L. J. LUIJCX ZOON. DE EEMLANDER" Schoonmaaktijd is Verftijd. KOUSEN ABONNEMENTSPRIJS voor^ PRI1S DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van «ca EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 25e Jaargang No. 231 loot*/ 2.10, per aaaad 0.75, Idem franco per post f 3.—. per week (met gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpèo*TWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 6IS. Dinsdag 29 Maart 192'" bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcfdadigheids-adveitenticn voor de belft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordccligc bepalingen voor het advertecren- t'cne circulaire, bevattendo da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. ÖE A.S. ONTWAPENINGSCONFERENTIE De kwestie der geoefende reserve. ÏSaandagochtendzitting van dc voor- ï>ereidende commissie voor de ontwapenings conferentie heeft dc Brouckère (België) her woord gevoerd over den eisch van lord Robcit Cecil inzake de beschikbare geoefende reserve. Uitvoerig zette de Brouckère uiteen, dat het onmogelijk is een nauwkeurige definitie van de geoefende reserve te geven. Daar, zoolang aan de Europcesche vastclandsstaten geen belcio waarborgen voor hun veiligheid wordt geboden, de afschaffing van den militairen dienstplicht voor deze staten ondenkbaar is, is de cenige mogelijkheid: de beschikbare geoefende reserve in te krimpen, de jaarlijksche contingenten der in vredestijd onder de wapenen zijnde man schappen te verkleinen, den diensttijd te vet minderen en de olgcmeene militaire uitgaven te beperken, Paul Boncour (Frankrijk) stond er op, dac alleen datgene zal worden beperkt, wat beperkt kan worden. De uitgaven voor beperkbove elementen vormen de zwaarste lasten, die an- ders voor sociale en humanitaire werken zou den kunnen worden gebruikt. Het is onmogelijk de geoefende reserve direct tc beperken. Dc eenvoudigste en doeltreffendste methode voor het beperken ervan is beperking der uitgaven voor het materiual. Door het verhinderen van het aanschaffen van materiaal wordt het ge bruik der geoefende reserve voorkomen Gibson (Ver. Staten) zette het bekende, in het Amerikaanschc memorandum weergegeven standpunt zijner regecring uiteen. Bij dc be perking van het materiaal kan het alleen zicht bare elementen betreffen. Lord Cecil verklaarde, dat het aannemen van elk plan tot vermindering van dc aanvalskracln der geoefende reserve een beperking der mill» taire uitgaven tengevolge zou hebben. Daartoe zijn slechts twéé methoden mogelijk: beperking van het aantal of beperking van de instructie der troepen. Nederland bepleit beperking do* geoefende reserves. Uit Genève wordt d.d 28 Maart aan hev Hbl. gemeld: De ontwapeningscommissie zette heden de besprekingen omtrent dc tc beperken effectie ven voort. De discussies liepen weer den ge» heclen dag voornamelijk over de mogelijke beperking der geoefende reserves, zonder dat het Engclsche en het Fransche standpunt tot elkaar kwamen. Frankrijk, Japan, België, Italië, de Kleine Entente en Polen blijven zich ver zetten tegen elke beperking, die zich tot deze reserves uitstrekt. Graaf Bernstorff verklaarde heden, dat Duitschland zal weigeren een conventie te tec» kenen, waarin niet ook de geoefende reserves worden beperkt, In de namiddagzitting hield de Neder- landsche gedelegeerde, mr. V. H. Rutgers, een rede, waarin hij de Fransche stelling in zake de geoefende reserves aanviel en waarin hij deed uitkomen, dat wanneer om practische redenen recruten, die pas onder de wapenen zijn, onder de direct bruikbare strijdkrachten worden gerekend, er geen reden bestaat de geoefende reserves buiten de beperking te laten. Mr. Rutgers betoogde voorts, dat de re serves wel degelijk de aanvalssterktc van een land verhoogen en beperking hiervan dus het gevoel van zekerheid zal doen toenemen. Spr. zette verder uiteen, dat beperking der reserves wel degelijk mogelijk is, wanneer men niet jaarlijks nieuwe reserves kweekt. Mr. Rutgers ging daarna het verschil tusschen reserves en oorlogspotentieel na, welke twee begrippen door Boncour op één lijn worden gesteld er, betoogde, dat de eersten wèl beperkboar zijn en het tweede niet beperkbaar is. Dc rede van mr/ Rutgers vond instemming bij Duitschland en Zweden, doch gezien het verzet van bovengenoemde staten moet hel vrijwel uitgesloten worden geacht, dat in do conventie bepalingen omtrent beperking der geoefende reserves zullen worden opgenomen Voorloopige aanvaarding van het Fransche voorstel. Nader wordt uit Genève bericht, dat de ver tegenwoordiger van Zuid-Slavië, Jowanowitsj, zich bij het Fransche standpunt aansluitend, verklaarde, dat landen, welker geografische toe stand niet gedoogt pas nn het uitbreken der vijandelijkheden tot de opleiding van reserves over te gaan, hun geoefende reserves niet kunnen beperken, zoolang geen betere vcilig- heidtoestanden in het leven worden geroepen. Dc cenige bescherming van landen, die non een inval zijn blootgesteld, is gelegen in ge oefende reserves. Sokal (Polen) zette, het Fransche standpunt steunend, uiteen, dat zoolang dc Völkcnbond bij het uitbreken van een oorlog geen maat regelen van hulp en waarborg voor veiligheid kun bieden, aan beperking der geoefende re serves niet te denken valt. Ten slotte werd op voorstel von lord Cecil besloten voorloopig den Franschcn tekst ann tc nemen en allen delegaties het recht toe te ken nen in 'tweede lezing definitieve wijzigingen voor te stellen. Lord Cecil geeft toe dc nederlaag te hebben geleden. In een rede gaf lord Cecil toe, dat ziji^irgu- menten geen weerklank hadden gevonden. Cecil bepleitte beperking van het contingent cn inkrimping van den diensttijd. Sommige gede- legccrfdcn hadden zich op het standpunt ge steld, dut het onmogelijk was het jaarlijksche contingent tc beperken en dat het ondenkbaar was een stelsel van loting in tc voeren. Hij had echter begrepen, dat er bij een stelsel van dienstplicht een norm was, volgens welken er een zeker aantal werd afgewezen en dat, uls men het contingent wilde verminderen, het eenige wat men te doen had, was de eischen hoogcr te stellen. Vóór den oorlog hud do Duitsche regecring, nanr hij hud gehoord, maai 60 pet. van het jaarlijksche contingent gcro- cruteerd. Volgens den Belgischen gedelegeer de hadden de stoten hun geheele bevolking voor de landsverdediging noodig. Als dot zoo was, viel er niet verder over tc pinten en had het geen zin over methodes van beperking van gedachten te wisselen. Cecil besloot met tc zeggen, dot hij zijn best hod gedaan en dat hij erkende dot hij de nederloog had geleden. Het was hem niet gelukt de overtuiging tot wankelen te bren gen van degenen, die een tegenovergesteld standpunt innamen. De commissie kon alleen bij eenparigheid van stemmen beslissen. Hij kon zijn denkbeeld niet aan de andere leden opleggen en het wus blijkbaar nutteloos, dat hij door zou gaan met te trachten zijn standpunt ingang te doen vin den, hoewel hij er bij bleef, dat het juist was. DUITSCHLAND. STRESEMANN BESCHULDIGD. Te Plauen in Saksen begon gister het proces tegen den advocaat Otto Muller, die terecht staat wegens beleediging van minister Strcs<^- mann. Reeds verleden jaar November zou deze zaak voorkomen, doch zij werd teen verdaagd, daar Muller tal van getuigen wcnschtc te doen hooren om dc waarheid van zijn beweringen tc bewijzen. In het proces beschuldigde dr. Müller den minister van bedrog en corruptie in een zaak betreffende do Evoporatorgescllschaft. Naa» aanleiding van deze uiting ontstond een hevige woordenwisseling tusschen de advocaten de» beide partijen. DE BEGROOTING VAN DE RIJKSWEER Verklaringen o.a. van Gessier. De begrooting voor dc rijksweer werd gis teren in tweqde lezing in den rijksdag behans deld. Ten behoeve van het leger wordt eei» crediet gevraagd van 475 millioen en voor de vloot van 223 millioen mark. Als gij verft, doï het dan me! goed materiaal, Vakkundige voorlichting gratis. Standhoudende Glansverf Los en verpakt A. van de Weg Langestraat 23. Afd, verfwaren Scherblerstaat 3, Zijden en Halfzijden Nieuwe Kwaliteiten Nieuwe kleuren Nieuwe prijzen Langestraat 49. Bij het begin dér beraadslagingen verklaarde dc rapporteur Stücklen (soc.), dat op den duur een beroepsleger voor Duitschland een on dragelijke last zal gaan beteekenen en dat men klaarblijkelijk al van het begin nf het Duitsche leger onbruikbaar heelt willen maken dooi tc voel cavalerie toe tc staan, die niet door in fanterie mag worden vervangen. De communisten en de sociulisten dienden een motie van wantrouwen legen den minister der rijksweer in. Afg. Schopflin (soc.-dem.) vergeleek bij de discussie dc hoogte der voor het leger ge vraagde credieten met de geringe uitgaven voor sociale doeleinden. Z.i. kon er gemakke lijk 60 a 70 millioen op dc rijksweerbcgroo- ting worden bespaard. Opzien baarde het, dat Spr. in antwoord op een interruptie zich .met nadruk von dc Liga für Menschenrechte losmaakte Rijksweerminister Gcssler toond< met be hulp van statistische berekeningen aan, dat Duitschland naar verhouding van zijn volks- inkomen nog long niet de hoogste uitgaven voor hét leger deed. Toch streefde dc re gecring niet naar c'en krachtiger Duitsche be wapening, maar naar een algemcene ontwa pening Groote beweging veroorzaakte zijn me- dcdeeling, dnt uit het rapport der controle commissie blijkt, dat Duitschland de Entent* materiaal heeft geleverd. Dc minister nam dc rijksweer in bescher ming tegen de beschuldiging van politieke on betrouwbaarheid. DE POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Te Markklcebcrg hij Leipzig heeft een 100 man sterke troepc Rotc Frontkampfcr in den tuin van een hotel acht leden der organisatie- Slahlhelm aangevallen en hen door messteken tri stokslagen zeer ernstig gekwetst. De plaat selijke politic stor.d volkomen machteloos. DE GESCHILLEN IN DE METAAL NIJVERHEID. Voor de geheel: NeÜer-Silczische metaal industrie werden de laatste dagen twee arbi trale uitspraken inzake een loonsverhooging ven 7 gedaan, die door de werknemers vnn de hand werden gewezen. Dc werkgevers hebben nu voorgesteld de uit spraken bindend te verklaren. VERVOLGING WEGENS LANDVERRAAD Naar dc bladen uit Maagdenburg melden, heeft de Oberreichsonwalt tegen den twee den voorzitter der organisatie-Rcichsbanner Schwarzrotgold, Holtermann, eer» vervolging wegens landverraad ingesteld. ENGELAND. GEEN INTREKKING VAN HET INVOERVERBOD VOOR VI.EESCH. In antwoord op een vraag zeidc de minister van landbouw Guinness, dat hij van meening v/os, dat het wegens het in toenemende mate vooi komen van mond- en klauwzeer in Europa, nog langen tijd zou duren, voordat het invoer verbod voor vleesch, afkomstig van het vaste land vnn Europa, kon worden ingetrokken. POLEN. DG ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND. Londen, 28 Maart. (H. N.) Naar aanlei ding van de hervatting der onderhandelingen tusschen Polen en sovjet-Rusland schrijft dc correspondent van dc Times te Warschau, dat dc geografische ligging van Polen evenals die van de Bultischc stoten en verder dc politieke overeenkomsten, die er tnsschcn Duitschland en Rusland bestaan, deze onderhandelingen noodig maken. Er bestaan verschillende ern stige overwegingen, waardoor Polen voedt, dat de tijd gekomen is om een overeenkomst tc sluiten. Er bestaat reeds een verdrag tusschen Duitschlrtnd en Ruslond en de toenemende bc> zorgdheid, dat Duitschland zijn aanspraken op Danzig, den corridor en Oppcr-Silczic niet heeft opgegeven, is aanleiding, dot Polen naar moet streven, om een verdrag tc sluiten, dnt een tegenwicht vormt cn waardoor dc be trekkingen met het Oosten op een beteren voet geregeld worden, daar anders de revolutionaire bewegingen onder dc minderheden, de Wit- Russon in Oekrainc, waarvan dc meerderheid in Rusland woont, een herziening dor Rus sisch—Poolsche grens steeds meer noodzake lijk zou maken. Een verbetering der Poolsch- Russischc betrekkingen, gepaard gaande met bestuursvormingen, zou aan ul deze onge- wenschte toestanden een einde maken. Verder moot men bedenken, dat de Poolsche industrie voor den oorlog de geheele markt in Rusland bediende, zoodot een herleving van den vroe- gcren handel met het Oosten voor Polen een gebiedehdc noodzakelijkheid is. OOSTENRIJK. "dreigende staking van geneesheerdn. W eer. cn2 8 Maart. (H. N.) In Oosten rijk dreigt een stuking der gcnceshecren, als de regeering vóór 8 April de eischcn van den bond niet inwilligt. Het geschil is ontstaan door de nieuwe wet op de ziekenfondsen, waar door ieder vrij wordt gelaten in dc keuze v.in zijn geneesheer. De doktoren zien hierin eer» benadccling hunner belangen ZUID SLA VIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Uit officieus getinte communique's von de Iteliaansche pers schijnt men tc moeten afici- den, dat Italië het internationale onderzoek niet beperkt wenscht te zien tot het grensgebied, maar het eveneens tot het centrale gedeelte van Zuid-Slavië wenscht tc zien uitgestrekt. Verder kon men er uit lezen, aldus een bericht uit Rome, dut alle mogendheden duidelijk huar voornemen te kennen zouden hebben gegeven om zich niet door onti-Itolioonschc stroomin gen op den Balkan tc laten beïnvloeden, maar nart de wettige vreedzame aspiraties van Italië den vrijen loop tc loten. EEN BOMAANSLAG. Boedapest, 2 8 Maori. (H. N.) Zater dagnacht heeft een onbekend gebleven dader gepoogd het Hongoarschc casino tc Neusatz (Zuid-Slavië) door een bom in de lucht te doen springen. Tengevolge van de ontploffing zijn 2 muren ingestort, terwijl olie ruiten in dc buurt vernield werden, De politie heeft 2 leden van dc organisotic-Orjoena cn den leider dezer organisatie, een journalist, fn hechtenis ge nomen. JAPAN. ERNSTIGE M1JNBRAND. Bij een brand in een mijn, aldus een berich\ uit Tokio d.d. gisteren, zijn 136 mijnwerkers omgekomen. Er zijn ongeveer 60 lijken ge borgen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Chamberlain bcqntwoordt ver» schillende vragen in 't Lager huis. Londen, 28 Maart. (H. N.) In het Lager huis zijn vandaag aan den minister van buiten- landschc zaken verschillende vragen gesteld omtrent dc buitensporigheden, waaraan dc Engclsche onderdanen tc Nanking blootgesteld zijn geweest, do plundering van het Engclsche consulaat cn het schieten op de Engclsche ving Chamberlain gaf een overzicht van do reeds bekende gebeurtenissen te Nanking. Hij zcide, dnt de Engelschc vertegenwoordiger tc Hnnkau op 25 Maart cn opnieuw op 26 Maart Tsjen, den notionulistischen minister vnn buitenlond- schc zaken, een liezoek heeft gebracht cn bij hem zoo krachtig mogelijk geprotesteerd heeft tegen deze weergoloozc buitensporigheden, welke, naar gemeld werd, het werk van sol daten van het nationalistische leger waren. Chamberlain voegde hieraan toe, dat hij er volgens dc door hem ontvangen inlichtingen niet in het minst aan twijfelde, of door het tijdig waarschuwen van de oorlogsschepen en hun tijdig optreden alleen waren dc levens der Engclsche cn Amerikaanschc onderdanen ge spaard gebleven. Een lid van het Lagerhuis vroeg, of do opperbevelhebber von dc Kontonnecsche strijd krachten woordelijk heeft verklaard, dot volgens zijn overtuiging d,c plunderingpen cn buitenspo righeden door Noordelijke troepen wnren be dreven. Chamberlain antwoordde, dot hij deze verklaring heeft gezien, doch dut dc inlichtin gen uit Amerikaanschc cn Engelschc. bron anders luiden. Een ander lid vroeg, of dc garantie van Tsjung Kai Sjck een waarborg is, waarop de Engelschc regecring veilig kan steunen. Cham berlain antwoordde, dat bij de chaotische toe standen, welke in vele dcclen van Chin-i heerschen, het onmogelijk is om tc zeggen, dat men zich veilig op deze waarborgen kun vcr- luten. Wij moeten, aldus zeidc hij, rekening houden mot wat gebeurd is cn niet op vor- kloringcn doch op daden afgoan. Commandant Kcnworthy von de arbeiders partij stelde de vrnug, of in verband met hei offensief te Nonking thans voorgesteld is om de overige Britsche onderdanen in dc andere gedeelten van het Jangtscdol tc doen vertrek ken. Chamberlain ontwoorddc, dat dit overwo gen wordt, doch volgens zijn mccning is het niet gcwenscht, dat dc instructies dourtoc «rit Londen worden gegeven. Dit moet ter plaatse geschieden. Op dc vraag, of hij op dc hoogte wos van de ongerustheid, welke er onder do Engclsche onderdanen te Hankou hecrscht naar aanleiding van het feit, dot de Kontonneczen er niet in geslaagd zijn de orde in de concessie tc hand haven, zeidc Chamberlain, dat hij inlichtingen heeft ontvangen, dot dc toestand te Hankou in den laotsten tijd opnieuw gesponnen is ge worden. Chinecschc troepen hebben Engel- schcn, die daar wonen, aangehouden en be dreigd en hebben ook getracht om de soldaten te belemmeren van en naar dc schepen te gaan Protesten zijn ingediend bij Tsjcn, die zijn leed wezen heeft betuigd; de Kontonncesche soldaten zijn thans uit de concessie teruggetrokken. Do Engelschc consul-generaal en de marine-over heden nemen de stoppen, die volgens hun oor dcel voor de veiligheid der Engelschc onder- dunen noodig zijn. Sir Clement Kinloch Cooke (conservatief) vroeg, of het den minister van buitenlandschen zaken bekend was, dot de overeenkomst var» Hankau geen goede gevolgen heeft gehad, doch juist het daaraan tegenovergestelde gevolg. Chamberlain antwoordde, dat hij persoonlijk in dit stadium nog geen definitief oordeel over do overeenkomst wilde uitspreken. Natuurlijk moet de overeenkomst, die te goqder trouw door do Engclsche regcering cn Tsjen werd ondertee* kend, noor dc resultaten worden beoordeeld. Ook werd aan Chamberlain een vraag ge steld omtrent de toekomst van Sjanghai. Chouw bcrloin deelde mede, dot er geen onderhande lingen omtrent de internationale nederzetting op het oogenblik aan den gang zijn, noch is het naar het Engelsch van E. F. BENSON. Zij was even stil, maar toen brak de angst haar opeens uit zij had zelf nog niet gewe ten, hoe diep die gezeten had. „Beloof mij dit," riep zij uit, „beloof mij, dat je een goed vriend voor Harry zult zijn. Wees veel met hem, wees oplettend niet wantrouwend, maar waakzaam. Onthoud, dat ik voor iets bang ben, wat het is, weet ik niet^ Probeer uit te vinden, wat die angst van mij beteekenen kan. Daar, dat is genoeg. Beloof jc mij dat, Geoffrey „Ik bedank er voor om als detective te spe len," zeidc hij, „ik houd van dien ouden man en heb achting voor hem, „Ik vraag je ook niet om als detective te spélen," zeide zij, „en ik hoop vurig, dat ]o liefde en achting voor mr. Francis nooit nun- dc zal behoeven te worden. Maar wees veel met Harry, en gebruik je gezond veestend. Kom dat kan je mij toch wel beloven „Ja, dat beloof ik u," zeide hij. Deel IV. HOOFDSTUK XV. De Vorst. Aan het eind van de maand verliet Harry Londen, bracht een paar bezoeken in Engeland, ging 'verder voor de maand Augustus naar Schotland en omdat hij in de twee zelfde hui zen logeerde, waar Evie ook was, bleef hij daar hangen tot het midden van September, cn reisde toen weer met haar samen zuidwaarts Zij was regelrecht op weg naar Santa Margari ta, om daar het overige van den tijd voor haat huwt-lijk met haar moeder door tc brengen, en Ilarry bracht haar op den trein, die haar naar dc boot zou brengen, daar zij ernstig en be slist geweigerd had, dat hij zoo iets dolzinnigs tou doen om met haar mee te reizen tot Do- var. „Doo.na zou je mij misschien voorstellen om tree tot Calais te gaan," zeide zij, „en Calais is maar één stap van Parijs. Ik ken je, Harry. Fn en wat heb ik een hekel aan die reis, er» wat zou ik het heerlijk vinden als je bij mij was I" „Hè, laat mij dan mecgaanl" zeide hij. ,Neen, zelfs niet tot Heme Hill," cn weg gleed de trein onder .uit de donkere kap van het sration. Later op den dag voegde Geoffrey zich bij hem, en den volgenden dog vertrokken zij sa men naar Vail. Zaken doen was in September even onmogelijk, scheen het, als faisanten schieten en hij ging het verdere van de maand bij Harry doorbrengen, tenzij de een of andere dringende zaak hem terugriep. Dit, overwoog hu zou zeker niet gebeuren, want er komt zel den zoo iets geheel onverwachts voor „Het huis ligt geheel onderste boven, Geof frey", zeide Harry tot hem, terwijl zij van het station reden, „en al den tijd, dien je niet noo dig zult hebben om hevige electrische schokken te krijgen van onbeschermde draden, zal je wei gebruiken om om de oeurt nu eens in koud, dan weer in warm water te vallen. Het closet var» dc dienstboden schijnt mij op het cogenblik het eenige voornaamste ding toe in Engeland. Dc vond het beter je dit maar niet alles vooruit te zeggen, uit angst, dat je dan misschien niet zoudl willen komen." „O, ik kan altijd nog teruggaan," zeide Geof frey, „is je oom buiten?" „Ja, nu is hij er nog, maar hij is van plan over een paar dngen te vertrekken," zeidc Har ry. „Hij wacht eigenlijk maar op mijn komst om mij de zorg voor de onbeschutte electrische draden over te geven." „Maakt hij het goed?" „Ja, hij is uitstekend en hij heeft nog naai jou gevraagd in zijn laatsten brief aan mij. Mijn aanstaand huwelijk schijnt hem ook bijzondet gelukkig te maken. Zoo zijn wij dus allebei in onzen schik. Nu, het verwondert mij ook niet; het zal ook den doodslag geven aan de tragedie van twintig jaar of nog iets langer geleden een soort van zegel cn slot op de gemeenheid van die verdenking. Daarenboven, zie je, moet het ook heerlijk zijn voor iedereen, om Evie altijd bij je in huis te hebben." „Blijft hij dan voor goed bij jullie wonen?'- vroeg Geoffrey. „Zeker, zoolang als hij wil. Evie cn ik, hebben dat zonder cenige moeilijkheid van weerskanten zoo in orde gemaakt. Hij denkt er ook over een kleine ventre terre, zooals verleden iemand zei in de stad te nemen een paar kamers ge heel alleen voor zich. Ik ben daar toch zoo blij om. Zes maanden geleden zou hij er niet aan hebben willen denken weer onder de menschcn te gaan; maar nu is alles veranderd. Hij begint nu weer te leven, na al die jaren. Beste oude man, ^iij is zoo'n goede, beste vriend voor mij geweest. Denk je eens in, wat te voelen voor mcnschen van twintig jaar of zoo, als je zelf al over dc zeventig bent. Wat een wonderlijke le venslust!" Welke schaduw van een naderende wolk zoo dacht Geoffrey ook Lady Oxted's blik in de toekomst mocht verduisteren, voor Harry kon de'horizon op het oogenblik niet helderder zijn. No dien eersten middag op Oxted, had hij geen enkel woord meer gerept, noch met haar, noch met een ander over dat onderwerp^ en langzamerhand was dat akelige gesprek bij hem verflauwd en het kwam hem meer voor als de herinnering aan een nachtmerrie, don aan een wezenlijke gebeurtenis. Het is waar, nog dagen daarna had de gedochte hem vervolgd; zij was zoo vindingrijk geweest in haar voorstelling van de onweerlegbare bewijzen, dat hij op dat oogenblik en misschien nog wel een veertien dagen daarna, heusch geloofd had, dat mr. Fronds met duivelsche doortraptheid een plan beraamde om het huwelijk tegen te gaan. Als dit het geval was, dan was zijn schijn bare opgetogenheid al heel slecht en valsch, en zijn glimlach, zou een duivel waardig ge weest zijn. Maar naarmate de meer scherpe kantjes er ven afgingen, werd deze gedachte, die toch al niet zoo heel vast stond, om haar als verdenking te betitelen, langzamerhand flauwer bij hem. Er waren twee voorvallen, waarop Lody Oxted haar vermoeden gegrond vest had, elk voor een uitlegging vatbaar, en om dan op grond van die feiten zoo'n streng oordeel uit te spreken vond hij het toppunt van kwaadaardigheid, althans zóó kwam het hem nu voor. Elk moest apart gewikt en ge wogen worden, en als het eene geen gewicht had zonder het andere, dan waren zij samen ook van geen gewicht. Daar waren nog erger verdenkingen op ge volgd Geoffrey moest er nu om lachen, zoo onwaarschijnlijk vond hij zo. Dr. Armytage mocht wel of mocht geen goeden naam hebben, maar de gedachten om zijn bezoek op Vail, als men eens bedacht hoelong hij mr. Fronds al gekend had, in ver* band te brengen met iets duisters en geheim zinnigs omtrent Harry, was indrdaad het top punt van een verward brein, als gevolg var» influenza. Heel toevallig, alsof hij zijn, gedachten gera den had, hadden de volgende woorden van Harry juist betrekking op hetgeen in Gcof* frey's hoofd omging. „Geoff, herinner jo jc nog dien axond, dat wij dr. Godfrey gingen opzoeken?" vroeg hij, „ik heb er later nog zoo dikwijls over nage dacht, en ik ben besloten er oom Frances over te spreken en hem om een verklaring ze vra gen Dit kwam aan Geoffrey als een prachtig plan voor, want hoe weinig hij ook geloofde in de hersenschimmen van Lady Oxted, zou het toch heel goed zijn om ze geheel weg te kunnen praten. „Doe dat," zeide hij, „je moet het hem vrai gen als ik er bij ben, ik wil graag zijn gezicht zien als hij voor de waarheid moet uitko men. Het kon wel cons een goed lesje voor mif zijn. Ik voor mijzelf, ik weet nooit hoe ik kij ken moet, als een van mijn streken uitkomt." Harry lachte „Hij heeft er natuurlijk een prachtige reden voor, daar kan je van op aan," zeide hij. Dien avond dus aan tafel, toen er een klein© gaping in het gesprek was, vroeg Harry op eens „En oom Francis hebt u dr. Godfrey nog gezien „Neen, ik heb gelukkig geen reden gehad om hem te moeten laten komen," antwoordde doze, „ik ben verwonderlijk goed geweest, deze laatste twee maanden." jJWordt vervolgd.] j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1