L. LUUCX&Zoon DE EEMLANDER ABQHNEMEHTSPRiJS f"3 ™anndcn voor ti PRIJS DER AOVERIENTIfN met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Zonder Raam- of Buitenantenne Buikbanden N.V. MIDDELSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-lokeffen Verzilveren van coupons Kandelscredieten Incassesringen Spaar-depositc's rente 4% BINNENLAND. 25e Jaargang No. 114 ioort 2.10, per maand/"0.75, Idem franco per post f 3.—, per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. .,„„.„0™%™,, ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. (NT 513. Woensdag 9 Maart 192 1 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Llcfdadigheids-adve.tenticn voor de helit der prijs. Voor bande) en bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het adverteeren- bent circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Verklaringen van Chamberlain Bij de ontvangst der internationale pers klaarde Chamberlain, dot de tegenwoordige Engelsche regecring het behoud van den vrede tot eiken prijs nastreeft, waartoe de overeen komsten van Locaino en Duitschlnuds toetre> diner tol den Volkenbond bijgedragen hebben Wat China aangaat, de regeerintr voert er een liberale politiek. Chnmbcrlain diukte de hoop uit, dat de burgeroorlog spoedig afge- loopen zal zijn, opdat men met een stabiele regecn'ng zal kunnen onderhandelen cn afzien van de beschermingsmaatregelen, die de toe- stand noodig gemaakt heeft. De Engelsrh-Rnssische betrekkingen zijn slecht en abnormaal: er bestnat geen tweede voorbeeld van een land, dat diplomatieke bc- trekkingen onderhoudt met een ander en dat door zijn organen, dikwijls uitdrukkelijke re- ge»»ringsorgnncn. een vijandige politiek voert tegenover ditzelfde land. Indien wij dezen toe stand zoolang geduld hebben, is bet alleen ter wille van de anderen, om in dc wereld geen nieuw element ven wanorde en troebelen te brengen Nooit heeft Chamberlain getracht een anti-sovjetbond te vormen. Het toezicht op dc particuliere wcpenfobricage. De raad van den Volkenbond heeft beslo ten de internationolc conferentie tot bet uit werken van een conventie nopens de controle der paificuliere wapenfabricatie in den a.s. herfst bijen te roepen. Een voorstel van Bencsj, om een spoedbij cenkomst van den Raad mogelijk te maken in geval van dreigende internationale verwikke lingen, is op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst a an den Volkenbond geplaatst. De ontruiming van Rijnland. Bii de bespreking tusschcn Stresemann en Ver.dervelde heeft laatstgenoemde te kennen gegeven, dat de Belgische regeering de op vatting van Frankrijk deelde, dot de tijd voor cor.crqie onderhandelingen over een spoedige ontruiming van Rijnland nog niet gekomen is. Een diner. Stresemann biedt in zijn kwaliteit van voor zitter van den Volkcnbondsraad hedenavond den overigen leden van den Raad een diner aan Biiond heeft echter wegens een lichte bron chitis voor dc invitatie moeten bedanken. Een persconferentie. Dc Oper- Silczische kwestie. Gcnèvc, 8 Maart. (H.N.) De vergadering van den raad van d.en volkenbond begon van morgen tegen half elf en werd een paar minu ten na 1T uur gesloten In het geheel werden 7 punten afgedaan. Elenige belangstelling trok het vraagstuk van het perscomité van den Vol kenbond. In verbond met een voorstel van Vandervelde werd besloten tegen 24 Augustus een conferentie van ongeveer 40 deskundigen op het gebied van de pers, directeuren van couranten en nieuwsagentschappen, te Genève bijeen te roepen. Beroepsjournalisten en ver tegenwoordigers van journalistieke organisa ties zullen slechts als adviseurs bij deze confe rentie aanwezig zijn. Inzake de scholen in Oppcr-Silezië werd zonder debat besloten een subcomité van 3 raadsleden, Urrutio (Columbia), Doude van Troostwijk (Nederland) en Scialoja (Italië) te benoemen, dot nog vandaag raport zal uit brengen over de twee punten, waar het om gaat, nl. de klachten van den Duitschen volks bond en het adres van 7041 Poolsch sprekende Opper-Sileziërs, wier kinderen het verboden i:> een Duitsche school te bezoeken. Over het schoolvroagstuk zal in een der eerst volgende zittingen een openbare beraadslaging plaats hebben. Dc volgende raadszitting is vastgesteld op morgenochtend kwart over tien. De Duitsche delegatie heeft gisteravond laat nog een memorandum uitgewerkt, waarin het principiccle standpunt van Duifschlantl inzake de scholen in Opper-Silezië wordt uiteenge zet. Ratificatie van het verdrag inzake Bessarabië door Italië. De Italioanscbe afvaardiging maakte gister ochtend een verklaring bekend naar aanleiding van de ratificatie van het verdrag van 20 October 1020 over d- toevoeging »-»n Bessa. rabië bij Roemenië, indertijd tusschen Engel land, Frankrijk, Italië ecnerzijds en Roemenië ondeizijds. De verklaring wijst er op, dat het nu genomen besluit tot ratificatie door Italië zoolang werd uitgesteld om den belangheb benden.3 mogendheden, Rusland en Roemenië. rrp'.t af. nheid te geven tot een wisseling van gedachten over deze aangelegenheid Met de ratificatie door Italië wordt op geen enkele wijze e«<m onhoffelijkheid tegen het bevriende Rusland beoogd. Ann de ratificatie moet niet mc-cr bcteekenis wordt gehecht dan aan het verdrag zelf Te Genève wordt echter des ondanks an de ratifu tie de betee" -nis ge hecht, ddeze van belang is voor de Itali- aansch-Rc "Teensche bedekkingen en ligt in •ie lijn eter Engelsche politiek. De Poolsche gezant te Rome naar Genève. Rome, 8 Mrt. (V. D.) Heden is dc Poolsche gezant te R.ome, Knóll, naar Genève vertrok ken om als vertrouwde van Zaleski, den Pool- schen minister van buitenlundsclie zaken, mede te werken bij diens onderhandelingen met dr. Stresemann. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE ARBEIDSGESCHILLEN. De bcmiddclingscommissie heeft voor de So- lingsche metaalindustrie opnieuw een uit spraak gedaan, die den geschoolden arbeiders een loonsverhooging van 8.2 tot 12 pCt. toe staat, een aantal anderen groepen een verhoo ging tot een maximum van 20 pCt. FRANKRIJK. DANIEL BERTHELOT. y Uit Parijs wordt bericht, dat de Franschc geleerde Daniel Bcrthclot is overleden. ENGELAND. DE ACTIE VOOR HET VROUWENKIESRECHT. Baldwin ontvangt ccn afvaardiging. Londen, 8 Maart. (H. N.) De eerste mi nister heeft vanmiddag in gezelschap van den minister van binnenlundsche zake een depu tatie van dc commissie der vcrceniging voor vrouwenkiesrecht ontvangen, om met hoor het vraagstuk van het vrouwenkiesrecht te bespre ken. De deputatie werd voorgesteld door lady Astor. Do deputatie vroeg om terstond een ecn- voudigen rcgccringsmaatrcgel af tc kondigen om te verzekeren, dat bij dc volgende algcmec- verkiezingen de vrouwen het recht zullen hebben om, als zij den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, volgens dezelfde bepalingen als voor de mannen gelden to stemmen. De eerste minister zeidc in zijn antwoord, dat de regeering zich voorstelt om vóór Pa- schcn een medcdecling daaromtrent in het La gerhuis tc doen DE WERKLOOSHEID. Dnh-ndc cijfers. Volgens de laatste wekelijkschc opguuf in zake dc werkloosheid is het aantal wcrkloozen vergeleken bij du voorafgaande week opnieuw met 26.500 verminderd Dit is maar 62.360 meer dnn ven jaar geleden, zoodot de groote toeneming der werkloosheid, veroorzaakt door do industrieelo moeilijkheden van verleden jaar. bijna geheel ongedaan is gemaakt. POLEN. ERNSTIGE ARBEIDSCONFLICTEN. De vakvcrceniging der Poolsche textiel arbeiders tc Lodz heeft den anderen vakver- eenigingen te Biclitz en BinlystO'ric verzocht zich solidair te verklaren met dc arbeiders tc Lcdz cn bet werk neer to leggen. Aangenomen wordt, dat gisteren T80.000 tcxtiel-nrbcidcrs het werk necigelegd hebben. NOORD-AFRIKA. KLEMS VRAAGT GRATIE. Blijkens persberichten heeft de door den Franschcn krijgsraad te Rabat ter dood veroor deelde Duitschcr Klems, die vroeger tot het vreemdelingenlegioen behoorde cn later op trad als raadsman van Abd-cl-Krim, v a het ministerie van buitenlondsche zaken le Berlijn tc Parijs een verzoek om gratie ingediend. BRiTsCH-INDIE. DE SPOORWEGSTAKING GEËINDIGD. De vakvercenigingen besloten een eind te maken aan de op 14 Februari uitgebroken ;poorwegstaking op de spoorlijn Bengalen Nagpoer, waaraan 15.000 arbeiders deelna men. JAPAN. DE AARDBEVING. Duizenden dooden. Blijkens de berichten, die langzaam binnen komen, doordat de telefoon- en telegraaf dienst gestoord is, bedraagt hot aantal slacht offers der aardbeving misschien vijfduizend Dit cijfer berust evenwel op een veronderstel ling. f Een vliegtuig maakte een tocht boven de provincie Tango, geraamd wordt, dat het aan tal slachtoffers in deze provincie ruim duizend bedraagt. Officieel wordt uit Tokio gemeld, dat er te Kioto 2000 dooden zijn tengevolge van de iardbeving. Dc prefect van politie van Kioto meldt, dat er 1000 slachtoffers zijn te Minija- ma en in de naburige dorpen, welke ver- oest zijn. Vliegtuigen, uitgezonden om zich reken schap te geven van de schade in dc betrokken ebieden, konden drommen vluchtelingen langs de spoorbaan zien loopen. Het feit, dat de beurzen weinig beïnvloed zijn, wettigt de ver onderstelling, det de schade in economisch opricht niet aanzienlijk is. Gemeld wordt thans, dat er te Osaka en Kobe geen enkele vreemdeling gewond is Door het uitglijden van de landingsbrug van het toeristenschip California is evenwel een Amerikaansche dame verdronken. Er zijn in schrijvingen geopend en cr. wordt hulp gezon den aan de slachtoffers. In de getroffen gebieden zijn de wegen ge spleten; te allen kant ziet men de" puinhoopen va_i verbrande c! ingestorte huizen; de wegr-*i zijn met lijken bezaaid. RECLAMES Van I—4 regels 4.05, elke regel meer 1.- Met ons nieuwe type R. M. 5 staat dc Du- cretet weer ver aan de spits. carandeeren wii 'U een schitterende ont- vanKst. Zoowel van korten als laneen solf. Hoofdverteccnwoordicer der Ducrctet- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. 'in diuene modellen. Langestraat 49 voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. log niet voor 21 Januari, om de noodigc mili taire stappen te doen. Op dezen dag werden waarschuwingen ge zonden aan dc ofdeelingcn, die uitgekozen waren om naar China te gaan en op denzelf den dag werden oproepingen op de post ge daan, waarbij de mannen van de reserve wer den opgeroepen, die zich verplicht hebben, om tc allen tijde op tc komen gedurende een tijd vak van 2 jaar, nadat zij den dienst verinten hebben. Dergelijke oproepingen werden non 1518 personen verzonden en met bevrediging kan worden vastgesteld, dot van dit totaal slechts 4 personen in gebreke bleven, om aan dc op roeping gehoor te geven. Tusschcn 25 cn 29 Januari verlieten 6 trans portschepen Engeland, die bijna dc geheele strijdmacht, ter bescherming ven Sjanghai be stemd, vervoerden, o.a. de geheele infanterie cn het grootste gedeelte van de overige troe pen. Voor den spoed, waarmede de uitzending ten uitvoer werd gebracht, is groote dank ver schuldigd aon de militaire en dc burgerlijke stoven en aan de ambtenaren von het depar tement van handel, die voor dit vervoer ver antwoordelijk waren. Dc geheele beweging werd met zeer weinig ophef cn vertoon ten uitvoer gebracht. Dc kosten van het vervoer over zee worden op 530,0C0 geroomd. Verklaringen van Locker Lampson. Londen, 8 Maor. (H.N. Draadloos). In ant woord op verschillende vragen omtrent den toestond tc Sjanghai heeft Locker Lompson, de onderstaatssecretaris van het ministerie van buitenlandschc zaken, meegedeeld, dat dc En gelsche consul-generaal aldaar gemochtigd is om, zoo hij dit nuttig acht, onderhandelingen met alle strijdende partijen tc voeren, die noo dig mochten blijken. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKA ANSCH ONTW APBNINGS- MEMORANDUM. nairs aan boord, te Kobe voor anker. Verschei dene passagiers hadden zich oan wol begeven tot het brengen van een bezoek aan de stad Toen zij zich weder aan boord begaven, stortte tengevolge van de aardschokken de landings- seigcr ineen, waardoor een aanal passagier? te watér geraakte. Het is nog niet nauwkeurig tc zeggen hoeveel hunner om het leven kwa men Te Osaka is een bioscoop verwoest, waar bij 80 personen omkwamen. Daar usschen To kio en Zuid-Japan alle telefoon- en telegraaf verbindingen verbroken zijn, kon men zich nog geen juist beeld vormen van den omvang van de ramp. Tokio zelf is dimoal gespaard gebleven, zoodat daar slechts weinig von dc aardbeving werd bespeurd. Londen, 8 Maart. (H. N.) Volgc-ns be richten uit New-York moet hetaantal slacht offers, dat bij dc aardbeving in Japon om het leven is gekomen, veel belangrijker zijn dan officieel door het ministerie vah binnen- londsche zaken is bekend gemaakt, zocdat het vermoeden rijst, dat de Jnpansche regee ring den omvang van den romp tracht tc ver kleinen. Volgen niet-officieele ramingen moet het aantal doodr-n en gewonden 5000 bedra gen, terwijl er 50 000 personen dakloos zijn geworden. Alleen te Mineyamo en omgeving moeten er reeds 1000 dooden zijn JJe regee ring heeft troepen en vliegtuigen beschikbaar gesteld om de eerste hulp te verlecn^n. Nadere bijzonderheden. Parijs, 8 Mr. (V. D.) Naar uit Tokio ge meld-wordt, heeft de Japansche admiraliteit een smaldeel naar het gebied van de aardbe ving gezonden; de manschappen zullen een werkzaam aandeel nemen in de hulpactie tot huisvesting der dakloozen. Op het tijdstip van dc ramp lag het pleiziervaartuig California met tal van Amerikaansche en Canadeeschc millio- Londen, 8 Maart. (V. D.) Volgens dc belichten uit Jopan is dc beroemde Amaru- bes-spoorbrug ingestort. In Contraei-JaDon werden ontelbare huizen f^n bruggen bescha digd. Het oantol dooden in Osaka weid op ten minste 100 geschat. Een groot aantal per sonen, waaronder ook vele buitenlanders, werden gewond. Talrijke branden zijn uitgebroken. In andere d°^len van het dnor d*> aerdhovimr geteisterde gebied staan heele steden in brand. Men vreest, dat ook m Tajima cn In Korea mcnschenlcvens te betreuren zijn. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De expeditie van Britsche troepen in China. Verklaringen dien aangaande in het Engelsche La gerhuis. Londen, 8 Maart. (H. N.) Draadloos). Bij de stemming over het crediet van 150,000 ter voorzie~:ng in de uitgaven, ontstaan dooi het zenden van troepen •■aar China, heeft ka pitein Douglas King, de financieel© sceretoris van het ministerie van oorlog, in het parlement een kort overzicht gegeven van de wijze, waar op deze uitzending ten uitvoer is gebracht. Hij deelde mede, dat het ministerie van handel c.n 18 Januari gemachtigd werd dc noodige maat regelen voor het charteren van schepen en het transport van de troepen te nemen. Daar de regeering slechts op het allerlaat ste oogenblik tot militaire maatregelen wilde overgaan, machtigde zij het ministerie van oor- De Ver. St. verzenden dc uit- noodigingen. De Ver Stoten hebben thans definitieve voor stellen gedaan aan Engeland en Japon om een conferentie te Genève voor de beperking von de wapening ter zee. niet vroeger dan I Juni, te houden. Wanneer dc regeeringen van beide landen de uitnoodiging aanvaarden, zal aar Frankrijk en Italië waarschijnlijk worden ver zocht vertegenwoordigers in dc hoedanigheid van waarnemers noar die conferentie tc zen den Men meent tc weten, aldus ccn bericht uit Washington, dat de uitnoodiging geen cpkclc bepaalde formule bevat voor de vaststelling van dc tonnenmaat van kruisers, torpedoboo ten en duikbooten. De conferentie zal dc mo gelijkheid von ccn* overeenkomst bestudccren, dip met name door Engeland Icon worden aan vaard, met het oog op het niet deelnemen van Frankrijk en Italië daaraan. ZU!D-AFR!KA. NEKKRAMP IN ZUID-AFRIKA. Kaapstad, 8 Maart. (V. D.) In het dis trict Vrcdenburg heerscht nekkramp-epidemie. Gedurende de laatste weken kwamen niet min der dan 30 gevallen voor, waarvan het mee- rendccl met doodolijken afloop. VERSPREIDE BERICHTEN. DE PRAAGSCHE JAARBEURS. Het gezantschap van Tsjccho-Slowakije tc Gravenhoge deelt het volgende mede De bezoekers von de Proagsche jaarbeurs worden er opmerkzaam op gemaakt, dot de Duitsche spoorwegen degenen, die door Duitschland reizen naar dc Tsjccho-Slowoki- sche jaarbeurs, op de Duitsche spoorwegen een reductie toestaan van 25 De bezoeker moet oan het loket van den spoorweg of in een reisbureau een retourkaar tje koopen voor 150 van den prijs der enkele reiskaart. Deze kaarten zijn met twee coupons voorzien „heenreis" en „terugreis", die voor de reis tot aan de Tsjecho-Slowakische grens en terug gelden gedurende drie dogen vóór het begin en een week na het sluiten van de jaar beurs. Gedurende dc eerstvolgende dagen wordt door de Duitsche jaarbeurzen een nauwkeurige aankondiging uitgegeven. De information over de spoorwegreductie binnen de Tsjecho-Slowakische republiek, even als de jaarbeurs-legitimotiën worden verstrekt door dc legatie der Tsjecho-Slowoaksche repu bliek te 's Gravenhoge, de Tsj-Slowaaksche con sulaten te Rotterdam en te Amsterdam en door de Nederlandsche vertegenwoordigers van de Praorrschc jaarbeurs, de firma Van Oppen en Ca., Wijnhave», 20, Rotterdam, en het Inter nationaal Verkeersbureau, Kalverstraat 168— 170, Amsterdam. EEN STRAFEXPEDITIE. Londen, 8 Maart. (H. N.) Volgens een niet-officieel bericht uit Sydney heeft de strafexpeditie, welke naar de Salomoneilan- den was gezonden in verband met het ver moorden van 7 politieagenten, die een in boorling moesten arresteeren, 43 inboorlingen gevangen genomen. declcn. Dit zou pos aun dc orde komen als het voorstel zou zijn aangenomen. Dc bedoo- ling van het voorstel is om het vcchtlegcr af te schaffen cn het militoirisme non te tosten. Het ontwerp zal 85 mi'liocn besparing brengen. De heer Ter Laan zet uiteen, dat reeds in 1914 de sociaal-democraten zagen, dot het gold verspild was cn van toen af tegen dc oorlogs- crcdicten hebben gestemd. Spr betoogt, dat ons land onmachtig is zich to verdedigen. Hot leger is voor ons doelloos. Spr houdt een uit* voerigc critische beschouwing over do techni sche uitrusting von ons leger, waaraan z.i. olies ontbreek* Spr. bestrijdt dc zondctheoric cn betoogt, dot ook in het buitenland dc sociaal-democraten voorstanders zijn van vermindering yun bewa pening. Ook de klassenstrijd wcnschen wij niet tc voeren met dc wapenen mnar met econo mische middelen. Spr. komt hier tot de moreelo zijde van het vraagstuk. De Rcgcering von een ontwikkeld volk dient moed te hebben aon de wereld tc verkondigen geen militair geweld. De socinnl-domocratcn wcnschen het oude middel ter beslechting von geschillen te verlo ten en nieuwe wegen te bewandelen om een eind te maken aon dc beestachtigheid cn den massa moord. De heer L. de Visser (c.p.) repliceert. Spr. dient een motie in uitsprekende, dat de weermacht niet mag worden aangewend l?ij P°" litiekc of economische conflicten. De motie wordt verworpen met 82 tegen stem, evenals de eerste motie De Visser ra gende terugtrekking der vreemde militairen cn zelfstandigheid vnn Indonesië. Er ontstaat nog ccn hevige ruzie tusschcn Dc Visser en sociaal democraten, waarbij dc heeren De Visser en Stenhuis clkoar bedreigen. Het voorstel Ter Laan is vervolgens ver werpen met 53 tegen 32 stemmen. No aanneming van cenige conclusies wordt de vergadering verdaagd tot Woensdag. Berichten. Tweede Kamer. Voortgezet worden Dinsdag de beraadslagin gen over het voorstel-ontwopeningswet-Ter Laan. De heer K. ter Laan verdedigt het voor stel. Hij bestrijdt dat het voorstel niet volledig zou zijn uitgewerkt en legt er den nadruk op, dat het alleen gaat om een algemeen karakter van ontwapening, niet om uitwerking in onder- SAMENVOEGING VAN OORLOG EN MARINE. Het Departement von defensie. Mede namens zijn ambtgenooten heeft do Minister van Oorlog, Minister von Marine o.i., den Voorzitter der Tweede Kamer medege deeld, dot dezerzijds prijs wordt gesteld op ccn zoo het kan spoedige behandeling von het ontwerp van wet tot het troffen von wettelijke voorzieningen naar aanleiding vort dc ophef fing van do Departementen van Marine en van jOorlog cn van dc instelling van een Departe ment von Defensie, hetwelk oon de Tweede Ka mer der Staten-Gcncronl ter overweging word aangeboden bij Koninklijke boodschap van 15 November 1920. Hoewel nog niet in werking getreden, is even genoemde maatregel nimmer ingetrokken, ter wijl dc Regecring met den inhoud instemt. Na dere overweging heeft de overtuiging geves tigd dot het niet noodig is om het hoogcr ge noemd wetsontwerp in te trekken cn een nieuw te dienen. Bij de bewerking vnn het vraag stuk der samenvoeging is namelijk gebleken, dat het wetsontwerp afdoende voorziet in de wettelijke regelingen, welke noodig zijn, indien tot samenvoeging van dc Departementen wordt overgegaan, zoodat het ontwerp ongewijzigd kan worden gehandhaafd. Kan dc Regeering zich alzoo vereenigen met den inhoud van het oorspronkelijk wetsontwerp, zulks is niet het geval met alle overwegingen, die volgens dc Memorie van Toelichting dc toenmalige Re gecring aanleiding gaven het ontwerp in tc dienen, terwijl zij zich ook wenscht los te ma ken von'de beschouwingen, die in do overige bij de behandeling van dit wetsontwerp gewis selde stukken werden noar voren gebracht. De wenschelijkhcid der voorgestelde samen voeging berust onder andere op de ervaring, welke door den Minister werd verkregen, na dat gedurende geruimen tijd het beheer over de beide militaire Departementen in één hand was: het staat sedert bij hem vast, dat de vcr- eeniging von dc Departementen van Oorlog cn van Marine zeer gewenscht is en groote voordeelcn biedt. De Minister geeft hierna een uitvoerige uiteenzetting, waarbij de werkkring der beide Departementen, zoools die thans is geregeld, in beschouwing is genomen, ten einde zijn opvatting te staven. De verdediging van Indië. Met nadruk wordt er de aandacht op geves tigd, dot de verantwoordelijkheid von den Mi nister van Marine voor de maritieme verdedi ging von het moederland een geheel andere is don die welke geldt ten opzichte van het deel van het Rijk in Azië, omdat krachtens de wet op dc staatsinrichting van Ned.-Indië dc Gou verneur-Generaal is opperbevelhebber von 40 in Ned.-Indië aanwezige zeemocht en de ver houding dier mocht tot het Departement von Marine uitdrukkelijk is b«*ocrkt tot administra tieve betrekkingen. Het belangrijke gevolg dezer beperking is, dot de rcch»strceksche bemoeienis van den mi nister van Marine met dc vloot in Indië zeer gering is en slechts weinig vergt van zijn tijd. Dc landsverdediging. Onze landsverdediging is het best gediend door eenhoofdige leiding, die zoowel in zaken van voorbereiding als van uitvoering het groot ste rendement waarborgt Nu moge men veel verwachten van een samenwerking, die uitslui tend is gebaseerd op vrijwillige erkenning van elkanders aanspraken en verdiensten, de prac- - tijk heeft durdelijk uitgewezen, dat slechte door fusie onder eenhoofdige leiding is te bereiken, dot het defensiebelang wordt gezien als één geheel en dat bij bestaand verschil in opvat ting werkelijk de oplossing wordt aanvaard, die voor 's lands belang het meest gewenscht is. Het is noodzakelijk, dat alle voor de defen sie beschikbaar te stellen gelden door één hand worden beheerd, ten einde waarborg t» verkrijgen voor een rationeele verdeeling daar* van ten behoeve van leger en vloot. Samenvoeging der Departementen zal eA f

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1