AMERSrJORTSCti DAGBLAD Voor Uw partij Biljart LUIJCX&Zoon ABOHHEMEKïSPfttfS en V0"A;;:: MIS OER ADVERTEHT1ÈN Z uStTS BUITENLAND. aparte Biljartkamer Princess Room. FEUILLETON. DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Zonder Raam- of Buitenantenne De Geheimzinnige Talisman. 2Se Jaargang No. 21b («ort t 2.10, ptr maind f 0.7J. Idem Iranco per post f J.—per weel; (mei era lis rertekerms legen ongelukken) f 0.17s, abondedijke nummers 1 C.05. OlRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 513 Maandag 14 Maarl 1927 bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, Jicnstaanb>e- dingen co Llcldadigheids adve.tentiën voor de helH der prijv Voor handel en bedrijl bestaan teti voordecligc bepalincen voor bet adverteeren- bene circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Dc bijeenkomst van Zotcrtlog. Genève, 12 Maart. (H. N.) Dc zitting van den raad van den Volkenbond, die met veel spanning werd tegemoet gezien, is van morgen om half II geopend. Minister Bcnesj bracht rapport uit over dc interpretatie van art. 16 van het pact van den Volkenbond be treffende de economische en financicele hulp verleening van de leden van den bond, voor het geval een ongerechtvaardigde aanval op een land plaats heeft. Dit rapport trok, evenals een voorstel van Finland om het vraagstuk der interpretatie van art. 16 in de voltallige ver gadering van den Volkenbond in September te doen behandelen, niet zooveel belangstelling als anders wellicht hot geval zou zijn geweest, daar aller aandacht op de beslissing over het Saarvroagstuk is gericht. Overeenstemming inzake de Saarkwcstic. Genève, 12 Maart. (H. N.) Ia do namid dagzitting van den rood van den Volkenbond is overeenstemming tusschcn Strcscmonn en Briand inzake het Sonrvraogstuk" bereikt, doch op een geheel nieuwen grondslng. Nadat Bri and hedenmiddag' het woord had gevoerd, ont spon zich een levendig debat over de voor waarden, die dr. Strcsemann vanmorgen ge steld had voor dc regeling van het Saarvraag- stuk. Chamberlain, Scialoja en Vandervelde stelden alles in het werk om te bemiddelen. Er werd op gewezen, dat nog slechts op 2 pun ten verschil bestond tusschen de Franschc en de Duilsche opvatting en wel ten opzichte van de sterkte en van de samenstelling van de internationale spoorwegwocht Stresemann voerde nogmaals 'het woord cn verklaarde, dat hij bereid was gehoor te geven aan het op hem gedane beroep om tot overeenstemming te ge raken. Hij stelde daarop vooif, dat Scialoja ter stond een nieuw rapport zal samenstellen, waarin rekening wordt gehouden met de vol gende 6 punten De Fransche troepen moe ten uiterlijk binnen den tijd van 5 maanden uit het Saargebied worden teruggetrokken. Op dc spoorwegwacht mag slechts in uitzonderings gevallen ccn beroep worden gedaan. De wacht staat uitsluitend ter beschikking en onder toe zicht van de rcgecring van het Saargebied Aan de rcgecring van het Saargebied wordt het overgelaten om nogmaals een onderzool- in te stellen, of niet een vermindering van hel aantal van 300 manschappen voor de bescher ming van do spoorwegen mogelijk is. De defi nitieve beslissing zal niet door den raad van den Volkenbond, doch door de regeering vun het Saargebied worden getroffen Stresemann verklaarde, dat, indien de raad van den Vol kenbond met deze drie punten accoord gaut, het hem mogelijk zal zijn zijn goedkeuring aar» het rapport tc hechten, hoewel hij het ten zeer ste betreurt, dot op het oogenblik in deze voor Duitschlond zoo belangrijke kwestie geen de finitieve regeling kan ''worden verkregen. Na dat de voorzitter der ugeeringscommissie van het Saargebied Stephens het rapport nog kort had toegelicht, nam Briand het woord cn stelde vast, dat er thans geen verschil meer bestaat in de opvattingen van Duitsohland en Frankrijk, zoodat hij het voorstel ven dr. Stresemann goedkeurde. Vervolgens herinnerde Briand nog aan het werk van Locamo, dat er toe heeft bijgedragen, dat thans overeenstemming is be reikt. Het Opper-Silczïschc school- vTaagstuk. Genève, 12 Maart. (H. N.) In de raads zitting van vandaag heeft het Columbiaanscht- raadslid rapport uitgebracht over het school- vraegstuk Gn Opper-Silezie, waarbij de be slissing, welke school een kind zal bezoeken, in laatste instantie bij president Calonder ligt, die doorbij oen Zwitscrsch pnedagoog ter zijde zal worden gestaan. Het rapport wijst erop, dat hierdoor slechts ccn geval, niet voorzien in dc overeenkomst van Genève van 15 Mei 1922, geregeld wordt cn do thans voorgestel de methode niet opgevat mag worden als een wijziging dor bepalingen van deze overeen komst Stresemann verkloorde met dit rapport accoord te gaan, hoewel daardoor juridisch dc zaak niet wordt opgelost. De Duitsche rc- gcering beschouwt het voorstel dan ook als een uitweg uit de moeilijkheden, die in zake do minderhcidsschclen zijn ontstaan. Artikel 131 van de overeenkomst \an Genève be paalt duidelijk, dat de verklaring van de ouders, welke school zij wenschen. dot hun kind zal bezoeken, in vollen omvang moet worden erkend. Er kan geen twijfel eon be* staan, dut ook kinderen, die uitsluitend Poolsch verstaan, de toegang tot Duitsche scholen moet worden toegestaan Het beginsel, dat de ouders uitsluitend te beslissen hebben, moot onder alle omstandigheden worden gehand haafd Het geschil tusschcn Hongarije cn Roemenië. Ween en, 12 Maart. (H.N.) De corres pondent von de Ncuc Freie Pressc- tc Genève vestigt do aandacht op de verklaring van Chamberlain omtrent dc bcteckcnic van het conflict tusschen Hongarije en Roemenië in zake het scheidsgerecht, dat Chamberlain een zeer belangrijk punt in deze z.itting noemde. Een andere staatsman verklaarde den corres pondent, dat tegen de beslissing van een scheidsgerecht onmogelijk een beroep op den volkenbond kon worden gedaan, want een scheidsgerecht staat boven den volkenbond, hoezeer ook de vertegenwoordiger van Roeme nie Titulcscu ccn andere opvatting is toege daan. De coi respondent had ook ccn onder houd met Walkn, den minister van buitcnland- sche zaken van Hongarije, die dc mcening uitsprak, dat men in deze kwestie Roemenië onmogelijk gelijk kan geven, aangezien het Gnders voor goed uit zou zijr. met internatio nale arbitrage cn de grondslagen van dc in ternationale verdragen van arbitrage dan on dermijnd zouden zijn. Overigens verdient het dc aandacht, naar Wnlka opmerkte, dat Roe menië ook het aanbod van Hongarije heeft geweigerd om door het internationale gerechts hof cvcntueelc te doen beslissen, of de Roe- meensch-Hongaurschc commissie van arbitra ge te Parijs wellicht de grenzen van haar bc- ocgdheid heeft overschreden. Deze vraag is volgens de mecning ven den Hongoarschcn minister van buitenlandscho zaken zuiver ju ridisch De Hongaarschc staatsburgers hebben op grond van het verdrag van Trianon het recht ccn onderzoek naar de onteigening hun ner goederen in het voor Hongarije verloten gegane gebied tc laten instellen. Er zijn dui zenden van gevallen, waarin dit wordt verlangd. Thans kómt Rbemënië met dc opvatting, dut dergelijke gevallen, die betrekking hebben op landgoederen, niet vooi het scheidsgerccl t, doch voor de Rpemcenschc rechtbank thuis behooren. Morgen kan dan ccn andere staat komen en beweren, dat andere gevallen, be trekking hebbende op industrie, handel, finan ciën enzniet tot de competentie van de ar bitragecommissie behoorrn. Zouden dan al die- duizenden en nognioils duizenden gevallen ju ridisch en eventueel ook in politiek opzicht nagegaan moeten worden door den volken bond? Noch dr raad van den volkenbond, noch het permanente internationale gerechts hof zou dezen arbeid kunnen verrichten. Het einde der bijeenkomst. De zitting van don Yolkcnbondsroad werd Zaterdagavond gesloten. DUITSCHLAND. DE TOESTAND VAN LOEBE. B c- r 1 ij n, 12 Maar t. (H. N.) Rijksdagpre sident Loebe zal vermoedelijk dezer dagen mogen opslaan. De opeiatiewond is zoo goed als genezen. RECLAMES Van 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50 Met ons nieuw© typ© II. M. 5 slaat dc Du- crctct weer ver aan dc spits. carandccrcn wij U ccn schiltcrcndc ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrctet- toestellen Electr. Tcchn. Bur. F. H. LOWIANS, Utrechtschcstraat 15. Amersfoort. Tel. 183. in de uikbatiden 'tri dtueróe modellen Langesiraat 49 5V eV. t7Hiddens{ands=Bank voor .vTmers/oor/ cn Omstreken. Lange Gracht No. Tc/c/oon No. 30 f Amersfoort Diandelscredieten &ekenmc=ccurant met rentevergoeding deposito's S' ncasscenngen (jiroverkecr Aan' en verkoop van effecten Verzilveren van Coupons Spaar=Deposito's rente A 0 0. SLOOPING VAN VESTINGWERKEN. Binnenkort zal een aanvang worden ge maakt met de slooping dei wstingv. erken bij Coblcnz op dei. rechter Rijnoever. Alleen de oude Testing Eiircnbreitslc in blijft behouden DE ZAAK-KOLLING EN -HOFFMANN. B c r 1 ij n, 12 Maori. (H. N.) Naar de of ficicelc Pruisische peisdiensi meedeelt, heeft de luchtkamer vun d< rcchlbank te Naumbuig uitspraak gedaan in dc zaak der rechters Rol ling en Hoffmann, tegen wie een disciplinair onderzoek is ingesteld, omdat zij in de Maog- denburgschi. moordzaak den fabrikant Hou zoolang in hechtenis hadden gehouden. Kölling krijgt een berisping, terwijl Hoffmann in den- zelfden rang naar oldeis zal worden ovoi ge plaatst. Ook is tegen hem een boete ven 200 Mk. geëischt. IWAN KUTISKER GEARRESTEERD. Tl e r 1 ij n, 12 Maart. (H.N.) ïwun Kutiskcr is vonmofgen opnieuw gearresteerd en naar dc onderzoekingsgevnngenis overgebracht. Hij wordt volgens de B.Z. verdacht van het voor nemen naar liet buitenland te vluchten, ten einde op deze wijze aan het vonnis van dc rechtbank in hoogcr beroep tc ontkomen. FRANKRIJK. DE WERVELSTORM OE MADAGASCAR. Nnderc bi/onderheden over den omvang der rump. Een telegram van den gouverneur-generaal vnn Madagascar geeft bijzonderheden omtrent den cycloon. Dc stad Tnmatovc is in een puinhoop herschapen. Echter is d» levensmid delen voorziening der bevolking verzekerd. Alle lichters zijn gezonken. Men vreest den ondergang van verscheidene stoomschepen cn elf schoeners. Talrijke booten hebben schip* breuk geleden. Tc Tomatovc zijn 21 personen omgekomen het aantal slachtoffers in het district is niet stgcsteld. Door dc overstroomingen cn d«* vernieling van ullc verbindingsmiddelen was het onmogelijk eerder nadere bijzonderheden omtrent de ramp tc melden. Ondanks de rurr.p bleef dc geest onder de bevolking uitmun tend. De streek nabij het Alnotra-nieer is ook ernstig geteisterd. POLEN. DE POLEN EN HET BUITENLAND. Een congres. Warschau, 12 Maart. (H. N.) Op 3 Mei zal te Warschau ccn congres van verte genwoordigers van Poolsche kolonies in hel buitenland plaats hebben Reeds thuns kan worden vastgesteld, dat dit congres oen groot- hc manifestatie van dc eenheid der over dc gehcclc wereld verspreide Poolscnc kolonies cn het moederland zal zijn. Het comité van orga nisatie heeft reeds uit 24 staten in Europa, Amerika cn Azië toezeggingen van deelneming ontvangen Het congres zal worden bijgewoond door 134 gedelegeerden, die 7,000,000 Polen in het buitenland zullen vertegenwoordigen. DE STAKINGSBEWEGING. Warschau, 12 Maart. (H. N.) De r< geciing heeft besloten als bemiddelaar op tc treden in het conflict in dc textielnijverheid, en. inde dc staking ten spoedigste tc doen op heffen op voorwaarden, die voor beide partijen aannemelijk zijn. De onderhandelingen zijn vandaag te Lodz begonnen. Nicltcgenstannd< tuira 100,000 arbeiders aan dc- staking deel nemen, blijft de toestand absoluut rustig. SPOORWEGONGEVAL Warschau, 12 Maart. (V D.) Vrijdag avond is op ccn pas aangeleiden spoorweg in Poolsch-Oppc-Silezië een personentrein met ccn anderen trein in botsing gekomen Twee waggons werden totaal verwoest Vijftien per sonen werden gewond, van wie verscheidene ernstig. De oorzaak van het ongeval is no' niet bekend. OOSTENRIJK. GEEN SAMENGAAN TUSSCHEN COMMUNISTEN EN SOC.-DEM. W e o n v n, 12 Maart. (H. N.) Het partij bestuur der Oostenrijksche sociaal-democra ten heeft het samengaan met de communisten bij dc o.s. verkiezingen van de hand gewezen, overwegende, dut van d<- beginselen van hul sociaal-dcmocralischeprogramma niet ka worden afgeweken. ZUID SLAVIE. HET KONINGSPAAR Wc on en, 12 Maart (H.N.) Hut Zuid- Slavische koningspaar, dat 10 Maart te Boe karest is aangekomen, zal, naar verluidt, no zijn bezoek aan Boekarest, voor korten tijd naar Parijs gaan. Hoewel het bezoek aan Boekarest ccn geheel particulier karakter draagt, hecht men in politieke kringen in ver band mot den politiekcn toestand van het oogenblik, aan dit bezoek toch grootc bctcc- kenis GRIEKENLAND. HET EINDE VAN DE STAKING TE ATHENE. liet standpunt der rcgecring. Athene, 12 Maart. (H. N.) De re.rc. ring maakt bekend, dut de slaking Vrijdagavond geëindigd is. Zij heeft een oproep gepubliceerd, wuorin gezegd wordt, dot dc rcgecring du ge rechtvaardigde cischon van de órbo:rle\shlnsse wil overwegen, doch tevens alle maatregelen r.nl treffen om de maatschappelijke orde te verdedigen cn dat zij streng zol optreden tegen opruiers cn omwentelingsgezinde elementen. Hen onderofficier, die zijn koelbloedigheid niet behield on lost gaf om op betoogers, wier houding overigens zeer uittartend was, tc schie ten, is geurresteerd. TURKIJE. EEN LID DHR RUSSISCHE HANDELS DELEGATIE AANGEHOUDEN. Londen, 12 Maart. (H. N.) De linies meldt uit Constontinopel, dat Akoenoff, één der hoofdambtenaren vun dc sovjct-handcls- dclcgotic in Turkije, gearresteerd is. Er moeten tal vnn compromittcercndo stukken in zijn bezit zijn gevonden, o.n. betrekking hebbende op militoirc inlichtingen omtrent de grcr.s tttsscbcn Turkije cn Irak. BRirSCH-INDIE. BLOEDIGE RELLETJES TE SINGAPORE Ter gelegenheid vun dc herdenking van Socn jot-sen's sterldug. Te Singapore vielen lijdens dc plechtigheden bij dc herdenking van Soen--Jat-Sen's sterfdag Chineoschc betoogers do politie non, die naar hei politiebureau werd teruggedreven. Een Europccsch inspecteur van politie werd ernstig aan het hoofd gewond. Daarna trachtte de me nigte tweo maal het politiebureau te bestormen. De politie zug zich genoopt van dc vuurwapens gebruik tc maken, waarbij zes ChJncczon wer den gedood cn elf gewond. JAPAN. HEVIGE SNEEUWSTORMEN Verbreking der verbindingen. Volgens een bericht uit Tokio zijn een aan tal knbclvcrbindingch tengevolge van een hevfgfen storm op zee verbroken; over bijxovi- diiheden valt evenwel tot nog toe niet tc be schikken Met Jnponschc vasteland wordt door sneeuwstormen geteisterd, maar de tele grafische en telefonische verbindingen zijn nog hiel gestoord. Uit Moekdcn wordt gemeld, dat aldaar ecu sneeuwstorm woedt, zooals die in de loatslc veertig jaren niet is voorgekomen. Alle ver bindingen zijn verbroken. CHINA. DE VERWARRING IN CHIN.' Dc meeningsvcrschillcn ónder de nationaliStéh. Naar d.d. 12 Maart wordt gemeld uit Sjang hai komt ci tusschen den rechter- en linkei- vRugcl der nationalisten pen sterke ontstem-' ming tot uiting, waarvan 'het wisselen van schoten het gevolg was. Hierbij werd een man c.nstig gewond Uit alle bronnen komen be richten, inhoudende, dot de meeningsverschil- lon tusschcn dc notionalisten eerlang op een ernsligè crisis zullen ujtlcopcn. Een poging om dc internationale zóne tc Sjanghai binnen tc dringen. Vijfhonderd gewapende strijders uit Sjan- l:cng trachtten Zatcrdng de internationale ne- De wijze spreekt niet van alles, wat hij doet, maar hij doet niets, waarover hij niet kon spreken. naar het Engelsch van E. F. BENSON. 30 „Goede hemel, ik mag wel mijn mooiste ja ponnen meebrengen I" riep Evic uit. „Stel je voor, dat men zich icdcren avond moet optooi en om den Talisman eer te bewijzen!" „Probeer het maar niet, kindje, probeer het maar niet," zcide Lady Oxted „Tegenover den Talisman zal je er altijd armoedig gekleed uit zien, wat je ook aantrekt. O, die kinderachtige sprookjes I Ha, daar is Bob I Bob wat kan jou bewogen hebben om vanavond hier te komen? Lord Oxtcd ging zitten en keek dc zaal eens rond, voordat hij antwoordde. „Tk ben gekomen, omdat jij zoo vast over tuigd was, dat ik niet zou komen," antwoordde hij, „ik vind het heerlijk om de onfeilbaarheid van iemand te logenstraffen. Want jij bent een onfeilbare. Violet Je kunt het niet helpen; het is je schuld niet." Lady Oxtcd lachte. „Arme man," zeide zij, „wat ben je toch dom om niet begrepen te hebben, dat ik dit juist gezegd heb, om te maken, dat je ko men zoudt." „Daar heb ik wel over gedocht," zcide hij, „maar ik heb deze veronderstelling nis on waardig verworpen. Een paai dagen geleden was je vuur cn vlam, omdat je -meende dat ik twijfelde rian je eer cn waarheidsliefde, of schoon ik voor mij daai nooit aan getwijfeld heb. En jullie gaan Zaterdag allemaal naar Vnil Ik had ook wel graag gegaan, maar ik ben niet gevraagd." „Neen, melicve," zcidc Lady Oxtcd, „ik heb Harry verboden je te vragen." „Neen, dat is niet waarl" begon Harry „Ik begrijp het best," zeide Lord Oxted, „uit je eigen heb je nagelaten mij tc vragen, maar als je soms het plan geopperd zoudt hebben, dan zou mijr. vrouw je verboden hebben het te doen Men wordt toch wel hoe langer hoe populairder, vind ik, naarmate men ouder wordt 1" „Mijn lieve oom Bob, ik ben heel erg op uw gezelschap gesteld," zeide Evie, „zal ik thuis blijven cn u gezelschop houden in Lon den „Ja heel graag,zeide hij. ,Maar is dot niet onbeleefd tegenover Lord Vail „Dat v/cl, maar hij zal je dat wel wallen ver geven," zeide Lord Oxtcd. „Neen, dat vergeef ik u nooit, miss Aylwin," zeide Harry, „daar kunt u op rekenen I Maat zoudt u heusch op Vail willen komen. Lord Oxted Ik dacht, dat u het toch niet zoudt aannemen als ik u vroeg." „Ik mag dan wel niet populair <zijn," zcidc zede, „maar ik heb dan toch nog een zeker ge voel van eigenwaarde." Opeens zette het orkest de schitterende ouverture voor de derde akto in een Lady Ox ted, die öltijd nog een geheime hoop had, dat zij in den loop der tijden van Wagner zou kunnen gaan houden, door hem maar veel tc hooren, keck met ccn woedenden blik naar de sprekers cn sloot hnor oogen; daarop sloop Lord Oxted, dit werd door d- anderen opge merkt, stil d. loge uit. Het gordijn werd opgehaald onder de tonen van den „Huwcliiksmarsch" en toen deze ge speeld was en dc geliefden alleen bleven, be-, gon dat schoonc duet, waarbij dc stemmen op stegen als het gezag van twee leeuweriken, steeds hooger en hooger hun liefdeslied uit zingend in d^ reine cn heldere zomerlucht. En toen sloop in de ziel van de zwakste aller hel- dinn» n de twijfel «*n argwaan binnen; dc be geerte tc weten, waar zij beloofd had niet naai te zullen vragen, liicld haar gedachten aldoor bezig, totdat zij hot eindelijk in woorden bracht en daardoor ondermijnde en alles verbrak, waarop de liefde gebouwd was Toen, nadat de vrouw gefaald had, volgde er lievige ont roering en doodslag: de wanhopende geliefden waren ten prooi aan de ellende, die door ge brek aan vertrouwen de ondergang is van het allerhoogste en met tromgeroffel en langzame, afgemeten tonen van wanhoop, eindigde dc acte. „Wat ccn wanhopend idioot dom schepsel!" merkte Ene op, die met nauwgezette zekerheid haar woorden overwoog. „Hè, ik zou mijn ge duld met haar kunnen verliezen!" „Ik meende al, dot je stem een beetje onge duldig klonk," zeide Lady Oxted. „Een beetje I Als Lohengrin gezegd had, dat hij een brief wenschte te schrijven, dan had zij toch even om den hoek kunnen kijken en kun nen zien, dat hij niet aan het hof maken was aan oen ven de koristen en den had zij latei zijn brief toch kunnen openmaken. Als er iets is, waar ik een afschuw \an heb, dan is hA ven een achterdochtige vrouw." „Je moet dun wel ccn afschuw hebben vun heel veel dingen," mnkte Lady Oxted op. „Lieve tante, als u wilt probcuren cynisch tc zijn, dan ga ik op mijn eigen houtje in ccn hensom naAr huis," zeide Evic „Gu gerust i«- gang, dan volgen Harry en ik ir wel in de coupé. Wil jc nog blijven voor dc laatste acte?" .Neen, ik wil liever eerder weggaan. Ik ben wat moe en Elsn heeft mij uit mijn humeur gebracht. Goeden avond, Lord Vail, u verwacht ons dus Zaterdagmiddag, zorgt maar voor mooi weer. Het zal verrukkelijk zijn, ik ver heug er mij erg op." Harry ging Vrijdagmiddag naar Vail, want hij wilde zelf zien of alles goed in orde was voor dc ontvangst van zijn gasten, en ook wilde hij daar zijn om zc te ontvangen Dc cenige trein, die voor hem het beste uitkwam, stopt-* niet bij het naaste station, cn hij tele grafeerde daarom naar huis, dat zij hem in Didcct moesten komen halen. Dit was ccn rit van ongeveer tien mijlen en daar zijn trein nog t< laat aankwam, zette hij de paarden flink aan om nog bijtijds voor het eten op Vail te zijn Toen hij snel, en v/el wat roekeloos het lie binnenreed, moest hij opeens de paarden sl inhouden om een aanrijding met een i eigen rijtuigen te vermijden, dat juist h vilde uitrijden. Een stalknecht, niet in li it op den bok en naast hem zat een m. n i een donker, schraal uiterlijk, hem oi 1 Dadelijk nadat zij elkaar voorbij ge it ren, keerde hij zich naar den palfre- n'« cl.ter zat. i dot vroeg hij „Ik \.ctt dei. nur.m niet, mylcid," zeide de ze, „maar ik heb hem verleden Maandag von liet station gehaald. Hij heeft hier bij mr. Francis gelogeerd." Harry voelde, om verschillende redenen,, een zekere ergernis bij zich opkomen. Ten eerste cn hieruit sprak een gevoel van. waardigheid moest iedere gast, hetzij het een gast van hem of van zijn oom wres, fatsoenlijk naar het station gereden worden* en niet door een man met een bruine jas aan cn een pet op Ten tweede, ofschoon hij het heer lijk vond, dut oom Francis, welken vriend dan ook, dien hij graag bij zich had, tc logeercn vroeg, vond Harry toch, dat hij er van verwit tigd niocst worden. Hij had twee dagen gele den een longen brief van zijn oom ontvangen, waarin deze uitvoerig beschreef hoe hij zijn dagen doorbracht, maar geen woord gerept had^vnn een gast. En ten derde stond het uitcr-» lijk van den man hem niet aan, en gaf hem een onaangename gewaarwording. Al deze gedachten gingen hom door het hoofd terwijl hij de lange oprijlaan doorreed, en nu en dan kwam er een zeker gevocT van ergernis bij hem boven. Hij verbaasde zich over zichzelf, dat dit maar voortdurend in zijn hoofd bleef omgaan cn hij besloot, met die zekere terughoudendheid en geheimzinnigheid, die hem toch altijd nog eenigszins bijgebleven was, dot nis zijn oom hem niet uit eigen be weging van dien man zou vertellen, hij er niet rtanr zou vragen, maar dat hij het toch m zijn gedachten zou houden. Deze terughoudendheid van zijn kant, was, zoo zeide hij bij zichzelf, volstrekt niet toe te schrijven aan achterdocht, moar meer aan een zekere beleefdheid. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1