;@ss ABOKNEMEMISPRUS 3 """den voor DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERTEHTlEU met inbegrip ven cea BUITENLAND. KOFFIEHUIS® EST BERICHT, DRINKT) Th. j, du Chattel Een ieder BINNENLAND. 25e 'aargang No. 246 s~< foort f 2.10, per mund ƒ0,75. Idem Iran co per post 3.—, per week (met crati# vtriekeriBg tegen ongelukken) f 0.17®, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIR STEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP0üRTWAU 2A. POSTREKENING N*. «7910. TEL IMT. 111. Zaterdag 16 April 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dlenstaanbl#- dingen en Ueidadlgheldwdeeitentiën root de belle der prijs. Voor handel en bedrijl bestaan mts voordccligc bepalingen voor het advcrteeren. Een# circulaire, bevattend# d# voorwaarden, wordt op aanvraag toegeronden. Het eerstvolgend nummer van het Amersfoortsch Dag* blad verschijnt Dinsdag avond. DUITSCHLAND. ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Dc geallieerden zijn ontevreden. Dc militaire deskundigen van de geallieer den, belast met het toezicht op dc uitvoering der loutste clausules van dc regeling der ont wapening van Duilschland, hebben moeilijk heden ontmoet bij dc inspectie ter plaatse van de slechting van verslerkingswerken. De gezunten der gcailieeidcn hebben gepro testeerd bij de Duitschc rcgecring, doch het schijnt, dat het incident op weg is om te wor den geregeld. EEN DRAMA. M n c h e n, 15 April. (H. N.) In het dorp Osterhof bij Königsdorf heeft zich een ontzet tend drama afgespeeld. Een 46-jaiigc boerin, die reeds sedert gèruimen tijd aan zwaarmoe digheid leed, heeft haar beide kinderen, jon gens van 0 en 7 jaar, met een scheermes den hals afgesneden. DE WONINGNOOD. Een motie der Duitschc bisschoppen. B e r 1 ij n, 14 April. (V. D.) De vereeni- ging van Duitschc bisschoppen te Fuldai' heeft in een resolutie stelling genomen inzake het probleem van den woningnood. Zij ver* lcleert, dat goede woningtoestanden de voor naamste factoren zijn ter bevordering ven een gezond familieleven en dut juist de treurige woningtoestanden in vele opzichten oorzaak zijn van het verval van het zedelijk en reli gieus bewustzijn, weshalvt zij aandringen cp «ien bouw van eenvoudige en goede burger woningen. Dc proclamatie eindigt met een b roep op alle katholieke geestelijken en orga nisaties om steun te verleenen aan het stre ven ter bevordering van den woningbouw. ENGELAND. DE REIS VAN MACDONALD. Te New-York aangekomen. Ramsay Macdonald is aan boord van de Aquitania te New-York aangekomen voor zijn verblijf vah twee weken in dc Vereenigdc Sta ten. DE PASCHUITTOCKCT OVER HET ENGELSCHO KANAAL Om het buitengewone aantal toeristen van Engeland naar Calais en Oostende te kunnen overbrengen, moesten dc booten extra reizen doen. Donderdagochtend vertrokken vier stoom- booten uit Dover naar deze havens met bijna 3000 passugiers Met dc middngbuo'.en ver trokken weer 1840 passagiers en tot midder nacht gingen daarna nop volle boeten naar Boulogne en Calais. DE CANADIAN PACIFIC. Een der directeuren van de scheepvaartmaat schappij Canadian Pacific deelde Donderdag mee, dat zijn ir.aatschnpoij 6 schepen laat bon wen, die het volgende jaar gereed zullen zijn cn 4 millioen pd st zullen kosten; 3 dezer schepen, vcor passagiers ingelicht, meten T8.G00 ton. Dc cndc-rc zijn vrachtvaarders van 10.000 ton ITALIË, HET HUWELIJK VAN MARCONI. B e r 1 ij n T 5 A p r i 1. (V. D.) Naar uit Rome wordt gemeld, heeft het Vaticaan toe stemming gegeven tot het huwelijk von Mar coni met Beatrice O'Brien, de dochter van een Iersch edelman LICHTE AARDSCHOK BIJ DEN VESUVIUS. Napels, 15 April. (V D) Gisteravond werd in het gebied von den Vesuvius een aard beving gevoeld Er is geen schade aangericht TSJECHO-SLOWAKIJE. PEDAGOGISCHE CONFERENTIE TE PRAAG. Praag, 15 April. (V. D.) Voor de inter nationale pedagogische conferentie, welke van 17 tot 20 April onder beschermheet schop van piesident Masaryk en dc ministers Benesj en Hodza te Praag zal worden gehouden, zijn reeds 300 deelnemers uit 18 landen ingeschreven. HET SPOORWEGONGELUK TE BRÜNN. Donderdagnacht is een vierde slachtoffer van het spoorwegongeluk te Brünn, een zwaar ge wonde arbeider, in het ziekenhuis overleden. Men twijfelt aan het herstel van de andere ernstig gewonden. Weenen, 15 April. (H. N.) Het onder zoek naar de oorzaken van het spoorwegonge luk bij Brünn moet aan het licht hebben ge bracht, dat de schuld van het ongeluk niet te wijten is aan den machinist van den trein vnn Austerlitz, doch gezocht moet worden in de gebrekkige inrichting van het station Geble ken moet zijn, dat de machinist van den trein het stopsignaal niet heeft kunnen zien van zijn plaats op de locomotief. POLEN. DR. FELIX PERL. f Warschau, 15 April. (VB.) Felix Pert, doctor in de filosofie, een bekend publicist, hoofdredacteur van het socialistische blad Ro- botnik en lid van de Sejm, is hedenmorgen, 56 jaar oud. overleden. ROEMENIE. ONTPLOFFINGSRAMP TE GALATZ. Zes dooden. Te Galatz is een huis in de lucht gevjogen, waarin een clandestiene fabriek van ontplofbare stoffen gevestigd was Er zijn zes dooden. RUSLAND. EEN ONBEKENDE ZIEKTE IN DE OEKRAÏNE. Uit Rostof aan den Don komen berichten over een tot nog toe onbekende ziekte, die zich den lootslen tijd in de Oekraïne voor doet Dc symtomen dezer ziekte zijn zware hoofdpijnen, opzwelling van het bovenste ge deelte van het gelaat, pijnen in de spieren en schilfcruchtigc huiduitslag over het geheele lichaam. Oc ziekte is besmettelijk. Een mid del tot genezing is nog niet gevonden, doch ook zonder geneeskundige behandeling treedt als regel na langer of korter tiid genezing in, echter niet dan nadat verschillende dagen achtereen zware pijnen zijn geleden. BRIsCH-INDIE. FRANSCH ZENDELING VERMOORD Een Fransch katholiek zendeling is, volgens een bericht uit Rangoon, in het gebied van Maubin, wréedolijk vermoord. Dc drijfveer tot den moord was blijkbaar roof. De moordenaars zijn ontsnapt. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA De o'gcmcenc stoking Ic Sjanghai Uit Londen wordt d.d. 14 April aan de N. R. C. gemeld: De algemcene staking tc Sjunghai is een vol komen fiasco geworden. Slechts enkele spinne rijen staakten. Het succes van de staking in de scheepsbedrijven is twijfelachtig. De vakverccni- gingen van het tram- en omnibuspersoncel wei gerden te staken en het blijkt duidelijk, dat de macht van den vnkvereenigingsbond zeer ver minderd is, sinds de leden door Chincrsche troepen zijn ontwapend. Uit Sjanghai wordt d.d. 15 April bericht Aan den oproep der communistische bon den tot het neerleggen vnn den nrbcid als protest tegen de invallen in hun gebouwen hebben ongeveer honderdduizend arbeiders gehoor gegeven. Een aantal treinen is dooi do werkstaking opgehouden. Een oproep van dc communis tische internationale. Dc communistische internationale heeft, blij kens een bericht uit Moskou een oproep open gemaakt, waarin zij de arbeiders in de geheele wereld en de „verdrukte volken" uitnoodigt, verzet aan te teckenen „tegen dc voorbereiding van een nieuwen wereldoorlog" en te eischen, dat do vreemde troepen China ontruimen. Met alle middelen dient het vervoer van wapens er. soldaten belet te worden Wreedheden in Honon. Volgens een bericht uit Hankau, d.d. 15 April, is de boerenbond op gewelddadige wijze bezig het land in dc provincie Hoenan te ver deden, waarbij de tegenwoordige eigenaars worden gedood. Er worden ook verschrikke lijke wreedheden bedreven in alle steden van Hoenon, waar thans een monsterachtige vorm van bolsjewisme zou hecrschen. Beschieting van builcnlcndsche oorlogsschepen. Ven de oevers van den Jangtse wordt zoo dikwijls op oorlogsschepen geschoten, dat niemand zich over zulke gebeurtenissen meet opwindt, aldus een bericht uit Sjanghai, dat vervolgt: Geen groep Chineeschc soldaten, die voor bij trekt, kon er zich van onthouden achter dekking vnndaan, op Ik schip, dnt zij zien, te vuren, onverschillig of het een oorlogsschip don wel een ander schip is. De oorlogsschepen van alle nationaliteiten antwoorden tegenwoordig steeds. De Britsche torpedojager Verity heeft, toen hij op 13 de zer bij Tsjinkiang beschoten werd, geantwoord met zijn kleine kanonnen. Een Amerikaansch oorlogsschip in actie. Het Amerikaansche departement van mari ne maakt bekend, dat dc Amerikaansche tor- pedobootjager John Ford uit zijn vier inch- kanonncn granaatvuur heeft afgegeven tegen Chineesche Noordelijke troepen en 't vuur, dat zij op het aan de Standard Oil Cy. toebehoo- rend schip Zion richtten, tot zwijgen heeft ge bracht. Nieuwe successen der Kanton- neczen. Berlijn, 15 April. (V. D.) Naar uit Sjanghai wordt gemold, zijn thans de Noor delijke troepen tot staan gebracht; het is n.l. den Kantonneezen onder leiding van Tsjang-Koi-Sjek gelukt het terrein te herove ren; zoo is ook de stad Poekau wederom in de macht der Kantonneezen. RECLAMES. Van T—4 regels 4.05, elke regel meer T. Overal Verkrijgbaar. Importeurs. i N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS-ROTTERDAM Je ds speciale etalage bij ile (Irma lltiech'scheslraat 42 - Tel. 82 voer zijn kopje koffie VEREENIGDE STATEN. DE MARITIEME CONFERENTIE. Voorloopig op 12 Juni bepaald. De regccring der Ver. St. heeft met de re- gceringen te Londen en Tokio van gcdachter. gewisseld over den datum van bijeenkomst van de conferentie der drie mogendheden tot beperking der lichte oorlogsschepen. De bij eenkomst is voorloopig op 12 Juni bepaald. ZUID-AMERIKA. DE AARDBEVING Verscheidene dooden cn gewonden. Bericht wordt uit Mendoza, dat daar Don derdagochtend een aardschok is gevoeld, die twintig tellen duurde. Er werden op zijn minst zestien menschen gedood en vijftig gewond. Dc kerk van St. Nicclaos, die voor den dienst op Witten Donderdag in gereedheid werd ge bracht, is deerlijk gehavend. Gelukkig waren er geen kerkgangers in. In één der stadswijken zijn veertien huizen ingestort. Uit de provincie Mendoza komen berichten, waaruit op tc ma ken valt, dat cr wel honderd menschen gedood en gewond zijn.< PROMOTIES BIJ DE RIJKSVERZEKERINGSBANK Dc organisaties van het personeel bij dc Rijksverzekeringsbank hebben een telegram van den volgenden inhoud naar den minister van arbeid gezonden De organisaties van personeel bij de Rijks verzekeringsbank zagen met verbazing in de Staatscourant van gisteren, dot o.a. oan het departement van financiën weder zes bevor deringen hebben plaats gehad. Zij verzoeken u dringend de uitzonderings positie, waarin het personeel Riiksbank doo< het stopzetten der promotics verkeert, tc wil len opheffen. BIJZETTING VAN GENERAAL VAN HEUTSZ. Oorlogsschepen in dc Am- Slerdomsche hoven. Naar het Hbld. verneemt zullen ter gelegen heid van de bijzetting van het stoffelijk over schot van generool Van Heutsz, op 9 Juni, van 8 tot 10 Juni in onze hoven vertoeven het pont- serdekschip Hr Ms „Hertog Hendrik", als mede vier torpedobooton en twee duikbooten. IN MEMORIAM MR. DRESSELHUYS Bloemen op zijn grof. Men deelt ons mede: Numcns het Hoofdbe stuur von den Vrijheidsbond werden heden, tei gelegenheid van het zesjarig bestaan van der. Vrijheidsbond als een dankbare hulde bloe men neergelegd op het graf te Culcmborg vnn den diepbetreurden eersten leider der partij Mr. H C Drcssclhuys. DE NOORDSTAR. De nieuwe luxctrein BrusselAmsterdam. Parijs— BURGEMEESTER MUS GAAT GOUDA VERLATEN. Burgemeester Mijs gaat, na zijn ontslag als burgemeester van Gouda, zich vestigen tc Rijswijk. De woning von burgemeester Mijs aan de Crobethstroot zal betrokken worden door dr. vnn Woerden, chirurg aan het van Iterson- Ziekenhuis. Zeer waoischijnlijk zal het nog eenigen tijd duren vooraleer burgemeester Goorlandt zich tc Gouda zal vestigen, zulks in verbond met dc studie van een tweetal zijner kinderen op het gymnasium teGorinchem. Pos na afloop van den loopenden cursus, alzoo in den a.s zomer, zal de nieuwe burgemeester te Gouda komen wonen. (Tijd). PROF. J. A. VAN HAMEL. Prof. J. A. van Hamel, hooge commissaris van den Volkenbond te Donzig, is met zijn ge zin tot het doorbrengen van een verlof van cenige weken hier te lende in Hotel „Oud- Wassenaar" aangekomen. ONDERSCHEIDING. H. M. de Koningin heeft het ridderkruis Ie kl. der Huisorde van Oranje verleend aan den heci D. A. G. Bruggemon, leeraar aan het Neder- landsche Lyceum te 's Gravenhage. Het is 4 of 5 Mei a.s. dot, naar dc corres pondent tc Brussel von het Vod. meldt, dc nieuwe luxetrein tusschen Parijs, Brussel en Nederland, geheel uit Pullmonwogcns samen gesteld en die met den naum „Etoile du Nord" (Nordstar) zal worden gedoopt, voor dc eerste maal dc reis tusschen dc drie hoofdsteden zal ondernemen. Een groot aantal Franschen cn ook Belgi sche autoriteiten zullen dien dag in den trein plaats nemen. De geregelde dienst vangt don 15 Mei aan Deze trein zal niet alleen uit cerste-klasso maar ook uit twee-klasse wagens worden sa mengesteld. Voor deze laatste zol het tarief niet hooger zijn dan voor de écrstë-klassc ir« de gewone sneltreinen DE PAAUW TE WASSENAAR WORDT GESLOTEN. Wegens baldadigheid der bezoekers. Men meldt ons uit Leiden Naar wij vernemen heeft de eigenaar van het fraaie landgoed de Pnauw te Wassenaar, wegens de ergerlijke baldadigheden van de be zoekers ,bcslotcn dat landgoed niet langer voor het publiek open te stellen. Het zal met een stevig rasterwerk worden omgeven. UIT DE METAALINDUSTRIE. Een dreigend conflict te Rotter dam. Men mcidt ons Rotterdam Op het oogenblik dreigt er weer een conflict in de Rottcrdamsche metaalindustrie. Zooais bekend heeft dc directeur-generaal van den Arbeid bij het afloopen van de overwerkver- gunningen van 51 uren in den zeescheepsbouw met ingang van I April den werktijd terugge bracht op 50 uur per week. Het uur, dat min der gewerkt zal worden, zou door dc werkge vers uitbetaald worden. Twee firma's n.l P. Smit en Wilton, verzetten zich tegen de nieuwe regeling en verlangen den arbeidstijd op 51 uur to handhaven. Dc Moderne Bond zal zich per manif» tot de georganiseerde metaalbewerkers wenden en hen aansporen zich te verzetten. Als de firma's Wilton cn Smit zich niet aan de beslissing van den Directeur-Generaal hou den, zal het bij deze bedrijven tot strijd ko men STAKINGEN IN DE VENEN Men meldt ons uit Ter Apcl f Te Valthcrmond heeft dc staking in het veenbedrijfn geen resultoot gehad. Het loon blijft gelijk nan dot van verleden jaar. Oen ieder is can het werk gegaan, eveneens in het naburig Woesdingerveen. Overal wordt ge werkt cn zelfs in het Rosuinkclschcvcen wordt hier cn door turf gegraven, als gevolg vnn hoi feit, dat eenig vervcners het gevraagde loon (met 15 verhooging) hebben ingewilligd. Noor het schijnt zijn dc stakingen aan het vcr- loopcn. DE VERGIFTIGING VAN KAPITEIN QUECK. Geen sublimaat gebruikt, Noor het Cor.-Bur. thans nader vernoemt moet dc officier von gezondheid J. C. G., te den Haag, dio als verdacht van vergiftiging van den kapitein Qucck op lnst von dc justitie door dc politie in arrest is gestold, bekend hebben, opzettelijk de vergiftiging tc hebben veroorzaakt. Hij zou daarbij echter geen subli maat. doch een onder vergif hebben toege diend, hetgeen dan ook bij dc op hut stoffelijk overschot verrichte sectie zou zijn gebleken. Rapport dienaangaande is uitgebracht dooi den arts vnn het Gemeentelijk Ziekenhuis R. R. Rochnt en den directeur der Gemeente- Apotheek A. H. Schirm, die mot het sectie- onderzoek waren belast. Indien voststant, dat dc verdachte hoofdof ficier van gezondheid geen civiele mcdcplieh- tigc(n) heeft en cr zijn inderdaod sterke aanwijzingen, dat hij het misdrijf alléén heeft gepleegd dan zal de zonk moeten worden berecht door het Hoog Militair Gerechtshof. Tot op dit oogenblik is hot onderzoek ech ter nog in handen vnn dc burgerlijke justitie. Naar de Tel. nader verneemt, heeft majoor di. J. C. G. zijn slachtoffer gedood door hem een injectie met cyaankali toe tc dienen. Van welingelichte zijde wordt nog verzekerd, dat de dokter uon cm plotsclingen impuls ge hoor schijnt tc hebben gegeven, en mevrouw Queck absoluut niets von het vrecsclijke voor nemen heeft geweten. MOORDAANSLAG OP EEN MARE CHAUSSEE. 1 wee juar gevangenisstraf gcëischt. Voor dc Bossche rechtbank stond terecht C V., 42 jaar, visschri tc Woudrichem. thans gedetineerd, beklaagd, dot hij cp 29 Nov T92G te Woudrichem, ter uitvoering van zijn voornemen om opzettelijk een tot dc Brigade Woudrichem behooienden wachtmeester van het leven lo bcroovcn, althans zwaar licha melijk letsel toe te brengen, opzettelijk zich naar de moiechaussce-kozernc te Woudrichem heeft begeven, terwijl hij twee messen bij zich had, daarna nlduor heeft aangebeld cn toen de deur geopend werd door den marechaussee Blokland, met het mes in de richting von diens hoofd heeft gestoken. Het voorgenomen misdrijf werd niet voltooid, omdat Blokland wist tc ontkomen. Verdachte was aan den haal gegaan, doch woch ochterhoold en gevangen genomen Hij bekende toen zijn misdrijf. Wos jij het ge weest, aldus had hij tot den opperwachtmeester gezegd, clan had ik je doodgeschoten. Vcrdochte ontkende. Hij wist niet wot er dien dog gebeurd was. Hi' hed tc veel ge dronken cn was een geheele weck aan den zwier geweest. Het O. M. eischtc twee jaar gevangenis straf. Verdachte begon luid te snikken en vroeg om medelijden. De verdediger, jhr. ror. v.'n Nispen tot Se- venaer, pleitte clementie. Uitsproak 24 April. BRANDEN. Brand te Bencnckom. Gisternacht is vermoedelijk door het rookhok brand ontstaan in het achterhuis van den slager B. v. d. Bosch te Bennekom. Van dc Bosch werd door buren gewaar schuwd, doch kwam tot dc ontdekking dat hij niet meer van boven kon komen, daar de trap reeds brandde, rïij. alsmede zijn zuster waren genoodzaakt boven uit het raam tc springen, wilden zij zich redden. Van den Bosch kwam goed terecht bij den sprong, doch zijn zuster bracht het cr minder goed of. Zij bekwam bij den val een paar diepe hoofdwonden en be zeerde ook haar rug Het achterhuis brandde gedeeltelijk uit, terwijl tevens een groote hoe veelheid spek enz. een prooi der vlommen is geworden De brandweer kon spoedig weer inrukken. Naar we vernemen moakt Mejuffr. v. d. Bosch het aardig goed. Luchtvaart. DE KONINKLIJKE LUCHTVAART MAAT- SCHAPPIJ IN 1926 EN IN 1927. Een overzicht der gebeurtenis pen in h«t j»*r 1926. In het kantoor der K. L. M. heeft <*s direc teur de heer A. Plesman aan den vooravond van de opening van den zomerdienst in een persconferentie een overzicht gegeven van de gebeurtenissen der K. L. M. över het afge- loopen jaar 1926, en mededeelingen gedaan over den a.s. zomerdienst. Wat 1926 betreft deelde de heer Plesman aan de hand van het jaarverslag mede, dat het voornaamste feit van het dienstjaar wel is geweest, dat de luchtlijnen van Londen ett

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1