„DE EEMLANDER;' ABDHNEMENTSPRIJI""ndeo 1001 Araert' PRIIS DER AOVERlEHIlfü mei inbegrip van eeo EERSTE BLAB. BUITENLAND. lTTuiJcX Zn. Marter, Qppossum en Skunks Cals, KOLONIËN. BINNENLAND. 25e 'sartjam No. 255 loort 2.10. per maand <0.75, Idem franco per post per week imct cratij vtrteker nR le^en ongc'ukken) 0.17" alzondcilijke nummers t C.05. m AMERSF30RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF aRNHEMSCHE POjRfWAL 2 A. roSTREKENIIVB n* «7910. Tfcu INT 613 Woensdag 11 Wei 1927 bewijsnummer, elke regel meet 0.25. dienstaanb-r dingen eo Llcldadl«heids-adve tentiën eoor de helfc der prijs. Voor handel en bcdrijl beslaan ttti voordcc'igc bcnalln -en voor het advcriecren licna circu aire, bevattende da voorwaarden wordl op aanvraag toegezonden. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen bedroeg op 2 Mei T.021.700 of 23 057 minder don in de week daaraan voorafgaande. POLEN. OVERSTROOMINGEN. Worschnu, 10 Mei (V. D.) Een hevige storm woedde gisteren boven het Zuid-Oos telijk gedecle van Klein Polen. Tengevolge van den buitengewoon hevigen regenval zijn de rivieren, voor de Striji, buiten haai oevers getreden. De stad Stiiji, die aon de rivier ge legen is, ten Zuiden van Lvov, stont 15 c.M. onder water. De hevige storm en de regenval veroorzaakten een paniek onder de bevolking. De schade is groot. HONGARIJE. HET KONINGSVRAAGSTUK. Verklaringen van Mongaorsche politici. Weenen, 10 Mei. (H. N.) In verband met de tendentieuze berichten, die m den laatsten tijd van een bepooldc zijde weder worden ver spreid omtrent het koningsvraagstuk in Hon garije, welk vraagstuk voor de tegenstanders an Hongarije steeds een welkom middel voor politieke propaganda is, heeft Julian Weisz, de Roedopcster correspondent van de Neue Freic Presse, zich tot den aartshertog Josef en graaf Albert Apponyi gewend, om hun opvattingen te vernemen. Aartshertog Joscf verklaarde o. a., dat het koningsvraagstuk op het oogenblik niet actueel is en dat het onjuist is te beweren, dat pogingen in het werk worden gesteld om dit vraagstuk binnenkort aan de orde te stel len. Alle voorbarige besprekingen moeten wor den afgewezen, doch vooral moet vermeden worden, dot van deze kwestie gebruik wordt gemaakt voor doeleinden van partijpolitiek, want iedere Hongaar is verplicht het herstel van het land te bevorderen en een verbrokke ling der nationale krachten te verhinderen. Het belangrijkste blijft het welzijn van de nptie en aan dit doel moet al het overige ondergeschikt worden gemaakt. Apponyi gaf nog eens een overzicht van de bekende principes der legiti misten en zei o. a., dot cr van een konings vraagstuk slechts kon worden gesproken in dien zin, dat het tijdstip en de omstandigheden wel overwogen zullen moeten worden, waar op en onder welke getracht' kon worden het gezag van den recht matigen koning weer te herstellen. Iedereen is. het er over eens, dat dit tijdstip en deze omstandigheden nog niet aan wezig zijn en dat dit eerst dan het geval zal zijn, als de restauratie zonder gevaar voor de veiligheid en de werkelijke belangen van het land op het programma der politieke actuali teit kan worden gebracht. Het artikel in het Wcensche blad sluit met do hoop uit te spre ken. dat deze woorden van de meest bevoegde personen in stoot zullen zijn alle bedenkingen weg te nemen en een einde te maken aan de geruchten met boosaardige bedoelingen. Dit is te wenschcn in het belang van de kalme ont wikkeling van Midden-Europa, welke reeds zoo dikwijls gestoord is door lichtzinnige sensatie- berichten over het koningsvraagstuk. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA In het Engclsche Lagerhuis werd een vraag gesteld omtrent de officiccle Amerikaansche verklaring, dat dc Ver. Staten bereid waren be sprekingen te voeren over een verdrag tot op heffing der exterritoriale rechten in China, zoo- dra China bereid was eigendommen cn be woners der Ver. Stoten te beschermen De onderminister van buitenlondsche zaken Locker Lampson antwoordde, dat deze verkla ring op 26 Januari door den Amerikaansrhcn minister van buitenlandsche zaken was afge legd. In het in December door de Britsche regeering gepubliceerde memorandum werd reeds opgekomen voor een dergelijke politiek; deze politiek was verder in het memorandum van Januari ontwikkeld De Britsche regecring zou gaarne met de Ver. Staten en andere re geeringen samenwerken ter bevordering dezer politiek. Dc Britsche pers over Cham berlain's' rede. De Britsche b'aden bespreken uitvoerig Chamberlain's verklaring in het Lagerhuis in zake China. De Daily Telegraph gelooft, dot er g^en voor uitzicht bestaat, dot er zich in de naaste toe komst aan den Jangtse een plaotselijke Chi- eeschc regeering zal vestigen, waarin ver trouwen gesteld kan worden. Het blad vraagt, of het niet tijd wordt de concessies te Hon- kau en Kioekiang weer te bezetten. De Daily News stelt vast, dat de commu nistische beweging in China zoowel haar sa menhang als haar kracht verliest. De Manchester Guardian zegt Chamber lain heeft terecht verklaard, dat de overgave van de concessie te Hankau het klaar bewijs moet zijn van Engelands verlangen om tot ren vriendschappelijke regeling met de Chi- neezen te komen. De strijd weer ontvlamd. Na een lange periode van betrekkelijke kalmte, is de burgeroorlog op verscheiden fronten weer herleefd. In de provincie Hanan hebben de Noordelijken Tsjoematjen, op 150 mijl van Hankou, bezet. VEREENICDE STATEN. DE MARITIEME DRIE-MOGEND- HEDEN-CONFERENTIE. Opening op 20 Juni. Uit Londen wordt vernomen, dat de drie mogendheden-conferentie inzake de beperking hef voorstel*gwn'oliè~te*'s~puien binnen 50 mijl der maritieme bev.opening, op 20 Juni te Ge van de kfst aanvaard. Ineve zal worden geopend. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Geen bizondcr economisch bu reau 1c Genève. G c n v c, 10 M e i. (H. N.) Vanmo-gen hebben de subcommissies voor vrijheid van handel, de douanetarieven en voor dc bescher ming van de productie vergaderd. In de indus- trieele commissie werden dc algemeene be raadslagingen voortgezet. Men acht het n'et waarsi hijnlijk, dot het voorstel, om een bij zonder internationaal economisch bureau ta Genève naast de reeds bestaande instclli' gei van den Vo.kenbond te vestigen, kans van sla gen heeft. Het initiatief tot dit voorstel -vis van Fronsen* zijde uitgegaan, doch werd va: Engeische zij re bestreden. DU!TC°ML A Mr>. STRESEMANN 40 JAAR. De rijksminister van buitenlandsche zaken, dr. Stresemann, werd gisteren 40 jaar. Do rijkspresident en dc ministers zonden hem hun gelukwenschcn. DE SLECHTING DER VESTINGWERKEN. Dc Duitsche vertegenwoordiger von Ricth werd gisteren door Briand ontvangen Waar schijnlijk liep het gesprek over het belang voor Duitschland van dc bespoediging van de slechting dei verdedigingswerken aan de oos telijke gr ns. DE PARTIJDAG VAN HET RIJNLANDSCHE CENTRUM. Een rede van dr. Kaas. Keulen, 10 Mei. (H. N.) De partijdag van de Rijnlandsche centrumpartij is gister avond gesloten met een openbare vergadering, waarin de rijksdag-afgevaardigde dr. Kaas heeft gesproken over dc buitenlandsche poli tiek van Duitschland. Dr. Kaas noemde de po litiek von Locarno een grootsche poging om zekerheid voor het handhaven van den vrede te scheppen. Jammer genoeg ziin de gevolgen van deze politiek, vooral wat betreft de ver wachtingen, die men daaraan had geknoopt voor het grootste gedeelte uitgebleven. Toch is Duitschland door de politiek van Locarno in de oogen van de wreeld een mogendheid geworden, wier streven als ernsiig moet worden beschouwd en die thans overal in dc wereld vertrouwen geniet. Het zou onverantwoordelijk zijn dezen goeden naam op het spel te zetten door den roep om een sterken man. Wil Lo carno en Genève succes* hebben, dan is dit slechts te verwachten van de mannen, die voor de wereld als de voorvechters van de politiek van een goede verstandhouding gelden. DE STAHLHELMBETOOGING. Hoe lord Derby reageert. Londen, 10 Mei. (H N In een rede op het jaarlijksche banket der Engclsch-Fransche vereeniging te Birmingham heeft lord Derby in een rede gezegd, dat de berichten over de be loogingen van den Stahlhelm tc Berlijn doen rien, dat de dagen van strijd nog steeds niet voorbij zijn. Dengenen, die een oorlog willen, moet duidelijk worden gemaakt, wat zij voor een oorlog zullen moeten betalen. De Engelsch- Fransche vriendschap moet in ieder opzicht gehandhaafd en versterkt v/orden. DE NATIONAAL-SOCIALISTEtf. Een parlementair comité van actie. De afgevaardigden uit den rijksdag en den Pruisischen landdag der nat.-soc. arbeideis- partij hebben ren romité van actie gevormd, waarvan het doel is alle tegen de partij en haar leider Adolf Hitler uitgevaardigde uit zonderingsbepalingen te bestrijden. DE STAHLHELMBETOOGING. Een schadcvergocdingseisch van een circusonderneming. B e r 1 ij n, 1 0 M e i (H N De directie /an het circus Busch heeft een cisch tot schade vergoeding tegen den Piuisischen staat inge diend, omdat de onderneming zich benadeeld acht door de maatregelen tot afzetting van de straten. Zondag door den presient van politi te Beriijn in verband met den Stahlhelmdag gelast. ENGELAND. HET BRITSCHE RIJNLEGER. Geen belangrijke vermindering in uitzicht gesteld De ministei van oorlog verklaarde in het Lagerhuis in antwoord op ren vraag, dot het effectief van het Britsche bezettingsleger in het Rijnland ongeveer 7200 man bedraagt. Een belangrijke vermindering van dit cffec- tiel is in dc naaste toekomst onwaarschijnlijk DE TOESTAND VAN MACDONALD. Volgens een bericht uit Philadelphia is Ram say Macdonald bijna geheel hersteld hij hoopt het ziekenhuis 13 Mei te verlaten. GEEN OLIE MEER OP HET WATER. Londen, 10 Mei (V. D.) De Britsche geering heeft in beginsel de aanbevelingen aangenomen van de conferentie te Washington inzake de bevuiling van schrepvaartwater dooi olie en de Britsche reederijen hebben vrijwi.bg RECLAMES. Van 1—4 regels 4 05. elke regel meer 1.— Voor de koele da^en mooie ksus en niet duur. DE OVERSTROOMINGEN. Bedreigde gebieden. Lqnden, 10 Mei. (HN.) Naar uit New- York wordt gemlcd, bestaat er thans in het overstromingsgebied ook gevaar voor do grootc suikerplantages in het Zuidelijk gedeelte van Louisiana. Mochten de dijken bezwijken, dan zal opnieuw een groot gebied aan het water zijn prijsgegeven en 250,000 personen dokloos worden. DE ORKAAN. Een ernstige omvang van de ramp. Uit New York wordt d.d. 10 Mei gemeld, dat dc verwoestingen en de verliezen in vel schillende steden tengevolge van den orkaan, die in het middenwesten cn het zuidwesten heeft gewoed, den toestond in het Mississippi* gebied nog in vreeselijkhcid dreigen te over treffen: Het aentol dooden bedraagt sedert Za terdag 150, het aantal gewonden meer dan 1000; dc stoffelijke schade wordt op millioe* nen dollars geschat Behalve een honderdtal gedooden tc Poplar Bluff, zijn er in Arkausos door een reeks hevige rukwinden een 50-toJ personen gedood en ongeveer 200 gewond De tornado kwam als een bom neer op g-oo- tc gebouwen, waarvan het houtwerk als een blad papier werd omgekruld; boomen werden ontworteld en in de lucht geworpen. Bij het instorten vnn een school te Poplar Bluff zijn tal van kinderen gedood, andere deerlijk gewond. HET INGESTORTE HUIS. Dc bcdolvencn gered. Londen, 10 Mei. (H. N.) Uit New Yo V wordt gemeld, dot door het instorten von et. gebouw 50 vrouwen bedolven werden onder d>- puinhoopen. Het gelukte de politie en dc brandweer echter de vrc'iwen no veel moeite en ingespannen arbeid uit haar benarde positie t« verlossen CANADA. DE BEVOLKING VAN CANADA. Volgens een schatting van het regcerings- bureau voor dc statistiek, bedraagt de bevol king van Canada 9.389.300 zielen of 600.000 meer don blijkens de volkstelling van 1921. ZUID-AMERIKA. DE PRESIDENT VAN CHILI De Chilecnschc Kamer cn Senaat hebben resoluties aangenomen ten gunste van dc aan vaarding van het ontslag van president Emiliano Figucroa. M endenkt, dot de premici Ibanez hem zal opvolgen. MEYTCO. DICTATUUR IN MEXICO? Lond'en, ló Mei. (H.N.) No'ar een tele gram uit Washington meldt, wordt in Mexico de censuur zeer scherp toegepast, zonder dot daarvoor een reden wordt opgegeven Er 'oo* pen geruchten volgens welke dc dictatuur uit geroepen is. Het consulaat te Washington ont kent echter de juistheid dezer geruchten Oost-Indiic. DE G.-G. OVER DE N. GUINEA-EXPEDITIE. De overhaaste opzetting dezer ex peditie géén gevolg van een blun der Alg. Secretarie. Tegen het eind van de begin April gehouden persconferentie heeft gouvorneur-g&eraal Dc Graeff het volgende gezegd Als de heeren niets meer te vragen hebben dan heb ik zelf iets dat slaat op een artikel in De Indische Gids van Maart j.l. Daarin komt voor een artikel getiteld „Waarom de Nicuw- Guinea-expcditie zoo overhaast werd opgezet". Het artikel zelf kan mij niets schelen en ik zal cr dan ook geen critiek op oefenen. Er wor den echter» eenige dingen in gezegd, die ik even wensch recht te zetten. Als een verklaring van de overhaasting, die voor den aanvang van deze expeditie werd ge maakt. wordt in dot artikel gezegd, dat de Amerikaansche prof. Stirling zich indertijd tot d.? Nederlandschc regeering zou hebben ge wend om steun, met verzoek hem bij de In dische regeering aan te bevelen. Voor rekening van prof. Stirling zou een telegram van 7C0 woorden door de Hollondsche regeering nnnr ïndië zijn geseind, een jaar voordat deze in In- dië aankwam, en waarin zijn plannen uitvoerig werden uiteengezet. Dit telegram zou op de Al gemeene Secretarie onder het loodje zijn blij ven liggen zoodat, toen de heer Stirling aan kwam en alles docht klaar tc vinden, er niets was gebeurd en de Indische regeering voor net moeilijke geval stond, dnt er niets gebeurd was, hoewel de expeditie bij haar was aanbevolen- Van dit heelc verhaal nu is niets waar. Er is nooit een telegram gezonden. De zoak is bij de Indische regeering schriftelijk voorgebracht -in dc maanden April—Mei 1925 Daarop is een korte telegrafische correspondentie gevoerd, waarbij de Indische regeering zich in begin sel bereid verklaor.de, den heer Stirling te steu nen. Daarop werd _van de zaak niets meer vernomen totdot in Januari 1926 de heer Stirling kwam opdagen. Daarna is de vooibc- Yoiding overhaast moeten geschieden.. Moor dat dc zoak reeds een jaar tc voren werd voorbe reid. is pure fantasie. Ik begrijp niet, dat de re dactie van de Indische Gids een verhaal ols dit kon doen opnemen. Er stoot in dot artikel meer, waarbij ik per soonlijk ben betrokken, n.l. „Hij" (d.i dc hcci Stirling) „wendde zich eerst tot onzen gezant in Washington, jhr. de Graeff, den tcgenwoor- digen landvoogd, en verzocht hem een intro ductie bij de Hollondsche regecring. Nadat onderzocht was, wie deze professor was en hij bleek cr een vnn de goede soort, al had men in Indië nimmer von hem gehoord werd do aanbeveling verstrektenz. Ook dit verhaal is volslagen onjuist. Dc heer Stirling is inderdaad te Washington bij mij geweest en heeft -mij gevraagd, mijn tus- schenkomst te verlccnen voor een vergunning om deze expeditie te ondernemen en hem hulp en steun te verleencn. Aangezien de heer Stir ling echter Amcrikaansch burger is. bcwon- delde hij dei, verkeerden weg hij moest niet bij mij zijn maar bij dc Amerikaansche re gecring, die de zaak op haar beurt bij den Amerikaanschen gezant in Den Haag moest voorbrengen. Ik heb hem dat medegedeeld en zoo is dc zaak ook in haar werk gegaan. Dit is mijn ecnig aandeel geweest en met de ver dere voorbereiding van dc expeditie heb ik mij niet bemoeid. Zooals gezegd, werd de zonk voor het eerst bij do Indische regeering aanhangig gemankt in April 1925. De minister van buitenlandsche zaken heeft toen eenvoudig het verzoek van de Amerikaansche regecring overgelegd cn gevraagd, wat de Indische regecring ervan dacht. Het laatste telegram terzake werd in Juni of Juli ontvangen. Daarna heeft men er hier niets meer van gehoord, zoodot men dacht, dot van dc zoak was afgezien. DE ACTIE IN HET SOLOKSCHE. P a d a n g, 10 Mei. (Ancto). De militaire actie in het Solokschcis geëindigd. In totaol zijn 230 personen gearresteerd en 350 vuur wapens achterhaald. De compagnie marechaus see van kapitein Akkcrsdijk vertrekt vermoe delijk binnenkort naar Java. KNEVELARIJ. P o d o n g. 10 Mei. (Aneta). Tegen den oud-hoofdrcchcroheur Van der Wijk is we gens knevelarij ven Chincesche ingezetenen cn van inlandsche rechercheurs twee jaar en zes maanden gevangenisstraf gcëischt. TEGEN FUNESTE POLITIEK. Bandoeng, 10 Mei. (Aneta) Het leger bestuur verspreidde een olgcmccncn order met nauwkeurige voorschrifctn tegen deelneming aan funeste politiek door militairen en door burgers aan het departement van oorlog. HET S.S. TASMAN. B o t o v i o, 10 Mei. (Aneta). Dc positie van de „Tasman" is onvcianderd. DE CHINEEZEN IN INDIE. Semorong, 10 Mei. (Aneta). Dc Kuo Min Tong alhier zend een huldctclcgram aan Tsjang-Kai-Sjck in verbond met het feit van zijn te Nanking gevormde regcering HET GEVAAR DER CHINEESCHE PERS. Botovin. lO Mei. (Aneta). Het Soer. Handelsblad en het Bot Nieuwsblad dringen aon op bestrijding van het snel toenemende kwaad van de Chinecsche peis, waarachter do Kuo-Min-Tong en andere geheime genoot schappen staan. De mcntoliteit van dc z g. singkehs in het Chincesche kamp toont zich soms meer openlijk don bedekt vijandig tegen het Ncderlandsch gezag. VOOR INTERNEERING DUIZEND PERSONEN VOORGEDRAGEN. Batavia, 10 Mei. (Aneta). De „Rum- phius" is met 36 communisten, die geïnter neerd zullen worden, naar. Mhkassor vertrok- en Onder hen bevinden zich Boedisoejitro en Cïonlojoewono. In totaal zijn thans duizend per sonen voor internecring voorgedragen. Hier van is reeds von 250 het besluit tot internee- ring gcteckend. Tv/eede Kamer. In de zitting van Dinsdag werd het voorstel- Albarda betreffende den zevenjarigen leerplicht naar de afdeelingen verzonden. Benoemd wor den tot voorzitters der nieuwe afdeelingen de heeren Heemskerk, Ketelaar, Alharda, Aalber- se en dr. De Visser Verschillende kleine wetsontwerpen worden zonder discussie of stemming aangenomen. Aan de orde komt daarna de conclusie van het verslag der commissie omtrent inlichtin gen op het adres der N.V. v. d. Velde cn Co.'s Aannemers Mij., houdende verzoek om toeken ning van vergoeding voor schade geleden bij een onderdeel der Zuiderzeewerken. De heer K r ij g e r (c.-h.) wijst erop, dat adressantc tweemcal zooveel grond tc verwei- ken had don in het oorspronkelijke bestek was bepaald, hetgeen o.m. een gevolg was van de verkeerde raming der directie. Spr. acht alle aanleiding aanwezig de schede volledig te ver goeden. De heer v. d. Wa'erdcn licht het stand punt- der commissie uit dc Kamer toe. Minister v. d. Vegte zegt, dat hij het eens :s met dc*conclusie van dc commissie uit dc Kamer. De conclusie wordt z. h. st. aangenomen. Bij het ontwerp tot regeling der begrootin gen en rekeningen dor londsbcdrijvcn in Ned.- lndjë juicht dc heer v. d. W eerden het ont werp toe. Daarbij dringt hij aan op een der gelijke wijziging in de Nederlandsche bodrij- venwet. Toch is hij door het ontwerp niet ge heel bevredigd. Hij heeft bedenking tegen een nieuwe fondsvorming cn tegen weinige zelf standigheid der bedrijven. Het ontwerp wordt z. h. st. aangenomen, waarna zonder beraadslaging of stemming wordt aangenomen de conclusie von het verslag der commissie omtrent inlichtingen op het adres van J. Lendcrink, gewezen adjunct-hoofd commissaris von politic in Ncd. Indië, hou dende verzoek een onderzoek te doen instellen ter zake van het onn adressant gegeven ont slag. •Aan de orde is de begrooting van Curasao 1927. I)e heer IJ z c r m a n klaagt over het wan beheer van den gouverneur, die bovendien door het maken van lange reizen vaok afwe zig is, over onvoldoende voorziening in de be hoefte oon woningen en aon nmbochtsondor- wijs. l)c heer Van Boetzclncr dringt oon op gelijkstelling von het bizondcr met openbaar onderwijs. Do heer v. R a p p o r d meent, dot er to veel gedraald is met verschillende werken. De heer Jock es sluit zich oon bij den heer IJzcrmon. Spr. ontwikkelt verschillende bezworen tegon militorisccring der politie. De heer Vnn Vuuren critisccrt do wijze waarop do begrooting is tot stond gekomen cn wijst erop, dot verschillende zaken op Cu- ro^ao niet gaan, zoools dut moet. Dc schuld daarvan wcnscht hij echter niet ollccn op den gouverneur te loden. Spr. dringt eveneens oon op gelijkstelling op onderwijsgebied. Dc heer J. J. C. von D ij k acht het niet toeloatboar, dot thans een post wordt gevo teerd voor reorganisatie der politie, terwijl men op Curasao nog geen overeenstemming heeft bereikt. De heer L i n g b e e k komt op tegen de ge lijkstelling op onderwijsgebied op Curasao, omdat de bijzondere scholen daar allo kloos terscholen zijn. Minister Koi. ingsbergc- deelt mede, dot hij zoocvon bericht ontving von het over lijden von den hoogbejaarden p*ccureur-gcnc- roal ven Cviro^no, mr. Gorsiro. Spr. zal Woens dag zijn rede voortzetten. Dc vergadering wordt verlangd. Berichten. MR J LIMBURG, Spreekt voor den H.D.O. Op Woensdag II Mei a.s. des avonds van 7 tot half 8 zal op verzoek van de Vereeni ging voor Volkenbond cn Vrede voor den Hil- versumschcn Droodloozen Omroep spreken mr. J. Limburg, lid van defc Raad van State cn Voorzitter dier vereeniging over „de Vol kenbond en de huidige wcrcldtoestond". EEN MIJLPAAL. Do eerste rcscrvc-hoofdoffieicrs, afkomstig uit het rcservc-kuder. De Verlofsofficier schrijft De jongste promotie bij dc Infanterie bracht c-cni&e benoemingen, zooals cr tc voren in het Nederlondscho leger nog niet hadden plaats gehad. Zij geeft ons de eerste reserve-hoofd officieren, afkomstig uit het reservekader. Dit is waard om te worden vermeld. De ouderen onder ons, die zich nog zullen her inneren, met welke aarzeling de officiersrang voor den reservist een dertig jaar geleden is opengesteld, zullen hieruit kunnen zien, hoe dc tijden veranderd zijn. Dot is tc donken aan den cenen kant oon de ontwikkeling der denk beelden, maar oon den anderen knnt ook stel lig aan de wijze, waarop in het algemeen de Nederlandsche verlofsofficier de hem opgeleg de taak heeft vervuld. Een woord van erkentelijkheid aan het le gerbestuur, dot dezen slop heeft durven ne men voor zijn verantwoordelijkheid en daar door do plaats, welke dc Nederlandsche ver lofsofficier in de weermocht ïrncemt, weer zoo veel grooter en belangrijker heeft gemaakt. M. LINDENBAUM'S DRUKKERIJ GELIQUIDEERD. Het personeel wordt ontslagen. De sedert 31 jaar te Amsterdam gevestigde drukkerij en schrijfmachinehandel van M. Lin- denbaum Co. wordt, naar de Tel. verneemt, geliquideerd. Naar dc directie mededeelde, is het besluit een gevolg van de groote klappen, die het bedrijf vooral in den malaisetijd heeft ondervonden De gevolgen dezer liquidatie zijn, dat het technisch personeel over 14 dagen en het ad ministratief personeel over een maand zal worden orvtslogen. In totooi zullen 75 men- schen door het liquidatiebesluit worden getrof fen. Het blad verneemt voorts nog, dut momen teel onderhandelingen worden gevoerd omtrent de eventucele overname van het bedrijf. Indien deze besprekingen tot een gunstig resultaat zullen leiden, is het, noar de directie mede deelde, niet uitgesloen, aat een gedeelte van het personeel wordt gehandhaafd. Nader wordt gemeld dat de liquidatie slechts betrekking heeft op de drukkerij. Dc schrijf machinehandel wordt voortgezet. HET TE DEN HAAG AANGEHOUDEN ECHTPAAR. Ook de vrouw vrijgelaten. De Haagsche rechtbank heeft de gevangen houding geweigerd van de vrouw, wier inslui- ling door den rechter-commissaris was gelast

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1