DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS 5 7"dra vo°'A™^ PRIIS OER AOVERIEKÏIEN met inbegrip van «a EERSTE BLAD. Berg-Hotel KOLONIËN. UIT DEN OMTREK. 25e Faarganq No. 229 Tooit2.10, per meiad/0J5, Idem franco per post f !L~*. per week «met cratls ▼trrekenng legen ongelukken) f 0.17® alxonderlijke nummers t C.05. AMEHSFOORTSGH DAGBLAD rt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. „NHEMSCHETOJRTWAL 2A. AOSTREKENIAft M*. 47910. TEL INT. 613. Zaterdag 26 Maart f927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb»*» dingen en Ueidadigheids-adve. tenticn ©oor de belli der prijs- Voor handel en bedrljl bestaan teer ▼oordeelige bepalingen voor het adverleeren t'cne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE A.S. ONTWAPENINGSCONFERENTIE Verklaringen van den Amerikaan- schcn afgevaardigde. In de zitting, die dc commissie ter voorberei ding van de ontwapeningsconferentie gisteren hield, verklaarde de Amerikaan Gibson, dat do ontwerpen Cecil-Boncour een grootc hoevcol- heid kostbaar materiaal bevatten, hetwelk diep gaande studie vcreischt. De militaire en econo mische deskundigen zijn bezig de ontwerpen na te gaan, die eveneens naar Washington zijn geseind. Hij hoopte binnen enkele dagen het standpunt der Amerikaansche regeering in zim geheel kenbaar te kunnen maken. Hij wil de echter nu al verklaren, dat de Amerikaan sche afvaardiging met alle krachten tot de op lossing van het belangrijke vraagstuk zal bij dragen. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Berlijn, 2 5 Maart. (H. N.) Gisteravond rijn opnieuw 5 nationaal-socialisten door com munisten aangevallen en met boksbeugels en stokken ernstig mishandeld. Dc daders wisten te ontkomen EEN ONTAARD VADER. Stuttgart, 25 Maart (H. N.) Uit Nus- plingen wordt gemeld, dat een geneesheer, die in het plaatsje Stettin om knlten Markt de doodsoorzaak van een kind moest constotee- ren, bevond, dat het lijk vreeslijk mager was Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat de vader, een jpetselaar, dc laatste 3 jaar reeds 3 kinderen door den dood had verloren. Het bleek dat de man, een bekend dronkoard, de kinderen letterlijk van honger heeft doen sterven en de moeder ernstig mishandelde. PAARDEN OP HOL. Drie dooden. Berlijn, 2 5 Maart (H. N.) Te Elms- horn in Sleeswijk Holstein sloegen gisteren de marden op hol van een wagen, waarop zich 6 personen bevonden Zij trachtten zich te redden door van den wagen te springen, doch 3 hunner kwamen daarbij om het leven Bij een vrouw was een haarnaald in den her senpan gedrongen. FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Moeilijkheden. P a r ij s, 2 5 Maart. (H. NVolgens de Petit Parisien zijn de moeilijkheden bij dc on derhandelingen tusschen Duitschlond en Frank rijk over het handelsverdrag buitengewoon groot en dc kansen op cep slagen der onder handelingen uiterst gering. Dc Duitschers ver langen volgens dit blad behalve hoogc Duit- sche invoerrechten voor Franschc wijnen ook de vaststelling van een bepaalde hoeveelheid voor den invoer van wijn. Aan den anderen kant verlangen zij o.adat zoo grootc hoeveel heden chemische producten naar Frankrijk zul len kunnen worden uitgevoerd dat de behocl- t.en van Frankrijk daardoot voor jaren gedekt zouden, zijn, zoodat de gcheele Franschc kleui- stofindustrie te gronde zou worden gericht. Het blad acht het onder deze omstandigheden bui ten twijfel, dat het de voorkeur zou verdienen de voorloopigc overeenkomst terstond op te zeggen, als de Duitsche delegatie niet spoedig haar houding wijzigt, ENGELAND. EEN GEWELDIGE FABRIEKSBRAND. Een brand heeft de'fabriek van de Douglas Motor Factory tc Kingswood bij Bristol ge heel vernield. Er zijn 4000 volledige machi nes vernield. De schade wordt geschat op 200.000. NOORWEGEN. HET PROCES TEGEN DE OUD-MINISTERS. Vrijspraak. Het rijksgerechtshof heeft de leden van. het vroegere ministerie-Berge, die terecht stonden wegens schending van de grondwet, op alle punten van de aanklacht vrijgespi oken. Dc aanklacht, die niet van strafrechtelijken, maar van constitutioneelen aard was, was indertijd ingpdiend, omdat het kabinet-Berge in het jaor 1923 aan de Noorsche handelsbank een cre- diet van 25 millioen kronen in den vorm van een leening had gegeven, zonder het Storting Gaarin te kennen POLEN. COMMUNISTISCHE SAMENZWERING. Naar uit Warschau wordt bericht is de poli tieke politie aldaar een groot-opgezette com munistische organisatie op het spoor gekomen, die voornemen?was op I Mei door de afkon diging eener nlgemeene staking in Polen van wal te steken. ALCOHOL-VERGIFTIGING OP GROOTE SCHAAL. Uit Warschau wordt bericht, dat in de af- geloopen dagen zich herhaaldelijk gevallen hebben voorgedaan van alcohol-vergiftiging door het gebruik van hout-spirit us. In een dorp in het district Jawovof is bijna de geheele b RËCIAMES Van 14 regels 4.05, eF<e regel meer 1.- CEEFT OP ZOO N CEMAKKELIJKE WIJZE EEN GLANS CELIJK EEN SPIEGEL AAN MEUBELEN EN GE- VERFDE OF PARKETVLOEREN EN IS HET BEHOUD VOOR HET LINOLEUM. £5VKWAUTEIT-Z?f BESTE Overal verkrijgbaar. Importeurs: N. V. Handel Maatschappij RECKITTS, Rotterdam. Morgen, Zondag laatste Thé - Dansant dit Seisoen. volking vergiftigd. Drie personen zijn overle den en meer don twintig personen zijn in hopc- loozen toestand In het ziekenhuis opgenomen. ZUID SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Frankrijk en Engeland confereeren. Briand en de Engelsche gezant hebben ge sproken over de wijze, waarop het internotio- naal onderzoek, in te stellen aan de Zuid-Sla- visch-Albaneesche grens, dient plaats te heb ben. Do onderhandelingen zijn volgens een telegram uit Parijs op den goeden weg. Een merkwaardige verklaring van den Engclschcn consul te Tiranu. In een onderhoud met dc Politika heeft de Britsche consul te Tirana te kennen gegeven, dat hij over cerr afstond van vele honderden kilometers langs de Zuid-Slavisch-Albaneesche grens was gereisd, dat hij er alles met elkaar slechts zes Zuid-Slavische soldaten had ont moet en dot dc bevolking overal vreedzaam haar dagelijksch werk verrichtte. Ik zou veeleer zeggen, voegde de consul er bij, zonder zich geheel uit te spreken, dot er in Albanië iets wordt voorbereid, waarbij hij liet doorscheme ren, dot er een krachtige Italioonsche invloed valt te bespeuren. Het standpunt van Zuid-Slovië met betrekking tot de enquête. Naar %-erluidt uit Belgrado, heeft Zuid- Slavië ingestemd met het instellen van een onderzoek, mits tegelijkertijd in Albanië een zelfde militaire enquête plaats heeft. Voorloopig geen debat over het geschil in het Zuid-Slavische parlement. Gisteren is een bijeenkomst gehouden van de fractievoorzitters uit dc Skoeptsjino, die door den voorzitter van dit lichaam bijeenge roepen was en waaraan ook ministei Peritsj deelnam Volgens een officieel communiqué deed de 'minister cenige mededeelingen, waar op de fractie-voorzitters onderling van ge dachten wisselden. Zij namen kennis van den wensch, geuit door den minister van buiten- landsche zaken, om over de# kwestie van het onderzoek in de Albanecsche kwestie voor loopig geen debat in de Skoeptsjina te openen. LITAUEN. BELANGRIJKE BESCHEIDEN GESTOLEN. Volgens dc bladen werden bij een inbraak in het gebouw van den Litauschcn general :n staf te Kowno gewichtige geheime stukken ge stolen. CHINA. DE VERWARRINGEN CHINA. Enkele bizonderheden over het gebeurde te Nanking. Londen, 25 Maart. (H. N. Draadloos). De ernstige berichten omtrent de gebeurtenis sen te Nanking, dat na het terugtrekken van de Noordelijke troepen door dc Kantonneez?* werd bezet en waar benden ven tuchtelooze Zuidelijke soldaten de vrecmdelingcnwijken ge plunderd hebben, terwijl zij ook op dc buiten landers vuurden, hebben hier een diepen in druk gemaakt. Dc berichten geven nog geen volledig beeld, doch het blijkt, dat de meeste buitenlanders hun toevlucht hadden gezocht op een heuvel, welke binnen de muren van dc stad ligt en uitzicht gaeft over de Jangtse. Een aan tal Engclschcn en buitenlanders hebben hier hun huizen. Slechts enkele Enjjelschen hadden hun toevlucht gezocht in het'consulaat. Naar gemeld wordt is dr. Smith, die jarenlang te Nanking praktijk heeft uitgeoefend, gedood, terwijl dc Engelsche consul cn een onder En- gclsch onderdaan gewond zijn. De buitenlanders, die op den heuvel hun toevlucht hadden genomen, werden met grana ten bestookt, waarop dc Engelsche kruiser Emerald cn 2 Amorikonnsche torpedojagers het vuur openden, onder bescherming waarvan de overige vreemdelingen zich konden terug trekken, geholpen door een londingsnfdeeling Tot na toe zijn geen bctrouwbore berichton ont vangen omtrent het aantal buitenlanders, dot bij deze gebeurtenissen het leven heeft ver loren. Geen hervatting vun 't bombar dement. Volgens telegrammen uit Nanking is dc toe stond cr veel rustiger geworden. Het bomboi- dement, dot gisteren door dc Engelsche cn Amerikaansche oorlogsschepen zou worden hervat, werd afgelost, omdat opnieuw met de evacuatie van dc vreemdelingen werd begon nen. Do Britsch-Amcrikaanschc samen werking tc Nanking. Londen, 25 Maart. (H. N. Draadloos). In telegrammen uit New-York wordt voldoening uitgedrukt over de welgeslaagde samenwerking von dc Engelsche en Amerikaansche oorlogs schepen te Nanking. De buitenlanders tc Nanking in veiligheid. Londen, 25 Maart. (H. N. Draadloos; Volgens de lo.'tste njct-officieelc berichten uit Nanking toont de toestand aldaar inderdaad cenige verbetering. De buitenlanders, waarvan men nog geen tijding had, zijn thans veilig ge ëvacueerd. Daaronder bevinden zich 95 Ameri kanen en 15 Engclschcn Dc Britsche consul-generaal in veiligheid. Dc gewonde Britsche consul-generaal te Nan king is gered en vertoeft thans aan boord van den kruiser Emerald. De Amerikaansche doc tor Williams, vice-president van de Univer siteit tc Nanking, werd gedood. Eer. Britsch officier Vermist. Een officier var. den Britschen inlichtings dienst wordt te Nanking vermist. Buitensporigheden. Volgens inlichtingen uit goede bron al dus een bericht uit Sjanghai zijn talrijke huizen van vreemdelingen en zendingsgebou wen te Nanking(?) zonder reden geplunderd en platgebrand door dc nationalisten. Buitenland- sche vrouwen zijn ruw bejegend, haar kleercn werden aan flarden gescheurd. Een Franschc priester is door een notionulistischen officier met een revolver doodgeschoten. De positie der concessie tc Sjanghai. Londen, 25 Maart. (H. N. Draadloos) Ir. verband met het binnenrukken der Kanton- neesche strijdkrachten in Sjanghai cn de ver zekering, door generaal Pai Tsjing Hsi gege ven, dat het zijn voornemen is de wetten en de orde te handhaven, is in sommige kringen het denkbeeld geopperd onderhandelingen op een brecderen grondslag tc beginnen cn dc positie van de nederzetting tc Sjanghai te regelen volgens de beginselen, die te Hankau zijn ge volgd. Men heeft bij het uiten van deze denkbeelden belangrijke overwegingen over het hoofd ge zien; want bij de verwarde toestanden, die op het oogenblik te Sjanghai heerschen, is er nog geen autoriteit, welke uit naam van geheel China kan spreken en, wat de positie van do nederzetting te Sjanghai betreft, deze is geheel verschillend van die der concessies tc Hankou en te Kiockiong. De veranderingen in den militairen toestond hebben in geen enkel opzicht wijziging gebracht in de groote lijnen der Engelsche politiek, welke is uiteengezet in het memorandum van 25 Dcc. De mededeelingen, welke in aansluiting door- op gericht zijn tot de regeeringen van het Noorden en van het Zuiden, waarin de bereid heid wordt te kennen gegeven, om over oen herziening der verdrogen te onderhandelen, zoo spoedig als de binncnlandsche toestonden dit veroorloven, vormden de stappen, welke de Engelsche regeering onmiddellijk ten opzichro van beide partijen kon doen, om voldoening te geven aan de rechtmatige nationale aspira ties der Chincezen. De voorstellen der Engelsche regeering om trent de Engelsche concessies waren echter nauwkaurig omschreven en zouden in ieder af zonderlijk geval overeenkomstig de bijzondere omstandigheden pasklaar worden gemaakt. Sjanghai is geen Engelsche, doch een inter nationale nederzetting en bij de beslissing over de toekomst daarvan moet, zooals sir Austen Chamberlain meer dan eens in het Lagerhuis heeft verklaard, niet alleen rekening worden gehouden met de bijzondere toestanden, dorh met de positie der mogendheden, die bij Sjanghai belang hebben. Een dreigende toestand aan den bovenloop der Jangtse-rivier. Het Britsche stoomschip Wer.chow heeft 20 Amerikaansche zendelingen weggehaald uit AHMED ZOGOE. Zie hier don president van Albanië. Ahmed Zogoc Boy, omgeven door zijn staf. Dc witte praalunifomi kleine machthebbers pronken het meest is een nauwkeurige nabootsing van die der vroegere vorsten. Tsjinkiang, waar na een betooging tegen do vreemdelingen tol van huizen van buitenlan ders geplunderd zijn. Do toestond stroomopwaarts langs de Jangtse heeft een leelijken keer genomen ten gevolge van nieuwe uitbarstingen von vreem delingenhaat. Dc Amcriknonscho vrouwen en kinderen worden nu weggehaald uit Honkou, terwijl de Engelsche cn Amerikaansche vrou wen cn kinderen uit Tsjinkiang bijeengebracht zijn aan den oever van dc rivier, woor torpedo- bootjagers gereed liggen om hen zoo noodig in veiligheid te brengen. Een aanval op een Britsch stoom schip. Het Britsche stoomschip Pingwo is 90 mijl stroomopwaarts van Sjanghai beschoten. Er zijn talrijke slachtoffers onder de Chinecscho opvarenden. De buitenlanders tc Sjanghai zeg gen dc Britsche rcgecring donk. Verscheidene honderdon inwoners van Sjang hai hebben het volgende telegram gericht oen de Britsche regccring rWij, ondergetcekenden, niet-Engelsche In woners van Sjanghai, wenschcn onze voldoe ning uit te spreken aan de Engelsche regee ring voor do prompte en afdoende mootrcgc- len, die zij genomen heeft voor de verdediging van Sjanghai. Ofschoon wij mconcn, dat de zending von troepen natuurlijk in de eerste plaajs diende ter verdediging van haar eigen onderdanen, hebben alle vreemde inwoners hier, van welke nationaliteit ook, er gelijkelijk van geprofiteerd. Wonneer de Engelsche toe pen Jotcr waren gekomen, zouden wij ons al len thans in een uiterst onnongenomen cn ge- voorlijkcn- toestond bevinden, wenneer wij niet reeds genoopt waren geweest dc stad te verlaten. Het is zeker, dat de vrouwen cn kin deren hadden moeten gaan en de nederzetting zou waarschijnlijk het lot van die te Honkou cn Kiockiong gedoeld hebben. De onderteckcnaors behooren tot 16 ver schillende nationaliteiten. Gewonde Engelsche soldaten. Het Britsche ministerie van oorlog maakt Je nomen bekend von zes Engelsche soldaten, dio Maandag en Dinsdag bij de aanvallen op de internationale concessie te Sjanghui gewond zijn. Er werd niemand gedood. Benoeming van een nationalistisch commissaris. Kwo Tei Tsji is benoemd tot nationalistisch commissaris van buitenlandsche zaken te Sjanghai. Dc actie der extremisten tc Sjanghai. Blijkens officieele berichten uit Sjanghai is de toestand ten oanzien van de staking ver beterd, maar neemt de propaganda tegen dc vieemdelingen toe en blijft het dc vraag, of de Kontonneesche bevelhebber den extremisten de boos zol blijven. De toestand baart dan ook rog steeds ongerustheid. Amerika legt meer belangstelling aan den dag. De houding van de bladen en de openbare meening inzake de gebeurtenissen in China, aldus wordt uit Washington gemeld, schijnt minder onverschillig te worden. Dc politiek van afzijdigheid schijnt niet meer de vroegere bekoring uit te oefenen. Duitsche professoren naar Kanton. Prof. dr. Wagner, lid van de Kamer van land bouw to Wiesbaden, 'heeft een benoeming aan genomen tot hooglceraar ip den landbouw aan de universiteit te Kanton en tot landbouwkun dig adviseur van de Zuidelijke regeering. Be halve hij zijn nog zes Duitsche medici en een landbouwkundig ingenieur benoemd tot pro fessor tc Kanton. ZUID-AMERIKA. DE INCA-CULTUUR. Uit Hamburg wordt bericht, dat een Duit sche wetenschappelijke expeditie, onder lei ding van den Frankforter hooglecraar Wegncr, raar Buenos Aires is vertrokken, om in dc oer- wouden van Zuid-Amerika de oude Inca-cul tuur tc bestudccren. CANADA. ERNSTIGE TYPHUS-EPIDEMie TE MONTREAL. In de laatste 24 uur, aldus wordt d.d. 23 Maart uit Montreal gemeld, zijn er 101 geval len van typhus bijgekomen, waardoor het aan tal sinds 4 Maart thans 968 bedraagt. Een bijéénkomst van de dokters heeft uitgemaakt, dat de epidemie door besmette melk veroor zaakt is OosMndië. HET PROCES TEGEN Ir. MEERTENS. Batavia, 25 Maart. (Aneta). Tegen ir. Meertons, oud-directcur van dc haven te Tond- jong-Priok, die voor den Raod van Justitie al hier terecht stond en bekende tweemaal 4500 ontvangen tc hebben voor het aanbrengen van een levernntie, hoewel niet als ambtenaar, is, rekening houdend met do positie von beklaag de, waarbij hij het in hem gestolde vertrouwen zeer grof beschaamde, anderhalf jaar gevange nisstraf gcëischt. EEN NIEUW COMMUNISTISCH OPROER ONTDEKT. Podang, 25 Maart (Ancta). In het So- loksche (Sumatra's Westkust) werden wederom eenige communistische propagandisten gearres teerd. Deze arrestatie leidde tot de ontdekking van bestaande plannen tot het doen uitbreken van een nieuw communistisch oproer, dot be paald wos op eind Maart o.s. Dc relletjes zou den te Solok uitbreken. Vandaar en uit Botoe-i bekarak zouden de opstandelingen oprukken. Een der orrestonten verklaarde dot het in zijne bedoeling zag om zich in den rong von kolonel aon het hoofd te stellen von een bende verzets lieden, die bevel zou ontvangen op te trekken uit kampong Kcnori. NEERGELEGDE KWAADWILLIGEN. Koto Radja, 25 Moort. (Aneto). Een patrouille onder bevel van den Tsten luitenant der infanterie A. J. Hogo legde in het gebied van Bovcn-Bokongan twee kwaadwilligen neer. EEN MERKWAARDIGE METEOORSTEEN. Prof. Nijland tc Utrecht schrijft in het U. D.t Den 28sten Augustus 1925 viel er midden op den dag met veel geraas een nagenoeg bol ronde meteoorsteen in een weiland bij Elle- mect (eiland Schouwen). De steen drong een hr.lven meter diep in den grond en werd er in vijf stukken uitgehaald, die samen bijna 1 K.G. wogen, cn die mij op mijn verzoek bereidwillig door den heer A. P. van der Weyde te Elle- mect werden afgestaan. Dit is een stecnmetc- oriet; er vollen ook „stecnen" uit den hemel, die grootendeels of geheel uit gedegen ijzer bestaan, en deze „siderieten" zijn het talrijkst ir de verzamelingen onzer musea vertegen woordigd. Het is altijd betrekkelijk een zeldzaamheid, dat men een me*eoriet ziet vollen en de stuk ken kon terugvinden en oprapen. No 1843, toen er in Blouwkapel een meteoriet viel, waarvan een stuk ter zwaarte van ruim 2 K.G. zich in het Utiechtsche Minerologisch-Geolo- gisch Instituut bevindt, had zich in Nederland het geval niet weder voorgedaan. De thans op Schouwen gevallen steen is door den heer Nieuwenkomp, geol. docts. al hier, makro - en mikroskopisch onderzocht, terwijl op het Pharmoceutisch Laboratorium de chemische somcnstelling werd bepaald. De me teoriet bestaat hoofdzakelijk uit een tufachti ge versplinterde massa van pyroxen (ijzer- magnesium-metfisilicoat). Gedegen ijzer is niet aanwezig en, daar Alu minium niet kon worden oongetoond, veld spaat evenmin, dot maakt dezen metei>or* steen, die voortaan als „de Ellemeet" in dr- lit- Uratuur bekend zal staan, tot een didtbel merkwaardig obicct-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1