DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEHIENTSPRUS ™ndeD VOOT *mm PXIIS DER ADVERIEHTlEü EERSTE BLAD. Ontvangen Maison de Nouveauté, BINNENLAND. We laargang No. 202 loort 2.10, p«r maindf 0.75, Idem franco per post f 3.—. per week (mei cratU Terrekcr qg tegen ongelukken) 0.17A afzonderlijke nummers C.05. ERSFOORTSCH DAGBLAD Dondercfag 24 Februari 1957 li DIRECTEUR-UITGEVER: 3. VALKHOFF. BUREA'J ARNHEMSCHE POJRTWAL 2A. POSTREKENING N# 47910. TEL INT 613. van I I rege's 1.03 mei Inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meet 0 25. d'cnMaanb-e dingen en Llcldadl«heid$-adve tentiën voor dc helft der prijs. Voo» handel cu bcdrijl bestaan teei vooidee'igc bepalln-*cn voor het advcrtecren hene circulaire, bevallende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. OUITSCHLAND. DE PRUISISCHE LANDDAG. Moties van wantrouwen ver worpen. B e r 1 ij n. 2 5 F e b r. De Pruisische land dag heeft de motie van wantrouwen der com munisten tejjen minister Hirtsiefer met 224 tegen 47 stemmen verworpen. Voor stemden de communisten en völkischen. De comma nistischc motie van wantrouwen tegen den m inistcr van ceredienst, dr. Becker, wegens zijn houding in de concordaatskwestie, werd met '210 tegen 194 stemmen (Duitsch- nationolen, Duitsche volkspartij, völkischen en communisten) verworpen. B e r 1 ij n, 2 3 F e b r. (V. D.) De Pruisische regeering heeft bij den landdag een wetsont werp ingedliend, om twee millioen mark te voteeren vcor verderen aanleg van locaalspoor- wegen. Berlijn, 23 Febr. In den Prvrisi- schen landdag is van Duitsch-nationale zijde een interpellatie ingediend, betreffende eenigc uitlatingen van oberproesident Hörsing. Volgens berichten in de bladen zou Hörsing op 20 Februari j.l. in een vergadering van le den der rijksbanier te Maagdenburg gezegd hebben: De eed van trouw aan dc republiek, door een monarchist afgelegd is bedrog jegens de kiezers óf jegens de republiek. In de interpellatie wordt gevraagd, of der gelijke uitlatingen vereenigbaar zijn met de verordeningen van den minister van eeredienst over het recht van vrije mceningsuiting van ambtenaren. Zoo niet, welke maatregelen de minister tegf<:n Hörsing denkt te nemen. B c r 1 ij n, 2 3 F e b r. De heden gehouder. zitting van den Pruisischen landdag was voor verreweg het grootste deel gewijd aan de be raadslaging over twee wetsontwerpen inzake het thema--Groot-Hamburg. De stad Hamburg verlangt van Pruisen een afstand van gebied, welke de oppervlakte der gemeente Hamburg met 190 pet. zou vergroo- ten cn het aantal zijner inwoners met een derde zou vermeerderen. De Pruisische regeering staat hier afwijzend tegenover Een overeenkomst met Hamburg is nauwelij'ks te bereiken. Behalve de Duitsch-Hannoveranen en de communistt'-n staan alle partijen van den land dag achter de Pruisische regeering DE IWINISTERCRISIS IN SAKSEN.""" Bellijn, 23 Febr (V.D.) De vroegere rijksministeT van binnenlandsche zaken, Külz, heeft den Snksischcn minister-president ver zocht. of te zien van zijn benoeming tot minis ter van binnenlanldsche zaken ven Saksen in verband met de tegen zijn benoeming gemaakte bezwaren. DE FRANSCHE TROEPEN IN HET SAARGEBIED. Een compromis gevonden. Keulen, 23 Febr. De correspondent dei Kölnische Ztg bericht uit GenèvcNaar ik verneem, bevat het door het Volkenbondsse cretariaat -ontvangen rapport der regeerings- commissie voor het Saargebied over de Fran- sche troepenbezetting, dat in de Maortzitting van den raad besproken zal worden het vol gende com promisvoorstel De Fransche troe pen zullen officieel het Saargebied verloten Om het dcwrtochtverkeer der troepen uit het bezette Duitsche gebied te beschermen, zullen echter 800 man in het Saargebied achterlij ven, ter beschikking eener spoorwegcommissie, die nog opgericht moet worden. Deze 800 man zoudev» als internationale politietroepei, georganiseerd en gekleed worden Bovendien zou de regeringscommissie in geval van nood een beroep kunnen doen op dc in dc buurt gestationneerde Fransche troepen. Dit voorsiel is door de regeeringscommissi© met 4 stenv.men tegen I aangenomen en had, zooals beweerd wordt, voordien reeds, een on derwerp van onderhandelingen uitgemaakt tusschen Dtritschland en Frankrijk. DE INCIDENTEN IN BEZET GEBIED. Arrestaties. Berlijn, 23 Febr (H N.) Te Winden en le Steinfeld in den Paltz zijn gisteren, zooals gemeld, de commandanten der Duitsche gen darmerie door Fransche soldaten gearresteerd. Volgens de „B. Z." houdt deze arrestatie ver band met een voorval, dot zich 15 Februari te Kopsweyer heeft afgespeeld. Een groep van 17 jongelieden, die zich voor het Fransche vreemdelingenlegioen hadden laten aanwerven, was toen onder begeleiding van een Fransch soldaat op weg naai het gar nizoen te Weisenburg, doch werd door de Duilsche gendarmen aangehouden en naar Karlsruhe gebracht, omdat men vermoedde, dat er misdadigers onder hen waren. Te Karlsruhe bleek, dot werkelijk 3 personen waaronder een ernstig misdadiger, onder hen waren, die door de politie gezocht werden. De Framrche soldea* weigerde zijn papieren aan de Duitsche gendarmen te toonen, waarop deze hem te Kopsweyer uit den trein zetten. Op aanwijzing van dezen soldaat zijn thans de arrestaties te Winden en Steinfeld geschied. HET LOONCONFLICT IN DE METAAL INDUSTRIE. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. De Duitsche metaal- arbeidersbond heeft de arbitrale beslissing voor de metaalindustrie, noordwestelijke groep, die de bedrijven van Dusseldorp tot Hamm om vat, aangenomen. De vakvereenigingen zullen vragen om bindendverklaring der arbitrage, die door de werkgevers afgewezen is. j BRAND IN DEN KEULSCHEN DOM. Voor de eerste maal in 600 jaar. iCeulcn, 2 3 Febr. (V. D.) Door het heet» loopen van een transformator is hedenmiddag in den Keulschen Dom brand ontstaan, waar door kostbare vensters, die daar ter plaatse zijn aangebracht, in groot gevaor kwamen. Het vuur kon echter spoedig worden bedwongen. Dit is voor de eerste maal over een tijdsbestek van 600 jaar, dat de Keulsche Dom door brand werd bedreigd. ENGELAND. ENGELAND EN RUSLAND. Londen, 23 Febr. (H. N.) Vandaag Is aan den zaakgelastigde van sovjet-Rusland te Londen een nota van de Engelsche regeering overhandigd, waarin de sovjet-regeering ge waarschuwd wordt, dat haar vijandige propa ganda het onderhouden van de gewone diplo matieke betrekkingen met Engeland in gevaat brengt. De nota wijst er op, dat de relaties tusschen Engeland en Rusland, zooals bekend, van on- bevredigendon aard blijven. Zij brengt in herin nering, dat de sovjetregeering op 4 Juni 1923 plechtig een overeenkomst ondertcckend heeh, waarin de sovjetregeering zich verplicht, niet met geld of op eenige andere wijze personen, lichamen, agentschappen of instellingen te steu nen, die zich ten doel stellen, ontevredenheid te verspreiden of een opstand te verwekkeii in een gedeelte van het Britschc rijk, cn hnar ambtenaren aan te sporen deze voorwaarden volledig en voortdurend in acht te nemen. Voorts wordt er aan herinnerd, dot Ramsny Macdonald, als minister van buitcnlandschc za ken, deze overeenkomst heeft aangehaald in zijn nota van 24 October 1924 aan Rokowski en verklaard heeft, dat geen regeering ooit eer» overeenkomst met ccn buitenlandsche regee ring zal dulden, terwijl te gelijkertijd een pro pagandistisch lichaam, dat georganiseerde be trekkingen met deze buitcnlandschc mogend heden onderhoudt, de onderdanen van de an dere mogendheden aanmoedigt en zelfs gelast, om samen te zweren en revoluties te ontwer pen, teneinde deze regecring ten val te bren gen. Een dergelijke handelwijze is niet allee.n een ernstige inbreuk op de regels van de interna tionale gemeenschap, doch tevens een schen ding van plechtige verplichtingen, welke her haaldelijk tegenover dc Engelsche regeering zijn aangegaan. In den verderen inhoud van de nota wordt gezegd, dat ondanks deze waarschuwing het bij meer dan één gelegenheid noodig is geweest, de aandacht van den sovjetvertegenwoordiger in Engeland te vestigen op dc aanhoudende schending van deze plechtige verbintenis. Zoolang de tegenwoordige leiders der unie van de socialistische sovjet-republieken tevens leden van het politieke bureau zijn, dat in wcr- lijkheid het gezag m de unie uitoefent of zoo lang de sovjetgezanten in het buitenland voortgaan, om in het openbaar, zich tegen En geland uit te laten of voor een wereldrevolutie te pleiten, is geen verbetering mogelijk Deze houding in het openbaar van personen, die hoogere posities in Rusland bekleoden, is bovendien in het geheel niet in overeenstem ming met de betuiging van troeden wil, spe- cioal door de vertegenwoordigers van sovjet- Rusland in Engeland gegeven Zoo heeft b v. Krassin, de overleden zaakgelastigde van sovjet-Rusland te Londen in October j.l. ver klaard, dat hem opgedragen was, mede te dee- len, dot het de oprechte wensch der sovjet regeering was, om de oorzaken der moeilijk heden uit den weg te ruimen cn vriendschap pelijke betrekkingen met de Engelsche regec ring tot stand te brengen Echter werd tegelijk een geregelde campagne tegen Engeland ge voerd, en zelfs dc commissaris voor buiten landsche zaken, die ten minste in naam deze instructies uitvaardigde, heeft zich pi t kunnen weerhouden om aan deze campagne dbel tc nemen. De Engelsche regeering weet wel, dat Tsjits- jerm en veliyi van zijn collega's, in den waan verkeeron, dat Engeland voortdurend bezig is samen te zweren tegen dc unie der socioMstische sovjet-republieken en tot dit doel nooit afge laten heeft, om de politiek van landen als Polen, de Baltische Stoten en Perzic te leiden- in een richting tgen sovjei-Rusland. Geen bestudeering van do politiek dezer lan den. geen onbevooroordeeld onderzoek der feiten en geen verzekeringen van de Engel sche regecring hebben deze obsessie, die even onlogisch als ongegrond is, kunnen wegnemen. Het voortduren daarvan kan alleen een ge volg zijn van dc gemoedsgesteldheid van de sovjet-overheden zelf cn van de daarmee sa menhangende lichtgeloovighcid, wat betreft de onjuiste berichten van belanghebbenden, welke deze informaties verstrekten. De noto maakt in het bijzonder melding van de vijandelijke redevoering, welke op 6 Dec. dooi Tschitscherin te Berlijn is uitgesproken, waarin hij verklaarde dat het Engelsche tijd schrift „Near East" Pcrzië bedreigd heeft, dat Engeland troebelen zou verwekken, indien Per- zië zich niet naar de verlangens van Engeland wenschte te schikken. De nota wijst er op, dat een onderzoek aan getoond zou hebben, dat een dergelijke be dreiging in bedoeld tijdschrift niet is uitge sproken. Dezelfde lichtgeloovighcid cn vijandelijkheid blijkt uit een redevoering van den volkscom missaris van oorlog, gericht tot den nieuwen commandant en de politieke arbeiders in het sovjet-leger op 17 September en uit een ar tikel in de „Pravda" van den ondcrcommissa- ns van oorlog, van 15 September. Dc nota herinnert er aan, dat Kameneff, de sovjet-gezant, onlangs, naar gemeld wordt ver klaard heeft, dat de communistische leiders te veel aandacht aan het binnenlandsch welzijn van de unie wijden, in plaats van hun pogin gen te concentrceren op de buitenlandsche re volutie. Nog vijandelijke^ tegenover het Engelsche rijk is het voornaamste orgaan der communis- WILLEH GROENHUIZEN LAHOCSTRAAT 41AMIRS*OOAT 9pcdul adres torn Tronw-cD VaiorwQsrtiiQen DE NIEUWSTE' ZOMERSTOFFEN. SPECIALE AANBIEDING. Onze Bcatrys kous, Fil d'ecossc met zijde 1.45. UTR.WEG 38. TEL. 302. tische partij dot uit politici bestaat die, zoools reeds gemeld, de werkelijke Russische regec ring vormen cn met hoor vereenzelvigd moe ten worden. De nota citeert uittreksels uit de redevoeringen van Bocchorin, een der voor naamste leden van het politieke bureau, waar uit diens houding voldoende blijkt. De politiek van de aanvullen op de Engelsche belangen in China aan tc moedigen en tc steu nen is openlijk erkend door Korachon, den vroegeren sovjet-gezant te Peking in diens re devoering te Wladiwostok. Het vijandelijke karakter van den inhoud der sovjet-bladen is ook bekend. Afgezien van andere bladen wordt op dc Izvestia, het offi- cieele orgaan van dc centrale executieve com missie der sovjet-unie gewezen en op het feit, dat de sovjet-regcering direct verantwoordelijk is voor hetgeen in dit blad verschijnt. In een bijvoegsel tot de nota worden de hoofdartikelen en manifesten afgedrukt, ge richt tot de Engelsche communisten, welke in dc Izvestin verschenen zijn, om dc staking van verleden jaar in Engeland aan te moedigen en ook artikelen over de zoogenaamde Engel sche machinaties in Pcrzië. Ook wordt melding gemaakt van dc zeer buleedigcnde cn misleidende plant op dc voor pagina in het nummer van 29 December, waarin Chamberlain afgebeeld wordt die de executie der communisten in Lilauen toejuicht De noto besluit, dat de Engelsche regecring, in verbond met deze betreurenswaardige hou ding der sovjetleiders, geen pion heeft, om daarover ccn dispuut te beginnen. Dc aange haalde redevoeringen en artikelen in dc offi- riecle organen zijn onloochenbare feiten, waar over geen gedebotteer mogelijk is. Ook kan de sovjèt-regr /ring zich niet aan de illusie overgeven, dat deze gevoelens in Engeland onopgemerkt zijn gebleven De nota verklaart, dut de Engelsche regee ring zich niet in de binnenlandsche aangele genheden van Rusland wil mengen. Wat de Engelsche regeering verlangt is, dot de sovjct-regcering zich van vijandelijke han delingen of propaganda tegen Engelsche be langen of onderdanen onderhoudt. Zij acht het noodzakelijk de unie der sovjetrepublieken zoo ernstig mogelijk te waarschuwen, dat er gren zen zijn, die niet overschreden kunnen worden, zonder het gevaar, dut dc openbare meening in Engeland in beweging komt en dat het voortduren van dergelijke handelingen vroeg of laat onvermijdelijk de opheffing van de handelsovereenkomst, waarvan de bepalingen zoo flagrant geschonden zijn, opgeheven wordt De Engelsche regecring vertrouwt dot dit protest en deze waarschuwing door dc Unie met dc noodige aandacht zal worden ontvan gen en dat cr geen verdere redenen tot beklag meer gegeven zullen worden. BELGIE. HET DECAT OVER DE VOLMACHTEN. Brussel, 23 Febr. Dc kamer hqeft met 119 tegen 5 stemmen cn 10 onthoudingen een motie van vertrouwen in de regeering aan genomen tot besluit van het debot over de periode der regceringsvolmachtcn. ITALIË. VENETIK ..VASJELANDSSTAD" Rome, 25 Febr. (Tel.) Mussolini heeft zijn goedkeuring gchec'tt aan een plan, volgens hetwelk de verbinding van Venetic met het vasteland van Italië ook voor voetgangers er, voertuigen door verbreeding der bestaande spoorwegbruggen zal worden uitgebreid. Met betrekking tot dit project waren groot© mecningsverschillcn ontstaan, daar Venetië zich ertegen verzet een vastclandsstod tc wor den. De eischen van het moderne verkeer heb ben echter bij Mussolini den doorslag gegeven CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Londen. 2 3 Febr. (H. N.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat generaal ïsjang Tsjoen Tsjong te Nanking is aangekomen en volgens de met Sun lsjoean Fang getroffen overeen komst het bevel over deze stad op zich heeft genomen. De troepen van Fengtien hebben den spoor weg ten Zuiden van Nanking bezet, waardoor het aan de 32,000 pion van het Noordelijke leger, die te Nanking zijn aangekomen, moge lijk wordt, spoedig deel tc nemen aan de ver dediging van Sjanghai. Alles wijst er op, dat Sun Tsjoean Fang als militair leider heeft afgedaan. Twee kruisers in beslag genomen Sjanghai, 23 Febr. De plaatselijke autoriteiten hebben de twee kruisers, die ver antwoordelijk zijn voor het bombardement dei stad, in beslag genomen. De bemanningen wa ren echter reeds gevlucht. Nnar verluidt, is minstens een granaat in de internationale kolonie terecht gekomen, zon der evenwel te ontploffen. Dertig duizend arbeiders in de katoenindus trie hebben he* hervat. DE MOGELIJKHEID VAN EEN COMPROMIS. Peking, 23 Febr. In een interview met een buitcnlandsch correspondent, verklaard© general Jang Joe Ting, dc chef von Tsjnng Tsa Lin's staf, dat steeds dc mogelijkheid be staat, dat alle partijen in China vroeger of later tot een compromis komen. Nadrukkelijk voegde hij er echter oon toe, dat de tijd voor ccn compromis met de Zuide lijken nog niet gekomen is, want dc Fengtien partij (de partij von Tsjang Tso Lin) heeft be zworen tegen dc rol die dc sovjets in dc roods- zitingen van het Kocomintong spelen. Zoo long de Russen daor zijn, is er geen verzoening mogelijk. Wij vechten niet tegen zenerooi Tsjiong Kai Shck, den opperbevelhebber der Zuidelijke Contonneezcn, wij vechten tegen de Russen. RUSLAND. SPOORWEGONGELUK. Riga, 23 Febr. (V. D l Uit Moskou wordt gemeld, dat heden op de Moerman-spoorweg een treinbotsing heeft plaats gehad, waarbij iwce personen werden gedood cn acht gewond. VEREENIGDE STATEN. GARIBALDI OP CUBA. Havana, 23 Fbr. Kolonel Garibaldi Is uit Engeland hier aangekomen. Op het lao'stc oogenblik wos hem toch nog vergunning ver leend. om aan lnna tc komen, zulks no inter ventie van een aantal vooraanstaande Cuba nen, die zich voor hem intercsscercn. Kolonel Garibaldi weigerde ecnigo verkla ring nf te leggen. Gemeld wordt, dot het stnntsdepartement tc Washington oon de Fransche regeering om een officieel rcloas over het geval-Gariboldi heeft verzocht. Tweede Kamer, Aon de orde wos Woensdag dc voortzetting van dc bespreking van het ontwerp tot nader© voorziening ten aanzien van dc heffing det vermogensbelasting, verdcdigingsbelasting I en de inkomstenbelasting. De heer J. Ter Laan goot met het ont werp mee, doch bepleit de behartiging der be langen von het jongere personeel bij dc Re gistratie. De heer Van G ij n sluit zich aan bij der» heer Oud. De heer Von Vuuren beschouwt het ont werp als een eerste stap in dc goede richting. Hoe verder dc Minister goat naar fusie, ho© liever dit spreker is. Minister Dc Geer zegt, dat van eenzijdige voorlichting geen sprake is. Dc inkomsten- er» vermogensbelasting behoort economisch in één hand. Deze somcnvocging is ccn belang rijke stap in de inrichting der fusie. Het con tact tusschen beide diensten blijft bestaan. Het wordt alleen verplaatst. Met persoonlijke be langen zal zooveel mogelijk rekening worden gehouden. De minister dient nog een noto van wijziging in, om de administratie in de richting von een fusie werkzaam tc kunnen doen zijn, zonder verder wettelijke voorzieningen. In verband hiermee trekt de heer Oud het door hem in gediende amendement van dezelfde strekking vn._ De heer Van G ij n verdedigt een amende ment om den inspecteurs de bevoegdheid tc geven ongewenschte gemachtigden te negce- ren. De Minister neemt het over. Het ontwerp wordt z h. s. aangenomen. Aan de orde is het wetsontwerp betreffende de schadevergoeding aan Naarder kweekers. De heer D u ij s meent, dat het ontwerp nood gedwongen moet worden aangenomen, doch dat het aan kweekers geen recht geeft Voor spreker is de zaak chter niet uit. Vele kwee kers worden door dit ontwerp niet geholpen Spr. vroagt toezegging dot dc kweekcrscre- dieten zullen worden geschrapt Dc heer Lovink sluit zich aan bij den heer Duijs en vraagt een deskundig onderzoek naar geleden schade. De heer Oud zal zich onder ernstig protest bij het voorstel neerleggen. Minister D c Geer meent, dot de kweekers geen recht hebben op schadevergoeding, om dat dc schade van zelfden aord is als die, ge- 'eden door alle andere hondelaren ten gevolge van de regeeringsmoatregelen in oorlogstijd. Het kweekerscrcdiet zal niet met een uitkec- ring gecompenseerd worden, doch blijft bc- staan, el worden steeds regelingen getroffen. Bij zijn repliek zegt dc Minister nog, dat voor een nieuw deskundig onderzoek geen aan leiding is. Het ontwerp wordt z. h. st. aangenomen. Na aanneming van eenige kleine ontwerpen, w. o. afschaffing van het college van zetters voor de directe belastingen, is aan de orde de begrooting Suriname Dc heer IJ z e r m a n constateert dat de re geering in de blijde boodschap van den On- dememersraad een richtsnoer heeft gevonden voor Kaar beleid. Dc minister diende meer ge reserveerd te staan tegenover de menschen van den Ondernemersraad. De heer Drooglcever F o r t u ij n (v. b.) verwacht van dc maatregelen der regeering een grootcr bloei der landbouwbedrijven. Spr. dringt aan op goede voorlichting voor den landbouw en waarschuwt tegen te grooto verwachtingen van dcccntralisotie. Do vergadering wordt verdaagd. Berichten. HET NEDF.RLANDSCH-BELGISCH VERDRAG. Geen strijd met dc Grondwet. In „Dc Volkenbond" zijn thans do antwoor den verschenen van dc hooglccraren Anema, Van der Grinten, Krabbe, Kranenburg. Van dor Pot cn C. W. de Vries op dc vraag of het ont- werp-tractaat met 'België ongrondwettig is of niet. Het Hbld. ontleent oon deze antwoorden het volgende Prof. Anema schrijft o.a. Hier in onze materie gaat het om do vraag of hij dc rechts vorming wanneer deze zich beweegt op internotionnnl-rech- tclijk terrein, deze rechtsvorming kon wor den beperkt door bepalingen, geschreven voor zuiver nationoalrcchtolijke betrekkin gen. Dit is natuurlijk uitgesloten. Dc Grond wet kon den Koning alleen opper-toezicht opdragen over den Nederlandschon water- stoot, niet over woterstaotsbclongen, die In beginsel worden behrerscht door interna tionaal, d. I hooger recht. Men kon beweren, dat men onzen inter nationalen facto' bij die ihternational© rechtsvorming ongenoegzaam heeft ver zorgd, maar nooit, dat men principieel heeft tc kort gednon aan de Grondwet. Uit de slotsom von prof. v. d. Grinten knip pen wij Wanneer Nederland, zich buiten zijn eigen nationale sfeer begevende, met een anderen staat tcznmen'ten aanzien von een bepaalde materie rechtscheppepd optreedt, behoeft deze gemeenschappelijke, interna tionale regeling dan ook niet tc eerbiedi gen dc grondwettelijke voorschriften, welke bij een autonome, nationale regeling be- hooren tc worden in acht genomen. An ders zou het werkingsgebied dezer voor schriften buiten zijn natuurlijke grenzen worden uitgebreid. Ook prof. Krabbe betoogt, dat dc functio van het parlement in deze aangelegenheid cr eene is van internationale rechts vorming. Do vorming van internationaal recht toch kon geschieden öf door organen ad hoe, welke dus door internationaal recht in het leven zijn geroepen (Permanent Hof van Internationale Justitie), óf wel de in ternationale gemeenschap neemt genoe gen met te gebruiken de rechtsvormcnde organen der nationale gemeenschappen (toepassing van het zoogenaamde stelsel van selfgovernment). Dit laatste is hier het geval. Dc Staatsorganen fungeeren mede als organen der internationale gemeenschap Prof. Kranenburg stelt voorop, dot hij is tegen stander van het verdrag cn dat het Schclde- regimc verder gaat dan in billijkheid van ons kan worden gevraagd. De vraag in quocstie be antwoordt hij stellig ontkennend Met dc aanvaarding van de rechtsgel digheid van het gesloten tractaot en zijn suprematie over het Grondwet, is het pleit in wezen reeds beslist. Want don wordt dc vraag, of een dergelijk tractaot met het oog op dc bestaande grondwettelijke re gelingen behoort tot stand te komen, cr eene van staatkundige wenschelijkheid, niet meer van juridische bevoegdheid. Hun troctaotgoedkeurcndc bevoegdheid uitoefenend, vervullen dan de Stotcn- Generaal een, in ons bostel georganiseer de functie von internationale regeling, die, zoo is ook dc gedachtengang van onzen Hoogcn Rood, zelfstandig naast de functie van interne ordening stoot. De regeling van het gemeenschapsleven noor buiten cn de regeling naar binnen hebben ver schillende eischen zegt dc Amstcrdamsche hooglccroor cn het is duidelijk, dot dc orgaan-verhou dingen, èn de orgaan-samenstelling voor dc tusschenstaotscho levensbetrekkingen soms geheel verschillend moeten zijn van die voor dc inwendige verhoudingen, reeds om de eenvoudige reden, dat de na tionale gemeenschap en haar leden cr niet alleen bij betrokken zijn, er niet alleen belang bij hebben, cn er vaak ook niet alleen de mocht over hebben. Zoo is het begrijpelijk cn soms onvermij delijk, dat bij internationale arbitrage- verdrogen quaesties, die tot de competen tie van de rechterlijke mocht behooren, oon andere, cn anders gevormde, organen ter beslissing worden opgedragen dan onze nationale rechterlijkt? macht, n'en déploise artt. 163 vlg. onzer Nederland- sche Grondwet. Zoo is het eveneens be grijpelijk, dat het volkenrecht betreffen de dc internationale rivieren in verschil lende opzichten het zelfstandig regelings- recht der oever staten beperkthieibii zijn niet de belangen von de eigen gemeen schap en haar leden alleen betrokken. En zoo mag ook, n'en déplaise art T9I der Grondwet, een bizondere organisatie tot stand worden gebracht betreffende het Schelde-beheer, waar immers bij de Schelde-voort niet Nederland cn zijn burgers alleen, zelfs niet vooral belang hebben een orgonïsatie, die afwijkt van de voor interne behoeften en be langen ontstane organisatie van het Ne gende Hoofdstuk onzer Grondwet. Dót de regeling van het tractaot inderdaad afwijkt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1