[KOFFIEHUIS:» L. J. LUIJCX Zn. GESLOTEN. VtiÊUf ABONNEMENTSPRIJS 5 ""ndCD voot Arar DE EEMLANDER EERSTE BLAD. BUITENLAND. A. v. d. WEG. Langestraat 23. WILLEM GROENHUIZEN Lw,wtfaat?.;J;'jS:-Am8f8,00,t Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. KINDER-KOUSEN Meisjes Sportkousen BINNENLAND. s5e Jaargang No. 245 foort 2.10, per maand f 0.73. Idem franco per post f 3.~~, per week (met gratis verrekering tegen ongelukken) 0.17&. alzondcilijke nummers C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ASNHEMSCHE PO JRTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47B10. TEL. INT. «19. Donderdag 14 Aprli i917 PRIJS DER ADVERTENTIE» mei inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'e- dingen en Licidadlgheids-advc.tenticD voor de helk der prijs Voor handel en bedrijl bestaan t*«r voordeelige bepalingen voor het adverteeren licne circulaire, bevattend# da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTO*APE- NINGSCONFERENTIE. De controle op de bewapening. Gcnève, 13 April. (V. D.) Ir antwoord op de bed< nkingen, geopperd door den verte gen wooidigor van de Vcreenigde Staten Sn de voorbereidende ontwapeningscommissie teg-ïn de controle-maatregelen, zooals die zijn voor gesteld in de Pransche ontwerpconvcntie, werd het woord gevoerd door den vertegenwoordi ger van Frankrijk, Paul Boncour. Deze zeide, dat een ontwapeningsconventie zonder een controle-systeem ondenkbaar is. Hi] deelde mede, dat de Franschc delegatie bezig is te zoeken naar een formule, waarbij het mo gelijk is de controle der bewapeningen der di verse landen op te dragen aan een organisme, dat een uitsluitend internationaal karakter draagt en niet zoozeer een bijzonder orgaan is van den volkenbond. De kwestie van een controle der bewapenin gen is van een zoo groot belang, dat de leden van den volkenbond tot algehcelc overeenstem ming nopens het systeem dienen te komen. De algemeene politieke toestond en de langzame ontwikkeling van de internationale verdragen in den geest van Locarno maken dergelijke politieke garanties voor de veiligheid van de staten noodzakelijk. Tenslotte deed Paul Boncour nog het voor stel de kwestie van de vorming van een per manente ontwapeningscommissie ter controle van de bewapeningen op een speciale volken bondsconferentie ter sprake te brengen. Het standpunt van Bernstorfl. G e n v e, 13 April. (H. N.) In de voor bereidende ontwapennigscommissie, welke vanmorgen gereed is gekomen met de bespre kingen over de luchtstrijdkrachten, heeft graaf Bernstorff bij het Roemeensche voorstel een beslist voorbehoud gemaakt en verklaard, dat hij zijn latere houding hiervan afhankelijk moet maken, of er opgaaf zal worden gedaan van de opgeleide reserves en van het mate riaal, dat in de depóts is opgeslagen, wat zeet belangrijke militaire factoren zijn. Aan het Amerikaansche amendement, vol gens hetwelk jaarlijks een opgaaf zal verschij nen van de toestellen voor de burgerlijke luchtvaart, waarvoor een bewijs is afgegeven, zou hij wellicht na ontvangst van nieuwe in structies zijn goedkeuring kunnen geven. Baldwin beantwoordt in 't Lagerhuis. Clynes Londen, 13 April. (H. N.) Clynes van de arbeiderspartij heeft den eersten minister in lichtingen gevraagd omtrent de beraadslagin gen van de voorbereidende ontwapeningscom missie te Gcnève. De eerste minister zeide, dat volgens zijn meening het weinig nut kan heb ben om in dit stadium een mededecling te doen, te meer daar uitvoerige verslagen over de beraadslagingen in de pers verschenen zijn Hij gaf Clynes de verzekering, dat de verte genwoordigers van Engeland voortdurend in verbinding hebben gestaan met dc regeering te Londen en dat de voorstellen, welke de verte genwoordiger van Engeland aan de regeering heeft gedaan, door deze zeer ernstig behandeld zijn. Het kan gezegd worden, dat de concessies op de belangrijkste punten in hoofdzaak van Engelsche zijde zijn gedaan. Gibson over het vraagstuk der controle. Ter ontwapeningsconferentie herinnerde de gedelegeerde er gisteren aan, dat deze geen lid zijn van den Volkenbond en de jurisdictie van Genève niet zouden kunnen erkennen voor de toepassing van de ontworpen conventie Hij voegde hieraan toe, dat de Vereenigde Sta ten elk voorstel tot controle nutteloos en on toepasselijk beschouwden, omdat zij tot wan trouwen leiden moet. Hij erkende, dat de po sitie der Volkenbondsleden, die een bepaald pact met bepaalde bepalingen hebben onder teekend, anders is. Wanneer deze s'aten over eenstemming mochten bereiken ten aanzien van een methode, zullen de Ver. Staten niets doen om het treffen van maatregelen te ver hinderen. Mochten de staten echtar niet tof een accoord komen, dan is de Amerikaansche regeering bereid mede te werken to* het zoe ken eener oplossing. Nadere bizonderheden over de discussiën. In de middagzitting van gisteren verklaarde lord Cecil Boncours voorstellen betreffende de organisatie van een controlestelsel, dat reke ning houdt met den bizonderen toestand, waarin de Ver. Staten verkeeren, bizondcr be langwekkend te achten. Een oplossing van dezen aard was er op berekend de moeilijk heden te boven te komen. Wanneer Boncour zijn voorstel op sch ift stelde, zou hij t aan dc Engelsche regeering voorleggen en instructi°s verzoeken. De Mairinis verklaarde, dat Italië zich met geen enkelen vorm van toezicht kon vereeni gen. Het stond bij hem vast, dat, indien het controle-denkbeeld ingang vond, dit de tenuit voerlegging van de conventie moeilijk zou maken. Hennings (Zweden) verklaarde, dat het voor- stel-Boncour de beste kans bood, om de moei lijkheden te boven te komen en daarom ernstig overwogen moest worden. Generaal Dumitrescu (Roemenië) zeide voor stander te zijn van het begin eener internatio nale controle, maar de contrólebepalingen moesten zich aanpassen bij de arbitrage en de veiligheid. Hij erkende de bizondere positie der Ver. Staten. Hij behield zich voor bij do tweede lezing definitief zijn standpunt te bepa len. Dc Poolsche afgevaardigde behield zich dit recht eveneens voor. Sato verklaarde, dat Japan, hoewel het tot dusver tegen alle controle was, zou toestem men in de instelling van een commissie voor de uitwisseling van inlichtingen onder de auspiciën van den Volkenbond, maar een af wachtende houding zou aannemen, totdat de Europeesche mogendheden onderling tot over eenstemming waren gekomen. Frankrijk tracht het odium der mislukking op Engeland en Italië te schuiven. Nederland vcr- cenigt zich met de Franschc contrölcvoorstellen. Boncour zet den journalisten zijn stand punt uiteen. Uit Gcnève wordt d.d. 13 April aan de N. R. C gemeld: Terwijl heden de besprekingen in de voor bereidingscommissie voor de ontwapenings conferentie reeds met betrekking tot dc kwestie van het toezicht op de naleving der con ven' ic interessant waren, al leverden zij geen nieuwe gezichtspunten op, was het politieke spel lus- schen Frankrijk en Engeland inzake de verant woordelijkheid voor het ontijdig eindigen der Geneefsche ontwapeningsbesprekingen nog in teressanter. Boncour toonde duidelijk, dat Frankrijk's taktick thans is de besprekingen nis een groote politieke mislukking te beschouwen, waarbij natuurlijk de Engelsche onverzettelijk heid inzake dc methode van vlootbeperking met vreugde wordt aangegrepen om Engeland vrij wel uitsluitend verantwoordelijk voor het mis lukken der onderhandelingen te stellen. De bestaande oneenigheid inzake dc con- trólckwestic gebruikt Frankrijk als een reden om de Engelsche schuld te vergrooten en ook Italië, dat in deze aangelegenheid veel onver- zettelijker dan Engeland is, mede een ernstige verantwoordelijkheid op den hals te schuiven. Boncour streefde vandaog dus volstrekt niet naar een bijlegging van dc op dit punt niet onoverbrugbare geschillen met Engeland, doch wil ze loten voortbestaan ter wille van den indruk op de openbare meening. Daarentegen wenscht Engeland het gebrek aan overeenstem ming inzake de vlootbeperking meer en meer als een volstrekt niet overwegend iets voor tc stellen en streeft hel naar toenadering in de contrólekwcstic, teneinde zelf van het odium der mislukking der besprekingen meer of min der bevrijd te worden. Natuurlijk is lord Cecil's persoonlijke liefde vpor het volkenbondswcrlc ook voor een belangrijk deel de grond voor Engeland's volhardende houding tot rustige voortzetting van den arbeid. Het verschil van toktiek kwam tot uitdiuk- king bij de bespreking der kwestie of de com missie nog een gedetailleerde bespreking over de Fransch-Engelsche contröleartikelen zou houden. Boncour verklaarde het nut ervan niet in te zien, terwijl daarentegen Cecil en De Brouckère op overtuigende wijze bepleitten, dat duidelijk zou worden gemaakt in hoeverre in deze kwestie overeenstemming en in hoeverre onoverkomelijk meeningsverschil bestaat. Hier over zal morgen bcsiist worden. Indien de ock door voorzitter Loudon gesteunde richting Cecil-De Brouckère het wint, zal de voorbc- Wegens sterfgeval is de zaak Vrijdag 15 April I Verhoogt Uw werkkracht en enargla 25 besparing, spaart Uw beurst A'dam Tel. 44346-A'ioort Tel. 1200 Macco en <11 d'ecosse alle maten en kleuren in grooie verscheidenheid. LANGESTRAAT 49 gemaakt aan de zittingsperiode van het tegen woordig parlement. Baldwin hoopte, dat hij de tegenwoordige zit ting tegen het einde van Juli zal kunnen sluiten en dut de nieuwe zitting voldoenden tijd voor Kerstmis zal kunnen beginnen om het porlo- ment in stoot te stellen een of twee der voor naamste wetsontwerpen in tweede lezing vooi Kerstmis te kunnen ufdocn. Hij gaf daarbij to kennen, dat de kieswet één dezer wetten zal zijn. MIJNONGELUK. Drie dooden. Door brand in een mijn bij Barnsley zijn drie mijnwerkers gedood en werden er negen bedwelmd. ITALIF,. HET GESCHIL MET ZUÏD-SLAVIË. Een merkwaardige mededecling van Italinansche zijde. Het persbureau van het hoofd der regeering publiceert do volgende mededecling„Naar aanleiding van het communiqué van het Zuid- Slavische agentschap Avala, le Belgrado ge publiceerd, waarin gewaagd wordt van recht- strceksche uluulftCI- |H|PP[ onderhandelingen, die deze week roidin^commLirwcilicM™na do'panschv^cDmio 20"den, Winnen tusschen Rome en Beljrodo, nog wel een gonsche week bijeenblijven. Bij de besprekingen over de kwestie van het toezicht op de naleving der ontwapeningscon ventie verklaarde o\'. Rutgers, dat dc Neder- landsche delegatie zich in beginsel met dc strenge, Fransche toezichtvoorstellen kan vcr- eenigen, zich natuurlijk het recht voorbehou dend bij de besprekingen der detailpunten hier en daar opmerkingen te maken. Inzake het door Gibson en Boncour beiden geopperde denk beeld, dat in de conventie een bepaling zou worden opgenomen, dat de artikelen over het toezicht slechts voor de Volkenbondsstoten gel den, zoodot Amerika buiten dit deel der con ventie zou staan, verklaarde mr. Rutgers, dat dit denkbeeld zeker de ernstigste overweging waard is, doch dat hij op het oogenblik zirh niet definitief erover kan uitspreken. Paul Boncour heeft vanavond de internatio nale pers ontvangen. Zijn woorden bevestigden den indruk, dot Frankrijk het bestaande mee ningsverschil zoo scherp mogelijk wil voorstel len. Hij verklaarde, dat zijns inziens de voor bereidingscommissie voor de ontwapeningscon ferentie slechts dan weder zou moeten bijeen komen tot het houden van de tweede lezing der conventie, als de verschillende regeeringen :ot overeenstemming zijn gekomen, zoowel over de methode van vlootbeperking, als over dc contrólekwestie. Boncour meent, dat de Vol kenbondscommissie thans uit te schakelen is en dat het verdere voorbereidende werk binten Gcnève, tusschen de verschillende kabinetten, zal moeten geschieden, totdat er over do hoofdpunten overeenstemming bestaat. ENGELAND. HET KIESRECHT VOOR DE VROUW. Verklaringen van Baldwin. Londen, 13 April. (H. N.) De eerste minister heeft vandaag in het lagerhuis mee gedeeld, dat hij in de volgende zitting een wetsvoorstel zal indienen om het kiesrecht te veileenen aan vrouwen van 21-jarigen leeftijd en ouder en haar op gelijken voet als de man nelijke kiezers te behandelen. Op de vraag, of de regeering van plan ls deze wet tijdig genoeg tot stand te brengen, opdat de nieuwe kiezeressen op de kiezerslijs ten voor den zomer van 1928 ingeschreven kunnen worden, antwoordde Baldwin, dat deze vraag moeilijk te beantwoorden is. Indien de duur van het parlement normaal zal zijn, n.l. tot de helft van 1929, zal er geen moeilijkheid bestaan om de nieuwe kiezeressen in staat te stellen haar stem uit te brengen. Het eenige ge val, waarin de kiezeressen niet in staat zullen zijn haar stem uit te brengen, zal zijn als door een onverwachte gebeurtenis een einde wordt acht de Italinansche regeering 't gewenscht mede te deelen, dat cr nog geen contact plaats gehad heeft tusschen den Zuid-Slovischen ge zant te Rome en den minister van buitenland- schc zaken Mussolini, dat cr nog geen datum voor een eventueel onderhoud is bepaald en dat er in geen geval sprake is van het aan- knoopen van onderhandelingen over een ver drag in den geest van dat van Tirana, hetwelk Zuid-Slavie niet aangaat, maar dat het enkel gaat om gewone, eenvoudige besprekingen, teneinde de betrekkingen tusschen beide lun- den op tc helderen. BRITSCH-INDIE. IN HET GEDRANG GEDOOD. Uit Hardwar (Vereenigdo Provincies) wordt gemeld, dat tijdens het groote reinigingsfeest der Hindoes de menigte met zooveel haast op drong om bij de heilige wateren van den Gan ges te komen, dat 21 vrouwen en 15 mannen in de menigte werden gedood. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De Britsche strijdkrachten in China. Londen, 1 3 A p r i 1. (H. N.) De Engelsche kruiser Carlisle is naar Weihoiwei vertrokken naar aanleiding van een rapport van den con sul aldaar, dat onlusten van de zijde van het gepeupel worden verwacht. In antwoord op een vraag in het lageihuis deelde Chamberlain mede, dat de Engelsche strijdkrachten, die thans in China zijn, bestaan uit 16 bataljons infanterie met de noodigt hulptroepen. Bovendien zijn nog 4 bataljons onderweg. Het marinepersoneel met inbegrip 1 van een bataljon der koninklijke marine, be draagt ongeveer 14.000 man. Onder dit cijfer zijn de manschappen van de luchtstrijdkrachten I begrepen. Een schietpartij in Tsjapei. Verdere aanvallen op de com munisten. Algemeene sta king tc Sjanghai. Uit Sjanghai wordt d.d. 13 April bericht Een afdeeling posters van den tlgemeenen vakvereenigingsbond is vanochtend door de voorstad Tsjapei getrokken. Toen zij voorbij hot hoofdkwartier, van de troepen van Tsjang- Kai-Sjek kwamen, trachtten de posters dit aan te vallen uit verbittering wegens de huiszoe kingen, die gisteren bij de commu.-.isten heb ben plaats gehad. De troepen schoten echter en dreven de posters terug, van wie een 20- tal werden gedood. Generaal Pei-Tsjocng-Tsi, dc bevelhebber van de oostelijke divisie van het nationalisti sche leger, heeft een officicclo proclamatie uitgevaardigd, waarbij de olgcmecne vakver eenigingsbond wordt ontbonden. De troepen van generaal Tsjung-Kai-Sjek hebben heden de aanvallen op dc roodc vak- vereonigingen voortgezet. Er is geducht ge vochten in de Chineescho buitenwijken van Sjanghai, waarbij, naar verluidt, 100 rooden zijn gedood cn 250 gewond. De algemeene stoking, bij wijze van protest uitgeschreven door den algemeenen vakver eenigingsbond, heeft tot resultaat gchod, dot er tusschen de 75,000 cn 100,000 arbeiders staken, moor men acht dc staking algemeen een mislukking Dc invol in dc Russische ge bouwen tc Peking. Dc be- studccring der gevonden do cumenten. Londen, 13 April. (H. N.) In een be richt uit Peking wordt gezegd, dot dc Chinee- sche politieautoriteiten verklaard hebben, dat het bcstudecrcn der documenten, die bij dc jpngste huiszoekingen in, beslag zijn genomen een oontal dagen zo) duren. Dit is gedeelte lijk een gevolg van het groote oontnl in be slag genomen papieren, doch in hoofdzaak een gevolg van een poging der sovjetombtcnaren, om de documenten te verbranden, tot welk doel zij de pepieren in petroleum hadden ge drenkt, met het gevolg, dat zij nauwelijks meer lecsboar zijn. Rusland beweert, dot het geen troepen naar het Oosten zendt. Het corrcspondcntieburcau der sovjetunie is gemachtigd tc verklaren, dat alle geruchten in dc buitenlondsche bladen omtrent het zenden van troepen naar het Oosten onwaar zijn. De Chinoeschc zaakgelastigde verloot Moskou. Naar verluidt, zal de Chineesche zaakge lastigde heden Moskou verloten en zich bege ven naar Estland. VEREENIGDE STATEN. EEN TORNADO IN TEXAS. Vele slachtoffers. Ncw-York, 13 April. (V. D.) In Texas heeft een hevige tornado gewoed. Dc stoim kwam uit het Zuiden en richtte op zijn weg overal groote schode aan. Het dorp Rocksprings is totaal verwoest. Tot nu toe worden onge veer twee honderd dooden cn een groot aantal gewonden gemeld. Dc moterieele schade is zeet groot. Hulpexpedities van het Roodc Kruis zijn naar het verwoeste gebied gezonden. Het ber gen der dooden en gewonden goat met groote moeilijkheden gepaard, daar zij onder dc ruï nen liggen. (Verschillende andere berichten spreken van 126 slachtoffers). BRAND IN EEN WOLKENKRABBER. N o w-y o r k, 13 April. (V. D.) Gister avond is brand uitgebroken in den wolken krabber Netherlands, waarin een hotel geves tigd is. De brand schijnt te zijn uitgebroken op dc 25ste verdieping. Het vuur wordt van de omliggende gebouwen uit bestreden, doch tot hedenmorgen kon de brandweer den brand niet blusschcn. De omliggende straten moes ten worden ontruimd, evenals de aangrenzen de huizen en hotels. Een nader telegram uit New-York van heden morgen meldt, dat de brandweer in den vroe gen ochtend er in slaagde van een tegenover het hotel in aanbouw zijnden wolkenkrabber de 28e verdieping van het brandende hotel te bereiken. Groote mossa's water werden van hier af op het vuur geworpen. Het gevaar voor uitbreiding kon als geweken worden be schouwd. De oorzaak van den brand is onbekend. De moterieele schade is zeer belangrijk, doch kon nog niet worden vastgesteld. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Een succes der conservatieven. De Nicoroguoansche legatie tc Washington maakt bekend, dot de conservatieve troepen von Diaz heel den munitievoorroed van het liberale leger heeft buit gemaakt cn dat ge- ncraol Moupada naar de bergen is gevlucht. eenige jaren had hij een fobclochtigen rijkdom verworven, die echter weder even snel ver dween, ols hij bijeen was gegaard. Hij was zelfs niet meer bij do nog steeds bestaande Kukirolfabricken geïnteresseerd. Echter laat hij een herinnering na. die waar schijnlijk van blijvender oord zal zijn don het succes der door hem vervaordigdo middelen. Hij was namelijk dcgcen, die con eersten stoot gaf tot dc instelling aan de universiteit te Hei delberg van een leerstoel voor het maken van reclame. MOTORLOGGER VERGAAN. Hamburg, II April (VD). De motorlogger Bertho Brcede uit Kopenhagen, op weg naai Stettin met ccn loding ijzer aan boord, is ten gevolge van den storm ter hoogte van Ar- kono gezonken. Twee leden der bemanning ver dronken dc kapitein werd zwoor gewond, doch door een possecrcnd schip opgepikt. SCHEEPSRAMP AAN DE KUST VAN NIÉUW-SCHOTLAND. Uit Halifax, (Nieuw Schotland) wordt ge meld Van het visschcrsvoortuig Commonwealth, dot op 8 April j.l. door brond werd vernield, zijn negen legden der bemanning gered. Er ont breken nog twaalf. Men vreest, dot zij veron gelukt zijn. SNEEUWVAL IN TIROL. Salzburg, II April. (V D.) Uit Lungau wordt melding gemaakt van grooten sneeuw val in het dal ligt dc vcrsche sneeuw 30 c.M. hoog. Het telegraaf- en telefoonverkeer onder vindt groote stagnatie, terwijl ook het trein verkeer gedeeltelijk is verbroken. Ook uit het dol van dc Bovcn-Salzbach komen berichten, omtrent sneeuwval. VERSPREIDE BERICHTEN. J)R. PIJNLOOS" OVERLEDEN. In gebrekkige omstandigheden. Uit Berlijn wordt d.d. 9 April aan de Tel. gemeld De luidruchtige fabrikant van JKukiroT, die in Duitschland onder den naam van „Dr. Un- blutig" en in Nederland onder dien van „Dr. Pijnloos" zekere vermaardheid verwierf, is he den te Breslau, waar hij een kamer had ge huurd, doodarm overleden. Zijn burgerlijke naam was Paul Wasziewiz, al noemde hij zich meestal Kurt Chrisp. Voor WINKELSLUITING. Voorontwerpen winkelsluitingswet en werktijdenbesluit voor winkels. Dc minister van arbeid, handel en nijver heid heeft het advies van den Hoogen Raad van Arbeid gevroogd omtrent voorontwerpen van ccn winkelsluitingswet en een werktijden besluit voor winkels. Omtrent deze voorontwerpen znl ccn com missie uit den Hoogen Raad van Arbeid prae- ndvics uitbrengen. Werktijdenbesluit voor winkels. Aan dc bepalingen van het voorontwerp- werktijdenbesluit voor winkels is het volgende ontleend: Eerst wordt geregeld do Zondagsrust, do wckelijkschc rusttijd cn de vrije middag, met de noodzakelijke uitzonderingen o.m. voor Is- raëlietisch personeel Vervolgens de arbeids duur, de grenzen van den arbeidsdag cn dc nachtrust; don dc schofttijden cn het over werk. Dc invloed, die ten aanzien von dio overwerkvergunningen ooi» vokverccnigingen von arbeiders wordt toegekend, is mede ge regeld. Voorts worden bijzondere regelingen gege ven voor barbiers- en kappersonderncmingen, met bijzondere bepalingen voor tooneelkop- pers; ook de rcinigings- en bewakingsdiensten zijn opgenomen. Dc vrije Zondag wordt in art. I als regel ge steld. Op dezen regel zijn echter uitzonderin gen toegestaan, cn zulks in verbond met de bepalingen der ontworpen Winkelsluitingswet. Zoo laat het ontwerp arbeid op Zondag toe in inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak spijzen of dronken voor verbruik tér plootse worden verkocht, terwijl voorts bepaald wordt, dat in melkwinkcls tot 1214 uur des namid- dags gewerkt mag worden voor den verkoop van melk. Er wordt vrijheid gegeven, om in een jaar, woorin 5 December op Zondag valt, de winkels open te houden. Voor bloemenwin kels is bovendien voor den Nieuwjaarsdag cn voor de Kerstdagen een uitzondering noodig, omdat op die feestdagen een buitengewono vraag naar bloemen hcerscht. De spoorweg boekhandel heeft ook op Zondagmorgen in de behoefte aan ochtendbladen tc voorzien. Art. 4 regelt het toekennen van een wekelijk- schen rustdag aan personen, die tot een kerk genootschap behooren. Het heeft oorspronke lijk in dc bedoeling gelegen het aantal arbeids uren per dag en per week afhankelijk tc stel len van den aord van den arbeid, welke in een winkel wordt verricht, zoodat voor insponnen- den arbeid een kortere werkduur zou worden voorgeschreven dan voor minder inspannen- den. Deze onderscheiding is echter in de prac- tijk moeilijk doorvoerbaar. Het winkelbedrijf immers vertoont niet een aantal scherp von elkaar te onderscheiden typen, moor een groot aantal overgangsvormen cn combinaties. Deze maken het trekken van een scheidingslijn tus schen winkels, waar de arbeid meer en minder inspannend is, uiterst moeilijk, jo onuitvoer baar. Bovendien houde men in het oog, dot een zelfde type winkel in verschillende gemeenten en zelfs binnen éénzelfde gemeente zeer uit eenloopend beklant kan zijn en dot ten slotte dc inspanning van den arbeid niet alleen wordt bepaald door het aantal klanten, dat door een bediende geholpen wordt, maar ook door den nevenarbeid, welke aan dezen bediend© wordt opgedragen. Daarom is van deze wijze van onderscheiding afgezien. Op nog een ander punt is van den oorspron- kelijken opzet afgeweken. Was aanvankelijk ni verschil m arbeidsduur gemaakt naor gelang van de sekse en den leeftijd der betrokken ar beiders, thans is het standpunt ingenomen, dat een dergelijke regeling tot te veel bezwaren aanleiding zou geven. De normale arbeidsduur is daarom voor allen gesteld op ten hoogste 9 uren per dag en 50 uren per week. Voor arbeiders van 18 jaar én ouder ls als regel het einde van den arbeid op 8)4 uur ge steld; dit is een half uur later dan het slui-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1