermond) Kaïnpman. Van Reenen dus tusschen de goalgettcrs van 't OostenKluin en Scheeffer.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1