AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE EEMLANDER" Verhurinp van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handeiscredieten Incasseeringen Spaar-depnsitn's rente 4 AUDIOLA-RAÖK De Geheimzinnige Talisman. ABOÜIMMSPllIjS 75 "r*-1"- vo°'Amtrt- PRIIS DER ADVERIENTIEH EERSTE BLAD. BUITENLAND. Zonder Raam- of Buitenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Etfecten. I1 L. KLEIN, ütrechtschestr. 42M; BINNENLAND. FEUILLETf I. 25e jaargang No. 20t toort 1.10, |«r maand 0.75, Idem franco per post 3.~, per wtck toet era (is ▼erzckcnngtc^cn ongelukken) 0.17^. ulzondciiijke nummers f Cj)5. t Woenscag 23 Februari (927 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREA f ARNHEMSCHE POJRTWAL 2 A. POSTREKENING N° 47910. TEL INT 613. i van I 4 ccrc!» 1.05 mei inbegrip vao ccd bewijsnummer, elke «egel mee» 0.25, d'ensiaanb-e- dinqcn en Licldadi^heids-advc tentiën voor de helh der prijv Voor handel cu bedrijl bestaan xeei vooidcc'iR: ber»altn;en voor hel adver'.ecien ten# circu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraae toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. De Duitsche delegatie. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (V.D.) De rijksregee- ring heeft thans de Duitsche gedelegeerden voor de economische wereldconferentie be noemd en deze benoemingen ter kennis van het secretariaat-generaal van den Volkenbond gebracht. Tot gedelegeerden zijn benoemd de heeren von Siemens, staatssecretaris Lammcrs en dc oud-ministers Hermes en Eggert. DUITSCHLAND. UIT HET BEZETTE GEBIED. Een eigenaardig incident. Volgens een bericht uit Spiers reden gister ochtend om half elf een Fransche personen auto en een vrachtauto, waarin een officier, een gendarme, een beambte en een tolk uit Lachen bij Neustadt a. H. zaten, voor de gen darmerie in Linden voor De stationscomman- dant werd gearresteerd, het station met een Fransche gendarme bezet, die in het dienst vertrek bleef, tot de Duitsche wachtmeester von een dienstopdracht terugkeerde De Fransche vrachtauto reeds daarop naar Steinfcld, waar do stationscommandant even eens werd gearresteerd Op den terugweg nnar Linden haalden zij den Franschen gendarme wectr op. Dit geschiedde om half één, zoodat het station te Linden gedurende twe* «in door de Franschen bezet was. Er werden geen redenen voor de arrestatie der beide stationrcommandnnten opgegeven ENGELAND. DE GRIEP. Een verergering. De vorïge week stierven te Londen en in 105 andere steden 990 peisonen aan influenza tegen 759 in de voorafgaande week. FRANKRIJK. DE SCHULD AAN ENGELAND EN AMERIKA. Dc brief van Auriol san Malvy. Parij s2 2' Febr. (H. N.) De briet, welken de socialistische afgevaardigde Vincent Auriol tot Malvy, den voorzitter van d-- finanrieelc commissie der Kamer, heeft gericht om hem uit te noodigen van Poincaré nadere inlichtin gen te verlangen, waarom hij buiieu voorken nis van de Kaïmer aan Churchill toezegging heeft gedaan voor dc betalingen in het a.s. be- gTOOtingsjaar van een bedrag van i 5.000.000 op rekening van de Fransche schii' aan Enge land, heeft in politieke kringen in boo ge mate de belangstelling getrokken. Indewandelganger. van de Kamer werd gisteren dc- meaning uit gesproken, dat deze Lnef beschouwd moet wor den als een aanwijiring, dat de meerderheid van het kartel niet geneigd is orr zich door Poincaré te laten ringclooren. Poincaré heeft, na kennis te hebben genomen van het schrijven van Auriol, gisteren Malvy nog geantwoord De brief zal vandaag in de zitting de» finan- cieele commissie worden voorgelezen. Mocht Poincaré geen neiging tooncn aan het verlan gen van de commissie te voldoen, dan zal mor gen bij het debat in de Kamer over de aan vullende credieten van socialistische zijde een inteipellatie tot Poincaré worden gericht, ten einde hem te noodzaken de verlangde ophel deringen te geven. Malvy verklaarde tegenover een redacteur van het Journal, dat hij het nau welijks mogelijk achtte, dat Poincaré een debat in de Kamer zal kunnen vermijden over de vraag, of de regeering volmacht bezit om aan Franki'ijk en Amerika betalingen te doen. zon der dat de schuldovercenkomsten met deze bei de stoten zijn geratificeerd. PORTUGAL. NA DEN OPSTAND. Verbanning van dc leiders. Parijs, 2 2 Fcbr. (VD.) Naar uit Lissa bon wordt gemeld, zijn heden de leiders van den opstand in Portugal naar de Azoren en andere Portugcesche koloniën verbannen. POLEN. DE MOEILIJKHEDEN MET DUITSCHLAND. Warschau, 22 Fcbr. (H. N.) De Duit sche gezant te Warschau zal zich dezer dagen naar Berlijn begeven, teneinde rijkskanselier dr. Marx verslag uit te brengen over zijn on- deihandelingen tc Warschau, waar hij zoowel met waarschalk Pilsoedski als met Zalcski, den minister van buitenlandsche zaken, besprekin gen heeft gevoerd over de Duitsche voorstellen tot regeling van het vraagstuk der uitwijzin gen en von het vestigingsrecht. RUSLAND. HET BEVOLKINGSCIJFER. 1-15 millioen zielen. Blijkens de opgave van den leider van het centraal bureau voor statistiek bedraagt het aantal inwoners der sovjet-unie ruim 145 mil lioen tegen 101 millioen in 1987 cn 135 mil lioen in 1914. Van dit aantal wonen er 100 millioen in de sovjet-unie, 29 millioen in de Oekraine en zes millioen. in Trans-Kaukasië. DE VERHOUDING TOT ENGELAND. LitvinoTs opvatting. In een bijeenkomst van het centraal uitvoe rend comité der sovjet-unie heeft Litvinof ten aanzien der betrekkingen tusschen Engeland en de sovict-unie gezegd, dot achter de anti- Russische strooming in Engeland voormalige tsaristische agenten staan, die in Londen zijn gevestigd en daar hun oude betrekkingen in stand houden, alsmede een grootscheepsch cn machtig verbond van crediteuren, dat over aanzienlijke geldmiddelen beschikt. BRITSCH-INDIE. EEN BOEDDHISTISCH PRIESTER TN VRIJHEID GESTELD. De Boeddhistische priester en nationalisti sche le'der ïttama, die 8 October 1924 werd veroordeeld tot drie joa* celstraf wegens het houden van opruiende redevoeringen, is vol gens een bericht uit Rangoon op vrije voeten gesteld. CHINA. DE VERWARRING IN CHIN» Chinccsche oorlogsschepen wer pen bommen op Sjanghai. Soen Tsjotv.r» Feng op veg naar Sjang hai. Uit Sjanghai wordt d.d. 22 Febr. bericht, dat in de Fransche concessie vijf bommen zijn ontploft cn een gelijk aantal in do inlandsche wijk. Alle Fransche verdedigingscorpsen zijn gemobiliseerd Een kanonneerboot van Soen Tsjoean Fang, die in de rivier voor anker ligt, zou naai dc Zuidelijken zijn overgegaan en hebben ge poogd het arsenaal van Kiangnan te bombar deeren. Vier buitenlandsche huizen zijn ge raakt, maar geen enkele buiter.landci werd gewond. Ei zijn 800 soldaten van het Suffolk-regi men* ontscheept, om afdeelingcn Hindoes, die naar Hongkong tcrugkeeren, to vervangen. Er zijn nog 100.000 stakers. De postdienst is gedeeltelijk hervat. De scheepvaart is vrij wel lamgeslagen. De terechtstellingen duren voort, maar zijn minder talrijk. Nader wordt uit Sjanghai gemeld, dat alle Britsche troepen en matrozen, alsmedu de REC' AMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1 Met ons nieuwe 'ype R. M. 5 staat de Du- cretet weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestelJen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Amersfoort. Tol. <83. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. Ons groote succes zonder dakantenne prijs exclusief luids-irekerf 285 De beste en gemakkolijkste RADIC onbeperkte garantie. vrijwilligers, in het geweer zijn. De gepantser de auto-sectie der vrijwilligers is opgeroepen Fransche mariniers zijn in alle haast gezonden naar de strategische punten aan de grens der Ftcnsche concessie Het schieten der kanonneerbooten heeft een geweldige ontsteltenis in de Chineesche stad '•eroorzankt cn aanzienlijke opschudding in dc internationale nederzetting veroorzaakt, waai dc Chineesche vluchtelingen uit de inlandsche wijk binnenstrooinen Fransche mariniers met machinegeweren bewaken alle straten, die nao: de Chineezensted leiden. Volgens een Jopansch bericht trekken de troepen van Seen Tsjoea Fang thans de Jang-tsc over naar Nanking, klaarblijkelijk op weg naar Sjanghai. De poging van dc Chineesche kannonccr- bootcn Kiang-wei cn Kiangkong om het arse naal tc bombordecren is, aldus wordt vcrdci uit Sjanghai geseind, mislukt. Dc huizen van twee Amerikanen zijn beschadigd en er zijn twee Chineczen gedood. De bemanning van dc kanonncerbooten waren door de Zuidelijken omgekocht. Zij zijn van plan dc Wang-poe op tc varen en zich bij de Zuidelijken aan tc sluiten. Na het bombardement hebben dc Fransche kruisers Morne en Alerte hun kanon nen op de Chinccsche kanonncerbooten ge richt, maar niet geschoten. Een verklaring van den Engcl- schcn minister van oorlog. Sir Worthington Evons, Engelands minister van oorlog, verklaarde in een rede te Colches ter, dat Maandag, Dingdag cn Woensdag nog meer Britsche troepen Si*nghai zouden bei ei ken cn dat er dan een "oldocnde strijdmacht zou zijn tot het beschermen van het leven et het bezit der Britten, maar indien er geen aan val op het leven der Britten tc Sjanghai werd gedaan, deze strijdmach» nooit zou worden gebruikt. Een vraag in het Canadecsche Logeihinv. In het Canadcesche Lagerhuis dc vraag be antwoordend, of dc Canadecschc regering door de Engclsche regecring in eenig opzich* was geraadpleegd, alvoren° laatstgcnopmde besloot troepen naar China te zenden, ant woordde Lapointc, dc Canadecsche minister van justitie cn waarnemer! leader van ha» Huis, in negatieven zin. Dc overeenkomst inzake Kiockiang. Naar aanleiding van een verzoek om nade;o inlichtingen omtrent dc Britsche concessie «o Kiockiang verklaarde Locker Lampson, da or der-secretaris van buitenlandsche zaken, hot Lagerhuis, dat de overeenkomst HienaangnanJ*» 19 Februari tc Hankau werd gcteckend Zij be rustte op dcnzelfden grondslag als die blaf fende dc concessie te Hankau Zij bepaalde ook, dat, indien door het optreden of schuldig ver zuim van agenten der nationalistische regee ring tijdens dc jongste ongeregeldheden tc Kiockiang door dc Britsche onderdanen rerht- strcekschc verliezen waren geleden. Hp nationa listische regecring hun daarvoo- compensatie zou geven. O'Malley was thans op weg naar Kioekiang tot het bespreken von dc kwestie der compensatie met den Britschcn consul dna>- ter stede. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPE- NINGSMEMORANDUM. Het Japopschc antwoord. De Amerikaansche regecring tn dc persor ganen van allerlei kleur uiten hun groote vreug de over het antwoord von Japan op Ooolid- ge's voorstel tot verdere inkrimping der '/loot- bewapeningen. Kellog zeidc ten zeerste er kentelijk te zijn voor het antwoord de- Japan- sche regecring, waarin een geest van vriend schappelijke somenwerking tot uiting komt Een verklaring van Baldwin. j Bij dc opening van Dartmouth House, het hooidkwartier van dc „Englishspcoking Union", zeide de Britsche premier, dat hij van oor deel was, dat in de zaak van den vrede tus*» scher de volken van Groot-Brittannië cn Amerike een stap voorwaarts was gedaan, toen te Washington een overeenkomst tot stand kwam betreffende dc vlotensterkte. Voor zich persoonlijk sprekende, zou Baldwin maar al te gaarne zien, dot een nieuwe stap voor waarts werd gedaan volgens soortgelijke richt lijnen. Het Italiaonschc antwoord. Londen, 22 Febr. (H.N.) In de Italioan- scht antwoordnota cp het memorandum van president Coolidgf vestigt de Italiaonschc ic- geering volgens eer. berich» ui» Washington in de eerste plaats dc aandacht op de bizonderc positie van Ite!i<.' als zeemogendheid, waarna zij haar leedwezen betuigt, dat zij dc voorstel len, vervat in het memorandum van 10 Fcbr., niet kon aanvaarden. Wel heeft de Italiaonschc regecring dc grootste sympathie voor de ge voelens, woordoor president Coolidgc zich bij zijn voorstellen heeft loten leiden, doch Italic heeft zich reeds aangesloten bij dc internatio nale organisatie, die er op bedacht is de rust en den vrede von de wereld op een hechteren grondslag te vestigen Overigens meent de Italiaansohn regecring, dat de voorstellen van president Coolidge geen betrekking kunnen hebben op dc Itahaansche vloot, waarvan do begrooting slechts 500 millioen lire per jaar bedraagt. Wat het Europecsche contingent be treft, bestaut er volgens do opvotting der Ito- liannscho regecring een onloochenboo» verband tusschen dc verschillende soorten van bewape ning der afzonderlijke mogendheden, zoodot het niet langer mogelijk is gedeeltelijke maat regelen tc nemen, dia slechts op dc 5 grooto zeemogendheden betrekking hebben. De beper king der bewapening moet, wil zij succes heb ben, algemeen zijn. Verder vestigt de nota do» aandacht op dc ongustige geografische ligging van Italië, terwijl tón slotte Iatlic nog reke ning moet houden met dc overige mogendhe« den von de Middcllandschc Zee. Geen deelneming van Argentinië. Londen, 22 Febr. (H. N.) Volgens een bericht uit Buenos-Ayrcs heeft de Argentijn- srhc regecring bes'oten niet deel te nemen nnn do door prosid#>nt Coolidgc voorgestelde conferentie tot beperking van dc bewapening zee, doch den uitslag van dc ontwapo- ningsconferentio van Gorève af te wachten ZUID-AFRIKA. DE VLAGGEKWESTIE. De uit alle dcclen des land aaiiiengcstejdo romtr'ss'e van achttien kwam, aldus een be- rick* uit Kaapstad, bijeen tot het kiezen van eer ZuM-Afriknansche vlag uit vijfduizend ont- v'eepcn. die hoar werden voorgelegd. Luchtvaart. PINEDO S VLUCHT OVER DEN OCEAAN. Vóór dc haven gestrand. Markies dc Pinedo is gisterochtend om elf uur zijn vlucht over den Atlarttischen Oceaan bcgonn^r DP VLIEGDIENSTEN ENGELAND—INDIG. London, 2 2 Febr. (V. D.) Vier vliegtui gen van Cairo cn Karachi vertrekken morgen van Croydon met zeven passagiers, van wi<* vijf vrouwen. Tweede K&rcier. Aan den heer Lovink wordt in dc zitting van Dinsdag verlof vetleend tot het houden van een interpellatie over dc geruchten omtrent proefboringen op de Veluwc ten behoeve van de Amsterdamsche waterleiding. Aan de orde is dc voortzetting van de be handeling van het ontwerp tot opheffing van do privaatrechtelijke belemmeringen. Dc heer van der Waerden wenscht geen verdere bespreking von de bevoegdheid der openbare lichamen. De Minister wijzigt het ontwerp in dien zin dat boomen onder de olgcmeene regeling vol len behoudens daar waar spoed gewensoht ia. De heer Van Schaik licht een amende ment too tot uitbreiding van de gronden, waar op vernietiging van ministeiicolc besluiten kon ■•orden gevraagd Het amendement worot bestreden door do hoeren E b e 1 9 en v. d. Waerden, die toch* nisc.hn vragen niet aan den rechter willen voor leggen er. von het amendement vertraging van hc* werk vrcezen Kinderen moeien kinderen zijn. zullen zo eenmaal menschen wezen. J. P. HEIJE. naar het Er.gelsch van 1 E. F. BENSON. 14 „Wil ik hem soms voor u aansteken?" vroeg Harry, „en ik zit daar nu ook graag bij. Maar ik wil wel weggaan, als u dat liever hebt." „Ga je dan naar do soiree toe?" „Neen, cn ook niet naar hc» concur* Als ik wegga, dan ga ik naar mij" bed" „Je spreekt alsof je dc zes groote mogend heden vertegenwoordigt, en een ultimatum aan Helgoland zendt," zeidc Lady Oxted „Volstrukt nietals u mij wegzendt, dan zal ik gaan." Lady Oxied lachte. „Helgoland laat weten, dat de zes groote mogendheden nog den minuten mogen blij ven," zeide zij. Harry keerde zich weer tot Evie Aylwin, „Ja, ik ben het geheel met u eens," zeide hij ernstig, het gesprek weer opnemend, dat door de terechtwijzing ven Lady Oxted was onder broken. „Ik vind htt een pretrig gevoel te midden van duizenden menschen te zijn. die allen evenals gij en ik, hun verborgen paradijs of een geheime bron van geluk hebben, waar de wereld naar alle waarschijnlijkheid niets van af weet." Evie keek hem verrast aan. „Hebt u dan zoo een geluksbron, Lord Vail?'' vroeg zij, „hè vertelt u mij daareens van. Iets, dat zoo geheimzinnig is, is altijd belangwek kend." Harry lachte. „Het is „mijn Talisman"," zeide hij, „de Ta lisman der familie Vail." „Ga je heusch in dien onzin gelooven, Har ry?" vroeg Lady jOxted. „Ik begin er in te gelooven," zeide hij. „O, wat bent u toch vreeselijk, tante Vio let I" riep Evie uit. „laat Lord Vail het mij toch vertellen. He» is iets geheimzinnigs; ik ben er zoo nieuwsgierig naar." „Zal ik het vertellen? Ik zal het kort maken," zeide Harry, „ter wille van Lady Oxted," „Dc wou liever, dat u het lang maakte, ter- wille van mij," zeide het meisje, „maar doet u zooals u wilt Lad> Oxteci zuchtte opzettelijk heel hard, „min. arme lieve HarryI" zeide ze „Geoffrey loten wij ir. der tusschentijd maar ove: iets heel tastbaars spreker. „Je gaat immers naai de Beurs? Vertel mij eecs wat van de effecten en p-olongatiekoers, dat is een goed tegenwicht voor dei. onzin, dien Harry gaat vertellen. Ben jij em Bais sier?" Harry lachtte en trok zijn stoel dichter bij dien van het meisje. „Ik zal zacht spreken," zeide hij, „dan hinderen wij Lady Oxted niet en u moet mij beloven, dat u mij waarschuwt als ik u verveel. Moar u hebt het eigenlijk zelf aangehaald, want u vroeg mij naar mijn ge heimzinnige geluksbron. Nu dit is het dan." Een paar blauwo oogen, dio door het ge dempte licht violet schenen, keken hem aan toen hij zijn verhaal begon; in hoer oogen ke ken een paar bruine oogen. die zwart leken Hij vertelde haar van de oude geschiedenis van den beker, en zij luisterde met veel belang stelling naar het verhaal, dat zelfs geboeid zou hebben, al had een vreemdeling het haar ver teld Toen vertelde hii haar verder hoe hij hem op een zekeren wintermorgen op een zol derkamer gevonden had van do drie ongeluk ken, die hoe onbeduidend dan ook, hem na dien vondst getroffen hadden; en haar oogen, die tot nu toe, nu eens op hem, dan weer eens met opzet hier er daar naar gekeken hadden (hij had zijn oogen niet van haar af gewend), die nu eens gericht waren geweest op haar arm, terwijl zij bezig was de kant los te maken, die in haar bracelet was vast gaan zitten, en die dan weer haar vingers gevolgd hadden, terwijl deze de lijnen van het uitge sneden ivoor van haar waaier volgden, waren nu op eens geheel en al aandacht voor hem. Zi. zagen nu allecr Harry's groote donkere oogen of dc zich bewegende lippen, waarvar d» wooider kwamen Haai mond wes dooi de inspanning van het luisteer een weinig ge opend Even had zij ongeduldig een vlokje hna» weggestreken, dat over haar oor hing. maar het spel var. haai vingers mei den waaier ging nu werktuigelijk voort, zonder dat zij daarnaai keek. Het scheen wel alsof Harry ziji belofte was vergeter om het verhaal ter wille van Lady Oxted kort te maker er het integendeel me» opzet ter wille var het meisje langer maakte; want het belangrijke gesprek over ef- fectenkoersen er baissespcculanter. was al lang afgcloopen. voordat hei verhaal geëindigd was. Eindelijk zweeg Horry's stem en ei volgde een oogenblik van stilte, ofschoon zij elkaat nog aankeken. Toen slaakte Evie onwillekeurig eer diepen zucht en fronste hooi wenkbrauwen. „Gooi hem weg. Lor.l Vail." zeide zij. „ver weg, waai u hem niet meer kunt terugvinden He» is een .afschuwelijk ding 1 En toch. en toch, hoe kon men het eigenlijk gelooven Het ding is van goud en edelgesteenten en verder niet Hè, wat zou ik het toch graag eens willen zien f Hij moet wel prachtig zijn, die Talisman van u. Moar toch is het vreeselijk. Mnor hoe kan def uw geluksbron zijn Harrv stond op. Als hij al niet in ernst was, dan deed hij toch heel echt ilsof hij 't was „Begrijpt u dat zelf ook niet?" vroeg hij, „het versje luidde wel: Is Voil's beker weer ver schenen, vrees don allerwegen, vuur en vorst en regen; maar bedenk eens-hoc de beker ge noemd wordt: dc Talisman der familie Vail en dr Vails nu dot zijn mijn oom en ik, O, ja, il: vergat nog iets te vertellen Nu pas twee dogen geleder heeft mijn oom het sleuteltje var 't étui gevonden Het was op slot, toen ik hen vond er toer hebber wij hem openge broken Welnu, ik viel in het vuui ik vottf kou dooi den regen en ik verstuikte mijn enkel dooi de vorst B. heb mijn tol betaald aan den Talisman Begrip u dus niet. dat ik ei nu mijn gelul, var verwacht Misschien is het al begon nen." voegde hij cr bij „Hoe zoo vroefc het meisj - onbevangen, wan» zij wis: dal hij geen mar was om doel- looze complimentjes te maken. „Sinds ik hem gevonden heb, ben ik begon nen een mensch te worden," zeide hij ernstig. „Het is heusch waar, zes maanden geleden had ik geen vriend op dc wereld, behalve Geof frey" „Wat zeg je daar van mij?" vroeg Geoffrey, die een partijtje piket speelde met Lady Oxted. I „Ik zei alleen maar, dat je nog zoo kwaad niet was, als jc cr uitzag," zeidc Harry, zon der zich om to keeren, „ik spreek geen kwaad van je, Geoff." Daarna vervolgde hij weer op gedempten toon„En toen, nadat ik onzen Talisman gevonden had, werd ik och, ilc v/eet niet zoo precies wat ik werd moar ik werd, zooals ik nu ben ren minsteHij leunde weer achter in zijn stoel, terwijl hij eeu weinig bloosde over deze onwillekeurige uiting van zelfgenoegzaamheid „Natuurlijk nis ik het 'smorgens nuchter bekijk cn als ik mijn verstand gebruik, moet ik zeggen, dat ik er nier in ge loof," vervolgde hij, „maar die drie kleine ge beurtenissen, die zoo dodelijk volgden, nadat ik den Talisman gevonden had, kwamen toch wel heel toevalüg. In ieder geval vind ik het prettig te denken, dat hoogst waarschijnlijk de ze drie kleine ongelukken gevolgd zullen wor den door een heel groot geluk. Dot is mijn ge heime geluksbron dc gedochte aan iets goeds dat mij zal overkomen En daarna, daarna zal ik den Talisman onder mijn voeten ir» stukken kapot trappen en do overblijfsels naai de vier windstreken vcrstrooionl" Er volg- <1 een oogenblik van stilte, toen hij, met een weinig luide? stem deze achteloos ncergewor- p*r woorden, die toch een zekere klank van waarheid inhielden, uitsprak Maar nauwelijks waren zij uitgesproken of Evie veranderd© van stemming „O, dot moet u niet doen." riep zij uit, „u zou het toch niet ove» u kunnen verkrijgen zoo iets moois te vernietigen. Die stenen van, smaragd en al die kostbare diamanten. Hè, het doet mij watertonden als ik er aan denk. Ik houd zoo van edclsteerienl* (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1