ERSFOORTSCH DAGBLAD „DE WITTE" MODERNE HANDSCHOENEN, L. J. LUIJCX ZOON. BERICHT ABONNEMENTSPRIJS f"5 7,jndcD voor JAm"v PAUS DER ADVERTENTIEN DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Zonder Raam- ol Buitenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 BINNENLAND. SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. 25e Jaargang No. 226 loort/ 2.10, p«r maand 0,73, idem franco per post 3.—, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, aizondcilijke nummers C.05. Woensdag 23 Maart 1^27 tt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. A*NHEMSa«#POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. SIS. van 1 - "i regels 1.05 mei InbegTip van e<» bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanbie- dingen eo Ucidadigheids-adveitentiën voor de helfa der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer roordccligc bepalingen voor het advcrlecrcn. Iicne circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. STRESEMANN VOERT HET WOORD DEN RIJKSDAG. IN In den rijksdag heeft gisteren dc minister van buitcnlandsche zaken zijn politiek uiteen gezet. Wij zijn, aldus de minister, getuigen an een ontwikkeling in den internationalen toestand, die ors noopt meer en meer ook met 1 actoren rekening te houden, die buiten onze eigen buitcnlandsche betrekkingen liggen. Wij zien vooreerst de hoogst belangrijke gebeur tenissen, die zich in het Verre Oosten afspe len. Wij zijn verder getuigen van ernstige mee- ningsvcrschillcn tusschen twee groote landen, wier politiek voor Duitsehland van onmiddel lijke betcekenis is. Daarbij komen nog in d* laatste dagen de alarmeerende berichten, die erop wijzen, dat ook de met den toestand op den Balkan verband houdende internationale verhoudingen elementen van onzekerheid be vatten. Men zal goed doen van de eerste alarmee rende berichten over het jongste conflict, veel te laten vallen. Ik"geloof niet, dat cenig onmid dellijk drcigehd gevaar bestaat; ik meen dat met name tc kunnen afleiden uit de mededee- lingen, die wij van de Italiaonscho regeering dezer dagen ontvingen. De wil, Europa tegen elk oorlogsgevaar te beschermen, heeft in alle landen tc krachtig wortel geschoten, dan dat een schending van den vrede door de open bare mcening zou worden gedoogd, maar ook bij een zeer kalme beschouwing der gebeurte nissen valt niet tc ontkennen, dat men nog ver af is van een definitieve consolideering van den algemeenen internationalen toestand. Wij hebben daarom alle reden ook die voorvallen met de ernstigste aandacht te volgen, welke onze eigen belangen niet rechtstreeks schijnen te raken. Duitsehland heeft slechts dit ééne groote belang, dat de ontwikkeling van den goeden gang van zaken niet onderbroken wordt en dat dc pogingen, om te komen tot een inter nationale samenwerking voor den heropbouw van Europa niet worden verstoord. Wij kun nen er niets bij winnen, dat er moeilijkheden ontstaan tusschen andere mogendheden, welke die ook mogen zijn. Wij kunnen evenmin ver langen, dat de staten van Europa, evenals vóór den wereldoorlog, zich scharen in twee te genovergestelde kampen. Voor Duitsehland komt een politiek van af zonderlijke bondgenootschappen niet in aan merking, maar wel een politiok, die de idee der verzoening en schikking tusschen strijdige bclnrrgen vooruit helpt. Het is voor ons een gelukkig feit, dat het welbegrepen belang van geheel Europa het bijzondere belang van Duitsehland ten deze volkomen dekt. Daaruit volgt, dat de gememoreerde gebeur tenissen de principicclc richting onzer buiten- landsche politiek niet zullen wijzigen. Onze weg wordt aangegeven door de verdragen van Locarno, ons toetreden tot den -volkenbond en het verdrag van Berlijn. In en door die ver dragen kent de wereld volkomen onze plan nen en onze doeleinden. Dat wij ons daarom van alle onnoodigc in menging verre houden, spreekt van zelf. Voor zoover 'Duitsehland tot eenigerlei medewerking zou kunnen geroepen zijn, zal die medewerking cr alleen op gericht zijn ontspanning te bren gen in den toestand. Wij kunnen erop rekenen, dat het Duitschc standpunt in het buitenland begrepen zal woi- den.. De conclusies, die sommigen getrokken heb ben uit de toenemende activiteit der Duitscha gezanten in het buitenland do laatste dagen, zijn geheel onjuist. De gezanten hebben zich slechts georienteerd omtrent den toestand. Het is m. i. vanzelfsprekend, dat onze gezanten in het buitenland, ook zonder daartoe instructies te hebben ontvangen .der regeering, zich van den toestand nauwkeurig op de hoogte stellen. Tot mijn verbazing hebben enkele Russische bladen plotseling weer de oude bekende vraag tc- berde gebracht, of Duitsehland bij verwik kelingen in het Oosten den troepen der Weste lijke mogendheden den doormarsch over Duitsch gebied moet toestaan. Voor de rege ling dier kwestie van het z.g. recht van door tocht komt alleen in aanmerking het bekende artikel 16 'an bet volkenbondspact, waarvan de draagwijdte, voor zoover Duitsehland betreft, in een even bekende nota, door dc Locarno-mo- gendheden aan Duitsehland gericht, nader werd gestipuleerd. Verdere overeenkomsten dienaan gaande bestaan niet. Het geheel hiermee verband houdende vra- 'gencomplex is ook uitvoerig met de sovjet- legeering besproken en bij de onderteckening van het verdrag van Berlijn is over dit punt in ren afzonderlijke notawisseling onderhandeld. Ik kan dan ook niet anders dan mijn verbazing erover uiten, dot enkele Russische bladen zich veroorloven de waarheid en de integriteit dei vroegere officieclc Duitsche verklaringen in twijfel te trekken. Overgaande van de internationale kwesties 'ot de specifiek Duitsche vraagstukken zeide Strcsemann: Sinds ik voor het laatst van deze plaats ovei de voornaamste vraagstukken der buitenland- sche politiek gesproken heb, heeft Duitsehland aan twee zittingen van den volkenbondsraad deelgenomen. De resultaten dier zittingen zijn reeds uitvoerig besproken in de commissie van buitcnlandsche zaken. Zij omvatten o a. de kwestie van het toezicht op Duitschlands ont wapening, opheffing der militaire controle, die inmiddels een feit geworden is, dc Saarkwestie,, verder de behandeling der Duitschc minder* heden-scholen in het buitenland. Bovendien hebben de zittingen van den olkenbondsrnad opnieuw bewezen, hoe- iuist het beluit was Duitsehland door het toetreden tot den volken bond de mogelijkheid van actieve medewer king op velerlei gebied te geven» .Wij beschou wen ons lidmaatschap van den volkenbond i geenszins alleen als een om opportunistische redenen verkregen middel om speciale Duit schc belangen te bevorderen. Deze, Duitsch lands belangen rakende, kwesties staan even wel ook in den volkenbond, daar dc volkenbond, afgezien van zijn groote algcmcenc taak, ook tot uitvoerder van een aantal bepalingen van het verdrag van Versailles is gemaakt en wij. zooals vanzelf spreekt, in deze kwesties als be heerder van onze eigen zaak optreden. Zeker is het ons niet in al deze "kwesties ge lukt het Duitsche standpunt volkomen tc doen gelden. Wij hebben, onder handhaving van ons rcchtsstandpunt, ten aanzien van enkele be langrijke punten compromissen voor het oogen- blik weten te bereiken. Wij hebben daarbij niet geschroomd in openlijke en uitvoérigc discussie ons Duitsch standpunt en onze critiek op dc werkzaamheid van den volkenbond in vroeger tijden op besliste wijze tc uiten. Het getuigt van de stabiliteit van den vol kenbond, dot dc raad geschikt is gebleken voor dc openbare discussie, zooals ze onlangs heeft plaats gehad. Juist deze openbare discussie in den volkenbond en de in aansluiting aan deze volkenbondszitting gegeven mogelijkheid tot een openlijke vertrouwen-gevende gedachten- wisseling met de leidende staatslieden van an dere staten, geven ons het recht te verwach ten, dat de eerlijke wil tot overeenstemming ook door de tegenpartij zal getoond worden in de groote kwesties, die nog opgelost moeten worden. Gij weet allen, welkq kwesties ik hierbij op 't oog heb. Wij waren gerechtigd tot dc hoop, dat men ook in die landen, welke nog troepen in het Rijnland hebben staan, tot het inzicht gekomen was, dat een spoedige ontruiming van het Rijnland en de teruggave van het Saargc- bied aan Duitsehland een noodzakelijkheid was. Wij staan heden voor het feit, dat wij dc laatste maanden van de ver.vulling van dezen wcnsch meer verwijderd »zijn geraakt, dan dat wij die vervulling naderbij zijn gekomen. Wanneer ik, als minister van buitenlandsche zaken, met het oog op den tegenwoordige^ stand van zaken, aanraad do verdere ontwikke ling der dingen zonder uitingen van ongeduld af te wachten, dan verzoek ik u het woord „af wachten" niet gelijk te stellen met het denk beeld „passieve resignatie van den kant der regeering". Gij weet, dat de regeering, wanneer zij dc ontruiming van het Rijnland eischt, kan steu nen op dc in het verdrag van Versailles zelf gegeven volkenrechtelijke grondslagen en op de morecle uitvloeiselen van het verdrag van Locamo; dat zij kan steunen op de door de lei dende groote mogendheden van Europa gc- wenschte ontwikkeling van een goede verstand houding met Duitsehland, die met de hand having der bezetting van het Rijnland gewoon weg niet overeen te brengen is. Wij weten evengoed, dat do spoedige ontruiming van het Rijnland zonder den goeden wil der andere be trokken mogendheden moeilijk tot stand kon komen. Ik geloof echter niet, dat het daarom voor ons noodig is, of dot het juist zou zijn, te trachten dezen goeden wil door herhaling van gedane aanbiedingen, of door nieuwe aanbin dingen van welken aard ook, uit te lokken Ook in het buitenland zal en moet men tot het inzicht komen dat, wat wij nastreven niet louter een begunstiging van Duitsehland is; het gaat veeleer om de natuurlijke consequentie der tot nu toe zich openbarende politieke ont wikkeling, om een consequentie, die in het be lang is van alle betrokken landen. Men kan deze consequentie niet lang uitstellen, indien die ontwikkeling niet gestoord wil worden. Er bestaat, wat dezen eisch betreft, geen verschil van opvatting onder de Duitsche partijen. Het is een eisch van het geheelc Duitsche volk. Wat wij van de volksvertegenwoordiging en van de openbare meening vragen, is alleen het vertrouwen om aan de regeering over tc laten te beslissen, welke stappen er, overeenkomstig het verder verloop der gebeurtenissen, geno men moeten worden. RECLAMES. Von 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Met ons nieuwe typo R. M. 5 staat de Du- crctet weer ver aan dc spits. garandeeren wij U ccn schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrctet- toestcllen Elcctr. Techn. Bur. F. H. LOIfiANS, Utrechtscbestraat 15. Tel. 483. Amersfoort. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Dagelijks verse He kreeft - Wordt ook aan buis bezorgd Telefoon 22 met fantasie kapje, STOF en LEDER. Waschbaar! Groote keuze. Langestraat 49. ENGELAND. UIT DE DAGEN VAN DEN WERELD OORLOG. Heldhaftige vrouwen. Londen, 22 Maart. (V. D.) De drie Franschc vrouwen, die gedurende den wereld oorlog Engelsche soldaten achter de Duitschc linies verborgen hielden, zullen op 8 April a.s. door den lord mayor op het Mansion House orden ontvangen. Dc Fransche gezant zal daarbij tegenwoordig zijn, evenals de burge meesters van Lecatcau en Bertry. Naar men weet werd één der soldaten bijna vier jaar lang verborgen gehouden, niettegenstaande gedurende het grootste deel van dit tijdvak Duitschc soldaten waren ingekwartierd in het huis, waarin do man in een kast verblijf hield. Dc Daily Telegraph heeft reeds een bedrag nn meer dan 2000 ontvangen, dat aan dc vrouwen zal worden aangeboden. ALBANIË. EEN POLITIEKE MOORD? Wccncn, 22 Maart. (V. D.) Uit Belgra do wordt gemeld, dat Zondag de bekende Ai- banecsche politicus Jocssocf Sali Bey en zijn vriend, een koopman, tc Ti...na zijn verboord. Beiden waren politieke tegenstanders van den president van Albanië, Ahmed Zogoe. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Nanking in handen der Kantonneezen Londen, 22 Maart. (H. N.) Uit Nanking wordt gemeld, dat het vuur van het geschut thans tot 1 mijl van Nanking verwijderd is. De Sjantcengtroepen hebben het plunderen in hc-t centrum van de stad gestaakt. Dc Japan- sche bevolking heeft haar toevlucht in het con sulaat gezocht. In een bericht uit Sjanghai wordt de inneming van Nanking reeds als ecn yoldongen feit voorgesteld. De Zuidelijken zijn daardoor meester van geheel China ten Z. van dc Jangtsckiang geworden. Een bloedige botsing tusschen En- gclschcn cn Sjantoengsoldoten. Uit Sjanghai wordt d.d. 22 Maart gemeld Sjantoengschc soldaten hebben opnieuw ge tracht om in de internationale concessie door tc dringen. Reeds waren tweehonderd soldaten ontwapend en toegelaten, toen zevenhonderd nieuwe soldaten aankwamen en trachtten met geweld in de concessie tc dringen. Zij schoten op dc Britsche soldaten, die het yuur beant woordden cn ecn twintig soldaten doodden. Twee Engelschqn werden gewond. Zoowel de gewone Chincczcn als de gewonde Britten werden met internationale ambulances naar-het hospitaal overgebracht Talrijke granaten vie len in de concessie, waar zij schade veroor zaakten. Het aantal slachtoffers is onbekend. Een granaat kwam terecht in dc Nangking Rood, de hoofdstraat van Sjanghai, maar ont plofte niet. Het aantal Noordelijke soldaten, die gedood of gewond werden, toen zij ccn poging deden om de concessit binnen te dringen, moet vol gens ecn nader bericht groot zijn, aangezien de Britsche troepen met machinegeweren moesten schieten. Moord cn plundering in Tsjapci. Men seint d.d.d 22 Maart uit Sjanghai: Het schieten, brandstichten cn plunderen duurt voort in het district Tsjupci even buiten dc internationale nederzetting, waar het ge peupel, dat voor een deel bestaat uit Sjang- toengschc soldaten, voor een ander deel uit ge wone roovers en gedeeltelijk uit gewapende nationalisten, den scepter zwaait. Dc straten liggen vol lijken. In vele gevallen zijn vrouwen de vingers afgesneden^ om zich van dc vingei- ringen te verzekeren. Alle plaatsen, die voor plundering in aanmerking komen, zijn geplun derd, maar het probleem voor de plunderaais is, hoe met hun buit weg te komen, want als zij de stad verlaten, stuiten zij op heelc troepen andere op plundering bclustcn, met het gevolg dat vele bloedige gevechten om den buit plaats hebben. Vele onschuldige personen zijn ge dood. Het tooneel in Tsjapci wordt „erger dan de hel" genoemd. Versperde wegen verhinde ren het ontkomen tier slachtoffers aan hun be- rjoovers Men hoort daar slechts schieten en het gejammer van vrouwen en kinderen, di: waanzinnig van de eenc plaats naar de ondcio ijlen. Vele vrouwen, die bang zijn om in haar huizen te blijven, zijn naakt, daar de soldaten, in hun wilden jacht op buit, haar van kleede ren hebben beroofd. Er dient op gewezen, dat Tsjapei slechts on dervindt wat talloozc andere steden in het ver leden hebben ondervonden. Een vooraanstaand autoriteit op het gebied der zeoding zeide on langs, dat tienduizenden dorpsbewoners in de provincies Sjensi, Joennan, Kwcitsjau, Honon, en fn andere declen des lands, in het ofgcloo- pen jaar zijn vermoord. Vanavond wordt dc lucht verlicht door branden, die zich in Tsjapci uitbreiden. Dc zeerooverij, De zceroovers hebben in de golf van Bios met hun buit het stoomschip Hopsong verla ten. Het schip is veilig tc Hongkong gearri veerd. Een Europeaan werd licht gewond. VEREENIGDE STATEN. BOTSINGEN TE NEW YORK TUSSCHEN FASCISTEN EN HUN TEGENSTANDERS. P a r ij s 2 2 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit New York aan de New York Herald is na afloop von ccn fascistische vergadering, waarin pionnen werden besproken voor ccn feestelijke ontvangst van den Itolioonschen vlieger De Pincdo bij zijn aankomst tc New York, ecn vechtpartij ontstaan tusschen dc deelnemers non dc vergadering en onti -fneisten Daarbij zijn II personen en 2 politïe-egcntcn gewond. Er werden II Italianen gearresteerd. Bij één hunner werd ccn bom gevonden. MEXICO. TREINOVERVAL. Berlijn, 2 2 Maart. (V. D.) Naar uit Mexico wordt gemeld, hebben bij Guyomao 200 opstandelingen ecn door 50 soldaten be waakten trein overvallen cn de reizigers daar van geplunderd. Gedurende den strijd werden verscheidene personen gedood en gewond. Eerste Kamer. De Voorzitter deelt in de zitting von Dins dag mede dot de Kamer Woensdagmiddag van dc volgende weck aan dc Staatsbcgioo- ting zal beginnen. Bij de voortzetting der behandeling over hei Belgisch Verdrag betoogt de heer Ancma (a.r.) dat België noch historisch noch poli- tiek-rechtelijk het Moerdijkkanaol kan eischen. Echter vercischt zijns inziens de billijkheid dat het kanaal toch wordt toegestaan. Het opnieuw te berde brengen van dc Wie lingen-kwestie zou in strijd zijn met onze loyale houding von steeds. De beide punten die als grieven zijn aangevoerd tegen het Schclde-rcgicm, n.l. dc groote bevoegdheden van de beheercommissie en het uit honden geven von hot recht van veto, acht spr. uit sluitend non dc bijzondere individualiteit van dc Schelde en in overeenstemming met het internationaal rivierenrecht. Tegen dc orbitrageclousule heeft dc heer Anema geen bezwaar, wel tegen de samen stelling van -arbitragecommissie, welke hij niet genoegzaam onpartijdig acht. Ook wore dc afstond van crimineeK- politie op de Schelde beter achterwege gebleven. Dc reserve betref fende oorlogsschepen acht spr. niet gevaarlijk, doch ccn onvriendelijkheid van België, dat deze reserve bij tweede lezing hod moetèn terugnemen. Al deze punten acht spr. echter van geen overwegend bezwaar. Het troctaot geeft dc oplossing van een eindeloos'cn gecom pliceerd vraagstuk en moet als zoodanig wor den aanvaard. In afwijzing von het tractoat ziet spr. ecn onvergeeflijk»- kortzichtigheid. Dc heer Moltmaker (s.d.) meent dat het verdrag niets von internationalisme heeft maar ecn eng Belgisch nationalistisch karak ter draagt. Hij zet uiteen dat de Ncderlond- schc vakbeweging stelling heeft genomen te gen het vrdrag omdat zij erdoor vreest groo te toeneming der werkloosheid. Spr. begrijpt niet de vrees van dc voor standers, die als 't wore tot dc groote mo gendheden uitnoodiging richtten, toch in te grijpen. Indien dc Ned. regeering gevaren kent, zou het onverantwoordelijk zijn, dc ka mer niet ingelicht te hebben. Spr. hoopt dot in comité-gcneraol het verdrag door dc grootst mogelijke meerderheid zal worden verworpen. De heer S m e c n g e (v.b.) komt op tegen de mcening van den heer Wibout dat de schipperij geen nadeel zou verwachten van het kanaal naar den Moerdijk. Dc schippers wenschcn niet dot voor dit kanaal, dat alleen Belgisch belang betec-kent, gelden worden be schikbaar gesteld zoolang nog zooveel sluizen enz. in onvoldoende toestand verkceren. De vergadering wordt verdaagd. Heden zou de heer Dc Vos van Stccnwijk aan het woord komen. r.ing, dat de oorspronkelijke grondslagen van het ontwerp door de verschillende wijzigingen zijn verzwakt. Voor de leiders van de vennoot schappen zijn strenge bepalingen noodig, ten einde dc belangen van derden voldoende tc be schermen Spr. dringt aan op wettelijke regeling van het occountontswczcn. Dc vergadering wordt verdaagd. OLYMPISCHE SPELEN 1028, AMSTERDAM. Het tennistournooi cn dc Olym pische Spelen. Het Comité 1028, belast met de organisatie van de Spelen der IXe Olympiade, is uit den nnrd der zaak pijnlijk getroffen door de met slechts luttele stemmen genomen beslissing der Fédérution Internationale de Lawn Tennis. Het heeft van meet of aan een neutraal stand punt ingenomen in het geschil tusschen het C. I. O. cn de F. I. L. T., doch was daarom temeer overtuigd, dat alle afgevaardigden van de landelijke tennisbonden ccn sportief en loyaal standpunt ten opzichte van Nederland zouden innemen. Het feit, dot de kleinst mo gelijke meerderheid dc belangen van het or- gonisecrend land cn eveneens die der actievo sportbeoefenaars achter gesteld heeft bij per soonlijke inzichten over organisatorische aan gelegenheden, heeft bij het orgonisccrcnd Co mité een begrijpelijke teleurstelling verwekt. Het Comité 1028 vertrouwt echter, dat dezo beslissing der F. I. L. T. aan den glans der Olympische Spelen als zoodanig gecncrlci af breuk zal doen. Tweede Kamer. Het ontwerp betreffende nadere voorschril- ten ten aanzien van de uitoefening der genees kunst wordt in de zitting ven Dinsdag voor- loopig van dc agenda afgevoerd. Het voorstel van den heer Knottenbelt om het ontwerp der N. V.'s opnieuw naar de of- dcclingen te zenden, wordt verworpen met 55 tegen 13 stemmen. Dc Voorzitter zal in den loop der weck voorstellen de intcrpellatic-dc Visser over Sjonghai te behandelen na het ontwerp in zake N. V.'s. Bij het ontwerp inzake de Naomi. Vennoot schappen, wijst do heer Droogleevcr F o r t u y n er op, dat het doel uit den naam moet blijken. Met het enquêterecht moe' men voorzichtig zijn. Een oligarchische clausule moet blijven. De heer Kortenhorst acht het ontwerp reactionnair. Spr. wil geen beperking van dc vrijheid der N. V. en wenscht familievennootschappen bui ten de regeling te houden. Hdt gevolg van het enquêterecht zal dc meest ergerlijke chantage zijn. Dc beer Y. tb IeTnjjel (s. d.) is san mee. Zij, die zich met ingang van 1 April op het Amersfoortsch Dagblad abonneeren ont vangen de tot dien datum verschijnende nummer^ gratis. KENNISGEVINGEN. Drankwet. B. en \V. van Amersfoort herinneren be langhebbenden aan de volgende bepaling van artikel 27 der Drankwet „Van verbouwing of herbouw van eene lo- Calitcit, waarvoor eene vergunning is verleend, wordt uiterlijk éénc maand vóór het einde von het vergunningsjaar, waarin de verbouwing of herbouw is aangevangen onder overlegging van 1 plan kennis gegeven aan burgemees ter cn wethouders, of, vooi zooveel betreft een logement, waarin dc verkoop alleen ge schiedt oon logeergasten, of dc localiteit van ccn sociëteit, aan Gedeputeerde Staten. Bij gebreke van tijdige kennisgeving zijn Burgemeester en Wethouders onderscheiden lijk Gedeputeerde Stoten verplicht, dc vergun ning in te trekken. Amersfoort, 17 Maart 1027. Burgemeester en Wethoudcis voornoemd, Dc Secretaris, Dc Burgemeester, K. KAAN Jzn. v. RANDWIJCK. Vaststelling der kiezerslijst. Burgemeester en Wethouders van Amers foort maken bekend, dot dc op heden door hen vastgestelde kiezerslijst voor het jaar T927-I928 von 23 Maart tot cn met 21 April a.s. op de secretarie der gemeente (bureau Be volking, kamer 3) voor een ieder ter inzago wordt nedergelegd en tegen betaling der kos ten in ofschrift en stcmdistrictsgr.wijzc in uit treksel verkrijgbaar wordt gesteld. Amersfoort, 22 Maart 1027. Burgemeester cn Wethouders voornoemd. De Secretaris, Dc Burgemeester, K. KAAN Jzn. v. RANDWIJCK. Rapen enz. van eieren von waterwild. Dc Burgemeester van Arr.eisfoort maakt bev kend dat de Minister van Binncnlondschc za ken en Landbouw Gelet op artikel 30 der Jachtwet 1023 heeft goedgevonden tc bepalen, dot in het gcheele Rijk, a. het zoeken rapen en buiten openbare wegen cn voetpaden vervoeren van eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's tu reluurs, meerkoeten en waterhoentjes is ,toe- gestoan tot en met 28 April 1927 b. het ten verkoop in voorraad hebben, ta koop aanbieden, verkoopen, afleveren cn langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van het onder a genoemde waterwild is toegestaan tot en met 30 April 1027 c. het zoeken, rapen, ten verkoop in voor raad hebben, te koop onnbieden, verkoopen, afleveren of vrvoeren van eieren van wilde eenden cn onder waterwild als genoemd onder o, niet is toegestaan. Amersfoort, 18 Maart 1027. Do Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. GEMEENTERAADS-VERKIEZrNG. Wethouder Jorissen wenscht niet voor een nieuwe candidatuur in aanmerking te komen. Bij het Centrale Bestuur van dc R.-K. Kies- vciceniging „Recht en Orde" is het volgende schrijven ingekomen Mijne Hceren, In verband met de a-s. candidaatstelling vfior leden van <kn gemeenteraad mogo ik

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1