L. J. LUIJCX&Zoon DE EEMLANDER" JIBOMIMEMS r«,7iïdtD voot„?n™ PROS OER ADVERTENTIEM met Inbegrip van cea EERSTE BLAD. BUITENLAND. volkenbond. duitschlainTd. frankrijk. engeland. polen. japan. Schoonmaakartikelen china. midden-amerika. zuid-amerika. BINNENLAND. 25e laargang No. 113 loort2.10, per mundfOJS, Idem franco per post f 3.—. per weck (met gratis ▼trzekenng tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers 1 C.05. AMEÜSrOORTSCH DAGBLAD ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"IS'SRTWAL JA. POSTREKENING N°. «7910. TEL INT BIS. Dfnscfag 8 Maart 1927 i bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen co Llcldadigheids-advc.tenticn «ooi de helit der prijs. Voor handel ets bcdrijl bestaao teer ▼oordceligc bepalingen voor het tdverteeren. tcne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DE ZITTING VAN DEN VOLKEN BONDSRAAD. De eerste openbare vergadering. Een verzoek van prof. Van Hamel' van de hand gewezen. De mondatenkwestie. Gisteren bij dc opening der openbare ver gadering van den Volkenbondsraad schenen slechfs de plaatsen voor de diplomaten wat beter bezet te zijn dan den vorigen keer, doch overigens bood de zool den gewonen aanblik. De voorzitter was dr. Stresemann. Links volgden sir Eric Drummond, Chamber lain, Isjii en Vandervelderechts zaten Briond Scialoja, Villegas (China), Zaleski en Benesj. Als eerste punt stond op de agenda het voorstel tot het overbrengen van het salaris van den commissaris van den Volkenbond in Danzig, Van Hamel, op de begrooting van den Bond. Dit verzoek, dat von laatstgenoemdo was uitgegaan werd van de hand gewezen, nadat Van Hamel en de president van den Danzigschen Senaat, Sahm, verklaringen had den ofgelegd. t Het tweede punt (het v,crvoer en het opslaan van oorlogsmateriaal voor Polen op het ge bied van Donzig) werd naar de permanente militaire commissie verwezen. De Ncdcrlaridsche gedelegeerde, mr. dr. W. J. Doude van Troostwijk, bracht ih zijn hoe danigheid von rapporteur verslag uit von het belangrijkste punt van deze zitting, n.l. het hooren von petitionarissen uit de mandaatge bieden door de mandatencommissic, geli.ik de ze commissie dat wénschte. De raad heeft, conform den wcnsch der mandoatslanden, dit hooren niet goedgevonden. DE DU1TSCHE POSTERIJEN. De begrootingscommissic van den rijksdag heeft gisteren haar goedkeuring gehecht aan de begrooting van het ministerie voor de pos terijen naar een uitvoerige uiteenzetting door den minister voor de posterijen Schötzl, die o.a. verklaarde, dat dc eerste proefneming met een winter-vliegpostverkeer, naar het zich loot aanzien, geslaagd kan worden geacht De betrekkingen zijn, wat het buitenlandsche post verkeer aangaat, weer vrijwel dezelfde als vóói den oorlog Ongeveer 8 van het gcheelo postverkeer komt \oor rekening van het bui tenlandsche verkeer, nl 3 in de richting naar Duitschland en 5 van Duitschland uit Wat het telefoonverkeer betreft, deelde do minister mee, dat er in het geheel 2.04T mil liard locale en intcrlocale gesprekken werden gevoerd Duitschland staat in telefonisch ver keer met veertien landen. De telegraaf wordt in het binnenlandsch verkeer meei en meer door de telefoon ver drongen. Het telegraafverkeer verkeert econo misch in ongunstigen toestander is een bij drage van rond 40 millioen M. voor noodig geweest. Het gcheele personeel bedraagt 261.690 DE MAAGDENBURGSCHE STRAFZAAK. B e r 1 ij n, 7 Maart. (H.N.) Vanmorgen is voor de tuchtkamer van het gerechtshof te Naumburg de behandeling van de zaak der rechters Koelling en Hoffmann begonnen, die in' de Moagdenburgschen moordzaak-Schrö- der de arrestatie van den fabrikant Haas had den gelast. DE SNELTREIN HOEK VAN HOLLAND- BAZEL ONTSPOORD. Geen slachtoffers. Bij Tioisdorf is gistermiddag door tot nog toe onopgehelderde oorzaak do express-trein Hoek van HollandBazel ontspoord. De loco motief en de wagens sprongen uir de rails en konden pas ongeveer 100 M. verder tot stil stand worden gebracht Er .hadden geen per soonlijke ongelukken plaats. De trein zette dc reis met 1 Yk uur vertra ging voort Op de plaats van het ongeluk werden verkznamheden aan den bovenbouw uitgevoerd, waarom de trein slechts met een snelheid* van 25 K.M. leed. Hieraan is het stellig te danken, dat het ongeluk geen ernsti ger gevolgen heeft gehad. De trein had om 12.29 Keulen verlaten. DE AUTONOMISTISCHE BEWEGING IN DEN ELZAS. Canonnicke straffen tegen de geestelijken Verzekerd wordt, dat straffen van canon- nieken aard zullen worden genomen tegen de geestelijken, die betrokken zijn bij de autono mistische beweging in den Elzas. DE HERTOG EN HERTOGIN VAN YORK. Londen, 7 Mrt. (V.D.) De hertog cn her- torr\n van York zijn op hun Nieuw-Zeeland- scre reis Zateroag te Wellington aangekomen, alwaar zij drie dagen zullen vertoeven. DE OORlOGSBEGRCOTING. Verklaringen van den minister van oorlog. Londen, 7 Maart. (H. N.) Bij de indie ning van de oorlogsbegrooting heeft sir La ming Worthington Evans, de minister van oor log, er op gewezen, dat, hoewel een grooicr aantal manschappen wordt gevraagd dan ver leden jaar, het een feit is, dat in dc begreo- ting rekening wprdt gehouden met de vermin dering van het gewone leger met ongevèer •4000 man. Uit dc cijfers van dc begrooting blijkt, dat het aantal manschappen met 7100 is vermeer derd, doch dit is in hoofdzaak het gevolg van het uitzenden van troepen teT bescherming van Sjanghai en ook van het feit, dat het gar nizoen te Aden, dat verleden jaar voor reke ning van Britsch-Indië kwam, thans voor reke ning van dc rijksregeering komt. De vermindering van het gewone leger met 4000 man is verkregen door het uitvallen van 47 officieren en 1294 andere manschappen in verband me* de reorganisatie van de cavalerie, het uitvallen van 15 officieren en 1861 man schappen bij de koninklijke cavalerie eveneens in hoofdzaak ten gevolge van reorganisatie en enkele verminderingen bij andere corpsen. De minisler vraagt in totaal een bedrag van £41,565,000, dus £935,000 minder dan ver leden jaar. Gedurende de laotste 6 jaren is 'het bedrag der begrooting voortdurend en belangrijk ver minderd, hoewel deze vermindering natuurlijk geleidelijk geringer wordt. In zijn toelichting tot do voornaamste punten van de begrooting zeide de minister, dat hij geen volledig pro gramma voor de mechaniseering heeft uitge werkt, waarvoor dit jaar meer geld zal wor den uitgegeven en nog meer in de volgende jaren. Om de bedragen van de begrooting niet te verhoogen, heeft hij zijn toevlucht moeten ne men tot vermindering van de tegenwoordige uitgaven. Hij hoopte door reorganisatie van de cavale rie dit jaar 93,000 te bezuinigen, welk be drag tot 237,000 zal stijgen, indien dc ge- heelc reorganisatie is doorgevoerd, terwijl hij door het afschaffen van premies voor degenen, die bij het territoriale leger dienst nemen, £64,000 hoopt te bezuinigen, welk bedrag bin nen een paar jaar tot 352,000 zal stijgen. ENGELAND EN OOST-EUROPA. Londen, 7 Maart. (H. N.) De diploma tieke medewerker van dc Westminster Gazette schrijft, dat hoewel het bericht over een actie ve ondersteuning van Polen door Engeland, ten einde hulp tegen sovjet-Rusland te ver krijgen, ongetwijfeld toe te schrijven is aan overdrijving door de sovjetpropaganda, het toch een feit is, dat Engeland de verschillende belangen in Oost-Eufopa tracht te vcrcenigen door aan te sturen op een regeling von de plaatselijke geschillen, teneinde de bemoeiin gen van sovjet-Rusland om in deze landen een diplomatieken druk uit te oefenen, krachteloos te maken. De Daily News hoopt, dat Chamberlain te Genève van do gelegenheid zal gebruik maken om het van Moskou afkomstige en in geheel Oost-Európo verbreide gerucht, als zoude En geland een geheime overeenkomst met Polen tegen Rusland hebben aangegaan, uit den weg te ruimen. EEN CONFERENTIE TUSSCHEN ENGELSCHE EN FRANSCHE INDU STRIEELEN. Londen, 7 Maart. (H.N. Draadloos). Vandaag is een conferentie tusschcn Engel- sche cn Fronsche industrieclen to Londen be gonnen, welke veel overeenkomst vertoont met die, welke in November jl. tusschen de Engelsche en Diritsche mdustrieelen is gehou den Ieder land was door 15 vertegenwoordi gers aanwezig. Mc Musprott, de voorzitter van den bond van Engelsche industricelcn, was voorzitter over de Engelsche afdeeling cn de heer D. F Chenin voorzitter over de Fron sche afdeeling. De beraadslagingen droegen een vertrouwelijk karakter, doch, naar mee gedeeld wordt, bewogen zij zich volgens dc lijnen der agenda voor de economische con ferentie, welke in Mei te Genève zal worden gehouden. N STAKINGSBEWEGING. Warschau, 7 Maart. (H.N.) De cen trale bond van glasblazers heeft, daar een loonsverhooging van II geweigerd is, een staking afgekondigd. De leiders van de tex tielarbeiders in het district Lodz beraadslagen over de afkondiging van een olgemeene sta king voor de textielnijverheid. In het kolen- district van van Opper-Si lezic zijn 18.000, in dat van Dombrowo 5000 mijnwerkers ontsla gen. De uitvoer van kolen is tengevolge van de opheffing der stoking in Engeland sterk gedaald en beloopt nog niet de helft van dien in Augustus van verleden jaar. EEN AARDBEVING. Waarschijnlijk geen ernstige schade. Gisteravond werd te Nagoyo. Kioko, Osaka en Kobe een aardschok gevoeld, die drie minu ten aanhield. Het centrum van de onderoard- sche beroering zou Sojim zijn, waar de schok het hevigst was. Er is nog geen nauwkeurige schatting van de aangerichte schade, maar deze is, naar het schijnt, niet ernstig. De aardbeving in het gebied van Kioto en Osaka sneed den elcctrischen stroom door; de bevol king. vluchtte de straat op. Ernstig, berichten. N e w-Y Q r k, 7 Maart. (VJ>.) VolgeYtS be richten uit Jopen heeft in de provincie Hiogo een zware aardbeving plaats gehad. Osaka en Kobe en nog eenige andere steden werden zwaar geteisterd op vele plaatsen brak brand uit Het theater te Osaka is ingestort. Het aantal dooden bedraagt tot dusverre 80. A. v.d. WEG - Moubelwas in alle klou en - Vloezollonwas - Ge schaalde was - Torpolljn - Sponsen - Zoemen 1 Dweilen Borstelwerk - Veifinbussen - Koudwater.srf Langestraat 23 Telefoon 217. 'uikbanden in diverse modellen. Langesfraaf 49 DE VERWARRING IN CHINA Afstond van Tientsin aon China Uit Peking wordt gemeld, dat blijkens een gerucht een Chincesch-Britsche commissie zal worden benoemd, die de opdracht zal hebben de teruggaaf vari de Britsche concessie in Tientsin aan de Chineczen te regelen. Dc gouverneur van An-wei loopt over naar dc Kantonneczen. Uit Sjanghai wordt bericht, dot Tsjcn-Ton- Joean, de militaire gouverneur van de provin cie An-wei, zich aon dc zijde heeft geschaard der Kontonneeschc nationalisten. Dit beteekent o. m. dat Woehoe, een stad op ongeveer 65 mijl van Nanking, in de macht is gekomen van de Kantonneczen. Tegen buitenlanders gerichte be toogingen. Een Britsch pantserschip is naar Ningpo ver trokken wegens het dreigend karakter *'an manifestaties tegen dc buitenlanders te Ningpo sedert de bezetting van de stad door de nationalisten. Spoorwegarbeiders in stoking. Dc spoorwegarbeiders op de lijn Sjartghoi— Nanking hebben de staking afgekondigd we gens intimidatie door gewapende posters; tot nog toe schijnt echter alleen dc zijlijn Woo- soèng te zijn getroffen. Successen der Kantonneezcn. P a r ij s, 7 M a a r t. (H.N.) Volgens de jong ste berichten uit Sjanghai heeft de terugtocht der Chinceschc Noordelijke troepen, die enkele dagen geleden begon, tot gevolg gehad, dat feitelijk reeds de geheelc zone om Sjanghai in dc handen der Kantontrocpen is. De zuidelijke troepen hebben zich reeds mees ter gemaakt van Woekiong, 30 mijlen ten Noorden van Sjanghai. EEN MISLUKTE STAATSGREEP IN ECUADOR. Gemeld wordt uit Guayaquil in Ecuador, dot einde der vorige week een staatsgreep heeft plaats gevonden, die echter mislukt is- Wel werd de president der republiek gevan gen gezet, maar later is hij weer vrijgelaten EEN CYCLOON IN PARAGUAY. Een cycloon heeft te Asuncion in Paraguay ernstige verwoestingen aangericht. EEN GOED BEDACHTE GEMEENTE. iemand, die onbekend wcnscht te blijven heelt door bemiddeling van notaris Wierda te Ylst, aan deze gemeente 20.000 geschon ken voor tuberculosebestrijding, hygiënische voorzieningen en algemcene belangen van het sindje POTVERTEREN DOOR EEN GEMEEN TERAAD Toen Dinsdag j.l. in Overslag (Z-Vl) de eerste raadsvergadering in dit jaar was afge- loopen, heeft men heel gezellig den pot ver teerd, in cosu het door dc raadsleden ontvan gen presentiegeld. Men had botje bij botje ge legd, een lid gaf een paar konijnen, een tweede aardappelen, een derde boter, een vierde weef wat anders en zoo kon men goedkoop een sou per aanrichten. Men had het gezelschap rog wat uitgebreid en ook de twee notabelen van het dorp, den hoofdonderwijzer en den ge meenteveldwachter. aan tafel genood. HET FAMILIEDRAMA TE 'S GRA VENHAGE. De schoonvader in vrijheid gesteld. Het nader onderzoek in verband met het familiedrama, dot Zaterdagavond *en huize var- den hec. V. in de 'ocob v. d Doesstraat te Den Haag plaats had, heeft de justitie aan leiding gegeven dem_73-jorigen dader, die zijn schoonzoon met een revolver schoot, op vrije voeten t- stellen Hij is op advies van den dokter in verband met een hartkwaal, fn het Gem. Ziekenhuis opgenomen. Het slachtoffer van het schot, de heer v. V., maakt het naar omstandigheden goed. DE MOORD TE IERSEKE. 10.000 voor de weduwe. Voor de weduwe van den onlangs te Ierscko vermoorden Biersteker is aan giften uit het hccle land pl. m. 10.000 bijeengebracht, waaronder uit Ierseke zelf 2800. Het plan is haar en honr kinderen met een wekclijkschc toelage te steunen. INSLUIPING IN EEN BIOSCOOP. Een jacht op dc daders woar- v von één gearresteerd. Hedennacht, omstreeks twee uur, ontdekte een surveilleerend agent, toevalligerwijs, toon hij een sigaar in het portiek opstak bij het licht von cenlucifer, dot de deur von de „Witte Bioscoop", gelegen aan het Damrak, niet gesloten was Een onderzoek instellende, bleek hem dat de bioscoop, op dit nachtelijk uur niet verlaten was; twee personen haastten zich namelijk naar buiten, en trachtten on danks dc sommotie van den agent een goed heenkomen te zoeken. Dc agent floot toen voor assistentie cn een achtervolging begon. Als waarschuwing werd zelfs een schot gelost, ge lukkig echter zonder iemand te treffen. Het heeft de politic slechts mogen gelukken een der inbrekers in handen te krijgen. Deze, een goed loopcr, werd eerst uit het gezicht verlo ren; een tijdlang waren nosporingen vruchte loos, tot men hem ontdekte, neergehurkt in een kcldcringnng op den hoek von den Singel en de Torensteeg. Er werd een volledig stel inbrekerswerktuigen op hem gevonden. Hij is naar bet bureau St. Piotershal overgebracht. Het vermoeden bestaat, dat, dc mannon zich ia dc bioscoop hebben laten insluiten, om zoo doende een goeden slag te kunnen slaan. Deze opzet schijnt mislukt, voor zoover men heeft kimnen nagaan, was nog niets vermist, zelfs de brandkast toonde nog geen spoor van braak. NEDERLANDSCHE TANDTECHNICI NAAR ENGELAND. In Augustus 1926 maakte een groep tand- technici, allen leden der Nedcrl. Tandtechnisch© Vereeniging, een succesvolle vakreis door Duitschland (Berlijn, Frankfort a/M. en Dussel- dorf). Dezen zomer zol een dergelijke excursie naar Engeland plaats hebben voor een bezoek aan Londen. Het uit te voeren programma der te geven vakdemonstraties wordt reeds opgesteld. BRANDEN. Fabrieksbrand te Enschede. Een groote uitslaande brand heeft in den af- geloopen nacht gewoed in dc fabriek van ka- ♦ocnafvol van de firma H. Scrphos, gelegeii aan den Hengeloschestrnntweg te Enschede. De fabriek brandde tot den grond toe af; het kontoor en het groote pokhuis kon door de brandweer, die het vuur met kracht aantastte, behouden worden Hedenmiddag was men nog met het blus- schingswerk bezig. Alleè was op beurspolis ver zekerd. KORTE BERICHTEN. Een pas geboren kind geworgd? Onder de gemeente Opijnen, nabij Zaltbom- mei, is uit de rivier de Waal opgevischt het lijkje van een pas geboren kind, waarop tec- kenen van voorafgaande worging aanwezig wa ren. De politie stelt een onderzoek in, daar aan misdrijf wordt gedacht. Kind onder een vuilnisauto Hedenmorgen had te Eindhoven een doode» lijk auto-ongeval plaats Toen een der vuilnis auto's von de Gemeentereiniging achteruit reed, werd een 6-jarig knaapje door den wagon overreden. Zwaar gewond werd het ventje in een nabijgelegen café binnengedragen en daar na naar hot ziekenhuis overgebracht, waar hot knaapje om TI uur aan de bekomen verw*< dingen overleed. De chauffeur van de auto had voldoende signalen gegeven, doch den knaap niet be merkt. Ontrouw penningmeester. Al§ verdacht van verduistering, valschhcid ir. geschrifte en oplichting, is door de politie te Delft aangehouden zekere J. C. K. vroeger penningmeester van een tooneelverecniging aldaar. Herhaalde waarschuwing. De Fgd. Commissaris van Politie te 's-Her- togenbosch waarschuwt tegen de proctijken van een nu eens rich noemenden Tony Ven rooij, Willy Venrooij, dan weer Wilh Ant. Venrooij, opgevende Vughterdijk 93, doch laatstelijk meestal Maastrirhtschoweg 53, ook Vughterstroat 9T te 's-Hertogenbosch cn zich ook wel uitgevende te zijn rechtskundig ad viseur Hij wendt zich op uitgebreide schaal tot al lerlei firma's, zooals in wijn, kaas, manu facturen enz om goederen op crediet gele verd te kriigen, op een wijze die vertrouwen wekt, terwijl in werkelijkheid dezerzijds met nadruk leering ontraden wordt. Vaten vet in beslag genomen. De belastingambtenaren te Roosendaal Keb- ben een partij van 150 vaten vet in beslag genomen, die aanvankelijk waren gewaarmerkt als „niet bestemd voor menschelijk voedsel", welk merk later was veranderd. De partij is ter beschikking gesteld van den commissaris von politie te RoosendaaL Who is who F. P., dc man die gcruimen tijd hoeft ge-* simulecrd doofstom te zijn, die in het zieken» huis aon dc% Coolsingel te Rotterdam is ver pleegd en daar. eindelijk door dc mand is gevallen, waarbij is gebleken, dat dc man een Hongaorsch bakker is, die een zeer roman tisch verhaal heeft gedaan omtrent zijn avon turen, welk verhaal moeilijk te controlcercn viel, is, naar de N. R. Ct. meldt, door bemid deling van den vreemdelingendienst, thans naar Boedapest vertrokken Een poging om noor Amerika te gaan, waar hij filmacteur hoopte te worden, is mislukt. Geschenk aan Noorden. Dr. C. J. Burkens te Haarlem heeft aan de gemeente Noorden een antieke geldkist aan geboden, deels handsmccdkunst. Woor dit meubel geheel aansluit bij het historisch in terieur van Naarden's raadhuis, stellen B en W. voor, do schenking in dank te aanvaarden. Oplichter aangehouden. De Tilburgsche politie heeft in een logement te Tilburg een 42-jnrigen koopman nongehou den, die in het Algemeen Politieblad gesigna leerd stond terzake van oplichting van een Rotterdnmsche firma. De arrestant, die in 1924 provisie geind had op gefingeerde orders en de firma zoodoende voor 300 heeft opge licht, is naar Rotterdam op transport gesteld cn in het Huis von Bewaring ingesloten. i A Luchtvaart. VLIEGERS ZOEK. P a r ij s. 5 Maart (H. N.) Volffcns can bcridrt uit Casablanca heeft het onderzoek omtrent do vliegers Larol en Borges nog geen resultaat opgeleverd. Er is nog een oorlogsschip uit Casablanca vertrokken om nosporingen te doen, terwijl ook het te Agudir gestationeerde eska der van GoÜathvliegtuigen verkenningstochten doet. Dc vliegtuigen, die het verkeer tusschen Casablanca en Dakar onderhouden, hebben op dracht ontvongen om langs de kust te vliegen en uit te zien naar do vliegers, die in Uruguoy thuis hooren. De vliegers in veiligheid. Londen, 7 Maart. (V. D.) Noar gemeld wordt zouden de vier vliegers, wier toestel ver nield werd aangetroffen, in leven zijn. Volgens de laatste berichten zijn zij thans onder bo- schermmg von een koravaan onderweg naar Koop Juby aan Afrikn's Westkust. Verwacht wordt, dot een detachement Spaonschc regee- ringstroepen zich te Juby bij de karavoon zal nonsluiten. Een draadloos telegram uit Agadir meldt, dat het watervliegtuig, waarmee de twee Urugunnn* scho vliegers en hun beide mecaniciens Woens dag te Casablanca opgestegen zijn, op oen verlaten plek aon de kust van Spoansch West- Afriko (Rio de Oro) geheel verwoest terugge vonden is." De motor log 50 meter van het wrok van het vliegtuig verwijderd. Van do vier inzittenden ontbreekt elk spoor en het is niet waarschijnlijk, dat zij in leven zijn, in verband met den toestand, waarin de overblijfselen van hun vliegtuig zijn gevonden. Radioprogramma's. Woensdag 9 Maart. Hilversum, 1050 M. 12.00 Politieber. 2.00—3.00 Engelsche les voor kinderen. 3.00—4 00 Knipcursus. 4.00—4 30 Halfuurtje voor de Huisvrouw. Mcj S A J. F Doets, óverKinderspel. 4 35—6.15. Concert door het H. D O.-or- kest. Soliste Mevr. Leopold-Draper, piano. 6.15—645 Lezing door den heer P Hofman, over Business research (Wetenschappelijk Be- driifsonderzock) 6 45—7.45. Vervolgles cn conversatieles Duitsch 7 45 Politieber. 8.10 Christel. Radio-avond. De heer Bos, tenor Mevr Canté, zang met begel Mej. L. Loucnroth, piano. Hr Joh Wolff, viool Mej, P. A Beugen, pianabegel. Ta. Französischc Suite E-dur, Boch. b. Fantasie Impromptu op 66, Chopin (piano) 2 Duet u. h. Oratorium ,,Die Jnhroszeiten", Hjydn (sopraan en tenor). 3. Ie ged. von de rede van den heer F. L v. d. Bom. over De Mensch in ambacht en industrie. 4a Sonate 5 F-dur, Hündel (viool en piano), b Gavotte. Romenti 5 Kirchen Aric, Stradella (soproan) 6> Impromptu op. 17 No 3 G-moll, Weissman /piano). 7 2e ged vnn de rede. 8. Allegro de concert, Terschak op 147 (viool en phno) 9 Aria uit Wolkifm van Wngner (te nor) 10 Impromptu op 24 no 3. Wille Hel- bing (piano). 11 An den Frühling, Grieg (piono) T2a O, Heer die daer des hemels tente soreyt. b Wilt heden nu treden voor God den Heere (tenor). 10 30. Pcrsber D a v e n t r y, 1600 M 1120 Het Daventry-kwartet en solisten (cortrn alt, bar viool, piono), 120—2 20 Orkestconcert 3 15 Voorlezing Pickwickpapers. 3 20 Lezing Our native tongue. 3 40 Causerie Some books worth rending. 4.05 LezingNotional Housekeeping. 4 20 Het Daventry-kwartet en solisten, (ba riton, sopraan). 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Orgelbespeling door R. Foort. 6.40 Tuinprnntjc. 6.50 Tijdsv/eerber., nieuws. 7.05 Orgelbespeling. k 7.£0 LezingInternational Affairs. 7 35 Pianocomposities von Bach. 7 45 Lezing Marlborough 805 Concert De militaire bond en A BurcK, bariton R Gourley, humorist. 9.20 Tijds weerb nieuws. 9.35 1120 „Peer Gynt". drom gedicht van Ibsen. Muziek van Grieg. Orkest, koor en so listen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1