MODERNE L. J. LUIJCX l DE EEMLANDER" De Geheimzinnige Talisman. ABOHHEMENTSPRIJS r3 voor™ PÜIIS DER ADVERTENIIEM met Inbegrip vat» «ca EERSTE BLAD. BÜÏT^LAND. Schoonmaakartikelen FEUILLETON. 25e Jaargang No. 225 loort 2.10, per maand 0./5, idem franco per post f 3.per week (met qratis verzekering legen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers f C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREA:J ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N". 47810. TEL. INT. SI3. Dinsdag 22 Maart 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanblr- dingen en Llcfdadigheids-adveitentlën voor de heli! der prijs. Voor handel et» bedrijf bestaao zeer voordcclige bepalingen voor het adverteeren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ©p aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. KAPITEIN KöNIG. rijilens den oÖi'log lukte liet. tot ecnigé koe ien toe aan kapitein Künig met de handcls- diukboot ..Deutschland" goed en wel den Atlantischen Oceaan over te steken. De koene zeevaarder, dien wij afbeelden, werd giste ren 60 iaat' oud. JUWEELENDIEFSTAL. Frankfort a. d. AL, 21 Afrit art. (H.N.) Van mevrouw consul Fuld, die met haur mua kamers, in een in hët centrum der stad gele nen hotel had betrokken, daar aan de door het echtpaar bewoonde vijlü herstellingen moesten worden uitgevoerd, zijn juwe.elen ter waarde van 80.000 mark gestolen. Men ver moedt, dat de dief van buiten af in de kamer binnengedrongen is. MOTOR-ONGEVAL. Münch.en, 2 1 Maart. (H.N.) Op den Konigsbrückener straatweg is gisteren een motorrijder, de. vroegere gevechtsvlieger Ha- berland, met zijn motor tegen een boom op gereden. Hij wejrd op slag gedood. Zijn bege leider; de arbeider Bcsser, werd ernstig ge wond. ENGELAND. DH STRAATONGEVALLEN TE LONDEN. Lo-nden, 21 Maart. (V. Dl In Jbrband niet de toeneming van het aantal straatonge- u'len le Londen sinds 1920 met 55 b* pet. beveelt een speciale commissie verschillende maatregelen aan om de gevaren tc verminde ren. Tot de maatregelen behoort ook een voor stel om op de groote scholen verkeersonderwijs te geveri. IERLAND OPNIEUW ENGELSCHE BLADEN VERNIETIGD. Voor de tweede maal zijn Zondag groote hoeveelheden Engrlsehc Zondagsbladen te Du blin en elders in Ierland vernietigd op grond dat de inhoud onzedelijk was. In een te Cork onder voorzitterschap van den lord mayor gehouden openbare vergade ring werden resoluties aangenomen, waarbij verzet werd aangeteekend tegen den verkoop van onzedelijke publicaties, een beroep werd gedaan op de regeering om uitvoering te geven aan de conclusies eener onlangs inzake dit on derwerp benoemde commissie cn geëischt werd dat ondertusschen dc bestaande wetten streng zouden worden nageleefd. SPANJE. PRIMO DE RIVERA LICHT GEWOND. Tengevolge van een val op den pnvkct-vloer van zijn werkkamer heeft generaal Primo dc Rivera zich licht aan hët voorhoofd gekwetst. POLEN. BLOEDIG DRAMA. Te Biskupico heeft een boer onder den in vloed van sterken dronk zijn 75-jarigen vader cn zijn CO-jnrigc moeder vermoord. Op zijn zwager, zijn broer en zijn zuster, die den woes teling in bedwong trachten te houden cn de ouders te hulp wilden koroert, loste de moor- denoor enkele revolverschoten. De zwager erd gedood, terwijl de broer cn de zuster zwaar gewond weiden. ZUID SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Zal dc Volkenbond ingrijpen Geneve, 21 Maart. (H. N.) In de krin gen van den Volkenbond worden dc berichten omtrent het conflict in Albanië met groote be langstelling gevolgd. Hoewel men een zekere terughoudendheid in acht neemt, wordt toch niet ontkend, dot de toestand ernstig is. Nadere berichten omtrent de mogelijkheid, dat de raad vor^ den volkenbond zal worden bijeengeroe pen, ontbreken echter. Volgens de bepalingen van het pact van den volkenbond kan de raad slechts op een desbe treffende aanvraag bij den secrctnris-gcncrual van den bond worden bijeengeroepen. De Zuid- Slavische gezant Jovnnowitsj, die op het oogenblik te Genève vertoeft als vertegenwoor diger van Zuid-Slovië in de voorbereidende ontwapeningscommissie, welke heden verga dert, vcrkluorde, dat hij tot nu toe van zijn re- gcering geen instructie heeft ontvangen om de bemiddeling van den Rood* in tc roepen. De toestond aan de grens van Albanië is rustig. Zuid-Slovië denkt niet aan een inval in Albanië Voorts wordt er ven Zuid-Slavische zijde op gewezen, dat volgens art. 2 van lvet vct- drog van Tirana interventie van Italië in Alba nië slechts kon Dlonts hebben, indien een derde mogendheid Albanië mocht aanvallen. Beves tigd wordt, dat Zuid-Sluvië zich bereid heeft verklaard dc oplossing van dc crisis aan den Raad van den Volkenbond over te laten en "eveneens er nccoord mee gaat, dat een inter nationaal expeditiecorps zich eventueel naar de Alboanschc grens zal begeven om deze tc be schermen. Hoc men in Engeland reageert. L o n d e n, 2 1 Maart. (V. D.) Hoewel men zich in Brilschc kringen niet al tc ongerust maakt omtrent de situatie op don Balkan, wordt hieraan toch groote aandacht besteed. De bla den, welke de gebeur tirassen besproken, v. ijzen er op, dot Albenic, ingeval dit htr.rl zich be dreigd voelt in zijn veiligheid, ëcn beroep kan doen op den Volkenbond cn dat ook Zuid-Sin vië of Italië cn dc andere bqtrokkbn mogend heden kunnen verwijzen naar'art. IT, indien nien de situatie van dien aard beschouwt, dat hierdoor de internationale vrede, of de goede verstandhouding, waarop de vrede is geba seerd, wordt bedreigd. Ondc.7ussch.en ordr er evenwel de nadruk op gelegd, dat hot niet" raadzaam zoude zijn, het apparaat van den Volkenbond in beweging tc brengen, wanneer de noodzaak hiertoe niet dwingt; de veronder stelling wordt uitgesproken, dat deze aangele genheid misschien wel tot oplossing is te bren gen langs diplomotieken weg. In sommige krin gen is men geneigd het aanbod van Zuid-Slevië te aanvaarden cn een onderzoek ter plaa.se ii te stellen. A. v.d. WEG Meubelwas in alle kleuien - Vloerzeilonwas - Ge schaalde was - Terpelijn - Sponsen - Zeemen 1 Dweilen - Borstelwerk - Verfinbussen - Koudwateri/erf Langestraat 23 Telefoon 172. met fantasie kapje, STOF en LEDER. Waschbaar! Groote keuze. Langestraat 49. De communistische fractie van den Duitschcn rijksdog wcnscht de on verwijlde bijcenrocping der com missie van buitenlondsche zaken. Berlijn, 21 Maart. (V. D) De commu nistische fractie uit den rijksdag heeft aan don voorzitter van dc commissie voor buitenlond sche aangelegenheden uit den rijksdog cer\ schrijven gericht, waarin zij de onmiddellijke bijeenroeping dezer commissie verzoekt in ver band met de gebeurtenissen op den Balkun en lo daaruit voortvloeiende mogelijkheid van een gewapend conflict. Ituliuonschc persstemmen. Rome, 21 Maart. (V. D.) Bij voortduring wijdt dc Italiaansche pers vele kolommen oan de gebeurtenissen op den Balkan. Do Tribune van hedenavond bracht de mededeeling, dot in het buitenland ccnig misverstand bestaat ten aanzien van de stappen, welke tc Belgrado in verband hiermede werden genomen. Niet ii verbond met de oorlogstocbereidsclen werd de nota gezonden noch aan Zuid-Slavic, noch aan een der andere mogendheden. De nota, welki gezonden werd, bevatte een protest van Mus solini, in verband met belcedigende opmerkin gen van een zeker Zuid-Slavisch blad. Aan de groote mogendheden werd een informatieve mededeeling gezonden, waarin de aandacht dezer mogendheden wordt gevestigd op do betrekkingen tusschen Zuid-Slnvië cn Albanië, welke zonder twijfel van gevaarlijken aard wa ren. Over dit onderwerp heeft ook dc Italiaan sche gezant tc Belgrado een onderhoud gehad niet den minister van buitenlandsche zaken var» Zuid-Slovië. - In het artikel wordt voorts nog gezegd, dat er momenteel geen aanleiding bestaat tot in terventie. Het oenige, wat cr tc doen valt, is op voorstellen, welke den vrede kunnen bevorde ren, in re gaan; in dit verband wordt ook nog gewezen op de erkenning der mogendheden van de onafhankelijkheid van Albanië Deze mededeeling is op de voorpagina van het blad afgedrukt on is waarschijnlijkge ïnspireerd door het departement van buiten Inndsche zaken; zij is ook daarom van betce- kenis, omdat hierdoor duidelijk wordt, welk standpunt Mussolini inneemt in de* Zuid-Sla- viseh-Albcnccschc affaire. Een Italiaansche betuiging van vredelievendheid Belgrado, 21 Maart (H. N.) Dc Itali aansche gezant te Belgrado, generaal Bodre- ro, hoeft verklaard, dat Italië overal een poli tiek van vrede en goede verstandhouding volgt. ITet is geenszins voornemens een actie, hètzij direct of indirect te ondernemen, waar door de vrede van Eurcpa zou kunnen worden verstoord Zuid-Slavië zegt vredelievend tc zijn* De Zuid-Slavisohe gezant tc Londen heeft de Engclsche regeering de verzekering gege ven van Zirid-Slavië's vreedzame houding je gens Albanië. Houdt Italië rekening met het uitbreken van een oorlog Het Journol des Débots verneemt uit Men ton, dat dc in Frankrijk gevestigde Italianen, als zij van de noodigc stukken voorzien zijn, Italië mogen binnenkomen, maar, als zij van dienstplichtigen leeftijd zijn, krijgen zij geen vergunning meer om noor Frankrijk terug tc keeren. De verklaringen van minister Pcritsj'. In dc Skocptsjina heeft dc minister van bui tenlandsche zaken Pcritsj in verbond met den buitenlandschcn politieken toestand nog ver klaard, dat er met Frankrijk een volkomen overeenstemming, wat zienswijze en belangen betreft, bestond. Wij hopen, aldus spr dot Engeland ons steeds zal steunen in onze pogingen oni den vrede tc handhaven. Duitschlund en het conflict. Berlijn, 21 Maart. (H. N.) Volgens dc B. Z. zijn de in het buitenland verspreide be richten over ccn stop van Duitschland in het Balkanconflict niet in overeenstemming mot de werkelijkheid. Duitschland heeft zich niet tot dc Westerschc mogenheden gewend en is ook niet van plan dat te doen. Een pijnlijk incident in het Zuid-Slavisch parlement. B e r 1 ij n, 21 Moor t. (H. N.) Naar de Voss. Ztg. uit Belgrado verneemt, heeft zich vandaag in dc Skocptsjina bij de debatten over de verklaring van den minister van bui tenlondsche zaken een pijnlijk incident voor gedaan, dat vermoedelijk niet zonder gevol gen zol blijven De afgevaardigde Wilder sprong plotseling op en. riep, zich richtende naar de loge der diplomtcn, waar de Italiaansche gezant zat „De Italiaansche gezant is nog steeds hier Weg met hem en zijn gehcelc bende uit dit land I" Bij de oppositie werden deze woorden met bijval begroet, terwijl zij bij de leden der re geering een pijnlijken indruk maakten. De voorzitter schorste de zitting cn de le den der regeering kwamen terstond voor een ministerraad bijeen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een overzicht van den dag van gisteren. Uit Londen wordt d.d. 21 Maart aan dc N. R. Ct. gemeld Dc British United Press geeft een uitvoerige beschouwing over den toestand te Sjanghai op hedenavond en zegt, dat het vandaag de moeilijkste dog is geweest, die de stad tot dusver heeft doorgemaakt. Met nationalisti sche vlaggen getooide benden Konlonneezen bewogen zich om de internationale nederzet ting. Hier cn daar klonk sporodisch geweer vuur. I roepen marcheerden door de straten en cr werd met gepantserde auto's gepatrouil leerd. De nacht wötdt ingegaan met de bur gerij der nederzetting in het geweer. Alle handel stond vandaag stil. 100.000 arbeiders hebben het werk gestaakt, nadat er een alge- meene stoking was gcproclomcerd, Alle ka toenspinnerijen zijn gesloten. Alle toegangs poorten tot de concessie zijn-gesioten en over ril ziet men prikkeldraadversperringen cn ma chinegeweren. Knntonneesche studenten zijn de Fransche concessie binnengedrongen zij droegen vlaggen en bewaarden de o- f* zoodat zij niet met do gewapende wachten in botsing kwamen. In de Cchineesche stod werd hier en daar gevuurd, maar niet van veel bcteekenis Een Spanjaard is in zijn auto door Chineczen aangevallen, de wagen werd doer kogels door zeefd, moor de Spanjaard beantwoordde het geweervuur en kwam veilig in dc concessie terug. Een Japanner werd gewond. Do vrijwil ligers zijn hedennacht met de geregelde troo-' pen cn do politie op wocht. Dc trom liep hc* den niet. Dc nationalistische ving waait van het post kantoor en van bijna alle Chinecschc winkels. Do Chinecsche wijk van Sjanghai is in oproer en stakers hebben met stecncn naar do po lltic gegooid. Het gemeentebestuur van dc stad heeft een waarschuwing gepubliceerd, dot de Europeanen zich niet buiten do con cessie mogen wagen. Toen de schemering in- 'icl, was alles voor do verdediging vnn dc concessie gereed. Central News meldt, dot ernstige wanorde lijkheden zijn uitgebroken tc Gnpci. Noorde lijke troepen, die op de vlucht waren, wilden, om ccn kortcrcn weg te nomen, door do con cessie dringen, maar de weg werd door de Indische troepen versperd. Do Exchange Telegraph Comp. verneemt, dot in goed ingclichto diplomatieke kringen het bericht is ontvangen, dot cr sproke is ven ccn wapenstilstand, 6ni te voorkomen, dat er bij Sjanghai gevochten zol worden. Het laat ste officicele bericht, in Londen ontvangen, deelt mee, dot de nationalisten Socnkiong heb ben aangevallen en dot het reizigersverkeer op den spoorweg Sjanghai—Nanking is verbroken. Ncdcrlondsche matrozen aan land gezet. Op verzoek van den gomccnteraod der in ternationale concessie to Sjonghoi zijn ook Ncderlnndsche matrozen aan land gegaan. Botsing met een Fronschcn voorpost. Een Fransche voorpost heeft gistermiddag schoten gewisseld met een kleine Chinecschc ofdeeling. De Chincezcn werden verdreven. Tc Sjanghai zou ccn schrik bewind hccrschcii. Naar d.d. 21 Maart wordt gemeld uit Sjang hai wordt do bezetting door de nationalisten van Sjanghai als ccn voldor^ 'fit beschouwd Zij nam voorloopig den vorm non von het .binnenrukken van enkele duizenden nationalis tische soldaten en een krachtige actie in de stnd zelf door nationulisten, die burgcrkleeren dingen, maar gewapend zijn en dese ochtends vroeg een schrikbcwond zijn begonnen zij nomen bij verrasing verscheidene politic-bu reaux. waarvan zij cr één in brand stokon. In dc Chineczcnstnd van Sjanghai wordt geschoten. Incidenten in dc internationale nederzetting. Uit Sjanghai wordt d.d. 21 Moort gemeld Een voortdurend gebulder van kanonnen cn gerikketik van mitrailleurs wordt uit de richting der Chincezenstad gehoord. Kogels en gm- nontkartetsèn zijn in de internationale conces sie neergekomen. Een Rus en een aantal Chi neczen zijn gewond. Qhineeschc soldaten, ver moedelijk noordelijken, hebben vanavond de noordelijke afscheiding van de concessie door broken en zijn begonnen te plunderen. Twee Engclsche gepantserde auto's, die z»ch ter plaatse begaven, werden onophoudelijk met mitrailleurs beschoten. Een officier en drie sol daten zijn gewond. Nader wordt uit Sjanghai gemeld, dat er nog een inlandsch soldaat gedood en drie ge wond zijn door franc-tireurs. Ook is een Rus sisch politieagent gedood. Ongeveer 10,000 Noordelijke soldaten in de buurt van Sjanghai hebben zich aangesloten bij de nationalisten. Er hcerscht een schrikbewind in ce inlundsche stod, maar in de buitenlandsche wijken is het buitengewoon kalm. De bewoners blijven thuis. Dc straten zijn leeg. VEREENIGDE STATEN, DE VAN EUROPA TE VORDEREN SCHULDEN. Zij moeten worden bctoold. P a r i j s, 21 Maart. (H.N.) In van officicele zijd afkomstige berichten uit Washington wordt verklaard, dot alle politieke partijen in Amerika het er over eens zijn, dat dc oorlogs- Een druppel gezond oordeel is oneindig ir.eér woord dun een Heidelberger vat vol ge leerdheid. BETJE WOLFF. ^eor het Engelsch vnn E. F BENSON. 37 Deze samenloop van omstandigheden was al heel vreemd, maar nog vreemder was het feit, dat zijn oom, die zoo dikwijls met hem ge redetwist had ovër de manier, waarop hij hall lachend, half ernstig gesproken had over de ongelukken, die op dc ontdekking gevolgd wa ren, zoo'n Zadkiel had, en het allervreemdste, dat hij dien datum had aangeteekend. Toen kwam er opeens een bijgeloovige angst bij hom op en haastig sloeg hij het boek dicht, uit angst van nog apdere gemerkte datums te zui len vinden. Geen minuut daarna lachte hij zich zelf uit, ofschoon hij den Zadkiel niet meer opende. Toen hij zijn kandelaar nam om naar bed te gaan, viel zijn oog op een rood maro kijn adresboekje, dat op tafel lag. Hij wist dat er een adres was, dat hij graag even wil de nakijken, maar hij talmde toch nog even, voordat hij de G. opzocht Daar stond de naam „Dr. Godfrey, 32, Wimpole street en aan weerkanten van zijn naam zorgvuldig aange brachte aanhalingstekens. Hij keek er met eenigo tiaar. want hJx had er bit- na op kunnen zweren, dot zijn oom gezegd had, 32, Half Moon street. Hij ging echter dadelijk naar zijn kamer, zonder gissingen te maken, kleedde zich uit, en blies de kaars uit. Buiten stond de volle maan hoog oan den hemel, geen blad bewoog zich maar in den zomernacht weerklonk zacht- vloeiend het gezang van de vele nachtegalen. Een paar avonden later zaten hij en Geoffrey allpen in zijn huis in Cavendish Square. Harry was een en al cijfers, en vroeg zich af wat wel de minste som zou zijn, waarmee hij dit Londcnschc huis tamelijk bewoonbaar kon ma ken, Eén kamer moest opnieuw behangen worden, weer een andere moest noodzakelijk geschilderd worden, de meeste moesten nieuwe kleeden hebben, en de hall vroeg om een ge plet leeren behang. Geoffrey hoorde hem maaT aan, innerlijk lachend, want Harry liet zijn bedoeling zoo duidelijk doorschemeren, dat het moeilijk was om niet te lachen. Daarop kwam het aanleggen van het electrischc licht op Vail ter sprake; en opeens hield hij op, stond op, en klepte dc asch van zijn pijp in den haard uit. „Zeg eens, Geoff," zeide hij, „veronderstel eens, dat je den naam van een man, dien je niet kende, en maar eens had hooren noemen in een adresboekje opzocht, dat het eigendom was van een vriend van je en je vondt dien naam tussohen aanhalingsteekens staan, wat vc-or een gevolgtrekking zou je daar uit op maken Neen, het is geen raadsel alleen maar een vraag uit nie vsgierigheid." Geoffrey gaapte. „Sherlock Holmes zou hier dadelijk een ge volgtrekking uit kunnen opmaken," zeide hij „en zélfs zijn vriend Watson zou niet kunnen mistasten bij zulke duidelijke gegevens." „Wat voor gegevens 2" „Wacht even laat ik eens een domme de tective zijn. Is dc persoon, van wicn je den naam gehoord hebt, dezelfde als de persoon aan wien het adresboekje toebehoort O, he rnial. Ik breng Watson op het spoor." „Toevallg is dat zoo; heeft dat invloed op je gevolgtrekking?" „Dit maakt haar nog zekerder; neen, dat kan niet, maar het maakt haar zoo zeker als zij al was. Natuurlijk is de naam in het adresboekje, niet dc eigenlijke naam van den man aldus niet dc naam, waaronder bij bekend is." „Dat leek mij ook mogelijk." „Dat is verkeerd gezegd, er is hier geen sprake van mogelijkheid; het is hier absolute zekerheid. Maar beviëdig nu mijn nieuwsgie righeid niet dat ik erg nieuwsgierig ben, maar ik wil het toch wel weten." „Heb nog maar even geduld," zeide Harry, „heb je wel eens gehóórd van een dr Godfrey een hartspecialist, veronderstel ik die in Wimpole street 32, woont „Neen, nooit. Maar Wimpole street is hier vlak om den hoek, hij zal toch wel een plaatje op de deur hebben. Ik dacht al, dat jo hart ge vaarlijk ziek was." „Neen, wees niet flauw," zeide Harry, „maar ga dadelijk mee." Geoffrey stond op. „Moet ik je hand vasthouden vroeg hij. „Neen, ik ga hem niet consulteeren; er is eigenlijk niets geheimzinnigs bij de geheele zaak. Het is alleen, dat dr. Golfrey de dokter van mijn oom is, dien hij verleden week over zijn hart geconsulteerd heeft. Ik keek toeval lig naar het adres van den dokter in zijn adres boekje en vond zijn naam tusschen aanhalings teekens staan. O, daar heb jij ook zoon rood boekje, zoek eens bij Half Moon street 32. Woont daar soms dr. Godfrey Geoffrey sloeg do straat op. „Heelemaal niet," zeide hij, „maar waarom ,.o, nergens om," zeide Harry, dip niet over dit andere adres wilde spreken, daar hij het misschien verkeerd verstaan hed: „Kom, Geoff, ga mee." Zij waren er binnen een paar minuten; Harry- had niet eens een hoed opgezet voor die paar passen loopens. Er stond juist een lantaarn vlak bij de deur en het nummer en de naam op de deur waren duidelijk zichtbaar. Op de naamplaat stond met groote letters: Dr. G. Armytagd. Zij lazen het zonder iets te zeggen en gingen toen weer naar huis. Geoffréy had zijn lippen al gespitst om te fluiten, maar hij hield zich in. „Mèn spelt het Armytage, en men spreekt het nis Godfrey," zeide hij eindelijk, „soms wordt het ook wel eens als Godfrey gespeld, of misschien staat de G voor Godfrey. Niet dat dat eenig verschil maakt." Harry lachte, maar hij wist toch niet wat hij er van denken moest, en toen opeens kwam dien middag hem in zijn gedachten, toen hij dien vreemden en weerzinwekkenden man, die dan dr. Armytage moet geweest zijn, van zijn huis zag komen rijden. Hoe vriendelijk en lief uit^ode^ i- n waarom zijn oom had gewild, dat Harry niets zou merken van dit bezoek I En moest de leerling na die les nu niet de beweegredenen respecteeren, die wel onbegrijpelijk, maar dan toch met een goede bedoeling hem genoopt hadden zoo te hande len Hij had hem een valschen naam en hij geloofde ook zeker een verkeerd adres opge geven; in zijn eigen adresboekje kwam dezelfde naam voor, maar tusschen aanhalingsteekens gezet. Harry, die geen kind meer was, vond het onaangenaam om op deze manier misleid te worden, maar hij overtuigde zichzelf, dat er zeker een goede reden voor was, die hij nu nog niet grissen kon. Hij had plan gemaakt, dat was waar, zelf eens naar dr. Godfrey toe te gaan, om eens uit de eerste hond te hooren hoedeze over den toestand van zijn oom dacht; maar Lij was er in het geheel niet zeker van of hij bij dr. Army tage zou aonbellen. Een paar dagen na dit voorval was Lady Oxted een slachtoffer van de influenza gewor den, cn na er een paar dagen overheen te heb ben loten gaan, ging Geoffrey, die voor de zomermaanden zijn eigen kamers in Orchard street verhuurd hod en met Harry samenwoon de, uit beider naam eens vragen hoe het met haar ginghij werd boven in haar zitkamer ontvangen. Zij was nog heel heesch, er lag een thermometer op' de tafel, en hij vond zichzelf heel onverstandig. „Het geeftniets of je bang bent," zeide zij tot hem, bij wijze van begroeting, „want ten eerste is angst de beste manier om het te krijgen en ten tweede moet je hier blijven en een beetje met mij praten. !Tk heb den heelen dag nog niemand gezien, zelfs Bob niet, daar ik liever verschoond wil blijven van nog meer gevallen hier in huis en Evie heeft natuur* lijk al dien tijd niet bij mij mogen komen, O, ik ben een en al infectie, dus bereidt je daarmaar vast op voor." (Wordt vervolgdA

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1