ABONNEMENISPRUS f 3,""Bdcn „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Verfwaren - Schoonmaakartikelen A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Zomer-Stof jes L, J, LUYCX ZOON. BINNEN LAN O. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 25e Jaargang No. 259 EERSTE BLAD. looit f 2.10, per niind ƒ0.75, Idetn franco per pos# f 3.—, per weck (met qratia ftrrckering legen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers 1 0.05. AMEBSFOORTSGH DAGBLAD BURÊA'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ArtNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. Tti. INT. 619. Dinsdag 3 Mei 1927 PRIIS OER ADVERTENTlEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.T5, dienstnanb'W- dingen eo Ueldadlghclds-adve.tentlën voot de belfc der prijv Voor haudel cn bedrijf bestaan reer voordectigc bepalingen voor het tdverleeren. ken# circulaire, bevattend# d# voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. De voorbesprekingen. Theunis bij Dnnnmond. De voorzitter der internationale economische conferentie, Tiheunis, is Zaterdag te Genève aangekomen. Gisteren stelde hij zich in ver binding met het secretariaat-generaal van den Volkenbond etx de organen van het secreta riaat. DUITSCHLAND. de verhouding tusschen rijk EN LANDEN. Een rede van minister Von KeudelL De rijksminister van binnenlandsche zaken Von Keudell en die van verkeerswezen dr. Koch zijn gisterochtend te Stuttgart aangekomen om een bezoek te brengen aan de Wurtembergsohe staatsregeering. Von Keudell hield een rede over het rijk en de landen. Hij spoorde er toe aan deze aan* gelegenheid op voorzichtige wijze te bespre ken en eikaars opvattingen te eerbiedigen, op- dot het vaderland, ook met betrekking iot het buitenland, daarvan geen nadeel zou ondervin den. Wederzijdsch vertrouwen is vereischt. De landen mogen niet worden verlaagd tot provin cies of zich zelf besturende lichamen. De par tijen hebben het recht voor haar idealen pro paganda te maken, maar de vertrouwelijke samenwerking van alle deelen des rijks wordt niet bevorderd, wanneer de landen bij ernstigo politieke meeningsverschillen voortdurend, door op deze rechten al te veel den nadruk te leg gen, ontevredenheid wordt gewekt. Staatspresident Bazille dankte spr. voor zijn rede. DREIGENDE STAKING BIJ DE BERLIJNSCHE OMNIBUSSEN. De stemming onder de leden van het perso neel der Berlijnsohe omnibus-maatschappij (A. B. O. A. G.) over de vraag, of tot staking zou worden besloten, heeft een meerderheid opgeleverd van drie vierden voor een staking. De' bedrijfsraad zal morgen over dit besluit beraadslagen. EEN INBRAAK, GEVOLGD DORR ZELFMOORD. München, 2 Mei. (H. N.) Vanmorgen heeft een tot nu toe onbekend gebleven man, die naar schatting 26 j. oud is, een 63-jarigen goudsmid in zijn winkel overvallen. Hij vuurde enkele schoten op den juwelier af, die daar- daardoor gewond werd. Voorbijgangers merk ten, dat er iets niet in orde was en drongen den winkel binnen, waarop de misdadiger zich een kogel door het hoofd joeg. De dader had geen tijd gehad iets uit den winkel te ontvreem den. ENGELAND. DE VAKVEREENIGINGSWET. Gisteren m 't Lagerhuis in gediend. Een verdediging van het voorstel door Hogg. De publieke tribunes weren stampvol en de vergaderzaal geheel bezet, toen gistermiddag in het Lagerhuis de bespreking der i akver- eenigingswet begon. Het debat zal 3 ka dag duren en de voornaamste leden der liberale en der arbeiderspartij zullen aan het woord komen vóór de stemming plaats heeft, op Donderdag a.s. Het staat vest, dat de wet aan genomen zal worden. De oppositie der arbeiderspartij kwam tot uiting bij het begin van het debat. Er werd voortdurend geïnterrumpeerd tijdens dc rede van den minister von Justitie, sir Douglas Hogg, die de tweede lezing inleidde. Hij zeide dat dc regcering meent dot de wet goed in elkaar is gezet, maar indien het debat dubbel zinnigheden aan het licht brengt, zal dc rc- geering gaarne medewerken om ze op to lossen. Zij zei zich echter verzetten tegen amendementen, die ingediend worden met do bedoeling dc wet te laten verwerpen, welke de regecring als lechtvaardig en noodzakelijk beschouwt om het gezag van den staat te handhoven en dc vrijheid zijner burgers te beschermen. Hij erkende, dot dc staking een onmisbaar wapen is in het arsenaal der vok- vcreenigingsleden en de regeering heeft ei voor gezorgd, dat het recht der industricelo slaking of der sympathie-staking behouden blijft, wanneer zij gericht zijn tegen den werkgever en niet tegen de regecring of de gemeenschap. Indien het geval duidelijk ge steld wordt, heeft de regeering, om misver stond en verkeerde voorstellingen tè voorko men, er zelfs geen bezwaar tegen om bepa lingen tegen een olgemeene uitsluiting door de werkgevers in de wet op te nemen Art. 1, zeide hij, is zoo geformuleerd, dot het een verklarende beteekenis heeft, in stedo van een wijziging te zijn der bestaande wet Het blijkt uit een vonnis van het opperste ge rechtshof, dat dc algemeene staking onwettig is. Men heeft gezegd, dat de olgemeene sta king van het algeloopen jaar een afdoende waarschuwing is geweest om een herhaling to voorkomen en de verantwoordelijke leiders der arbeiderspartij, voert men non, hebben haar dwaasheid en misdadigheid ingezien. Deze inzichten worden echter niet gedeeld door alle voorstanders van labour en het is daarom dc plicht der regeering duidelijk to maken, dat een olgemeene staking een mis daad is tegen den staat. Een der voordeelen van de bepaling is, dot zij waarborgen biedt, dot er bijtijds gelegenheid zal zijn, wanneer er een olgemeene staking dreigt, om door een rechterlijke uhspraiak uit te maken, of zij wettig is of niet. Het 2e art. is noodzakelijk, omdat de vreed zame overreding tot staking, die de wet ven '06 toestaat, in de prakrijk onjuist geïnterpreteerd wordtgedurende de stoking van het afge- loopen jaar verdedigden zij, die beschuldigd waren van pressie uit te oefenen, zich vaak door de bewering, dat hun optreden wettig was, omdat zij leden waren van een sta kingscomité. Aangaande het artikel betreffende dc poli tieke heffing, zeide Hogg, dot hij klachten had ontvangen van vakvercenigingslcdcn, die be weerden, dat zij onder de tegenwoordige rege ling gedwongen waren bij te dragen tot het politieke fonds. De minister van justitie zeide, ten aanzien van de strafbepalingen, dat er slechts een retros pectieve bepaling in de wet vookomt, toepas selijk op de algemeene staking van het vorige jaar en dat om de belofte von den eerste-miu nister no te komen, dat niemand, die aan het werk bleef of weer aan, het werk ging, gestraft zou worden. De wet maakt een onderscheid tusschen dc algemeene en de politieke fondsen der vakver- eenigingen; voor de laatste mag geen contri butie worden geïnd dan na een schriftelijke toestemming der individueele arbeiders. De minister van justitie eindigde zijn rede te midden van onophoudelijke interrupties van de labourbanken. Clynes valt de wet aan. Clynes stelde de verwerping van dc wet voor onder gejuich der arbeiderspartij. Hij zeide, dat de oppositie der arbeiderspartij niet zou eindi gen, wanneer het voorstel wet werd. Dc strijd zou integendeel een scherper vorm aannemen. Nooit is door de rechtbanken de olgemeene staking onwettig verklaard en de wet zal het voor dc vokvereenigingen vrijwel onmogelijk maken doelmatige stakingen in te richten tegen werkgevers evéhgoed als tegen dc regee ring. Het voorstel is opgezet als een welbe wuste daad van klassevijandschap en eer. kwaadwillige poging der regeering om het ge organiseerde kapitaal tegen de arbeiders te steunen. Wanneer de arbeidersregeering weer Groote keuze Shantung, Kunstzijde, VoiSe, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Tel. 190 aan het bewind komt, zal dc wet afgeschaft worden, omdat zij indruischt tegen de alge meen aangenomen beginselen van dc Engelsche justitie. Clynes gaf toe, dat het land onder do olgemeene staking geleden heeft, maar welke offers het land ook gebracht heeft, er zijn rechten, die niet kunnen worden afgeschaft, o.a. het recht om hun arbeidskracht te weigeren, wanneer men wil. De rede van Clynes duurde iets minder don een uur en werd door gejuich van de labourbanken onderstreept. De opvotting der liberalen. Het debat zal heden worden voortgezet. On danks de opwinding der arbeiderspartij (Jack Jones werd voor één dog uitgesloten) verliep de zitting zonder incidenten: het aantal Lager huisleden, dat de zitting bijwoonde, verminder de gaandeweg. Harney verdedigde het stand punt der liberale partij: hij veroordeelde 'de algemeene staking, maar oefende kritiek uit op het voorstel, omdat het overhaast in elkaar ge zet is cn te hord voor dc arbeiders. ITALIË. HET A.S. CONSISTORIE. Twee nieu we kardinalen. In gewoonlijk goed ingelichte kerkelijke krin gen te Rome verluidt, dat de paus in het eerst volgend consistorie, dat einde Mei of begin Juni zou worden gehouden, maar twee kardi- noden zou benoemen, n.l. mgr. Von Rocy, den primaat van België en mgr. Hlond, den Pool- schcn primaat. LITAUEN. een triumviraat. Warschau, 2 Mei. (V. D.) Woldemaras, dc minister-president van Litauen, heeft met Toeberlis en Merkis een triumviraat gevormd, dat voornamelijk tegen dc communisten ge richt is. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Teekenen van ontspanning. Londen, 2 Mei. (H. N.) In den toestand in China moet volgens de laatste berichten een zekere ontspanning zijn ingetreden. De regce ring der radicale nationalistische partij te Hankau heeft haar houding tegenover do bui tenlanders gematigd, klaarblijkelijk omdat zij bevreesd is, dat het zakenleven door het ver trek der buitenlanders geheel zal worden sti' gelegd. Voorloopig is echter haar gezag nog te zwak, om ingrijpende maatregelen te ne men. Ook de radicale stemming onder de ar beiders is veel gematigder geworden. De 230 Duitschers, die te Hankau wonen, kunnen hun zaken ongehinderd drijven. Echter worden zij daarin ton zeerste belemmerd, doordien de buitenlondsche banken het bedrijf hebben stil gelegd. In enkele provincies zijn de commu nisten overgegaan tot het verdeden van den grond. Londen, 2 Mei. (H.N.) Draadloos.) Naar da bloden melden, maakt do regeering te Han kau zich zeer bezorgd over den finoncicclen toestond, die zeer gespannen is, doordien dc handel der buitenlanders heeft opgehouden. Dc regecring heeft een uitnoodiging tot de buiten landers en de buitenlondsche zaken gericht om het bedrijf te hervatten, doch dc geneigdheid onder de buitenlanders daartoe is niet groot, ioolang zij niet overtuigd zijn, dot de regce ring de noodige waarborgen voor het handha ven der veiligheid en der orde "kon geven Naar gemeld wordt, willen de banken het be drijf niet hervatten, zoolangs er geen woar- 'borgen worden gegeven, dat de handel in zil ver vrij kan plaats hebben. Dc regecring heeft onlangs ol het zilver opgevordcd, doch nie mand toont neiging het in omloop gebrachte papier in betaling aan tc nemen. Teneinde de buitenlanders gerust tc stellen en den handel weer op gang te brengen, heeft de regecring strenge straffen afgekondigd tegen allen, dio zich aan betoogingen tegen buitenlanders schuldig maken. Nadere bizonderheden over dc veranderde houding tegen over de buitenlanders. Omtrent dc wijziging in de gezindheid ten aanzien van do vreemdelingen to Hank a o meldt de correspondent van de Times lo Sjanghai, dat tegen de vreemdelingen gerichte aanplakbiljetten warden afgescheurd en ver vangen door opschriften als „Vreemdelingen, hervat den handel" en „de buitenlondsche in dustrie moet weer beginnen". De arbeiders bond heeft zelfs „tien gebo.dcn" openbaar ge maakt, waarbij het molesteeren van vreemde lingen in welken vorm ook (ruzie met hen zoe ken, stelen van hun goederen, hen bedreigen, hun huizen binnentreden, krijg tegen hen voe ren en het publiceeren van tegen dc vreemde lingen gerichte aanplakbiljetten) streng wor den verboden. Het beschieten der buitenlondsche schepen. Londen, 2 Mei. (H. N. Draadloos). In het Lagerhuis is vandaag meegedeeld, dot aan de Engelsche schepen op dc Jangtse opdracht is gegeven om, indien op hen gevuurd mocht worden, dit vuur te beantwoorden. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE GELDMIDDELEN. Een overschot van 500 milliocn dollar. Londen, 2 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit New-York zal het loopende dienstjaar vermoedelijk met een overschot von 500 millioen sluiten, welk bedrag in zijn geheel zal worden bestemd voor het aflossen van staats schuld. DE OVERSTROOMINGEN. Een kwart milliocn dokloozcn. Minister Hoover bracht gisteren aan presi dent Coolidgc rapport uit over hetgeen hij ven den toestand in het overstroomde gebied hod gezien. Volgens zijn raming zijn thans 250,0C0 personen dakloos, maar hij gaf uiting aan het vertrouwen, dat door het Roodc Kruis behoorlijk voor hen zou worden gezorgd. Hoo ver verklaarde, dat dc gezondheidstoestand in het getroffen gebied bevredigend is. De bevol king -wordt thans ingeënt. De financieelc hulpverlcening. Het Amerikaonschc Roodc Kruis heeft reeds 5 milliocn dollar ontvarjgen voor het vcrlecnen van hulp aan de slachtoffers der overstroomin- gen. Hoover heeft gist?rcn een nieuwen oproep gepubliceerd, waarin hij vraagt om een bedrag vnn minstens 10 millioen dollar. VERLAGING POSTTARIEVEN. Brieven met 1 Juli voor 7!A cent. Dc voorbereidende ewrkzaamïicrtan «ooi herziening von het briefposttarief zijn thans zoo ver gevorderd, dat waonichijnlijk reeds tegen 1 Juli a.s. kan worden tegemoet gezien» a. Verlaging von heC port der binnenland sche brieven van enkelvoudig gewicht tot 7J4 cent. b. Idem von het onmiddellijk doormede sa* menhongende port der brieven voor Nedci- londsch-Indic, Suriname en Curasao, alsmede van het port der in het grensverkeer naar Duitschland cn België verzonden brieven. De mindero ontvangst tengevolge hiervan wordt geroomd op 4.100.000 per jaar. In verband met den stond van do bedr ijlsre kening der P.T.T. cn de cischcn der schatkist zal voor het loopende jaar, voor zoover thans kon worden voorzien, met de aangegeven ta riefsverlagingen moeten worden volstaan. VERLAGING KOSTEN PASPOORTEN. De N. R. V. dringt op spoedige behandeling vnn 't ontwerp aftn. Het hoofdbestuur der Noderlandschc Reis- verecniging heeft een adre* gezonden oon de Iwccde Kamer, in verbond met de indiening van het wetsontwerp, waarbij de kosten dor pospoorten belangrijk worden verlaagd cn de duur der pospoorten aanmerkelijk wordt ver lengd, in welk adres het hoofdbestuur erop aandringt do behandeling van dit wetsontwerp, met het oog op het aanstaande rcisscizoen, zoo veel mogelijk te bespoedigen. AFSCHEID BURGEMEESTER DE WAAL MALEFIJT. Een hulde der Kotwijkschc burgerij. In verbond met het aftreden van den heer De Waal Malefijt als burgemeester van Kat wijk, dient nog gemeld te worden dat deze Zuterdog tevens in verbond met zijn 12^-jarig jubileum gehuldigd is geworden namens dc burgerij van Katwijk. In do versierde raadszaal sprak de voorzit ter van dc huldigingscommissie, ds. Voor- stcegh, den heer De Waal Malcftij toe. Spr. zeide, dot dc burgerij, dio met leedwezen de ontslagaanvrage von den heer De Waal Male fijt heeft vernomen, cr behoefte oon heeft hem bij zijn heengaon hulde en dank te brengen voor hetgeen hij m het belang van dc ge meente heeft gedaan. Spr. schetste het onver moeide en ijverige werken van den heer Dc Waal Malefijt en bood hem diens, dooT den kunstschilder J. Zoetclicf-Tromp geschilderde portret aan. HOOGE RAAD. Installatie von mr. Tak als procureur-gcncrool. Dc president van den Hoogen Raad jhr. mr. De Sovornin Lohman heeft in de heden gehou den zitting der strafkamer van den Hoogen Raad, no voorlezing door den griffier jhr. mr. Van Ponhuys van de acte van beëediging, mr. A. Tak, geïnstalleerd verklaard als procureur- generaal bij dot rechtscollege. Dat gedeelte ven de zitting werd bijgewoond door dc chefs von Parket en Griffie, benevens door familie van den heer Tak. F. W. BRAAT. Een gouden jubileum. Zaterdag heeft de heer F. W Braat, direc teur van de Koninklijke Fabriek van Metaal waren zijn 50-jarig jubileum gevierd. In een feestvergadering van Zaterdagavond werd hij door den president-commissaris der vennoot schap prof. ir. S. Franco, gehuldigd cn weid hem namens het personeel door den hoofd boekhouder een staande oud-Hollandsche klok aangeboden. Bij monde van den heer ir. W. H. van Leeuwen werden aon 48 personen een medaille uitgereikt aon hen, die meer dan 25 jaar bij dc N.V. irt dienst waren. De moedeloosheid is een vergiftigde cn te vens bittere drank. naar het Engelsch van v E. P. BENSON. 71 Dit was na tenminste een bewijs, dot mr. Francis wist hoe volkomen Harry hem ver trouwde, en ofschoon Harry, gedachtig aan dat vreeselijk onderhoud tusschen Geoffrey en zijn oom, opschrikte, dat er maar zoo gewoon ge sproken werd, over de oorzaak van dien twist, was het toch een zekere verlichting voor hem, te weten, dat het onderwerp zijn ooffn niet pijn-* lijk was. „Ja, alles bij elkander genomen, zou het wel genoeg zijn om den meest verstokten sceptl- schen twijfelaar te overtuigen," zeide Harry- „Arme oude Talisman f Wat een afschuwelijke, nuttelooz© herrie heeft hij eigenlijk gemaakt I Opeens bedekte mr. Francis zijn gelaat met zijn handen. m „Ach, het is niet iets om mede te spotten, hij, ,4k sprak er zoo gewoon over, zon- er bij te denken maar toch kan ik er nog niet goed aan denken, Harryhet is nog te kort geleden, te vreeselijk Ma dit, gïr.g het gesprek weer over meer on* versdhiTjge onderwerpen en het duurde niet lang, ot ma. Francis was weer in dezelfde op- stewelrte strnming, die hem „Zie daar komt da overwinnaar aan", had doen spelen. Hij had altijd iets vroolijks en toepasselijks tc vertel len om het gesprek prettig gaande te houden. Zonder hem zou het maal ietwat saai verloo- pen zijnof het kwam, dot Harry's oude te rughoudendheid was weergekeerd, of dat zijn gedachten weer bezig waren met de moeilijk heden, die de woorden van zijn oom, bij hem opgewekt hadden, wat het dan ook zij, hij was opvallend stil, terwijl de dokter van zijn kant op afgetrokken wijze zijn goed- of afkeuring ten beste gaf, en dan nog maar alleen, won neer dc vraag direct tot hem gericht werd. Maar mr. Francis was op het oogenblik de manbij hun stilzwijgen onderhield hij het gesprek en vertelde honderden anecdotetjes, de een nog grappiger don de andere, en hoe stiller, de anderen werden, hoe voordeeliger dit de radheid van zijn tong deed uitkomen. Maar zelfs de meest goedgevulde molen raakt uitgeput en toen zij aan het dessert gekomen waren, was een nu en dan tevergeefsche kwinkslag, waar niemand op inging, het eenige wat er van zijn welbespraaktheid was overge bleven. In alle stilte werden de «r»rste glazen port wijn ingeschonken, en de utilte werd alleen verbrol en door Harry, die opstond en zeide: „De TalismanIk drink (~p den Talisman I" De dokter cn mr. Francis waren ook opge staan; de laatste wat al te vlug. Zijn servet, dat hij op de tafel wierp, kwam tegen zijn glas aan, dat omviel, met het gevolg dat de wijn over de tafel stortte. Op denzelfden Zaterdag, dat de dokter en mr. Frands van Vail vertrokken, ging Geoffrey ook naar Londen, daar hij een vreemde, on verwachte boodschap gekregen had. Den brief van den dokter hed hij op tijd ean week gele den ontvangen en drie dagen daarna had hft een kort briefje gekregen, waarin deze hem mededeelde, dat hij en mr. Francis van plan waren dien Zaterdag daarop naar Londen te vertrekken en hij vroeg Geoffrey of hij hem in de gelegenheid wilde stellen om hem te zien en te spreken over een zaak van zeer groot gewicht. Dr. Armytage zou dien avond tus schen vijf en zeven uur in zijn eigen huis zijn en mochten deze uren hem niet schikken, dan vroeg hij Geoffrey hem een uur op te geven, hoe laat hij maar wilde, nadat zij in Londen waren aangekomen, hij zou don zorgen t'huis te zijn en welke afspraak hij ook had, hij zou er voor afzeggen. Daarop volgde er een heel merkwaardige zin: „Ik vrees," schreef de dokter, „dat gij, den draad volgend van uw verdenkingen, waarom trent Lord Vail mij verteld heeft, in dit verzoek wellicht een wel beraamd plan zult zien om ons van uw tegenwoordigheid in Londen to verzekeren op een bepaalden dag en een be paald uur, en tevens om u afwezig tc houden van een andere bepaalde plaats. Maar don ver zoek ik u, uzelven af te vragen, waarom, ware dat het geval, ik u geschreven zou hebben. Ik wil hier nog bijvoegen, dat mr. Francis Vail en ik om T2.37 Zaterdagmiddag aan het Pad- dingtonstation zullen aankomen. Indien u wilt, kunt u aan het station komen om u te verge wissen, dat wij Vail verlaten hebben." Tot hiertoe liep de hrief met een nauwkeu righeid e™ een keuze *»an woorden, als ware het een vf ander courantenbericht; daarop volgde de onderteekening en na de ondertee- kening een vreemd post-schriptum: „Ik moet u spreken, ik moet u spreken I" las Geoffrey, en de pen van den schrijver had gespat bij het onderstrepen van deze woor* den. Hij behoefde niet lang na te denken wat te doen, maar door hij van Lady Oxtcd. wist, wat de antecedenten van den dokter waren, was het heel best mogelijk, dat hij zichzelf in de een of andere gevaarlijke positie zou plaatsen Zich een duidelijke voorstelling te maken van het plan, dat wellicht in deze briefwoorden verborgen was, was vergoefsche moeite; maar wat hij wel zog, en waar hij niet aon kon twij felen en waarover hij zich m zeker m ver heugde, was, dot hij van alle meVn degene was, waar mr. Francis de meeste len had, om bang voor te zijn, en zoolang hij maar rondliep met al de bewijzen, die hij verzameld had, was het haast onmogelijk, dat er nu dadelijk weer plannen tegen Harry gesmeed zouden worden, want dat zou wat al te gewaagd zijn. Daarom leek het wel, alsof deze brief een onbeschaamd en ïistig plan was om het hem ook in de machi van dien duivelschen man te krijgen. Maar non den onderen kant, mocht hij toch deze moge lijke kans niet voorbij laten gaan; de brief mocht eens oprecht gemeend zijn. Het geval nuchter bekijkend, zooals nu een maal zijn aard was, vond hij, dat de balans van de waarschijnlijkheid naar de duistere zij de overhelde; deze dr. Armytage was waar schijnlijkheid naor de duistere zijde overhelde; deze dr. Armytage was waarschijnlijk eerder een bondgenoot van mr. Francis, dan een belang loos dokter of een vijand van, Hem. Maar to'\ was er iets heel natuurlijks in de gespatte pen b£ het post-scriptum, en Geoffrey's besluit loosheid duurde niet long. Toen, zelf verbaasd over zijn eigen lang zaamheid van begrip, viel het hem opeens in hoe hij voor zijn eigen veiligheid kon zorgen en h*^ telegrafeerde Gen dokter naar Wimpole' street 32. dat hü hem om vijf uur hoopte te, ontmoeten op den hoek van dc Orchard- en Oxford street. Dit was gemakkelijk, slicht bij zijn eigen kamers, waar zij heen konden gaan om het onderhoud te hebben, als het bleek, dat dit noodig \jios, terwijl het onmogelijk voor iemand was, zelfs ol had hij al de machten van de hel ter zijnen dienste, een vluggen jongen man in een straat met zoo'n druk verkeer, weg te moffelen, zonder de aandacht van het pu bliek te trekken. Geoffrey kwam dien morgen laat in Londen aan en besteedde een paar uur om met de meeste nauwgezetheid alle bijzonderheden op te schrijven von alles wat er voorgevallen was en waarop zijn verdenkingen gegrond waren, welke geëindigd waren met de scène met mr. Froncis. Dit deed hij in een verzegelde enve loppe, met de volgende aanwijzingen bui- tenop geschreven: dat inp-val er na Maandag middag niets meer van hem gehoord was, deze moest geopend worden. Hij deed dit couvert weer in een grooter enveloppe, adresseerde deze met een kort briefje aan zijn vader deed haar op de post. Ten laatste, voordat Kif zich op weg begaf naar zijn rendez-vous op den hoek van Orchard street, liet hij een ge loden revolver in zijn borstzak glijden, om hem tegen de mogelijkheid te beschermen van in zijn eigen kamers tc worden aangevallen. Die revolver gaf hem, ofschoon hij niet geheel vrij was ven een onaangenaam gevoel om«* dat hij niet al te best vverweg kon met dit soort van vuurwapen '..och het geh£*ne g©# not van iets avontuurlijks. (Wordt vervofgd.) :T,,.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1