AMERSFOORTSGH DAGBLAD De Princess Room ABONNEMENTSPRIJS j" 4 ""nd€n >om Amcr- „DE EEMLANDER" Verhuring van Lips safe-loketten KIEST Zomer-Stof jes L, J. LÜYCX ZOON, De Geheimzinnige Talisman. PRI1S DER ADVERTEHTIEH EERSTE BLAD. BUITENLAND. M.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Een ieder BINNENLAND. FEUILLETON. 95e 'aarqang No. 258 loort 2.10, per o»azndf0.75. Idem franco per potrt 3.~ per wec!< imci rratis verzeker ng tegen ongelukken) 0.17& alzondcilijkc nummers 1.05. Maandag 2 Mel *997 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF ARNHEMSCHE POJRTWAL 2 A. POSTREKENING N- «7910. rti. IN7 «is. van A 4 rcge IjOS I met Inbegrip van ee» bewijsnummer, elke legcl meer 0.25, dienstaanbie dingen eo l.lcldadlgheids-adve tentlën voor de helit der prljv Voor handel en bcdrljl bestaan teer voordccligc bepalincen voo» het advcrieeren bene cireu aire, bevattende da voorwaarden word* op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE De Belgische afvaardiging. Voordat zij naar Genève vertrok, hield de Belgische delegatie naar de internationale eco nomische conferentie een laatste zitting onder voorzitterschap van minister Vandervelde, die er op wees, dat het vraagstuk van het inter' nationale ruilverkeer voor België van vitaal belang was en dat de belemmeringen, die het protectionisme in fijn verschillende vormen aan den handel in den weg legde, bovenal de kleine staten met een sterke productie ernstig bedreigden. De leden der delegatie toonden zich allen even vast besloten om te Genève op te treden tot het verdedigen van oplossin gen, die het gunstigst waren voor een vrij internr.lionaal ruilverkeer. DUJTSCHLAND. DE ONTRUIMING VAN HET SAARGEBIED. P a r ij s, 3 0 April. (H. N.) Aan het be richt over het vertrek van 2 eskadrons dragon ders uit Saarlouis voegt dc Petit Parisien toe, dat ook de overige Frnnsche troepen spoedig zullen volgen, waarna de spoorwegpolitie ge organiscerd zal worden overeenkomstig het be sluit van den raad van den volkenbond van 12 Maart. Deze politie zal uit ten hoogste 100 officieren en technici en ten hoogste 800 man troepen bestaan. HONDERDJARIG BESTAAN VAN BREMERHAFEN. Bremeihofen, 3 0 April (H. N) Bre- merhafen viert vandaag zijn honderdjarig be staan. In het stedelijk theater vond een herden kingsplechtigheid plaats, waaraan o.a. ook dr. Stresemann en de Amerikaansche gezant tc Ber lijn deelnamen. DE 1 MEI-DAG. De viering te Berlijn. B e r 1 ij n, T Mei. (V.D De I Mei-viering door de socialisten en de communisten had op de gewone wijze plaats In het middelpunt van de viering stond een groote demonstratie voor den acht-urendag in den Lustgorten al les is, voor zoover bekend, zonder incidenten afgeloopen STAKING VAN METAALARBEIDERS. TE SAARBRÜCKEN. Uit Sanrbrücken wordt gemeld, dat tenge volge van een arbitrale beslissing, die dc loo- nen met 10 pet. verlua V een aantal vakver- eenigingen van arbeiders in de metaalindus trie, ongeveer 9000 arbeiders omvattend, 20 April een werkstaking hebben afgekondigd. Dc betrokken werkgeversvereniging heeft den ar beiders daarop medegedeeld, dat dc fabrieken 7 Mei gesloten zullen worden, wanneer van dien dag af het werk niet in alle fabrieken zonder uitzondering was hervat. De werksta king is een feit in veertien fabrieken met 3800 arbeiders. In de andere is het niet neergelegd. EEN DUITSCHER GEARRESTEERD IN ITALIË. Diplomatieke stappen. Alles wordt in het werk gesteld om de in vrijheidstelling te verkrijgen van het door de Italiaansche overheid te Bozen gearresteerde lid van den gemeenteraad van Duisburg, di Heussler, die ook lid is van de groep Duis burg der Duitsch-üostenrijksche Alpenverceni- ging. De eerste burgemeester, dr. Jar res, hcefi onverwijld Stresemann telegrafisch om zijn bemiddeling verzocht. De voorzitter der Alpen- vereeniging heeft zich gewend tot den Duit- ,schen gezant te Rome en den consul te Milaan De gearresteerde heeft uit de gevangenis eer. telegram gericht aan zijn familieleden te Duis burg, waarin hij zegt, dat hij op grond eenei aangifte van zijn hospes gevongen genomen is. IN HET WATER GESPRONGEN. Berlijn, 30 April. (H. N.) Gisteravond •ijn een man en een vrouw van een brug. bij Pichelsdorf in de Havel gesprongen. Beiden werden door den sterken stroom meegesleurd Pogingen van schippers en voorbijgangers, om 'ten te redden, hadden geen succes. De lijken zijn tot nu toe niet gevonden. EEN VEROORDEELING DOOR DEN FRANSCHEN KRIJGSRAAD. Trier, 30 April. (H N.) De Fronsche krijgsraad te Trier heeft 2 arbeiders, die goe deren hadden ontvreemd uit het Fronsche pro- visiemngazijn, ieder tot TO jaar tuchthuis ver oordeeld. BELGIE. DE I MEI-DAG. Geen incidenten. Uit verschillende declcn van België wordt bericht, dat de T Mei-dag alom kalm verliep. In de meeste groote centra werd betoogd ten gunste van algemcenen vrede en ontwapening. FRANKRIJK. DE I MEI-DAG. Een kalm verloop. Twee arrestaties. Parijs had gisteren het aanzien van een ge wonen Zondag. Alle openbare diensten, de métio, nulobussen, trams, spoorwegen en postdiensten functionneerden op gewone wij ze. AUeen de taxi's reden niet. Voigens alle uit dc provincie ontvangen berichten is de 1 Mei-dag ook daar kalm verloopen Het bestuurslid der Fransche communis tische partij, Delobelle, is gearresteerd wegens het misbruik maken van een valsch prspoort Delobelle was vertegenwoordiger van de C. G. T. U. op het jongste texrielarbeiüerscon- gres te Moskou De secretaris-generaal von de C. G. T U., Monmousseau, die een gevan" rissTof van vier maanden te goed heeft wcr aanspo ring van militairen tot ongehoorzaamheid, maar zich op 27 April j.l niet voor het on dergaan van zijn straf had aangemeld, werd tc Duinkerken gearresteerd na afloop van een vergadering van havenarbeiders. DE BEWEERDE SAMENZWERING. Een tegenspraak. De Süreté Générale spreekt, blijkens een te legram uit Parijs formeel het bericht tegen, hetwelk repte van de ontdekking tc Parijs en in dc naaste omgeving van een vereeniging van Italiaansche en Spnansche anar chisten, die verschillende nanslagan voor bereidde. Zij veronderstelt dat het bericht de wereld werd ingestuurd naar aan leiding van de operaties, die plaats hebben in de zaak van Ga ra giste, die ervan wordt be schuldigd wapens aan de Cataloansche sa menzweerders te hebben geleverd. De beslag legging, die dezer dagen heeft plaats gehad, bij uitdragers en hun handlangers, heeft voor deze verwarring aanleiding gegeven. ENGELAND. DE VAKVEREENIGINGSWET. I Mei-dcmonstratics der arbei ders. Een vcrkloring van Bir kenhead. Londen, I Mei (V.D.) Dc I Mei-dcmon- siraties tegen de wet op de vakverecnigingen werden zeer begunstigd door goed weerzi) werden dooi een talrijke menigte bijgewoono. Bij een toespraak, welke lord Birkenhead te Manchester heeft gehouden, verklaarde deze. RE^ A Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT voor zijn kopje koffie. Groote keuze Shantung, Kunstzijde, Voi'e, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Tel. *90 dot de regcering er alles op zal zetten het wetsontwerp op de vokvcrccnigingcn er door te krijgen morgen zal het in de tweede lezing in het Lagerhuis worden behandeld. Hij voeg de daaraan toe, dat het weinig waarschijnlijk is, dat het ontwerp in zijn hoofdlijnon nog be langrijke wijzigingen zal ondergaan bij dc be handeling in het parlement. Ook uitsluiting onwettig. De regeering heeft beslo'.ert in hot wetsont werp op de vakvereenigingen nog een amen dement aan te brengen, hetwelk uitsluiting (lock-out) even onwettig acht als slaking Hot doel van dit amendement is te tooncn, dat het wetsontwerp niet bedoeld is als een maatregel, die slechts één partij begunstigt. POLEN. VERDUISTERING. Warschau, 50 April. (H. N.) Een Poolsch douanebeambte, die op het z.g. Danzt- ger station te Worschou werkzaam was, is ge arresteerd onder verdenking verduisteringen tol een bedrag van 20.000 zloty te hebben ge pleegd. ROEMENIE. EEN GRENSINCIDENT. Een Hongaarsche patrouille heeft bij Oradea- mara op Rocmeensch gebied geschoten op een soldaat van de Roemeenschc grenswacht. LITAUEN. AFTREDEN VAN MINISTERS Bistras, dc minister van onderwijs, en Kar- elis, de minister van financiën, zijn afgetre den- RUSLAND. DE 1 MEI-DAG. Hoe Rusland 1 Mei viert. Uit Riga wordt d.d. I Mei aan de Cour. gemeld Dc viering van den I Mei-dag is Teeds gis teravond tc Moskou begonnen, doch de voor naamste feestelijkheden hebben vandaag plaats gehad De regcering heeft bovendien voorge schreven, dot morgen een nlgcmcene vacontic- dog zal zijn, om don de „mossa's in stoat te stellen uit te rusten na de vermoeiende Mei dag-demonstraties". De théaters en bioscopen zijn gesloten en de rcgecring heeft olie burgers opgeroepen, om bij te dragen tot het „indrukwekkende schouw spel" door zich aan te sluiten bij de straat- demonstraties. In dc straten en op de pleinen zijn luidsprekers aongcbrncht, om de bevol king in stoot tc stellen dc redevoeringen aan te hooren, die den geheclcn dag op het Kros- naja-Plotsjad (het Roodc Plein) worden gohou- den. Op het program der feestelijkheden komt ook een anti-religieuze openluchtdemonstrotie voor, dit in tegenstelling met de vroegere po litiek, volgens welke anti-religieuze demonstra ties slechts binenkamers gehouden mochten worden. JAPAN DE I MEI-DAG. De erbeidersbetoogingen tc Tokio zijn, be- J houdens enkele orrestoties, kalm verloopen. Op een bijeenkomst werd een resolutie oongono- men ten gunste van den achturigen arbcids- dog cn non-interventie in China. CHINA. j DE VERWARRING rN CHINA. Een rustige 1 Mei-viering te j Sjanghai. Dcmonstraticvci- bod in Peking. Te Sjanghai had de Mei-viering kalmer plaats don sedert joren het geval was. Er had Heen een betooging der communistische vak bonden buiten de settlements plaats, doch deze werd maar door 5000 personen bijgewoond inplaots van door 100,000, zooals andere ja ren. Dit feit wordt beschouwd als een oanwij- ing, dot de arbeiders van Sjanghai thans ge sloten achter Tsjong Koi Sjek staon. Te Peking had dc politie alle betoogingen verboden. Een verklaring van Stresemann tegenover een Amerikoonsch jour nalist. Ministei Stresemann heeft met een Ameri- kaanschen journalist gesproken over Duitsch- lands houding ten opzichte van China De mi nister zeidc o. a., dat Duitschlond, doordot het van de zoogenaamde ongelijke verdragen af stand heeft gedaan, niet rechtstreeks door dc •bcurter.issen in China beroerd wordt. De pu blieke opinie in Duitschlond is do wettige nn- tionole eischen van China gunstig gezind, moor kon anderzijds eveneens de economische be zwaren der vreemde kooplieden in China be grijpen. Men dient het streven der Chineezen, om tot moderne vormen te geroken, te steunen. Duitschlond staat volkomen onzijdig fusschen de Chineezen en de vreemde mogendheden, die j bij het tegenwoordige geschil betrokken zijn. Nog steeds dc huiszoeking in dc Russische gebouwen tc Peking. j Londen, 30 April. (H N.) De Engclsche bloden zijn zeer opgewonden over het bericht, Hat bij de huiszoeking in de gebouwen van het Russische gezantschap te Peking ook een ver trouwelijk memorandum van den Engclschen gezant tc Peking, voor het Engclsche ministerie von buitenlandsche zaken bestemd, over den 'ocstnnd in Noordelijk China is gevonden, dat door communistische agenten moet zijn or.t- reemd. Met nadruk wordt verzekerd, dot dc Engclsche gezant maatregelen heeft getroffen om dergelijke diefstallen in dc toekomst onmo gelijk te maken. VEREEN1GDE STATEN. EEN MIJNRAMP IN VIRGINIA. Twee dooden cn v! fticn gewonden. Nog 75 arbeiders opgc.-lolm. Uit Fairmont (West Virginia) wordt d.d. 1 Mei bericht, dat in een kolenmijn te Evcrctts- villc een ontploffing heeft plr 's gohod, waar door don ingang dc- mijn verwoest is75 mijnwerkers zijn in de mijn opgesloten. De kracht der ontploffing was zóó groot, dut twee arbeiders, die op de kolenkipplnots aan het werk waren, gedood werden. Naar gemeld wordt, liepen vijfti :n onderen verwordingen op. Een mijnwerker wist de ploots des on- hcils levend tc ontkomen. DE OVERSTROOMINGEN. x Coolidgc noor dc ploots van dc ramp. B c r 1 ij n, 1 Mei. (V. D.) Daar dc romp ten gevolge van dc overstroomingen von de Mis sissippi steeds grootere afmetingen goot aan nemen, is Coolidgc noor de ploots des onhcils vertrokken, om door dc verdere maatregelen te beramen. Nog verscheidene steden bedreigd. Uit Nq,w Orleans wordt d.d. I Mei gemeld dot de ingenieurs met nadruk hebben ver klaard, dot er \oor de burgerij von New Or leans geen enkele erden is voor ongerustheid; het is, zoo zeggen zij, si°chts een kwestie van uren dan zal het peil van dc Missisippi twoo of drie voet zijn gezakt. Intusschon heeft de overstrooming in de buurt van Vicksbi Tg nieuwe terreinen in oe stoten Arkansas, Missisippi cn in Boven Loui siana onder wol-T gezet Een dijk in dit ge bied is bezweken, waardoor opnieuw twee ste den zijn onderga oopen. Het nontul steden, dat meer of mind.-r onder wotcr stoot, bedruogt rhons 30. Nader wordt gcrr.e'd De voorspelde va' von J'-n Missisippi is not steeds geen feit De was houdt aan en goal bovendien gepaard net ïirogen vloed in de golf van Mexico. De ingenieurs hebben ver klaard dot zij nog meer dynomic. zullen ge bruiken om nndrre stukken van den diik bi| Poydrns te vernielen. De Arkonsns-rivier hc^ft den dijk over een breedte van 1000 M doorbroken Het water stroomt vijf districten in Z O A'knnses bin nen. Verscheide stadjes loop'en zoodoende gevoor. NEDERLAND EN BELGIE. Dc Etoile Beige over de vcr kloring var» minister Beelncrts. Nonr aanleiding van de door den Nedér- londschen Minister von Buitenlandsche ZnkeP in de Eerste Kamer omtrent het Ncderlar.dsch Belgische vr.iogstuk afgelegde verklaring, schrijft dc Etoile Beige, dat zij deze vcrkloring beschouwt nis de eerste officieele geste van Nederland, gedaan met het doel, den door de Eetstc Kamer afgebroken drnod weer op te nemen, oen feit, waarover het Brussclsche li berale blad zich verheugt. cVrder zegt de Etoile echter nog Hoewel het niet in de gewoonte vun België ligt, een toegestoken hand uit wrok of ergernis af te wijzen, zal Nederland toch moeten begrijpen dot geen ernstige poging von overeenkomst slagen kon, zoo geweigerd wordt, voldoening te geven aan de vitale eischen van België in znke verbindingen. De ze concessies, zoools men ze benoorden den Moerdijk heeft, zijn in werkelijkheid niets rmders dan de loodsche interpretatie von de verdragen van 1839 en een onvermijdelijk uit vloeisel von dc geografische positie der beide landen. Indien Nederland, wot uit de verzoenings gezinde, moor nog eenigsrins duistere taal van den hoer Beeloerts van Blokland blijkbaar mag worden afgeleid, dit wil begrijpen, zal Het leven is noch een genoegen, noch een verdriet: het is een taak. naar her Engelsch van' E. F BENSON. 70 „Daar bellen zij al voor het eten, en wij zijn nog niet eens verkleed," zeide hij, „maar u hebt er goed aan gedaan voor mij te schrijven, dr. Armytnge," en deze openhartigheid ging hem heel wat beter of dan zijn terughoudend heid, „en u hadt er bij kunnen voegen, dat ik hier een heel goeden vriend heb, die zoowel voor mijn oom als voor mij zorgt." Dr. Armvtage lachte ietwat bitter. Jk vrees, dat zulk een verklaring nu juis» niet zijn vertrouwen zou hebben opgewekt, zei- de hij, „noch vprtrouwen in mïj. noch vertrou wen op uw veiligheid Men moet vooral nooit overdreven zijn, en vooral niet als het je zei? geldt Dien avond, toen dr. Armytagc zijn laatste bezoek bij mr Francis aflegde, bracht hij hem ook weei zooals gewoonlijk, een paar vriende lijke woorden van Harry over. Mr. Francis gaapte, want hij was slaperig en gaf niet dade lijk antwoord Maar na een paar minuten ver mande hij zich. „Mijn groeten mijn hartelijke groeten, «eide hij, „en bedenk er nog maar zelf wat vriendelijks bij. Maar fusschen twee haakjes, zeg mij toch eens, hoc is de verhouding tus- schen jullie beiden Is zij erg stroef? Ik vrees van ja. Maar het is van het grootste belang, dat je Harry's vertrouwen ziet te winnen dat je ziet te maken, dat hij jou vertrouwt. „Ja, dat hebt u mij al gezegd en zonder grootspraak, geloof ik, dat ik daar al aardig in geslaagd ben. Ik heb al een groote overwin ning behaald, den eersten avond dat ik hier was, zooals ik u verteld heb. „O, ja, met dien slaapdronk zeide mr. Francis goedkeurend, „een beetje broomkali, hebt u mij toen gezegdheel eenvoudig en heel onschadelijk Een prachtige dronk en een uitstekend idée. Ja, dot Harry er in toege stemd heeft een slaapdronk uit jouw honden ann te nemen, heeft zeker bewezen, dat ol was hij elan niet geneigd om je te vertrouwen, hij zich don toch over dat vooroordeel heen gezet heeft. En heb je verder nog moer vorderingen gemaakt, mijn beste Godfrey?" „O, ja, wij zijn de beste vrienden; en om u de waarheid tc zeggen, kost het mij heclemaal geen moeite Uw neef is prettig in den om gang en hij is zeer ontwikkeld." „Arme Harry 1" zeide mr. Fronds zocht, „ja zelfs zijn eenvoud heeft een zekere charme, vindt je niet Het is ook oen heele gemakke lijke hoedanigheid. Nu, ik geloof, dat ik nu maar zal gaan slapen; ik slaap tegenwoordig toch zoo goed. En je bent dus van plan mij tegen het eind van de week mee naar Londen te nemen „Jn, dot heb ik a ten minste voorgesteld,' zeide de dokter. „En jij, die een autocroat bent de dokters zijn tegenwoordig eigenlijk de eenige autocra ten staat er op. Ik geloof ook, dot het 't beste is Dat jongmensch, dot onlangs van hier vertrokken is, is achterdochtig en verbazend scherpzinnig. Het zal hem ten minste rust ge ven voor zijn afschuwelijke verdenkingen, als ik gauw van Vail vertrek. Ik hoop, dat Harry het don maar niet al tc eenzaam zal hebben," voegde hij cr bij. „Misschien blijft hij ook wel niet hier," zeidc de dokter „Dat komt er ook niet op aan," zeide mr. Francis, „in elk geval komt hij hier nog terug voor zijn huwelijk, om te zien of alles in orde is om ze nn hun huwelijksreis te ontvangen, daar reken ik vast op. Maar zeg ecr.s, noem jp hem al „Harry"?" „Neen „Mijn beste Godfrey, wot ben je toch kort af cn norsch I Ik spreek nooit zoo in mono syllabes, dat maakt de antwoorden zoo on- noodig kort. Je moet er toch aan wennen hem bij zijn doopnaam te noemen het heeft zoo'r. bijzondere uitwerking en het kost je niets. Als je alleen bent, moet je je maar eens oefenen om dikwijls achter elkander „Harry, Harry" te zeggen Je zult zien, dan gaat het je veeï gemakkelijker of. Maar nu ga ik toch heusch slapen. Goeden nacht, mijn beste Godfrey." Het was dus vost afgesproken en 't werd aar» Harry medegedeeld, dot mr. Francis en de dok ter aan het oind van de weck naar Londen zou den vertrekken. Zoo'n verandering zou hem veel goed doen, zeide de dokter; want het ech te donkere herfstweer, dat sinds den vorigen dog Vail in nevelen hulde, had een drukken- den invloed op hem cn hij raadde hem sterk can een pnur weken naar Lorden te gaan, waar het in orde maken van zijn kamers en de drukte, die daarmee gepaard ging, hem aan genaam zouden bezighouden. Den lnitstcn avond voor zijn vertrek nt mr. Francis beneden en scheen weer even opge wekt als altijd Gedurende den mid dag hadden de tonen van zijn fluit zich -. eer van zijn kamer uit doen hooren, en dot geluid was voor Harry, alsof hij weer de stem hoorde van een goeden vriend, die was teruggekeerd. Zijn oom had zijn bcnedenkomst zelf aange kondigd, door, nndot de etensbel geluid had. op zijn fluit spelend „Zie, daar komt dc overwinnaar aan," de hall binnen tc komen, en ofschoon het wel vat dun klonk zoo cp de fluit alleen, liep hij fi?r vroolijk cp de moot bij. zijn voeten hocg opgeheven cn met ge strekte beencn „En wat zijn jouw plannen, mijn beste Har ry vroeg hij, toen zij gezeten waren, nadat hij het gebed gedaan had „Ik was half van plan cr tegen op te komen toen onze auto croat hier, mij zeide, dat ik op moest stappen en toen ik hoorde, dat jij hier misschien alleen zoudt achterblijven, maar mijn oproerigheid werd door één blik zijnerzijds bedwongen. Ik ben benieuwd of hij op jou ook al eens een van die strenge blikken geworpen heeft I Mnox hnolong denk je nog hier te blijven „Ik denk niet langer dan drie of vier do gen," zeide Harry, „dan ga ik een week noar de Oxteds, en kon dun in het begin van No vember nog voor een dag of tien hier terug, en dan ga ik naar Londen tot den vijftienden „Ach, mijn beste jongen, zoo gauw ol Is het al zoo gouw I" zeide mr Francis, terwijl hij hem zijn hand toestak. Toen ziende, dat die ernstige toon Horry in verlegenheid schep», te brengen, zeide hij, haastig van onderwerp veranderend „ha, ik zie, dat Templeton den Talisman ook weer heeft neergezet. Het is heusch waar, het is alsof het ding hoe langer hce schitterender en verblindender wordt. Ik moet jetoch eens vertellen, mijn beste God frey, dat die neef von mij in enkele opzichten er heel vreemde denkbeelden op na houdt. Hij gelooft bijna ik mog wel zeggen bijno, hè, Herry nu hij gelooft bijna in die oude le- I gende inderdaad een merkwoordig overblijf sel van bijgeloof bij iemand van de ontwikkel de klasseik zal er 't bureau van psychisch onderzoek eens over schrijven. Dat gezelschap verzamelt, naar men mij verteld heeft, dc ge gevens voor nachtmerries en bijgeloovighedcn; een vreemde liefhebberij „Ik heb iederen avond heel gehoorzaam de gezondheid van den Talisman gedronken, Is het niet, Harry zeide de dokter. „Natuurlijk, dat zijn de regels van het huis. O, jo, maar hier moet ik het toch eens even met u over hebben. Dr. Armytoge heeft mij verteld, dut u in den Talisman geloofde, oonv Francis Ik heb het gewoon niet willen aan nemen. U hebt mij er altijd om uitgelachen, wanneer ik deed, alsof ik er in geloofde." Mr. Francis begon te lachen. „Ach Harry, deze medische lui kunnen geen geheim bewaren, zeide hij. „Neen, mijn beste jongen, ik maok maar gekheid, maar het is waar, dot ik mij wel eens afgevraagd hef\ na die merkwaardige opeenvolging van ongeluk" ken in het begin van het jaar, of het ook mo gelijk kon zün, dat het er iets mede te maken kon hebben." Hij hiel even op en vervolgde toen heel on* gedwongen, „en dan die drie vreeselijke din gen, waaraan je nu weer ontsnapt benthoe vreemd was dotDe ijskelder dat is de vorst het geweer het vuur de sluis de regen l „Er zijn meer dingen in hemel en op narde.Het is vreemd, heel vreemd 1" (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1