ABSMHEKEKTSPRUS 3 ™"ndco ""fr? DE EEMLANDER" PRI1S OER ADVERTENTIEN Z BUITENLAND. Berg-Hoïe8 Thé-Dansant BINNENLAND. EERSTE BLAD. 23s jaargang No. 210 foort f 2.10, per maand Y0.75, Idem franco per pos! f 3.-% per week (met gratis Terzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 C.05. l AltRSF90RTSCH DAGBLAD ii DIRECTEUR-UITGEVER: j. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpo3 RTWAL 2 A. postrekening N- 470,0. TEL INT Zaterdag 5 Maart 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25 taanbif dingen eo f.lcldadigheids-adve. ten tien '.ui de helft «Ier prijs. Vooi handel en bedrijf bestaan zeer voordeel'i- ocpalineen voor het «dvcrleeren- tone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. f* VOLKENBOND. DE A.S. ZITTING VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Zal Chamberlain zijn verblijf tc Genève benutten om het onti- Russisch front tc versterken P a r ij s, 4 Maart. (HJ^I.) Naar verluidt, zal Chamberlain Zaterdagavond te Parijs aan komen en terstond in gezelschap van Briand doorreizen naar Genève. De zittingen van den raad van den volkenbond worden, nu alle mi nisters daaraan deelnemen, steeds meer en meer een samenkomst van de leidende staats lieden van Europa. In verband met de jongste gebeurtenissen verwacht men, dat Chamber lain van de gelegenheid zal gebruik maken om te trachten het anti-Russische front te ver sterken. In verbond daarmede neemt men aan, dat hij ook op de onderhandelingen tusschen Duitschland en Polen invloed zal trachten te oefenen Aon den anderen kont gelooft men, dat het Foreign Office ook te Warschau en te Wilna zijn invloed heeft doen gelden, om een toenadering tusschen'Volen en Litauen tot stand te brengen, zoodot uit een en ander te combinccren is, dot Engeland alles in het werk stelt om Rusland zooveel mogelijk te isolee- ren. Men neemt aan, dat bij de besprekingen tusschen Chamberlain en Stresemonn het vraagstuk van Oost-Europa in zijn gehcclen omvang zal worden besproken, waarbij het in de lijn van Engeland zou liggen alles in het werk te stellen om de banden tusschen Duitschland en Rusland zoo los mogelijk te maken In Fronsche politieke kringen is men in verband hiermede niet geheel gerust, daar men aanneemt, dat Engeland, om Duitschland te winnen, bereid is daarvoor een prijs te be talen, welke prijs wellicht zou bestaan in het steunen der Duitschc aanspraken, om een spoe dige ontruiming van het Rijnland te verkrij gen. (De Berlijnscho Börsenkurier merkt op, dot in bevoegde Duitsche kringen niets van Jict bovenvermelde bekend is en dot het niemand invalt dergelijke combinaties ernstig op te vatten De Berliner Börson-Kurier verklaart verder, dat de rijkskanselier in den jongsten tijd nog herhaaldelijk gewezen heeft op het feit, dat dc houding van Duitschland tegenover de Engelsch-Russischc crisis duidelijk voorge schreven is. Dc heele Duitschc openbare mee- r.ing is het er over eens, dot de houding yan Duitschland, op grond van de verdragen van Locamo, Rapallo en Berlijn, slechts neutraal zijn kan). DUITSCHLAND. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Japan heeft afgezien van de benoeming van een militairen deskundige bij zijn gezuntschap te Berlijn. Italië, Engeland en België hebben deskundigen benoemd, die hun regeering ver slag moeten uitbrengen over de vraag, hoe Duitschland de laatste ontwapeningsbepalingen is nagekomen. DE TOESTAND VAN LOEBE. In den toestand van den voorzitter van den rijksdog Loebc is een zoodanige verbetering gekomen, dat hij vermoedelijk over enkele da gen het ziekenhuis zal kunnen verlaten. INTERNATIONALE TELEFOON VERBINDING. De Duitsche bloden berichten, dot dc rijks- post aan het Engelschc telegraafbestuur heelt gevraagd, of na dc goedgeslaagde proef met een telefonische verbinding tusschen Frankfort en New-York over Londen Duitschland in het transatlatische telefoonverkeer kan worden op genomen. Duitschland wacht nog op een ant woord DE WET OP DEN ARBEIDSTIJD. De officieele Duitschc persdienst meldt, dat het Pruisische ministerie in zijn zitting van 2 Maart zijn instemming heeft betuigd met het door de rijksregecring aan den rijksraad voor- gelégde ontwerp nopens de noodwet op den arbeidstijd en daaraan dc voorwaarde heeft toe gevoegd, dat de bijslagen op het loon niet slechts moeten worden betaald voor den offi cieel tocgestanen, maar ook voor den bij con tract overeengekomen arbeid en dat niet alleen arbeiders, doch ook beambten bij het verrich ten van overwerk rechten kunnen laten gelden op loonbijslog. HUWELIJKEN MET BUITENLANDERS. De begrotingscommissie van den rijksdag heeft een motie aangenomen, waarbij een wet gevraagd wordt, volgens welke met buiten landers gehuwde Duitsche vrouwen haar na tionaliteit behouden, zoolang de echtelieden in Duitschland wonen en de vrouw niet van te voren heeft afgezien van haar nationaliteit. BIJGELEGD CONFLICT. B r e s 1 a u, 4 Maart (H. N.). De scheids rechterlijke uitspraak in het loonconflict der Silezische textielindustrie, die gisteren is ge daan en waarbij de loonen met ingang van de volgende week met 9 worden verhoogd, is door de beide partijen aanvaard. MOEILIJKHEDEN IN DE MIJN- NIJVERHEID. Blijkens een bericht, is het bij de onderhan delingen, welke tusschen den bond van mijn eigenaars cn de mijnwerkersorganisaties over de overeenkomst nopens de grondloonen zijn» gevoerd, niet gelukt met betrekking tot do punten overeenstemming te bereiken. Men neemt aan, dat thans de bemiddelaar in arbeidsgcschillon zich met de betreffende aangelegenheid zal bezighouden, hetgeen waar schijnlijk op 14 en 15 dezer zal geschieden. HET JÜRGENSPROCES. B e r 1 ij n, 4 Maart. (V. D.) Eén der getui gen in het Jürgcns-proces, juffrouw Lehman, verklaarde, dat, hoewel zij onder de apparte menten van de familie Jürgens woonde, zij niets van de ontdekking van een inbraak heeft gehoord. Toen de president haar erop merk- zaam maakte, dat zij vroeger had verklaard, dat de diefstal niet had plaats gehad, zcide zij dit niet met zekerheid te kunnen zeggen. FRANKRIJK. DE HERVORMING VAN HET LEGER. Poinlevé verdedigt het ontwerp. Gisteren heeft de Kamer de bespreking voortgezet van de olgemeenc organisatie dei natie in oorlogstijd. Painlevé verklaarde, dm de uitvoering van het plan tot den aanleg van een ononderbroken versterkte verdedigingslijn en van de afzonderlijke werken in Juni zal be ginnen. Een mobilisatie, zelfs gedeeltelijk, zal pas worden bevolen in geval van een kloorblij- kclijken aanval of in gevallen, voorzien bij het Volkcnbondsverdrag. De grootste zwakte van den Volkenbond zou een zwak Frankrijk zijn. Frankrijk moet oen inval kunnen weerstaan, anders zou dit land de grootste aller verlok kingen zijn. Het tegenwoordige wetsontwerp, wel verre van een uiting van militarisme tc zijn, bewijst alleen den wil tot den vrede. Frankrijk is besloten zijn onafhankelijkheid tot den dood te verdedigen, indien het, wat niet te hopen is, wordt aangevallen. EEN ZEDELIJKHEIDSAPOSTEL. Abbé Bethléem, een Parijsch pastoor, wiens optreden op de boulevards reeds herhaaldelijk opzien baarde, daar hij geïllustreerde blaadjes en vlotte romannetjes, die naar zijn oordcel onzedelijk zijn, uit de kiosken rukte, zc in het openbaar verscheurde in de hoop een rechts zaak uit te lokken over het al of niet moreelc dezer geschriften, is Woensdag opnieuw opge treden. In dc Rue de Rennes is hij op een krantenstalletje aangevlogen om de daar aan wezige exemplaren van „Paris-Flirt" en „Frou- Frou" tot snippers te vernietigen. Er werd pro- ccs-verbool tegen hem opgemaakt. ENGELAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. De discussies in het Hoogcrhuis. In het Hoogerhuis heeft lord Reading Don- derdog verklaard, dot niemand zal tegenspre ken, dat de regecring redenen te over had om de jongste nota aan de sovjetregeering tc verzenden. Engeland moet zijn handen vrij houden om desnoods tot strenger maatregelen over te gaan en inmiddels het resultaat der ernstige waarschuwing afwachten. Lord Salisbury verklaarde uit naam dor re geering, dat deze ongetwijfeld de macht heeft tot een strenger actie over te gaan, maar dat het er om ging, wat in het belang van Enge land en de gehcelo wereld was. De gegeven waarschuwing achtte de regee ring voorloonig voldoende en geen andere stappen zouden gedaan worden, zoolang niet feiten ter kennis der regecring zouden worden gebracht, die haar neg niet bekend zijn. CHINEESCHE NATIONALISTEN UIT ENGELAND GEWEERD. Het Engelsche ministerie van binnenlandifchc zaken heeft aan twee vertegenwoordigers van de Chineesche nationalistische beweging, die naar Engeland waren gekomen op uitnoodiging van een bestuurslid van een Londenschen vak bond, die hen onlangs in Brussel had ontmoet op het congres tegen koloniale onderdrukking, uit het land geweerd. Eén hunner is de leider van den Chinoeschen nieuwsdienst te Berlijn. De ander is lid van het stakingscomité, dot 14 maanden long tc Hongkong den boycot te gen de Engelschen heeft volgehouden. TEGEN DEN WOEKER. Het Lagerhuis heeft zonder stemming in tweede lezing de wet aanvaard nopens de geld schieters. De conservatieve indiener van het wetsontwerp, Burman, zcide, dat de wet niets inhoudt, dat aan eerlijke geldschieters ook maar de minste moeilijkheid in den weg legt, maar de wet maakt het den oneerlijken wel lastig8468 ingeschreven geldschieters in Engeland zullen voor 15 pond een vergunning moeten vragen, nadat zij van dc plaatselijke autoriteiten een bewijs van goed gedrag heb ben ontvangen. Dc wet verbiedt den geldschie ters circulaires te verzenden. Alle bij een lee ning betrokken partijen moeten een contract teekenen, waarvan een copie moet worden ver strekt aan den geldnemer en het contract moet alle bijzonderheden bevatten, wat hoofdsom en interest aangaat. Een vrouw kan geen geld leenen van een geldschieter, zonder dat de naam van den echtgenoot op het contract is vermeld. Het berekenen van samengestelden interest is verboden. De wet behandelt ook het vraagstuk wat een onredelijke interest is, waar bij 48 als algemeene grens wordt genomen. Namens de regecring werd toegezegd, dat deze volle steun aan de wet zal geven. DE MIJNRAMPEN. Dc demonstratie tegen Baldwin. Bij een door den mijnwerkersbond geleid onderzoek ten aanzien van de slachtoffers van de mijnramp te Ebbw Vale, zeide Richards, zinspelende op de betooging van Woensdag 'egen Baldwin, dat men niet mag vergeten, dat de mijnwerkers zeer getroffen zijn door de ramp en ook van oordeel zijn, dat de harde voorwaarden, waaronder, zii .arbeidenf__hun niet_ RECLAMES. Ven I4 regels 4 05, elke regel meer I. MAAKT MEUBELEN EN VLOEREN ALS SPIEGELS. IS HET BEHOUD VAN LINOLEUM. éêN KWALITEIT DE BESTE. Overal verkrijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij RECKITTS Rotterdam. morgen (Zondag) hadden mogen worden opgelegd. Een kleine betooging van de gevoelens op dergel ijk o oogenblikken mag niet worden overdreven. In- tusschen zijn vele mijnwerkers den premier er kentelijk. Dc bcgrofenis der slachtoffers. Londen, 4 Maart. (H. N. Draadloos). Er zijn maatregelen getroffen om dc begrafenis van de 52 mijnwerkers, die bij den ramp te Cwm zijn omgekomen, gemeenschappelijk te doen plaats hebben. De begrafenis zal Zondag plaats hebben. ITALIË. DE VACATIE-GELDEN DER KAMERLEDEN. B e r 1 ij n, 4 Maart. (V. D.) Naar gemeld wordt, heeft dc Itolinansche Kamer besloten dc maandclijkschc vacatie-gelden der afgevaardig den van T250 tot 2000 Lire tc verhoogen. TSJECHO-SLOWAKIJE. DREIGENDE SPOORWEGSTAKING. Tusschen de regeering en dc organisaties van het spoorwegpersoneel is een geschil ont staan over den dienst. Het personeel denkt over lijdelijk verzet. Om te beginnen zou tot een staking van een uur op het geheelc spoor wegnet besloten zijn. POLEN. NIJVERHEIDSGESCHILLEN. De werkgevers hebben de loonovcrcenkomst met dc mijnwerkers in het mijndistrict van Dombrowa opgezegd. Ook de ijzerindustriec- len in dit district hebben tot opzegging der loonovereenkomstcn besloten. OOSTENRIJK. DE ONTBINDING VAN HET PARLEMENT. De Nationale Rood heeft onder levendigen bijval van het geheelc Huis de wet nopens de vervroegde ontbinding van den Notionolcn Raad in tweede cn derde lezing aanvaard. De centrale commissie, die terstond na de zitting bijeen kwam, stelde den datum der verkiezingen op 24 April vast. De tegenwoordige Nationale Raad zet zijn werkzaamheden voort tot aan het bijeenkomen van den nieuwen Raad. DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. Dc socialisten tegen de regecring. Gistermiddag heeft dc regeering met de par tijen beraadslaagd over de wijze, waarop de be spreking van do werkloosheidsverzekering voortgezet zal worden. Seipel, do bondskanse lier, zette de voordcelcn uiteen van het regee- ringsvoorstel om een ouderdomsrente toe te kennen aan oude werkloozen, waarbij het be drag der uitkeering wel met een derde wordt verminderd, maar waartegenover staat, dot voor die personen olgeheele zekerheid verkre gen wordt. Hij wees opnieuw op de noodzake lijkheid het invoeren van de sociale verzeke ring afhankelijk te stellen van de verbetering van den economischen toestand. De socialisten verklaarden, dat het voorstel der regeering, bezien van 't standpunt der ar beidersklasse, een achteruitgang beteekent. Zij drongen er met klem op aan de sociale ver zekering met het indexcijfer op en neer te laten gaan. De korting op dc uitkeering voor de oude werkloozen is voor hen onaanvaardbaar. De regeering stelde daarop voor de bespre kingen in de sub-commissie voort te zetten, waarop de socialisten verklaarden, dat het feit, dat de regcering met de partij, die ten minste 90 percent van de arbeiders omvat, niet wil onderhandelen, maar deze dc wet wil voor schrijven, onderhandelingen tusschen dc par tijen illusoir maakt. De socialistische partij zal met dc sociaal democratische vereenigingen beraadslagen over wat haar vorder inzake het vraagstuk van de sociale verzekering tc doen staat cn dc uitkomst dezer beraadslaging aan dc regeering mccdcc- len. DE WAPENVONDST TE WOENEN. Dc controlecommissie heeft het oorlogstuig in beslag genomen, dat in het nrscnool werd ontdekt. Hiertoe behooren ook ongeveer zes duizend geweren zonder kolf. HONGARIJE. AARDBEVING. Het observatorium te Boedapest meldt, dot gisterochtend tegen half ocht op 80 K.M. van Boedapest een aardbeving heeft plaats gehad Tc Boedapest duurde de aardbeving 3 minu ten; te Var Paloto werd een sterke oardschok waargenomen; verscheidene huizen en de kerk l^den ernstige schade. Een muur en ongeveei 60 schoorsteenen stortten in. De beving hield 5 a 6 seconden aan en ging vergezeld van een onderaordsch gerommel. Te ruim 8 uur had opnieuw een aardbeving plaats en te 9 uur een nabeving. I'cgen 12 uur werd in Var Palota oen nieuwe aardbeving gevoeld, woordoor een huis instortte. RUSLAND. OVERSTROOMINGEN. 32 visschers verdronken. Berlijn, 4 Maart. Naar wordt gemeld, is de stad Charkow door een groote overstroo ming geteisterd. Door de autoriteiten zijn maatregelen tot hulpverleening getroffen. In den Dnjcpr zijn 32 visschers verdronken. (Tel.) NOORD-AFRIKA. HEVIGE ZANDSTORM IN TUNIS. P a r ij s, 4 Maar t. (V. D.) In het Zuidwes telijk deel van Tunis woest op- het oogenblik een hevige zandstorm, welke tal van telegraaf palen heeft weggevaagd, zoodat dc verbindin gen verbroken zijn. EGYPTE. MOORD TE CAIRO. De directeur van den grootsten bazar te Cairo, de heer Cicurcl, is gistermochtend ver moord in zijn bed gevonden. Er waren hem vier dolksteken toegebracht. Een Itoliaansch chauffeur heeft bekend zijn meester, die dood op ziin bed werd gevonden, te hebben vermoord. Hij noemde de nomen van anderen, die. naar hij zegt, bij dc misdaad betrokken zijn Allen werden aangehouden. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Chincczen requireeren een boot der Standard Oil Cy. Een stoomboot, die het eigendom van de Standard Oil Company te New York is, aldus een bericht uit Sjanghai, door Chineesche soldaten, die dc rivier afvoeren, in beslag ge nomen. Dc Amcrikaansche admiraal heeft de sloep door 60 matrozen laten achtervolgen, die haar vijf mijl verder inhaalden. Ofschoon de Chineczen gewapend waren, schoten zij niet, maar gaven de sloep terug. Een Russisch schip in beslag genomen. Berlijn, 4 Maart. (V. D.) Naar uit Lon den wordt gemeld, is tc Sjanghai het Russi sche s.s. Lenin in beslag genomen, dot wape nen vervoerde, welke voor dc Kantonneczen waren bestemd Een Chinccsch protest. De Chineesche commissaris van buitenland- sche zaken tc Sjanghai heeft bij het hoofd van het consulaire corps aldaar schriftelijk de te rugtrekking geëischt van de buitenlandsche troepen uit de positie buiten de grenzen der nederzetting, aangezien het innemen van die positie indruischt tegen de Chineesche souve- reiniteit. Werft Engeland vrijwilligers in den Balkan Berlijn, 4 Maart. (H. N.) Volgens de Turkschc bladen moet Engelond in Bulgarjje en Griekenland vrijwilligers werven om dienst te doen in China. Do Engelschc militairo attaché te Constontinopcl moet ook verschil lende ogentcn hebben aangesteld, teneinde ook in Turkije vrijwilligers tc werven. Dc Turkscha bladen protcstccrcn hier tegen. VEREENIGDE STATEN. HET CONGRES UITEEN. Een door obstructie gekenmerkte slotzitting. Washington, 4 Maart. (H.N.) Het con gres is uiteengegaan zonder dc wet tot het toestaan von een extro-crediet van 93.0C0.000 dollars voor pensioenen von oorlogsveteranen en dc wet omtrent de teruggave van het vroe gere vijandelijk eigendom te hebben afgedaan. Het congres zal waarschijnlijk voor Decem ber niet meer bijeenkomen en don vermoede lijk in een andere samenstelling in verband met do nieuwe verkiezingen. De lootstc zitting was zeer rumoerig en de voorzitter Dawes was herhaaldelijk genood- zaokt den „Sargent at arms" te gelasten om dc orde te bewaren. Ondanks olie pogingen om dc obstructie tc verhinderen, gelukte dit niet cn Dowes toonde duidelijk zijn misnoegen over dc obsfuctie en verklaarde, dut dit par lement het eenige in dc wereld is, waar een minderheid zich tegen den wil van do meer derheid kan verzetten. Dawcs drong er op aan, dat het reglement van orde gewijzigd zal worden DE VERHOUDING TOT MEXICO. Dc jongste nota. Niettegenstaande officieele tegensproken vor- moedt men in goed-ingelichte Washingtonsehe kringen, dat de geheimzinnige nota, die on langs oan Mexico is gezonden, niet zonder verband is met de activiteit van Teller, den Mexicannschen gezant in dc Ver. Staten. Een Mcxicoansch antwoord. N e w-Y o r k, 4 M o a r t. (H. N.) Uit Mexico wordt gemeld, dot de regecring een antwoord nota non dc V. S heeft gezonden, waarin op zeer scherpe wijze geprotesteerd wordt tegen de bezworen, door dc V. S ten opzichte van dc officieele vertegenwoordigers van Mexico geopperd. HET PROCES-MILLER-DAUGHERTY. Miller schuldig bevonden. Kolonel Miller, oud-bewaarder van de bui tenlandsche eigendommen, beschuldigd van samenzwering en voor den tweeden keer te rechtstaande, werd schuldig bevonden, maar de jury kon onderling niet tot overeenstem ming komen ten aanzien van Dnugherty. den vroegeren attorney-general Df besrMildiVing tegen Dougherty werd ingetrokken. De advo caat van Miller verklaarde in beroep tc gaan. ZWAAR WEER. Een draadloos bericht uit Norfolk deelt mee, dot een zware hagelstorm op de Zuid-Atlan tische kust heeft gewoed in den nacht van Woensdag op Donderdag. Het stoomschip City of St. Louis met 25 passagiers en een beman ning van 75 koppen drijft met een stukgesla gen roer ter hoogte van Kaap Hatteras. Twee lichtschepen zijn afgedreven. Tweede Kamen Vrijdag, vijfde dag van het ontwapenings debat, heeft do heer Boon (v.h.) zijn Donder dag afgebroken rede voortgezet. Hij wees er op, dat ook in dc sociaal-democratische pers wordt toegegeven, dot een nieuwe Europeesche oorlog geen denkbeeldig gevaar is Dit gevaar dreigt vooral van Rusland en Italië. Hij her innert er voorts aan, dat toen de neutralitcits- schending dreigde, de sociaal-democraten op kwamen tegen den eisch der communisten tot demobilisotie en aangezien het toegeven daar van tot gevolg zou hebben, dat dc strijd op ons gebied zou worden voortgezet. Spr. bestreed vervolgens den heer Mai chant. Hij wees verder op het voortdurend veranderen van het stand punt der sociaal-democraten ten aanzien der ontwapening. Prof. v Embden zeide in Zwolle, dat hij niet in een kabinet zitting zou nemen, tenzij het nationale ontwapening op zijn pro gram zou hebben Toch hield het compromis- program van den heer Merchant geen ont wapening in. Een land, dot zich niet verdedigen kan, is tot ondergang gedoemd. Mcj Groeneweg (s.d.) bespreekt het standpunt der vrouwen tegenover het militoi- risme. Deze hebben begrepen, dat zij een spe ciale taak ten deze hebben. Nederland moet met zijn bevolking die in hort en nieren anti-militaristisch is, oan Europa een voorbeeld geven. De heer Broat (pl. b.) beschouwt het voor stel slechts als reclame. Hij zou het beter ach ten, als de verkiezingsallures in andere richting gingen en dc boordevolle vlceschpottcn der ambtenaren werden overgeheveld naar de ouden van dagen. De heer Kleerekooper (s.d.) verdedigt de indiening van dit voorstel De sociaal-demo craten achten zich tot de indiening vernlicht, aangezien zij wisten goed werk te doen. Hij be strijdt voorts de grondwettelijke bezwaren en betoogt, dot het voorstel niet in strijd is met den geest van de grondwet. Spr. betoogt verder, dot Nederland geen wrok togen eenige natie heeft gehouden uit den oorlog en daarom hot voorbeeld kan ge ven. Hij bestrijdt uitvoerig Mr Boon on de zondetheorie. De heer Kersten (St. geref.) spreekt over

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1