AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Verhuring van Lips safe-loketten L. J. LUYCX ZOON. De Geheimzinnige Talisman. ABONKEMEHISPRUS p«r 3 maandeD voor Amen» PUIS OER ADVERTENTIEH „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Zomer-Stofjes FEUILLETON. 25a Jaargang No. 262 toort2.10, p*r maand ƒ0,75. Idem franco {«r poet f 1— per we'Jt [met CTilii trtnekenng tejten ongelukken) f 0.17», aliondeilijce Vrijdag 6 Mel 1927 nummers 1 C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. V.LKHO.F, „„„EMSCTISJRTT.L T, POSTREKENING N* 47910. Tfcu INT 613. van I 4 regels 1.05 met Inbegrip van ec* bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadiqheids-adve. tenticn voor de helfc der prijs Voor handel en bedrijf bestaan teer vojrdeclige bepalingen voor het sdvcrlecren. tent circulaire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Een vrouw aan het woord. Mevrouw Freundlidt, lid van de Oostenrijk- sche delegatie, sprak gisteren te Genève tege lijk voor den Internationalen Coöperatieven Bond. Zij betoogde, dot men de draadversper ringen uit den oorlogstijd vervangen had door zeer hooge tolmuren, die de nationale indus trieën moeten steunen, maar inderdaad voor elk land werkloosheid en nood- beteekenen. ■Ondanks den technischen vooruitgang, wordt -bet lot der arbeiders slechter, hun koopkracht tjaat achteruit en het bedrijfsleven ondervindt cle nadcelige gevolgen. Mevrouw Freimdlich oefende voorts critiek op het tegenwoordige productieproces en zog eetn uitweg in internationale aaneensluiting van de consumenten en coöperatieve productie en verdeeling van goederen. Ten slotte deed Spr. een beroep op de conferentie om' een oplos sing te vinden, waarin de internationale soli dariteit van de landen duidelijk tot uiting komt. Verdere sprekers. In de namiddagzitting gaf Sir Max Muss- pratt, voorzitter der Britschc industrieel© ver- eenigiing, een zeer helder referaat over den toestand, welke in Engeland is ontstaan ten gevolge van de snelle industriecle ontwikkeling, waarbij hij wees op de afhankelijkheid, waarin Engeland van de overzccsche landen verkeert, wat de verzorging met levensmiddelen betreft. Voor Engeland hebben de overzeesche handel, de uitvoer van manufacturen en de handels vloot grooter beteekenis dan voor andere lan den. De tijd na den oorlog heeft in Engeland een ernstige crisis veroorzaakt. Engeland heeft het grootste belang bij de stabiliscering der economische verhoudingen en de vergrooting van de koopkracht der geheele wereld. Het zal ieder streven in deze richting steunen. De Zwitsersche gedelegeerde Leopold Du bois, president der Zwitsersche Bankvereeni- ging, vond het jammer, dat aan het valuta- vraagstuk niet voldoende aandacht is gewijd in het program der economische conferentie. Enkele landen hebben een wettelijke stabilisatie ingevoerd, andere landen verheugen zich in een feitelijke stabilisatie der valuta, die langs natuurlijken weg is ontstaan uit hun buiten- landsche handelsbalans en uit het natuurlijke kapitaalverkeer met den vreemde De econo mische wederopbouw van ,de handelsverdragen en de stabilisatie der deviezen en koersen kan evenwel alleen dan overal verzekerd worden, wanneer mn teruggekeerd is tot een stabiel tn gezond geldwezen. De Zwitsersche gedele geerde uitte de hoop, dat deze gezichtspunten niet verwaarloosd zullen worden bij de beraad slagingen in de commissies. Een verdere oor zaak der wankele economische verhoudingen van vele Europeesche landen is voorts te zoe ken in den korten duur der tegenwoordige handelsaccoorden en economische overeenkom sten. Industrie en handel kunnen onder derge lijke voorwaarden geen normale programma 3 opstellen. Helaas treden, zelfs in den allerlaat- sten tijd, in invloedrijke landen sterke neigingen aan den dag om de douanerechten te vergroo- ten en de economische barrières te verhoogen. De landen, die genoodzaakt zijn hun uitvoer te beperken, zijn noodgedwongen verplicht ook htm invoer te verminderen Op -deze wijze komt men echter tot een achteruitgang van het internationale ruilverkeer. Dubois is over tuigd, dat de conferentie geroepen is om aan de economische toenadering der volkeren groote diensten te bewijzen. Na de met bijvalsbetuigingen ontvangen uit eenzettingen van Dubois las de voorzitter een telegram met gelukwenschen voor van het Pan-Amerikoansch handelscongres te Washing- t0Namens het I. V. V. betoogde Jouhaux (Frankrijk), dot in de nationalistische strek king van het economische leven van verschil lende landen de kiemen van toekomstige oor logen schuilen. Ook op economisch gebied moet dus ontwapend worden. Spreker wenschte de oprichting van een internationaal econo misch bureau. Verder diende een internatio nale conventie gesloten te worden, die een vtidero verhooging der douanerechten belet. Daarna kwam de Hollandsche oud-minister van financiën, CoLijn, aan het woord. Hij be pleitte grootere eenvormigheid in de handels verdragen en een langeren geldigheidsduur. Als laatste spreker zette de vice-voorzittei der Belgische Kamer, Tibaud, uiteen, dot dc landbouw op voet van gelijkheid met de in dustrie behandeld moet worden. Contact tusschcn Diritschcra en Russen. De leider van de Russische delegatie heeft met zijn secretaris den Duitschen gedelegeer de dr. Trendelenburg een beleefdheidsbezoek gebracht. DUITSCHLAND. DE NATIONA AL-SOCIALISTISCHE ORGANISATIE TE BERLIJN ONTBONDEN. De politicpresident van Berlijn heeft de af- deeling Berlijn-Brendenburg van de nationaal- sociolistische arbeiderspartij, met haar af- declingen ontbonden, omdat de doeleinden de2e organisatie indruischen tegen de wet. Dit verbod treedt onmiddellijk in werking. Tijdens de nationalistische vergadering van Woensdag in het vergaderlokaal van de sol- datenvereeniging te Berlijn, zijn c.a. 30 de genstokken in beslag genomen, die als wapens beschouwd worden29 personen werden in hechtenis genomen, Tl wegens het in bezit hebben van wapens. FRANKRIJK. CACHTN OPNIEUW VEROORDEELD. Het Hof van Beroep te Rennes heeft het von nis van de rechtbank van Saint-Nazaire be vestigd, waarbij Marcel Cachin, het commu nistische Kamerlid, wegens het ophitsen van militairen tot ongehoorzaamheid tot 15 maan den gevangenisstraf werd veroordeeld. Cachin was niet verschenen. ENGELAND. DE SCHULDEN AAN AMERIKA. Een nieuwe verklaring van Mellon. Londen, 5 M e i. (H. N.) Hoewel het Amerl- kaansche departement van buitenlandsche zaken bekend heeft gemaakt, dot het de correspom dentie over de oorlogsschulden van Mellon, den minister van de schatkist, als een zuivet particuliere aangelegenheid beschouwt, waar over het in geen officieele diplomatieke ge- dechtenwisseling wenscht te treden, heeft Mellon een nieuwe lange verklaring over dit ontwei p gepubliceerd. Het is op het oogenblik nog onbekend, of dc Engelsche overheid de zaak zal laten bij de uiteenzetting van de feiten, in de Engelsche nota vervat, of dat een nieuw antwoord op Mellon's laatste verklaring zal worden gegeven. Intusschen mag er aan worden herinnerd, dat de Engelsche nota er op wees, dat, voor zoo/^r Mellon's oorspronkelijk schrijven aangelegen heden van binnenlandschen aard behandelde, do Engelsche regeering zich van een verklaring daarover wenschte te onthouden. Het schrijven bevatte echter ook bepaalde mededcclingcn omtrent de positie van Engeland en de verkla ringen van Mellon omtrent punten van kardi naal belang stemden met de feiten niet over een Te Londen verklaart men met nadruk, dat Engeland zich in de nota niet beklaagt, of eenige herziening voorstelt van de schulden overeenkomst, welke met de Ver. Staten is ge sloten. De nota tracht uitsluitend den indruk te corrigeeren, door de in wijden kring ver spreide publicatie van dc onjuiste verklaringen gewekt. RECLAMES. Van 14 tegels 4 05, elke regel meer I.- voor Amersfoort en Omstrekan Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Groote keuze Shantung, Kunstzijde, Voile, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Tel. 190 De feiten zijn in het algemeen, dot Engeland na den oorlog opgekomen is voor een alzijdige annulecring der oorlogsschulden en dot, toen de Ver. Staten daarmee niet occoord wilden gaan, Engeland zich heeft verplicht om onder geen omstandigheden van al zijn schuldcnoais een bedrag te aanvaarden, dat in totaal groo ter zou zijn dan de eigen betalingen aan dc Ver. Staten. In de verklaring van Mellon, waarop in boven staand telegram blijkbaar gedoeld wordt, wordt gezegd: Dc cijfers in dc Britsche nota zijn blijk baar gebruikt in tcchnisch-administratieven zin. Posten als betalingen voor oorlogsvoorradcn worden niet door de Britsche regeering be schouwd als een aanvulling voor de schatkist op rekening der oorlogsschulden. Dit is de ware oorzaak van het schijnbare verschil van meening over de feiten. Het Amcrikaansche schatkist-departement, over do betalingen, van Duitschland ontvangen, spre kende, sluit alle betalingen in, terwijl do Britschc rcgcering zich bepaalt tot betalingen, strikt op rekening van het herstel en de Bel gische oorlogsschulden. Zoo gezien is er j*ec? meeningsvcrschil over dc feiten. Londen, 5 Mei. (H. N.) In het Lagerhuis is aan den kanselier van de schatkist vandaag de vraag gesteld, of hem bekend was, dal Mellon de verklaring heeft herhaald, dat Enge land van de geallieerde landen meer ontvangt, don het aan de Ver. Stoten betaalt en dat deze verklaringen veel nadeel berokkenen aan de En gelsche belangen in Frankrijk en Italië. Churchill antwoordde, dat de regecring zoo wel door een redevoering in het parlement, als door een officieele nota, haar opvattingen over deze aangelegenheid uiteen heeft gezet. Hij kon niet inzien hoe in dc gegeven omstandigheden de regeering de stoppen had kunnen vermij den, die zij gedaan heeft. DE WET OP DE VAKVEREENIGINGEN. Londen, 5 Mei (H.N.) Het debat over Ge vakvereenigingswet is vandaag in het Lager huis voortgezet door Snowden van de arbei derspartij. Met betrekking tot het art. I waar in de algemeen e staking onwettig wordt ver klaard, merkte Snowden op, dot dc algemccne staking reeds volgens óc bestaande vakver eenigingswet onwettig is. ,Er is verklaard, dat het doel van de wet is te verhinderen, dot er dwong op dc regecring wordt uitgeoefend, doch dat niet gerookt wordt aan het recht om te stoken. Snowden beweerde, dot door het wetsontwerp de smpathie-staking zonde» twijfel onwettig wordt gemaakt. Dc hoofdzaak en het doel van een stoking is dwong te oefe nen. Het is vrijwel onmogelijk een geschil te beperken tot een tok van handel of industrie cn indien het onmogelijk wordt den dwong te vormcerdcren door een sympothiestoking, don wordt het wapen van de stoking onbruikbaar. Snowden gof toe, dot een olgcmecne sta king steeds ols industrieel wopen geen effect zoJ hebben en wees er op, dot hij gedurende zijn geheele openbare leven aangedrongen heeft op een machinerie, waardoor industriecle moeilijkheden geregeld zouden kunnen worden zonder dc bedrijven te ontwrichten. Om deze reden betreurde hij de indiening van het wets ontwerp, woardooi de positie van mannen, zoools hij zelf, uiterst moeilijk, zoo niet on mogelijk wordt. Hoe zullen zij thans op een openbaar spreekgestoelte kunnen verschijnen en een beroep doen op een beteren geest In dc industrie Er is slechts een weg om een algemccne staking te voorkomen en dit is de instelling van een apparaat, waardoor indus triecle geschillen door overleg en niet met geweld geregeld worden. Ik weet, aldus zeide Snowden, dat het geen gebruik is, om een beroep te doen om te stoppen, wat reeds besloten is. Het wetsont werp zal aangenomen worden en een wet van het parlement worden, doch het zal hét land veel meer kostcp don een algemeene staking. Lloyd George, de leider der libcrolen, zcidc, dat dc wet op de vakvcrcenigingen ongetwij feld aangevuld cn verduidelijkt moest wor den, doch zijn klacht is, dnt het wetsontwerp dc oude onduidelijkheden niet opheft en nieu we onduidelijkheden sahept. Hij verklaarde echter, dat hij niet tegen deze wet was uit overwegingen, uitsluitend de redactie betrcl- fende, of omdat sommige artikelen onredelijk en onrechtvaardig zijn. Ik verzet mij tegen de wet, aldus zeide Lloyd George, op de over weging, dat in dit stadium, nu wij hard wer ken om onze nijverheid te doen herstellen en het volledige herstel afhangt van den goeder, wil en de samenwerking tusschen werkgevers en arbeiders, het uiterst onverstandig is om een uitdagende en uittartende wet van dezen aard in te dienen. De eerste minister heeft vier algemeene doeleinden van de wet opgenoemd. Ten eerste dnt er geen algemecno staking mag zijr.ten tweede, dat geen vrees mag worden aange joagdten derde, dat geen vreedzame dwang mag worden gebruikt om bijdragen voor eeni ge politieke partij op te brengen en ten vierde, dat partij-politiek irv den burgelijkon dienst niet van pas is. Lloyd George kende niemand, die een von deze voorstellen wil bestrijden, doch het wets ontwerp gaat veel verder en het maakt van de tekortkomingen van de wet op de vakvereeni- gingen gebruik om een nieuwe on recht vaordig- digheid te scheppen. Spr. beweerde, dat de wet, behalve vooi het beletten van een algemeene staking, aan gewend kan worden om niet alleen sympathie- stakingen te doen ophouden, doch ook sta kingen in een afzonderlijken tak van bedrijf Hij noemde als voorbeeld de kolenstoking van verleden jaar, waarvan rcdclijkcrswijze gezegd hod kunnen worden, dot daardoor niet alleen het bedrijf van de kolennijverhcid werd stop gezet, doch ook van de spoorwegen, de ijzer en staalfabrieken, teneinde een druk op de regeering te oefenen om in te grijpen. Indien deze opvatting wordt gehuldigd, kon een individueel© staking worden stopgezet Verre van de positie von den eersten ministct rzwakken, heeft de algemeene stoking van verleden jaar deze integendeel versterkt, wont zij is een duidelijke en vernederende ne derlaag geweest en hij kon zich niet indenken, dot de vokvereenigingen er ooit van zullen droomen om dit te herholen Dc algemeene staking van verleden jaar is algemeen als on wettig erkend, doch de regcering heeft het niet noodig bevonden om de bevoegdheden, welke zij bezat toe te passen. Lloyd George besloot met te zeggen Gij kunt alle fondsen der vokveroénigingep in beslag nemen, hoor leiders in dc gevangenis zetten, hear politieke fondsen doen afbrokkelen en nog veel meer doen dan dot, doch gij kunt dc arbeiders door geen wet van het por- lement, die bij indient, dwingen beter cn in tensiever te werken. Dat hangt slechts von éér» ding af en dot isde goede wil. Verklaringen von Thomas cn Inskip. Thomas sloot den aanval der nrbeidersparti1[ met een rede, waarin hij verkloorde, dat de wet partijdig is en schadelijk voor de edelste be langen van het land Hij betoogde, dot rij de taak der vakvcrcenigingslcidcrs zou bemoeilij ken, die stokingen trochten tc vermijden door onderhandelingen: hij beweerde, dat dc wet de positie van dc arbeiders bij dc onderhandelin gen zou verzwakken. Inskip, de procureur-generaal zeide, dot het beginsel, hetwelk de wet belichaamt, is, dot geen gemeenschap in leven kan blijven, wcika een mocht duldt, sterker dan zij. De stTekking der wet is, dot de arbeiders, wier eenig doel is de arbeidsomstandigheden in hun eigen in dustrie te verbeteren, vrij zijn om tc staken, zelfs ols doordoor dwong wordt uitgeoefend op regeering en gemeenschap. Hij verzocht alle leden om hun medewerking, teneinde de onduidelijkheden uit dc wet te verwijde! en, zoodat zij dc beginselen, die er in neergelegd zijn, zuiver weergeeft. De motie der arbeiderspartij tot verwerping der vakvereenigingswet, werd van dc hond ge wezen met 386 tegen 171 stemmen. Daarna werd het ontwerp in tweede lezing aangeno men. GRIEKENLAND. EEN GRENSINCIDENT. Uit Berlijn wordt d.d. 5 Mei oan het Hbld. bericht Naar de te 'Athene verschijnende bladen mel den, hebben eenige Bulgoorsche komitadji-bon- den do Oost-Thracische grens overschreden cn zijn bij een poging om een spoorweg op tc blazen in conflict gerookt met Grieksche troe pen. Er stond een hevig vuurgevecht, waarin aan beide zijden etelijke dooden vielen cn een groot aantal personen gewond werden. De Griekscho regecring heeft onmiddellijk omvangrijke maatregelen getroffen om een herhaling van dergelijke incidenten tc voorko men. 3RITSCH-1NDIE. GODSDIENST-ONLUSTEN. Tengevolge van een emstig oproer le Oedal- poer tusschcn twee godsdienstige secten over een tcmpelplechtighcid, moeten vijf personen zijn gedood en ongeveer 160 gewond. JAPAN. .1 VERKLARINGEN VAN DEN PREMIER De premier heeft in het parlement de aan dacht gevestigd op den ernst van den finan- cieclen en economischcn toestand. Hij uitte do hoop, dat het volk voort zal gaan met kalm to blijven. Hij diende een wetsontwerp in ter on dersteuning van de banken cn zei, dot de re geering de verklaringen omtrent hoar politieke bedoelingen tot de Decembcrzitting zal uitstel len. Dc eerste minister verklaarde verder, dot de regeering de politiek van non-interventie in Chino zal voortzetten. Hij wees op het be lang der samenwerking met de andere mf gendheden en voegde er bij, dat de regeering de politiek van haar voorgangster ten opzichte van China zal voortzetten. VEREENIGDE STATEN. DE MIJNRAMP IN VIRGINIA. Dc gevolgen van de ontploffing ir. de steen kolenmijn te Fairmont in Virginia, die j.l. Za terdag plaats vond, zijn inderdaad zoo ontzet tend gebleken als reeds dadelijk gevreesd was. Reeds zijn 70 lijken geborgen en men vreest, dot er in dc mijn nog 40 dooden liggen. Het is gemakkelijker een lief mcnsch te we zen dan een mensch vol liefde. naar het Engelsch van E. F. BENSON. Dezelfde Harry, die met de tong bij wijze van bajonet had zitten spelen, was nu geheel verdwenen verdwenen waren ook de over en weergaande kwinkslagen, en onder de diepste stilte van den kant van zijn toehoorsters, en in vollen ernst van zijn eigen kant vertelde hij Kaar de drie avonturen; hij vertelde alleen maar de voornaamste punten en zinspeelde geen enkele maal op Geoffrey of op wjn oom Terwijl hij nog pas aan het begin van zijn ver boel was, stond Evie opeens op van de cana pé, waarop zij naast Lady Oxted gezeten had, en ging naast Harry op het haardkleed zitten. In haar eene hand hield zij haar waaier, dc andere lag in haar schoot; van deze mnaktt Harry zich gemakkelijk meester en het verhaal ven het geweer werd verteld met haar hand ii. de zijne. Maar toen hij vertelde von de schade, die er aangericht was oan de kroonlijst en het plafond van de jachtkamer, trok zij haar hand terug en legde die op de schouder. „O, Hany, Harryfluisterde zij. Hij keerde zich naar haar toe en hield plotseling op, als in antwoord op dit gezegde, j „Mijn lieveling," zeide hij, „ik had het je eigenlijk niet moeten vertellen; maar eenmaal zou ik het je toch moeten vertellen, en waarom dan niet liever nu Is het niet beter om het je hier zoo maar te vertellen, en er geen geheim tusschen ons beiden van te maken Als er ooit duidelijk een wenk werd gege ven, dan was het nu welmaar Lady Oxted toonde niet de minste lust om haar man te vol gen of te zeggen, dat zij noodzakelijk een paa« briefjes moest schrijven. „Ga doof, Harry," zcidc zij, „wij zijn een en al gehoor; dus het geweer ging af Maar Harry wendde zich tot het meisje. „Jij moet het zeggen," zeide hij, „wil je het derde ongeluk ook nog hooren Jij hebt te beslissen, ik bon bereid het -te vertellen „Ja, vertel het maar," zeide zij Aan het eind van zijn verhaal stond Lady Oxted haastig op. „Ik heb nog nooit in mijn leven van zoon slechtwcrkcnde toovermaebt gehoord," zeide zij, „neen, Herry, als je ons in den avond wilf vergasten op zulke bovennatuurlijke avontu ren, dan hebben wij pok het recht, om te ver wachten, dat wij er echt van griezelen zullen, maar het heeft mij niets gedaan. Je liep flui tend een ijskelder binnen, en je nam onvoor zichtig een geweer op, je ging erg dom op een bouwvalligen muur staan. Als ik Evie was dan kocht Ik je een leiband." Deze nuchtere opmerkingen waren aansteke» lijk en leidden van het onderwerp af en zonder er iets meer over te zeggen, of de anderen te laten zeggen, liet Lady Oxted haar man roe pen om een partijtje bridge tc spelen. JDe eenige voorwaarde," zeide deze, „is, dat mijn vrouw mijn, partner is. Haar verwon- j derliike gedachtengang, als zij met dit soort van hoofdwerk bezig is, is voor mij nog een graadje minder verwarrend cn duister, dan dat het voor andere isAimer e'est tout com- prendre en als ik het al niet allemaal begrijp," voegde hij er bij, terwijl hij coupeerde, „dan begrijp ik het toch nog beter don iemand an ders, is het niet zoo, Violet Lady Oxtcd's voorhoofd was altijd bewolkt, nis zij bridge speelde cn dezen avond was do donderwolk, die er op zetelde nog veel don kerder dan gewoonlijk. Zij speelde met eon verwonderlijke en ongelooflijke angstvallig heid als zij zelf declareeren moest, en met een vast vertrouwen in de krachtige hulp van haar partner als het aan haar was overgelaten om troef te maken. Door deze wijze van spelen, die dien avond nog meer in 't oog vallend was dan anders, werd aan den» huize Oxted een gevoelig financieel nadeel toegebracht. Maar toen Lady Oxted van de speeltafel opstond bleef zij neg altijd even somber kij ken en haar man wilde haar troosten. „Wij kunnen best het huis in Grosvenoi •Square verkoopen," zeide hij, „als je daar coma over tobt, Violiet, en als dat nog niet genoeg is, dan nemen wij geen koffie meer no het eten cn geven geen feesten meer. Ieder een zal het kunnen begrijpen." „En van het overschot kunnen wij dan een handleiding koopen over het bridge spel," zei de zij lachend, „ik zal er jou een geven, Bob. als Kerstgeschenk. Kom laten wij naar bed gaan." Lady Oxted was gewoon om in haar dage- lijksch leven een zekere mBthode toe te pas sen, die zij diplomatiek noemde. Een minder toegevend beoordeelaar dan. zij zelf, zou het met een korter en meer passend woerd beti- •'•ld hebben dat hij scherp/was, want haar di plomatieke zetten sloten niet uit, dat, netjes uitgedrukt, de waarheid weggedoezeld werd. Dezen avond, bijvoorbeeld, bleef zij maar een paar minuten bij Evie op haar slaapkamer pra ten en liet haar beloven, dot zij dadelijk naar bed zou gaan, omdat zij er zoo moe uitzag. Wat haar zelf betrof, zij had een barstende hoofdpijn en had al bii zichzelf gezegd, dut, nis zij weer influenza mocht krijgen, zij atheïst zou worden. Met deze uitvluchten zorgde zij er voor, niet meer gestoord te zullen worden en ging, niet naar bed,,.maar naar dc rookka mer, waar zij Horry alleen vond. Het ritselen van haar japon, deed Horry haastig opkijken en het was duidelijk op zijn gezicht te lezen hoe teleurgesteld hij was. „Neen, ik ben Evie niet," zeide Lady Oxted, die altijd alles dadelijk zag, „zij is naar bed gegaan, zij was moe. daar kom ik een praatje bij je maken. Mijn beste Horry, ik ben toch zoo blij je weer eens bij mij te hebben; maar wat heb je vreeselijke dingen doorleefd I Ik had er graag nog meer bijzonderheden van gehoord, maar ik was bang, dnt Evie zich te ongerust zou maken, ols wij er nog langer op doorgingen; daarom was ik zoo kortaf tegen fc." „En zij is dus moe, dat is diplomatie," zeide Harry. „Ja, wel een klein beetje, stemde. Lady Ox ted toe, „maar zij zag er verschrikt en betrok ken uit. Maar vertel mij eens, was je alleen toen al die dingen gebeurden, of was dr. Amy- tage er ook En hoe kwam dr. Armytage eigenlijk op Vail „Hij is oj den avond gekomen van het derde ongeluk, het instorten van de sluis," zeide Har ry, „ik heb toen om hem getelegrafeerd, om dat ik m i ongerust maakte over mijn oom Zijn hart is niet in orde, en ik was bang, dat hij weer een aanval zcu krijgen." „Hij is op den avond gekomen van het derde maakt over al die ongelukken", zeide Lady Ox ted. „Natuurlijk", zeide Harry. Lody Oxted stond ecnigszins ongeduldig op en wierp haar diplomatic over boord „Je pogingen om tc veinzen zijn al heel on gelukkig, Harry", zeide zjj, „ols je mij niet wilt vertellen wat er gebeurd is, zeg het dan, don zal ik er niet langer naar vragen". Harry gaf niet dadelijk antwoord en Lady Oxted ging voort„maar zonder gekheid", zeide zij, „ik geloof, dot het beter is, dat ik het weet. Als er niets meer is. als je het met jo geweten overeen kunt brengen, mij te verzeke ren, dot er niets meer te vertellen is, dan ben ik tevreden; maar kan je dat niet zeggen, dan vind ik, dot je het mij moet vertellen." „Vindt u niet, dot u mij op een oneerlijke manier dwingt om wat tc zeggen?" vroeg Harry „Neen, want je bent niet alleen meer je eigen meester. Je moet niet alleen aan je zeil, maar ook aan Evie denken. Ik neem op ket oogenblik zoo wat dc plaats van haar moedei in. Ik vraag het je niet uit nieuwsgierigheid, maar om de verhouding waarin wij beiden te genover haar staan. Je bent in deze paar we ken driemaal aan een groot gevaar ontsnapt. Kan je je hier ook eenige rekenschap van ge ven? Zijn er geen verdachte omstandigheden geweest, die je er toe hadden kunnen brengen om te denken, dat deze ongelukken niet geheel toevallig waren? Je zegt, dat Geoffrey bij je in huis was, toen al die dingen gebeurden. Nam hij ook alles zoo licht op, zooals jij het schijnt te doen?" (Wordt veivolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1