L. J. LUIJCX Zn. „DE WITTE" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. BOUWBUREAU GEBRS- LAMMERS Garneering- en Mode-Artikelen Verhuring van Ljps safe-loketten STADSNIEUWS. AB9NIJEMENISPRUS 3 ,-"°deD vo°'.A"~ EERSTE E1LAD. VERMEERSTRAAf 61 63 TELEPHOON No. 1067. Zonder Raam- ol Buitenantenne N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 UIT DEN OMTREK, 25e Jaarg.-sng Nq- 244 loort 2.10, per maand 0.73, idem franco per post f 1—, per weck (met crafij ▼erzekenng tegen ongelukken) 0.17a, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMEHSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR'UITGEVER: J. VALKHOFF. „nhemSCHEtoSrTWAL 2 A. .osTREKENlfcfl N*. 47910. r EL INT 613 Woensdag 13 April 1927 PRIJS DER ADVERIENIIEN met Inbegrip van ce» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensfa dingen en Llcldadigheids adve.tentiën voor de :IK der prijs Voot handel cu bedrijf bestaan teer soordcclig: bepalingen voor het advcrlectcn tent circulaire, bevattende de voorwaarden wordf op aanvraag toegexonden. DUITSCHLAND. MARX EN HINDENBURG MET VACANTIE. Rijkskanselier Marx is met zijn gezin in een Badensrhe badplaats gearriveerd, waar hij de Paaschvacantie zal doorbrengen. President Hindenburg is to Hannover aange komen, waar hij de Paoschdagerv door zal brengen. Daarna gaat 'hij een tijdje naar bui ten BELGIE. EEN DUITSCH-BELGJSCHE VERZOENINGSCOMMISSIE. Duitschland cn België hebben als gevolg ■wan de besprekingen van Locarno eer. verzoe ningscommissie ingesteld, waaraan punten van geschil tusschen beide landen voorgelegd kun nen worden, eerdat de landen overgaan tot arbitrage of een procedure voor het Hof. EEN MIJNONGELUK. Brussel,12 April. (V. D.) In een kolen mijn te Villers-le-Bouillet hebben drie mijnwer kers het leven verloren, doordat dc kooi, waar mede de mijnwerkers in de mijn afdaalden, naar beneden stortte. ENGELAND. DE WIJZIGING DER TITELS VAN KONING EN PARLEMENT. Het door Lagerhuis en Hoogcrhuis aangeno men wetsontwerp, waarbij de titels van den koning en het parlement worden veranderd ln overeenstemming met de besluiten der rijks- conferentie, heeft gisteren de koninklijke goed keuring verkregen. DE WERKLOOSHEID. Hipt aantal werkloozen bedroeg 4 April 1.0713.800, of 7829 minder don de vooraf gaande week, of 24.012 meer dan in de over eenkomstige week van het vorig jaar. TSJECHO-SLOWAKIJE. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK Vijf dooden cn meer dan 100 gewonden. Te Urunn heeft een spoorwegongeluk plaats gehad. Volgens de eerste berichten kwamen 3 personen om het leven. Voorts waren er vijf zwaar en 42 licht gewonden. Een nader bericht rept van 5 dooden en 110 gewonden BULGARIJE. EEN GRENSINCIDENT. Een Bulgaarsch soldaat gedood. Een Zuid-Slavisch soldaat, die in de buurt van Trau de Zuid-Slavisch-Bulgaarsche demar catielijn had overschreden, doodde, toen hij naar zijn post op Zuid-Slavisch gebied terug keerde, den Bulgaarschen soldaat, die hem ver gezelde en nam daarop de vlucht. Er is volgens een bericht uit Sofia, reden aan te nemen, dot de moordenaar in staat van dronkenschap heeft gehandeld. Het incident zal waarschijn lijk geen verdere gevolgen hebben. CHINA- DE VERWARRING IN CHINA. Anti-communistische maat regelen in de Franschc con cessie te Sjanghai. Gedeeltelijke stakingen zijn uitgebroken in de Chineesche stad en in de concessies te Sjanghai. De stokers protesteerden in optocht bij generaal Pei tegen den anti-communisri- schen overvïd; 40,000 betoogers kwamen in botsing met een versperring van geregelde troepen, die hen uit elkaar dreven. De stakers wierpen de Fransche wachten met steenen; dezen antwoordden met de brand slang. De Fransche concessie nam verscheidene anti-communistische maatregelen zij schaften o.a. het draadlooze station af, dat de verbin ding met Hankau onderhoudt en arresteerde de gewapende' opruiers, die in de stakende fabrieken genesteld waren. Botsingen tusschen extremisten en gematigden te Nantsjang. Volgens berichten uit Chineesche bron zijn de bureaux van den gematigden vleugel der Koeomintang te Nantsjang door extremisten aangevallen. De houding van Japan. Opnieuw hebben vier Japansche destroyers order gekregen zich gereed te houden om naar Sjanghai te gaan. De Japansche bladen zijn van meening, dat de betrekkingen met de Russen te Peking een zeer ernstigen toestand hebben in het leven ge roepen, waarbij Japan misschien zal worden betrokken, ofschoon de bladen de opvatting schijnen te huldigen, dat Moskou niet zijn toe vlucht tot de wapens zal nemen. De internationale vlootmocht in de Chineesche wateren. De grootste internationale oorlogsvloot, die ooit in de Chineesche wateren bijeen is gezien, is daar thans verzameld. Zij bestaat uit 171 oorlogsbodems, onder bevel van 8 admiraals, 3 Engclsche, 3 Amerikaansche, I Fransche en 1 Japansche. Van de schepen zijn er 76 En- gelschc, 48 Japanneesche, 30 Amerikaansche, 10 Franschcn, 4 Italiaansche, 1 Spaansch, 1 Portugcesch en I Nederlandsch- De Chineesche gezant te Moskou. De regeermg te Peking zou aarzelen, aldus een bericht uit Sjanghai, den Chinccschen ge zant te Moskou terug te roepen uit vrees, dot deze wordt vervangen door een vertegenwoor diger der Zuidelijken. Geen evacuatie door de Duitschers De in de laatste dagen in de buitenlandsche pers verschenen berichten, volgens welke do Duitschers ln China verschillende plaatsen in het binnenland van plan waren te ontruimen, kloppen volgens een bericht uit Hamburg niet met de feiten. De toestand der posterijen. Uit Sjanghai wordt bericht, dat een aantal buitenlandsche commissarissen van de poste rijen een conferentie bijwonen, die ten doel heeft dén ernstigen toestand waarin de Chinee sche postdienst verkeert, te bestudeeren. De houding van Japan. Parijs, 12 April. (H. N.) De Japansche consul-generaal heeft in een onderhoud met Fransche journalisten verklaard, dot Jopor. niet langer neutraal zou kunnen blijven, als het tot oorlogsverwikkclingen tusschen Rus- lond en Noord-Chino in Mandsjoerije zou ko- tnen. In dot geval zou Japon zich genoodzaakt zijn gewapenderhand in te grijpen, om de orde weer te herstellen. Een bolsjewistisch China kon Japon niet toelaten. Kantonnccsche eischcn. Londen, 12 April. (V. D.) Dc nationa listische commissaris voor buitenlandsche aan gelegenheden heeft, naar door de Doily Tele graph uit Sjanghai wordt gemeld, geprotesteerd tegen het feit, dat Britschc vliegers over Chi- necsch gebied vliegen; hij cischte onmiddellijke stopzetting van deze onwettige handelingen en een volledige verontschuldiging, doar anders do Kantonneesche troepen tot een offensief tegen deze vliegers zullen moeten overgaan. HET WEGENFONDS. De begrooting van het fonds 1927. Ingediend zijn drie wetsontwerpena. de begrooting van het Wegenfonds voor 1927 b tot wijziging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1927 c. tot wijziging en verhoogcing van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 1927, (voorschot acn het Wegenfonds). Voor het onderhoud der Rijkswegen zijn thans op het IXde hoofdstuk der Staatsbe grooting van 1927 de vcrciscb.te bedragen uitgetrokken, doch deze behooren na de bij d,. Wet van 30 December 1926 tot stond geJ komen Wegenbelostingwet voor zoover het de wegen betreft, die op het Rijkswegenplan zullen voorkomen naar het wegenfonds voor dat dienstjaar te worden overgebracht. Voor het verbeteren der wegen werden in het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting 1927 geen fondsen opgenomen, terwijl voor die ver betering juist in de eerstkomende jaren groote sommen noodig zullen zijn, welke jaarlijks op de begrooting van het wegenfonds ter be schikking kunnen komen. Een zeer spoedig tot stond komen van dc thans voorgestelde begrooting is dan ook ge boden. De snelheid, waarmede gewerkt moest worden, kon oorzaak zijn, dat wellioht niet alle onderdeden van het wegenvraegstuk bij deze eerste begrooting van het wegenfonds voldoende tot hun recht komen. Hierbij wordt o.a. gedocht aan de veren, schip- en kanoal- 6r liggen. De ruimere fondsen, welke reeds dadelijk voor de verbetering van de Rijkswegen zullen gaan vloeien, maken het mogelijk, om in de eerstkomende jaren den bestaanden achter stand in te halen en om, naar de ondergetee- kende' vertrouwt, in een tijdsverloop van 5 jaren de bestaande wegen in zoodanigen toe stand te brengen, dat redelijkerwijze geen klachten daarover meer behoeven tc worden geuit Om voor het werk aan de Rijkswegen de fondsen van het wegenfonds te kunnen aan spreken, behoort een Rijkswegenplan te i.jn vastgesteld, waartoe bereids de noodige maat regelen zijn getroffen. Eveneens is de vaststelling van de provin ciale wegenplans in voorbereiding bij dc pio- vinciën, zoodat gehoopt wordt, dat ook voor de provinciale wegen zeer spoedig over eeno uitkecring van het wegenfonds zal kunnen worden beschikt. N. BrabantGelderland. Uitgetrokken wordtvoor de wegen in Noord-Brabant 843.000, waarvan 576.350 voor verbetering en aanleg, hoofd zakelijk bedoeld voor het aanbrengen van meer moderne tegen het verkeer bestand zijn de wegdekkenvoor de wegen in Gelderland 1,235.000, waarvan f 72O.8C0 voor ver betering en aanlegvoor de wegen in Zuid-Holland Uitgetrokken wordt f 2.499.900, waarvan 2.205.5G0 voor aanleg en verbetering. Van den Rijksweg Haagsche SchouwLeiden Utrecht voldoet vooral het gedeelte Leiden— Utrecht niet aan de eischen van het tegen woordige verkeer, inzonderheid het gedeelte Alphen (Goudesluis)-Bcdegraven. De verbree ding kan echter slechts op beperkte school worden uitgevoerd, aangezien de weg over de gehcele lengte op de kade longs den Ouden (Leidschcn) Rijn is gelegen. De bedoeling is de bestrating van ongeveer 4.20 M breedte te brengen op 5 M. met ccn (tweede) rijwiel pad aan de Rijnzijde, zoo mogelijk 2 Meter breed. Voor aanleg van den weg van 's-Gra- venhage via Delft naar Rotterdam zal in 1927 Huizen gereed en in aanbouw, Leusderweg en Kapel weg Met ons nieuwe type H M. 5 staat de Du- cretet weer ver'aan de spits. garandeeren wij U oen schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Electr. Techn. Bur. F. H. LOMANS, Utrechtschestraat 15. Amersfoort. TeL 483. LANGESTRAAT 49 In onze afdeeling ontvangen wij dagelijks de nieuwste snufjes. Dagelijks verse he kreeft - Wordt ook aan huls bezorgd - Telefoon 22 «oor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT naar raming nog enge veer 200.000 voor grondaankoop noodig wezen. Verder mag don verwacht worden, dat in den loop van dat jaar over de terreinen kan worden beschikt, zoodot tot de uitvoering van het weglichnam zal kunnen worden overgegaan. Vermoedelijk zal eerst in aanmerking komen het 4 K.M lange gedeelte tusschen de Hoornbrug en Delft (Oostsingel). Met het oog op dc wen- schelijkhcid om, zoodra het werk kan worden aangevangen, dit op krachtige wijze te doen, wordt, met inbegrip van bovenbedoelden grondaankoop, voor 1927 een bedrag van 800.000 aangevraagd. De voorbereiding van het plan voor een grooten verkeersweg Rotterdam—Gouda— Utrecht is geregeld voortgezet, doch nog niet zoover gevorderd, dat uitzicht op uitvoering in 1927 zal kunnen worden gegeven. Noord-Holland. Voorts wordt uitgetrokken: voor de wegen in Noord-Holland 2.378.000 (voor verbete ring cn aanleg 2.070.000). Dc grondwerken tot voorbereiding van de vernieuwing van de Vinkebrug in den weg Amsterdam—Amers foort (bij de Diemen) cn tot verbreeding van dc wegvokken wederzijds van die brug zijn gereed. Voor het vernieuwen van de brug, waartoe op de begrooting voor 1926 nog on geveer 120.000 beschikbaar is, en voor het maken der aansluitende weg vakken is thanè 230.000 uitgetrokken. Na voltooiing van dc Vinkebrug c.a. komt de vernieuwing van dc Hartsvelderbrug in evenvermelden weg (bij Diemerbrug) aan de beurt. Voor dit werk, waarvoor dc kosten zijn geraamd op 165.000, wordt in 1927 50.000 noodig geacht. Het ligt in de bedoe- bng het overige op de begrooting voor 1928 tc brengen. Dc gronden, welk in der minne voor de verbetering van den Rijksweg Amsterdam— Baarn konden worden verkregen, zijn nagenoeg alle aangekocht. Voor in 1927 door onteige ning te verkrijgen grond wordt gerekend op 150.000. Tot voortzetting van de wegomlegging om Naarden wordt 170.000 aangevraagd, even als voor 1926. Door de opheffing van de ver boden kringen om de vestingwerken van Noorden behoeft in dit opzicht voor de uit voering dezer werken niet meer op bijzondere eischen, fe stellen in het belang der landsver dediging, te worden gelet. Het wegvak SI oterdijk—Halfweg van den Rijksweg Amsterdam—Haarlem zal wegens onvoorziene en ongelijkmatige zetting opnieuw onder profiel moeten worderw gebracht, nu de inklinking van de aarden baah op dit wegge deelte tot rust schijnt te zijn gekomen. Daar na kan hier da bepaling worden aangebracht Voor een en onder is 50.000 noodig. Voor de verbetering van dc Licdcbrug wordt thans een tweede termijn, groot 110.000, aangevraagd. Dc werkzaamheden tot het onder profiel brengen van het wegvak Halfweg—Haarlem en het aanleggen van den rijweg cn het voetpad daarop worden geroomd op 265.000. Wordt dit bedrag in 1927 beschikbaar gesteld, dan kan dc wegverbetering AmsterdamHaarlem in het voorjaar van 1928 in zooverre zijn vol tooid, dot deze weg aan het in dot jaar tc ver wachten verkeer in verhond met dc te Am sterdam to houden Olympiade kon voldoen. Dc verbetering van het gedeelte Schoten— Velsen is in verband met het zeer drukke outo- busverkecr op dezen weg voor de verbinding tusschen Heorlcm eenerzijds en IJmuiden en Beverwijk anderzijds en met de vele bochten, die in dezen smollen weg voorkomen, dringend te achten. Voor het gchcclc werk wordt 315.000 pongevroogd. Verbetering der wegbedekking von den Rijksweg VelsenAlkmaar, welke door zeer druk vervoer van tuinbouwproducten sterk is achteruitgegaan, is noodig. Voor de herstel ling van het slechtste gedeelte tusschen Be verwijk en Castricum is 85.000 uitge trokken. Voor den weg AlkmaarNieuwediep is 350.000, voor 1927 195.000 aangevraagd. Utrecht. Hiervoor wordt noodig geoordeeld 946.000, inbegrepen f 761.500 voor verbetering en aan leg. Voor verbetering van den Rijksweg Utrecht- do Grebbe wordt in totaal 200.000 aange vraagd. Hierbij is gerekend om in 1927 ccn begin te maken met dc doortrekking von den weg door het fort op de Biltstroat, waarover dc onderhandelingen met dc belanghebbenden (gemeente Utrecht en Oosterstoomtrom) nog niet geheel beëindigd zijn, in de verwachting dat deze onderhandelingen een gunstig verloop zullen nemen. Een bedrag van 300.000 is uitgetrokken, om den weg von Vollenhovc (dc Bilt) naar Amersfoort van een modern wegdek tc voor zien, welk werk in twee jaren kan voltooid zijn. Andereprovinciën Nog is uitgetrokken: voor dc wegen in Zee land 449,500, waarin begrepen 377,500 voor verbetering cn aanleg; voor dc wegen in Friesland 452,000, waarvan *294,500 voor verbetering en aanleg; voor de wegen in Ovcr- ijsel 1,640,000, waarvan 1,392,850 voor verbetering en aanleg; voor die in Groningen 240,000 (voor verbetering en nonlcg 179,500); voor die in Drenthe 185,000 132,000 voor verbetering en aanleg); voor die in Limburg 338,000, waarvan 105,000 voor verbetering en aanleg. In totaal befbopt dc begrooting ccn bedrog van 15,016,950. Hiervan bedraagt de post voor onderhoud, verbetering en aanleg c.a. voor Rijkswegen vol gens het Rijkswcgenplon 11,205,500. Voo uitkecring aan de provinciën gezamenlijk van ten hoogste dertig procent van de ten *belc van het Wegenfonds komende geraamde op brengst van de wegenbelasting en van dc rij wielbelasting is 3,045,000 uitgetrokken. In de Memorie von Toelichting von het wets ontwerp tot wijziging van hoofdstuk LX der Staatsbegrooting voor 1927 wordt opgemerkt, dat tengevolge van dc invoering van de Wegen belastingwet een groot deel van de daarin be doelde uitgaven komt voor rekening van het in te stellen Wegenfonds en dat verschillende posten uit hoofdstuk IX der Staatsbegrooting overgebrocht zullen moeten worden naar de begrooting van het Wegenfonds. De doarna op de wegenartikelen van hoofdstuk IX overblij vende posten zijn tot één artikel verccnigd. Het totaal op dit artikel benoodigde bedrag is 200,350. Hiervoor wordt een nieuw artikel ingclascht, luidende: „Onderhoud, herstel cn erbetcring van Rijkswegen en daarmede in ver band staande uitgaven, woarvoor op dc be grooting van het Wegenfonds geen gelden zijn uitgetrokken." Dan wordt een nieuw artikel ingclascht, waarbij 2,871,950 wordt nangevraogd wegens uitkeering aan het Wegenfonds, als bedoeld in art. 31 van de Wegenbelostingwet. Dit bedrog is samengesteld uit een post van 2,390,000 welke, te zamen met hetgeen voor de Rijks wegen op de begrooting voor 1927 behoort le blijven behouden, n.l. 200,350, het aanvan kelijk voor onderhoud van dc Rijkswegen op de begrooting voor 1927 uitgetrokken bedrag van ft 2,590,350 uitmaakt en voorts uit dc som van de overige bedragen, welke volgens het bovenstaande, naar de begrooting van het Wegenfonds behooren te worden overgebracht Ten slotte wordt bij het wetsontwerp tot vast stelling van de begrooting van het Wegenfonds voor 1927, wegens voorschot, door het Rijk aan genoemd fonds te verstrekken, een bedrag geraamd ad 1,995,000. Daartoe zal een post op hoofdstuk VTIB der Staatsbegrooting voor 1927 behooren te worden gebracht. De uit dezen post te kwijten betalingen betreffen den buitengewonen dienst. Op vragen van het lid van de Tweede Ka mer, den heer Kortenhorst betreffende vast stelling van het rijkswegenplan en het inwin nen von odvies'von de organisoties der weg gebruiker vóór do vaststelling van dot plan heeft dc minister van waterstaat geantwoord: Vertrouwd wordt, dnt dc vaststelling van hot rijkswcgenplon zal kunnen gcschicdqn on geveer gelijktijdig met dc inwerkingtreding van de wet op dc begrooting von het Rijkfc- wegenfonds voor 1927. Aangezien de voststcllin^ van het rijkswc genplon spoedig behoorde te geschieden, oy- dot ten behoeve van de verbetering cn van het onderhoud der op dat pion voorkomende verbetering en von het onderhoud der op dat plan voorkomende wegen een zooveel mogelijk nuttig gebruik zol kunnen word Al gemoekt van dc gelden yon het wegenfonds, zoodra dc begrooting voor dot fonds voor <Ut dienstjaar zal zijn nongenomen, wos het niet Wel moge lijk, vóór dc vaststelling von het wegcnplon alsnog het advies von dc organisaties der weggebruikers, evenmin als von ander» par ticuliere belanghebbenden, in tc winnen. Bezwaar zal dit, naar gemeend wordt, niet geven, omdat vermoedelijk binnen niet lan gen tijd tot herziening van het rijkswcgenplon zul moeten worden overgegonn en belang hebbenden don allo gelegenheid zullen hebben hun oordeel konboor te maken. WEGENVERBETERING Uit het rijkspion voor verbetering von wegen voor dit jaar blijkt o.m., dot o.a. ter hond zal worden genomen dc verbetering von den bocht bij Terschuur in den weg Hoevelaken—Apel doorn. De gronden welke in der minne voor do verbetering- von den rijksweg Amsterdam- Boom konden worden verkregen, zijn nage noeg alle aangekocht. Een bedrog van f 300.00 is uitgetrokken om den weg von Vollcnhoven (Dc Bilt) noor Amers foort van een modern wegdek tc voorzien, welk werk in twee jaren kon voltooid zijn BERICHT. A.s. Vrijdag (Goede Vrijdag), zal het Amcrs- foorlsch Dagblad niet verschijnen. Onze kontoren zullen dien dog gesloten zijn. KENNISGEVINGEN. Dc Burgemeester cn Wethouders van Amersfoort doen tc weten, dat door den Rood dier gemeente in zijne vergadering, vop 6 Oot. 1925 is vastgesteld de vólgende verordening: „Verordening krachtens artikel 4 sub 3 der Hinderwet betreffende het oprichten, hebben of gebruiken von slachterijen en nndcrc inrich tingen". Artikel 1. Voor het oprichten, hebben of gebruiken van slachterijen of vilderijen von vee, penscrijcry en inrichtingen, bestemd tot bewaring of verwer king van bloed of dierlijken afval, wordt aan gewezen het terrein, waarop is gevestigd bet openbaar slachthuis. Artikel 2. Het is verboden elders dan op het terrein van het openbnar slachthuis een der in artikel 1 bedoelde inrichtingen op tc richten, te heb ben of te gebruiken. Burgemeester cn Wethouders zijn bevoegd van deze bepaling vrijstelling te vcrlecncn. Van hun beslissing kan beroep bij den Gemeente raad worden ingesteld binnen 14 dagen, nadat de beschikking aan den aanvrager is medege deeld Artikel 3. Dezo verordening treedt m werking op den dog der opening van het openbaar slachthuis en is geldig voor den tijd van 20 jaar. Zijnde deze verordening aan de Gedepu teerde Staten van Utrecht volgens hun bericht van den 5den April 1927, le afdeeling no. 995/634 in ofschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 12den April 1927. B. en W. van Amersfoort, De Secretaris, Dc Burgemeester. K. KAAN JZN. v. RANDWIJCK. VERKIEZING GEMEENTERAAD. De Voorzitter van het Hoofdstembureau in den Kieskring I te Amersfoort maokt bekend dat dc bij hem ingeleverde lijsten der candi dates gesteld voor dc op 25 Mei 1927 te houden stemming, ter verkiezing ven leden van den Gemeenteraad heden ter Gemeente secretarie voor ccn ieder ter inzage zijn nr- dergclegd. Amersfoort, 12 April 1927. Dc Voorzitter van het Hoofdstcmbureau voornoemd, v RANDWIJCK. Dc Voorzitter van het Hoofdstemburcau fc* den Kieskring II te Amersfoort maakt bekend dot de bij hem ingeleverde lijsten der candi dates gesteld voor de op 25 Mei 1927 tc houden stemming, ter verkiezing van leden van den Gemeenteraad heden ter Gemeente secretarie voor een ieder ter inzage zijn oe- dergelegd. Amersfoort, 12 April 1927. De Voorzitter van het Hoofdstcmbureau voornoemd, CORN. RUITENBERG. Mt Dc Voorzitter van het Hoofdstembureau ln den Kieskring III te Amersfoort maakt bekend dat de bij hem ingeleverde lijsten der candi dates gesteld voor de op 25 Mei 1927 t* houden stemming, ter verkiezing van leden van den Gemeenteraad heden ter Gemeente secretarie voor een ieder ter inzage zijn ne- dergelegd. Amersfoort, 12 April 1927. Dc Voorzitter van het Hoofdstcmbureau voornoemd, [l W. JORISSEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1