„DE EEMLANDER" Jü loudon ten zoovee,so, n. S van Wales en prins George, ver- EERSTE BLAD. BUITENLAND. s sttrrttS -k- 25e laargang No. 251 ABONNEMENISPRUS 3 m"aicn '00' Amen- loort 2.10, ptr cni4nd/r0.73. Idem franco per post f 3.per week (met qratij vtrzekcrmg legen ongelukken) 0.17* alzondcilijke nummers 1 C.05. AMERSF90RTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. asn hemsch^"po urtwal 2 a. POSTREKENING N*. 47910. TEL.INT.AU. Zaterdag 23 April 1927 PRIIS DER ADVERTEHTIET mei Inbegrip vat» «e» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbfe- dingen eo Llcfdadlgheida-adve.tentien toot de helle der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan utr vooidccligc bepalingen voor het adverteeren. tens circulaire, bevaltendo da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Fransche onverzettelijkheid. Uit Genève wordt d.d. 22 April gemeld aan het Hbl.: Mr. Rutgers heeft in de voorbereidingscom missie voor de ontwapeningsconferentie op uitnemende wijze het Ncderlondsche voorstel 'erpi inzending aan den Volkenbond van lijsten, in houdende een opgave van het aantal kanon nen, tanks, geweren en andere wapenen, mu- nities en oorlogsmateriaal in dienst of in re serve voorradig. Zijn rede werd door vele delegaties met zichtbaar genoegen aange hoord, doch kon den beslisten tegenstand van Frankrijk en Japan, die heden nog door Italië ondersteund werden, niet wegnemen, zoodot aan het slot der discussies de voorzitter Lou don wederom slechts gebrek aan overeenstem ming vaststellen kon. Mr. Rutgers was zeer gelukkig in zijn beantwoording, zoowel van Sato (Japan) als van graaf Clauzel (Frankrijk). Tegenover Sato betoogde hij, dat het laatste lid van artikel acht van, het Volkenbondsver drag inzake verplichte uitwisseling van inlich tingen omtrent bewapeningen geenerlei voor behoud bevat omtrent de nationale veiligheid, zooals het eerste lid van artikel acht de ver plichting tof ontwapening van het voorbehoud der nationale veiligheid afhankelijk maakt. De verplichte uitwisseling van inlichtingen is dus onbeperkt en de beteekens van het voorschrift zou inderdaad vrijwel geheel verdwijnen. In dien dit slechts bcteekende, zooals Sato be weerde, de verplichting tot uitwisseling van die inlichtingen, die niet op grond der natio nale veiliheid behoeveri te worden geheim gehouden. Clauzel's betoog, dot de lijsten tot gevaarlijke gevolgtrekkingen aanleiding kun nen geven, beantwoordde mr Rutgers met de opmerking, dot deze bewering van Fransche zijde hem verrast, daar juist Frankrijk in hét aanhangsel van het ontwerp-convcntic oen groot aantal tabellen, eveneens met cijfer*, heeft opgenomen. De Fransche bedenkingen tasten' niet het Nederlandsche voorstel aan, doch de statistiek en in de eerste plaats de internationale statistiek. Clauzel wist op mr. Rutger's wederlegging der Fransche argumenten tegen het Neder landsche voorstel niet veel anders te antwoor den dan de onmogelijkheid de juistheid om dc lijsten te controleeren te betoogen. Frank- rijk's overdreven contróle-eisch was wederom aanleiding om een voor dc Fransche delegatie D^Prfaointie heel. o=<j gedelegeerden helaas toegeven ovc» was geoncrlct gene^ VoQral de Fransche l het voorstel der i bespreking der I le Manchester een g ,erbond dot vol- dit bleek later wederom b.^de MP ecn Engclsch-Amcnkoansch terbon geoorloofde afwij'g*. vermeerdering gCns hem metbevr vrede. Integer»- DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Russische deelneming onder lei ding van Litwinof Berlijn, 2 2 April. (V.D.) Volgens een bericht uit Londen heeft de Russische minister van buitenlandsche zaken, Litwinof, zijn deel neming aangekondigd aan de economische we reldconferentie met een uitgebreide delegatie deskundigen. DUITSCHLAND. OPENING VAN HET DEMOCRATISCHE CONGRES. RECLAMES Van 1—4 regels 4 05, ellco regel meer 1 Hamburg, 22 April. (VJD.) Het con gres der Duitsche democraten is te Hamburg' geopend. In zijn openingsrede wees de voor zitter Koch op de noodzakelijkheid van de vorming van ecn basis voor een permanente pacifistische samen werking, tusschcn de volken van Europa. Hij wcnschte meer toenadering tot Oostenrijk in het belang van het Duitschdom HITLER MAG WEER SPREKEN. Dc Badenschc minister van binnenlandsche zaken heeft de beslissing ingetrokken, krach tens welke het Hitier verboden was, in bet openboor het woord te/ voeren. EEN VREDESTENTOONSTELLING. Te München is gisteren de tentoonstelling inzake de vredesbeweging en het vredeswerk in alle landen met ecn toespraak van den voor zitter der Duitsche vredesbeweging prof. Quiddc geopend. DR. PIJNLOOS LEEFT NOG. Men meldt aan dc N. R. Ct. dat de eigen lijke dr. Pijnloos nog in leven is. Het is dc heer Kurt Krisp, firmant van de Kukirol-fa- briek, die de figuur van dr. Pijnloos heeft be dacht en in adveitcnties gebruikt. Dc overleden heer Woscicwitz is maar twee jaar bij de fabriek in dienst geweest en heeft in dien tijd, bij wijze van reclame, als dr. Pijn loos vermomd, het land met cén auto moeten afreizen. FRANKRIJK. SARRAUT TEGEN HET COMMUNISME. Tijdens zijn reis door Algiers heeft de mi nister van binnenlandsche zaken, Sarraut, een felle rede uitgesproken tegen de communisti sche ^propaganda! Hij zeide, dat de regcering tegen haar zal optreden, zoolang het nood zakelijk is en besloot„Het communisme, zie daar onze vijand". Londen 22ApTi. ^«-fSl Amerikaansche gezant Kooph?ndcl EENIG VOOR DE VOORJAARSSCHOONMAAK. Geeft Vloeren cn Meubelen vlug een glans als een spiegel. ééN KWALITEIT DE BESTE. Overal verkrijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij. RECKITTS' Rotterdam. GRIEKENLAND. DE NIEUWE GRONDWET. Do regcering heeft besloten, alle maatrege len te treffen, teneinde de afdoening der grondwet, waarvan nog moor enkele artike len moeten worden behandeld, te bespoedi gen. Zij zal dadelijk na het Pooschrcces aan dc Kamer een ontwerp voorleggen tot ratifi catie der op de grondwet betrekking hebben de besluiten. KONDOERIOTIS BLIJFT AAN. Athene, 2 2 April. (V. D.) Kondocrio- tis heeft cr in toegestemd ols president aan tc blijven, tot de verkiezing van den nieuwen president heeft plaats gehad. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. London, 22 April. (V. D.) Noor uit Gi braltar wordt gemeld, hebben drie troepen- tronspoctschepen Algeciros verlaten; aan booid bevinden zich troepen, die zich naar Marokko begeven in verband met dc Spoansch-Franscho operatics tegen de Riffs. Ook worden hier mede vervoerd groote hoeveelheden ammunitie cn oorlogsmateriaal, alsmede veel vee. Primo de Rivera, die de uiterste gevcchts- posten hccfkt bezocht, zul Zondug naar Spanje terugkcercn. Waarschijnlijk zal hij zich recht streeks naar Sevilla begeven, Alphonso en den prins van moeten. waar hij koning Wales zol ont- Hoc Tsjen den toestand beoordeelt. Blijkens berichten uit Honkau is do natio nalistisch© minister van buitenlandsche zaken Tsjen, van gevoelen, dat door dc ontwiich- ting van den geheclen handel cn do dooruit voortvloeiende ongunstige positie der schat kist ecn benordo toestand is ontstaan. De ont stemming der openbare mccning jegens Ja pan neemt toe, terwijl zij tegenover Engclond vermindert. In den nlgemcencn toestand in China is geen verandering ingetreden. Aanval op twee Engelsche moriniers. Twee Britschc moriniers tc Hankou, die een tochtje met ecn riokshow maoktcn, werden door een menigte koelies oangcvallcn. Eén van hen werd tweemaal met een dolk gestoken. De Russisch© propaganda. Gemeld wordt, dat uit een, bij den invtrt In het sovjet-gezantschap, in beslag genomen document blijkt, dut door Moskou aan gene raal Fcng Yoc Hsiang ecn half millioen dollar is betaald voor propaganda onder het leger voor het halfjaar, dat 31 Maort geëindigd is. VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN AAN DE MISSISSIPPI. Coolidge doet ecn beroep op de wcldudighcid der Amerikanen. Gisteren is uitspraak gedaan in het proces- Zoniboni. Zoniboni werd veroordeeld tot 30 ja ren, andere beklaagden tot I- joor cn minder. ZU1D-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ITALIË Naar uit Washington wordt bericht, heeft president Coolidge verklaard, dot de overstroo mingen nnn de Mississippi do ergste zijn, die sinds menschenheugenis in het land bekend zijn. Hij doet een beroep op het Amcriknansche volk om door inschrijvingen onverwijld hulp te bieden uan dc slachtoffers. Naar do New-York Herald meldt, zijn zeven staten door de ramp getroffen: Arkansas, Mis souri, Illinois, Kentucky, Mississippi, Tennessee en Louisiana. Arkansas is het zwaarst getrof fen. Een plotseling ingcvollcn koude heeft do ellende van de vluchtelingen nog verergerd, door er nu onder hen kinkhoest, mazelen en bof is uitgebroken in ecn der vluchtelingen kampen. Dc gouverneur heeft officieren van ge zondheid naar het kamp gezonden om te trach ten een verspreiding van de ziekte naar andere plaatsen tegen tc gaan. Donderdag is de dijk doorgebroken bij Stops Landing, lö mijl ten N. van Greenville in Mis souri. Men hoopt den dijk om de stad heen te behouden cn deze von hot water, dat reeds 12 nieuwe districten overstroomd heeft, vrij te houden. De doorbraak van dezen dijk wns een volkomen verrassing, omdat dit punt het bij dc vloeden van 1913 en 1922 uitstekend had uit gehouden. Door deze dijkbreuk wordt ook Knowlton in Arkansas bedreigd, waar dc vloed de kruin van den stuwdam heeft bereikt. T- Mfttu .^Orleans begint men nu ook dc gc- Ook in Texos lijdt men onder overstróörififi- Tokio gCn teng-cvolge van den hevigen regonvoL De JAPAN. MET NIEUWE KABINET. Dc rcgcciingsvtrklaring. In dc verklaring van den eersten minister, baron Tannko, over dc politiek der nieuwe regcering wordt gezegd, dat haar voornunm- stc doel is den economischcn toestand ge zond to maken, dc bcstuursmethoden tc her vormen, het onderwijstelsel te verbeteren, do administratie tc decentralisceren en dc voor schriften op sociaal gebied toe to possen. Wat China betreft, wordt dc nundocht der Chineezcn gevestigd op het feit, dat hun rpchtmotigc verlangens kunnen worden ver wezenlijkt, zonder nadeel too te brengen aan de betrekkingen met de mogendheden, die alle evenzeer bereid zijn rechtmatige eischen in te willigen. Met een zinspeling op dc communis tische bedrijvigheid in China zegt dc verkla ring, dat Japan doartegenover niet onverschil lig kan blijven cn bereid is met dc mogend heden samen tc werden. Eindelijk wordt nog uiting gegeven aan het vaste besluit met alle naties samen te werken ter handhaving vnn den vrede cn het doen eerbiedigen ^-un dc orde in de wereld cn te ij Ai%r .mcnschheid. liet moratorium in werking. Londen, 22 April. (Hbld.) Uit wordt gemeld dot het brink-moratorium von I Roodo rivier heeft daar reeds 400 vierkante dagen heden tc half twaolf werd gepro-1 T»*jle?ri land onder woter gezet n- 1 Na der bewapening "i" taan aan een Volkenbondsraad «latend toesU' staat, die een verdelging*™dc«wc geland wilde rnöC.^^ t at die in oorlog bewapening voor opstand be- geraakt en voor ee discussie deed .dreigden staat. N elingspogmg in dien mr. Rutgers een zou „n, dat Eng(jll,nk d„n verdedigingsoorlog, aanvaarden in*aK ,.1.0 zou toegeven terwijl Frankrijk aan (jcr bewapening de machtiging tot «rb°°^e. door mr. in geval van opstand dort Rutgers m ovent g drcigonden ermdigen opstand. Sir Cecil Hors. aanvaardde in beginselJ«enV00rge^ ,.ndc ovon- geen toegeven weten evenmin ge? Ie,.don ten zoovolste kapend" kam7 wordTn" wat tot i j~~.-i.-srr zou ciden. nieuwen wei rcldoorlog zou NOORWEGEN. mijnongeval op spitsbergen. Een telegram uit Oslo meldt dat m een mijn op Spitsbergen gedood rijn. «had. waardoor 4 orbciaere B plaats gehad, Een schacht, is over M. ingestort. een lengte van ruim cn dat voor deze gele, ovcrdievcn Zuld-Slaïiscl aan den dag te leggen, mcening in Europa te Italië de bedoeling zou verstoten. Die persi ver: din op zijn hoede bh)H het verdrag van Tirana schrijving van een gens van SPANJE- HOOGE BEZOEKERS IN SPANJE. een ove soevereine .staten en vertoont van de eerder andere landen. Italië^ I oussie over SE? g^an'overeenstemming moes, vast- ^^^van Span-l^m aiwachting 51 r°n' trtreliikcr was het verkrijgen von over- zoek aan den koning stalion opgewacht door posten versterkt, noen Gemakkelijker was nwan der»l;_ y\, worden aan het station j oi daad. w De prins van «n 2ijtl 1 dtj, daardoor een aan+rdt gepleegd op gezold van g voo, een be-1 s0„vcrerne prcrog^a m heelt EEN GROOTE BRAND. [JKHEDC.s.vict UAUE I aliwil t Meiecn bu.tengewone Na een besprok.ng tusschen bestuursleden T I J r'"rlc™cnt bijeengeroepen, die von het Roode Kruis en leden van de reg.-cring Een olticicclc unsche mede- vijf dogen zal duren. De oppositiepartijen den- ls gisterovond meegedeeld, dot men vergunning deelrng. M<cn er over om samen tc werken, teneinde «I goven tot het uitschrijven van een Iccning Het Italioanschc gezantdep in Den Hoog dc rcg<mring ten val te brengen. Er wordt een v°n vijf millioen dollar, deelt het volgende medetrlgemccne verkiezing verwacht Het deel van de FrunscHn Engelsche pers, dat bekend staat ols onvc ttcl.jkc tegenstan- dor von dc Itolioonsche islische regeenng Uit Tokio wordt non de Engelsche bladen r-glctd btntensporig geseind, dot Donderdagmorgen tc Konozawo gevoelens schijnt «n brand von vier uur tot holfncht z.-shon- cht do openbare I dei d huizen, een handelsschool, twee hospi. ralul, •alen en een tcxtiellobrick in do osch' heeft Liriroerende tooncelen plaats, toen de trein gc. f5 "ingerichte schade wordt op vie. ""nhwam, die de overlevenden aonbrncht van millioen^ /cn (bijna vijf millioen gulden) )gc- ,J<' moordpartij der bandieten op reizigers en regen heeft den brond nog n' Zol van personen zijn krankzinnig geworden tengevolge vnn het doorgestane lij. flpn tl n/1a. 1 1 gelooven, dat I ►cn den vrede te verg dat Italië eenvou- cn discussie ovci dulden, door dit I MEXICO. DE TREINAANVAL DER BANDIETEN. De slachtoffers. Er hodden, aldus een bericht uit Mexico, creenkomst bctrr sschen twee vrije enkele schending ten verdragen met en openbare dis- schat. Ecn zware beperkt. dat verdr nvaarden, zondei CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Fronsch-Engelsche overeenstem- ming inzake de nota. I, r-> - s uwijjCSia tien. Under do vermoorden zijn een 20-tol I nog jonge kinderen. Verscheidene der gekwetsten hebben ver- J schrikkelijke brandwonden opgoloopen. Een protest van dc Mexicaonsche bisschoppen. eenstemming wensch van Fmland PoV® inzake voldoening aan den zij werden aan het stationI ^enigerlei daad inzake EngclscW_cn gezant, den kom bc^ noch Roemenië, wensen v randstaten van Rusland dat dc Europcesch ,d artikelen det Uo tnemassing van bepaal van de toepassing van ver z00lang Rus conventie zullen vrijgesteld^ zijn, MO rÜlTet ander" gedelegeerden „itten dCen wensch. da, QL-ii j minister van Dinncii- nen wuiuu. - ningin von Spanje, Engelsche 1 mobilisotic zou gelijkt londschc zaken en al var kolonie. Een gr°°te WCR naar he, SOcnlijkc Europcesch ninklijke bezoekers t^^ gjslcren ,e noch tegen Albanië, ifom.V 1.1 hccfl 'egenovcr journalisten ver- Londen, 22 April. (H. N) Bliikens ren nomen kloard. dat FrnnkriH, v tol.^r„m iets, dot op een Sir Cecil mogelijk aan^be"' ontwa'pëningswerk zou len deelnemen. De Duitsche verlcgenwnord.- «er drir-t "P werkelijke ont- wapening aon* po An ril (H. N.) Na dc her- Gerieve, 22 Ap voorbereidende opening van de zilt ng vcrlceen- ontwopeningscoimrtissie Bcrnstorf, „oordiger van ^^(léwd met be- een uitvoerige verklaring J p;anschc ont trekking tot ar«- dc oiitwap. ning onaf- werp, volgons het Qndc verdragen znl hankclijk ran reed verd,n-.r van Ter- geschieden, zoodot ;n<Tsconvcntie niet zal killes door dc ;n-^^fCw°«s e, °P' da< worden beroerd. p Boncour cn Dui.schland, zooals ook dooi moree! j. «-„„rV-hre is erkend, jur.orsr paleis. De koning van Sevilla aangekomen. 1 agressieve TSJECHO-SLOW AKI JE. ma sar'/k jn griekenland. (H. N.) Volgens ■sident Mosa- het strengste B rh,duh Athene vertori. president Mass- zoodat van ecn de Brouctóre >s erken^ y» d] e er aanspraak op kan maUn.d^ ne ontwop-mrng tot Dllitscllj0nds deelnc- grondslag v tocs(ond von juist „ioj aan ripieel van dien van reis ook een oS Xa^.-gee; sprake is. ITALIË. de „carta del lavoro Wetgevende maatregelen doeleinde „ëzegd is, tracht sle don te kwader trou Italioanschc rcgeertnl' welke er op gencht lievendc poging Europeesche vrede den gebracht, of tc De i°n buitenlandsche zake den koning. Belgrado, 2?H. N.) De minis- de geheele fat- erkend, dat Italië ogen Zuid-Slavië Zooals hiervoor deel van de blo- crkloring van de et hoofd te zien, geenszins vrede- en, waardoor dc zou kunnen wor- tc ontmaskeren. sar - - - «- - sa z ïaa--asrr: - Een proteststaking ,c Kanton. ring,f dTt'dfschuldTcl!,",1'dralrrinove^r bft De vakbond van zeelieden tc Kanton heeft ,l"r0 00n de Mexicaonsche bisschoppen Donderdag oen proteststaking afgekondigd 1 'C W'J,Cn- tegen de terechtstelling van zijn voorzitter en Oe vervolgmg der communisten. E.ikele Engel-, -r— sche koopvaardijschepen zijn dientengevolge ll" e°" d° regf"r.inK van Colics, zij dit op met een uit vrijwilligers bestaanden troep boot- vt'r"nlwoordelijkheid doen. werkers naar Hongkong vertrokken om daar wijten, In deze verklaring wordt voorts gezegd dot zoo sommige Katholieken de wapenen opvat. rPCTfn rlr> r/xve. r~_ <- II »er van buitenland gebracht aan den heeft een bezoek I Topola. Volgens I k tn', hestuur van den bond heeft echter bekend gemaakt, dit de staking niet tegen de reeders of scheepvaartmaatschappijen •s gericht, moor als een zuiver politieke pro teststaking is bedoeld. Men neemt don ook non dat zij met longer dan 40 uur zol duren Inbeslagneming van zilver te geDraL.uL - oHankou. de Novostl had hemelden, koning De regcering ,e Hankou i, Donderdag be gonnen met huis aan huis zilver in bcsla-r ,c nemen. Bekende Chincesche kooplieden en°on- deren, dtc er goed in de kleeren uitzagen, wer den ook op straat aangehouden, gefouilleerd en van het alver, dot ze bij zich droegen, tegen „quitantie beroofd. rj;Br Blij.kt teveils, gebr"L "1" steenkool en kiun Jn' WOnt e regecn'"g beeft deze arti- SiZg^*s,Kh,s - betrekking op dc 'elke cr tusschen Zuid-Slavië en lt DE VERHOUIRANDSTATEN TfD. de regeering op wor r s (e digC wetge-nde maa,regvari de praktijk toe te P"«e^ cn den loop van dit jaar all. den -om TnTzaf zUnZstèmmïTg ^eebts kun-1 Jg2Ü£on«cS. wo^en herzien ^,S' ^Uge,ieh,t«P. den grondslag rechtmatige aanspraken vredigd wordeen. Duits' ecn -ntl^ j He-lingencm van Duitsehlend be~ arbeidsHrhartcr. het nieuwe Akcl, dc Estlfster v'on buiten' londsche zaken,vertrokken om mct den Lctlajstcr van buiten- landsche zaken1 politieke vraog- s,ukken te bes;"" ook het ver drag van non-eii'ind behoort. Dinsdag ven Akcl van Riga naar Einlond of,van buitenland sche zaken v« bezoeken. De opvolger van Tsjen. ,„17" regeering heef, Tsjoo-tsjoe-wo. noemd tot minister van buitenlandsche za- cn maar Tsjen zol in functie blijven tot het |Srte 'nCidCm mc' da «-den VERSPREIDE BERICHTEN. BESTRIJDING VAN SUIKERZIEKTE. Ecn nieuw middel S,!laiar dt D^!s.chc b,"den melden heeft dr. m-XjT aVrurgencongreï te Berlijn een dol d Vg °m,rent "Hermint", een door dr. Von Noorden le Frankfort gevonden nuddel tegen diabetes, da, i„ plaat, van in spuitingen met insuline kon worden aange- wend en dot in den vorm van tabletten kon worden in ffenomen. v^^."1 binncnI<or, °p bet Congres van Duitsche directeuren van Ziekenhuizen te Wiesbaden luidere inlichtingen geven. Luchtvaart. V 1 VLIEGONGEVAL. njng van 'een milLVr\-h!!g,l!!g„p''d"nji^r g

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1