Lampekappen. IBACH PIANO L. J. LUIJCX&Zoon BUITENLAND. ABONNEMENISPRIJS per 3 maanden voor Anjers* DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERTENTIE» EERSTE BLAD. SLECHTS EENMAAL IN UW LEVEN EEN Vraagt onze Catalogi waarin opgenomen denleuwemodellen Pianohanriel R. van den Burg. Gevestigd sedert 1887, 25e Jaargang No. 206 1,1 i foort/ 2.10, per maand/0,75, Idem franco per post f 3,-% per week (met gratis ▼enekermg tegen ongelukken) f 0.17» afzonderlijke nummers 1 0.05. AMEESFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREA'I ARNHEMSCHE POÜRTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. Dinsdag 1 Maart 1927 met Inbegrip vas cea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs- Voor handel cu bednji bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het adverteeren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. L VOLKENBOND. HONGAARSCH-ROEMEENSCHB KWESTIES. Boedapest, 28 Febr. (H.N.) Volgens oen bericht uit Genève heeft Tilulescu, de Roe- meenschc gezant te Londen, het secretariaat van den Volkenbond verzocht op de agenda voor de Moartzitting ook te willen brengen de behandeling van een adres der Roemeensche regeering, waarin de redenen zijn aangegeven, waarom geen Roemecnsch scheidsrechter meer deel zal uitmaken van het Hongaarsch-Roe- mcensche scheidsgereoht, dat uitspraak zou moeten doen in de processen, door Hongaar- sche staatsburgers aanhangig gemaakt wegens de onteigening van hun grondbezit in Roe menië DUITSCHLAND. DE TOESTAND VAN LOEBE. Dc toestand van Loebc was gisteren uitste kend. De temperatuur is normaal, de hartslag goed, de patiënt opgeruimd. De genezing van de operatie-wond verloopt bevredigend. DE MOEILIJKHEDEN MET POLEN. Berlijn, 28 Febr. (H.N.) Dc rijkspresi dent heeft avnmorgen den Duitschen gezant te Warschau in audiëntie ontvangen. Deze ver toeft op het oogenblik te Berlijn om met rijks kanselier dr. Marx cn de regeering te beraad slagen over de verschillende tusschen Duitsch- Jand en Polen hangende vraagstukken. LOONEISCHEN VAN HET DUITSCHE RIJKS- EN SPOORWEGPERSONEEL. Volgens de Duitschc pers zijn bij de rijks spoorwegen en bij dc rijksautoriteiten de op zeggingen der loontarieven ontvangen van het rijks- en spoorwegpersoneel. In de opzeggin gen wordt gevraagd spoedig onderhandelingen te beginnen. De nieuwe looneischen worden in de eerste plaats gemotiveerd met de verhoo ging der huren. DE VOORJAARSBEURS TE LEIPZIG. De berichten omtrent het bezoek aan de voorjaarsbeurs tc Leipzig luiden gunstig. Tot nog toe hebben zich meer dan 1500 Amerika nen. 1000 Nederlanders, 800 Engelschen en 1000 Tsjechen aangemeld. FRANKRIJK. DE SCHULD AAN AMERIKA. Een regeling in zicht In een bericht uit Parijs wordt bevestigd, dat de onderhandelingen over de regeling van de Fransche schuld aan Amerika op zeer gun stige wijze voortgang hebben. Goed ingelichte kringen zeggen, dot de crnderteckening ven de overeenkomst aanstaande zou zijn en van niets meer zou afhangen don van het regelen van een paar détail-kwesties. DE VERMANING VAN EEN HERBERGIER. Een herbergier in den omtrent van Ribérac houdt zijn aanstaanden klanten de volgende vermaning voor „Vc-rbruiker, denk er aan, dat Vier glazen een liter zijn en twee liters een rondje; Van twee rondjes komt een woordenwisse ling en van een woordenwisseling een twist; Een twist loopt uit op een gevecht en een gevecht op oen paar dienders; Een paar dienders op een kantonrechter, een griffier en een deurwaarder cn die weer op een boete of een paar dagen hechtenis; plus de kosten; Als gij daar maar rekening mee wilt hou den, kom dan binnen, drink matig, betaal, wat ge verschuldigd zijt, gaat heen in vrede en keer rustig huiswaarts." „UNE CAUSE TRèS PARISIENNE". Zoo wordt het proces genoemd, dat Zater dag voor de tweede kamer dor civiele recht bank te Parijs behandeld is. Mme Winckel Mayer, de dochter van een bekend Fransch generaal, die van 1923 tot 1926 de vriendin was van den heer Dufour, eischt van deze 300.000 francs schadevergoeding, omdat zij door hem verlaten is. Mme Winckel—Mayer was mannequin in een van dc grootste Parijsche modehuizen, toen de heer Marcel Dufour zijn echtgcnoote bij het passen vergezelde en zóó door haar schoonheid getroffen werd, dat hij haar tot zijn minnares maakte. Mme Dufour echter werd pas na drm ja- ren —in gelicht over het gedrag van haar man. Met groote waardigheid eischte zij, dat hij onverwijld tot haar zou terugkeeren. Zij schreef de moeder van Mme WinckelMayer, dat zij haar geluk en haar huis verdedigde, doch dat haar man, indien hij zijn liaison zou verbreken, tot plicht had haar dochter eenige ma&«.den voor ntaterieelen nood tc vrijwaren. En j*< sloot een cheque van 7000 francs in. Stent door deze schriftelijke verklaring nam de aicfus smadelijk terzijde gestelde minnares geen genoegen met het bedrag. Zij vond een som ven 300.000 francs het geringste, dat zij zou kunnen aanvaarden De advocaten der beide partijen maakten van de gelegenheid gebruik om in hun plei dooi vele rake dingen over de liefde en de daaraan verbonden bezwaren .te lanceeren. De verdediger van den beer Dufour verklaarde dat Mme Winckel Mayer, die al drie huwe lijken achter den rug heeft, toch wel voldoen de ondervinding had opgedaan om na te den ken over de mogelijke gevolgen van een idylle BRet een getrouwden man. Bovendien beteekent het afwikkelen van een avontuur met een man nequin nog .niet direct, dot men dc mannequin een huwelijksgift moet geven. Over acht dogen uitspraak. GERED. B c r 1 ij n, 2 8 Febr. (V. D.) Het Duitschc 6.s. „Phöbus" heeft bij Ouessant 55 opvaren den gered van dc Fransche visschcrsschoencr Malonin. Dc Malonin was tegen de rotsen ver pletterd. ENGELAND. TTT DE NIEUWE OVERWINNING VAN LABOUR. Londen, 28 Febr (V.D.) Het lid van de Labour-partij, Wellock, die, zooals men weet, een dezer dogen de overwinning heeft behaald bij een tusschentijdsche verkiezing, welke dooi het overlijden van Mr. Pielon, lid van de con servatieve partij, noodzakelijk was geworden, heeft heden onder gejuich van zijn partijge- nooten, zijn intree gedaan in het Lagerhuis. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Russische persstemmen. De Izwcétia zegt over het antwoord van En geland De nota bevat een duidelijk program voor het herstel van normale betrekkingen tus schen Engeland cn Rusland, in tegenstelling tot dc Britsche nota, die noch een rustige ont leding van de oorzaken on van den onbevre- digenden toestand dezer betrekkingen, noch een zakelijke poging, om deze oorzaken weg tc nemen, behelst, maar door conservatieve partijkringen uit beweegredenen van binr\cn- lendsche politiek gedicteerd is. Wijzende op den gereserveerden toon dei nota, schrijft de Prawda De sovjet-regeering heeft de grootst-mogelijke zelfbehcersching en de uiterste vredesgezindheid betracht, tenein de de bestaande misverstanden uiteen tc zet te^ en uit den weg te ruimen. Geen Engclsch antwoord op dc Russische nota. De staatssecretaris voor buitenlandsche za ken zeidc in antwoord op een vraag, dat de regeering niet voornemens is een antwoord te zenden op de sovjet-nota, die de laatste En- gelsche nota van repliek heeft gediend. HADEN GUEST VERLAAT DE ARBEIDERSPARTIJ. Dc arbeidersafgevaardigde Haden Guest heeft bedankt als lid van de arbeiderspartij, omdat hij het niet met dc officieele politiek van de partij nopens China eens is. Hij zal als onafhankelijk candidoat trachten zijn Loger- huiszctcl tc behouden ERNSTIG MIJNONGELUK. Vermoedelijk ongeveer 70 slachtoffers. Londen, T Maart. (V. D.) Vanmorgen heeft tc Ebbwalc in Wales een ernstige mijn- ontploffing plaats gehad. Meer dan 150 mijn- merkers waren in de mijn, waar de ontplof fing geschiedde. Ongeveer dc helft van hen kon tijdig uit den mijn komen. Men vreest, dat 70 mijnwerkers om het leven zijn geko men. Van de geredden moesten verscheidene naar het hospitaal worden gebracht. De oorzaak van de ramp is Onbekend. Er zijn reddingsbrigades gezonden om te trach ten de in dc mijn achtergebleven mijnwerkers naar boven te brengen. DE GRIEP. Ernstige toeneming tc Manchester. De griep is gisteren te Manchester min ol meer officieel epidemisph verklaard en ver scheidene nadere voorzorgs- en bestrijdings maatregelen zijn van gemeentewege genomen. Het aantal dooden, dat van 12 tot 19 Februari 34 had bedragen, is van 19 tot 26 Februari gestegen tot 86 en het aantal sindsdien aan gegeven gevallen bedraagt 110 aan longont steking en 140 aan griep zonder complimaties. Deze cijfers zijn even hoog als in de ergste periode van Nov.-Dec. 1918. SPANJE. AFTREDEN VAN EEN MINISTER. Volgens een bericht uit Madrid is de Spaan- sche minister van Onderwijs afgetreden. ITALIË. TIJDELIJKE UITSLUITING VAN HET ACTIEF KIESRECHT. Berlijn, 2 8 Febr. (V. B.) Bij dc Italiaan- sche Kamer is naar gemeld wordt inge diend een wetsontwerp, krachtens hetwelk aan allen, die tot gevangenisstraf of tot politieke verbanning voor bepaalden tijd worden ver oordeeld, het actief kiesrecht tijdelijk zal wor den ontnomen. POLEN. PRINSES LUBOMIRSKA VERMOORD? Drie jaar geleden overleed in Polen de prin ses Maria Lubomirska. Een bekend Poolsche aristocraat heeft thans aan de politie te War schau medegedeeld, dat dc prinses door een familielid vergiftigd is. Bij haar dood meende, men, dat ze oan hartverlamming was gestor ven. De overledene, die slechts 40 jaar is ge worden, was, aldus het Vad., in het bezit van uitgestrekte landerijen en men meent, dut ze door één harer erfgenamen is omgebracht. Het lijk van de prinses zal worden uitgegra- LANGESTRAAT *9. TEL. 190. ATELIER voor hei vervaardigen van Alle fournituren in ruime keuze voorhanden. ven, al verwacht men na drie jaar niet veel van een nieuwe lijkschouwing. De prinses werd begraven in de catacomben van de kerk van liet Heilige Kruis te Warschau. OOSTENRIJK. EEN GROOT ZANGERSFEEST. We enen, 28 Febr. (H.N.) Voor het 10c Duilschc zangersbondfeest wil men in het Pra ter een reusachtige hul bouvfcn, die plaats voor 80,000 personen zal bieden. Hot feest z:i! in 1928 plaats hebben. Reeds thans hebben zich 5300 vereenigingen met in totaal luim 91,000 zangers uit Duitschland en andere tonder, aan gemeld. ESTLAND. EEN ESTLANDSCH-DU1TSCH GESCHIL'. Wegens de inbeslagneming van ccn kathedraal. Er is iets gebeurd, dat wel eens het begin ven een internationale verwikkeling zou kunnen worden, aldus wordt uit Revai can dc N R C. bericht, n.l. het met geweld in beslag nemen, ccn weck geleden, door het ministerie van birv- nenlandsche zaken van den Lutherschen kathe draal, waar de leden van den oud-Duitsohen Baltischcn udel ter kerke plachten te gaun. Tegen den 24sten Februari, den Oden ver jaardag van de onafhankelijkheidsverklaring, waren er een bal en andere feestelijkheden van overheidswege uitgeschreven Daarvoor waren uitnoodigingon gezonden o-m de leden van het corps diplomatique, oa aan Wolfgang Franck, den Duitschen gezant. Deze heeft voor de uit- noodiging bedankt op grond, dat het hem on mogelijk is, aan die feesten deel tc nemen wegens de ontstemming, die er onder de Duit- schers aldaar heerscht tengevolge van de inbe slagneming van de kathedraal. De pers is uiterst verontwaardigd over deze gebeurtenis, die het een inmenging van de bin- nenlandsche zaken van Estland noemt en vraagt, of Franck daar is om Duitschland of om „Estlondsche burgers" te vertegenwoordigen. Er wordt zelfs Voorgesteld de terugroeping van Franck te vragen. TURKIJE. OPHEFFING DER ONAFHANKELIJKE RECHTBANKEN. De Turksche regeering heeft besloten met in gang van 1 Maart de onafhankelijke rechtban ken op tc heffen, maar dc buitengewone be palingen met.een jaar te verlengen. GRIEKENLAND. DE SCHULD AAN ENGELAND. De Grieksche minister van financiën heeft meegedeeld, dat Engeland zich heeft vereenigcl met een verlaging der eerste annuïteiten van de Grieksche oorlogsschuld aan Engeland, zon der evenwel de schuld tc verminderen. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Spoansche verliezen. P a r ij s, I Maart. (V. D.) De bladen mel den uit Rabat, dat de Spanjaarden in ccn levendigon strijd gewikkeld zijn met de Kthama (?)-benden, die in opstand zijn; 30 man der troepen zijn gedood. BRITSCH-INDIE. DE HAVENSTAKING TE COLOMBO GEËINDIGD. De havenarbeiders te Colombo zullen heden het werk hervatten. Alle partijen zijn het eens geworden over een voorstel der regecring tot onvoorwaardelijke arbitrage. JAPAN. VIJFTIG VISSCHERSSCHEPEN VERGAAN In het Noordelijk deel van den Stillen Oceaan hebben hevige sneeuwstormen gewoed. "Vijftig Japansche visschcrsvaartuigen .zijn verloren ge gaan. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA- Anti-Christelijke maatregelen. De Koco-mintong-autoriteiten tc Kien-ning- foe hebben, blijkens een bericht uit Foetsjnu. twee Christelijke organisaties gesloten en dc vlagcommissics in de geheele Unie sluiting van alle zendingsscholen gelast. Zij vreedzame regeling zouden leiden. dreigen de schoolgebouwen der missionarissen in beslag tc nemen. Verder gaan zij een too- neelvoorstelling geven in dc Angliknanschc kerk, die zij van zins zijn in beslag te nemen. Anti-Britschc propaganda te Hunkuu. In het Lagerhuis deelde Chamberlain mede bericht tc hebben ontvangen, dat anti-Britsche plakkaten in dc Engelschc taal gericht non do Britsche zeelieden, aangeplakt of verspreid wa ren te Honkau. Dc Britsche vertegenwoordiger, O'Mollcy, zal do aandacht van den Kantonnccschcn mi nister van buitenlandsche zaken, Tsjcn, vesti gen op elke daad, die indruischt tegen dc ver zekeringen, hem gegeven, toen onlangs de over eenkomst werd geteekend. Verwacht wordt, dot de restccrcnde troepen, die naar Sjanghai zijn gezonden, binnenkort in China zullen aankomen. Dc Coldstrcam- guords worden Woensdag tc Sjanghai ver wacht, tenzij besloten wordt ze voorloopig in Hongkong te houden. Verontschuldigingen van Tsjen. Londen, 2 8 Febr. (H. N. Draadloos.) Chamberlain heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat Tsjen de verontschuldigingen van zijn regeering heeft aangeboden voor dc be schadiging van het Engelsche oorlogsgcdenk- teeken te Honkou bij den inval in de Engel sche concessie op 4 Januari en op zich 'Hóeft genomen om de noodigo herstellingen te doen uitvoeren. Dc verdediging van Sjanghai. Londen, 28 Febr. (H. N. Draadloos.) Vandaag zijn de strijdkrachten ter bescher ming van leven en eigendom van Engelsche onderdanen tc Sjanghai met nog 1000 man versterkt. Deze behooren tot het bataljon der koninklijke zeesoldaten, dot 26 Januari met de' Minnesota uit Portmouth is vertrokken. Dit zijn de eerste troepen, welke uit Engeland naar China zijn gegaan. Aftreden van Pekingsche ministers. Londen, 1 Maart. (V. D.) Decorrespon dent van dc Daily Mail te Peking meldt, dat vier leden van het kabinet zijn afgetreden. Tot hen behoort dc minister van financiën, die ver klaarde, dat dc zaken onmogelijk zonder geld middelen kunnen worden voortgezet. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPE NINGSMEMORANDUM. Londen, 28 Febr. (H.N) Sir Austen Chamberlain heeft vandaag in het Lagerhuis meegedeeld, dot het volgende antwoord ge zonden is op dc boodschap vun president Coo- lidge inzake de nieuwe vlootconferentie. De Engelschc regeering heeft met hartelijke sympathie de uitnoodiging der regeering van de .Vc-reenigdc Staten van Amerika ontvangen om deel te nemen aon een bespreking te Gcnèvc omtarent een verdere beperking der bewapening ter zee. De opvattingen der Engelsche regeering oni- tirent dc bijzondere geografische positie van het Engelsche rijk, de intcrimperiale verbindin gen cn de noodzakelijkheid om dc voedselaon- voeren te verzekeren zijn welbekend cn hier mede moet rekening worden gehouden evenais met de bijzondere toestonden cn behoeften van de andere landen, die uitgenoodigd zijn om aan de besprekingen deel te nemen. Dc Engelsche regcering is desniettegen staande bereid om tc overwegen in welken om vang de beginselen, te Washington aunvaard, verder kunnen worden doorgevoerd, hetzij wet betreft het vaststellen van een bepaald cijfer voor vcrschilende klassen van schepen voor dc verschillende mogendheden of op eenige an dere doeltreffende wijze. Dc Engelsche regeering aonvaoddt daarom de uitnoodiging der regeering van de Veree- nigde Stoten en zal haar best doen om het wel slagen van dc voorgestelde bosprekingen te be vorderen. Zij wenscht echter op te merken, dat het ver band van dergelijke besprekingen met dc be raadslagingen van de voorbereidende commis sie van Genève zorgvuldig overwogen moet worden. DE ZAAK FALL-DOHENY. Een overwinning der regecring. Het Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan inzake de geldigheid van dc contracten, ge sloten tusschen Doheny en Fall, toen deze minister van binnenlandsche zaken was, in zake do petroleum-concessic van Elkhills. Het Hof achtte de contracten ccn gevolg van frau de cn corruptie cn daarom ongeldig. Het heeft dc concessie en de contracten doarom vernie tigd. Deze uitspraak komt neer op een volle dige overwinning voor de regeering. ZUID-AFRIKA. DE KWESTIE DER VLAG. In het parlement heeft Hertzog meege deeld, dat de regeering voornemens is, de vlagwet niet later dan in dc laatste week van Maart in te dienen. De indiening is uitgesteld met het oog op de mogelijkheid, dot de be sprekingen met vertegenwoordigers van de tot een VERSPREIDE BERICHTEN. TWAALF SCHEPEN IN DE GOLF f AN RIGA VASTGEVROREN. B c r 1 ij n, 2 8 Febr. (V. D.) Een 12-tal schepen, dat in de Golf vun Riga is vastge vroren, is in ccn gevaarlijke positie geraakt. Vooral het Decnscho stoomschip „Nidnros", dat 20 passagiers non boord heeft, verkeert in bedcnkclijkcn toestand. Radio-programmd. Woensdag 2 Moort. Hilversum, 1050 M. 12.00. Politiebcr. 2.00—3.00. Engelschc kindcrlcs. 3.004.00. Knipcursus. 4.00—4.30. Huishoudpraatjc door Mej. M. Verwcy-Mejan, overHet verzorgen van een zieke in eigen woning. 4.30—6.15. Concert door het H D.O.-orkest. J. P. v. Sittcrcn, bas. 6.15—6.45. Lezing door den heer L. A. Stof- koperSchetsen van den waterkant, n. Een somber verhaal van een groote daad. b. Fiets tocht door Bootsman Aric. 6.45—7.45. Vcrvolgles cn conversatieles Duitsch. 7.45. Politiebcr. 8.10. Christel. Radio-avond. Chr. Gcm. Koor „Excelsior", te Breukclen. Dir. A. T. W. do Kluis. Hr. J. H. Kippcrsluis, viool. Mej. P. J. de Kluis, sopraan. Mej. B Spec, soproon. 1. Vertrouwen, Abt. (koot). 2. Zondagmorgen, Abt. (Koor). 3. No. 7 uit het oratorium Paulus, Mcndelssohn-Bnrtholdy (sopraan). 4. No. 27 u. h. oratorium Paulus (sopraan). 5. Rede van Zijne Excellentie Oud-Minister Mr, Th. Hcems- koik, over Christelijke Eenheid. 6 Adagio u. h. vioolconcert no. 5, Mozart (viool). 7. Zon dag, Koelman (koor). 8 Hymne aan den Vrede, Romberg (koor). 9. Zalig alleen Heer is 't hart, dot U mint (sopraan). 10. Romanco uit het vioolconcert no. 2, Wicniawsky (viool). 11. Gc- ^ad, Drenth (koor). 12. Tc Deum (koor). 13. Gezang, Blommecrt (koor). 10.30. Persber. D a v c n t r y, 1600 M. 11.20. Concert. Het Doventry-kwartet en so listen (soproan^bariton-viool). 12.05. Duetten. 12.25. Kwartet (vervolg). I.20—2.20. Orkest-concert. 3.15. Voorlezing: Pickwickpapiers, Ch. Dickens. 3.20. Lezing Our native' tongue. 3.40. Lezing: Huckleberry Finn, Mark Twain. 4.05. LezingWhat is economics. 4.20. Hot Davcntry-kwortet cn sopraanzang. 5.35. Kindcruurtjc. 6.20. Orgelbespeling. 6.40. Tuinpraatje. 6.50. Tijds., weerber., nieuws. 7.05 Orgelbespeling (vervolg). 7.20. LezingHousing and health. 7.35. Pianosonates von Mozart. 7.45. LezingEmpire builders. 8.05. G. Gershwin, pianist in z'n lootste successen. 8.45. „Paljas", Tc acte. 9.30 Weerbcr., nieuws. 9.40. „Paljas", 2e acte. 10.00. Causerie. 10.15. Nieuwsber. 10.20. Balloden en gedichten. F. Woodman, sopraan. S. Logon, bariton. A. Sammons, viool. 10.55. Voorlezing van Oscar Wilde's prozo cn poëzie II.30—12.20. Dansmuziek. 11.3012.20. Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.5011.20. Nieuwsber. en muziek. 12.50—2.10. Orkestconcert. 5.05—5.55. Orkestconcert. 9.05—11.20. Muziekconcours. Opera-coml- que (dames). Langenbcrg, 468,8 M. 10.20—11.20. Orkestconcert. 12.50—1.50. Orkestconcert. 4.105.15. Concert, voor viool en piano. 7.35. „Luzifer", Neder-Duitsch Mysteriespel in 3 acten en een naspel van K. Wegenfeld Daarna tot 11.20 Dansmuziek. Luttcr-kapel. Scheveninge n-H a v e n, 1950 M. (Za kelijke Omroep). 8.155.00. Pers, handcis- en financieelc be richten. 12.00-12.05. Zuivelber. I.30—2.45. Bcursnotecringen. 3.35—3.50. Londbouwbcr. 3.52—3.57. Zuivelber. 5.305.35. Zuivelber. 6.30—657, Bockhoudles. 7.00. Engelsdve les. Donderdug 3 Maart. Hilversum, 1050 M. 12.00. Politieber. 3.30—4.30. Uurtje voor wees- en zieken huizen. 5.006.45. Concert door het H.D.O.-orkest. Chris de Vos, tenor. 6.45—7.45. Beginselen van het Burgerlijk Recht en het Handelsrecht. 7.45. Politieber. 8.10. Aansluiting van het Concert-gebouw te Amsterdam. 10.30. Persber. 10.30. Rudio-tooneel. „Speculanten", een kluchtig spel van -de beurs in 1 bedr., van W. Schürmann. Koos Bos, Rienk Brouwer. Sophie, zijn vrouw. Mevr. Murgot Malctsky—Kiehl. Weduwe Mulder, haar moeder, Rie Elking. Een dokter, Frils Bïirgdorfer. v. Deursen, T. C. B. Bigot. Da ventry, 1600 M. II.20. Concert. Windeatt's band en. solisten (contra alt-tenor-cello-piano). 1.202.20. Gramofoonmuziek. 2.45. VoorlezingMoby Dick, van H. Mel ville. 2.50. Lezing A hundred years ago. 3.20. Evensong van do Westminster Abbey. 4.05. Lezing On being afraid of life. 4.20. Orkestconcert. 5.20. Lezing: Up Hill and Down Dale;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1