AüüEMRTSCH DAGBLAD L. J. LUIJCX&Zoon DE EEMLANDER" ABONNEMENisPRUs r J "rden voor Am"r EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% Zónder Raam- of Builenantenne buikbanden, BINNENLAND. 29o Jaargang No. 222 loort2.10, per maind idem franco per post f S,—per week (mei cratij vanekering tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers 1 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER: i. VAUKHOFF. ARNHEMSCHERpouRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. eis. Vr!Jc?cg 18 Maart 1927 PRIJS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van «ca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie dingen en Lleldadigheida-adve.tentiSn voor de hellt der prfya- Voor handel en bedrijf bestaao ener voordccligc bepalingen voor het adverteeren bent circulaire, bevattende da voorwaarden wordt ©p aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSRAAD. De eerstvolgende zitting niet tc Berlijn. B e r I ij nf 17 Maart. (H. N.) De eerstvol gende vergadering van den raad van den Vol kenbond zal toch te Genève plaats hebben. Zij zal 6 Juni beginnen: Het plan, om de volgende vergadering te Berlijn te doen houden, is op gegeven. Tc Berlijn zullen alleen de subcom missies voor het verkeerswezen en hygiënische vraagstukken bijeenkomen. DUITSCHLAND. HET BEZOEK VAN HET DEENSCHE KONINGSPAAR. Berlijn, 17 Maart. (H. N.) Het Deensche koningspaar heeft om 12 uur een bezoek aan den rijkspresident gebracht, die later op zijn beurt een bezoek aan het koningspaar in het Deensche gezantschap bracht en daar aanzat aan de lunch, door den Deenschen gezant aan geboden. Vanavond vertrekt het koningspaar naar Kopenhagen. DE TOESTAND VAN LOEBE. Loebc, de president van den rijksdag, heeft gisteren de kliniek verlatenHet zal echter nog een hcelen tijd duren, voordat hij geheel zal zijn hersteld. DUIZENDJARIG BESTAAN VAN MEISSEN. Ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan der stad Meissen in Mei 1927 zal de Saksische staatsfabriek van porselein aan de stad caril lons voor de stadstorens schenken, waarvan de klokken van porselein gemaakt zullen worden. Dc grootste klokken zullen een meter hoog zijn. DE TOESTAND VAN VON KÜHLMANN. Berlijn, 17 Maart. (H. N.) In den toe stand van dr .von Kühlmonn is nog geen ver andering gekomen. De patiënt is bij zijn volle bewustzijn. Over de verdere ontwikkeling van zijn toestand kan nog niets definitief worden gezegd, daar nog steeds gevaar voor compli caties bestaat. (Eer> ander bericht houdt echter in, dat de patient mooi vooruitgaat en dat herstel niet uitgesloten is.) DEN DOOD VAN DR. GESSLER'S ZOON. Augsburg, 17 Maart. (H N.) De zoon van rijksweernunister dr. Gessier is, gelijk wij meldden, overleden. Zijn ouders waren bij zijn sterven aanwezig. Het stoffelijk overschot wordt vandaag naar Lindenberg in Algau overge bracht, waar het Zaterdag of Zondag in het familiegraf zal worden bijgezet. Het sterfgeval is des tc tragischer, aangezien dr. Gessier thans geen kinderen meer heeft. Zijn oudste zoon is in 1924 in den ouderdom van 21 jaar aan een hartverlamming ovefleden en thans is zijn laat ste zooh in den ouderdom van 18 jaar. gestor ven. Het sterfgeval heeft veel deelneming ge wekt. Gisteravond werd in de kerk van het Heilige Kruis een lijkdienst gehouden, welko door alle leerlingen van het gymnasium, dat door den overledene werd bezocht, werd bijge woond. DE LOONEN OP DE SCHEEPSWERVEN. Hamburg, 17 Maart. (H. N.) Na lang durige onderhandelingen heeft de arbitrage commissie gisteren uitspraak gedaan, waarbij voor alle arbeiders bij dc scheepswerven, die ouder dan 20 jaar zijn, een loonsverhooging wordt toegekend en wel van 16 pfennig per uur voor geschoolde en van 5 pfennig voor ongeschoolde arbeiders. Voor de jongere ar beiders wordt .een loonsverhooging van 2 tot 5 pfennig al naar hun leeftijd toegekend. De beide partijen moeten uiterlijk 25 Maart ver klaren. of zijdeze uitspraak aanvaarden. BRANDSTICHTERS BESTRAFT. Schwoinfurt, 17 Maart. (H. N.) We gens brandstithting, waardoor verleden jaor September 30 huizen te Sandbcrg in den asch werden gelegd en wegens bedrog van verzeke ringsmaatschappijen is de dader Otto Linke tot 5 jaar tuchthuis, zijn zuster Catarino Linke tot VA jaar tuchthuis en de medeplichtigo Heinrich Soeder tot 5 jaar en 3 maanden tucht huis veroordeeld. FRANKRIJK. DE KWESTIE VAN DE DEELNEMING DER SOCIALISTEN AAN DE REGEERING. Parijs, 17 Maart. (H. N.) De rechter vleugel der Fransche socialisaische partij heeft een motie ten gunste van de deelneming der socialisten aan dc regeering aangenomen, wplke aan het op 17 April te Lyon te houden nationale congres zal worden voorgelegd. De motie verklaart het samengaan der socialisten j met de linkervleugels der burgerlijke partijen, dus het herstel van het kartel, onvoorwaardelijk noodzakelijk, daar de Fransche arbeiders otceds meer op deelneming der socialisten aan I de regeering aandringen. Van een samengaan met de communisten wil de motie niet weten. DE HANDELSBETREKKINGEN MET DUITSCHLAND. Een voorloopig protocol geteckend. Er is een Fransch-Duitsch protocol getee- kend tusschen den Franschen minister Boka- nowski en Posse; het hoofd der Duitscho af vaardiging, waardoor de algemeen grondslag fs gelegd voor de toepassing der definitieve overeenkomst tot regeling o.o. van den invoer van Fransche wijnen in Duitschland. De defi nitieve overeenkomst zal dc bepaling van meest-bcvoorrechte natie aan dc Fransche voortbrengselen bij dc binnenkomst in Duitsch land vcrlcenen. Daartegenover zal Frankrijk de laagste tarieven aan dc Duitschc producten toekennen. Hierbij geven wij het portret van Rochette, die reeds vóór den oorlog bij verschillende financieele schandalen betrokken is geweest. In de eerste berichten werd geraamd, dat hij in totaal het publiek voor ccn bedrag van 50 millioen heeft opgelicht. Hij gaf verschillende financieele blaadjes uit en wist daardoor het publiek tc bewerken om goede fondsen van de hand te doen en daarvoor bij hem vrijwel waar de looze stukken te nemen. ENGELAND. DC BRITSCHE LUCHTMACHT. Dc pacifistische groep der Britsche Arbei derspartij heeft gisteren in het Lagerhuis een amendement op de luchtvaartbegTOOting inge diend, ten einde de luchtmacht te beperken tot duizend man. Dc voornaamste verdediger van het amendement, Ponsonby, verklaarde, dat het amendement geenszins de vertolking was van het officiecle standpunt der Labour Party. Do minister van luchtvaart verdedigde dc lucht macht tegen dc aanvaarding van dit amende ment. Nadrukkelijk verklaarde hij, dat, terwijl Groot-Britannic na den oorlog zijn luchtmacht heeft ingekrompen, tot zij vrijwel niets meer te betcekenen had, de andere mogendheden haar uitbrcidingsprogramma's uitvoeren. Groot- Britannië is om redenen van zelfverdediging gedwongen dit voorbeeld tc volgen. Lord Cecil, aldus de minister, zal ter aanstaande ontwape ningsconferentie te Genève de aandacht vesti gen op die luchtstrijdkrachten, welke aanvallen kunnen doen op grootc bevolkingscentra, in dc hoop, dat overeenstemming zal worden verkre gen omtrent den een of anderen vorm van beperking dezer aanvallen. Het amendement werd daarop met J97 tegen 24 stemmen verworpen. DE NIEUWE GOUVERNEUR VAN MALTA. Londen, 17 Maart. (V. D.) Generaal sir John Du Cane, die in 1924 sir Alexander Godley als commandant van het Britsche leger in het Rijnland opvolgde, is tot gouverneur vnn Malta benoemd. DE RUSSISCHE SCHULD. In het Lagerhuis heeft Locker Lampson, de onderstaatssecretaris voor buitcnlandsche za ken, verklaard, dat dc waarde van dc handels- en industrieele eigendommen, die aan Britsche onderdanen door <jc sovjetregccring zonder compensatie zijn ontnomen, op ongeveer 180 millioen pd. st. wordt geroomd. Hij kon niet medcdeelcn, welk gcdcclto daarvan roerende goederen waren. Van tijd tot tijd is er met dc sovjetregccring over dc liquidatie dezer aan spraken onderhandeld, maar zonder bevredi gende uitkomsten. De Britsche rcgecring wacht op doeltreffende voorstellen, die dc sovjet regccring tot nog toe niet heeft gedaan. GROOTER ZUINIGHEID. In het lagerhuis is gisteren de zuinigheid van het Engelschc volk ter sprake gekomen. Runcimon deelde mee, dat er thans in Engeland meer dan 15 millioen kleine kapitalisten zijn, oornamclijk behoorende tot de klasse van loontrekkenden. Vele menschen, zeide spreker, zijn nu in staat een deel van hun loon te be leggen en zij worden aldus aandeelhouders. In de laatste jaren is er minder gespaard door dc middenklassen, terwijl de loontrekkenden van jaar tot jaar meer sparen. EEN MARINE-OFFICIER BESCHULDIGD VAN SCHENDING VAN 'T Dl ENS T GEHEIM De vroegere Britsqhe fregatcommandont Co- lii Mayers is in staat van beschuldiging ge steld wegens overtreding van de wet op het dienstgcheim. De behandeling der zaak is door den rechter van instructie een week \%rdaag<L Op grond von medcdeelingen van de politie weigerde hij den beschuld- 'de tegen borgstel ling in vrijheid te loten. Over den aard beschuldiging zijn geen nauwkeurige gegevens beschikbaar, maar men neemt aan, dat zij be trekking heeft op plannen voor de duikboo- ten. De beschuldigde heeft drie maanden ge leden ontslag genomen bij de marine en ii in dienst gegaan van de wapenfabriek Vicker/ SPANJE. KONING ALFONSO MET VACANTIE. B e r 1 ij n, 17 Maart. (V. D.) Naar uit ie- drid gemeld wordt zal koning Alfonso 4ch dezer dogen tot volledig herstel van gek heid naar Zuid-Span je begeven. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1 voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Met ons nieuwe type R. M. 5 staat de Du- cretet weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel .van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellcn Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrcchtschestraat 15. Amersfoort. TeL 483. 'in diuene modellen. Langestraat 49 NOORD-AFRIKA. ROERIGHEID IN MAROKKO. P a r ij s, 17 Maart. (H. N.) In Fransch Marokko en in het Spaansche gebied zetten de Marokkaanschc stammen hun aanvallen op dc voorposten voort. Er zijn 3 bataljons infanterie cn 1 bataljon artillerie vertrokken om dc Fran sche voorhoede te versterken. Een afdeeling Fransche soldaten kon slechts met moeite aan gevangenisschap ontkomen en den dichtstbij- zijnden Frnnschên militairen post bereiken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een spoedige ontruiming von Sjanghai door dc Noordelijken? L o n d e r, 17 Maart. (H. N.) Volgens be richten uit Sjanghai wijst alles er op, dat de stad spoedg door de Noordelijke troepen zal worden onruimd. Dc laatste dogen zijn talrijke stoomboot^ gerequireerd om troepen te ver voeren. A.Perikaanschc marinesoldaten hebben 2 booten t'an dc Standard Oil Cy., welke door dc Chincézen in beslag waren genomen, weer teruggciymcn Tsjang Tsjoeng Tsjang bereid tegen geldelijke vergoeding Sjanghai te ontruimen I e n, 17 Maart. (H. N.) Volgens een uit Sjanghai moet Tsjang Tsjoeng zich tegenover de Chinecsche kooplic- Sjanghai bereid hebben verklaard de ontruimen, als hem een bedrag van ).000 wordt betaald. De ondcrhandelin- jelkc de Engelschc gezant te Peking zullen waarschijnlijk wel tot geen resul-% l^dcn in verband met de wankele positie rcgecring te Peking Algemccnc stoking (c Sjanghai afgekondigd. Een verklaring van Chamberlain. Linde n, 17 Maart (H.N.) In persbe- riclfen uit Sjanghai wordt gemeld, dat de or- beiers-propagandisten de algemeeie staking he)ken afgekondigd. Aanvankelijk is hieraan nif op grootc schaal gehoor gegeven, doch n/n vreest, dat de beweging zich wellicht zal •ibreiden. Dc afkondiging van dc staking viel smen met de ontvangst van tot nu toe niet fevestigde berichten te Sjanghai, dat dc Kan- onneezen Nongking veroverd hebben. De mogelijkheid, dat de staking weer af gekondigd zal worden werd gisterenavond in het parlement reeds beseft, toen Chamberlain in antwoord op een vraag zeide, dot volgens zijn laatste inlichtingen uit Sjanghai de moor den op loyale bazen en arbeiders door op ruiers ter voorbereiding van een dergelijke gebeurtenis toenam. De bescherming van deze h'eden, zoo voegde hij er aan toe, berustte in de eerste plaats bij de stedelijke overheid, die gebruik moest maken van de organen, welke gewoonlijk onder haar controle staan. Het zou zeer ongewenscht zijn, dat in dit verband de Engelsche troepen worden gebruikt, die zich te Sjanghai voor andere doeleinden bevinden. Dc onnhouding der Russen. Blijkens een bericht uit Sjanghai verklaart do Chinecsche overheid, dat men bij het onder zoek von het stoomschip Pomiat Lcnina te Nanking een groote hoeveelheid propaganda geschriften, krijgsplannen enz. heeft gevonden Dc zoogenaamde koeriers waren niet in het bezit van pospoorten, terwijl mevrouw Borodin, die eveneens sovjetstukken bij zich had, slechts schoorvoetend toegaf wie zij was. Het sovjet-gezantschap aldus een bericht uit Peking heeft ccn nieuwe nota tot do rcgecring tc Peking gericht om verzet aan to teekencn tegen het aanhouden van Het Russi sche stoomschip Pamiat Lcnina, waarin het zegt, dot witte Russische officieren bezwarende 6tukkcn hobben verborgen in dc ta^chen van dc Russische koerics en mevrouw Borodin om hoor begeleiders in opspraak tc brengen. Tsjong Tso Lin heeft een communiqué uitge geven, waorfn hij zijn verbazing uit over het Russische protest en zegt, dot de sovjets zelf verontschuldigingen dienen tc maken voor hel maken van propaganda in China. De Chinec sche militairen hebben het schip op wettige wijze onderzocht, aangezien dc staat van beleg was afgekondigd. Een aansporing tot de Ame rikanen om Sjnnghoi te ver loten. Berlijn, 17 Maart. (V. D.) Volgons do New York Herald heeft de Amerikaansche consul te Sjanghoi de Amerikanen aangeboden dc stad tc verlaten VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPE- NINGSMEMORANDUM. Vermoedelijk zullen Rome, Lon den en Parijs van gedochten wis selen. Londen, 17 Maart. (H. N.) Naar de blo den melden, zal de uitnoodiging, welke de V. S. opnieuw tot Frankrijk en Italië hebben gericht om deel te nemen aan de conferentie ter beper king van de bewapening ter zee, waarschijnlijk aanleiding geven tot een levendige gedachten- wisseling tusschen Rome, Porijs en Londen. Het doel daarvan is om Italië cn Frankrijk zoo veel mogelijk tot het volgen van de zelfde ge dragslijn te bewegen, terwijl Frankrijk tevens van Engeland de toezegging tracht te verkrij gen dat, indien Frankrijk aan de conferentie deel neemt, er geen vraagstukken te berde zul len worden gebracht, welke het Fransche ma- rinebestuur op het oogenblik nog niet voor be handeling rijp acht. Dit heeft vooral betrekking óp het ofschoffen der duikbooten, in welke kwestie Frankrijk reeds op de laatste confe rentie met succes zijn standpunt heeft doen zegevieren. DE VERHOUDING TOT MEXICO. De jongste nota bevatte geen ulti matum. Londen, 17 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Washington heeft het departement van buitenlondsche zaken bekend gemaakt, dat do V. S. in de geheime nota aan Mexico geen ulitmatum hebben gesteld. De regeering der V. S. hoopt, dat de moeilijkheden met Mexico door onderhandelingen geregeld zullen kunnen worden. HET PROCES TEGEN FORD. Deze is vrijgesproken. B c r 1 ij n, I 7 M a a r t. V. D.) Naar de avond bladen melden, is het den verdodigers ven den automobielkoning Ford gelukt een vrijspraak voor hun cliënt te bepleiten. -Zooals bekend, was er tegen zijn persoon ccn aanklacht inge diend, omdat in een van zijn tijdschriften pas sages voorkwamen, welker strekking belecdi- gend was voor zekeren Schapiro. (Schapiro was een ingcnieuT en de bedoelde zinsneden zouden een anti-semietisch karakter hebben gedragen). ZU!D.\FRIKA. DE VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND. Aanwijzing von hondclsogentcn. In het parlement heeft Hertzog, de premlot, gezegd, dat het een slechte politiek zou zijn om zich de weelde ie veroorloven van kost- hare diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland in verband met dc nieuwe positie van het dominion. Er zullen hendelsvertegen woordigers worden benoemd, waar commer- deelc redenen of staatsbelangen zulks noodig moken. AUSTRALIË. HET BEZOEK VAN DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN YORK. Londen, 17 M a o r t. (H. N. Draodloos)- De hertogin van York heeft zeer geprofiteerd van haar rusttijd te Wellington, waar zij tot Zondag zal blijven om don mei dc Renown den hertog weer op tc zoeken ei. verder de reis door Australië te maken. De hertog hoeft intusschen zijn reis naar het Nieuw-Zccland- schc zuid-eiland voortgezet en woonde vandaag verschillende feestelijkheden te Dunedin bij, waar hij een oorlogsgedenkteeken onthulde. Vanavond woont hij een bal van de burgerij bij HR. MS. TROMP. Blijkens een bij het departement van Ma rine ontvangen radiogram is Hr. Ms. Tromp, onder bevel van den kapitein ter zee N. J. van Laer, heden nacht Gibraltar gepasseerd op de thuisreis naar Nieuwediep. HR. MS. SUMATRA TE SHANGHAI. In draodlooze verbinding de regcerfng. Smsds korten tijd is een ambtelijke draad- loozc verbinding mogelijk gebleken tusschen onze Rcgecring cn Hr. Ms. „Sumatia" te Shanghai cn wel via radiodienst-Martno te Amsterdam cn radiodienst-Marine tc Soera- bnyo. BURGEMEESTER W. F. JUTEN. Noor de Msb. verneemt zal dc heer W. F. Juten, oud-lid der Twccdo Kamer en burge meester van Wouw, wegens zijn gestadig min der gunstigen gezondheidstoestand, tegen het tijdstip der nieuwe herbenoeming, in don a.s. zomer, zijn ontslag als burgemeester aanvra gen j A. W. KYMMELL, f Oud-directeur postchèque- en girodienst. In Den Haag is op 65-jarigen leeftijd overle den de heer A. W. Kymmell, oud-directeur van den postchèquc- en girodienst. De heer Kymmell was ridder in de orde van den Ncdcrlondschen Leeuw. DE WERKVERSCHAFFING IN DRENTE. Velen melden rich aan. Naar wij vernemen, melden zich thans tal van vrijwilligers aan voor de werkverschaffing in Drente. Reeds hebben zich ccnigc honder den doortoe opgegeven. UIT DE METAALINDUSTRIE. De onderhandelingen over het collectief contract. Gisteren had te 's-Gravenhage een bespre king plaots tusschen het degelijksch bestuur von don Metaalbond cn het hoofdbestuur van den Algcmecnen Ncderlandschcn Metaolbe- werkersbond, over het door dezen bond inge diende ontwerp collectief contract. Ten aanzien van de hoofdpunten, namelijk het persoonlijk minimumloon en de worklie- denvertcgcnwoordiging, hebben de besprekin gen tot resultaat gehad dat een vorm is ge vonden die de principicclc bezwaren van het dogclijksch bestuur van den Metaalbond on dervangt. Dit bestuur zal thans een tegen voorstel in bovenbedoelden geest formulceren. DE MALVERSATIES TE HUMMELO EN KEPPEL. Dc gemeente-secretaris geschorst- In de vergadering van den raad der ge- mcento Hummelo en Koppel werd met alge- meene stemmen besloten den heer G. M. v. d. G. hangende het gerechtelijk onderzoek te schorsen in zijn functies van gemeente-secre taris en ombtenaar van den Burgerlijken Stand. Verschillende raadsleden noemden de houding van den burgemeester onsympathiek, dat hjj de justitie in de zaak mengde, zonder hiervan dc wethouders, die mede het toezicht op de gemeentelijke financiën hebben, in kennis ta stellen. Dc raad benoemde ten slotte een com missie van enquête, die een uitgebreid onder zoek zal instellen. DE MALVERSATIE TE DODEWAARD. Het vonnis der Tielsche rechtbank De rechtbank te Tiel heeft tot één jaar ge» vangenisstraf met aftrek der voorloopigo hech tenis veroordeeld H K. tc Dodewaard, than* gedetineerd. Tegen verdachte was door het O. M. twee joer gevangenisstraf gcëischt we gens verduistering van 18.000 in zijn func tie van kassier der Boerenleenbank te Dode waard en velschheid in geschrifte. DE LADELICHTING TE DEN HAAG. Dc aangehoudene weer in vrijheid gesteld. In verband met de aanhouding van den 3T- jarigen teT H. als verdacht van den diefstal ge volgd door geweldpleging op den agent van politie Moercnbout tc Den Haag, wordt nog het volgendp gemeld: In den loop van den dag zijn nog enkele per sonen gehoord en met den aangehoudene ge confronteerd. Deze meoncn in den aangehou dene wel een persoon te herkennen, die bijzon der veel overeenkomst vertoont met den dader, maar rij durven hem niet zonder eenig voor behoud oonwijzen als den man, die de schoten op den agent gelost heeft. Ook de betrokken politiebeambte is niet erg positief in zijn verklaringen, hoewel hij meent den man te herkennen. Gisteravond heeft dc politie Ter H. weer in 'rijheid gesteld. De verschillende getuigenverklaringen vieren zoodanig met elkoar in strijd, dat de politie geen termen aanwezig achtte, den man langer in bewaring te houden. DE HAAGSCHE LADELICHTER. Een aanhouding. Gisteravond is door de politie te Den Haag aangehouden do 31-jarige C. B. ter H„ houtza ger, wonende Naoldwiikschestraat. die ver dacht wordt van de ecnigen tijd geleden ge pleegde ladelichting in den winkel der fa. Ise- rief in de Theresiestreat, gevolgd door d\ ge- ruchtmakende poging tot doodslag op den agent van politie J. Moerenhout, die door een 'evolverkogel ernstig in het hoofd werd ge wond. Door het in handen krijgen van enkele ge gevens meende de politie tot arrestatie te kun nen overgaan en na een kort verhoor werd ter H. in verzekering gesteld. Hedenochtend is hii geconfronteerd met den agent Moerenhout. Deze verklaarde dat hJJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1