L. J. LUIJCX Zn. Vti£ü? [KOFFIEHULS:® Garneering- en Mode-Artikelen ABONNEMENTSPRIJS T ""ndCD voo\Am"' „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND? WILLEN GROENHUIZEN Lan;"tfaat48 -Ta' 852 - Ama",a"1 Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. 25e laarganq No. 239 toort 2.10, per maand ƒ0.73, Idem franco per post f 3.per week (met cratU verzeker mg legen ongelukken) 0.176, alzondcilijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: j. VALKHOFF. «nhemsctpo'srtwal 8a. postoekewin® n*. 47010. tel. int. 019. Donderdag 7 April 1927 PRI1S DER ADYERIENIIEH mei Inbegrip van ee» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen cd Ucldadigheids-advc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cu bcdrijl bestaan teer voordecligc bepalingen voor het advcriecren- ten# circulaire, bevattend® d® voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING VAN DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE, Critiek op jhr. Loudon. Uit Genève wordt d.d.-6 April aan het Hbl. bericht: ,In de namiddagzitting der ontwapeningscom missie werd een begin gemaakt met de be handeling der budgetaire methode als middel om tot beperking der bewapening te komen Na een korte discussie, waarbij graaf Bern- storff en Gibson zich tegen deze methode uit spraken en Bernstorff een voorstel had inge diend, strekkende tot directe beperking van het opgeslagen materiaal, opperde lord Robert Cecil verschillende bezwaren tegen de begroo tingen als middel voor oen vergelijking van de bewapening der verschillende staten. Cecil er kent daarentegen, dat een budgetaire methode zeker nut heeft om de uitgaven van een be paalden stoat in de opeenvolgende jaren tc vergelijken. Vervolgens werd critiek geleverd op den president der commissie, jhr. Loudon, door de Marinis (Itolië), die bezwaar maakte tegen een snelle werkwijze. Bij deze critiek sloten Gib son en Hennings zich aan. De Brouckère en Cecil namen het voor jhr. Loudon op en spra ken de hoop uit, dat de commissie meer busi nesslike te werk zou gaan. De heer Loudon was niettemin genoodzaakt voor den wensch van verschillende delegaties, om over meer tijd te beschikken, teneinde met hun deskun digen te overleggen, te zwichten. Verklaring van Boncour. Paul Boncour verklaarde in de ontwape ningsconferentie in hoofdzaak het volgende: Ik heb tot lord Cecil gezegd, dat, als hij denkt, dat de voorstellen, die ik gisteren heb gedaan, door de Britsche regeering kunnen worden aangenomen en een grondslag kunnen vormen tot overeenstemming tusschen de on derhandelaars, maak ik mij sterk instructies te krijgen, die het mij mogelijk maken offi- cieele voorstellen te doen. Ik heb thans een persoonlijk standpunt ingenomen, maar het hangt van lord Cecil en de Britsche regeering af, of deze positie officieel wordt. Naar aanleiding van dezo verklaring werd de conferentie tot 4 uur verdaagd, om den delegaties, die het meest bij de zaak betrokken zijn, in de gelegenheid te stellen over een ver gelijk te onderhandelen. Men is algemeen van oordeel, dat het lot der voorbereidende com missie thans afhangt van de beslissing van den Britschen vertegenwoordiger. De verklaring van Boncour houdt verband met den persoonlijken brief, dien hij vóór de zitting aan lord Cecil heeft overhandigd. DUITSCHLAND. DE RIJKSBEGROOTING AANGENOMEN. B e r 1 ij n, 6 A p r i 1. (H. N.) De rijksdag heeft de begrooting in haar geheel definitief aangenomen met 238 tegen 166 stemmen, ter wijl 6 stemmen in blanco zijn uitgebradht. De socialisten, communisten en een deel der eco nomische vereeniging en der nationaal-socia- listen hebben tegengestemd. Verder heeft de rijksdag met 226 tegen 185 stemmen een voorstel der democraten om een lijksconcor- daat af te wijzen, verworpen, nadat graaf Westarp uit naam van de re'geerir.gspartijen dit voorstel had bestreden. Een communistische motie van wontrouwen tegen den rijksminister van arbéid is door den rijksdag verworpen. ERNSTIG GESCHIL IN DE SILEZISCHE METAALINDUSTRIE. De bond van werkgevers in de Silezische metaalindustrie heeft de algemeene uitsluiting afgekondigd, waarmee gedreigd was ter be scherming van de met staking bedreigde on dernemingen. Hierdoor worden van a.s. Woens dag af 15,000 metaalarbeiders uitgesloten. HET CONFLICT OP DE WERVEN. Hamburg, 6 April. (H.N.). Bij de tweede stemming onder de arbeiders aan de Hamburgsche werven is de scheidsrechterlijke uitspraak van den rijksminister van arbeid in tegenstelling met het resultaat van de eerste stemming aangenomen, echter onder voor waarde, dat met ingang van 1 October de arbeidstijd van 54 tot 52 uren per week zal worden teruggebracht. GEËINDIGD ARBEIDSCONFLICT. Berlijn, 6 April. (H.N.) De uitsluiting in de porceleinindustrie van Neder-Silezië is gisteren geëindigd, nadat de rijksminister van arbeid de scheidsrechterlijke uitspraak betref fende het collectief verdrag bindend heeft ver klaard. DREIGENDE HAVENSTAKING TE MANNHEIM. Op een druk bezochte vergadering del havenarbeiders van Mannheim en Ludwigs- hafen ferd de arbitrale uitspraak der geschil len-commissie, die voorziet in een loonsverhoo- gfing van drie pïennig per uur op I April en van opnieuw drie pfennig op I October a.s., met 98 procent der uitgebrachte stemmen vet- worpen. Het uitbreken eener staking schijnt thans niet meer tegen te kunnen worden ge houden. BELGIE. BELGISCHE WAPENZENDINGEN NAAR MAROKKO EN SZRIË. Near oanleiding van het bericht in een Fransch blad. als zou de Belgischeregeering als medeplichtige van de opstandige Riifs of Syriërs optreden, door toe te staan, dat hun Gevestigd 1885. i Verhoogt l'w werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurst (A'dam Tel.44346-A'ioott Tel. 1200 LANGESTRAAT 49 In onze afdeellng ontvangen wij dagelijks de nieuwste snufjes. uit België wapens en munitie gezonden wor den, wijst men er in gezaghebbende Belgische kringen op, dat de conventie van St. Germain betreffende de regeling van den handel in wa pens niet geratificeerd is, evenmin als die van Genève van 17 Juni 1925. Niettemin heeft de Belgische rcgcering zich tegenover een aantal mogendheden verbonden de bepalingen der conventie van St. Germain toe te passen, door den uitvoer van wapens te verbieden naar ze kere streken van Azië en Afrika, o. a. Marok ko. België leeft deze verbintenis nauwgezet na, maar het is aldus een bericht uit Brussel helaas al te makkelijk deze bepalingen to ont duiken door een weg te kiezen over een land, dat geen dergelijke verplichtingen op zich ge nomen heeft België kan b.v. niet verbieden wapens naar Rotterdam of Hamburg te zenden en van deze havens uit kan een tusschenper- soon^zc overal heen sturen. Alleen een werke lijk internationale overeenkomst zou hier een einde aan kunnen moken. FRANKRIJK. DE REIS VAN DOUMERGUE NAAR LONDEN. De Fransche senaatscommissie heeft een cre- diet van frs. 500.000 goedgekeurd voor de reis van Doumergue naar Londen. EEN BOODSCHAP VAN BRIAND TOT HET AMERIKAANSCHE VOLK. P a r ij s, 6 A p r i 1. (H.N.) Briand heeft naar aanleiding van het feit, dat het 10 jaar gele den is, dat Amerika aan den oorlog deelnam, dóór bemiddeling van de Associated Press een boodschap tot het Amerikaansohe volk gericht, waarin hij o.a. zegt, dat de wil tot den vrede belangrijker is dan de technische ontwapening. Frankrijk en Amerika begaan verschillende we gen, doch hebben hetzelfde doel. Dc oorlog als middel voor de staots-politick is door de onderteekenoors van het pact van den volken bond en van het verdrag van Versailles reeds verworpen. Frankrijk is bereid met dc Ver. Stoten een overeenkomst te sluiten, waarbij de oorlog in den bqn wordt gedaan. Een derge lijke overeenkomst zou de grondslagen voor de internationale vredespolitiek belangrijk ver sterken. De twee groote bevriende naties, die beide voor de zaak van den vrede werken, zouden daarmede de wereld het beste bewijs geven, dat het doel, hetwelk op het oogenblik bereikt moet worden, niet de ontwapening, doch de bevestiging van de vredespolitiek is. FRANSCH-BELGISCHE HANDELSBESPREKINGEN. De Fransch-Belgische handèlsconferentie heeft de algemeene besprekingen geëindigd over de beginselen, die den grondslag zullen vormen van het definitieve verdrag. De dele gaties zullen ieder harerzijds de uitgewisselde documentatie bestudeeren .en aan de respectie ve regecringen haar opmerkingen mededeelen. De onderhandelingen zullen eerlang hervat worden. HET LUCIFERSMONOPOLIE. De commissie verwerpt het ontwerp der regecring. De financieele commissie uit de Kamer heeft het ontwerp-lucifersmonopolie besproken. De commissie had de vrije hand, daar de regce- ring de kwestie van vertrouwen niet gesteld had. Het voorstel werd verworpen met 20 tegen 20 stemmen. RADIOZWENDEL TE PARIJS. Uitzending van vervalschte koersen. De Fransche postadministratie, afdeeling draadlooze telefonie, hc<fft een aanklacht inge diend tegen enkele bankiers en bankemployés Deze hadden een draadloos toestel met clan- destiencn zender geïnstalleerd, waarmede zij naar Berlijn, Amsterdam en Rusland abnor male koersen von den franc en van bepaalde effecten uitzonden. De beschuldigden zijn voor namelijk vreemdelingen. Tot hen behooren o.a. twee Russen ei\ twee Lette»- ENGELAND. CHURCHILL'S BEGROOTINGSPLANNEN. Londen, 6 April. (H.N. Draadloos). Tegen morgen is een bijzondere kabinetsraad bijeengeroepen, waorin, naar verluidt, Chur chill, de kanselier van de schatkist, die zijn begrootingsplannen thans gereed heeft, zijn voorstellen zal voorleggen, die hij in zijn jaor- lijksche begrootingsred. voor het parlement wil doen. Zooals gewoonlijk, werden er om trent de begrooting vele gissingen geuit en de bladen bespreken de mogelijkheid, dat de rechten op zware wijnen en tabak verhoogd zullen worden en dot ook de termijn van het crediet, dat aan de brouwers wordt toegestaan, ingekrompen zal worden. Men bewaart echter zorgvuldig de geheimen van de bcgrooting, zoodot men aan deze beschouwingen geen on verdeeld geloof kan hechten. De bladen be rekenen, dot het tekort over het vorige joar 20,000,000 zal bedrogen, doch aangezien de arbeidsonlustcn van verleden joar zich wel niet zullen herholen, verwacht men dat Chur chill zijn berekeningen op een verbetering in den toestand zal baseeren. DENEMARKEN. EEN PLEBISCIET OVER HET ONTWAPENINGSVOORSTEL. Kopenhagen, 6 April. (V. D.) In het Folketing werd gisteren door de radicale partij een voorstel ingediend tot het houden van een volksstemming vóór 1 Juli o s., voor namelijk om de meening der bevolking te lee- ren kennen aangaande het ontwapeningsvoor stel, indertijd door de sociaal-democratische regcering ingediend. Dit voorstel werd gedu rende dc vorige zittingsperiode door het Fol keting aangenomen, doch was nog niet door het Landsting behandeld ten tijde, dat dc re gcering in December aftrad. ZWEDEN. OORLOGSSCHIP GETORPEDEERD. Bij monoeuvres der Zweedsche vloot vóór Karlskrona werd een torpedojager door een torpedo getroffen, waardoor een lek ontstond op een plaats, die maar enkele centimeters van dc munitie-bewaarplaats verwijderd was. De oorzaak was een afwijking van de torpedo van haar boon tengevolge van een fout in het materiaal. PORTUGAL. EEN NATIONALE VERGADERING. Regeeringsplonnen. De minister van onderwijs heeft in den loop van een onderhoud verklaard, dat hij de rap porten der ministers van financiën en kolo niën afwacht teneinde een manifest der regee ring op tc stellen, dat aan hot land het denk beeld zal voorleggen om een nationale verga dering te vormen, samengesteld uit gedele geerden van alle gemeentebesturen, #met een uitsluitend consultatieve bevoegdheid. ITALIË. DE VERHOUDING TOT HONGARIJE. Fiume als Hongoarschc haven. Mussolini heeft in een officieele nota aan Bethlcn te kennen gegeven, dot de Itoliaonsche regecring de conclusies goedkeurt van het proces-verbael, dot op 17 Maart te Rome on- derteckend is inzake het Hongoorsche handels verkeer en de hoven van Fiume. De wederzijd- sche deskundigen zullen de bijzonderheden re gelen. POLEN. DE BEHANDELING DER MINDERHEDEN. Duitsche klachten. B e r 1 ij n, 6 A p r i 1. (H. N.) De bladen wijzen e. op, dat in Poolsah Opper-Silezië arbeiders uit politieke overwegingen werden ontslagen, welke handelingen klaarblijkelijk in strijd zijn met de overeenkomst van Genève. Verder zijn personen, bevoegd tot het geven van onderwijs, bestraft om redenen, welke verband houden met het vraagstuk der minderh?idsscholen, wat in strijd is met de beslissing van den raad van den Volkenbond. Naar aanleiding hiervan betoogen de bladen, dat een derge lijke houding van Polen niet geschikt is om een gunstigen invloed te oefenen op de be trekkingen met Duitschlond. ZUID-SLAVIE. DE SPANNING OP DEN BALKAN. Rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Rome en Belgrado bcgon- De Zuid-Slnvische bladen berichten, dat do Itoliaonsche en Zuid-Slavische regeering zich met elkaar in verbinding gesteld hebben en rechtstreeksche besprekingen begonnen zijn tot regeling der geschillen over de kwesties der Adriatische Zee. Wegens het verblijf van Bethlen te Rome zullen de onderhandelingen waarschijnlijk een tijdje geschorst worden; beide regeeringen zullen dit uitstel benutten om de grondslagen van het accoord vost le leggen. Een Duitsch vertegenwoordiger in dc commissie van onderzoek. Naar de Duitsche pers meldt, is Duitschlond verzocht een vertegenwoordiger te benoemen in de commissie, die de gebeurtenissen, welke het Zuid-Slavisch geschil in 't leven hebben geroepen, moet ophelderen. De regeering moet geantwoord hebben hiertoe in beginsel gene gen te zijn, mits de betrokken partijen zulks goedkeuren en de taak van de commissie dui delijk wordt omschreven. De Zweedsche Kolpnel M. C 6. de Uggla, hoofd \an do militairo school te Karl be pk in Zweden, brengt op 5. C. en 7 April een bezoek aan do Kon. Militairo Academie te Breda. Op onze foto ziet men van 1. n. r. zittend: Kapt. v. d. Kamp. Gen. Maj. N. Vos kuil, Lt. Kol. v. d. Harst, Kol. de Uggla, Gen. Maj. van Everdingcn, Kapt Govers. Staando: Ritm. van Win, Lt. Vcnker, Lt. Blokhuis. ROEMENIE. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Uit Boekarest wordt d.d. 6 April bericht Volgens het bulletin heeft dc koning weer e«n onrustigen nacht doorgebracht. Gisteren avond was zijn temperatuur 39.1, zijn pols slag 110, heden resp. 37 en 102. LITAUEN. DE ZAAK-PAJAUJIS. Volgens een bericht uit Memel, betwijfelen de Volkssocialisten, of de gearresteerde ofg. dr. Pajoujis werkelijk een bekentenis heeft afgelegd omtrent zijn deelneming aan het complot, waarvan het doel was de Litausche rcgcering ten val tc brengen. Zij meenen, do! hij geen verklaringen zal afleggen, zoolang do Sejm geen besluit omtrent de opheffing van zijn immuniteit heeft genomen. In de dringende interpellatie, die morgen in de Sejm zal - den behandeld, zal uiting werden ->n d.e opvatting, dot de arrestatie in elk geval in- druischt tegen de grondwet. EGYPTE. ZAGLOEL PASJA ZIEK. Zoglocl pasja, de bekende voorzitter van dc Egyptische Kamer, is ernstig ziek. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Gisteren heeft sir Austen Chamberlain, de Engelschc minister van buitenlandsche zaken, in 't Lagerhuis gezegd, dot de Engelschen zich in China bevinden ter uitvoering der ver dogen en dot zij bereid zijn te onderhandelen, wanneer de omstandigheden zulks mogelijk moken, aan dc Chineesche nationale aspiraties tegemoet te komen en de bizondere voorwaar den in te trekken, die noodzakolijk waren, zoodra China den binnen zijn poorten gcvcs- tigden buitenlorvder zol kunnen beschermen en hem dezelfde rechtszekerheid en bescherming van lijf en goed zal kunnen vcrlcencn als dc Chincezen in Engeland en in eiken beschaaf den stoot kunnen erlangen. Chamberlain wees er op een getrouw en volledig relaas te hebben gegeven van de jongste gebeurtenissen in Nanking, gedeeltelijk ontleend aan het verslag van den Engelschen consul-generaal, gedeeltelijk non Amcriknan- schc en Japnnsche rapporten Hij had thans een nieuw rapport ontvangen van den Brit schen vice-consul, door den Britschen consul geteekend en goedgekeurd In dit ropjiort wordt verklaard, dat de noordelijke troepen de stad Woensdagavond, 23 Maart, vreedzaam verlieten en dot Donderdagochtend vroeg troe pen, tot de vierde divisie van het zesde leger behoorend, hoofd-rnkeliik mannen uit Honan, binnentrokken. Hef Britsche consulaat werd omsingeld en de consul-generaal aangevallen Dit gebeurde op het terrein van het consulaat door wachtposten der plunderaars De consul verborg zich eenigen tijd met zijn kind en twee dames, moor zii werden spoedig ontdekt en door benden plunderaars van al hun kost baarheden beroofd. Om half vijf 's middags werden zij ontzet Het AmeriVaensche consulaat was eveneens in handen der phmderaors en de consul en zijn gezelschap bereikte met groote moeite den heuvel der Standard OU, waar een groot aan tal vreemdelingen zich had verzameld Het Japonsche consulnet werd tevens geplunderd en de consul zelf doodgeschoten, toen hij zich te bed bevond Twee Engelschen werden ge dood. Volgens Chamberlain was er niet aan te twijfelen, of de aanslag was georganiseerd. Er was, naar dc minister zei geen sprake van, dat men de troepen niet meer in de hand had. Zij schenen zich op verschillende punten te verza melen, toen het signaal luidde. De officieren deden geen poging om tusschenbeide te ko men en de geheeld zaak scheen van te voren te zijn beraamd WanneeT er ooit eenige twij fel had kunnen bestaan omtrent de mede plichtigheid der nationalistische troepen in het gebied, waar de wandaden zijn bedreven, dan is deze twijfel door de gebeurtenissen ge weken. Hoewel er geen soroke meer is van de aanwezigheid van noordelijke troepen *in Nan king en er geen twijfel bestaat, dot de stad ge heel in de macht der nationalisten is, meldt de consul-generaal op 4 April, dat de plunde ring onveranderd voortduurt. Dagelijks wor den de consulaire woningen en bureaux 'aan gevallen door benden gewapende soldaten en er wordt niets gedaan om de plunderaars te weren. Een officier, in dienst der nationalisti sche troepen, zond de waarschuwing, dot elke Eegelschman, die aan land zou komon, onmid dellijk zou worden doodgeschoten.®Een derge lijke stand van zaken doet rich in meer of mindere mate in elke plaats voor, die zich in dc macht der nationalisten bevindt. Chamberlain deed mcdedeeling van verschil- lendo andere incidenten, die zich hebben voor gedaan en verklonrde, dat het evenwel onjuist zou zijn te veronderstellen, dat deze aanvallen tot Britsche onderdanen en eigendommen be perkt zijn. Er was een tijd, waorin do vijan dige compngne alleen tegen do Britten was ge richt en aanvallen op ondcrc buitenlanders een uitzondering waren. Deze toestand is nu ge wijzigd en de krochten, die de agitatoren heb ben opgeroepen, zijn togen de buitenlanders zonder onderscheid gericht. Wij hebben er alleen belang bij, aldus Cham berlain, om met het Chineesche volk op voet van vrede en vriendschap te leven. Dc groote massa van het Chineesche volk heeft geen onder belong dan dit met ons te doen. Tegen over een rcgcering echter, die haar troepen niet kon of niet wil beheerschen, die de vreem delingen binnen haar grenzen niet kon of wil beschermen, dienen wij voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is een eerste plicht, die dc rc gcering moet vervullen en om haar in de ge legenheid te stellen hem te vervullen, werd het noodig geacht verdere versterkingen noor China tc zenden. Waarom zouden wij er van verdocht worden do leiding te nemen in iets van militairen aard Wij nomen de leiding in dc pogingen tot onderhandelen in dc meest liberale politieke oongelegenheid, die ooit werd voorgesteld. Wij hebben ernstig er over nagedacht deze moei lijke kwestie in vriondschoppclijken geest op te lossen, al datgene tc erkennen wat recht matig is in de nationale aspiraties van China en dc gelegenheid te^benuttcn om dc grond slagen te leggen voor vreedzame betrekkingen met het Chineesche volk. Hoe zou echter met de Kantonnecsche regecring kunnen worden onderhandeld, wanneer men staat tegenover de wandaden in Nanking, het in gebreke blijven van het vcrlcencn van bescherming in Han- kou, of het nalaten van alles om dc antl- buitcnlondsche própogondo te verhinderen en het dooden van buitenlonders te voorkomen Men moet in China een autoriteit hebben, dio niet slbchts zich verplicht het loven der bui tenlanders te beschermen, maar die tevens in stoot is dit werkelijk te doen erv zijn gezag uit te oefenen. Wij erkenden, oldus Chamberlain, dot de verdrogen verouderd waren en wij d. nen met een nieuwe regeling te komen, moor de Chi ncezen moeten dit evenzeer doen en gelijktijdig. Vóórdat wij deze politiek verder kunnen voeren, moeten wij weten welke dc houding is van do verantwoordelijke Chineesche autoriteiten ten aanzien van de in Nanking gepleegde wondaden. Hij was van oordeel, dat allo betrokken mo gendheden het in hoofdzaak eens moeten zijn niet slechts om herstel te eischen, mapr ook omtrent de bewoordingen, waarin dit herstel zol worden gevraagd. Chamberlain kon hieromtrent evenwel geen verklaring afleggen, vóórdot de publicatie in de verschillende betrokken landen mogelijk is. Onder de gezanten in Peking is overeenstem ming bereikt inzake dc aon hun regeering to verstrekken odviczen, maar hij was niet abso luut zeker van de volledige omvang der over eenkomst of het oontol mogendheden, die er thans reeds mee instemmen. Zijn inlichtingen zijn, dot in elk geval Japan, de Ver. Stolen en Groot-Britonnië zelf waarschijnlijk aon de overeenkomst zullen deelnemen, niet slechts om schadevergoeding te vragen, moor ook wat betreft den aard dezer schadevergoeding. In antwoord op een vraag van Macdonold, den Lobourleider, zcide Chamberlain te mee nen, dat de eischen binnen een dog of twee zullen worden ingediend. Hij vertrouwde, dat do nationalistische autoriteiten hun verantwoorde lijkheid zullen erkennen en inzien, dat hun reputatie en de belangen van China vcrcischcn, dot zij algeheel voldoening schenken, zoodat Groot-Britonnië zijn in de memoranda van De cember en Februari vastgestelde politiek kan voortzetten. Bij het debat over den toestand in China merkte de oppositieleider Romsay Mocdonald op, dot de zending van troepen naar Sjanghai de moeilijkheid, om tot onderhandelen te ko men, heeft vergroot, terwijl de veeilighcid der Engelschen buiten Sjanghai doordoor niet is verbeterd en stellig in geheel China verdenking is gewekt ten aanzien van de Britsche plan nen, ofschoon spr. meent, dat die verdenking geen reden van bestaan heeft. Onze politiek, zoo ging hij vvort, moet het Chineesche pro bleem in zijn geheel onder de oogen zien cn niet alleen Sjonghoi Te Nanking hebben be treurenswaardige incidenten plaats gehad, moor niemand kon precies zeggen wat er is geschied, zoolang er geen onderzoek is gedaan. Hij drong er don oolc op aon, dot de "regeering dit zou Instellen. Lloyd George verklaarde, dat Chamberlain verwikkeld was in hoogst moeilijke onderhan delingen met mogendheden, wier burgers in dezelfde positie verkeerden als de Engelschen te Nanking. De liberale partij wilde niets doen,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1