lAmicitia Slechts één avond van vroolijke kunst Lampekappen. L J. LUIJCX Zoon de eemlander" JEAN LOUIS PISUISSE Mevrouw PISUISSE HENK STUUROP Verhuring van Lips safe-loketten BINNENLAND. I ABONNEMENTSPRIJS f"5 ™"°dCD voot EERSTE BLAD. Buitenland. AUDIOLA-RADIO L, KLEIN, Utrechtschestr, 42|44 I Vrijdag 11 Maart - 8 uur na hun succesvol tournée in Sndië. Bureau Amersf. Dagblad N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-üeposito's rente 4% Zonder Raam- of Builenantenne 25e Jaargang No. 207 foort 2.10, per maand/0,75, Idem franco per post f 3.-—, per week (mef gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17®, alzonderlijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VALKHOFF. ARNHEMSCHERRO^RTWAL 2 A. r0STREKEN|N0 N'. «79,0. TEL int SIS. Woensdag 2 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTENTlEN met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llefdadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs- Voor handel eu.bedrijf bestaan tttx voordecligc bepalingen voor het advcrtccren Kent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. 'KK DE ONTWAPENING VAN 7 DUITSCHLAND. Uitwisseling van nota's. P a r ij s, I M a a r t. (V.D.) Van officieele Duitsche zijde is een communiqué gepubli ceerd, waarin wordt medegedeeld, dat tus- schen den Franschen minister van buitenland- sche zaken, Briand, als voorzitter van de ge zantenconferentie eenerzijds, en den Duitschen gevolmachtigde te Parijs anderzijds, op den 26en en den 28en Februari van dit jaar een uitwisseling van nota's heeft plaats, gehad. In deze nota's wordt de overeenkomst, welke tus- schen de gezantenconferentie en de Duitschg regeering tot stand is gekomen en welke be trekking heeft op de indiening van een wets ontwerp, regelende de kwesties omtrent het oorlogsmateriaal, ter uitvoering van art. T68, 169 en 170 van het verdrag van Versailles, bevestigd. DE MOORD OP PROF. ROSEN. Gisterochtend weid het verzet behandeld tegen dc preventieve hechtenis van de huis houdster Neumann cn den bankwerker Strauss, die verdacht worden van moord op prof. Rosen. De verdachten zeiden beiden onschuldig te zijn en met den moord niets uitstaande te hebben gehad. De getuige Jahn werd met beiden geconfron teerd en hield zijn eerste verklaring inzake me deplichtigheid resp. aanstichting tot moord der verdachten vol. Het verzoek om invrijheidstel ling werd afgewezen, aangezien de beweegrede nen, die tot de arrestatie hebben geleid, blijven bcstaon. EEN MUUR INGESTORT. Twee dooden en één gewonde. Gistermiddag is bij „Stahhverk Phoenix" in Horde een juist opgetrokken muur over een breedte van 15 M. ingestort. Drie arbeiders werden onder de puinhoopen begraven. Twee werden er levenloos onder vandaan gehaald, de derde werd ernstig gewond. HOOG WATER. Uit Coblenz wordt gemeld, dat de zijrivie ren in het gebied van den Midden-Rijn door het smelten van sneeuw en tengevolgavan ster ke regens, zeer zijn gezwollen. Er bestaat ech ter nog geen gevaar voor overstroomingen. FRANKRIJK. DE SCHULD AAN AMERIKA. Poincaré heeft den ministerraad ingelicht over dc voorloopige overeenkomst met de Ver. Staten, waarbij dc Fransche regeering op zich neemt oan Amerika op 15 Juni 10 millioen dollar te betalen op rekening van zijn schuld aan dat land, mits di* bedrag bij het in werking treden van dc definitieve schuldregeling, die door het Amerikaansche congres en de Fransche Kamers moet worden geratificeerd, van do voorgestelde annuiteitcn z*al worden afgetrokken. Frankrijk zal zijn be talingen op rekening' von dc oorlogsvoorraden voortzetten. De overeenkomst bepaalt, dat deze regeling in niets zal vooruitloopcn op de ratificatie van de definitieve schuldregeling van 29 April 1926. EEN MOEDIG MEISJE. Met grootc plechtigheid, in een zaal met drieduizend mensclien, aldus het Hbld., heeft Tardieu, minister van arbeid, te Roubaix aan Mile. Léonie Vanhoutte het Legioen van Eer overhandigd. Léonie Vanhoutte, een jong meisje, werk zaam in dc kleedingindustrie te Roubaix, toonde tijdens den oorlog grooten moed door inlicn- tingen omtrent het Duitsche bezettingsleger, door bezet België heen, naar Nederland over te brengen. Haar vaak zeer gewichtige mededee- lingen werden dan door den Franschen inlich tingsdienst verder naar de Fransche generale staven doorgegeven. Ten slotte viel zij in han den der Duitschers, werd gevangen gezet en aan een gruwelijke behandeling blootgesteld, zonder echter ooit de namen van haar mede werkers te verraden. Toen de oorlog voorbij was, hervatte zij in allen eenvoud haar werk? zaamheden, doch werd spoedig in de gelegen heid gesteld een eigen zaak in porselein en kristal te openen. Reeds venvierf Mile. Vanhoutte het Fransche en Belgische oorlogskruis en de Britschc mili taire medaille. GEWELDPLEGENDE STUDENTEN. In de Kamer antwoordend op een vraag van een socialistisch afgevaardigde, erkende Her- riot, dat er onlangs geweld was gepleegd in de rechtsfaculteit te Parijs tegen studenten, m het bizondcr buitenlanders. De regeering had last gegeven tot een gerechtelijk onderzoek. ENGELAND. BEKEND COMMUNIST OVERLEDEN. Het overlijden wordt gemeld van den beken den Britschen communist Arthur McManus, die de eerste voorzitter was van de commu nistische partij van Groot-Britannië. Zijn naam kwam voor op den „brief van Sinofjef volgens hem ten onrechte. Hij werd in No vember 1925 met elf andere communisten tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen bedroeg op 21 Fe? bruari 1,196,000. Dit is 7"4,117 minder dan de vorige week. EEN DIERENBEUL GESTRAFT. De politierechter te Enfield heeft een man tot een maand gevangenisstraf met dwangarbeid veroordeeld wegens een zoo ernstige mishande ling van een hond, dot zij, volgens hem, niet met een boete mocht worden gestraft. De agent, die het proces-verbaal had opge maakt, verklaarde, dat de hond aan een ketting buiten een stal lag, tot over de borst in dikke, natte modder. Hij was geheel uitgehongerd en had een stuk van zijn hok afgeknaagd. Toen :ncn hem een zak toewierp om op te liggen, at hij die gulzig op. Kort nadat hij eten cn cirinken had gekregen, stierf hij. EEN INBREKER WEGGEPRAAT. In den nacht van Zaterdag op Zondag, te middernacht, werd een jongedame, die bij haai ucjaorde tante te Worthing logeerde, wakkei doordat er een man in haar kamer was, wiens gezicht gedeeltelijk door een zakdoek was be dekt. Kalm het gaslicht opstekend vroeg hij haar „Waar is je geld?" Zij antwoordde: „Daarvoor bent u in het verkeerde huis gekomen. Mijn tante is wedu we en allebei haar zoons werden in den oorlog gedood. U bent er waarschijnlijk beter aan toe dan zij." De man trachtte het gordijn neer tc laten. ..Doe dat niet", zei de jonge dame. „Het is kapot en zal met lawaai naar beneden komen en mijn tante wakker maken. Ik doe een be roep op u om heen te gaan en stil. Het leven van mijn tante is in uw handen, want ze heeft een zwak hart en een schok zou doodelijk voor haar zijn. Toe, ga heen; er is niets in het huis." Zij vertelde den man dot er in de kamer beneden portretten waren van haar twee neven cn na cenig verder praten stemde hij er in toe heen te gaan, als zij beloofde geen leven te maken. De man verliet de kamer, doch trachtte deze van buiten te sluiten, wat mis lukte daar de sleutel gebroken was. Uit de kamer, waar de portretten waren, werd later een valies met eenig geld vermist. DE MIJNONTPLOFF1NG IN WALES. Redding der opgeslotenen mogelijk? Londen, 1 Maart. (V. D.) Omtrent dc mijnramp in Wales wordt gemeld, dot tot nu toe zestig mijnwerkers zijn gered. Er bc- stout hoop, dat alle in do mijn opgesloten ar beiders gered zullen worden. Tientallen slachtoffers Londen, 1 Maart. (V. D.) Tot heden middag waren veertig lijken uit de mijn te voorschijn gehooid. Ook c!c andere arbeiders, die in dc mijn waren achtergebleven, zijn om gekomen. MIJNRAMP. - Nog een ernstig ongeval. Tien tallen van dooden. Londen, T Maart. (V. D.) Dezen ochtend hebben zich twee mijnrampen voorgedaan, een ontploffing tc Cwm* in Monmouthshire (Z. Wales) en het onderloopen van ccn nieuwe schacht te Bilsthorpc in Nottinghamshire. Dc minister van handel deelde in het Lagerhuis mede, dat bij de romp te Cwm 23 arbeiders zijn omgekomen cn dat er geringe hoop be staat om dc overblijvende 28 te redden. Van de 17 man, die te Bilsthorpc bedolven werden, zijn er slechts 3 gered. Toen de ontploffing te Cwm plaats hod, waren er ca. 300 arbeiders aan het werk. De ontploffing had plaats op 1V: mijl afstond van den bodem der schucht. Tal van arbeiders slaagden cr in om zich op de gewone wijze in veiligheid te stellen en 80 andere werden ge red, ofschoon veel van deze door gas vergiftigd werden en een aantal gewond. Het reddings werk had plaats te midden der grootste geva ren Frank Hann, directeur der steenkoolmaat- schoppij en John, dc agent der mijnwerkers, die onder de eerste waren, om in de mijn te- dolen, zonken in elkaar in de gangen, die vol gas stonden en bevinden zich thans in het zie- kehuis. Bij het begin van den middag besloten de rr.ijninspectcurs, dat het reddingwerk stopgezet moest worden, tot dc mijn gelucht was. Do duizenden vrouwen, kinderen en verwanten, die bij den ingang der mijn wachtten, zagen in dit bevel de bezegeling van het lot der be dolven arbeiders. De dokters, die dc gewonden benrden in de mijn verpleegden, wdren ge dwongen naar boven te komen wegens het ge< vaar van den kolendamp. Te Bilsthorpe was men getuige van helden daden bij de pogingen om de verongelukten te redJen, doch slechts 3 mijnwerkers konden te voorschijn worden gehaald cn de hoop om de onderen te redden is zeer gering. Het water stroomt de schacht binnen met een snelheid van 270.000 L. per uur. dSL-Ui POLEN. DE HEBREEUWSCHE TAAL IN POLEN. Warschau, 1 Mo aêrêt. (VD.) Het offi cieel orgaan Monitor Polski bevat heden het besluit der regeering, waarbij de Hebreeuwsche taal wordt toegelaten voor openbare vergade ringen. BLAD TE BEUTHEN VERBODEN. De te Beuthc-n verschijnende „Oberschlesi- sche Zeitung" is voor den duur van twee jaar voor Poolsch staatsgebied verboden. RECLAMES Van T4 regels 4.05, elke regel meer I.- Ons groote succes zonder dakantenne prijs exclusief luidspreker f 285 De beste cn gemakkelijkste RADIO onbeperkte garantie. in dit seizoen te geven door (Jenny GiHiams) Kaaitvarkoop uitsluitend Abonné's f 1.75 techlen. Niel abonné's f2.50 rechfen voor Amersloori cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. Niet ons nieuwe type R. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan dc spits. garandceren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Amersfoort. Tel. 483. LANGESTRAAT 49. TEL. 190. ATELIER voor het vervaardigen van Allo fournituren in ruime keuzo voorhanden. HONGARIJE. HET COMMUNISTISCHE COMPLOT. Opnieuw arrestaties. Uit Boedapest wordt gemeld, dat gisteren in verband met de communistische actie opnieuw twee personen zijn oongchoudcn Eén hunner hod oan Stefan Vagi kamers verhuurd voor zijn geheime drukkerijbij den ander werden onderdeelen van ccn geheime drukkerij ge vonden. Do politie zou volgens dc Hongaarschc blo den hebben vastgesteld, dat de sovjet-commis saris Borodin, die thans in Kanton werkzaam is, enkele maanden geleden in Boedapest is geweest onder den schuilnaam von Bruun, ten einde Szanto aanwijzingen von dc sovjct-rc- gcering over to brengen. 3R1TSCH-INDIE. GEËINDIGDE STAKING. Dc stakende dokwerkers tc Colombo hebben het werk hervat. JAPAN. PRINS TSJITSJIBOE. Prins Tsjitsjiboc zal volgens een bericht uit Tokio niet naor Engeland tcrugkccrcn. CHINA. Vj DE VERWARRING IN CHINA. Dc strijd om Sjanghai. Londen, I Maart. (H. N.) Von hei Sjonghaifront wordt gemeld, dot dc troepen von het Noorderleger hun stellingen betrok ken hebben en de stemming onder dc troepen aanmerkelijk verbeterd is, temeer door aan de soldaten ook soldij is uitbetaald. Het inkwar tieren van de 7000 man Engelschc troepen heeft ecnigc moeilijkheid opgeleverd, welke echter overwonnen is, doordien dc voorzitter von de internationale nederzetting tc Sjanghai een Amerikaan, toegelaten heeft, dot dc troe pen ook op niet-Engclsch gebied onderge bracht konden worden. O'Molley is weder to H&nkeu aangekomen ter voortzetting van zijn onderhandelingen met minister Tsjen. Engelschc versterkingen tc Hongkong. Londen, I Maart. (V. D.) Het tweede bataljon Coldstream Guards is heden te Hong kong aangekomen. Noor gemeld wordt, zal dezo troeponcenhoid vooralsnog niet noar Sjanghai vertrekken. Een congres der notjonalc republikcinschc partij. Londen, 1 M a a r t. (H. N.) Vandaag wordt het congres der nationale republikcin schc partij van Zuidelijk China geopend. Hef is tc verwachten, dat het hier tof een botsing tusschen dc gemotigdc cn radicale elementen zal komen, welke laatste een samengaan met sovjet-Rusland cischcn. De leider dér Zuide lijke Chineezen Tsjang Kaisjek moet zelf over het optreden der radicalen bezorgd zijn en zich van zijn Russische adviseurs hébben ont daan. Chincczcn door Amerikanen ontwapend. Het Amerikaansche departement van marine bericht, dat dc Amerikaansche mijnveger „Pi geon" ccn honderdtal Chinccschc soldaten uit Hankou heeft ontwapend, toen deze het stoomschip „Mainhund" verlieten, hetwelk don dc Standard Oil Comp. toebehoort cn onlangs deer dc Chineezen in beslag werd genomen De wapens zullen aan dc bevoegde Chinccschc autoriteiten worden teruggegeven. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGSMEMORANDUM. Het Engelschc antwoord. Londen, 1 Maart. (V.D.) Het aannemen van het voorstel van president Coolidgc door Engeland tot het houden van een conferentie tc Genève over een verdere beperking van de maritieme bewapening, heeft tc Washington een gunstigen indruk gemaakt. Dc Amerikaan sche bladen zijn niet verwonderd over dc openlijke verklaringen in het Britschc ant woord, waarin eraan herinnerd wordt, dot dc geografische toestand en de behoeften van het Britschc rijk factoren zijn, waarmede rekening moet worden gehouden, niet minder dan met de speciale behoeften cn eischcn van andere landen Zij verklaren, dat de Fransche en Ita- liaansche antwoorden, waarin dc onmogelijk heid wordt betuigd om deel te nemen, zorg vuldig door het stoatsdeportement zijn bestu deerd. Zij geven echter uitdrukking aan het vertrouwen, dat Japan, de Vcreenigde Stoten en Britannië in staat zullen zijn een overeen komst te bereiken, welke zal leiden tot een al- gemeene beperking der bewapening. Met be trekking tot de onderzeeërs wordt er aan her innerd, dat op de conferentie te Washington lord Balfour en lord Lee, de Britschc gedele geerden, ten sterkste zijn opgekomen voor al- gemeene afschaffing. Het Britsche antwoord werd, vooidat het afgezonden werd, door alle regeeringen van het rijk goedgekeurd, behalve door die van den Ierschen vrijstaat, van welke tot nu toe geen bericht is ontvangen. Coolidge optimistisch. Ondanks het ongunstige antwoord van Frank rijk en Italië op het voorstel van Coolidgc tot het houden van een conferentie betreffende do maritieme ontwapening, wordt uit Washington gemeld, dat dc president hoopt, dat het moge lijk zal zijn een conferentie te beleggen tus schen de vijf groote maritieme mogendheden. DE TERUGGAVE VAN DEN DUITSCHEN EIGENDOM. De ofd. Amerika van den Bund des Auslon- des heeft bericht ontvangen uit Washington, dot dc finoncicelc commissie uit den senaat Maandag vergaderd heeft met leiders von het Huis van Afgevaardigden. Ook Borah (voor zitter der senaatscommissie voor buitcnlond- sche zaken) was cr bij. Er schijnt ccn schik king te zijn getroffen nopens dc kwestie der teruggaaf von het in beslag genomen Duitsche bezit. Of er in do poor dagen vóór het uiteen gaan von dit congres rtog verder iets zal kun nen worden gedaan, moet worden afgewacht MEXICO. EEN NIEUWE NOTA. Aan dc Mcxicaonsche regccring is een nieuwe (Amerikaansche?) nota aangeboden. De inhoud ervan is vniet bekend, maar moet van grootc betcckcnis zijn. MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. Een nieuwe bemiddelingspoging. Met toestemming von president Diaz zoeken twee liberalen en een onofhonkclijkc, aldus een bericht uit Managua, generaal Moncade, den bevelhebber der liberale troepen, op, teneinde hem te verzoeken den strijd voor dr Socasa op tc geven. Indien de bemiddeling wordt aan genomen, zullen de Vcreenigde Staten zorgen voor vrije verkiezingen cn voor dc welvaart des lands. VERSPREIDE BERICHTEN. OOIEVAARSDAG TE HASLACH In Hoslnch in het Kinzigdol, aldus het Vad., wordt nog immer ccn aardig oud volksgebruik in cerc gehouden. Het goot tcrüg tot het vol gende Het zal een eeuw of wat geleden zijn, toen het heerlijke Kinzigdol onder een gewel dige plaag tc lijden had. In massa's optreden de zwermen ongedierte verwoestten dc in bloe sempracht staande vruchboomcn en ook de rijpende vruchten, zoodot ccn hongersnood dreigde. Nu legden de in het hcelc Kinzigdol het zwaarst beproefde Haslochers ccn plechtige gelofte nf. dat, als de hemel deze plaag van hen afwendde, zc elk jaar een keer dc armen van het stadje en de omgving zouden spijzi gen cn hun geschenken geven Nauwelijks wns dc gelofte gedaan, toen plotseling ooievaars kwamen aanvliegen bij grootc troepen en in enkele dagen het dol von al het ongedierte zuiverden De zeer verheugde, dankbare Hos- lachers vervulden nu hun belofte cn hebben dit tot dusver steeds gedonn. Elk jaar op 22 Februari, als spoedig de ooievaars weer in het land komen, verzamelt zirh om 12 uur 's middags in de buiten het stadje gelegen Molenknpel, een groot aantal kinderen, uitgerust met pakken en mandjes, Ook dc inwoner, die dc kinderen als leider is meegegeven, komt precies op tijd. Deze, de „Onicvoarsvadcr" genoemd, draagt een hoo- gen rylinderhoed, in de hand heeft hij «Is toeken van zijn waardigheid ccn lange roe, die hij, zoo noodig, ook als tuchtmiddel kan gebruiken Dc Ooicvoorsdog begint met ccnige gebeden voor het goed gedijen vnn dc veld vruchten Daar sluit zich ccn rondgang bij aan. Voor dc huizen klinkt het oorverdoovend geroep der kinderen Eruit Eruit Appels en peren het venster uit I Dit geroep wordt zoo lang voortgezet, tot de huisbewoners zich aan dc ramen of op de bnlcons vertoonen cn der schreeuwende monigtc haar gaven toewerpen. Deze bestaan meestal uit oppels, peren, noten, gedroogd ooft, allerlei soorten gebak cn er tusschen door ook een handvol kopergeld. Ieder kind doet zijn best zooveel mogelijk van die gaven machtig tc worden en daar komt het niet zelden tot kleine kloppartijtjes en ruzietjes bij, welke de „Ooievoarsvader" ech ter met zijn lange roe spoedig beslecht Van dezen omgang wordt geen enkel huis ver schoond en tegen den avond trekken allen, met rijken buit beladen, huistoc. Ook de „Ooievoarsvader" keert niet met leege handen terug Tweede Kamer. Bij de regeling van werkzaamheden deelt de Voorzitter mede, dat hij het enquête-voorstel- Cramer c.s. overeenkomstig artikel f van da Indische Staatsregeling heeft toegezonden aan den Volksrood ter fine van advies. Voortgezet worden de beraadslagingen over het ontwerp-voorstel van den heer K. ter Laan. De heer L. d o V i s s e i zet zijn rede voort. Hij is het eens met sommigen dat het voor stel pure demagogie is. Het brengt allerminst ontwapening. Spr. had niet gedacht dat de sociaal-democraten zoover waren weggezonken in het kapitalistisch moeras. De ontwapenings leus der sociaal-democraten noemt spreker onwaarachtig. Eenige maanden geleden stem den zij voor het Belgische verdrag, toen indi rect medewerkende aan het militoir accoord tusschen Frankrijk en België. Spreker wenscht o.a. de koloniale politiële bij het onderwerp te betrekken en dient een motie in, waarin de regeering verzocht wordt allo niet-inlandsche militairen uit Indië terug te trekken en Indië volkomen los te maken van Nederland. De motie zal bij de beraadslaging behandeld worden. De heer L i n g b e e k gelooft niet, dat het menschen gegeven is, oorlogen onmogelijk te maken. Ook de Volkenbond zal daartoe niet in stoot zijn. Het zwaard der overheid mag niet v/orden gebroken, daar God het haar gegeven heeft. Do heer San nes betoogt, dat de grondwet do ontwikkeling van het rechtsbewustzijn nfcf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1