„DE EEMLANDER" BUITENLAND. Zomer-Stofjes L. J. LUYCX ZOON. ABONNEMcKTSPAIJS J ""ndcn voor Am"" PRIJS DER ADVERTENTIE» EERSTE BLAD. 52e Jaargang No. 260 loort 2.10, per maand ƒ0.75. Idem franco per posf f 3.per week (met gratis venekering tegen ongelukken) f 0.17ö, afzonderlijke nummers C.05. ERSF90RTSCH DAGBLAD Woensdag 4 Mei T927 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. At,NHEMSC^R^RTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. Tfcu INT. 613. van i *1 rcgcb f 1-03 mei Inbegrip vao eeo bewijsnummer, elke regel meer 0.25. diensiaanbie- dingen en Llcldadigheids-adve.tcntiën voor de helfc der prijs. Voor handel cu bcdrijl bestaan teer voordceligc bepalingen voor het «dvcrlecren. licno circulaire, bevattende da voorwaarden, wordf op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Voor de opening. G e n v e ,3 Mei. (V. D.) Dc economische wereldconferentie zol morgenochtend te II uur aanvangen. De eerste zitting zal slechts de officieelc opening zijn. Na de opening door minister Thcunis zal worden overgegaan tot de verkiezing van de vice-presidcnten en rot de samenstelling van het bureau der confe rentie. De algemeene debatten zullen in verband met het feit, dot de Russische delegatie eerst Woensdagnamiddag te Genève kan aankomen, eerst Woensdagnamiddag of Donderdagoch tend beginnen. De algemeene debatten zullen worden geo pend door professor Cossel, uit Zweden, waar na de vertegenwoordigers van Frankrijk, En> geland en Duitschlond het woord zullen voe> ren. De aard der conferentie. Londen, 3 Mei. (H. N.) De internationale economische conferentie van don volkenbond, die morgen te Genève bijeenkomst, zal door veel meer gedelegeerden bezocht zijn don eenige andere conferentie, tot nu toe onder de auspiciën van den volkenbond gehouden. Ruim 350 deskundigen uit 43 landen, waar onder 4 stoten, die niet lid van. dsn volken bond zijn, te weten de Ver. Stoten, Rusland, Turkije en Egypte, zullen, naar verwacht wordt, vertegenwoordigd zijn. De conferentie zal een consultatief karakter dragen en kon geen conventies sluiten, daar de delegaties door de verschillende regeerin gen in haar persoonlijke hoedanigheid geko zen zijn en niet als woordvoerders van dc of- fincele politiek. De gedelegeerden bestaan uit fabrikanten, kooplieden, bankiers, economisten, landbou wers, ambtenaren met ervaring op het gebied der handelspolitiek en vertegenwoordigers van arbeiders, organisaties van verbruikers en van coöperatieve vereenigingen. Onder de gedelegeerden bevinden zich vier vrouwen. De Russische delegatie. Berlijn, 3 Mei. (H. N.) De Russische de legatie voor de economische wereldconferentie te Genève is vanmorgen te Berlijn aangeko men. Vertegenwoordigers van het sovjetge zantschap en de Russische handelsdelegatie waren op het -'ation ter ontvangst aanwezig. De delegatie staat onder leiding van de vroe gere volkscommissarissen Ossinski en Sokol- nikof. Sokolnikof was tot Maart 1926 minister van financiën en Ossinski volkscommissaris voor landbouw. Beiden moesten aftreden, daa* zij zich bij de oppositie in de communistische partij hadden aangesloten. Verklaringen van Ossinski. De leider van de Russische afvaardiging naar dc economische conferentie, oud-volks commissaris Ossinkski ontving gisteren in de Russische legatie te Berlijn enkele persver tegenwoordigers^ wien hdj een uiteenzetting gaf omtrent de bedoelingen zijner regeering en der delegatie. De deelneming aan een speciale conferen tie hield volgens hem geenszins een verbin tenis jegens den Volkenbond 'in. De plannen der delegatie, wat haar medewerking nan de conferentie betreft, waren voornamelijk wel dezelfde als die der andere delegaties, maar zij wenschte tevens een uiteenzetting te ge ven omtrent „de economische co-existentic van twee tegengestelde economische en so ciale systemen", n.l het kapitalistische en het socialistische. Ossinski uitte ten slotte de hoop, dat ondanks het principieel verschil tusschen zijn delegatie en dc andere, serren- werking met een aantal delegaties en ten ean- zicn van een aantal vraagstukken mogelijk zou zijn. Een manifest der tweede In ternationale. Het te Genfeve vergaderende comité der tweede internationale, bestaande uit vertegen woordigers van het Internationaal Vakverbond en de Socialistische Arbeiders-Internationale, heeft besloten een manifest openbaar te maken inzake "de economische wereldconferentie. Dit manifest zegt, dat de vertegenwoordigers der arbeiders de bijeenroeping van de internatio nale economische conferentie toejuichen, maar het betreuren, dat in haar somenstelling niet voldoende plaats is ingeruimd aan de verte genwoordigers der arbeidersklasse. Zij zullen haar de krachtigste medewerking verlcenen om het doel, hetwelk de conferentie zich stelt, te bereiken. Voorts verklaart het manifest, dat do douanerechten op fabrieksgoederen moeten worden verlaagd en dat de wegneming van de tolmuren in Europa moet worden beschouw als een essentieele voorwaarde voor de eco nomische gezondmaking van Europa. Het ma nifest veroordeelt niet de cartels in de in dustrie, maai; eischt bescherming van het al gemeen belang tegen de cartels. DUITSCHLAND. DE MUNONTGINNING IN HET SAARGEBIED. Berlijn, 3 Mei. (H. N.) Bij de beraad slagingen over de mijnbouv.'begrooting in den Pruisischen landdag heeft dr. Schreiber, d<5 minister van 'handel, o a. gesproken over o bezorgheid, die men in Duitschland gevoe t wegens de ontginning van kolen in het Saar- gebied van Lotharingen uit. De minister ver klaarde, dat op verschillende punten aan de grens van het Saargebied omvangrijke schach ten zijn aangelegd, wat tot gTOOt nadeel van het Saargebied kan zijn. Hij sprak er zijn ver wondering over uit, dot de Saorcommissic zich daaimede occoord heeft verklaard. Het zou een ernstig misbruik zijn, als dc kolen van het Saargebied niet ter plaatse worden ge wonnen, doch uit buitenlandsch gebied. Indien de volksstemming ten gunste van Duitschland uitvalt, zol Duitschland het recht hebben de kolenmijnen von den Fronschen stoat terug te koopen en danrtoe zullen ook dc kolen- lagen van het Saargebied behooren. die op het oogenblik van Fcansch grondgebied uit ontgonnen worden. DE DUITSCH-OOSTENRIJKSCHE INDUSTRIEELE SAMENWERKING. Berlijn, 3 Mei (H. N.) Ter beantwoor ding van het bezoek, dat de Oostcnrijksche industrieelen in Maart aan Öorlijn hebben ge bracht, zullen vertegenwoordigers van den rüksbond der Duitsche industrie Vrijdag naar Wccnen vertrekken om de onderhandelingen over samenwerking verder voort te zetten. DE ARBEIDSCONFLICTEN. Bij dc Rijnschccpvoart. Uit Duisburg wordt d.d. 3 Mei gemeld, dat de bindendverklaring der arbitrale uitspraak van 6 April in het loonconflict bij de Rijn- scheepvaart door het rijksdepartement van ur- beid is geweigerd. Dc arbitrale uitspraak van 9 April was door alle partijen verworpen. HET PROCES WEGENS BANDEROLLEN- VERVALSCHING. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer L— Een der beklaagden zoek. Berlijn, 3 Mei. (H.N.) Vandaag is het proces tegen de banderollenvervalschers be gonnen. Bij het begin van dc zitting bleek, dat de beklaagde Otto Pang, die zich in voorloo- pige hechtenis moet bevinden, niet aanwezig was Op een vraag van den president van de rechtbank werd meegedeeld, dot Pang niet te vinden was. De verdediger van Pang stelde daarop voor, het niet verschijnen van beklaag de als voldoende verontschuldigd te beschou wen en de behandeling van zijn zaak afzon derlijk te doen geschieden. Do rechtbank wei gerde dit echter, zoodat het proces zonder de aanwezigheid van Pang voortgang heeft. VERDUISTERING. Weimar, 3 Mei. (H. N.) Bij dc arbeids beurs te Mülhhnusen in Thüringen zijn ver duisteringen ontdekt, die over een bedrag van 10 T2.000 Mk. loopen. Dc schuldige beambte is terstond ontslagen. Een onderzoek wordt in gesteld. DIEFSTAL VAN BANDEROLLES B c r 1 ij n, 3 Mei. (V D.) Naar gemeld wordt, zijn hedennacht ongenoode gasten het Zollomt te Grimberg in Silczië binnengedrongen, waar na zij zich meester maakten van 180.000 mark aan banderolles. Van dc daders is geen spoor te bekennen. BOTSING TUSSCHEN TREIN EN WAGEN. Karlsruhe, 3 Mei. (H. N.) Vannacht is op een spoorwegovergang tusschen Wilferdin- gen en Klein Steinbach een meubelwagen met aanhangwagen door een locomotief aangere den Dc meubelwagens werden op zij geslin gerd. Een der personen, die zich op den wa gen bevonden, werd gedood, terwijl er 3 ern stig en 1 licht gewond zijn. EEN LIFTONGELUK. Berjijn, 3 Mei. (H. N.). Te Treptour zou vanmorgen een nieuwe lift worden geprobeerd Door een onbekende oorzaak liet een ketting los en dc lift stortte naar beneden. Zeven per sonen, die zich in de lift bevonden, zijn min of meer ernstig gekwetst. BELGIE. DE BELGA. Uitgifte van nieuwe coupons. De Matin verneemt, dat de Nationale Bonk heden nieuwe billctten van 10 beige (frs. 50) in omloop zal brengen, die van het zelfde type als de billetten van TOO belga's zul len zijn. Daarna worden in den loop van het jaar billetten van 20 en 200 belga's uitgege ven. De studie betreffende de uitgifte van nieuw zilvergeld wordt voortgezet, maar men acht het weinig waarschijnlijk, dot stukken van één belga (frs. 5) in omloop komen alvorens do stabilisatie in Frankrijk wettelijk is geregeld. FRANKRIJK. EEN MAGNIFIEKE SCHENKING VAN EDMOND DE ROTHSCHILD. 38.000.000 francs voor een wetenschappelijk instituut. Baron Edmond de Rothschild heeft blij kens een gisteren in de Academie van weten schappen te Parijs gedane mededeeling 38.000.000 francs beschikbaar gesteld voor de stichting van een instituut voor onderzoekingen op het gebied van de biologische wetenschap pen, de natuurkunde en de scheikunde. Hier door komt Frankrijk, aldus de N. R. Ct^ in het bezit van een centrum voor exact-weten- schappelijk onderzoek, dat niet zal behoeven onder te doen voor het Rockefeller Institute in de Ver. Staten en het Kaiser Wilhelm In- stitut in Duitschland. Groote keuze Shantung, Kunstzijde, Voiïe, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Tel. 190 HONGERSTAKING VAN COMMUNISTEN EN ANARCHISTEN. Uit Parijs wordt gemeld, dat Monmoussqau in de Santé vastgehouden wordt voor het uitzitten van zijn vonnis. Hij verklaarde, dat hij met tien communisten en anarchisten, die gevan gen zijn gezet wegens het voeren van anti militaristische propaganda, ccn vocdsclstaking zou beginnen. ENGELAND. DE SCHULDEN AAN AMERIKA. Een Engclsche nota aan de Ver. St. in verband met Mei Icn's verklaringen. Londen, 3 Mei. (H. N. Draadloos.) De Em gelschc gezant te Washington heeft gisteren aan de regeering der V. S. ccn nota overhan digd, welke, naar verluidt, betrekking heeft op de jongste verklaring van'Mellon, inzake de oorlogsschulden. Dc nota, die binnenkort zal worden gepubliceerd, heeft, naar men kan ver onderstellen, in hoofdzaak ten doel den in druk weg te nemen, door Mellon's verklaring gewekt, dut de Engclsche regeering van de Europeesche landen een voldoende bedrag op rekening van de oorlogsschulden of uit de schadevergoeding ontvangt om de jaarlijkschi betalingen aon de V. S. goed te maken. HET WETSONTWERP INZAKE DE VAKVEREENIGINGON. Henderson kritiseert. Een verdediging van regecrings- zijde. Londen, 3 Mei. (H. N.) Dc parlementaire fractie van dc arbeidersbeweging heeft van daag voor den aanvang van de Lagerhuis-zitting waarin het debat over dc vakvereenigingswc-t zou worden voortgezet, een vergadering gehou den en besloten om tijdens dc verdere behan deling van het wetsontwerp dc meest krachtige oppositie te bieden. De bladen verwachten, dot dc tactiek van obstructie, welke gisteren is toegepast, nog krachtiger zal worden gevolgd. Het eerste deelte van dc Lagerhuis-zitting von vandalg is echter zonder stoornis verloopcn en, afge zien van enkele interrupties, kon Spencer, de leider der mijnwerkers van Nottinghamshire, die onlangs uit den mijnwerkersbond is gezet, zijn redevoering voortzetten, die over het alge meen ten gunste van het wetsontwerp was, in het bijzonder wat betreft de bepalingen om trent het aanjagen van vrees. Hoewel hij hei niet geheel eens was met de bepalingen van de wet om het heffen van bijdragen voor poli tieke doeleinden te verbieden, oefende hij kri tiek op het gebruik van de fondsen der vak- vcreenigingen voor politieke doeleinden. Arthur Henderson veroordeelde de wet, die een aanval is op de gevestigde rechten en do wettige bevoegdheden der vereenigingen. Da geschiedenis van het vakverenigingsleven ?n zijn betrekkingen tot het parlement doet zich, dat de bevoegdheden en de invloed van de vak vereeniging steeds meer erkend en onder goed keuringen von de wet uitgebreid zijn. Het onderhavige wetsontwerp heeft ten doel eer. practijk van TOO jaar omver te werpen. Door te trachten dc algemeene staking on wettig te verklaren, gaat de regeering verdei dan noodig is. Het stakingsrecht wordt gehand haafd, doch zoo gewijzigd, dat dit nog erger is dan een direct betwisten van het recht. Hei gevolg van dc wet moet zijn, dat de vakver eenigingen bij evcntueele onderhandelingen in een minder krachtige positie dan vroegei komen. Door de wet kon iedere sympathie staking onwettig worden verklaard, hetzij dezs al dan niet gepaard gaat met contractbreuk of geschiedt zonder inachtneming van een op zeggingstermijn. De vakvereenigingen worden verlamd door het recht van posten te beperken en aan do vakvereenigingen wordt een ernstige slag toe gebracht door de nieuwe bevoegdheid, waar door het den procureur-generaal mogelijk wordt om zich door bemiddeling van de recht bank te mengen in de zaken der vakvereenigin gen. De punten, die bij dit wetsontwerp op het spel staan, zijn nooit te voren bij een alge meene verkiezing in het openbaar aan de orde gesteld en Henderson betoogde, dat het een misbruik van het parlement en van de regee ring is om een ertistige verandering van de wet zonder goedkeuring van het volk voor le stellen. Indien er grieven bestaan, dan moet de kwestie ten volle aan de openbare meening worden voorgelegd. Namens de regeering antwoordde sir Laming Worthington Evans, dat het oordeel van rech ter Astbury ten gunste luidt van de opvatting, dat art. T van het wetsontwerp slechts een interpretatie is vag de bestaande wet, dat de algemeene staking onwettig is. Indien, zooals sir Henry Slesser, de procureur-generaal in het arbeiderskabinet, heeft gezegd, dit een nieuwe wet is, dan is de noodzakelijkheid voor een wetgevende bepaling, waardoor de algemeene staking onwettig wordt, nog grooter. Het is in het belang von ieder vnkverccnigingslid, dot dc onzekerheid verdwijnt. Zijn rede onder talrijke interrupties voortzet tende, wees Worthington Evans er op, dot da wet het stakingsrecht of het recht voor een 6ympothie-stoking niet beperkt, tenzij het doel daarvan is dwong te oefenen op dé regeering of op dc gemeenschap. In antwoord op het argument, dat het wets voorstel een daad van klassenstrijd is, zeidc hij, dut de bedoeling van dc wet is de arbeiders klasse, die in hoofdzaak daaronder lijdt, te be schermen tegen dc algemeene staking. HET VROUWENKIESRECHT. i Vijf cn ccn kwart milliocn vrouwelijke kiezers meer. Uit Londen wordt gemeld, dat als gevolg van het voorstel der regeering, om het kiesrecht aan dc vrouw op dezelfde voorwoorden tc ver lcenen als aan de mannen, het oontol vrouwe lijke kiezers met nog 5.240.000 zol toenemen EEN DROGE APRILMAAND. Dc cfgcloopen maand was dc droogste April maand sinds 1914. Er viel slechts ccn twaalfde inch regen tegen viervijfde inch normaal. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozcn bedroeg op 25 April 1.044.855, of 61.640 minder dpn de vorigo week, maar 62.923 meer don in dezelfde week van het vorig jaar. NOORWEGEN. DE OPHEFFING VAN HET DRANKVERBOD, Oslo, 3 Mei. (V. D.) De eerste dagen na de opheffing van het drankverbod zijn rustig verloopcn. Dc dronkenschap was wellicht no; minder dan voor de opheffing. Dc winkels, waar sterke drank verkocht wordt, hadden het slechts druk van menschcn uit dc provincie, waar het drankverbod nog niet is opgeheven. SPANJE. DE TROONSOPVOLGING. Alfonso's derde zoon regecren. zol Naar de Daily Express blijkens le Tel. uit Gibraltar verneemt, heeft koning Alfonso XIII van Spanje, in overleg met Primo de Rivera, besloten, dot 's konings derde zoon, dc infant Juan Carlos, thans T4 jaar oud, tot troons- opvolger zal worden aangewezen, zoodra hij 17 jaar is. Eerst dan zullen de prins van -Asturië en prins Jaime, thans 19 en 18 jaar oud, ter» 'behoeve van Juan Carlos afstand doen van d(. opvolging. Dit besluit hangt samen met den gezond heidstoestand der oudste twee zcons. Het staat nog niet vast of het bij decreet zol worden af gekondigd of bij een wet, voor tc leggen aan eenigerlci volksvertegenwoordiging. ITALIË. DE DOELMATIGE VERDEELING DER ARBEIDSKRACHTEN. Rome, 3 Mei. (H. N.) Op initiatief van Mussolini zal de doelmatige verdeeling ven de arbeidskrachten in Italië wettelijk worden geregeld. Daartoe is onder voorzitterschap van den minister van openbare werken een bijzondere commissie benoemd Mussolini wees er bij de installatie dezer commissie op, dot Italië sedert 192T een milliocn onderdanen door landverhuizing heeft verloren cn dot ook in Italië de bevolking van het platteland steeds meer naar de steden trekt. Mussolini betoog de de noodzakelijkheid dor vestiging van dc bevolking op het land, ook al zou dit millior- den kosten cn tientallen von jaren duren. POLEN. GENERAAL SIKORSKI MAG NIET SPREIEN. Naar uit Lcmberg wordt bericht, heeft hei ministerie van oorlog generaal Sikorski, den. ouuen tegenstander van maarschalk Pilsoedski, thans bevelhebber over een legercorps, verbo den om ter gelegenheid van den nationalen feestdag een rede tc houden. OOSTENRIJK. ONREGELMATIGHEDEN RIJ DE VERKIEZINGEN t In de dagbladen en op vergaderingen werden de laatste dogen von den kant d^i burgerlijke partijen beschuldigingen tegen de sor.-i emov craten geuit wegens bedrog bij de jongste ver kiezingen. Deze nemen- thans een zoodanigen omvang en zulke steüige vormen aan, dat men m parlementaire klingen o! rekening houdt met de mogelijkheid, dat de vertegenwoordi gers der burger'-iike eenheldslijst bij den Nat Raad bezworen zullen indiienen tegen den ge- publiceerden uitslag der verkiezingen. HONGARIJE. BETHLEN ÓVER 'T VERDRAG MET ITALIË. Boedapest, 3 Mei. (H. N.) 'Graaf Beth- len heeft in een bijeenkomst der Hongaarschc regeeringspartij gesproken over het vriend schapsverdrag met Italië. Hij wees er op, dat er volkomen overeenstemming bestaat tus schen de belangen van Italië en Hongarije, zoodat het verdrag meer is dan uitsluitend eeN toeken van vriendschap tusschen beide landen. Hongarije heeft er veel "belang bij van Fiume gebruik te maken als zeehaven, vooral ook in verband met den uitvoer naar het Oosten. Bij voortdurende consolidatie van de binnenland- sche toestanden en verbetering van het econo mische leven zal de uitvoer naar de Oostelijke landen ongetwijfeld van veel belang kunnen worden. Woensdag zal dc minister-president in de commissie van buitcnlnndsche zaken eveneens over den uitslag van zijn Ituliaonschc reis verslag uitbrengen Aangezien do beraad slagingen in deze commissio geheim zijn, zul len de afgevaardigden dor oppositie in de par- lementszitting van Woensdag een interpellatie indienen, ten einde den minister-president ge legenheid tc geven zich in het openbaar te uiten. GRIEKENLAND. DE KWESTIE VAN HET PRESIDENT SCHAP Naar in het parlement is meegedeeld, heelt president Koendocriotis wel verklaard of te treden, moor behoeft dit ontslag niet terstond in te gaan. Men hoopt, dat de president zijn besluit zal herzien wegens de pogingen, die de regeering aanwendt on\ dc grondwetsher ziening nog deze maand haar beslag te latei» krijgen. NOORD-AFRIKA. BOTSINGEN MET REBELLEN IN DE SPAANSCHE ZONE. Volgens een bericht uit Cola Qucmodo aan de Spaunschc bladen heeft ccn vliegmachine verscheidene dorpen vernield. Inlandscho troe pen maakten zich meester van den rebellenlei der Tcnsomoni; da rebellenleider El Chouni, uit Socmoto, en één zjjncr broeders werden gedood. De rebellen leden groote verliezen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Redevoeringen van buitenland- schc communisten. Uit Hankou wordt bericht, dot de buiten» londschc communisten, die do gasten van dc regeering tc Hankou zijn, Tom Mann (Enge land), Doriot (Frankrijk) en Crowdcr (Ver. Staten), 1 Mei ccn groote vergadering van communisten hebben toegesproken. Mevrouw Berodin zol tcrcchtstoon. weldra Mevrouw Borodin en de drie Russische koe riers, die onlangs door de troepen van Tsjong Tso Lin zijn gearresteerd, zijn onder escorte von 30 politiemannen uit Sinnnfoe te Peking aangekomen. Mevrouw Borodin zal weldra terechtstaan wegen ssamenspanning tegen do regeering tc Peking. Amerika wcnscht geen nieuwe nota aan Tsjen te zenden. Op het Witte Huis wordt meegedeeld, dat de president geen voordeel voor dc Ver. Sta ten ziet in het zenden van een nieuwe nota aan de Knntonncesche regeering Er wordt op gewezen, dat de Ver Staten, ofschoon bereid om de voorstellen van de andere mogendhe den omtrent verdere briefwisseling met de Kuntonncesche autoriteiten te overwegen, geen inlichtingen hebben gekregen, dat de mogend heden een nieuwe nota wenschcn VEREENIGDE STATEN. DE MARITIEME DRIE-MOGENDHBDEN- CONFERENT1E. Dc Britsche ofvoardiging. Bridgeman, do minister van marine, zol op treden als leider van dc Britsche delegatie op dc door president Coolidge bijeengeroepen con ferentie, die waarschijnlijk 13 Juni te Genèvo bijeenkomt. De conferentie wordt in diploma tieke kringen te Londen van groot belang ge acht. DE OVERSTROOMINGEN. De minister van oorlog naar do streek des onheils. President Coolidge heeft den minister van oorlog opgedragen Hoover tc begeleiden, ah deze vandaag naar de overstroomde gebieden terugkeert. Nieuwe dijkbreuken. Volgens een bericht d.d. 3 Mei uit New-7ork zullen nog twaalf watervliegtuigen van Pen- sacola, in Florida, naar dc overstroomde ge bieden worden gezonden. Tusschen Natchez en Baton Rouge hadden weer twee nieuwe dijk breuken plaats, waardoor dc onmiddellijke komst van een eskader watervliegtuigen wordt vereischt voor het redden van vluchtelingen. Er zijn reeds vijftien watervliegtuigen te Ba ton Rouge. ZUID-AMERIKA. EEN BRAZ1LIAANSCHE PR ESIDEINnEELE BOODSCHAP. De verhouding tot den Volkenbond. Een boodschap van den Braziliaanschen pre sident, die bij de opening van het congres werd voorgelezen, geeft een overzicht van een stabilisatieplan. Zij maakt bekend, dat het con- stitutioneele bewind en de openbare orde zijn hersteld en dot de bcgrooting van 1927 bijna in evenwicht is. Dc betrekkingen van Brazilië mc-t alle landen zijn bizonder hartelijk. Het uittre den van Brazilië uit den Volkenbond beteckenf niet miskenning van de grootsche doeleinden, noch van het werk en dc toewijding van dit instituut. Het bewijs ervan is, dat Brazilië do uitnoodiging heeft aangenomen om deel te ne men aan de economische conferentie. Dc bood schap eindigt met blijdschap uit te spreken over de bijeenkomst te Rio de Janeiro van een internationale vergadering van rechtsgeleerden. I* VERSPREIDE BERICHTEN. MARCONI'S HUWELUK. Berlijn, 3 Mei. (VJJ.) Naar via Parijs uit Ro$ne wordt gemeld, zol Marconi medio Juni in het huwelijk treden met de 19-jariue era- vin Wano oüistina Sculi.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1