AMERSFOORTSCH DAGBLAD ADAM i li IS PIANO'S GERHARD ABQNNEMEHTSPRliS5 a,"ndeD vo°' Am,r!' ,,DE£ ÊEMLANDER PR1IS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van eco EERSTE BLAD. BUITENLAND. Fa. R. VAM DEN BURG, ARNH. STRAAT Zonder Raam- ot Builenantenns N.V. MSDDENSTANBS-EANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Kandelscredieten Incasseeringeh Spaar-deposito's rente 4 Zomer-Stpfjjés L, J. LUYCX ZOON. BINNENLAND. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 25e 'aarganq No. 256 loort 2.10, per miind 0,73, Idem franco per p«3J f 3.—. peT weck (met cratis verzekering legen ongelukken) '0.17». alzondcilijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF A^NHEMSCHE POjRTWAL 2 A. POSTREKENIAO N" «7910 TEL INT 613. Vrijcag 29 Apr» f927 bewijsnuroiTi-^. elke regel meer 0.25. dicnstaanb'e- dingen en Uc?d«digheldwdve tentico voor dc helfc der prijs Voor handel cu bcdrijl bestaan uer vooidccligj acnalln'.'cn voor het ■dvcrtecren l'.cne circulaire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. FRANKRIJK.. BRIAND'S JUBILEUM. Strcsemnnn wcnschf zijn Fronschen collega geluk. Briand heeft naar aanleiding van den 25sten verjaardag van zijn deelneming aan het poli tieke leven uit het buitenland verscheidene ge- lukwenschen ontvangen. In antwoord op een gelukwensch van Strcsemann verklaarde Briand o.a dot hij de twee laatste jaren tot dc vrucht baarste rekende, waarin hij in het belang van beide landen en den wereldvrede te zamen met Stresemann eenstemmig hetzelfde doel na streefde. DE I MEI-DAG. Ordemaatregelen. De minister van binnenlandsche zaken heeft tot dè prefecten een circulaire gericht, waarin hij hun ordemaatregelen voorschrijft ter ge legenheid van den eersten Mei. Betoogingen en optochten op den openbaren weg te Parijs zul len streng verboden zijn. Zij zullen echter wor den toegelaten in de departementen, indien de organisators formeel instaan voor het hond haven van de orde en wanneer de autoriteiten der prefectuur voldoende waarborgen aanwezig achten. ENGELAND. LEGERPROEVEN. Londen, 28 April. (H.N.) Naar de bla den melden, heeft het ministerie van oorlog of ficieel bekend gemaakt, dat op het oogenblik bij wijze van proef te Tidworth een strijdmacht van geheel gemechaniseerde troepenafdeelin- gen wordt geconcentreerd, teneinde practischc ervaringen omtrent de organisatie en het tactisch nut der mechanisatie te verza melen De strijdmacht zal vermoedelijk be staan uit een tankafdeeling, een compagnie pantserwagens, een brigade veld-artilleric, een afdeeling berggeschut, een convoagnic genie, een seinofdeeling en een bataljon infanterie, uitgerust met 36 machinegeweren. DE BR1TSCH-1NDISCHE VLOOTWET. Aanvaarding door het Hoogerhuis. Londen, 2 8 April (H. N.) Het hooger huis heeft vandaag in tweede lezing de Britsch- Indischc vlootwet aangenomen, dip door her lagerhuis reeds is aangenomen Lord Birkenhead verklaarde, dat deze wet ten doel heeft een Britsch-Indische vloot te doen ontstaan uit den reeds bestaanden kern van de koninklijke Britsch-Indische marine en deze te ontwikkelen tot een instrument, dot in de eerste plaats bestemd is voor de plaatse lijke verdediging ter zee van Britsch-Indië, doch tevens geschikt zal zijn om een rol als een deT groenen van de overzeesche vloten te vervullen, welke door de g meenschappetijke traditie en de gemeenschappelijke grondsla gen zullen samenwerken voor de rijksvloot- belangen. Tevens zal de maritieme verdediging van Britsch-Indië door de schepping van een Britsch-Indische vloot mogelijk tc maken, haar eigen plaats in het stelsel der Britsch-Indische constitutie innemen. Burggraaf Haldane steunde uit naam van de arbeiderspartij het wetsvoorstel en zeide, dat het uit een strategisch oogpunt goed schijnt, dot Britsch-Indië een eigen vloot zal hebben. Volgens militaire overwegingen is Britsch- Indië een werkelijk eiland. DE INTERNATIONALE LUCHTVAART CONFERENTIE TE LONDEN. Londen, 28 April. (H. N.) De internatio nale luchtvaartconferentie heeft besloten de derde bijeenkomst dit jaar in October te Rome te doen plaats hebben. POLEN. DE STRIJD TEGEN DE CORRUPTIE. Dc staatspresident zal een verordening uit vaardigen, waarbij een buitengewone commis sie van vijf leden in het leven wordt geroepen ter bestrijding van misbruiken bij staatsbedrij ven en ondernemingen, bij welke de staat is geïnteresseerd. Zij zal bestaan uit twee bur gerlijke rechters, een militairen rechter, een officier van justitie en als voorzitter den direc teur der rekenkamer. LITAUEN. DE ZAAK-PAJAUJIS. T erdoodvcroordcclingen. Volgens een bericht uit Kowno heeft dc krijgsraad den oud-afgevaardigde Pajaujis, een luitenant en een sergeant wegens voorbereiding tot een militairen opstand ter dood veroor deeld. Negentien andere beklaagden zijn van 12 tot acht jaar tuchthuis veroordeeld. Het vonnis heeft in democratische en socialis tische kringen in Litaucn hevige verontwaar diging gewekt. Vermoedelijk zal dc staats- piesident echter den drie ter dood veroordeel den gratie verlcencn. Er zijn al verzoeken tc dezer zake ingediend. RUSLAND. VIJF BEROEMDE SCHILDERIJEN GESTOLEN TE MOSKOU. Vijf buitengewone kostbare schilderijen zijn gestolen uit het kunstmuseum te Moskou: de Christus van Rembrandt, de Ecce Homo van Titiaan, dc Heilige Familie van Correggio, de H. Johannes van Carlo Dolce en de Geescling van Christus door Pisano Dc dief heeft dc voornaamste deelen der schilderijen van Titiaan en Rembrandt uitgesneden en den beroemden achtergrond van hel laatste volkomen bedor ven. Volgens voorooi logschc schatting verte genwoordigen de gestolen stukken een waarde van 566.000 roebel Alles wordt gedaan om de opsporing der gestolen schilderijen te ver gemakkelijken. GRIEKENLAND. EEN COMPLOT TEGEN DE REGEERING. Arrestaties van officieren. P a r ij s, 2 8 April. (H. N.) Volgens een bericht van dc Information heeft dc regcering te Athene de arrestatie van nog meer aanhan gers van generaal Pongalos gelast, dje bij e°n complot tegen de regeering betrokken zijn. Onder dc gearresteerden bevinden zich een generaal en een kolonel De arrestaties hebben te Athene groote opwinding veroorzaakt. (Volgens berichten aan andere Fransche bla den hadden ook te Saloniki huiszoekingen en arrestaties plaats. Dc regeering heeft order gegeven, om over tc gaan tot de arrestatie van verschillende officieren, die Pangalos trouw gebleven zijn.) CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Tsjong Koi Sjek verslaat dc roode troepen van Hankau. Londen, 2 8 April. (H. N.) Ijit Sjanghai wordt gemeld, dat de strijdkrachten van Tsjang Kai Sjek de roode troepen van Hankau 20 mijl ten Oosten van Kioekiang volledig verslager hebben. De roode troepen trokken plunderend op Kioekiang terug. Men vreest, dat Kioekiang ge heel leeg geplunderd zal worden, als de hoofd massa van het terugtrekkende leger daar aankomt. Engelsche vliegtuigen in China. In het Lagerhuis verklaarde de minister voor de luchtvaart, dat de luchtstrijdkrachten, die naar China gezonden zij», 5 escadrilles bedra gen met een effectief van 700 man. VERTEGENWOORDIGERS: Met ons nleuvvo tvpe R M. 5 staat de Du- cretet weer ver aan de spits. caranducren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van knrten als lansen golf Hoofdvertegenwoordiger der Ducretel- toe stollen Electr. Techn. Bur F. H. LOMANS. Utrechtschestraat 15. Amersfoort Tel. 483. vooi Aniersloori en Omstreken Langegrachi No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Groote keuze Shantung, Kunstzijde, Voi'e, Crêpe de chine, Uni en faniats'e, de nieuwste patronen. Te!. 190 De toestand te Honkuu. Londen, 28 April. (H. N. Draadloos;. De laatste berichten uit Hankau wijzen erop, dat de overheden en ook de vakverenigingen pogingen in het werk stellen om de arbeiders weer in hun hand te krijgen en het gevoel van veiligheid te herstellen, waardoor een her leving van handel en nijverheid mogelijk zal worden. Handel en nijverheid zijn thans geheel stilgelegd. De werkloosheid is tengevolge hier van toegenomen en de bezorgdheid van Tsjcn over den toestond blijkt uit het feit, dat hij in besprekingen met de kamer van koophandel en de voornaamste hondeloors op zich 'heeft ge nomen dc noodigc maatregelen te nemen, om het zakenleven in staat te stellen zijn gang te- Taan. Deze pogingen worden echter bclcmmci'' doordien niet alleen vele buitenlanders, doe ook voorname Chineesche l-.ooplicden uit de stad zijn vertrokken. Beschieting von buitcnlondschc oorlogsschepen. Londen, 28 April. (H. N. Draadloos). Op de Engelsche knnnonncerboot Cockchafer is opnieuw uit Hsiokwnn gevuurd, toen zij van Nanking vertrok. De kanonneerboot beant woordde het vuur met hoer machinegeweren. De mijnenveger Penguin, welke oun de Ver. St. behoort, werd beneden Kiongtjin met geweren en veldkanonnen beschoten; 4 leden der be manning zijn gewond Communisten tc Peking terechtgesteld. Dc bekende communist Li t« tsjao cn 17 an dere communisten, die aangehouden waren-bij de huiszoeking van dc gebouwen in de Russi sche gezontschnpswijk door dc Chineesche po- lilic, zijn gistermiddag tc Peking terechtgesteld. Volgens een officieuze mccdecling heeft eer» buitengewone rechtbank, die de laatste drie dagen in het geheim zitting hield, de mannen, die van verraad beklaagd waren, ter dood ver oordeeld. Zij zijn op het hoofdbureau van politie geworgd. Tot dusver zijn 20 communisten terechtge steld, o.w. óén vrouw. VpoprM'^nc gTATp(\) DF. OVF.RSTROOMINGEN. Volgens een bericht uit New-York schotten dc bankiers de schode, door de overstroomin gen aan gebouwen en spoorwegen aangericht, op 7 millioen dollar. De bankiers hebben reeds 2 millioen gegeven om de vluchtelingen tc hel pen. New-Orleans is reeds 3 M. onder het peil van de Mississippi. Hoover legt de laatste hand non de toebereidselen om dc dijken door tc steken beneden New-Orleans. znin. Afrika. BEPERKING DBR DIAMANT PRODUCTIE Het wetsontwerp nopens de regeling van de diamantindustrie is aldus een bericht uil Kaapstad, door.het Lagerhuis in tweede le zing aanvaard. Dc minister voor mijnwezen verklaarde, dot, zoodra het ontwe-p wet ge worden is, de regcering een conferentie van oroducenten zal bijeenroepen om de beper king der productie van diamant tc bespreken. Indien deze tot geen resultaat komt, zal de minister gebruik maken van de volmacht, wel ke de wet verleent. Eerste Kamer. Aan de orde was Donderdag het ontwerp „Nadere voorzieningen", ten aanzien van de heffing van vermogensbelasting, verdedigings- belosting I en inkomstenbelasting. Dc heer Sling-cnbcrg ontwikkelt bezwa ren togen overbrenging von heffing van ver mogensbelasting* van de registratie naar de di recte bekisting, al is die ook facultatief ge steld. Deze blanco volmacht levert gevaar dat de registratie in een hoek wordt geduwd. De heer Dc Veer vraagt welke inkomens onder de registratie zullen komen cn vreest, i.t dc registratic-ambtenuren door deze over bracht niet voldoende aandacht kunnen schen- <-n aan hun eigenlijke taak. De Minister merkt ten aanzien van de blanco volmacht op, dat overleg met de Stuten-Gcne- raal natuurlijk is, dar de cijfeis zicli in dc bc- grooting weerspiegelen. Het is de bedoeling* raai natuurlijk is, daar d* cijfers zich in de bc- gistratie tc brenger H<*t ontworo uordl z. h. st. aangenomen, evenals verschillende ondci© ontwerpen. Dan komt uan de orcU dc Indische begreoting. Do heer De M u r n 11 verdedigt het beleid van don gouverneur-generaal Fock, die het In dische crcdict tegen gevaren heelt beschermd en geenszin» den naam van redvttionair ver dient. Spr. breekt zijn rede af wna«e« gestemd wordt over do begrootingen von Marine en Oorlog. Beide worden aangenomen met 23 II stemmen. Tegen stemden de sociaal- cn vrijzinnig-democraten. De heer De M u r n 11 betoogt verder, dat de troebelen in Indië alleen verband hielden met dc wereldbeweging, die in het Westen geen vat had cn daarom haar aanval richtlc op het Oosten. D© vraag is echter gerechtvaardigd of de Indische regecring voldoende waakzaam is geweest. Do regecring kon op de hoogte geweest zijn van hetgeen zou gebeuren. Spr. dringt in dit verband aan op intrekking von do rechtspersoonlijkheid van dc Sorckat Islam. Spr. betoogt, dot de meerderheid in den Volks raad Europecsch moet blijven cn pleit voor beter vakonderwijs. Do heer Blomj'ous bespreekt art. 177 van het nieuwe rcgceringsrcglement en betoogt, dat de Staaf vrije geloofsprcdiking moet toelaten. Spr. vraugt of de minister non dezen on- houdboren toestond een eind wil maken cn verlangt oen bevredigend antwoord om het le ven mogelijk te maken zijn stem aan de be grooting te geven. De heer Mende!s meent, dat dc heer De Muralt de economische oorzaken der onlusten over 't hoofd heeft gezien. Spr. critiseert de belnstingpolitiek en behandeling der inlandsche arbeiders die hen in de armen der communis ten drijft. Aangaande de internccring der com munisten stelt spr. een aantel vragen over de leefwijze in boven Dizoel, de gronden voer intcrnccring, cn de behandeling der gcintv i neerden. Spr. bepleit een voortvarende politi« l tot vrijmaking van de inlandsche 'bevolking. De vergadering wordt verdaagd Berichten. UIT DE STAATSCOURANT. benoemd bij het Nedci lundsch-Indische lcgei tot gcncroal-mojoor P. A. v. d. Burg, kolonel- inspecteur der genie, C. D. Lagerwerff, kolonel- inspecteur der artillerie cn G. A. Schcffer, kolonel der infanterie; bevorderd tot hoofdingenieur van den Rijks waterstaat dc ingenieur von den Rijkswater- stoot C. Th C. Heyning te IJmuiden; toegekend de zilveren eere-mcdnille von dc Oranje Nossou-orde aan A Brand, controlour in de cylindcr-fruisery der N.V Lips' Brand kasten- en Slotenfobriek te Dordrecht; bij beschikking van den minister von Woter- stoat is aon den heer L. J H Will in ge, hoven- meester der gemeente Rotterdam te Rotter dam, op zijn verzoek eervol ontslag verleend met dank als lid-voorziltcr van de Commissi^ van deskundigen voor de Rijnvaart te Rotter dam; op verzoek eervol ontslagen de voor 1 jaai benoemde scheikundige aan de Rijksserum-in richting G. L C. Ln Bastide te Laren (N -H.) en is benoemd als zoodunig dc ingenieur C. H. Nieuwlond, op wachtgeld gesteld scheikundige bij het Rijkszuivelstation te Leiden; op verzoek eervol ontslogen H van Violen als boschbouwkundige aon het Rijkslandbouw proefstation te Wageningen; op verzoek eervol ontslagen met dnnk dr. S. E. B. Bicrcmn te Usquert als lid van de Com missie van Toezicht op dc Middelbare Land bouwschool Ie Groningen cn is benoemd als zoodanig J. Huges, tc Assen; benoemd tot administrateur van financiën te Suriname L. C. Prey, kapitein van den gene nden stof. Wie met minuten weet te woekeren vindt voor alles tijd. naar het Engelsch van E. P BENSON. 68 Het ernstige gelaat van den dokter ont spande s.ch. „Dat is goed. Lord Vail," zeide hij, „maar gelooft u, omdat u er nu in bewilligt hem te nemen, dat dit een bewijs is, dat ik ongelijk ~j<j i isois tief njet eerder een bewijs zijn, dal ik gelijk had Harry lachte ook. „Iemand met voldoend vernuft kan zelfs de meest dwaze gevolgtrekkingen gewoon vin den," zoide hij, deze kleine woordenstrijd niet onaardig vindend „Dat is waar wij zullen die gevolgtrekking Jon ook maar niet maken, daar er hier geen reden voor is," antwoordde de dokter, „en nu als u het goed vindt, zal ik nog eens naar bo ven naar mr Francis gaan kijken. Ik hoop en denk haast wel, dat ik hem slapend zal vin den." „U vindt mij in de hal,, zeide Harry. „Kom het mij zoo gauw mogelijk zeggen, als u hem gezien hebt Dr Armytage ging naar boven en Harry stok een sigaret op en wachtte on rijn terugkomst. Het eten en de tegenwoordigheid van dezen bekwamen man hadden zijn geschokte 7onu- wen weer belangrijk tot rust gebracht, en hij gevoelde alleen maar, dat hij doodmoe was. Het vreeselijke van wat hij ondervonden had, was voor het oogenblik een beetje geluwd en ofschoon het niet minder pijnlijk op hem druk te, was het toch alsof de scherpe puntjes er wat af waren. Hij nam zich vastberaden voor er niet aan te denken, maar liever aan het groote geluk, dat nu iederen dag noderkwam. Evie zou nu over een kleine veertien dagen in Engeland zijn over vijf weken zou de dag zijn, waar hij al dezen tijd reikhalzend naar had uitgezien. Maar opeens knaagde er weer ietsGeoffrey zou zijn bruidsjonker geweest zijn en nu cn daar begonnen alle mogelijk heden zich in de grootste verwarring weer bij hem op te dringen cn het was een uitkomst, toen de dokter weer terugkwam. „Mr Francis slaapt /felukkig". zeide hij, „heel graag, ik zal nog een cigaret rooken, voordat ik naar bo» en ga, ci» als lk ga, koop ik, dat u ook gaan zult, Lord Vail. Ik heb den drank in uw slaapkamer gezet „Dank u, ik zal hem nemen ik ben moe." De dokter ging gemakkelijk in een stoel zit ten „Juist voor die vermoeidheid heb ik dien dronk voor u klaargemaakt", 2eide hij, „u bent moe en opgewenden een «eelijke combina tie 1 en uw opgewondenheid zou u zexer uit den slaap houden. Dat hoop ik door dezen kalmeerenden drank te voorkomen, zoodat uw vermoeidheid haar gewonen loop heeft. Maar ik moet u heusch mijn compliment maken over uw zenuwen. In de laatste tien dagen hebt u genoeg ondervonden om er uw leven lang van onder den indruk te zijn en op mijn woord u ziet er in 't geheel niet naar uit. U hebt een prachtig zenuwgestel. Mr Francis placht ook diezelfde wilskracht te hebben om dingen te doorstaan, waa'onder de meeste menschen be zweken zouden zijn." „Ja, hij heeft ook heel wat m zijn leven ge had", zeide Harry, „en toch ziet hij er niet ouder uit dan een man van zestig jaar." „En wat een vreeselijke dingen heeft hij ge had I" zeide de doktei. „Mag ik zoo vrij zijn om u te vragen. Lord Vail, of miss.Aylwin ook familie is van „Ja," viel Horry hem in de rede, „haar moe der was mrs Houdsworth." „Ik zie, dat u dc geschiedenis weetik ben er in heel nauwe aanraking mee geweest. Ik was dc dokter,- die getuigenis heeft moeten af leggen bij de gerechtelijke lijkschouwing." Harry vergat opeens weer zijn eigen moei lijkheden- „O, vertelt u er mij eens alles von", zeide hij. „Er is niet veel van te vertellen De gevolg trekking. die ik er uit opmaakte was, dat de dood van den jongen Houldsworth heel goed door ecu ongeluk of door eigen toedoen ver oorzaakt had kunnen zijn dat het inder daad het geweer was, dat hij bij zich droeg, dot zijn dood veroorzaakt heeft Dat was na tuurlijk het kritieke punt. De aard van de wond scheen mij vereenigbaar met die ver klaring te zijn. „Ik wist. dat u een oud vriend van mijn oom waart", zeide Harry, „maar ik wist met, dat u in zulk een nauwe betrekking tot hem stond." De dokter was een oogenblik stil; daarop wierp hij ziin uitgerookte cigaret weg „Ik vertel u dit", zeide hij eindelijk, „bij wijze van aanbeveling, of hoe u het noemen wilt. Ik kwam hier als een vreemdeling in uw huisu hebt mij met gulle gastvrijheid ont vangen, en ik bied daarom", voegde hij er bij, „u mijn getuigschrift aan." Harry stond op en stak hem de hand toe. „Deze is alleszins voldoende", zeide hij, „en nu mijn drank cn dan naar bed. U slaapt dus in mijn oom's zitkamer, als ik dot goed be grepen heb? Ik hoop, dat u alles zult hebben wat u noodig hebt." „Alles is besf in orde," zeide de dokter. „O ja, apropos, wat betreft uw vriend, mr.. Lang ham, mag ik, nis ik denk dot het noodig is, mr. Francis vertellen, dot hij vertrokken is?" „Zeker, ols u dat goeddunkt" „En dot hij naar Londen is gegaan ver onderstelde de dokter nog terloops. „Neen, eigenlijk is hij voor een paar dngen naar 't huis van zijn vader Lord Langham gegaan, daar dicht bij Scvenoaks, u kent hem misschien wel." „Ja zeker", zeide dr. Armytage, „nu wel te rusten, mijn beste Lord Vail; ik ben cr van overtuigd, dat u goed zult slapen." Een half uur later was het huis donker en in rust. Hony had het glas tot op den bodem toe leeggedronken en was in een diepen, rus teen slaap gevallenmr. Francis sliep niet minder vast. De nacht was warm en vochtig no den hevigen regen en dr Armytage zat lorg voor het r&am de duisternis in tc staren. Nu en dan deed een werkelijke of een denk beeldige beweging in de ziekekomer hem werktuigelijk opstaan cn door dc kamer loo pend naar den patiënt te gaan. Eens riep mr. Francis met een gesmoorde, angstige stem m zijn sloop „Harry, Harry, pas op maar daar werd hij zelfs niet wakker van, en de dokter staarde nog speeds in de nachtelijke duister nis. De regen was spoedig na zQnsondergang opgehouden, de lucht was nu bijna helder en bezaaid met sterren; de maan was aan het opkomen in het oosten Maar hij zag niets, noch de sterren, noch de steeds hooger komen de halve maan Eindelijk wekte een slaande klok hem uit zijn gemijmer en hij stond op. „Neen, neen duizendmaal neen f" zeide hij bij zichzelf. HOOFDSTUK XXI. Geoffrey ontmoet den dokter. In weerwil van Lady Oxted's openlijk en af kammend oordeel over dr Armytage, als zijnde een handig dokter met een slechte reputatie, toonde deze zich toch in dc daarop volgende dagen, veel meer op de hoogte te zijn van het menschelijk organisme dan wel noodig is voor een medicus, die zich alleen bezighoudt met het ontleden van slagader cn spieren en het afzetten van armen of bcenen Onder zijn ver standige en weldadige zorgen werd mr. Francis spoedig weer geheel de oude en wn*. „iet min der een bewijs was van zijn kunde, was dut Harry de wereld weer met een open, moedigen blik aanschouwde. Deze innerlijke en geeste lijk ziekelijke verschijnselen eischen voor hun genezing met alleen een rnappe dingncrrc, maar ook een fijngevoelige, zachte aonrakir,0 en van zijn twee patiënten moest de dokter bekennen, dat hij aan Horry s herstel dc meeste eer be haalde Gedurende deze dagen hield hij oom en neef opzettelijk van elkander gescheiden. Hij gedoogde treen bezoeken aan de ziekekamer, en de ecnige gemeenschap tusschen hen bestol uit boodschapjes heen e- weer, door -*tn dok ter zelf overgebracht Mr Francis *od het voorschrift gekregen drie dagen in bed te blij ven en zich heel rustig te houdenHarry daarentegen was alle rust streng verboden. Hem was voorgeschreven geworden zooveel mogelijk naar buiten te gaan en beweging te nemen, en het een of ander or,der handen te nemen alles was goed wat zijn hond maar vond om te doen, en als hij in huis was moest hij zooveel mogelijk al de zaken afdoen, waar mee mr. Francis voorheen zich placht bezig te houden. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1