L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten ZOMERBONT. 25e Jaargang No. 268 IBONNEMEKTSPRUS f 3""*dtn Vrijdag 13 Mei 1927 PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 KOLONIËN. J foort2.10, per auad 0.75, Idem iranco per poft S.—per week (mei cr-atil «nekerinj legen ongelukken) f 0.17'. aiionderlijke nummers 1 C.05. AMERSfOORTSCH DAGBLAD 17 >7 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^heMSCHE^RTWAL 2A. toSTREKEMINft N*. 47010. TfcL.INT. tlt. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbfe* dingen en Llefdadigheids-adveitentiën voor de belli der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan tctr voordeelige bepalingen voor het adverteeren- Ecn« circulaire, bevattend» da voorwaarden, wordt Op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOLKENBOND EN DE VLOOTCONFERENTIE- Geneve, T2 Mei. (V. D.) Het secreta riaat-generaal van den Volkenbond heeft he den een officieel communiqué gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld, dot de regeerin gen van Groot-Britannië en Japan den secre taris-generaal van den Volkenbond ervan in kennis hebben gesteld, dat zij de uitnoodiging van de regeering der Vereenigde Staten, cm deel te nemen aan een conferentie inzake de bewapening ter zee, hebben aangenomen, wel ke conferentie midden Juni te Genève zal wor den gehouden. In overleg met de regeering der Vereenigde Staten hebben de regeeringen van Groot-Britannië en Japan den secretaris generaal van den Volkenbond om de mede werking van het secretariaat-generaal van den Volkenbond verzocht om de conferentie te vergemakkelijken. De secretaris-generaal van den Volkenbond, sir Eric Drummond, heeft daarop aan de regccringcn van Groot-Britannië cn Japan doen weten, dat het secretariaat-generaal van den Volkenbond al het mogelijke zal doen om de conferentie der drie mogendheden te be vorderen DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Lord Cecil voerde, volgens een bericht uit Londen, voor het parlementaire Volkenbonds comité het woord over de werkzaamheden der commissie tot voorbereiding der ontwape ningsconferentie. Hij verklaarde stellig over tuigd te zijn, dat er voldoende vorderingen zijn gemaakt, opdat de onopgeloste kwesties, die betrekkelijk weinig talrijk zijn, op bevre digende wijze geregeld zouden kunnen wor den, wanneer de conferentie in het najaar weer bijeenkomt. DUITSCHLAND. PRUISEN EN HET RIJK. In den Pruisischen landdag hield bij de besprekingen over de begrooting voor het staatsministerie minister-president Braun een rede, die over het algemeen een aanklacht vormde tegen dc politiek van het rijk tegen over Pruisen. Hij gewaagde daarbij van de moeilijkheden, die men Pruisen bij de benoeming van zijr vertegenwoordiger in den raad van beheer bij de rijksspoorwegen in den weg heeft gelegd on die door het Staatsgerechtshof moesten wor den opgelost. Verder wees hij op de finnn- ciecle regeling tusschen Pruisen en het rijk (de z.g. Ausglcich) cn de anti-Pruisische in tenties, welke daarbij tot uiting kwamen in de bepalingen ten aanzien der bierbclasting. Pruisen mist verder de door het rijk te ne men dringend noodzakelijke voorzorgsmaatre gelen voor de oostelijke grensgebieden, voor al ten opzichte van Oost-Pruisen, waardoor deze streken ernstig gevaar loopen. Afg, Schlange-Schöningen deed een krach- tigen aanval op Braun, die tot scherpe woor denwisselingen leidde. Afg. dr. Hess (centrum) slaagde cr in de gemoederen weer tot kalmte te brengen EEN ROOVER ON SCHADELIJK GEMAAKT. Een afdeeling van de marechaussee te Pilkal- len is er in geslaagd, aldus vertelt de N. R. Ct., een zigeuner, die al acht jaren lang wegens tal van moorden en beroovingen gezocht werd, na een hevige schietpartij in een afgelegen huis onschadelijk tc maken. Herzberger, zoo heet de man, is een buiten gewoon dikke kerel, die reeds in 1010, toen hij 22 jaar oud ws, wegens moord op een gen darme tot 8 jaar gevangenis werd veroor deeld. Kort na zijn in vrijheidsstelling pleegde hij een reeks van misdaden, tot men er in slaagde zijn spoor te ontdekken. In 1919 ver scheen hij in Pommeren en schoot in het dorp Gülzow na een woordenwisseling zijn eigen oom dood. In 1920 vertoonde hij zich met zijn woonwagen in do omstreken van Dortmund. Op zekeren dag hielden twee agenten op den straatweg zijn wagen aan. Herzberger schoot onmiddellijk op de agenten, die daarop even eens op den zigeuner schoten. Deze bleef als door een wonder ongedeerd, daar de kogel in. zijn dikke jas steken bleef. Zijn moeder, die ir den wagen zat, werd door één der kogels ge dood. Herzberger legde toen de zweep over de paarden en ging er met den wagen van door. Hij reed zoo snel, dat het lijk van zijn moeder irit den wagon viel en op den straatweg bleef liggen. Weer een jaar later vertoefde Herzber ger te Hessen. Hij wilde in het dorp Soalmün- de de dochter van een zigeuner huwen, doch de vader van her meisje weigerde zijn toestem ming, waarop hij door Herzberger werd neer geschoten. Herzberger vluchtte daarop met het meisje. Nog meer misdaden worden hem ten taste gelegd Zoo schijnt hfj in Pommeren een boschwachter te hebben vermoord en voorts verschillende zigeuners te hebben doodgesto ken, uit vrees dot rij hem zouden verraden. De zigeuners waren zoo bang voor hem, dot de politie nimmer één hunner kon bewegen inlich tingen over Herzberger te verstrekken. ENGELAND. UIT HE THOOGERHUIS. Een nederlaag der regecring. Londen, 12 Mei. (V. D.) Bij een stem ming in het Hoogerhuis over een klacht, dot de regeering een rapport van een commissie van onderzoek inzake de schadevergoedingen, aan Ierland te betalen in verbondmet onlusten, die daar hebben plaats gehad, naast zich had neergelegd, bleef de regeering met 54 tegen 36 stemmen in de minderheid. DE VAKVEREEN1GINSWET. De voortzetting van het debat in 't Lagerhuis. Men melddo gisteren uit Londen aan de N. R. C. Het hedenavond in het Lagerhuis hervatte debat over het wetsontwerp op de vakvereenl- gingen was belangrijk, omdat de besprekingen liepen over het gisteren ingediende amende ment van het conservatieve lid kapitein O'Con nor, waarin gezegd wordt, dat dc formuleering van de eerste clausule vrijwel alle stakingen onmogelijk maakte. Hij kwam hiertegen in ver zet en werd door een aantal van zijn partijge- nooten gesteund. Sir Robert Horne toonde sympathie met het amendement, dat een nieuwe en belangrijke lezing wil geven Een klein- oproer dus onder de Tories. Het debat werd vooral belangrijk, omdat er zich een discussie ontspon over de bedoeling van de regeering met de woorden „algemcene staking." Sir Douglas Hogg legde vast, dat in het ontwerp met algemeene staking niet be doeld was een „universeele staking", maar dat er die uitleg aan gegeven moest worden, die lord Oxford in het Hoogerhuis en sir John Simon in het Lagerhuis eraan hadden gegeven. Sir Henry Slesser gaf er onder applaus van de labourpartij zijn voldoening over te ken nen, dat thans voor de eerste maal de regecring precies had uitgelegd, wat ze bedoelde. Spr. vertrouwt de regeering niet, voordat hij de regeeringsamendementen heeft gezien. De labourpartij is niet in het Huis, zeide hij open lijk, om het ontwerp te bestrijden, maar om obstructie te voeren. Sir John Simon zeide, dat het noodig is, in duidelijke woorden te zeggen, wat onder een staking of uitsluiting, die tegen den staat ge richt is, moet worden verstaan. Spr. heeft zijn amendement ingediend, waarin hij onderscheid maakte tusschen een combinatie, die dwang wilde uitoefenen op de regcering en een com binatie voor oplossing van arbeidsgeschillen. De conservatieve lord Henry Bentinck, die, naar men weet, in zijn kiesdistrict ter \erant- woording is geroepen om zijn onafhankelijke houding tegenover de regeringsvoorstellen, werd met gejuich van de labourbanken ont vangen, toen hij opstond om tc bctoogen, dat een betere definitieve van „algemeene staking" noodzekelijk was, daar die, welke het ontwerp gaf, klaarblijkelijk veel verder gaat dan de procureur-generaal en dr premier beweren. De premier verklaarde des middags in het Lagerhuis, dat de volgende weck Maandag, Dinsdag en Woensdag het wetsontwerp nopens de vakvercenigingen weer aan de orde zal komen. Donderdag zal dc bcgrooting in be handeling worden genomen DE TOESTAND VAN MACDONALD. Het ziekenhuis verlaten. Ramsay Macdonald is hersteld; hij heeft het ziekenhuis te Philadelphia verlaten en naar New York vertrokken. RECLAMES. Van T4 regels 4 05, elke regel meer L- voor Amerstoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT De nieuwste snuljes in Wollen randen. Imit. Slangen en Hagedissen, Kalfsvel enz. KERR, t Londen, 12 Mei. (H. N.) Admiraal lord Walter Kerr, de oudste officier der Engelsche marine, die von 18991904 eerste lord der admiraliteit was. is overleden DE DOORZOEKING DER RUSSISCHE GEBOUWEN. Nadere bizonderheden. Londen, 13 Mei. (V. D.) De huiszoeking bij de Russische handelsdelegatie wordt ook heden voortgezet. Alle lokalen van het gebouw worden doorzocht. Alle brandkasten en lesse naars worden geopend. Gemeld wordt, dat dc politic bij het binnenkomen in een der kamers ontdekte, dat gepoogd werd documenten tc verbranden. Het vuur werd onmiddellijk ge doofd. De Daily Telegraph meldt, dat dc Rus sische zaakgelastigde bij den minister van bui- tenlandsche zaken. Chamberlain, heeft gepro testeerd tegen de huiszoeking in de lokalen van de Russische handelsdelegatie. DE BRITSCHE MIJNWERKERS. be- Een buitengewone vergadering van stuur van den mijnwerkersbond besloot een gedelegeerdenconferentie bijeen te roepen tc Londen op 2 Juni om het verslag in ontvangst te nemen van de mijnwerkersinternationalc over de positie van Hodges en om het wets ontwerp op de vakvercenigingen en den toe stand in de mijnen te bespreken EEN POLITIE-INVAL BIJ Db AL-RUSSISCHE COÖPERATIEVE VEREENIGINGEN TE LONDEN Gisteren heeft de politie op uitgebreide schaal huiszoeking gedaan in de lokalen der Al-Russische coöperatieve vereer.igingcn in de City van Londen. De bureaux der Russische handelsdelegatie, die zich op haar diplomatieke immuniteit beroept, waren cr niet bij betrok ken. Er werd geen enkele aanhouding ver richt. Een sterk politiecordon bewaakte dc deu ren; niemand werd tijdens de huiszoeking toe gelaten, die een verrassing was voor de Rus sische ambassade, welke er totaal onkundig van was, dat er huiszoeking zou worden ge daan. Het optreden der politie baarde groot op zien; een dichte menigte verzamelde zich voor het gebouw, maar werd door de politie tot doorloopcn aangemaand. Na enkele uren verscheen generaal Childs, hoofd van de recherche, die het gebouw bin nenging en kwamen nieuwe afdeelingen politie opdagen. De huiszoeking in de Russische bureaux duurde gisteren om kwart voor II nog voort. Een Engelsche kantooibcdiende, die na de huis zoeking toestemming kreeg het gebouw te ver laten, zei, dat iedere bediende doorzocht is De politie, die het onderzoek deed, heeft alle les senaars en brandkosten opengemaakt. Bijzon dere aandacht werd gewijd aan dc kantoren van dc Russische handelsdelegatie. De bedien de voegde eraan toe, dot cr gezegd werd, dat dc politie de bureaux eenigc dagen lang bezet zou houden. Op een zeker oogenblik steeg dc opwinding ten top door het vertrek van drie mannen, klaarblijkelijk tot het personeel behoorende, met agenten. Naar verluidt, is de inval gedaan op last van den minister van binnenlandsche zaken. ITALIË. DE AANSLAGEN OP MUSSOLINI. De commissie van instructie uit het buiten gewone gerechtshof tot verdediging van den staat heeft Violet Gibson, de Engelsche, die een aanslag op Mussolini heeft gepleegd, we gens algeheele krankzinnigheid van rechtsver- vervolging ontslagen Zij is gisterochtend naar Engeland teruggekeerd ir. gezelschap van haar zuster cn vier verpleegsters, drie Engelsche en ccn Italiaanschc. ALBANIË. ACHMED ZOGOE TOT KONING GEKROOND B e r 1 ij n 12 Mei. (V.-D.). Volgens de te Belgrado verschijnende Politica maken Albo- neesche vluchtelingen melding van het plan van Achmed Zoegoe, om zich binnenkort te Tirana tot koning van Albanië :e laten kronen. TSJECHO-SLOWAK1JE. DE A.S. PRESIDENTSVERKIEZINGEN. Praag, 12 Mei. (H. N.) Bij de besprekin gen over de a.s. presidentsverkiezingen, die tusschen de leden van den senaat en de Kamer zijn gevoerd, hebben de Duitschc sociaal-de mocraten voorloopig besloten voor den te- genwoordigen president Mnsaryk te stemmen. De Duitsch-nationaie partij, die tot de oppo sitie behoort, heeft besloten zich van stemming te onthouden. De Slowakische volkspartij, die tot dc regecringscoalitic behoort, is \an plan zich tegen een condidatuur van Masaryk te verklaren en wil daarvoor haar redenen in het openbaar bekend maken. Op verzoek van den minister-president heeft zij echter voorloopig daarvan afgezien. POLEN. AANSLAG OP EEN TREIN. Bij Baranowitsji in het oosten van Polen heb ben onbekenden vóór het passeeren van een reizigerstrein uit Warschau dc rails losge schroefd en er daarna pakjes met krachtige ontplofbare stoffen op gelegd. Dc baanwach ter kon den trein tijdig doen stoppen. OOSTENRIJK. DE OOSTENRIJKSCHE REGEERING. Dc plattelanders zullen tot dc re geering toetreden. De Landbund heeft, nu met de chr.-soc. par tij en de Groot-Duitsche volkspartij te hebben onderhandeld, besloten tot de „arbeidsmecr- derheid" eer regecring toe te treden. DE KWESTIE DER AANSLUITING BIJ DUITSCHLAND. Hel standpunt der Grool-Duitschers. De Groot-Duitsche Volkspartij heeft ver klaard, dat zij zich heeft bezig gehouden met het in de naaste toekomst op te stellen orga nisatie cn werkprogram Omtrent de oonslui- tingskwestie wordt o. a. gezegd: Met voldoening wordt vastgesteld, dat het door de partij steeds mét nadruk verdedigde denkbeeld der aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland den laatsten tijd speciaal alle eco nomische kringen heeft beziggehouden. De partij zal in de komende wetgevende periode haar best doen, opdat de aansluitingsgedachte in het politieke en het economische levi»T> 7,00- veel mogelijk tot haar recht komt. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Het bezoek van Miles Lampson aan Sjanghai. In verband met de geruchten omtrent het oogmerk van het bezoek, dat Miles Lampson, dc Engelsche gezant te Peking, aan Sjanghai brengt, wordt van Engelsche zijde nadrukkelijk verklaard, dat zijn uitsluitende bedoeling is zelf den toestand tc bestudceren en overleg tc plegen met den opperbevelhebber admiraal Tyrwhitt, den commandant der verdedigings troepen van Sjanghai, generaal Duncan cn de Britsche consulaire ambtenaren aldaar. Britschc schadevergocdingscischen. De Engelsche cischen, die tot dusver zijn ingediend wegens plundering en vernieling van Engelsche goederen te Hankau op 3 Januari, toen de Chineezen de Britsche concessie bin nendrongen, vertegenwoordigen een bedrag van 2 milliocn Dc burgeroorlog. Londen, 13 M 9 i. (V. D.) De correspon dent van dc Daily Mail te Hankau meldt, dat de positie van de Kantonneesche regeering wanhopig is tengevolge van de aanvallen der Noordelijken, welke op drie punten plaats heb ben. De hoofdmacht van het Kantonneesche leger; die Was geconcentreerd aan beide zijden den spoorweg PekingHankau, wordt thans door de Noordelijke troepen in het nauw gebracht. VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. Nieuwe bedreigingen Londen, 12 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit New Orleans begint het water thans ook Bayon des Glaises binnen te dringen. Men vreest, dat het onmogelijk zal zijn een ramp of te wenden, indien het water blijft rijzen. Te New Orleans stijgt het water opnieuw, doch de ingenieurs hopen, dat de stad zelf geen gevaar zal loopen. Kunst en Wetenschap. VERSPREIDE BERICHTEN. DE PELGRIMSTOCHT NAAR MEKKA. Londen, 12 Mei. (H. N.) Aan dc Times wordt uit Cairo gemeld, dat Ibn Soud, dc koning van den Hedjaz, op een aanvraag dei Egyptische regecring de voorwaarden heeft meegedeeld, waaronder dc pelgrimstocht naai Mekka dit jaar zal worden toegestaan. 0.a mogen dc pelgrims, die met het heilige tapijt komen, niet door een bewapend escorte worden begeleid en is het verboden de heilige plaatsen te kussen. Men gelooft, dot de Egyptische re geering deze voorwaarden niet zal aanvaarden, zoodat de pelgrimstocht dan dit jaar niet zal plaats hebben. SYNTHETISCH THYROXINE. Bctrouwbuorder dan natuurlijk schildklierpoeder. Onlangs is vermeld, dat dr. C. R. Haring ton in Engeland er in geslaagd is, de nauw keurige structjurformule te geven van het thyroxine, het werkzame bestanddeel uit dc schildklier, en dat hij bovendien samen met prof. Bargcr, deze stof synthetisch in het la boratorium had kunnen vervaardigen. Met dit synthetische product zijn nu proeven gedaan, waardoor het bleek, dat zijn werking geheel met het natuurlijke overeenkwam. Het middel heeft sterk genezende werking bij patiënten met zoogenaamd myxoedeem, bij wie de schildklier slecht of niet functioneert. Bij dergelijke patiënten is de stofwisseling sterk vertraagd cn wordt weer normaal, als men met het voedsel schildklierpocdcr of thyroxin*, geeft. Bij twee patiënten met myxoedeem steeg de basale stofwisseling met 26 resp. 48 pro cent, toen ze per deg 14 mgr. van het synthe tische thyroxine kregen, dat is dus T.85 cn 3.43 V per m. gr. thyroxine. In vroegere proefreeksen met het natuurlijke thyroxine was een stof wisselings vermeerdering gevonden van 2.8 pet. per tn.gr. thyroxine, dat is dus geheel vergelijkbaar 'met het bovenver melde. Behalve de basale stofwisseling, werd ook de pols sneller en de temperatuur hoogcr en nam het gewicht af, juist zooals men dit bij het natuurlijke preparaat ziet. Synthetisch thyroxine zou goedkooper zijn dan het natuurlijke product, volgens dc redac tie van de „Lancet", waaraan het bovenstaande is ontleend, en beter te vertrouwen dan het ruwe schildklierpoeder. Wordt dit laatste ech ter biologisch geijkt, dan zal dit toch om zijn goedkoopte nog wel het meeste aangewend worden. OOST-INDIE. HET S.S. TASMAN. Batavia, 12 Mei (Ancta) Morgenochtend zal een poging worden gedaan het gestrande K. P. M.-stoomschip „Tasman" af te sleepen. Vandaag is onder begunstiging van mooi weer, de lading overgescheept. Bij het ingestelde on derzoek is gebleken, dat de dubbele bodem, waarmede het schip is uilgcrust, niet bescha digd is. DE MOORD-TERREUR IN DE PADANGSCHE OMMELANDEN. P a d a n g, 12 Mei (Ancta). De beruchte lei der van de moord-tcireur in de Padangsche Ommelanden, Gandjil, is door een bevolkings patrouille in het gebergte gepakt. HET RIKA HOPPER THEATER. Tsjarof regisseur. Tsjarof, de regisseur van het Moskauer Künstlertlieater, zal de openingsvoorstelling van het Rika Hopper-Theater te Amsterdam regisseeren en daartoe begin Augustus in ons land terugkeeren. Er bestaat zelfs mogelijkheid dat hij permanent als regisseur aan dit gezel schap zal worden verbonden. Onderhandelin gen over een contract voor een of twee jaor zullen worden geopend, indien, na dc eerste voorstelling onder Tsjarof's regie, zal zijn gebleken, dat de samenwerking tot het ge- wcnschte resultaat heeft geleid. Bij het voorloopig contract heeft de directie van het Rika Hopper-Theater dc strenge artis tieke eischen, welke de regisseur heeft gesteld, volledig ingewilligd. HET CONCERTGEBOUW-ORKEST IN DUITSCHLAND. Het besluit der toumée. Men meldt uit Mannheim: Het besluit van de tournée van het Concert gebouw-Orkest in Duitschland was al even geestdriftig nis de voorafgaande dagen. In de uitverkochte zool van den Rosengarten heeft het orkest hier als gast van den Monnheimer Philharmonischen Vcrein gespeeld en met do uitvoering van Beethovens Ouverture Coriolan cn de Eroica voor de pauze en de 5e sympho- nie van Tschaikowsky tot slot een triomf be haald. Mengelberg is ook hier met ovaties ge huldigd en met ccn louwerkrans vereerd. De regecring van Baden had opzettelijk uit Karlsruhe een vertegenwoordiger afgevoordigd ten einde Mengelberg voor het concert te be groeten en hem voor de overkomst hoor diep gevoelden dank te betuigen. Hedenochtend is de reis naar Zwitserland voortgezet. Groote belangstelling te Genève. Uit Genève wordt gemeld: De teleurstelling onder de Geneefsche bevol king, dat reeds op den eersten dag van de plaatsbespreking, 10 dagen geleden, alle plaat sen voor het morgen te houden concert van Mengelberg en het Concertgebouw-Orkest waren uitverkocht, is zoo groot, dat het be stuur van de internationale Muziektcntoonstel- ling te Genève maatregelen getroffen heeft dot het concert van het Concertgebouw aldoor zal worden uitgezonden naar het Grand Theatre ter plaatse, zoodat hierdoor nog duizenden per sonen meer in de gelegenheid zullen zijn het orkest te hooren. Na afloop van het concert wordt een receptie ter eere van Mengelberg en de Nederlandsche musici in Hotel des Bcrgues gehouden. School- en Kerknieuw». CONFERENTIE STADSZENDINGSWEEK. Gisternomiddog werd de Studieconferentie voor Stadzendingswerk in het gebouw van de Vrijwillige Burgerwacht aon den Singel te Am sterdam voortgezet. Het woord was hier aan den heer C. V. Morra uit Utrecht, voor het houden van een referaat overt Het ontsponningselcment in den jeugdarbcid. De spreker stelde in zijn rede in het licht hoe de ontspanning in do jeugdbeweging een noodzakelijk iets is, niet een middel om de jeugd vast te houden, doch een element dat uit de jeugd zelf voortkomt, er één mee is. De groote veelzijdigheid van het jeugdwerk stelde den spreker de noodzaak zijn onderwerp tc beperken; hij behandelde het eerst de ont spanning bij jonge kinderen, wier levensvreug de niet bedorven is door ccn levcnsklncht. Voor deze jeugd, in wier leven de vreugde het meest normale element is, is het open veld het beste terrein. In het bijzonder wees de heer Morra op dc groote waarde van het gemecnschaps- spel, waartegenover hij stelde de clubs, die wel eens een soort voortzetting van de school kun nen vormen of ongebondenheid onder toezicht. Het ontspanningselement voor meisjes, dio huiselijk werk kunnen verrichten, handwerken kunnen doen, levert veel minder moeilijkheden dan voor jongens; hoewel ook de ontspaning voor fabrieksmeisjes, die dagelijks hun moor dend eentonig werk verrichten, voor atelier- en winkelmeisjes die pas laat naar huis kunnen keeren, hoar bijzondere problemen heeft. Het Stadszendingswerk komt meer dan met iets an ders met dit soort menschen in aanraking; Is nu onze arbeid gericht op kernvorming of mas sa bewerking. De Stadszending, zoo verklaar de spreker verder, verliest haar karakter als zc separatief optreedt. Het ontspanningsprobleem, aldus zijn tweede stelling, heeft in Stadszendingsarbeid een eigen karakter, afhankelijk van het object der bear beiding en zich onderscheidend zoowel van linn kcr- als rechter-groepen. In dit verband zeide hij hoe niet het beginsel doch de conventie de grenzen stelt. Voor de Studszending is jeugdwerk noch separatie noch selectie, doch slechts contact met de jeugd. Spreker wees vervolgens op de opkomst van de socialistische jeugdbeweging; de gevolgtrek- 1 :r.g dat andere kunnen wat wij niet kunnen, noemde hij uit den aard van het christendom onaanvaardbaar. Bij ons echter, aldus de heer Morra, is een groot gebrek aan lijn, de gedachte ontbreekt. Wij zien dit vooral in de ontspanning, waar- meme de Chr. jeugdvereenigingen geen weg weten. De spreker, die verder een onderscheid maak- 1 e tusschen geestelijke en religieuze opvoeding erklaarde, dat de erotische invloeden van het geestelijk beleven gebracht moet worden onder de leiding van Gods geest. Hienrit volgt^ dat

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1