KOFFIE-HUIS'X) De Geheimzinnige Talisman. ABONNEMENTSPRIJS 3""ndCD vootJA/m"" „DE EEMLANDER5' PRIIS DER AOVERTENTIEN met Inbegrip' van eeo EERSTE BLAD. BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Lang9Stfaat leJft ff» flmBrs,00,t Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. Fa.R. van den Burg FEUILLETON. 25e Jaargang No. 255 Joort/ 2.10, per mand f 0.73, Idem franco per post per weck (met gratis verzekering tegen ongelrkken) f 0.17& afzonderlijke nummers f C.05. Donderdag 25 April f927 BUREA'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF Ai?IMHEMSCHE POURTWAL 2 A. AOSTREKENIN8 N°. 47910. TEL INT SI3. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbic dingen en Llcldadigheids-advcttcntien voor de helK der prijs. Voor bande! en bedrijf bestaan tee* voordeeligc bepalingen voor bet advcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. Heel veel belangrijks bracht de agenda Dinsdagavond niet, zoodat er ook niet veel valt na te betrachten. De meeste punten gingen dan ook zoo onder den hamer door; alleen de voorstellen tot vaststelling eener nieuwe verordening voor de ambtenaren van den Burg. Stand en tot inrichting van het terrein bij de Kattekaimpen brachten dc tongen nog al in beweging. Wat het eerste betreft, golden de be zwaren minder de nieuwe verordening, dan wel 'het voorstel het salaris van den ambte naar van den Burg. Stand, hetwelk thans 100 bedraagt, te brengen op 350. Dc heer HoFKamp zag in het voorstel een steeds meer verwuarloozen van het decorum hij de huwelijksvoltrekking. Hij meende, dat bij een dergelijke plechtigheid toch niet alles „ambtenarij" moet zijn en dat een zoo ge wichtige gebeurtenis eischen stelt, die de mens oh als ambtenaar zonder meer, niet Bteeds in het oog houdt. Wethouder Veis Heijn had nog nooit gehoord, dat aan het plechtig karakter der huwelijksvoltrekking was te kort gedaan. Dat kan zijn. Het ligt er maar aan, welke eischen men stelt. De ambtenaar komt, leest de krijgsartikelen voor en laat de verdere administratieve werkzaamheden over aan een klerk, terwijl hij zelf weer naar zijn bureau gaat. De een ral zeggen: gelukkig dat is gauw geleden, maar de ander zal het toch wel sneu vinden, dat alles zoo koud in zijn werk gaat. Wij voelen wel wat voor de redeneering van den heer Hofkamp; zoo ergens, dan mag bij een huwelijksvoltrekking het machinale wel als contrabande worden beschouwd. iDe heer Muilwijk had bezwaren, meer van materieelen aard. De secretarie-ambtenaar, die als ambtenaar van den Burg. Stand fun geert, doet 'het werk als zoodanig in zijn diensttijd. Waarom moet hij daarvoor meer salaris hebben? Andere ambtenaren, die als secretaris eener commissie optreden, moe ten vaak vergaderen en werk doen buiten hun diensttijd en krijgen hiervoor niets. Hij vreesde d'an ook, dat een niet gewenscht precedent zou worden geschapen. En dan ontdekte hij nog een inconsequentie bij B. en W. daar de boden aanwezig moeten zijn in rok en niets krijgen, zelfs geen vergoe ding voor hun kleeding. De Burgemeester verdedigde het voorstel maar slapjes en bracht feitelijk niets meer in 't midden dan dat men het soort van het werk in het oog moest houden. Een betoog, waarvan het belangwekkende voor menigeen verborgen bleef. Het eigenaardige feit deed zich nu voor, dat de bezuiniger par excellence, de heet Boas, het voorstel van B. en W. verdedigde, oök al echter op een wijze, die weinig over tuigend was. Voor ons, als buitenstaander, was het betoog van den heer Muilwijk vol komen logisch en wij hebben geen enkel argument gehoord, dat iets afdeed aan zijn woorden. Het verwonderde ons dan ook geenszins, dat de heer Muilwijk, die voor stelde de 250 salarisverhooging niet toe te kennen, succes had. De heer Stadig kon zich niet vereenigen met 'het voorstel betreffende de gronden bij de Kattekampen. Er zal daar een weg komen in verbinding met den Randerbroekerweg, terwijl een nieuwe brug over de beek komt. Dan zal een goede verbindingsweg van Arn'h. weg naar Hoogeweg worden verkre gen, waarover het verkeer kan worden ge leid. De heer Stadig nu was weinig optimis tisch over den verkoop der gronden en wilde eerst wel eens een behoorlijke exploi tatierekening zien. En dan een brug van 20,000, het bêle noire van den heer Hehenkamp. Deze heeft een deskundige achter de hand, die het veel goedkooper kan. Dc wethouder noodigde hem uit zijn deskundige dan maar eens bij hem te zenden, dan kon hij misschien dan zijn voordeel mee doen. Dat loopt dus mis schien nog mee, want het voorstel inzake 'Je brug werd aangehouden en met de voorlich ting van dien deskundige zal er van di< 20,000 den mogelijk wat afgaan. Als hel dan tenminste niet alleen een solide brug wordt, maar ook een, die aan bepaalde eischen van schoonheid voldoet. Want wij meenen ook, dat een houten brug met eenige ijzeren stangen er langs daar mis plaatst zal zijn. De bezwaren van Mr. Stadig wist de wethouder niet te ontzenuwen. Hij is opti mistisch gestemd en gelooft, dat de ge meente de gTonden daar best kwijt zal raken. Wij helpen het hem gelooven en gezien wat daar in de laatste jaren al ge?. bouwd is, vertrouwen we ook wel, dat het niet zoo bijzonder moeilijk zal vallen koo- pers voor den grond te krijgen. Bij de rondvraag werden nog eenige be langrijke punten naar voren gebracht, waar voor wij wel naar het verslag mogen ver wijzen. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELDCONFEREN TIE. Dc uitnoodiging van den Volken bond aan Rusland De deelne ming zeer talrijk. Uit Genève wordt d.d. 27 April aan het Hbld. gemeld Het secretariaat van den Vol kenbond maakt heden het standpunt van den Volkenbond bekend inzake de uitnoodiging van sovjet-Rusland voor de cccnomischc wereld conferentie, die hier 4 Mei bijeenkomt. Er wordt aan herinnerd, dot de economisch ex perts van Rusland indertijd werden uitgenoo digd deel te nemen aan óp- voorbereidende werkzaamheden, terwijl Rusland 22 December T926 werd uitgenoodigd om afgevaardigden te zenden ter conferentie op gelijken voet als de overige staten-niet-lcden van den Volkenbond, Rusland wees bij brief van 19 Januari 1927 de uitnoodiging van de hand om dc bekende re den, dot Ruslond weigerde deel te nemen aan een bijeenkomst op Zwitsersche grondgebied Na de totstandkoming von de overeenkomst tusschen Zwitserland en sovjet-Rusland staat het aan laatstgenoemd land om uit te maken, of thans nog bezwaren bestaan tegen de be noeming van afgevaardigden van Ruslond. De positie van den Volkenbond is duidelijk. Ruslond werd indertijd uitgenoodigd krachtens eenstemmig raadsbesluit, welk besluit intact blijft. Het secretariaat merkt op, dat indien sovjegedelegeerden naar Genève komen, zij de zelfde ontvangst deelachtig zullen worden als de afgevaardigden van olie andere nationalitei ten. De Volkenbond behoeft dus geen nieuwe uitnoodiging aan Moskou te doen. Het Volkenbondssecretariaat ontving heden van dc Fransche regeering een lijst met dc namen van niet minder don vijftig deskundi-' gen, die de Fransche delegatie naar de Woens dag aanvangende economische conferentie zul len vergezellen. In het geheel-heeft het Vollcen- bondssecretoriaat thans reeds meer dan vijf honderd namen van gedelegeerden en deskun digen ontvangen. Ruim veertig staten zullen vertegenwoordigd zijn. Vooral de deelneming uit dc overzeesche gewesten, dc Vereenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Argentinië, Brazilië, Cuba en Uruguay is zoowel qualitaticf als quantita- tief goed. Brazilië heeft door een officieelc delegatie Verhoogt l'w werkkracht en energie 25 besparine, spaart Uw beurs A'dam Tel. 44346-A'foort Ta!-1200 ARNHEMSCh'ESTRAAT te zenden den eersten stap op den wc-g do toenadering tot den Volkenbond sinds de breuk van verleden joar gedaan. Merkwaardig is het wegblijven van Spanje, ofschoon dit land in vele Volkcnbondscommissies blijft mede werken. DUITSCHLAND. DE STAHL)ELMDAG. Dc politic vreest onlusten. Uit Dresden wordt d.d. 27 April non de Tol. gemeld Gisteravond vierde de verecniging „Stahl- hclin" haar stichtingsfeest, waarbij de voor zitter, Seldtkc, o.rn. betoogde Niet om voor iets onzen donk uit tc spre ken moeten wij ons op 8 Mei naar Berlijn begeven, maar om Berlijn zonder wapenen te vcro\crcn. Men verovert niet iets, dat met vriendschap pelijke gevoelens jegens ons is bezield, maar wat ons vijandig is gezind. Duor de vesting Beriijn ons lin! s laat liggen, vallen wij haar aan en veroveren haar stormenderhand, onbe kommerd om het getier en geraas der rooden en roodgetinten. Wij gcon niet naar Berlijn, ten einde voor of tegen iets to demonstrec- rèn, maar met positieve oogmerken. Wij ver klaren ons voor dezen staat, wij houden van hem, naarmate hij er treuriger aan toe is. Wij wenden ons tot het Duitsrhc volk en vragen het, waar de staatsman is, die iets met onze krachter en gezindheid weet te be ginnen. Niemand heeft ons nog geantwoord; daarom moeten wij in onze eigen gelederen der komenden leider zoeken. Intusschen blij ven wij werken, totdat wij dc regeeving in on ze banden kunnen brengen. Uit Berlijn wordt boiendien dd 27 April aan het geclïeei -le blad bericht Dc bij dc Duitsche politiebeambten-organi satie aangesloten vereenigingen, wnorbij het grootste deel der Schupo, der recherche en der administratieve politiebeambten is gcor- goniseerd, hebben in verband met den aan staanden Stahlhelmdog manifesten tot haar leden gericht. Dc grootste der politiebcombten-organisn ties, namelijk dc niet bij eenige politieke par tij nungeslotcn cenhcidsbond van Pruisische politiebeambten, zegt in huar manifest, dat zij er de voorkeur aan zou hebben gegeven, in dien tot het houden van den Stnhlhelmdng geen toestemming zou zijn g geven, aangezien hieruit onafzienborc gevaren kunnen voort spruiten. Nu echter do betrokken autoriteiten hnnr goedkeuring nan het houdep van den Stahlhelmdog hebben gehecht, is het onvoor waardelijk noodzakelijk, dat de autorit' 't van den staat gehandhaofd blijft. Dc olgcmcenc bond van Pruisische politie beambten, die tot dc organisatie van vrijo vakvercenigingen behoort, publiceert een ma nifest aan de politiebeambten van Groot-Bei' lijn, waarin dc vrees wordt uitgesproken, dat dc demonstraties der z.g. „vaderlondsche vereenigingen tot botsingen met ondersgezin- den zullen leiden. Derhalve dringt de bond er op hon. dat dc beambten hun kalmte en be zonnenheid niet zullen verliezen en dat zij zich vun geen enkele zijde zullen laten provocce ren. Inzonderheid echter, aldus zegt het ma nifest, moeten dc politiebeomten op den Stohlhclmdag indachtig zijn aan den door hem ofgelcgden eed en oon hun daaruit voortspruit lenden plicht tot bescherming der Duitsche republiek STAKING rN HET SAARGEBIED. Saarbrücken, 27 April. (H.N.) Naai de Saorbrücker Ztg. meldt, hebben dc 3 mc- tnolorbeidcrsbonden gisteren in een vergade ring besloten terstond tot stoking over te gaan. Deze stoking richt zich tegen de verlaging dei loonen in de metaalnijverheid. Do arbeiders hebben dc uitspraak vun den bemiddclaur in het conflict verworpen, die door de werkge vers reeds aangenomen was. EEN FIRMA IN MOEILIJKHEDEN. Arbeiders worden dc dupe. Münchcn, 27 A "pril. (H.N.) Volgens een bericht uit Münchcn aan de Vorwürts maakt dc firma gebr. Himmclsboch bekend, dat dc curator van de firma besloten heeft alle fabrieken van dc firma te sluiten. Hierdoor worden 200 man kantoorpersoneel en 2000 arbeiders getroffen. EEN TREIN RIJDT OP EEN GROEP ARBEIDERS. Vier dooden en twee gewonden. De sneltrein BerlijnKeulen is gistermiddag half vier op het station Ahlen in Wcstfulcn op oen groep spoorwegarbeiders ingereden Vier hunner werden gedood en twee ernstig gewond. Zoowel de conducteur van den trein nis dc leider van de arbeiders hadden signa len gegeven. Dc arbeiders hebben deze waar schijnlijk niet gehoord, doordat de sneltrein een oerverdoovend lawaai maakte. HET HOOGE WATER. Nadere bizonderheden. B e r 1 ij n, 2 7 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Wittcnbergc aan de Elbe is te ver wachten, dat het hooge water in de Elbe zijn hoogsten stand heeft bereikt. De peilschaal te Wittenbcrge heeft den hoogsten stand von 4.63 Meter geregistreerd, doch thans is het wotci reeds 15 c.M. gevallen. Aangezien ook van den bovenloop een val van het water wordt ge meld. is aan tc nemen, dat de waterstand ge leidelijk lager zal worden, hoewel het nog ccni- gen tijd zal duren, voordat de groote water massa's afgevloeid zijn. De gebieden aan do uitmonding van de Hu vel, dc Stepenitz cn van de Löcknitz gelijken nog steeds op ccn zeer groot meer cn duizenden morgens weide- en akkerland stoan nog steeds onder water. Dc overstroomingen beteckcnen voor dc landbou wers een rump, tc meer dnnr ook verleden joar dc gehccle oogst door de overstroomingen is vernield. Do boeren verkoopen op groote schaal hun vee, aangezien zij gebrek aan voe dermiddelen hebben. 1 egen den waterstont worden ernstige klachten geuit, aangezien nog steeds niets is gedaan om het water von de Elbe tc reguleercn. Uitgebreide overstroomingen. Uit Boizcnburg wordt bericht, dat het dis trict Bandekow, wnor Maandagnacht voor bc- wnkingsdoeleindcn een ofdeeling veiligheids- politio uit Srhwcrin is aangekomen, sinds Dins dagmiddag is overstroomd, nadat een orkaan het water in enorme golven over den dijk had gezweept. Dc „Feldmork" Bandekow met haar weelderige groene velden is thans ver anderd in ccn groot meer. Tweehonderdvijftig II.A. land met goed opgeschoten winterge wassen zijn totaal vernietigd. In de „Fcldmark" Giilze staan ongeveer 125 H A. blank en in dc „Fcldmark" Horst ongeveer 260 H A. Ook da Stccknitz, ccn zijrivier van de Elbe, heeft groo- tcc uitgestrektheden weidegrond onder water gezet. Voorts meldt men uit Schwcrin, dot dc toe stand in het hoogwatergebied der Elbe een buitengewoon dreigend karakter draagt. Een orkaan heeft groote hoeveelheden water in do Sude gestuwd, zoodot dc vier meter hooge dij ker» overstroomden. Hot gevaar, dat de dijken ernstig beschadigd zullen worden, neemt voort durend toe. ENGELAND. DE VLOOTBASIS VAN SINGAPORE. Dc Britschc premier dankt Nieuw- Zeeland voor zijn bijdrage. Londen, 2 7 April. (H. N. Druudloos). Baldwin heeft ccn telegram uan den eersten minister van Nieuw-Zccland gezonden, waarin hij verklaart, dat do Engelschc regeering met groote belangstelling konnis genomen heeft van liet bericht, dat dc regeeirng van Nieuw- Zecland voornemens is bij het parlement van Nieuw-Zeelnnd voorstellen in te dienen in zake de verdediging ter zee, waarbij o. a. voorge steld wordt T.OOO.QOO bij te drogen in de kosten dor vestiging van de vlootbnsis tc Sin gapore. Baldwin verklaart, dat de Engelsche regecring zich verheugt dat de besprekingen op de jongslo rijksconfcrenlic zóó spoedig door oen dergelijke dond zijn gevolgd cn betuigt ook namens zijn collega's zijn dank voor de voorge stelde maatregelen, waardoor het aandeel van Nieuw-Zccland in dc rijksverdediging wordi verhoogd. DE EMIGRATIE. Uit het verslag van dc commissie voor Overzeesche emigratie blijkt, dat dc ncito emigratie van Groot-Brittonnic naar al lo landen gedurende 1926 d.w.z. het over schot van de emigratie boven dc immigratie 115.538 personen omvatte tegen 84 259 in 1925. In totnol ontvingen 60.103 kolonisten finoncieclcn bijstond krachtens de bepalingen van de „Empire Settlement Act" tegen 39.559 in 1925. Zij werden ols volgt verdeeld: Australië 32.732. Canada 21.349, Nicuw- Zoelond 11.795, Zuid-Afrikn 232. NOORWEGEN. VOORLEGGING VAN ARBEIDSGESCHIL LEN AAN EEN SCHEIDSGERECHT Het Odclsting begon gisteren met de be handeling von een wetsontwerp, voorschrij vende, dat arbeidsgeschillen aan ccn scheids gerecht moeten worden voorgelegd. De minister van sociale aangelegenheden ried aan dc wet twee jaar uit tc stellen. Dc arbeidersafgevaardigden stemden tegen het voorstel. Esn paard zonder teugel een kind zonder tucht. naar het Engelsch van E. P. BENSON. 67 Harry ke#k Kern met een stillen, smeeken den blik aan en keek in een paar oogen, die ernstig maar niet onvriendelijk, flink en vol belangstelling hem aanzogen, blij had het gevoel, dat zij hem reeds lang opgenomen hadden. „Ja, er is nog meer, nog meer," zeide hij zenuwachtig, „maar het is alles zóó pijnlijk. U moet dan weten, dr. Armytage, dat ik twee dierbare vrienden heb ten minste, dat tLnk ik mijn oom en dezen Geoffrey Langham, oen jongmcnsch van ongeveer mijn leeftijd. Dezen middag maakte Geoffrey, in b:;zijn van mijn oom, ofschoon ik er zeker van ben, dat hij het mij Hever onder vier oogen zou willen verteld hebben, do vrecselijke toespelingen en beschuldigingen op wat er gebeurd was. Hij zeide, dat oom Francis reeds langen tijd mijn vijand was; dat hij geprobeerd had, mijn en gagement met miss Aylwin te verijdelen; dat dit hem niet gelukt was en dat in deze zaak, bic oorbeeld mijn oom met opzet met op- zet het was alsof zijn keel werd dichtge knepen en hij kon niet verder gaan. De dokter schoof vriendelijk de waterkaraf Vat dichter naar Harry toe, schonk zichzelf nog een g-las wijn in en dronk dat leeg, cn deed alsof cr geen veronderstelling gemaakt was geworden. „Toen is er een vrceselijke scène gevolgd," ging Harry voort; „mijn oom was creheel bui ten zichzelf van berouw, geloof ik, en van schrik, dat ik door die vergissintr bijna mijn dood zou gevonden hebben, cn dit werd nog verergerd, veronderstel ik ten minste, door een onbedwingbare woede tezen Geoffrey. Ik merkte toen .pas, dat ik nog nooit een echt woedenden man gezien had. Hij weigerde om nog één nacht met hem in hetzelfde huis te blijven; hij bleef mij moo. vragen, wie van hen v' a gaan moest. Hij kon in dran toe stand, waarin hij was) niet «raar. daar was ilc van ove 'uigd, en ik zord Geoffrey weg. Bo vendien ik kan, ik kan gewoonweg Geoffrey's beschuldigingen niet gelooven. Het is gewoon onmogelijk, dat ocm Francis schuld zou heb ben aan een van dc aantijgingen, waarvan Geoffrey hem beschuldigde. Ken ik hem daar niet veel te goed voor Er moet een andere oplossing vcor gevonden worden; en als u wilt weten welke die andere oplossing is, dan zeg ik u, dat die, zoolang wij hier aan tafel hebben gezeten, voor u heeft gestaan. Het is de Talisman geweest: vorst, vuur en regen: de ijskelder, het geweer, de sluis. Ja, en het is nog eens zoo gebeurd." „Ja, dat heeft mr. Francis mij verteld," zei- de de dokter, hem nog steeds straks aanzien de. Harry tikte de asch van zijn cigaret. „En nu zit ik hier," zeide hij, „beroofd van mijn twee vrienden; de een ligt boven, en de ander God weet of ik hem ooit terug zal zien. Ik zal hem moeten zeggen, of ik geloof in wat hij gezegd heeft en ik kan het niet gelooven Het is afschuwelijk; cn van hem is 't afschuwelijk om zoo iets te durven denk< n. Ik begrijp nu wel waarom hij het gedacht heeft; voor iemand, die niet in den Talisman gelooft, is er geen andero uitlegging*mogelijk. Er zijn nog meer dingen, maar donr behoef ik u niet verder mee lastig te vallen. Hij maakte, bijvoorbeeld, de gevolgtrekking, dat mijn oom wenschtc, dat mijn engagement af zou raken of eigenlijk liever, dat hij bet tegen wilde gaan. want ik was toen nog niet geëngageerd. Dc bewij- zijn waren er; mijn hemel I zij waren waar schijnlijk duidelijk genoeg. Maar ik heb alles nog eens overwogen, en ik kan het niet aan nemen. Niet, dat ik met opzet mijn ooren cr voor sluit, maar het is mij niet mogelijk, dat is heel duidelijk er één woord van tc geloo ven. Hoe zou het mogelijk kunnen zijn God zou zulke dingen niet toelaten, daar ben ik zeker van." „Dat is dus uw uitspraak II wantrouwt uw oom dus in geen enkel opzicht vroeg de dokter, op volkomen klankloozcn toon. „Neen, ik zou niet kunnen." „Mag ik dit aan uw oom zeggen, Lord Vuil vroeg dc dokter nu. „Als zijn nngst terug moeit komen, weet ik nicis wat hem meer zou kunnen I ilmecn n d?.n d«. verzekering, dat deze beschuldigingen "oor it van nul en geener Waarde zijn deze leo-c h'?«y*uldigirgen," v .^o-dc hij er na een bi'. „Ja, zij zijn laag," zcidc Harry, half tot zichzelf. „Mag ik dan van uw vertrouwen gebruik maken, en het hem zeggen, indien het mij ge wenscht voorkomt?" vroeg de dokter, nog maals hierop aandringend. Ik geloof, dat het beter is, dat ik het hem zeg, don gi{. Dat zou voor u beiden te pijnlijk zijn," z« idc hij, Hoiry dooidringer.d aanziende.. „O, u moogt hem vertellen, wat u maar goeddunkt I" riep Harry opeens kriegelig uit, door nuwen overmand, gelaat von den dokter. Het symptoom, waarop hij gewacht had, was eindelijk daar. „Hoor eens. Lord Voil," zeide hij met een beslistheid, waar Horry van ontstelde, „ik ver lang geen twee patiënten te hebben inplauls van een. Uw zenuwen zijn op het punt u den baas tc worden, ik waarschuw u. Wij moeten daar gauw een stokje voor steken, ik moet daar niets van hebben." Dit was ten minste op den man afhij be greep wel, dot het minste bewijs von vriende- 'ijkheid of een enkel woord van deelneming Harry geheel overstuur zou maken, en dit werd bewaarheid, toen hij zag, dat op dezen ruwen aanval, Hurrj' een kleur van boosheid kreeg. Ik ben niet gewoon om op zoo'n manier aangesproken tc worden," zcidc hij driftig. ,Neen, het was ccn vrijheid, die ik mij ver oorloofde," zeide dc dokter, „neem het mij niet kwalijk moor ik geloof, dnt u zult tc stemmen, dat ik gelijk had, Nu bent u weer u self." Harry dacht Iyer cverv over na en begon teen te lachen. „Ja u hadt volkomen gelijk," zeide hij open- haitig, „maar ik heb vandaag ook heel wat doorgemaakt." „Dat hebt u zeker, en nu mag ik ook wel zeggen, dat ik erg met u te doen heb. Ik raad u daarom aan naar bed te gaan en vanavond niet meer aan uw vriend te schrijven, en ook niet te gaan donken, wat u hem zult zeggen a's ii hem schrijft." „En dus maar rustig en vast gaan slapen tot morgenochtend, zcidc Hnrry spottend, „een uitstekende raad, dr Armytage." „O, dut kon olies gebeuren ,als u mijn voor schriften maar opvolgt," zeide de dokter. „Ik wil heel graag hooien welke die zijn." „U moet beginnen met den dronk te drin ken, dien ik u op uw kamer zal sturen," zeide hij kalm. Opeens, alsof er een zoeklicht op hem ge worpen werd, docht Harry aan zijn ontmoe- ting bij het hek met dezen men, voor wien hij ol dodelijk op het eerste gezicht zulk een he- vigen tegenzin had gevoeld en tegelijkertijd dacht hij aan het wonderlijke avontuur bij het zoeken vpn het huis vun dr. Godfrey. Als Geoffrey eens gelijk gehad hod, en hij zich nu alleen in huis bevond met »èen man, zooals zijn vriend zijn oom Francis had voorgesteld, en met diens geheimzinnigen bondgenoot den dokter, wiens gangen zoo duister waren De verdenkingen, die hij als geheel ongelooflijk verworpen had, drongen zich nu aan hem op; n toen hij sprak, ofschoon hij zich geweld undeed om zoo gewoon mogelijk te spreken, hoorde hij zelf hoe onnatuurlijk zijn stem klonk. „Ik geloof niet, dat ik ccn slaapdronk zal noodig hebben," zcidc hij, „ik geloof, dat ik zonder dot toch wel slapen zalmaar ik dank u toch wel." „Ha I U vertrouwt mij niet," zeide de dok ter op denzelfden kalmen toon.* Deze buitengewone openhartigheid behaag de Harry, maar tevens prikkelde het hem. „Is het niet onaardig om zoo iets te zeggen*, vroeg hij, „als u daar in 't geheel geen bewijs voor hebt Om u te toonen hoe zeer u on gelijk hebt, zal ik den drunk met pleïicr inne men (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1