ABONNEMEHTSPRIJS 3 "1"den v00t DE EEMLANDER" EERSTE BLAL. BUITENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman, PRIJS DER ADVERIENTIEN met Inbegrip tas ©ca 25e laargang No. 200 fooit f 2.10, p«r miindf OJJ, Idem banco per pos» f S.—per week (mei crali» wickering legen ongelukken) f 0.17», abonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCTFO^TWAL 2 A. postrekening N«. 479,0. TEL INT. «15. Dinsdag 22 Februari 1927 Levrijsnummer, elke regel meer 0.21, dienstaanbie dingen eo Licldadighcids-adve.tenllén voor de helil der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan teer voordeel igc bepallncen voor het ad verteeren. ten» circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. STRESEMANN ZAL DEN VOLKENBONDS- RAAD PRESIDEEREN. Berlijn, 2T Febr. (H. N.) Volgens de B. Z staat het thans vast, dot dr. Strescinnnn bij ■de a.s. vergadering1 van den raad van den vol kenbond te Gcnève voorzitter zal zijn. DUITSCHLAND. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Het sloopen der vestingwerken. Het rijksweerministeric heeft, blijkens dc Vossische Ztg, aan enkele vcstingcommandan- ten instructies gezonden, hierop neerkomende, dat de versterkingen, welker slechting in de jongste te Parijs gesloten overeenkomst was bepaald, binnen vier maanden zullen worden afgebroken Binnen denzelfden tijd moet ook de wet inzake het oorlogsmnteriecl door den rijksdag worden aangenomen. DE KWESTIE DER PENSIOENEN. Discussies in den Rijksdag. Bij de behandeling van het hoofdstuk pen sioenen van de begrooting wezen gisteren alle sprekers in den Tijksdog op dc noodzaak die der oorlogsinvaliden te verhoogen. De soc.- demdc democraten, het centrum en de eco nomische partij bepleitten oen verlaging dei pensioenen van degenen, die zelf over midde len beschikken De communisten stelden voor de pensioenen der generaals, ministers en staatssecretarissen te schrappen. De Duitsch- nationalen en de D V. P. kwamen op tegen elke korting op de pensioenen, welke laatste zij als een door de amhtenaren verworven recht kenschetsten Heden wordt de discussie voortgezet, waar bij o.a. de pensionncering van generaal v. Lüttwitz, die bij de Knpp-Putsch een groote 10I speelde, ter sprake znl komen. ONDERSCHEIDING VAN EEN DUITSCH ARCHITECT VAN BR1TSCHE ZIJDE. B e r 1 ii n, 2T Febr (H. N.) Het Royal In stitute of British Architects te Londen heeft geheimraad Dr l.udwig Hoffmann, gepensio neerd gemecnli'houwmeester er eere-burgcr van dc stad Berlijn, lot corresponderend eerc- lid benoemd Dit is voor het eers* sedert 21 jaar, dat aan een Duitsch architect .een derge lijke onderscheiding is ten deel gevallen HET GESCHIL IN DE SAKSISCHE METAALNIJVERHEID. Overeenstemming bereikt. •Bij de gisteren gehouden besprekingen tus- schen dc vertegenwoordigers van patroons en personeel der Saksische metaalindustrie, is men het eens geworden, zoodat, indien dc bei- derzijdschc organisaties het beslui* goedkeu ren, dc opheffing der staking en uitsluiting ten spoedigste kan worden tegemoet gezien DREIGENDE ARBEIDSCONFLICTEN. B e r 1 ij n 2 I F e b r (H. N De bonden van het personeel, dot in den groothandel van levensmiddelen werkzaam is en in de eerste plaats de transportarbeiders hebben besloten de bestaande loonsovercnkomst legen April op te zeggen Ook in andere kleinere takken van bedrijf is besloten dc bestaande overeenkom sten betreffende het loon en den oibeidstijd op te zeggen, zoodat in den 'oop van Maart nieuwe onderhandelingen voor vrijwel de ge- heele Bcrlijnsch industrie cn handel te wach ten zijn EEIN VEROORDEELING WEGENS BELEEDIGING. Essen, 21 Febr. (H. N.) De rechtbank te Essen heeft den verantwoordelijken ledacteur van de communistische Ruhrecho wegens bc- leeding van dr. Morx tot 5 maanden gcvangc. nisstrot veroordeeld. ERNSTIG ONGEVAL TE FRANKFORT. Vier dooden en ruim 30 ge wonden. Te Frankfort a. d. Main is gistermiddag door cc-n tot nog toe onbekend gebleven oorzaak een graanpakhuis, dot tot bioscoop zou worden verbouwd, ingestort. Het schijnt, dot het dak door de dikke sneeuwlaag is ingedrukt, waarna de zijmuren bezweken. Tot dusver zijn vier dooden en zes zwaar gewonden geborgen. Vijf entwintig arbeiders werden licht gekwetst DE UITSLUITING VAN KELLERMANN. Berlijn, 21 Fcbi. (H. N.) De communis tische afgevaardigde Kellcrmann heeft gepro testeerd tegen de beslissing van het senioren convent van den Pruisischen landdag, waarbij hij voor 8 dagen van de zittingen wordt uit gesloten. Tot zijn verdediging voert hij aan, dat do bode hem op de tribune herhaaldelijk heeft aangegrepen en hij dit slechts heeft of- geweerd, doch overigens zich aan geen hand tastelijkheden heeft schuldig gemaakt. TABAKSMOKKELARIJ. De politic te Hamburg heeft een uitgebreide smokkelarij van tabak, gepaard met knoeie rijen met banderolles, ontdekt Er zijn 12 per sonen aangehouden. Dc hoofdpersoon is ^c Kofno gearresteerd. HEVIGE BRAND. B r c s 1 o u, 21 Febr. (H. N.) Zondagoch tend is in een fabriek van chocolade en sui kerwerk een brand uitgebroken, die ook over sloeg op een belendende bioscoop en op een tegenover do fabriek gelegen woonhuis. Dc fabriek brandde geheol uit, terwijl ook de bioscoop cn het woonhuis voor het grootste gedeelte vernield werden. HET ONGELUK OP DE RIJNMOTORBOOT. Nadere bizonderheden. Wiesbaden, 2 1 Febr. (H. N.) Omtrent het ongeluk op de Rijnmotorboot wordt nog gemeld, dat dc boot zich bij het invallen van de duisternis tusschen Erbach en Rheingou bevond De possagiers, die in de kajuit waren, schenen te slapen. Eén hunner kwam echter tot bewustzijn en bemerkte, dot in de kajuit sterk naar dampen rook, waarop hij een venster in sloeg, en den kapitein alarmeerde-. Deze liet de boot te Bibrich aanloopen, waar men bevond, dat allen, die zich in de kajuit bevonden, be wusteloos waren op 3 na. In het ziekenhuis kon bij 5 personen nog slechts de dood worden •astgesteld. Daaronder bevonden zich 2 hee- ren uit Bibrich en 3 kinderen uit Mainz, waar onder 2 kinderen van den kapitein. ONTPLOFFING IN EEN ZIEKENHUIS. In het Evangelischo Zusterhuis te Giessen h«d tengevolge van het uitstroomen van acc- tyleendampen een ontploffing plaats, waardoor 8 personen zware brandwonden opliepen. Eén verplpegster is aan haar wonden bezweken; 2 leden von het bedieningspersoneel zijn er erg aan toe- de anderen ziir. licht gewond FRANKRIJK. DE SCHULD AAN AMERIKA. Een protest van Vincent Auriol. P a r ij s, 2 T Febr. (H.N.) De socialistische afgevaardigde Vincent Auriol heeft een schrij ven tot den voorzitter van.de financiecle com missie van de Kamer gericht om te protestee ren tegen het doen van betalingen op reke ning van de schuld aan Amerika. Zoo3ls be kend heeft dc fegccring pen post van £6.000.000 op de bcgrooting voor 1927 voor de eerste betalingen op de schuld uitgetrok ken. Auriol verklaart, dat Poincarc niet het recht heeft dergelijke betalingen te doen, zon der vooraf bet parlement te hebben gevraagd. ENGELAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. De kwestie van 't zenden ccnc» protestnoto. Zooals wij reeds in onze vorige uitgave mee deelden, overweegt Engeland het zenden van een protestnota naar Moskou in verband met dc onti-Engelschc propaganda der Russen Met blijkt, dat er in 't kabinet verdeeldheid bestaat. De heethoofden onder de ministers willen dreigen met 't afbreken der betrekkin gen. De gematigden daarentegen, o.a. Cham berlain, voelen hier weinig voor, omdat dc sov- jetregeering h.i. niet voor alle communistische propaganda aansprakelijk is, die toch niet op zal houden, wanneer dc betrekkingen verbro ken worden. EEN PLEIDOOI VOOR INDUSTRIEELEN VREDE. Londen, 21 Febr. (H. N.) Dc secretaris van den Engelsche bond van spoorwegperso neel heeft in een redevoering gezegd, dat een tweede stoking, zooals die von 1926, hot eco nomische leven van het land ten gronde zal richten. Het is daarom in het algemeen belang noodzakelijk, dat er dit jaar vrede heerscht in de Engelsche industrie. Ook de vrede met het buitenland moet gehandhaafd worden. SPANJE. HET AFTREDEN VAN YANG AS. In een officieus communiqué wordt gezegd, dat meeningsverschillen onder dc verschillen de leden der regeering over de te volgen methodes in de Marokkaansche aongelc-genhe- genheden tot het ontslag van den minister van buitcnlondsche zaken hebben geleid. ITALIË. SPOORWEGONGEVAL. Zes gewonden. Florence, 21 Febr'. (V. D.) Op de lijn naor Faervzo heeft een spoorwegongeluk plaats gehad. Twee treinen kwamen mei elkaar in botsing, zes personen werden gewond. ALBANIË. DE ITALIAANSCHE WERKZAAMHEDEN IN ALBAN'B. B c r 1 ij ii, 2 1 Febr. (V. D.) Near gemeld wordt, wordt van Itoliaansche zijde een aan vang gemaakt met den werkzaamheden vooi den havenoanleg te Durazzo, alsmede met dien van den spoorweg naar Tirana. In verband hiermede worden vier compagnieën Ito lino n- schc pioniers gcrequircerd. TSJECHO-SLOWAKIJE. SAMENSMELTING VAN VAKVF.REENI- GINGEN. P r o u g, 21 Febr. (H. N.) Er is een samen smelting tot stand gekomen tusschen de Duit- sche en Tsjecho Slowakische vukvereenigingen Dc Tjecho Slowakische vakvereenigingshond die ongeveer 350000 leden telt. zal voortaan de gemeenschappelijke centrale zijn, ook voor den Duitschen vokvereenigingsbond. die ruin» 200.000 leden telt. Besloten is bij alle econo mische conflicten gemeenschappelijk op t« treden POLEN. rCOLSCHE PARLEMENTSLEDEN NAAR FRANKR1 IK Warschau, 21 Febr. (H N.) Een groep van 20 Poolsche afgevaardigden der verschil lende partijen begeeft zich Woensdag naar Parijs om een bezoek aan dc Franscho parle mentsleden tc brengen. Zij zullen over Praag reizen, waar zij ook door het Tsjccho-Slowa- kischc parlement ontvangen zullen worden. Op het programma voor het bezoek aan Frankrijk staat ook de bezichtiging van de Frnnsche slagvelden. ARRESTATIE VAN OEKRAINIËRS. Warschau, 21 Febr. (H N.) Naar de bladen melden, heeft de Poolsche politie tc Stunislau is Oost-Golicië verschillende Oekrol- niërs gearresteerd. Onder hen moot zich ook een zekere Atamaniock bevinden, de moorde naar van den Lcmbcrgschen leeroar Zowinski VERBORGEN SCHATTEN. Bij verbouwingswerkzaamheden aan het ge bouw van den gencrolen stof tc Warschau is een ingemetselde kluis ontdekt, waarin 10 ba ren goud, 41 K.G. wegende, lagen. ZUID SLA VIE. SNEEUWSTORMEN IN MONTENEGRO. Volgens een bericht uit Groz woeden er ir Montenegro zware sneeuwstormen. De sneeuw ligt hier cn daar een meter hoog en tol von plaatsen zijn von dc buitenwereld ofgesneden en lijden gebrek aan voedsel. Zij hebben reeds om hulp gevraagd. BRITSCH-INDIE. DE BOTSINGEN TE BOMBAY. Londen, 21 Febr. (H. N.) Volgens na dere berichten uit Bombay zijn er bij dc bot singen tusschen Sikhs en Mohammedanen 1 Sikh en 1 Hindoe doodclijk gewond. Tengevol ge van het optreden der politic is T Mohamc- doan gedood, terwijl 23 personen, waaronder 6 politieagenten, gedood werden. De orde is thans weer hersteld. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De overeenkomst lusschen Tsjen cn O'MoIley. Desbetreffende mcdcdeelingcn van Chumberlain in 't Lagerhuis. Londen, 21 Febr (H.N) Chamberlain heeft vanmiddag in het Lagerhuis medege deeld, dot van O'Malley onder dagteckening van 21 dezer een telegram is ontvangen, mel dende, dat op 19 dezer des avonds een ove; eenkomst betreffende dc concessie tc Hankau geteckcnd is op de navolgende voorwaarden De Engelsche overheden zullen op 15 Maart dc joarlijksche olgcmeenc vergadering van be lastingbetalers bijeenroepen cn daarop zal het Engelsche gemeentebestuur formeel worden overgedragen aan het nieuwe Chineesche ge meentebestuur. In afwachting van de over dracht aan het nieuwe Chinccsche gemeente bestuur op 15 Maart zal het politietoezicht ten algemcenen nutte berusten bij de Chineesche overheden, die thans met de waarneming daar van zijn belast. Do nationalistische regecring zal na ontbin ding van den Engelschen gemeenteraad ter stond een bijzonderen Chinccschen gemeente raad over dc concessie instellen volgens de bijzondere bepalingen, die non dc Engelsche regpering meegedeeld zullen worden door den minister van buiten landschë zaken der nationa listische regeering Deze bepalingen zullen van kracht blijven, totdat een overeenkomst getroffen zal zijn voor de samensmelting van de 5 concessies te Han kau cr. de vrcegcrc "concessies lot één rt;e- meentedistric! Chamberlain voegde hieraan toe, dat op het oogenhiik der onderteekening van de overeen komst nog eenige verklaringen in verband met dp onderhandelingen zijn afgelegd. Tsjen heeft uan O'Malley de bepolingn meegedeeld, welke de nationalistische regeering voor het bestuur van het district der Engelsche concessie te Hankau zal afkondigen. O'Malley heeft acn Tsjen het volgende geschreven Ik heb do eer U te verzekeren, dut do be trokken Engelscho autoriteiten alles zulle» doen, wat in hun vermogen ligt, om het nako men en het succesvol werken der- overeen komst te verzekeren, die vandaag geteekend is betreffend© het gebied der Engelscho conces sie to Hunau cn dat, voor zoover dit aan do Engelsche overheden ligt, dc Chincschc onder danen dezelfde rechten zullen -genieten cn op dezelfde rechten oansproak zullen hebben els de Engelsche onderdanen in het betrokken cc- bicd. Tsjen antwoordde hierop, dot hij dc eer had op zijn beurt de Engelsche regecring tc ver zekeren, dot dc Chineesche overheden van hun kant eveneens alles zullen doen, wat in hun vermogen ligt, om het nakomen cn het suc cesvol werken van dc betrokken overeenkomst to vei zekeren cn dat, voor zoover het do Chi neesche overheden betreft, geen onderscheid ten nadcclc von dc Engelsche belangen in het bestuur van het nieuwe district zal worden gemaakt. Later legde Tsjen nog een nieuwe verklaring af. Hij zcide, dat dc berichten, welke dc na tionalistische regecring van verschillende zij den heeft ontvangen, het noodig schijnen te maken om de nationalistische politiek ten op zichte van dc concessie en dc international® nederzettingen nog eens uiteen tc zetten, ten einde mogelijke misverstonden te vermijden cn onnoodigc bezorgdheid, cn vrees weg to nemen. In het manifest van 22 Januari heeft do nationalistische regecring hoor voornemen en haar bereidheid tc kennen gegeven, om allo vraagstukken, welke er hangende zijn tusschen het nationalistische China en de buitcnlond sche mogendheden, te regelen door onderhan delingen cn overeenkomsten. De nationalistische regecring wenscht dui delijk te doen uitkomen, dot wijzigingen var» den status der concessies cn internationale nederzettingen, waar ook in Chino gelegen, vm» een zóó vitaal belang zijn, dat geen plaatselijk® of andere Chineesche overheden, behalve do nationalistische rcgcering, alleen doorovcr met dc betrokken buitcnlondsche mogendheden ka® onderhandelen. O'Malley heeft noto van deze verklaringen genomen, doch wat het loatste punt betreft, heeft hij doen opmerken, dat dc Engelscho regecring zich niet verbindt to weigeren in onderhandelingen tc treden met Chinecsch® overheden in ccnig onder deel von China met betrekking tot vraagstukken, dio zich mochten voordoen in het gebied, wnar dergelijke over heden op het oogenblik dc facto het gezag uitoefenen. Tsjen heeft ook tc kennen gegeven, dot de nationalistische regeering nota heeft genomen van do verklaring, door Chamberlain op 10 Fe bruari in het Lagerhuis afgelegd omtrent de wijziging van het oorspronkelijk plan, voor het concentrrcren van troepen, wuprdoor het thans mogelijk is geworden, om over tc gaan tot het sluiten en het onderteekencn van de overeen komst betreffende het gebied der Engelscho concessie te Hankau. De nationalistische re gecring protesteert echter tegen het landen van Engelsche troepen in dc internationale ne derzetting von Sjanghai en tegen alle vergrij pen, die daarvan het gevolg kunnen zijn. Vorder heeft dc nationalistische rcgcering doen opmerken, dat de regelingen betreffend® den status van het gebied, tot nu toe bekend als do Engelsche concessie tc Hankau, niet bo- dccld zijn als een precedent voor de rcgcering von den toekomstigen status van cepige En gelsche of andere concessies elders in China Chamberlain voegde hieraan toe, dot hij O'Malley opdracht heeft gegeven om he.t Tsjen in den loop der onderhandelingen duide lijk te maken, dot de Engelsche regeering zich o! haar rechten moet voorbehouden om over haar t.oepen tc beschikken, zooals dit noodig mocht blijken ter bescherming von hc( leven der Engelsche onderdanen in Chino. Clvncs en Lloyd George wcnschtcn uit naam van de arbeiderspartij en van de liberale partij den minister van buitcnlondsche zaken geluk met de onderteekening van dc overeenkomst. Lloyd George stelde de vraag, of cr onder handelingen aan den gang zijn met de regee ring tc Peking of eenige ohdcre regeering, welke het gezag te Sjanghai uitoefent omtrent dc concessie aldaar. Menschelijkc gelukzaligheid bestaat in den arbeid die met surges wordt bekroond. ARISTOTELES. naar het Engclsch van E F. BENSON li Maar dan, met deze mogelijkheden in het verft i ooruitzicht, in verband waarmede hr.ar besluit eenige bctcekenis had, was het dan eigenlijk wel rechtvaardig tegenover Hany, hoe verschoonend en kiesch mogelijk het dan ook geschiedde, om de smet, die cr op zijn naam kleefde, bekend te maken? Lady Oxted had reeds lang geleden bij zichzelf uitgemaakt, dot de zaak dood en begaven was. Indertijd, was het niet meer geweest dan een onbewezen er» ddisterc verdenking, ofschoon voorzien van al de geheimzinnige levensvatbaarheid een kwaad gerucht eigen, maor was het nu aan haar, die altijd beweerd had, dat een kwaad gerucht te verspreiden, maar een graadje minder was, dan om er een te bedenken, om welke reden dan ook, deze verdenking weer op te rakelen Deze gedachte was haar afschuwelijk; en Evie s moeder, had, zooals het bleek uit de verhalen van het meisje zelf, denzelfden tegenzin er in gehad. Maor dat was zeker, dat als de naam genoemd moest worden, het nu gedaan moest worden, want, veronderstellend, dat de twee zich niet tot elkaar zouden aangetrokken voe len, dan zou het nu niet meer kwaad doen, don later, maar indien de verhouding wel in niger werd, dan was het beter haar in dc ge boorte te smoren, dan om haar eerst aan te wakkeren en dan te vernietigen. Nog een derde alternatiefbleef er over dat was om aan mrs. Avlwin te schrijven en een voudig te zeggen, dat Harry Vail een intiem vriend van haar was, dat hij een beminnelijk jongmcnsch was van onbesproken gedrag en karakter dit was zij ten minste wel ver plicht van hem te zeggen en te vragen wat de moeder wilde. Maar zij voelde, dot zij eigenlijk moest blozen over zoo'n brief, zelfs al was zij heel alleen. Wat een schandelijke koppelaarster zou zij dan lijken Dc we-gschaal sloeg weer terug. Zij nam nu de plaats van dc moeder in, en de moeder hud zelf gezegd, dot zij liever niet had, dot het meisje den naam te weten kwam. Die wcnsch was Lady Oxted toevalligerwijs ter ooro ge komen, cn nu, dot zij dien kende, moest zij dien ook eerbiedigen. Het was eigenlijk even goed als een belofte Na de thee was Evie naar haar kamer ge gaan en Lady Oxted was bezig het geval van alle kanten te bezien, totdat de bel luidde om zich te gaan kleeden. Maar die bel deed hoar aan hoar diner denken, en nu voor ceist be dacht zij zich, dat Harry dien avond zou ko men eten, zoodat zij spoedig haar besluit moest nemen En ofschoon zij wel niet verwachtte, dot hij dadelijk als hij de kamer binnenkwam, zich op zijn knieën aan de voeten van Evie zou werpen, kwam het haar toch voor, dn) zij, uls uitvoerende macht ter zijde werd gescho ven dat do oplossing van dit vraagstuk in jongere en sterker handen was don do hare. Zij vond in de hall een paar brieven voor haar en dc-ze meenemend, ging zij de trap op. ,,Het noodlot der Voils," zcide zij bij zich zelf en do zin vormde zich naar hoar passen bij iederen pus een lettergreep. Nog met dc brieven in dc hand, keek zij in Evie's kamer cn daar zij zog, dot deze zich aar» het kleeden was, ging zij nanr huor eigen ka mer on terwijl haar kamenier haar kopte, open de zij dc brieven Dc eerste was van Harry. „Heugelijke tijdingschreef hij. „De Grim- sions hebben influenza in huis, on hebben mij afgeschreven. Dus ik kan en wil cn zal Zon dag bij u komen op Oxted. Ik zie u wel van avond, maar moet u dit toch even schrijven „Kismet," mmpelde I.ndy Oxted, „of iets, dot cr heel erg op lijkt HOOFDSTUK VI Ontmoeting Het diner was afgeloopcn cn om elf uur wu» ren er nog maar een paar gasten van Lady Oxtel, die bleven. In één huis was cr een bol, in een andere een soiree, in een derde een concert °n ieder eischtc zijn rechtmatig deel, zoodnt op dir uur Harry Vnil en Geoffrey Langham alleen overbleven. Lord Oxted, hud zich. zooals zijn gewoonte was, zoodra zijn plichten als gastheer het toelieten, zonder dot hij inbreuk maakte op dc beleefdheid, in zijn eigen kamer teruggetrokken, maar de twee jonge mannen bleven nog zitten, en vormden een huiselijk groepje Dc laatste paar maanden hod Harry zich zoo ontbolsterd, dat hij haast niet meer te her kennen washij, dc held van dat huiselijke feestje ter eere van zijn meerderjarigwording, nog geen half jaar geleden. Maar deze veran dering was niet het gevolg van een hevige om wenteling; zijn karakter was in het geheel niet ongelijk aan zijn normale ontwikkeling die ontwikkeling was slechts long tegengehouden, en daarom ging het in vergelijking nu des te sneller. Jarenlang had zijn eenzaam tehuis hem nis in een ijsmuur omsloten; het gebrek nor» vriendelijke warme belangstelling had hem op het pad geleid, dat voert nuar de groote on ontdekte eenzame velden van den kluizenaar; maar toen eenmaal dc aansporing .gegeven, de sprong in de wereld genomen was, was hij ontloken cn had hij zich met verwonderlijke vlugheid ontwikkeld Het gevolg von zijn een zame opvoeding openbuarde zich alleen nog, in een zekere teruggetrokkenheid en een nei ging om zijn eigen meester te willen zijn, en om als eer» heilige schat het recht te willen bewaren, zijn eigen opinie te hebben in zaken, die hem zelf aangingen; wel opmerkelijk op een leeftijd, waarop men anders behoefte heeft zijn innerlijke gevoelens voor bolnngstellcnde vrienden bloot te leggen. Lady Oxted gevoelde zich echter nu, zoo wel als bij andere gelegenheden, verplicht aan merking op hem te maken, en het scheen, dat de tegenwoordigheid van haar nichtje geen be letsel was voor haar openhartigheid. „Harry," begon zij op dezen avond, „je wordt lui en zelfgenoegzaam. Je bent hier in Londen om te trachten het leven te leiden van de menschen, waarmee jc omgaat, en inplaats doorvan onttrek je je er aan." Harry keek haar verwonderd aan na dezen onverwachten aanval en trok zijn stoel wat meer in den halven cirkel, dien zij bij het open raam vormden, want het was een fiecl warme avond, en de knarsen waren al long bezweken. „Nooit heb ik daarnaar getracht," zeide hij,. „en ik begrijp ook heelcmool niet wat u be doelt; maar ik zal het wel gauw begrijpen." „Ik zal probccren het je duidelijk te maken," zeide Lady Oxted. „Je hebt verkozen hier in Londen te komen en het dwaze cn ijdele leven te leiden, dat wij allen hier leiden. Dot is al om mee te beginnen, belachelijk van jc. Jo hebt niets noodig in London, en waarom een goed ontwikkelde jonge man door ooit neiging toe gevoelt, tenzij dot hij cr voor zaken moet zijn, gaat mijn begrip te boven. Waarom ben je nu niet op Vail om je bezittingen na te gaan, of waarom ga je niet eens op reis?" „Ik begrijp nog niet goed, wat u bedoel 1 met le zeggen, dot ik zou willen trachten het leven tc leiden van de menschen met wie ik omga," zeide Harry. „Daar kom ik zóó aon. Jc hebt verkozen deze drie maanden in Londen door tc brengen, zonder een andere reden er voor tc hebben don die ieder ander heeft. En nu je dit eenmaal doet, moet jc je ook gedragen zoo als iedereen. Bijvoorbeeld, toen mrs Morris je vanavond mee wilde nemen, hodt jc met hoor mee moeten gaan Lady Wraysbury vroeg je ook om mee tc gaan naar het concert van de Hamiltons, cn ook dat wei gerde je." „Zij wilde, dat u ook meeging," zeide Hor- rij „Zij vroeg het u ten minste," voegde hij cr bij. „Ik ben een oude vrouw, ik zit liever bij den huisclijkcn haard." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1