De Princess Room KIEST Zomer-Stofges ABONNEMENTSPRIJS 3 D"ot!cn v0°'Amm' „DE EEMLANDER" PUIS DER ADVERTENlliï mei Inbegrip va» cea EERSTE BLAD. BUITENLAND. Een ieder L, J, LUYCX ZOON. BINNENLAND. 25e Jaargang No. 264 (oort2.10, per aaand ƒ0.75. Idem franco per posi 3.—, per weck (me: cratis ^•rtekering legen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nummers 1 C.05. SFOÖRTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. A,?NHEMSCHERpO JRTWAL 2 A. POSTREKENINÖ N*. 47910. Tbc. INT «19. Maandag 9 Mei 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'e- dingea eo Lleldadigheida-adve lenlico voor de hellt der prijs. Voor handel en bedrijl beslaan uv voordcelige bepalingen voor bet advcrlceren- liena circulaire, bevallende da voorwaarden, wordi op aanvraag toegezonden- VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Sokolnikof voert het woord Een gematigde rede. De in groote spanning verwachte rede van den Russischen gedelegeerde Sokolnikof brachi zeer belangwekkende mededeelingen over den stand van het economische leven in de unie van Russische sovjet-republieken. Spreker zette uiteen, dat de pessimistische voorspellingen nopens den aanstaanden ondergang van Rus- lands volkshuishouding geenszins in vervul ling zijn gegaan, maar dat integendeel de pro ductie in den loop der jongste jaren juist aan merkelijk toegenomen is. De aanvankelijke, enorme moeilijkheden, waarop de tegenstan ders van sovjet-Rusland hebben gewezen in verband met de conferenties van Genua en 's-Gravenhage, moesten volgens 'Sokolnikof niet worden geweten aan de socialistische be ginselen, maar aan de groote verwoestingen, die het gevolg waren van den wereldoorlog en van de interventie der kapitalistische mogend heden in Rusland De groei der Russische industrie gaat wel ln een langzaam tempo, maar volgens bepaalde, door de regeeringsautoriteiten nauwkeurig aan gegeven plannen Men heeft in grooten om vang en met succes getracht de nijverheid naar streng wetenschappelijke beginselen tc bevor deren. In tal van takken van nijverheid is de voortbrenging al grooter dan vóór den wereld oorlog en dit alleen, donk zij de eigen inspon ning van het Russische volk cn zijn leiders. Een groot deel van het beschikbare kapitaal is volgens spreker gebruikt tot vernieuwing van de technische uitrusting der fabrieken. De actieve deelneming der arbeidersmassa's aan de productie is verzekerd. Het stoffelijk en geestelijk peil der arbeiders en boeren is ver hoogd. De nog bestaande werkloosheid heeft andere oorzaken dan in de landen vnn West en Midden-Europa en vloeit voort uit de poli tiek van wantrouwen der kapitalistische mo gendheden en uit Ruslonds afsluiting van de rest van de wereld. Het is een feit, dat Rus londs buitenlondsche handel aanmerkelijk ge ringer is dan vóór den oorlog; hij bedraagt slechts 40 pet. van het totaal van voor den oorlog. Dit is evenwel niet toe te schrijven aan het staatsmonopolie van den buitenland- schen handel, mpar aan de toeneming van het binnenlandsch verbruik van landbouw- en nij verheidsproducten. Aan het slot van zijn door heel de confe rentie met buitengewone belangstelling aange hoord betoog, uitte Sokolnikof de hoop, dat de kapitalistische landen nauwere economische betrekkingen met sovjet-Rusland zullen aan- knoopen, waardoor men een grooten dienst zou bewijzen zoowel aan de welvaart van alle lan den, als aan de beveiliging van den wereld vrede. Een overeenkomst met sovjet-Rusland zou voor de buitenlandsche nijverheid een duur zame,, stabiele en stevig gewaarborgde markt openen. Sovjet-Rusland biedt het buiten- landsch kapitaal niet alleen de mogelijkheid handelsbetrekkingen aan te knoopen, maar bo vendien concessies met onbeperkte mogelijk heden. Het is geenszins uitgesloten, dat een kapitalistische economie in de meeste landen en een socialistische economie in Rusland naast elkander bestaan; integendeel, hierdoor kan de groote beteekenis van de socialistische econo mische methoden voor de economische en cul- tureele ontwikkeling der menschheid scherp in het licht worden gesteld. Een rede van Loucheur. Een pleidooi voor Amerikaansche productiemethoden. Uit Genève wordt d d. 7 Mei aan de Tel. ge meld In den loop van den middag sprak een twee de Russische woordvoerder, de voorzitter dei Russische delegatie Obolenski-Ossinski, die een zeer agressieve rede hield en een reeks bolsjewistische eischen opstelde. Hij vermocht nauwelijks de aandacht te boeien. De vroegere Fransche minister Loucheur, de vader van de economische conferentie, die aan het slot van de middagzitting sprak, werd met luid applaus begroet. Hij verklaarde, dat het doel van de conferentie is de oorzaken van de tegenwoordige economische moeilijkheden te onderzoeken en aan het vredeswerk van den Volkenbond een economisch program te ge ven. Geen werkelijke veiligheid is mogelijk zon der een economischen vrede. De solidariteii der staten wordt ook door de meest individu alistische volken niet meer ontkend en zelfs die staten, die niet direct geïnteresseerd zijn, hebben de noodzakelijkheid begrepen van me dewerking aan den economischen opbouw de* wereld. Als oorzaken van de economische crisis noemde Loucheur vooreerst de sedert den ooi- log bestaande belemmeringen voor den vrijen handel en vervolgens de nieuwe economische verhoudingen, die geheel nieuwe problemen gesteld hebben. Hij resumeerde dan de practische moge lijkheden, die de conferentie biedt. Wat de vrij heid van handel betreft, is een conventie ont worpen. die weldra aan een conferentie van di plomaten zal worden voorgelegd. Het zal de taak der economische conferentie zijn, dit ont werp eventueel te completceren. De stichting van de Vereenigde Staten van Europa is op het oogenblik nog onmogelijk en slechts langzaam-aan kunnen de tariefmu ren worden afgebroken. Ook hieromtrent kan de economische conferentie maatregelen ne men, in het bizondcr wanneer zij uniformiteit in de douanetarieven kan brengen en er bij de staten op kan aandringen meer stabiliteit in haar tarieven tc brengen. Tenslotte zou men ook typen van handelsverdragen kunnen ont werpen, die de onderhandelingen over handels verdragen zouden vereenvoudigen. Dit alles zijn echter slechts hulpmiddelen. Zelfs als deze kwesties opgelost worden, zou den er in Europa nog millioenen werkloozen blijven. Het kernpunt is, dat Europa ten ge volge van den oorlog en de depreciatie van het geld aan koopkracht heeft verloren. Het tegenwoordige probleem bestaat in de nood zakelijkheid de productie te verhoogen, opdat ook de werkloozen arbeid vinden. Loucheur raadde- aan Amerikaansche pro ductiemethoden toe te possen. De productie- verhooging moet gepaard gaan met verhoo ging der loonen, rationalisecring der industrie en internationale kartels kunnen in dit opzicht groote voordeden bicden. De kartels moeten zoowel rekening houden met de stoten, die een nog onontwikkelde industrie hebben als n.e» de belangen der consumenten. Tenslotte moet gestreefd worden naar een evenwicht tusschen industrie cn landbouw, dit een gewichtige factor in de ontwikkeling de» volken is. DUITSCHLAND. DE STAHLHELMDAG De intocht. Uit Berlijn wordt d.d. 7 Mei aan het Hbl. ge seind: Het zou te veel gezegd zijn, als men be weerde, dat Berlijn „in het teeken" van de Stahlhelm staat, daarvoor is de stad tc groot en haar bevolking te uitgebreid. De tienduizen den leden van de Stahlhelm, die uit alle deelon van het rijk in de metropool zijn samenge stroomd, gaan in de groote massa op. Mf.ar toch bemerkt men wel degelijk, dat er iets bij zonders aan de hand is, al was het alleen maar door het machtsvertoon van de politic. Over al ziet men de z.g Übcrfallkommandos, vracht auto's, volgepropt met Schupo, door de straten rijden, overal politiepatrouilles, uitgerust met karabijnen en patroontasschen. Aan de verschillende Berlijnsche stations zijn m den loop van den avond weer tweehonderd duizend Stahlhelmmannen aangekomen, uit Oost en West en Zuid cn Noord. Dc hoofd macht echter wordt pos in den loop van den nacht verwacht. Dc leiders van de Stahlhelm zijn er namelijk niet in geslaagd te Bei lijn voor allen logies te vinden, daar de eigenaais van de meeste groote lokaliteiten er niet toe te bewegen waren de Stahlhelmmannen te huis vesten, wijl ze vreesden, dot dit een boycot door de sociaal-democraten en communisten van hun zaken ten gevolge zou hebben. Het, grootste gedeelte van de betoogers komt daar om pas vannacht cn morgen vroeg en vertrekt onmiddellijk na afloop vnn de betooging, die morgenmiddag in den Lustgarten tegenover het voormalig keizerlijk paleis wordt gehouden, weer uit Berlijn. Vanavond hebben er in het stadion, dat een half uur buiten de stad midden in het bosch gelegen is, een taptoe, een vaandeldéfilé, vuur werk enz. plaats gehad. De belangstelling van de zijde van het publiek was enorm. Overal langs den weg stonden kijklustigen, nieuwsgie rigen en geestverwanten, reeds een uur van te voren te wachten om het voorbijmarchcenn van de Stahlhelmmannen te zien. Het station zelf, dat ongeveer 60.000 perso nen kan bergen, was tot de laatste plaats uit verkocht en tienduizenden verdrongen zich buitel^ het groote ovaal, om tenminste de oude militaire marschen nog eens te hooren spelen en misschien een glimp op te vangen van het vonndeldéfilé. Een vliegtuig, dat even vóór het begin van de taptoe, rijk met zwart-wit-roodc vlaggen versierd, boven het station zweefde, werd dooi de menschenmenigte geestdriftig toegejuicht. Daarna begon de intocht, dien we niet g°- heel hebben kunnen bijwonen. Voorop trokken eenige honderden vaandeldragers rnet de va nen van de verschillende Stahlhclmafdeelingen, daarna de afdeelingen zelf. We zagen minstens 10.000 man binnengaan, maar toen we weg gingen, stonden er nog wel 10.000 buiten, al len gekleed in de grijze Stahlhelmuniform en model bepakt met ransel, veldflesch cn brood- zakje. Een groot muziekcorps speelde gedu rende den intocht de bekende militaire mer- schen. Naar we reeds gemeld hebben, is rijkspresi dent Hindenburg gisteren naar Oldenburg ge reisd, teneinde een bezoek te brengen aan de Oldenburgsche regeering. Ook de ministe-s van buitenlandsche zaken dr. Stresemonn heeft vermoedelijk met het oog op den Stahl- helmdag eenige dagen verlof genomen cn is naar buiten vertrokken, evenals de Duitsch- nationale ministers Hergt en v. Keudell. De overige ministers hebben, evenals dr. Marx, geweigerd aan de uitnoodiging van de Stahl helm gehoor te geven. RECLAMES. Van 1 4 iegels 4 05. elke regel meer 1.— voor zijn kopje koffie. Groote keuze Shantung, Kunstzijde, Voile, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Tel. 190 De dag van gisteren. B c r 1 ij n, 8 M e i. (V. D.) Het middelpunt der Berlijnsche „StahLhelm"-betooging was Zaterdagavond het groote taptoe in het Sa- dion. Zondagmiddag had in den Lustgarten een massavcrgadcring plaats, waarheeen de deelnemers zich, in zes lange colonnes, mar- cheerend begaven In hun redevoeringen licht ten de sprekers het „Stah!helm"-program toe, dat o.m. eischtherstel van Duitschland's recht op een weermacht, henoeping van de bekentenis inzake de schuld aan den wereld oorlog, hernieuwde erkenning van de zwart- wit-roode kleuren. De sprekers betoogden, dot de Bond deze doeleinden langs vreedzat men weg bereiken wil. Van regeeringszijde werd niet aan de betooging deelgenomen. Ge lijk bekend bevond de rijkspresident zich in Oldenburg. Hij zond in antwoord op het hem gezonden begroetingstelegram een korte dank zegging. Verschillende malen is het tot bot singen met de communisten gekomen, die evenwel nergens van beteekenis zijn geweest. SPANJE. DE KWESTIE DER TROONOPVOLGING. Een legcnsprook. Het Spaanschc gezantschap tc Parijs spreekt uitdrukkelijk het gemelde besluit, aangaande de troonopvolging in Spanje, tegen. Naar men weet, was bericht, dat de derde zoon van den koning als vermoedelijk opvolger was aange wezen, zulks wegens den slechten gezond heidstoestand der twee oudere broers. POLEN. EEN TERECHTSTELLING. De moordenaar van den burgemeester van Lodz is Vrijdag ter dood veroordeeld en Zater dag terechtgesteld. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA Een groote veldslag. Uil Peking wordt d.d. 7 Mei gemeld Er hebben te Tsjocmatien, in Honan, 12U mijl noordwestelijk van Hanknu, hevige ge vechten plaats gehad tusschen troepen van Tsjang Tso Lin en van Hnnknu. Aan beide zij den worden zware verliezc.i geleden. Het plan der Zuidelijken, dat Feng Yoe Hsiang op dit punt zou tüsschenbeide komen om dc flank van Tsjang Tso Lin's leger te bedreigen, is mislukt door het feit, dat Tsjang's troepen een reusachtige hoeveelheid munitie hebben onderschept, die op de Haurivier noar Feng 7oc Hsiang in het westen van Honnn werd ge transporteerd. Dit is de reden, waarom Feng geen actie heeft ingezet. VEREENIGDE STATEN. vertrek uit Oslo; Woensdag 1 Juni nonkomst te Nieuwedicp In verband met het kolenladcn vnn dc tor pedobooten, gaan deze naai Bergen in plaats van Oddc. Vertrek cn aankomst aldaar op dezelfde data als het overige verbond te Odde. HR. MS. SUMATRA TE SJANGHAI. Waarom dc reis noar Indic Is voortgezet. Noor wij vernemen is het besluit omtrent het voortzetten van dc 'reis von Hr. Ms. Su matra naar Ned.-Indie genomen, na overleg met de Nedcrlnndschc autoriteiten in China, die van oordeel waren, dat de toestand waar in zich de Nedcrlondsche onderdanen tc Sjang hai bevinden, een verlenging van het verblijf van dien oorlogsbodem thans niet meer noo- dig maakte. EEN SPOORLIJN VAN DE STAATS MIJNEN Rechtstrcekschc verbinding met het in aanleg zijnde Julionn- kanaal. De voorgenomen werken van dc Nedcrlond sche Spoorwegen tot uitbreiding van het .em placement tc Lutterode nabij Staatsmijn Man- rits, tot aanleg van een nieuw stotion en van oen tunnel onder dc spoorlijn door, zijn voor- loopig uitgesteld. Dc reden hiervan schijnt te zijn, dot de staatsmijnen wellicht een eigen spoorlijn willen aanleggen van Nuth (met welke plaats hun mijnen Emmn cn Hendrik reeds zijn verbonden) langs dc Mounts naar dc Maas en het in aanleg zijnde Julionakonanl, ten einde luter hun kolen zelf rechtstreeks naar den laatstgenoemden waterweg te kimnen ver voeren. Dc Nedcrlnndschc Spoorwegen willen nu waarschijnlijk, alvorens tot h<tt maken van groote kosten over tc gaan, eerst eens afwach ten. of cn in hoeverre deze plannen tot uit voering zullen worden gebracht. NEDERLANDSCH FABRIKAAT. De Industriccle films in buitenland. het DE OVERSTROOMINGEN. Aardschokken in het van de ramp. gebied Uii Memphis ^Tennessee) wordt d.d. 7 Mei gemeld, dat om drie uur in den ochtend aldaoi aardschokken zijn gevoeld, die de ongerustheid van de slachtoffers der overstroomingen er- ergerden. De schokken werden gevoeld in een half dozijn steden in een kring met een straal van 160 K.M. AUSTRALIË. DE INWIJDING VAN CANBERRA. De hertog en de hertogin van York zijn gis teren in Canberra, de nieuwe hoofdstad van de Australische republiek, aangekomen, om dc nieuwe regeeringsgebouwen te openen. Deze plechtigheid zal het toppunt vormen van hun reis naar Australië Aan het station werden de hertog en hertogin ontvangen door Bruce, <lcn premier, waarna zij naar het regeeringsgc- bouw reden, dot tot verblijfplaats dier.t van den gouverneur-generaal. De opening der regee ringsgebouwen zal vergezeld gaan van groote plechtigheden. Na een algemeene volkszang zal de eerste minister den hertog verzoeken de deur te openenvoordet men den drempel overschrijdt, zal er een godsdienstplschtigheid plaats hebben, die geleid zal worden door de hooge Australische geestelijkheid der Angli- caansch-Presbyteriaansche en Methodistische kerken. Daarna zullen de hertog en de overige personen het gebouw binnentreden, waarop de hertog de koninklijke boodschap zal voorlezen en dan zal het groote oogenblik gekomen zijn, waar de Australiërs jarenlang met belangstel ling noar uitzagen. Uit Albury (Nieuw Zuid-Wol es) wordt nog d.d. 7 Mei gemeld Het venster van een der rijtuigen in den trein, die den hertog van York naar Canberra ervoerde, is verbrijzeld door een zwaar voor werp. Men neemt aan, dat hel een zware steen was, door een misdadigen knaap nar den trein geworpen. HET OEFENINGSESKADER. Het reisplan. Het reisplan van het oefeningseskader, waar van de samenstelling dezer dagen werd bericht, is thans als volgt samengesteld Maandag 9 Mei vertrek uit Nieuwediep-, Zaterdag 14 Mei aankomst te Odde (Noorwe gen); Dinsdag 17 Mei vertrek uit Odde Zater dag 21 Mei aankomst te OsloVrijdag 27 Mei Zoools bekend is. is een der wijzen, waarop de Vcrecniging „Ncdcrlandsch Fabrikaat hier te lande tracht de aandacht van onze londge- nooten op de Nedcrlondscho industrie te vesti gen, het vervaardigen en het vertoonen van films, betrekking hebbende op Ncderlundscho bedrijven. Dat deze practische wijze van propaganda ook in het buitenland de aandacht en belang stelling heeft getrokken, blijkt uit het feit, dot herhaaldelijk aanvragen uit het buitenland bij het bestuur van dc vcrecniging worden ontvan gen, met verzoek Nedcrlnndschc industrieel filmmateriaal ter beschikking tc stellen vooi vertooning Dientengevolge worden thans, door bemid deling van dc Vcrecniging „Ncderlandsche Fa» brikaat", Nederlnndsche industriecle films ver» toond in: Zuid-Amerika, België, Nederlandsch Oost-Indië, Italië, terwijl een aanvrage uit Let land op het oogenblik in behandeling is. Dat deze propaganda in het buitenland ten behoeve van dc Ncderlandsche industrie prnc- tisch resultaat heeft, moge blijken uit het feit, dut de directie van een onzer Nederlandsche fabrieken, wier film, opgenomen door de ver- ccniging''„Ncderlondsch Fabrikaat", een tijd in verschillende plaatsen in het buitenland ver toond is geworden, mededeelt, dat ten gevolge hiervan zooveel orders voor export levering worden ontvangen, dat zij op het oogenblik niet kunnen worden uitgevoerd cn dat dc fa briek uitgebreid moet worden ONDERNEMERSRAAD VAN NED.-INDIË. Rede van prof. Treub op de joar- lijksche algemeene vergadering. Op Donderdag 5 Mei hield de Ondemcmers- rnad van Nederlondsch-Indië in het Hotel dc Twee Steden tc 's-Gravenhage zijn jaarlijksche algemeene ledenvergadering Na goedkeuring van het door het algemeen bestuur uitgebracht jaarverslag over 1926 volgden eerst eenige mededeelingen van den secretaris, den heer G. J. W. Putman Cramer, over zijn reis naar Nederlondsch-Indië. Sprekende over het com munisme, zeide spreker tot zijn groot leedwe zen tc moeten hebben constateeren, dat in breede kringen der inlondsche samenleving niet een volkomen vertrouwen bestaat, dat de re geering den toestand beheerscht, en dat zij, zoo noodig, niet voor de krachtigste maatre gelen zal terugdeinzen, om dit onzalig bedrijf te kecren. In dit verband wees spreker op het feit, dat de Derde Internationale een propagan- dacentrum van beteekenis gevormd heeft te Mekka, dat met het oog op de duizenden Mek- ka-gongers uit den Indischen Archipel een voortdurende bedreiging vormt voor commu nistische infectie. Verder besprak de heer Putman Cramer o.m. dc vraag of het uit organisatorisch oogpunt wellicht beter zou zijn, den Indischen onder- nemersbond als zelfstandige verefeniging op to heffen om zich te bepalen tot instelling van een vertegenwoordiging van deo Ondernemers- raad te Batavia. Deze vraag beantwoordde spreker beslist ontkennend. Hiema hield voorzitter mr. M. W. F. Treub een rede over: „De sociale beteekenis der on dernemersorganisaties". Als uitgangspunt nam spreker het nu juist 80 jaar geiden door Marx en Engels verspreid manifest, eindigende in een opwekking „arbeiders aller landen ver- ecnigt U." Dit manifest heeft den grondslag gelegd voor de Europeesche vakbeweging, welke sedert dien een factor van beteekenis is geworden in de structuur der modeme maat schappij, en krachtig medegewerkt tot het weg nemen van misstanden in de arbeidsverhoudin gen. Daarbij zijn echter de belangen der pro ductie en der ondernemingen in het gedrang gekomen, zelfs het kapitaal is in een kwaden reuk komen te staan. De organisatie der werkgevers is dan ook een reactie hierop geweest. Toen de vakver- eenigingen machtig genoeg waren om de pro ductie op de meest ongelegen tijden door werk stakingen stop te kunnen zetten, gevoelden do ondernemers de behoefte doortogen gezamen lijk op te komen. Zoo werden de Europeesche ondernemersorganisaties door den drong dei omstandigheden werkgeversorganisaties, ver- cenigingcn van gelijken oord als de strijdorga nisaties der arbeiders. Vokverccniging en werk geversorganisatie hebben zich daarop geleide lijk ontwikkeld tot ongeveer gelijkwaardige elementen in de structuur onzer maatschappij, die daarin niet meer zouden kunnen worden gemist en belangrijke factoren zijn geworden voor dc geleidelijke opvoering onzer samenle ving noar een hooger peil Sprekend over de tank, die als zoodanig op de werkgeversorganisaties rust, betoogde Spr o. m. dc noodzakelijkheid dat dc ondernemers organisaties kunnen beschikken over een dogc- lijksch verschijnend aan de hoogste cischcn voldoend nieuwsblad. Dc ondernemers-organisatie in koloniale lan den cn inzonderheid in ons Indic, zoo ging spi voort, is aan dc Europeesche iverkgeversvcr- ceniging wel verwant, moar vertoont toch be langrijke afwijkingen, tc verklaren uit een gnnsch verschillenden oorsprong, welke zijn oorzaak vindt in andere toestanden cn behoef ten. De Indische ondernemersorganisaties danken haar ontstaan niet aan ccn opgedron gen strijd tegen eischen van vakbonden er. zijn don ook niet in hoofdzaak werkgevers-or ganisaties. Zij ontstonden door het inzicht dot er algemeene bedrijfsbelangen in gemeenschap zijn to behartigen. Dit besef werd in hooge mate versterkt on der en door het regime van den gouverneur generaal van Limburg Stirum, en vooral ge kenmerkt door ccn poging om de ontwikkeling van land en volk van Indië kunstmatig te ver haasten, zonder te letten op psychische cn eco- nomischc realiteiten, cn op dc eischen von ccn voorzichtig financieel beheer. Voor den G.-G. Fock was de weinig benij denswaardige taak weggelegd om •dc belas- tingschrocf stevig oon te draaien cn door het invoeren van bezuinigingen van den financice- len toestand te redden wat cr te redden viel. Bij zijn optreden vond hij ccn zeer weinig ge lukkige belastingregeling. Deze leidde tot cvo algemeene rechtsonzekerheid speciaal ten aan zien von de heffingen op de winsten der In dische bedrijven. Dit waren do hoofdredenen, die den drang noar algemeene aaneensluiting bij do Indischo ondernemers voedden. Het eerste cn meest urgente werk voor den Ondernemersrood was de strijd tegen de pn*; ingevoerde belastingregeling op de winsten der noomlooze vennootschoppcn. Mede donk zij het optreden von den Raad, aldus spreker, is hierin nu een groote verbetering gekomen Doch daarmede is het werk van den Roqd op fiscool gebied allerminst ten einde. Reeds is overtuigend gebleken, dut bij dc uitvoering dei Vennootschapsbelasting do controle van eer. lichaam, dat uit naam van vrijwel het geheel' Westcrsche bedrijf in dc Kolonie spreken kon, verre van overbodig is. Na een uitweiding op politiek gebied wijdde spr. ten slotte nog een kort woord aan de ver houding tusschen do Nedcrlnndschc cn dc In dische ondernemers-organisaties. GEFINGEERDE BEROOVÏNG. Een wissellooper veroordeeld. Dc rechtbank te Rotterdam heeft uitspraak gedaap in dc zaak van den 32-jarigen wissel looper W. J. van V., gedetineerd, die terecht heeït gestaan als verdocht van verduistering in dienstbetrekking von 12.000 ten nadeelc van dc firma Bicker Coartcn Obreen te Rot terdam. v. V. had dit bedrag ontvangen bij dc Amstcrdamsche Bonk en was er niet meer mee op het kontoor gekomen, voorgevende on derweg beroofd tc zijn. Dc rechtbank veroor deelde verdachte tot 2 jaar gevangenisstraf. INBRAKEN. Inbraak in een Zuivelfabriek te Hecrenvccn. In den ofgeloopen nacht is ingebroken in de Coop. Zuivelfabriek ,,'t Meer" tc Veensluis bij Heerenveen. In het kantoor bevindt zich de ingemetselde brondkluis, waarin zich. zooals gewoonlijk in den nacht van Vrijdag op Za terdag, een belangrijk bedrag aan „melkgeld" bevond. De inbreker heeft van dit bedrog ech ter niets machtig kunnen worden. Wel heeft hij zich meester gemaakt van ccn bedrag van ongeveer 3 aan wisselgeld, uit een napje, dot in de boterfabrick stond. Gewoonlijk wordt in den nacht van Vrijdag op Zaterdag door de marechausse in dc omgeving der fabriek gesurveilleerd. Als dit ook dezen nacht is ge schied hebben dc marechaussees in elk gevat niets verdachts bespeurd. HEIAPPARAAT GEKANTELD. Een brugleuning gedeeltelijk vci- nield. Te Leiden is gistermiddag bij dc Morsch- poortbrug, waar het personeel van den aanne mer Z. bezig was een ducdalf in den bodem le heien, het geheele hei-opporoat, doordat de zol derschuit, waarop de hei-machine en de hei stelling stonden, kantelde, naar beneden geko men, waordoor dc ijzeren brugleuning, die te gen het gewicht van het eenige honderden kilo's zware heiblok niet bestand was, geheel werd vernield. Persoonlijke ongelukken hadden niet ploats, hoewel het maar weinig gescheeld had of een auto met de daarin zittenden, die, toen het ongeval gebeurde, nauwelijks de Morsen- poort gepasseerd was, zou door het zware hei blok zijn verpletterd. ONDER STEEN EN BEDOLVEN. Vijf gewonden. Op de steenfabriek van dc firma Herbsin te Horculo in de gemeente Zwollerkerspel, viel een eenige meters hooge stapel steenen plot seling gedeeltelijk om. Vijf arbeiders uit Hat- tum werden onder de steenen bedolven. Ter*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1