Holland—Tsjecho-Slowakije- L. J. LUIJCX Zn. Een 8-1 oranje-overwinning. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Schoonmaaktijd is Verftijd. 1 ABONNEMENTSPRIJS f"5 ""BdcD l°°' EERSTE BLAD. Waschbare Suède Handschoenen Etfen en Fantasie in nieuwe tinten Ons elftal geweldig productief. - De Tsjechen vallen tegen. VAN DER MEULEN DENIS KROM VERLEGH MASSY SCHETTERS ELFR1NG SMEETS TAP GHERING WEBER KOHLICHEKS LASTOVICKA NOVAK SMOLKA JANHU3ER VOLF SVOBODA PAPP WOLESAL bURGER MACKURT ?5e 'aargang No. 247 loort 2.10, per maand f 0.73, Idcn franco per pos3 5.—, per week (met qratis verzekering legen ongelukken) r 0.175. alzondcilijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. A^NHEMSCHE POURTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 613. Dinsdag 19 April ?927 PRIJS oer ADVERTENTIEN roet inbegrip van eeo bewijsnummer, elke regel racer t 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adve.tenticn voor de helk der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan xsts voordecligc bepalingen voor het advertecren. Hcne circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. B e r l ij n, 16 A p$ i 1. (H. N.) Over dc uit voering- van de beslissing van Genèvc inzake de Duitsche vestingwerken aan de Oostelijke grens vinden voortdurende diplomatieke be sprekingen plaats, waaraan de bijzondere mi litaire attachés van de Berlijn?' e gezant schappen deelnemen. Van goed ingelichte zijde wordt meedegedecld, dat binnenkort het vraagstuk geheel zal zijn afgedeon. De ver- picling van de desbetreffende werken is aan den gang OVERSTROOMINGSGEVAAR. Lieben werdo, 16 April. (H. N.) Door de aanhoudende regens van de laatste dagen heeft de Zwarte Eisteer vooral in het district Schweidnitz weer overstroomingen veroor zaakt. De technische noodhulp is voor de be waking van dc dijken opgeroepen. De Pruisi sche ministerpresident Braun heeft zich per soonlijk van den toestond in het overstro mingsgebied op de hoogte gesteld. BELGIE. DE MIJNRAMP. Brussel, 17 April. C-- N.) Bij de mijn- gasontploffing in de mijn du Levant de Mons te Eslinnes-au-Val zijn tot nu toe 26 mijn werkers omgekomen. Men vreest, dat zich nog slachtoffers in de mijn bevinden. ZWITSERLAND. DE BIJLEGGING VAN HET GESCHIL MET RUSLAND. Nadere bizonderheden. Berlijn, 16 April. (H. N.) Het protocol, door den Russischen gezant en den gezant van Zwitserland te Berlijn onderteekend, luidt als volgt: In verband met het streven der regecring van de sovjet-unie en van den Zwitserschcn bondstaat en het tusschen beide landen be staande conflict bij te leggen, dat ontstaan is door dc vermoording van den heer Worowski tijdens de conferentie te Lausanne en van den aanslag op de heeren Arens cn Oiwilkowski, verklaart de Zwitsersche bondsraadopnieuw, dat hij deze misdadige handeling ten zeerste veroordeelt en betreurt. Hij zal bovendien in den geest van verzoening bereid zijn om, als er on derhandelingen tusschen de sovjet-unie en het Zwitsersche eedgenootschap beginnen over het geheelc complex der vraagstukken, die tus schen beide landen nog hangende zijn, aan de dochter vu den heer Worowski matericele hulp tc verleenen, waarover te gelijk met deze vraagstukken kan worden beraadslaagd. Hier mede verklaren de beide regeeringen het tus schen beide landen bestaande conflict bijgelegd en de wederzijds genomen maatregelen voor opgeheven. ENGELAND. HET VAKVEREENIGINGSONTWERP. Baldwin schetst de beteekenis daarvan. De Times schrijft, dat de stemming in het Lagerhuis over het wetsontwerp op de vak- vereenigingen vermoedelijk op 4 Mei in twee de lezing zal geschieden, dot is op den jaar dag van het begin der algemeenc staking van het vorig jaar. Na de tweede lezing zal er natuurlijk een vloed van amendemendementen komen. Zoo zal er een krachtige poging worden gedaan om den tekst van het ontwerp zoo te wijzigen, dat het zoowel betrekking krügt op stakingen als op uitsluitingen. Het lijdt nauwelijks twijfel, zegt de Times, dat de regeering bereid zal zijn een amendement in dien geest te aanvaarden. In een brief van John Buchon, den conserva tieven candidoot bij de tusschenlijdsche ver kiezing voor de Schotsche universiteiten, zegt Baldwin „De campagne van de politieke tegenstan ders, om een verk^^rde voorstelling van het ontwerp te geven ,is reeds begonnen. Het ontwerp heeft ten doel de individueele leden van vakvereenigingen te vrijwaren voor inti midatie en onrechtmatige pressie om mee te betalen aan politieke fondsen, die strekken tot verwezenlijking van oogmerken, welke hun niet sympathiek zijn. Het ontwerp bedoelt bui ten eenïgen twijfel te stellen, dot een algemec- ne staking, met het doel de regeering en het volk te dwingen, onwettig is. De bewering, dat het ook stakingen, die niet beoogen de regeering te dwingen, of de maatschappij te intimideeren, onwettig wil verklaren, raakt kont noch wal." MACDONALD EN Db ARBEIDERSPARTIJ. Een echec voor den leider. Op het congres van dc arbeiderspartij te Leicester is het voorstel van den nationalen raad van de partij om Ramsay Macdonald niet op de aanbevelingslijst te zetten voor het pen ningmeesterschap van de nationale arbeiders partij en hem niet aan te wijzen als een van de gedelegeerden van de onafhankelijke arbei derspartij naar het congres der partij, na een debat met gesloten deuren gehandhaafd. Een motie, voorgesteld door de aanhangers van Macdonald, tot nieuwe overweging van het voorstel van den nationalen raad in verband met het penningmeesterschap is verworpen met 312 tegen 112 stemmen. Het voorstel van den nationalen raad vloeide voort uit de houding van Macdonald ten aan zien van het voorstel van de onafhankelijke arbeiderspartij ir. zake minimum-loon op het 'Congres te Margate. Als gij verft, doe het dan met goed materiaal, Vakkundige voorlichting gratis, Standhoudende Glansver Los en verpakt A. van de Weg Langestraat 23. Afd, verfwaren Scherbiersta at 3 LANGESTRAAT 49 IERLAND. EEN RADIO-REDE VAN DE VALERA VERBODEN. Uit Denver (Colorado) wordt gemeld, dat aan Eamon de Valera, den Ierschen republi- keinschen leider, door de censors van het sta tion verboden is een rede te houden voor het radiostation aldaar, omdat zijn toespraak „pro paganda tegen de Britschc regeering" bevatte. ZUID-SLAVIE. EEN NIEUW KABINET. Dc leider der radicale partij Woekitsje- witsj heeft opdracht gekregen een nieuw kabi net te vormen, gebaseerd op de grootc coali tie, waarin hij reeds Zondag is geslaagd. Het nieuwe kabinet is als volgt samenge steld: Woekitsjewitsj minister-president, binnen- landsche zaken en onderwijs (het laatste ad int.). Marinkowitsj buitcnlandsché zaken. Malkwitsj financiën. Ged. Hadjwitsj oorlog en marine. Spaho handel en industrie. Skritsjkitsj justitie en eeredienst ad int. Sawjewitsj verkeer. Koemanoedi boschbouw. Andritsj agror. herv. en volksgezondheid ad int. Stankowitsj zeescheepvaart. Wiejcwitsj sociale politiek. Sjocmenkowitsj openbare werken. NOORD-AFRIKA. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Uitstel van de operatics tot Mei. Na te Ceuta een bespreking gevoerd te heb ben met San Jurjo, is Primo de Rivera scheepgegaan voor Cala Quemado. Bij zijn doortocht te Algeciras heeft hij verklaard, dat de operaties in Marokko tot Mei uitgesteld werden. Gezien de snelheid cn doelmatigheid der maatregelen, die de hooge commissaris van Marokko genomen had tot herstel van de gevolgen van den storm, heeft Primo de Rivera zijn verblijf in Marokko verkort. JAPAN. HET KABINET AFGETREDEN. Zondag is het kabinet afgetreden no een vergadering van den geheimen raad, in tegen woordigheid des keizers, welks vergadering met 19 tegen II stemmen het verzoek van den premier had afgewezen, om uitvaardiging van een keizerlijke verordening, teneinde machti ging te verleenen voor het steunen van de Bank van Taiwan. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De mogendheden achten het ant woord van Tsjen onbevredigend. Blijkens een telegram uit Peking hebben de gezanten der mogendheden de antwoorden, die Eugène Tsjen daarop heeft gegeven, over wogen. Naar verluidt, hebben de gezanten met olgemeene stemmen besloten gelijkluidende aanbevelingen aan hun regeeringen te zenden. De Engelsche pers is over het algemeen van meening, dat Tsjen's antwoord onbevredigend en dubbelzinnig is en de cischen, die de mo gendheden hebben gesteld, ontwijkt. De bladerj leggen er den nadruk op, dat Tsjen met zijn be wering over het Engelsch-Amcrikaansch bom bardement van Nanking schromelijk overdrijft en het feit negeert, dat het korte ofsluitings- vuur van de oorlogsschepen, dat maar drie Chineezen heeft gedood, het cenige middel was om de buitenlanders, mannen, vrouwen en kin deren, die blootstonden aan het vuur van de Kantonneczen, het leven te redden. In hun communiqué aan hun regeeringen wijzen de vijf gezanten er verder nog op, dat zij volkomen eenstemmig zijn in hun veroor deeling van Tsjen's antwoord-nota( die, als zo mocht worden aanvaard, alleen tot uitstel en oneenigheid onder de mogendheden zou kun nen leiden. De gezanten dringen aan op de overhandiging van een nieuwe nota, waarin de punten uit de eerste nog geaccentueerd zullen worden, zoodat er voor Tsjen geen ontwijken meer mogelijk zal zijn en met name de verant woordelijkheid voor de uitspattingen tc Nan king op de schouders der Kantonneesche re geering gelegd zal worden. Men verwacht in de kringen der buitenlan ders te Sjanghai en Kanton don ook met be slistheid, dat de volgende nieuwe nota krach tiger zal zijn geredigeerd. De strijd aan de Jangtse. De gevechten tusschen de Noordelijken en de troepen, die Nanking hebben ingenomen, zijn tijdens beide Paaschdagen met artillerie duels voortgezet. De nationalisten hebben een aantal 10 c.M. kanonnen op de zoogenaamde Leeuwenheuvels achter Nanking opgesteld, waarmee ze Poekau, aan den overkant der ri* vier, dat in honden van Tsjong Tso Lin's troe pen is, hevig hebben gebombardeerd. Tot een infantcrie-oanval is het nog niet gekomen, maar in den loop der gevechten zijn dc Amcri- kaanschc kruiser Cincinnati en de torpedojager Ford, die zich op dc Jangtse bevinden, twec- mgaal getroffen; er is eenige schade aon dio oorlogsbodems aangericht. - De ernstige toestond te Hnnkau. Dc Engelsche kruisers Vindictive en Carlisle zijn in allerijl van Sjanghei naar Hanknu ver trokken, waar de extremisten volkomen de baas zijn cn tot drastische maatregelen zijn overge gaan. In een manifest der plootselijke bevel hebbers wordt gezegd, dot de strijd der natio nalisten zoowel togen Tsjong Kai Sjek moet gaan, als tegen de Europeesche kapitalisten, die in één odem met Sjek genoemd worden. Borodin moet zich tc Hankau bevinden. Hem wordt de maatregel der regeerders aldaar toe geschreven, waarbij een embargo gelegd wordt op den uitvoer van zilver en al de zilvervoor- roden in de Chinecsche banken tot „nationaal" eigendom worden verklaard. De buitcnlandsché banken zijn door de stoking van het personeel gesloten en op hen is die maatrgccl nog niet toepasselijk verklaard, moor het embargo be reikt onrechtstreeks hetzelfde effect. ZUID-AFRIKA. DE PADVINDERIJ. Generaal Baden Powell is uit Zuid-A frik a tc Londen aangekomen. Hij verklaarde, dat er 20.000 padvinders zijn in Zuid-Afrikn cn dat hij tot zijn vreugde ervaren had, dot Afri- koansch sprekende jongens zich thans aanslui ten bij een beweging, die grootelijks zal bijdra gen tot bevordering eener betere verstandhou ding tusschen Britten en Afrikoanders. HULDEBLIJK AAN PRINSES JULIANA. Aangeboden door do leerlingen van het Gertmdis-lyccum te Roo sendaal. Dc leerlingen van het St. Gertrudis-lyccum en Pensionaat der Franciscanessen te Roosen daal, 115 in getal, hebben een smyrnotapijtje vervaardigd, dat oan Prinses Juliana ter ge legenheid van haar achttienden verjaardag zal worden aangeboden. Het tapijt is gehcei uit dt hand vervaardigd, naar een ontwerp van den heer Joh. J. Werz, lccraar aan het Lyceum verbonden. Als hoofd motief is genomen het wapen van dc baronie van Breda, drie zilveren kruisen in een rood veld in muisgrijzen fond, omgeven door een Oronjebond en gestyleerdc oranje motieven, afgezet door paarse, groene en lichtblauwe tin ten, vormt het geheel een mooi stukje werk. Een oorkonde, die het wapen van Prinses Juliana, geflankeerd door twee kroondragende Engelen vertoont schilderwerk van Jo Bij voet vergezelt het geschenk. De oorkonde luidt: „Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, op hoogst derzelver achttienden geboortedag. Met meesten eerbied, de meisjes van het Gertrudis-Lyceum en het pensionaat Sint Marie te Roosendaal, in het ge bied van de oude Baronie van Breda." HULDIGING MGR. DR. \V. H. NOLENS In tegenwoordigheid van prins Hendrik Prins Hendrik heeft het voornemen Maandag 25 dezer te 's Gravenhage de aanbieding te 4 uur in het gebouw Pulchri Studio bij te wonen van het huldeblijk aan den minister van staat, mgr. dr. Nolens, lid der Tweede Kamer, ter gelegenheid van diens 40- jarig priesterjubileum. GRONINGEN'S BEVOLKING. Dc 100,000e is er Groningen juicht. Zijn honderdduizendste burger want het is een „hij" kwam nèt nog voor Posdhen. De ambtenaar van den burgerlijken stand heeft daar namelijk als 'honderdduizendsten inwoner ingeschreven Frederik Johannes Gramsbergen, zoon van den heer E. Gramsbergen, verkooper oan de Prov. Electrischc Centrale en van S. M. Wieringa. De burgemeester, jhr. mr. Bosch ridder van Rosenthal en de gemeente-secretaris, mr. J. F. van der Blij, zijn Zaterdagmiddag bij de ge lukkige ouders op bezoek geweest en hebben hun het beloofde spaarbankboekje met 200 overhandigd. Moeder en kleine zijn wei. DE PRESTATIERIT EINDHOVEN- PARUS-EINDHOVEN. 9 Bij de prestatierit EindhovenParijsEind hoven hebben verscheidene ongevallen plaats gehad. Nabij het Belgisch Haerlen is de 37jarige motorrijder J. H. Annee uit Roozendaol komen te vallen; hij werd op slag gedood. Zijn lijk zal naar Nederland worden vervoerd. Verder is even voorbij Namen de Hollander C. R. met zijn auto over den kop geslagen. De auto werd zwaar beschadigd, doch de inzittenden ble ven ongedeerd. Zondagavond is in het Fian- sche dorp Meaux de Hollander Hendrik in botsing gekomen met eenige gendarmes cn een rijwiel. Hij bekwam e^n hoofdwonde en een beenfractuur en zal per auto naar Holland worden vervoerd. De motorrijders van Ha- mersvcld en Jansen hebben in het Fransche plaatsje Givct een kind doodgereden. Beiden werden aangehouden. Jansen is echtervrijge laten, doch van Hamersveld bevindt zich nog in Givet. Zoo is dan gisteren de strijd tusschen het Oranje elftal cn dat der Tsjechen gestreden. Veel is erover te doen geweest. Een oogenblik leek het zelfs, of de wedstrijd niet zou door gaan, omdat de Tsjechische Voetbalbond het amateur-elftal met eenige profs wilde aanvul len, waarvan de N. V. B. niet weten wilde Ten slotte zijn dc gasten toch nog me: een amateur-elftal gekomen, dot in Amsterdam een harde les heeft gehad. Het was duidelijk merkbaar, dat er voor dezen wedstrijd minder belangstelling bestond dan voor andere internationale ontmoetingen het Stadion was lung niet zoo vol ols anders. Op het officieele gedeelte der tribune woonde o. m. ook Minister De Geer den kamp bij. Het wos uitstekend voetbalwocr, en het Stadionvcld was in prima conditie. Wind noch zon waren bepaald hinderlijk. Dc gasten verschenen in een roodwit ge streept shirt, de onzen in het oronje. Scheids rechter was Dr. Buuwens uit Keulen, die de beide aanvoerders tot den toss riep. Toen dc elftalen in het veld kwamen, bleek Van Kol vervangen te zijn door Krom, cn Van Heel door Schctters. De opstelling wos als volgt een doorboring von zijn doel te voorkomen. Toch is het uitstel von executie, wont om 3.48 weet Ma ssy met ccn keihard schot van ver ren ofstond den keeper onhoudbaar Ie pnssccrcn. (20). Een minuut Inter maakt Tap zijn fouten goed, door een fraai aangegeven bal van E1 f r i n g eveneens onhoudbaor in tc schieten (3—0). Om 3.51 weet v. d. M e u 1 c n door uitloopen een doelpunt tc voorkomen. Een door S c h e t- t e r s aangegeven ba Iplaatst S m c e t s naar G h c r i n g, die met een tam schot in den rechter benedenhoek weet tc scoren (4—0). Kort hierop fluit dc scheidsrechter (om 3.55) voor de rust. De Hollanders hebben dus een veiligen voorsprong van 4 doelpunten. Dc tweede hcllt. In dc tweede helft is keeper Mnchurt ver vangen door Zcmnn. Om 4.12 wordt het spel hervat. Novak Dc toss wordt gewonnen door den Tsjcchi- schen aanvoerder, die zon cn wind mee kiest. Dc zon is echter niet hinderlijk. Om 3.10 stellen dc elftallen zich op, en trapt Top voor Nederland af. Dc eerste aan val wordt door Burger gestuit. Een minuut nn het begin zetten Tap en Ghering een goeden aanval on, dien Burger corner werkt. Als Massy den bal voor doel ploQtst via Schetters, weet de Tsjechische keeper met groote moeite te redden. Om 3.13 gaan de gasten tot den oonvol over. Een hord schot van Lostovicka wordt door v. d. M e u- len weggeschopt. Dc bul belandt bij E 1- fring, die over dc geheele breedte van het veld naar W c b e r plaatst. Mnckurt wet echter weg te werken, door hij eerder bij J.et leder is. Om 3.15 doen dc Tsjechen weer een aanval, die door missen van Massy gevaar lijk wordt. V. d. Mculcn weet echter op het juiste oogenblik erger te voorkomen. Volgt nu een periode van op en neer gaand spel. De Tsjechen geven blijk van superieur spel ver stand te hebben. Te 3.21 belandt een mooi aangegeven bal van Weber bij Elfring, die mooi voorzet. G h c r i n g schiet toe, cn zorgt voor de rest. Met een hard schot in den linker bovenhoek scoort hij Holland's eerste goal. 3 minuten later ploatst Weber naar Top, doch Burger weet wederom corner tc wer ken. Deze hoekschop levert echter niets op. Vooral Weber valt op door zijn acitiviteit. Door zijn snelle rennen bezorgt hij den Tsje- chischen backs veel werk. Ook voor den kee per is hij een doorloopend gevaar. Een tweede corner op het doe! der gasten levert ook niets op. Kort daarop weer oen Hollondsche aanval, die wederom doodloopt op den fraai spelenden Burger. Een minuut loter plaatst S m e e t s den bol ver naar voren. Het harde schot van Top gaat helos net o\er. Om 3.29 onder neemt K o 1 i c h e k s een snelle ren Ven legh grijpt in, en weet den bal corner te werken. Janhuber schiet dezen achter. Om half viar wordt een goede kans voor de Tsje chen door buitenspel te niet gedaan. Zij komen meer en meer in den aanval, en v. d. Meulen moet eenige malen optreden. Het spel ver plaatst zich weer, en om 3.40 laat Elfring zijn kunnen zien door op een aangegeven bol van Massy in tc loopen, en keihard op doel te chieten. M a c k u r t slaagt er in den bal terug te trappen. Elfring vangt den terug- springenden bal op, schiet weer in, doch naast. Even loter schiet S m c e t s hopeloos naast. Tap loopt cenige malen op den kee per in, wat de scheidsrechter straft met een vrije schop. Om 3.35 ontstaat een gevaarlijk moment voor het Hollondsche doeldoordot S mo-lk a off side staat, komt er opluchting. Een minuut later weer een gevaarlijk moment voor ons doel; daarbij weet v. d. Meulen door wegtrappen van den bal een doelpunt van de Tsjechen te voorkomen. Even later loopt Elfring goed door, doch door duwen met de armen zijnerzijds gaat zijn kans verloren. 3.40 veroorzaakt Denis een corner, die echter over wordt geschoten. De bal verhuist naar de helft der gasten, waar Schetters jurist even te laat komt. De achterhoede der roodwitten kan nog niet wegwerken. Herhaal delijk doen dc Hollondsche vleugels snelle aanvallen op het vijandeUike doel. Tap laat echter door zijn talmen elke kans verloren gaan. De onzen blijven in den aanval. Eens schiet S m e e t s hard op goalde bol komt bij W e b e rdoch Burger grijpt resoluut in Dan is het Schetters die een schot lost, zonder resultaat. S m e e t s doet het hem na; kanjert keihard in, maar de aalvlugge keeper is op zijn plaats. Tot drie maal toe weet hij trapt af. De Hollanders nemen den bnl over. Ghering plaatst scherp naar voren. S m c c t s loopt snel in, cn doelpunt, doch in buitenspel- positie. Dc scheidsrechter kent echter het doelpunt toe (50). Even later weten dc Tsjechen ccn aanval op het doel der onzen te doen; v. d. Meulen redt fraai. Om 4.15 gaat wegens buitenspel var* S meets ccn kans verloren. Dc Tsjechen zcti ten weer een aanval op. Na cenig heen cn weer getrop lost Janhuber een hord schuin schot, dut net langs het doel goot. Top cn Ghering trekken er don snel tusschcnuil Eerstgenoemde plaatst nuor Ghering, die keurig terugccntcrt. Het zuivere horde schot van T o p, dat hierop volgt, von korten afstond gelost, wordt door Z e m o n op sublieme wijze gehouden. Kort daarop herhaalt Top de geschiedenis, maar zijn geweldigen kogel wordt wederom door den keeper gestopt. Om 4.24 ploatst Tap naar Ghering, die inééns wil in schieten. Hij raakt den bal slechts half, waal door deze out loopt Als om 4.25 B u r g c i een free kick veroorzaakt wordt deze door Weber genomen. Het schot levert echter niets op. Een goed opgezette aanval von don rechtervleugel der onzen wordt door Elfring verknoeid, door naast te schieten. Om 4.28 is Elfring weer oan 't woord cn hij maakt zijn fout goed. Hij weet V o 1 f te posseeren, cn stelt Top met een mooi aan gegeven bol in dc gelegenheid te doelpunten. Het spel goot dan korten tijd heen en weer. Een hard schot van V e r 1 e g h goot juist aan den verkeerden kant von dc pool. Om 4.33 is het wederom Elfring, die een oonvol doet, en W o 1 c s a 1 passeert, doch zijn goede voor zet levert niets op. Een scherpe voorzet von Svoboda naar Kolicheks wordt gemist, en de hal loopt out. Om 435 ploatst Massy naar Elfring, die voor dc zooveclste maal zijn tegenstanders zijn hakken laat zien. Een goede voorzet volgt en Ghering scoort dc zevende goal Een minuut loter krijgt Elfring ccn corner te nemen. Hij plaatst dezen hoog voor het doel de hoog opspringende Mossy kopt het leder in het net. Een enthousiast gejuich begroet dit fraaie doelpunt. Het spel verplaatst zich thans naar de helft der Oranjes. Kohlicheks zo. scherp voor, moor v. d. Meulen stompt dea bal weg. Om 4.40 poogt T a p te scoren. Zijn hooge schot gaat echter net over de dcklot. Nog geen minuut later krijgt Janhuber een free kick tc nemen, wegens haken door Schetters. Dcnis keert het schot, en Weber neemt meteen den bal mee. Hij rent op het doel der gasten af, moor buitenspel staan van Tap maakt een einde aan den aan val. Dc Tsjechen weten niet van opgeven Novak komt alleen voor doel te staan, doch zijn schot is te zacht om v. d. Meulen moei lijkheden te bezorgen. Te 4.45, als reeds ver scheidene bezoekers het stadion verlaten, lost Massy van verren afstond een schot op het doel, en bijna is Z e m a n door de zon ver schalkt. Hij krijgt den bol nog te pakken en weet te redden. Janhuber neemt het leder mee, plaatst naar S m o 1 k a, die voor dc Tsjechen de eer redt (3—1). Met een geweldig gejuich begroette het pu- bb'ek deze goal, die de gasten ongetwijfeld ver«

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1