buitenlandT „DE EEMLANDER" Verfwaren - Schoonmaakartikelen A. VAN DE WEG, Langesiraat 23. Zomer-Sftof jes FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS 5 B"Ddcn voor Amcr* EERSTE BLAD. L. J. LUYCX ZOON. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 De Geheimzinnige Talisman. 25e faargang No. 265 ioort 2.10, per maand/0.75, Idem franco per post f 3.—% pet «reek (met cratU venekerinfi tegen ongelukken) r 0.17*. afzondcilijke nummers 1 C.05. AMEIURÏSCH DAQBL AD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^^nHEMSCHE POJRrWAL 2 A. «JSTAEKENIM» N* «70IO fti. iNI »U Dinst'ac) 10 Me! t027 ,»|ÜS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van eeo oewijsnummer, elke icgel mcci 0.25, dtenslaanb^e dingen en l.lcidadlghelds-adve tentién eoo» de helfc der prijs- Voor handel cu bedrijl beslaan tee» vooidccüg? bepalingen rooi het advcrtecien licne circulaire, bevattende da voorwaarden wordt op aanvraag foeqezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE i N Instelling van commissies. Genève, 9 Mei. (H. N.) De economische wereldconferentie besloot vanmorgen drie com missies, één voor handel, één voor nijverheid en één voor landbouw te benoemen. Het voor zitterschap over de commissie van handel zal door een Nederlander worden bekleed, terwijl een Engelschman en een Zweed plaatsvervan gende voorzitters zullen zijn. Dat voor de nij verheidscommissie zal worden waargenomen door een Tsjecho-Slovaak, terwijl een Chileen en een Roemeniër plaatsvervangende voorzit ters worden. Ten slotte wordt de commissie van landbouw gepresideerd door een vertegen woordiger van Zuid-Slavië. Er zullen voorts verschillende subcommissies worden gevormd. Rapporteurs voor de handelscommissie zijn een Amerikaan en een Belg, voor de commissie van landbouw de vroegere Duitsche minister Her- mes. DUITSrMLANO. HET CENTRUM EN DE REGEERING. Verklaringen van Von Guerard over de Duitsche politiek. Keulen, 9 Mei. (H. N.) Op den partijdag van het Rijnsche centrum te Keuiep heeft de voorzitter van de centrumsfractie von Guerard over de positie van het centrum in de nieuwe regeering gesproken. Hij wees erop, dot de ver wachtingen, aan Locarno en Geneve geknoopt, in hooge mate teleurgesteld zijn. Duitschlond heeft een goed recht op de volledige ontrui ming en den spoedigen terugkeer van het Saar- gebied tot Duitschland. Het Soargcbied zal eco nomisch ten gronde gaan, als het tot 1935 van het Duitsche rijk gescheiden blijft. Duitschland kon ook onmogelijk nieuwe waarborgen geven voor het handhaven van de onmogelijke grens in fcet Oosten en zich de mogelijkheid laten ontnemen, om een wijziging langs vredelievcn- den weg te verkrijgen. Wij verwachten, aldus zeide hij, dat de rijksregecring in het vraag stuk der ontruiming de noodige stappen zal doen. Naast het fiasco van Locarno staat het fiasco van de ontwapeningsconferentie. Voorts wenschen wij een nieuwe bespreking van het Dewesplan en van het vraagstuk der schade vergoeding. Voorts besprak von Guerard nog in het kort de noodwet betreffende den arbeids tijd, die door toedoen van het centrum is ge red en het concordaatvraagstuk. Dringend noo- dig acht. hij de verlenging van de wet tot be- scherminng van de republiek. DE STAHLHELMBETOOGING. 1 Arrestaties wegens ordeverstoring. B e r 1 ij n, 9 M e i. (H. N.) Volgens een mede- deeling van den Berlijnschen president van politie zijn in den loop van Zondagavond en Zondagnacht nog 467 personen in hechtenis genomen. Een betooging te Potsdam. Een toespraak. Berlijn, 9 Mei. (V. D.) Hedenmorgen heeft de Stahlhclm ook nog te Potsdam ge demonstreerd, aan deze betooging nomen 8 a 10.000 man deel. Dc betoogers werden daar door den Oberbürgermeistcr van Potsdam be groet. Voor aan de plaatselijke afdeeling van den £tahlheim van Potsdam stonden de prin- aen Eitel Friedrich, Oscar en August Wilhelm von Preussen in uniformen van den Stnhlhelm. Bij deze gelegenheid heeft ook één der leiders een rede gehouden, waarbij hij de historische beteekenis van de stad Potsdam besprak. Hier in deze stad, aldus spreker, heeft zich 'de geest van Potsdam ontwikkeld, welks kern heilige vaderlandsliefde en offer-gezinde ko- ningstrouw geweest is. Deze geest heeft Prui sen bezield, toen het zich ten doel stcld' Duitschland tc vcrecnigcn Zonder het Pruisi sche leger zou Bismarck niet in staat gcwocsi zijn zijn geniale werk te beëindigen. In den geest van Potsdam heeft zich de Pruisische Duitsche weerfnacht ontwikkeld. Niet de vijan den, welke ons in getal verre overtroffen, doch obscure elementen, welke in contact stond' met den vijand, hobbcn het eerst het geloof dc overwinning ondermijnd^ en den geest van Potsdam ten doodc gedoemd. Het Duitsche le ger is het beste leger ter wereld geweest, dnt moeten zelfs onze vijanden toegeven. De nieu we staat kan en mag geen afstand doen van ons groot verleden. Men zou een zonde be gaan tegenover het volk, indien men pogingen zou aanwenden onze roemrijke historie uit zijn denken en voelen te bannen. De geest van Pots dam zij een geest van mannelijkheid en weer baarheid. Spr. eischtc de wederinvoering van dienstplicht, welke Duitschlond groot en sterk heeft gemaakt. Wij moeten aldus spreker, een weermacht hebben, welke in overeenstemming w. met de sterkte van onze bevolking en met den huidigen staat van zaken. Om aan dezen eisch krocht bij te zetten, is het zaak het na tionalisme wederom in den Duitscher wakkei te schudden Naar dc directie van de Rijksspoorwegen te Berlijn meedeelt, zijn er ongeveer 120.000 le den van den Stahlhclm naar Berlijn vervoerd. VEROORDEELING VAN EEN NTERNATIONAAL „GE VEL KLAUTER AAR." Dc internationale „gevelklouteraar" Herbert Sandowski, op wien men bij zijn aanhouding juweelen ter waarde van 800,000 mark vond, stond gisteren te Berlijn in hooger beroep te recht wegens een inbraak in een villa in Grü- newald. Verdachte was aanvankelijk tot T Yj jaar gevangenisstrof veroordeeld, omdat men toen zijn antecedenten nog niet kende. Inmid dels vischte de politie uit, dat Sandowski een internationaal misdadiger is, die in vele lan den, vooral in Amerika, optrad, waar hij reeds tot zeven jaar tuchthuisstraf veroordeeld was. Met het oog op zijn verleden is hij thans tot wee jaar tuchthuisstraf en vijf jaar eerverlies veroordeeld. FRANKRIJK. DE STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN. Het in dc provincie ingestelde onderzoek naar de communistische bedrijvigheid wordt krachtig voortgezet. Bevestigd wordt, dat er in Frankrijk een inlichtingsdienst bestaat, die voor rekening der sovjet-regecring werkt. JAPAN. DE FINANCIEELE CRISIS. Londen, 9 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Tokio zijn alle filialen van de Taiwan bank heropend, nadot de wet tot het \crlecnen van financieelen steun door den staat aange nomen was. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Londen, 9 M e i. (H. N.) Chamberlain heeft vandaag in het Lagerhuis een uitvoerige verklaring omtrent China afgelegd, waarin hij o.a. zeide. dat de nationalistische regeering :e Hankau haar domincerende positie heeft vei- loren. De Engelschc regcering zou ten volle het recht hebben gehad om het verdrag omtrent het afstaan der concessie te Hankau als ge annuleerd te beschouwen, omdat de nationalis tische regcering de voorwaarden van deze overeenkomst niet heeft nagekomen en niet in staat is geweest de Engelsche kooplieden op voldoende wijze te beschermen. De Engelsche regeering zou dus het recht hebben de con cessie weder te bezetten. Na rijpe overweging en in het belang van een vergelijk in de toekomst met een stabiel© regecring in China heeft dc Engelsche regeer ring evenwel besloten tot dezen stap niet over te gaan en zij hoopt ook, dat zij daartoe nier gedwongen zal 'worden. Groote keuze Shcntung, Kunstzijde, VoLe, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Te». 190 vooi Amersloort en Omstreken Lange gracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Chamberlain verzocht het Lagerhuis deze kwestie met ruimen geest tc beschouwen en verklaarde verder, dat dc regeering tot dc be slissing is gekomen, dat het op het oogenblik niet doelmatig zou zijn wegens dc incidenten tc Nanking en het niet nakomen van dc voor waarden der overeenkomst van Hankau sanc ties toe to passen, hoezeer Engeland daartoe ook het recht heeft. De Engelsche regeering is ook niet van plan een nieuwe nota tot dc regcering van Hankau te richten cn heeft daarvan mcdedeeling ge daan aan dc overige mogendheden, die aan het protest hebben deelgenomen. aIn: de desbetret- i'endc mcdedeeling heeft Engeland- zich voor behouden voor de incidenten tc Nanking fi- noncicele schadevergoeding van een toekom stige regecring in China tc verlangen en 7oo het opnineuw tot excessen tegen de Engelschcn zou komen, zelfstandig maatregelen tot be scherming tc treffen. In zijn rede in het Lagerhuis zeide Chamber lain nog, dot de antwoorden van Tsjcn, den nationolistischen minister van buitenlondsche zaken op de gelijkluidende nota's van Enge land, de Vercenigde Staten, Japan, Frankrijk cn Italië, waarbij bestraffing von de schuldi gen, het aanbieden van verontschuldigingen en schadevergoeding werd verlangd, zoowel in dc hoofdzaak als in onderdeden onbevredigend waren. Over de ernstige aangelegenheden, waarover het in de eerste plaots ging, werd heen gegle den, terwijl de toon onbehoorlijk was en de ge bruikelijke nationalistische propaganda werd gevoerd. De vijf mogendheden onderhandelden reeds over verdere stoppen, die .gedaan zouden wor den in verband met den onbevredigenden aard van Tsjen's antwoord, toen er in het Jangtso» gebied gebeurtenissen plaats vonden, die den toestond geheel wijzigden. Toen dc excessen plaats hadden en zelfs toen de nota's der no- gendheden aangeboden werden, was China 'en Zuiden van de Jangtsc schijnbaar vcrecnigd, onder één nationalistische regcering, weikei zetel in dc stad van Wochon was, gcmceftf'jk bekend onder den naam van Hankau. Fr In stond dus een regcering, die vcrcntwoor.de ijk was voor de misdaden cn die erontwoordelijk voor schpdcvcrgocding kon worden gesteld Binnen vier dogen na den oorlog van 1 sjen s antwoord bestond cr in Zuid-China geen ver cenigde regcering meer en Tsjen cn zijn nota s vertegenwoordigden weinig moer don zijp eigen persoon cn zijn persoonlijke opinie. Hij sprak niet langer uit naam van een nationa listisch China of van do Koeomintnngporf.j Do gebeurtenissen, tc Nanking hebben do se dert long dreigende breuk in dc nationalisti sche gelederen verhaast. Dc plunderingen var buitcnlondsch eigendom tc Nqnking cn het doodschieten van buitenlanders waren 't hoogte punt van dc voortdurende politiek van ophit sing tot roof, terrorisme en moord. Dc werk tuigen van deze politiek woren de onbetaalde soldaten der nationalistische legers cn het g peupcl uit dc groote steden, doch de orgoni- sotic'cn dc leidende kracht stamden direct of indirect uit dc derde internationale. Deze poli tiek had haast een nnti-Engclsch incident in Januari tc Hankau veroorzaakt. Het is niet mogelijk geweest deze politiek oj» Sjanghai toe te passen tengevolge van de be schermende aanwezigheid der verdedigings strijdkrachten In Maart werd deze politiek gericht legen den nationolistischen opperbevelhebber Tsjnng Koi Sjck, op wiens gezag de communisten na ijverig woren. Dc georganiseerde incidenten te Nanking blijken een poging tc zijn geweest om Tsjnng Koi Sjck in hotsing met dc buitenland schc mogendheden te brengen De excessen te Nanking hebben hun terug slag in China reeds op dramatische cn voor hun ontwerper op onwelkome wijze doen ge voelen. Geen twee maanden geleden scheen het, dnt dc Zuidelijke partij cn dc nationalistisch! legers China van Noord tot Zuid zouden over weldigen. Nanking heeft aan dezen zégevi - renden tocht een'einde gemaakt. Het heeft een scheuring te weeg gebracht tusschcn den coin- munistischcn vleugel van dc Koeminlnngpnrt'j cn het overige gedeelte en het belangrijkste fan olies is, dot dc communisten en hun buitcnlond- raadgevers in de oogen von geheel China in discrcdict zijn gebracht. In verband met deze belangrijke ontwikkeling heeft het vraagstuk der bestraffing van dc misdaden tc Nonking een geheel nieuw aspect gekregen. De Honkau-rcgccring, die hiervoo* verantwoordelijk was, oefent geen controle meer over Nanking. Dc werkelijke schuldigen, do communistische opruiers, zijn door de Chince- schc nationalisten zelf streng cn afdoende ge straft cn wel zoo, als door een buitenlondsche mogendheid niet had kunnen geschieden. Te Sjanghai, Kanton en in andere steden zijn Je orgonisotics der extremisten ontbonden en hun leiders terecht gesteld. De nationalistische re gecring te Hankau heeft hoor gezag verloren en is op het oogenblik weinig meer don een schnduw von een nnam. Dc nota's van Tsjen zijn beantwoord door het feitelijke verdwijnen van het gezag, dat hij voorgaf te vertegen woordigen. Wat de bcstroffing betreft zijn de hoogge- plnotsten, die verantwoordelijk waren voor dc misdaden te Nonking, gestraft met een spoed en zoo afdoende, als in het mcnschclijk leven slechts zelden voorkomt. Met de vraagstukken der verantwoordelijk heid en der schadevergoeding stoat het anders. Welke regeering cr ook uit de tegenwoordige verwarring ten Noorden en ten Zuiden van dc Jongtsc te voorschijn moge komen, deze zoJ verantwoordelijk worden gesteld voor dc be ledigingen, Engelsche onderdonen aangedaan tengevolge von den burgeroorlog en men zul herstel on schadevergoeding vragen. Dc cenigë wensch van de Engelsche regecring is, dot r-j een zoodanige regcering tc voorschijn zol ko men, die ofziet von een politiek von opruiing tegen dc vreemdelingen en von verkeerde voor stellingen, woordoor hoor voorgangster ten vni is gebracht; dat deze regecring hnnr verant woordelijkheid behoorlijk cn ronduit zol aan vaarden, het verleden zal liquideoren en een betere toekomst zid opbouwen op den redelij ken grondslag van een herziening der verdiu- gen, waartoe olie buitenlondsche mogendheden reeds hnor bereidheid hebben te kennen gcg> yeii cn woorvoor dc Engelsche regecring reed? cct> roctiscK programma heeft voorgesteld Het proces tegen dc Russen te Peking. Da vertegenwoordiger van de partij van Tsjong Xso Lin maakt bekend, dot alle Russi sche gevangenen, mevrouw Borodin inbegre pen, gisteren s^jn uitgeleverd aan dc plaatse lijke l-cï echtelijke autoriteiten. Men neemt aan, ca» o'-'cr enkele dagen zullen terecht staar. De verhouding tusfichen Rus land cn Chipo. Naar uit Moskou wordt gemeld, zijn. d Russen, onder wie ook mevr.Borodin, dio lo Peking woren gcorrcstcerd, een hongerstaking begonnen. Noar verluidt, is dc sovjct-regoc- ring thans bezig een derde nota op te steller, welke zij zol richten onn de Chineesche regec ring von Pekingdooi in dreigt de sovjet-re- gccring tc zullen overgaan tot reprcssoillc maatregelen, indien dc regcering van Peking zich niet in haar optreden wil matigen deze maatregelen zullen voorshonds bepaald blijven tot dc uitwijzing van Chincczcn uit dc sovjet unie. Tc Chorbin had oen Rus den zoon vhn Tsjnng-Tso-Lin een ooi vijg toegediend. On middellijk word de krijgsraad bijeengeroepen cn werd de doder ter dood veYpord<rc-ld. 'He- vonnis werd zonder verwijl voltrokken. Tsjong Koi 5jok's positie, be vestigd London, 9 Mei. (H. N In een bericht ui' het hoofdkwartier van Tsjnng Koi Sjok word gezegd, dat het gczng%von Tsjong Kai Sjck te Nopking cn in het geheelo dol von de,bencderv Jangtse bevestigd' is Ook de schietpartijen hebben opgehouden, hoewel Soon Tsjoedn Fang den anderen oever bezet houdt Te Nan king is dc orde geheel hersteld er\ is olies rus tig. Von hoat tegen dc vreemdelingen is ner gens iets meer merkbaar. De inrichting von de nieuwe regcering moakt steeds verderen voortgang. Do bevolking steunt den anti-com- munistischcn koers van Tsjong Kai Sjek. De schade, aangericht door de beschieting door d* Engelsche cn Amcrikoonschc oorlogsschepen, is zeer belangrijk. VEREENIGDE STATEN. NOODWEER Enkele tientallen slachtoffers. Slagregens cn orkanen hebben een deel dei westelijke stoten geteisterd Er moeten ver scheidene menschcn omgekomen zijn; een groot aantal personen is dakloos; Een nader bericht meldt, dot het oontol doe den 55 bedraagt EEN WINKELHUIS INGESTORT Noor uit Chicago wordt bericht, vreest men, dot er enkele personen gedood zijn bij het in storten van een winkelhuis van verscheidene verdiepingen. Gelukkig had de eigenaar ge merkt, dat het gebouw begon te scheuten, zoo dot het bijna geheel ontruimd was, toen- d< instorting volgde. De valsche schaamte is een duivel, die den mensch afhoudt van het goede. naar he; Bngelsch *van "'J R F. BENSON. 77 „Wat **eten wij van hem af vroeg zij, „niets anders don slecht. Mr. Francis had geen vaardiger en gewetenloozer handlanger kun nen kiezen. Hij kreeg dus twee duizend pond, zeg je, voor zijn diensten in de Houldsworth ?aak Wat zal hij dan niet voor tien doen O, misschien hebben wij met een geslepen heid te doen, waar wij ons geen voorstelling van kunnen mekan I Als hij je dit nu alles en kel maar verteld heeft om je een rad voor de oogen te draaien Dat is wel zoo waarschijn lijk, en wat is het hem dan prachtig gelukt I Je vertrouwt den men nu al wat jou betreft, hebben zij dus hun doel bereikt." „Ik moest hem vertrouwen of niet vertrou wen", zeide Geofrrey, „en ik heb daarom het eerste gekozen. Had ik het laatste gekozen, dan had ik er niets meer van gehoord en ik zie niet in, dat wij dan beter af zouden zijn, dan dat wij nu zijn. Handelt hij eerlijk met ons, dan hebben wij een ontzaggelijk voordeel door alles te weten te komen, wat hij van de plan» Mn van mr. Francis afweet; doet hij het niet, dan kan hij ons hoogstens verkeerde inlichtin gen geven, wat ook al niet erger is, dan in het geheel geen." Lady Oxted overwoog dit een oogenblik in stilte. „Ja, dat is waar," zeide zij, „en toch heb ik een afschuw om met dezen man samen te werken. O, Geoffrey, zou het soms zijn, dst wij allen onder den invloed zijn van dien akc- ligen Talisman, dat wij ons verbeelden, dat Harry omringd is door deze bijzondere en on middellijke gevaren Is onze vrees wel ge rechtvaardigd Laten wij toch bij ons zeiven zeggen, dat wij gewone menschen zijn en dal wC in een prozaïsche eeuw leven met een goe de politic; wij leven niet in den tijd van <3c Loges I Dit is ue negentiende eeuw," zeide zij opstaande, „of beter gezegd de twintigste. Wij kijken op Grosvenor Square; een rijtuig rijdt voorbij." Op eens hield zij op. „Neen, ik vfergis mijzeide zij, „het rijdt niet voorbij. Het houdt voor de deur stil en dr. Armytage heeft aangebeld. O, wat zal ik doen riep zij uit. „Goede God, wat moeten wij beginnen Wat zou hij nu weer komen vertellen Geoffrey stond op. „Nu kalm, kalm, Lady Oxted," zeide hij; „hij heeft natuurlijk iets belangrijks, anders had hij wel gewacht, totdat ik weer in Orchard street terug was. Ik ben besloten hem te vertrouwen en ik stel u daarom voor, dat wij hem samen ontvangen. Het is hier de beste gelegenheid, en misschien onze eenige kans. „Maar ik vertrouw hem niet," zeide Lady Oxted, pk wantrouw hem van zijn hoofd tot aan zijn voeten," en zij heet op haar nagels. iets wat zij sedert haar kindschc jaren nooit meer gedaan had. „Heel goed, dan zal ik wel alleen handelen,'' zeide Geoffrey, naar de deur gaande. „Wacht even, Geoffrey," zeide zij, „je bent dus vast besloten „Jo, heel vast." „Nu, dan geef ik toe. Jij hebt ten minste in elk geval een plan, en ik heb er geen. Jo, laat dr. Armytage maar binnen komen," zeide zij tot den knecht, die zijn kaartje binnenbracht. HOOFDSTUK XXIII. Dp ontmoeting in Grosvenor Square. De dokter kwam met een onstuimigheid bin nen van iemand, die niet op de hoogte was von, of althans niets gaf om de gewoonten van het beschaafde publiek. Hij liet Lady Oxted niet veel meer zien dan enkel zijn profiel cn na een zeer kort stilstaan, dat men als men wilde voor een bulging had kunnen aanzien, liep hij recht op Geoffrey toe, met een vastberaden uitdrukking op zijn gelaat. „Ik heb belangrijke inlichtingen gekregen, zeide hij, „die ik gaarne dadelijk wilde mee- deelen. Mijn rijtuig wacht." Geoffrey voelde zijn hart hevig bonzen. „Bedoelt u. dat wij dadelijk móetèn hande len?" vroeg hij. „Neen, dat niet," zeide de dokter, „ik dacht alleen maar cn hij» keek even naar Lady Oxted. Zij stond op. „Hoe gaat het, dr. Armytage?" zeide zij „Mr. Longham en ik waren juist, toen u binnen kwam, aan het spreken over hetzelfde onder werp, dat u hierheen voerde. Ik moet u even zeggen, dat Harry Vail een bijzondere vriend van mi] is; hij logeert op het oogenblik bij mij. Gisterenavond heeft hij mij alles verteld, wot cr in dc laatste veertien dogen gebeurd is. Het zol u daarom zeker niet verwonderen te vei- ncmen, dot ik vopdoag in Londen ben gekomen om mr. Longhom te spreken." „Neen, dot verwondert mij zeker niet," zeide hij, „ik begrijp hier dus uit, dot u wenscht, da', ik in uw bijzijn mij verklaar? Als dot zoo is, zol ik het rijtuig wegzenden." Hij was in een oogenblik weer terug en wachtte tot de onderen gingen zitten, terwijl hij zijn honden voor het vuur warmde, met zijn rug naar hen gekeerd. Dc stilte kwam, om 't zoo eens uit te drukken, alleen door hem cn nie mand docht er aan haar te verbreken. Toen zich naar hen omkcercnd, begon hij tc spreken „Het is dus niet ncodig," begon hij, als volg de hij zijn eigen gcdachtengang, „dat ik lang uitweid over wat cr reeds voorgevallen is Harry heeft u dus zeker verteld, Lady Oxted, van zijn drie avonturen; hij heeft u zeker ook verteld van zijn twist met zijn vriend hier cn wat daarvan de reden was?" Er was iets in zijn ruwe openhartigheid dat Lady Oxted aantrok; het leek natuurlijk, maar terzelfder tijd betrapte zij zich, dot zij bij zich zelf overdacht, of het soms comediespel kon zijn. Moor als het comediespel was, dan was het op een heel fatsoenlijke manier. Zij stemde zwijgend toe. „U hebt mij gevraagd om in uw bijzijn to spreken," ging hij voort, „maar als ik dit doe, don is 't niet in mijn persoonlijk voordeel. Dc heb geen reden om tc veronderstellen, dnt u mij zult vertrouwen; cr is inderdaad ook geen enkele reden, waarom u het doen zoudt. Ge licbt waarschijnlijk van mij gehoord als zijnde een intieme vriend van mr. Francis, en als het nu blijkt, dat ik een verrader ben tegenover hem, vraagt u natuurlijk u zelf af of dit wel werkelijk het geval is* Maar" cn hier hield hij een oogenblik op „.maar ik geloof niet, dnt ik mij dit erg zal aantrekken. Ik ben hici gekomen om u te vertellen op welk een manier mr. Francis van plan is om zijn neef te doo- den. Het moet ons doel zijn, meen ik, om di' Ie voorkomen." Er was iets in zijn toon, dat veel geleek op een lezing, zóó droog en zakelijk sprak hij: maar een meer nauwlettend opmerker dan d- twéé, die hem aanhoorden, voor wie dc woor den, die hij thans spiak, van zooveel meer bc- lang waren dan de man zelf, die ze uitte, zou gezien hebben, dat er achter deze onverschil lige houding een hevige gemoedsbeweging schuilde. Do man was blijkbaar wanhopend in ernst over iets» „Er is nog iets wat ik vooraf moet zeggen,* ging hij voort, „wij hebben hier te doen, ten minste zoover als ik oordeelen kan, mot iemand, die eigenlijk krankzinnig is. In de crimi- neele psychologie vinden wij, dat zulke gedul dige, berekende pogingen om iemand van he« leven te berooven, gewoonlijk samengaan mü een ander verschijnsel, dat wijst op een'afwij king von de hersenen, het een of ander idef fixe, in het kort, met een kenmerk van krank zinnigheid, hetwelk gewoonlijk de beweegredei is tot den lust om een moord te begaan; er' die gegevens zijn hier „De Talisman!" riep Lady Oxted uit (Wordt veivolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1