[koffiehüls:;o L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" Schoonmaaktijd is Verftijd. VtiHix/ Gameenng- en Mode-Artikelen 25e jaargang No. 243 ABONNEMENTSPRIJS 3 °"ndeD vo°' PRIIS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van een EERSTE BLAD. BINNENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Tal sman, foort2.10, per maand ƒ0.73. Idem franco per post 1—per week (mei cratia verrekering tegen ongelukken) f 0.176, alzondeilijke nummers f C.05. AMEBSFOOBTSGH DAGBLAD i) DIRECTEUR-UITGEVER: l. VALKHOFF. ^^NHEMSCH'E POJRTWAL 2A. postrekeniAIS N' «7810. TEL INT (13, Dinsdag 12 April 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadlghelds-adveitentiën voor de helft der prijv Voor handel en bedrijf bestaan teer vooidccligc bepalingen voor het adverteeren. tent circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. De Engclsche regcering kon de Fransche voorstellen inzake mari tieme ontwapening niet aanvaar den. Het Iloliaonsche stand punt. In de zitting der Geneefsche ontwapenings conferentie heeft lord Cecil gisterochtend ver klaard. dot dc Engelsche regeorfng onder voor behoud van vrijheid van handelen, het program van de door Coolidgc bijeengeroepen mari tieme conferentie ter beperking van dc mate- riecle strijdkrachten ter zee met inbegrip van de zeevliegtuigcn aanneemt Ook aanvaardt zij in principe de inkrimping van de sterkte van het vliegtuigcorps, mits geen onderscheid wordt gemaakt tusschen officieren en man schappen Zii is evenzeer bereid onder dezelf de voorwaarden in een beperking van dc sterk te der vloottroepen tc treden. Ten aanzien van dc kwestie der beoerking van de vloot baseert de Britsche rcgcering zich op twee fundamenteele beginselen (1 moet de beperking zoo groot mogelijke zekerheid bie den en nieuwe bewopeningsprogrnmma's zoo veel mogelijk voorkomen; (2) kan Groot-Bri- tannië zich tot niets verplichten, wat in strijd zou zijn met de regeling inzake de beperking en de vermindering der bewapening, zoonis die bij de conferentie van Washington is ge troffen. Cecil gaf een opsomming van de voordeelen, die uit de overeenkomst van Washington voortvloeiden: o a. het sloopen van 68 oor logsschepen met een totale tonnenmaot van bijna 2 000 000 ton De nieuwe door president Coolid^e georganiseerde conferentie, die aan de algemeene ontwapeningsconferentie zal voorafgaan, zal deze geen concurrentie aan doen Wanneer de conferentie, welke door Coolidge is voorgesteld, tot concrete voorstel len komt, zal de algemeene ontwapeningscon ferentie een vast omlijnd plan met voorstellen voor zich hebben'en zal het haar mogelijk zijn een besluit te nemen Met betrekking tot de Fransche voorstellen is de Britsche regeering tot de overtuiging ge komen, dat hel haar niet mogelijk is deze in haar tegenwoordigen vorm aan te nemen, nu geen beperking der tonnage en der kalibers van de kanonnen in categorieën wordt voorgesteld Voor de kleinere zeemogendheden zou mis schien een stelsel met grootcr vrijheid van handelen kunnen worden aangenomen, dat zou neerkomen op een beperking van de totale ton- nenmaat Dc Italiaansche gedelegeerde generaal De Murinis verklaarde, dat de Italiaansche regee ring het Fransche voorstel eveneons nauwgezet heeft onderzocht, maar het tot haar leedwezen niet kan aanvaarden. Volgens Italië s wijze van zien moet de vloot van een alnd als één geheel beschouwd worden Den landen moet vrijheid worden gelaten hun tonnage zoo te verdoelen, als hel hun wenscheliik dunkt en die tonnage te gebruiken voor doolpinden, waarvoor zij noodig wordt geacht Italië wenscht een vloot te handhaven met oen totale tonnage, geliik- waardig aan die van elke andere continentale mogendheid Het stelt voor. dat iedere ver dragsluitende mogendheid *mr totale tonnage zoo mag verdoelen als hnt\ zewenscht voor komt, mits ieder jaar aan den Volkenbond ken- nis wordt gegeven van het aantal en de soort der oorlogsschepen, die zij voornemens is op staoel te zetten, Verder kon Italië niet gaan. De Fransche gedelegeerde Paul Boncour tracht in de eerste plaats lord Cecil donk voot de Britsche concessies met betrekking tot de kwesties in zake het lucbtmnteriaal. de effec tieven voor de luchtmacht en dc effectieven voor de zeemacht en hij stelde voor, dat dt punten, ten aanzien waarvan overeenstemming mogelijk is, talrijker zijn don die, welke over eenstemming niet mogelijk maken. Een uiteenzetting van Boncour. i Paul Boncoor verklaarde het ten zeerste te betreuren, dat een zoo verzoenend en tege moetkomend voorstel als dot der Fransche re- regeering niet door de Engclsche regcering kon worden aanvaard. Dot voorstel beteckende dc uiterste concessie, waartoe Frankrijk zich be reid kon verklaren Spreker zette uiteen, waar om hij de beperking der tonnage in categorieën niet kan aanvaarden. Fronkrijks tonnage is reeds te Washington beperkt. Aangezien het gebonden is door de te Washington getroffen overeenkomsten, moet de vrije beschikking worden gehouden over de tonnage, die Frank rijk heeft overgehouden. Het kan onmogelijk toestaan, dat voor de beperking der bewape ning ter zee een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van de bepalingen, die door de commissie voor alle andere bewapeningscatc- gorieën zijn getroffen. Instemming von verschillende sta ten met dc tegemoetkoming van Frankrijk. Behalve de vertegenwoordiger van Japan en de Vereenigde Staten hebben ook nog die van Argentinië, Chili en Zuid-Slovië het woord ge- oerd over het Fransche compromis-voorstel Alle sprekers erkenden de groote (ugemoetko- ming, waarvan Frankrijk met zijn voorstel had blijk gegeven. Nadere bizonderheden over het Fransch-Engclsche conflict. Lord Cecil heeft, naar verdere telegrammen uit Genèvc inlichten. Boncour er van in ken nis gesteld, dot de Engelsóhe regeering onmo gelijk haar goedkeuring kan hechten aan hel Fransche compromisvoorstel be: effende de beperking der maritieme bewapening In de gisterochtend gehouden zitting van de voorbereidende ontwapeningscommissie heeft Boncour acte genomen van dit bes.uit, de ver antwoordelijkheid voor de gevolgen ervan, die niet zullen nalhten op de conferentie van in- loed te zijn, aan de Engelschcn 'atend. De Italiaansche delegatie verk'uarde, dat haar regeering van gevoelen is, dat Frankrij1 tc ver is gegaan op den weg der concessies en den tekst van het Fransche vergelijk niet kon steunen. Lord Cecil heeft aan vertegenwoordigers van de pers verklaard, dat, onder de tegen woordige omstandigheden een overeenkomst over de kwestie der vlootbeperking onmo gelijk is. De commissie zal waarschijnlijk no afloop der eerste lezing vaststellen, dot mer het eens is geworden over alle punten behal ve de beperking der vloten en dan tot I Jüni uit elkaar gaan Als het niet moge'ijk blijken zou op 1 Juni de onderhandelingen te hervat ten wegens de talrijke in uitzicht sttandc con 'erenties, dan kan het geen kwaau, wanneer de bijeenkomst verdaagd wordt tor I Nov. leneinde de Volkenbondsvergadering in staat te stellen haar oordeel te kennen te geven. Dl TJTSr?Jl, A Mr>. SCHORSING VAN EEN STAATS SECRETARIS. De soc.-dem. staatssecretaris Heinrich Schulz is gisterochtend met goedkeuring van het kabi net voorloopig van zijn functie ontheven. DE MISHANDELING VAN DEN RUSSISCHEN CONSUL. Nog enkele bizonderheden. Koningsbergen in Pr., II April (H N.) De Russische consul te Koningsbergen Kantor, is op straat aangevallen door een persoon, Lechel genoemd, die langen tijd in Rusland heeft gewoond. Dc dader verklaart, dot hij in een plotselinge opwelling heeft ge handeld en in woede was ontstoken, omdat hij den consul, die zich in het gezelschap van andere personen bevond, minachtend over de christenen had hooren spreken en meende met een Russischen jood te doen te hebben Hij had niet geweten, dot het de consul was Ech ter wordt door de personen, die bij den con sul waren, ontkend, dot deze zich zou hebben uitgelaten, zooals de dader voorgeeft. Daar (Is gij vertt, do: hel dan met goed matrriaal. Vakkundige voorlichting gratis, Standhoudende Glaosverl Los en verpakt A. van de Weg Langes«raat 23. Afd, verfwaren Scherhlerstaat 3 1 Verhoogt l w werkkracht onenarglo 25 terparing, spaart Uw beursI A dam Tel. 4434G-A'.ooit Tol. 1200 LANGESTRAAT 49 in onze afdeelini orUvangen wij da geI ijks* de nieuwste snu'jes. de politic het verhaal niet geheel gelooft, heeft zii een nader onderzoek ingesteld en een 20- tal personen aangehouden, die echter na een kort verhoor weer op vrije voeten zijn gesteld. Berlijn, II April. (H.N) Een vertegen woordiger van het ministerie van buitcnland- sche zaken heeft vanmorgen dep gezant von sovjet-Ruslond het leedwezen der Duitschc re geering over de mishandeling van den Russi- srhen consul te Koningsbergen door een natio- naal-sociolist betuigd Daar von Russische zijde eikend wordt, dat de politie te Koningsbergen dc noodige stappen heeft gedaan, zal het in cident wel geen verdere diplomatieke gevol gen hebben. IIET PROCES TE PLAUEN. Het vonnis. In het proces tegen den odvoaat dr. Midler to Plauen wegens beleedi^ing van d.-n minis ter van buitenlnndschc 2nl:cn dr. Strcscmnnn werd gistermiddag het volgerde vonr.is ge veld beklaagde dr. Muller wordt wegens openbare beleediging veroordeeld tot een creMboete ven 10 000 Mark, suHdinir TOO dagen hechtenis. De kosten van het geding zullen docr beklaagde worden gedragen, ter- wijl hij ook de nrcces^rsten zal moetc beta len voor de andere beklaagden. EEN UITGERRE1D BEDROG MET VALSCHE BANDEROLES. Naar de Voss. Ztg. verneemt, houden do justitie en de douane-autoriteiten tc Berlijn, Keulen en Homburg zich bezig met nasporin gen in verband met bedrog op groote schaal van de douane-autoriteiten. In de tweede helft van verleden jaar werd heel Duitschlond met valsche banderoles overstroomd. Eén enkele Knmburgsche firma bracht alleen al voor 40 millioen Mark aan valsche banderoles in den handel. De eigenaars von groote cigarcttenfo- brieken zijn bij de zaak betrokken. Dc voornaamste fabriek, die valsche bande roles vervaardigde, heeft men nog niet ontdekt Wel werd dezer degen in een kleine fabriek te Wiesbaden ^en inval gedaan. De vervni- schingen, die den laatsten tijd in den handel kwamen, zijn zoo geraffineerd uitgevoerd, dot de douane-autoriteiten ze niet van echte bande roles konden onderscheiden, zoodot zij een be roep moesten doen op de rijksdrukkerij. DE POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Een botsing tc Keulen. Zondagavond ontstond te Keulen een poli tieke woordenwisseling tusschen communisten cn aanhangers vun Hitier, dio ontaardde in ccn handgemeen. Er werden verscheidene personen door houw- cn steekwonden gewond, onder wie velen zwoor. DE NEW YORK. Het nieuwe schip von dc HambuTg- Amcrikolijn. Hamburg:, 11 A p r i 1. (H. N.) Volgens een bericht uit New York is het nieuwe stoom schip New York von de Humburg-Ameriknlijn bij zijn aankomst in do haven van New York met veel plechtigheid ontvangen De opper burgemeester van New York, Walker, hield voor een zeer groot gezelschap, waarbij zich o. a. do Duitschc gezont von Malznhn en til van vertegenwoordigers van Duitsch-Amerikaan- sche vcrccnigingen bevonden, een toespraak, waarin hij numens de stad zijn donk betuigde, dot het niejjwe schip naar de stad New York is genoemd cn oon Cuno, den vroegeren rijks kanselier, die thans weer lid der directie von dr Homburg-Amerikalijn is, een schilderij aan bood, een havengezicht von New York voor stellende. WAARTOE JALOUSIE KAN LEIDEN. München, II Apri. (H.N.) Zaterdag heeft tc Schöngau in Beieren dc tandtechnicus Kreutzer met ccn jachtgeweer op den koopman Graf uit München en diens vrouw geschoten en beiden levensgevaarlijk gewond. Vervolgens schoot hij zich zelf met een pistool dood. Dc beweegreden voor dc dood moet in jalousie zijn te zoeken. Grof was pas voor enkele dagen uit dc gevangenis ontslagen, waar hij geruimen tijd had doorgebracht wegens moord op den rooden gardist Locher-Micsbach. EEN VRACHTAUTO RIJDT OP SOLDATEN IN. Dessou, 19 April. (H.N.) In den ofgc* loopen nacht is een vrachtauto hier op een troep morcheerende soldaten ingereden met het gevolg, dat 19 hunner gewond werden, ge deeltelijk ernstig. Wie schuld oon het ongeluk heeft, staat nog niet vost. HET HOOGWATER-GEVAAR GEWEKEN. Uit Freiburg (Breisgou) wordt d.d. II April gemeld, dat, nu het sinds enkele dogen niet meer zoo hard heeft geregend, het gevaar voot hoog water in do zijrivieren van Boven- en Midden-Rijn geweken is. FRANKRIJK. EMILE HEBRARD. Te Parijs is overleden Emile Hébrard, po litiek hoofdredacteur van de Temps. In Juli 1914 wus hij zijn vader in deze functie opge volgd. DE MIDINETTE GEWROKEN. Men herinnert zicht, dat de Académie Fran chise onlangs besloot het woord „midinettc", dat het bekende type der Fransche modiste- tjes aanduidt, niet in het officieele Fransche woordenboek op te nemen. Dc Onsterfcbjkcn achtten „midinotte" een mode-woord van geen blijvende waarde, zoodat de nnam van een categorie der meest Fransche Francoises een voudig nict-Fransch werd genoemd. De studenten hebben het voor de midincttes opgenomen cn de haar aangedane bclcediging gewroken. Vrijdagmiddag trokken zij met eer. als Academicien uitgedoste pop in optocht naar de Pont des Arts, tegenover het Institut en wierpen den Onsterfelijke onder hoongc loch in dc Seine. T)E KW ES TE DER SAMEN WF-RKHG TITSCHEN SOCIALISTEN F.N RADICALEN. P a r ij sII April. (H. N.) Do afdeeling von het Noorderdcportemcnt van do sodalis-* tischo partij, dc sterkste ofdecling der partij, heeft gisteren to Rijsscl ccn motio oongeno- men, woarin dc olgcheelo onafhankelijkheid von dc partij van de radicalen wordt vastgesteld. De pnktijdag verklaarde zich tegen een samen werking met do radicalen. ARRESTATIES VAN COMMUNISTEN. P a r ij s, 11 April. (H.N.) Er zijn verschil lende leden van communistische vakvoreoni- gingen, benevens 2 buitenlanders, do Let Grodnicki en de Rus Abraham Bernstein, go- orresteerd. Een vriendin von den Rus, dio eveneens gearresteerd was, werd later weer op vrije voeten gesteld. Beide buitenlanders wer den reeds geruimen tijd door de politic na gegaan. Zij hadden nl. dc aandacht getrokken door hun herhaalde bezoeken aan vliegterrei nen cn artillerie-inrichtingen Op het oogen- blik, dot zij gearresteerd werden, moeten zij juist bezig zijn geweest met het copieercn van belangrijke geheime documenten. DE GEESTELIJKHEID CONTRA DE ACTION FRAN£AISE. P o r ij s1 1 April. (H. N.) Tom gistermor gen 3 jongelieden voor do knthcdrnol te Meaux na afloop van de mis de royalistische Action Fran^aise te koop oanboden, kwam dc bisschop in vol ornaat, omringd door de geestelijkheid, naar buiten cn sprak over de verkoopers den ban uit. NATURALISATIE VAN VREEMDE LINGEN. Par ij s, II April. (H. N.) In hot ofgeloo- pen jnar zijn er in Frankrijk 45.371 personen genaturaliseerd, waarvan 14.424 Italianen, 5095 Duitschcrs, 313 Oostenrijkers, 63 Hon garen enz. Dit aantal was 17.216 hoogcr dan In 1925. Van de genaturaliseerde personen is het grootste gedeelte tusschen 40 en 50 joar oud. ZWITSERLAND. EEN DORP DOOR 'T NEERSTORTEN VAN EEN ROTSMASSA BEDREIGD. Genèvc, 1 T April. (H. N.) Volgens een bericht uit Bellinzona wordt het dorp Lostallo in Graubündcn bedreigd door een rotsmassa, die reeds enkele maanden geleden is los ge raakt. Door dc hevige regens von den laatsten tijd zijn reeds groote rotsbrokken naar bene den gekomen. ENGELAND. DE ENGELSCHE BEGROOTING. Londen, 11 April (H.N) Churchill, de karselicr van de schatkist, heeft in hot Lager huis dc bogrooting voor het dienstjaar 1927 1928 ingediend. In zijn begrootingsrede deelde hij mede, dot hij de uitgaven voor dit dienstjaar op 818.390000 raamde cn de totale inkomsten volgens de bestaande grondslagen op 796.850.000 Dc/.e cijfers zijn ongeveer 23 000.000 lager dan verleden joar. Churchill merkte op, dot het geroomde tekort' 21.540.000 bedraagt. Tegenover het tekort van verleden jaar von 36 000.000 kon hij niet onverschillig blijven cn hij achtte zich ver plicht in het nieuwe joar tenminste een be langrijk gedeelte van dot tekort te dekken, zoodat voor een bedrog van 35 of 40.000.000 dekking moet worden gezocht. De konselier noemde vervolgens de verschil lende belastingmaatregelen op, welke hij voor stelt. Op grond var dc bepalingen tot be scherming van dc nijverheid stelt hij invoer rechten voor op porcelein cn aardewerk, even eens op autobanden, wuorbij een verlaging van een derdo zal worden verleend op banden, dio binnen het rijk zijn gemaakt, cn een invoer recht op bepaalde bioscoopfilms Hij stelde voor het invoerrecht en dc accijn zen op lucifers met ongeveer 20 pet. te ver- hoogen. Het verbruik van wijn is thans onge veer 50 pet hooger dan voor den oorlog of in 1921. Hij stelde voor het bclustbore gehulte voor buitcnlandsche wijnen tot 25 pet te ver lagen. Voor wijn, uit het rijk afkomstig, zal naai hei Engplsrh van E. F BENSON. Het wos ook waarschijnlijk ja, meer dan waarschijnlijk dat als Geoffrey s donkerste verdenkingen waarheid bevatten, mr. Francis een bezoek aan de jachtkamer zou gaan brengen, want het was buiten allen twijfel, dat „het kleine bewijs", waarop hij gedoeld had, den ander heel veel belang scheen in te boe zemen. Opeens, terwijl hij daar zoo op en neer liep na te denken, werd et heel zacht op zijn deur geklopt Hij bleef stokstijf op de plaats staan, waarop hij stond, slechts met een been op den grond, in zijn hand de handdoek waarmee hij zijn hoofd had gewreven. Een paar seconden later werd het tikken herhaald, heel lang zaam Geoffrey hinkte op twee gedachten wat te doen Het was mogelijk, dat de middernach telijke bezoeker Harry was. door angst bevan gen: maar het was ook mogelijk, dat mr Francis daar buiten stond, en zich wilde over tuigen of hij sliep, met het een of ander schoonklinkend excuus od de lippen in geval hij wnkkeT mocht ziin Maar als hot Harry was, dan zou. wat hij dan ook hebben wilde, een luider en dringender kloppen op het eer ste gevolgd zijn een gerammel oon den deurknop, het roepen van zijn naam. Maar na aan iemand die wachtte en bedachtzaam keek hij naar de wijzers van de klok op den schoor steen, totdot volle twee minuten verloopen waren Toen deed hij zijn jas weer aan, kleine straaltjes water liepen er nog uit het korte haar in zijn nek, hij stak de licufers in zijn zak. Blies de kaars uit en in één draai met beide handen had hij de deur tegelijk ontgren deld en geopend. De scharnieren waren goed gesmeerd en het geluid niet horder dan het geritsel van een muis en door stond hij op. het matje voor de deur, worm doortinteld van het hoofd tot de voeten Het volgend oogenblik hnd hij de deur achter zich dichtgemaakt, ofschoon niet gesloten en bevond zich in de lange donkere gang, die liep van de hoofdtrap naar het uiter ste eind van het huis, waar mr Francis' ka mers waren. Geoffrey's slaapkamer was vlak bij de trap en de lichte schemering van den sterrennacht, die door het bovenlicht scheen, waardoor zij het licht ontving, maakte het hem gemakke lijk zijn weg naar beneden te vinden De trap werd telkens door een portaal onderbroken, er waren veel hoeken, voldoende verlicht, maa' bij den cerctcn hoek gekomen, bleef hij plotseling staan, want op den muur voor hem werd door een helder licht een schaduw weer kaatst; de ballustrnde met zijn vele knoppen was daar op afgebeeld, en deze schaduw werd veroorzaakt door het schijnsel vnn een kaars Maar dadelijk daarop begon de schaduw zich van links naar "rechts te bewegen Het licht bewoog zich dus van rechts naar links Iemand anders, en hij wist wel wie dat was, ging op op dit duistere uur ook naar beneden, drie draaien van de trap vóór hem. Langzoom bewoog zich de schaduw, geen geluid van den het tweede kloppen volgde een stilte. Geoffrey wist hoelang een minuut toescheen kaarsdrager bereikte zijn oor en hij had alle hoop, dnt hij op zijn bloote voeten even on hoorbaar voor den nuchtwandelaar was, als dat deze voor hem was Toen verdween opeens de schaduw vart de bnllustrode wederom, een hoek wos bereikt door den ander, die sluipend verder ging, en Geoffrey zette zijn tocht naar beneden veer voort Deze trap kwam beneden uit op een gang, evenwijdig loopend en gelijk aan dien van bo ven, waarop de sluaokomcrs uitkwamen. Rechts in de hall was dc deur. waarom heen, nog geen uur geleden, mr Francis gekeken had links waren de zit- en eetkamer en aan het andere eind de tochtdeur, die in de stcencn gnng uitkwam, leidend nnar de dienstbod-n- trap en de jachtkamer. Boven in de deur wa ren twee ruitjes, en Geoffrey, die onder oon de trap gekomen was, zog daotdoor twee vier kante lichtschijnsels tegen de zoldering van dc gang Zij werden langzamerhand langwerpig en hoe langer hoe kleiner, totdat zij geheel verdwenen en zoo bevond hij zich voor de tweede maal alleen in het flauwe licht der sterren Het was duidelijk, dot mr. Francis naar dc jachtkamer was gegaan. Tegenover de trap moar oon het andere eind van de gang s'ond een heng oudkoperer. voetstuk, waaron een buste van Harry's yt\"nr. Er hing een donker gordijn achter, om de wit-mnrmcren buste beter te doen uitkomen en Geoffrey was juist aan het denken wat een prachtige schuilplaats dit gordijn zou zijn voor 't geval mr Francis (dit was het tweede Tiunt ter overweging) de hall door zou gaan om de voordeur in oide te maken, toen het hier boven omschreven vierkanten licht door de glazen ruiten weer verscheen, stil ols een droom maar heel snel helderder wordend In twee stappen was hij de gang overgestoken, maar hij was nog niet achter het gordijn, toen de tochtdeur weer geopend werd en mr. Froncis weer verscheen. Maar nu wos zijn stap haastig cn niet meer geruischloos en Geoffrey, die een blik op hem wierp, vóórdat hij achter het gor dijn verdween, zog woede en doodsangst in zijn trekken Op het zien hiervan ontwookte de natuur van den speurhond in hem en verkneu terde hij zich als hij docht oon het kotoenen draadje in zijn cigarettenkoker, de waarde daarvan, te oordeelen naor de woede over de verijdelde poging, die op het gelaat von hem, die daar door de gang aankwam, te lezen was, was aanmerkelijk verhoogd. Toen gleed hij achter het gordijn weg. Do voetstappen kwamen heel vlug nader, gedempt, maar toch hoorbaar, en hielden op tegenover Geoffrey's schuilplaats. Toen stond één oogenblik zijn hort stil, wont zij gingen niet nnar de hall, maar trippelden vlug nnar boven Hij had gedacht, dnt Harrv ten mm«Ue dien nacht veilig wos, moor wat kon vei'ig 7.ijn voor dat masker van woeede en haat, dat hii zoo even gezien bad Het volgend oogenblik zou hij hem gevolgd ziin, het kostte wat bet wilde, toen er weer een licht verscheen om den hoek van ziin gordün en hij d° voetstappen langs de plaats hoorde gaan wanr hii st<"»nd en (Jo bnll inr-nn. In een oogwenk sIoop Ge^Trov uit Z'»n schi,i|T*ie«t« 'iep zachtjes de gang door en liep een paar treden naar hoven. Vn-d^nr uit kon h:; d« be wegingen van mr Frnnci« in d« hall volden van daar had had hi? ook een moeien voor sprong op hem om nanr hoven te komen. Het "•mdraaien van een slot. het kransend geluid van een «*r--dol orien of prpcrhovpn werd. volgde hierop, en nadat hij dat gehoord had, wachtte hij niet lapger, maar liep vlug naar zijn kamer en sloot ^nnstig maar ge ruischloos de deur. Spoedig daarop hoorde hij lichte voetstappen buiten op de gangzij gingen longs zijn deur, langs Harry's deur en werden zwakker. Het omdraaien von een sleu tel in de verte was nog i"ist hoorbaar, toen wos alles duisternis en stilte. Het eerste ge deelte van het nochteliik werk was affeloooen. Geoffrey stok ziin kaars weer aan en met een zekere grijns lachte hii zichzelf toe. Het volgende plan, door hem beronmd gedurende het laatste half uur van wachten en luisteren, was zoo eenvoudig van uitvoering, dnt hij er zelf plezier in had. Het was een tweede reis naar de hall, na eerst nog voorzichtig gewacht te hebben en het eenige apparaat, dnt hij daarvoor noodig had, was een reeoie nestze» elpnpier No nog een kwartier gewacht to hebben, ging hij weer naar beneden en onder zocht de voordeur Het slot on dn grendel wa ren open het doel van mr. Francis he*oelc was dus geweest om ze open te ma$en; zoodot rij in den morgen niet gesloten zouden gevon den worden. Dit kwam geheel overeen met zijn eigen theorie en na even nagedacht te hebben, sloot hij dc deur weer gedeeltelijk voor do veiligheid van het huis, gedeeltelik om mr, Francis iets te denken te geven, mocht hij het huis langs dien weg veria. vn. Daarna ^ing hij een stoel vaan, en rf—-e zich zol ««er als hij kon uit cn lakte het reepje popier over de deur en den stijl van de deur. zoodat niemand haar kon openen zonder het popier te scheu- (Woidl vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1