De Princess Room L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" BUITENLAND. KIEST Verhuring van Lips safe-loketten Buikbanden en EBastëeke Kousen BINNENLAND. ftBONNEMENISPRUS 3,r?den v#" fr? EERSTE BLAD. Een ieder ÜV. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij dsn aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-dsposito's rente 4 2Se .'aargang No. 270 foort f 2.10, per nuund/0,75, Idem franco per pos# f 5.per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17A afzonderlijke nummers f 0.05. e AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpo8feTWAL 2 A. POSTREKENINS N*. 47910. Tbt. INT. 613 Maandag 16 Mei 1927 PRIJS DER ADVERTENTIE met Inbegrip van ces bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-adeei tentiën voor de belli der prijs- Voor handel en bedrijl bestaan teer voordecligc bepalingen voor het tdvcrleercn. Ecne drculaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Scherpe tegenstellingen inzake de douane-tarieven. Politieke fac toren in het spel. Zwitsersch verzet tegen het Franschc tarief- ontwerp. Uit Genève wordt d.d 14 Mei aan het Hbl gemeld In de redactiecommissies hcerscht een koorts- nthtige bedrijvigheid, teneinde uiterlijk Maan dag gereed te komen om daarna met dc coör dinatie van de teksten te kunnen beginnen, teneinde dan met de einddebatten in de vol ledige conferentie aan te vangen. Heden zijn twee teksten in voorontwerp klaargekomen betreffende verbetering der productie-metho den in den landbouw en betreffende dc vrijheid van het handelsverkeer, voor welke materie reeds een ontwerp-conventie door de economi sche commissie van den Volkenbond is voor bereid. Scherpe tegenstellingen vertragen intusschen nog den arbeid in" andere redactiecommissises, speciaal in die voor de tarieven en de handcis verdragen. Hier schijnen de Franschen hard nekkig vast te houden aan zekere waarborgen van protectie, waarbij zij, naar verluidt, het argument van economische protectie voor de nationale veiligheid te pas brengen. Hierdoor komen politieke factoren in het spel, welke de debaten vertroebelen. Vooral van Duitsche zijde, waar de exportnoodzakelijkheid onder andere een gevolg is van de oorlogsschade- vergoeding, wordt dit Fransche argument, naar wij vernemen, fel bestreden, waarbij zich na tuurlijk de vrijhandels-elementen aansluiten. Zoo zien wij een conferentie, die op Fransch initiatief gcconcipierd werd, zich ontwikkelen in een richting, die den Franschen niet aange naam kan zijn. Aan den anderen kant is het ook vrij ontactisch, dat de Fransche regee- iing in Parijs een toriefverhoogir.g te berde brengt op een oogenblik, dat in Genève een actie tegen hoogc tarieven wordt ondernomen. Hedenavond wordt dit contrast geaccentu eerd door een hoofdartikel in het „Journal de Genève", dat heftig verzet aanteekent tegen het nieuwe Franschc taricfontwerp, dat een deel van de Zwitsersche industrie, vooral de horloge-industrie, zwaar zou treffen. Het arti kel herinnert aan den Fronsch-Zwitserschen torievenoorlog van 1803, die eveneens met een Fransch offensief begon, waartegen de Zwitsers zich onmiddellijk met een vechttarief verzetten en waardoor de Fransche export van wijnen en suiker naar Zwitserland gevoelig leed. Mede onder dezen druk werd het Fran sche tarief in 1805 ten gunste der Zwitsers herzien. Het „Journal de Genève' dreigt ru openlijk, dat deze strijd zich zou kunnen her halen en schrijft een slotzin, die vreemd klinkt in wat de broederlijke sfeer van ^en interna tionale conferentie behoorde te wezen „La population helvctique tout er.tière se solida- risera avec ses industrials et ouviiers menaces dans leur existence économique Intusschen wijst dit wel op een geïrriteerde stemming tegen de Franschen, die de oppositie tegen de Fransche semi-ptotectionistische ont worpen formules eer zal versterken dan doen afnemen. Over de andere tariefkwesties, zooals de uni- formiseering van de nomenclatuur en de tarie- venstabilisatie, die niet van directen invloed zijn op de tariefniveaux, welke laatsten de kem van de zaak uitmaken, heerscht grooterc eenstem migheid. Vermelding verdient voorts nog dat in den tekst betreffende de toepassing van de tarieven de kwestie is te berde gebracht van de commercieele spionnage, welke argumentatie stilzwijgend gericht is tegen de Amerikaansche methode om douaneagenten naar Europa te zenden, teneinde de Europeesche productieprij zen te verifieeren, waarop elastische Ameri kaansche invoerrechten worden gebaseerd. Dank zij Amerikaansche pressie is deze for mule echter zeer vaag en algemeen gesteld, evenals trouwens in de landbouwresoluties de formule betreffende de onwenschclijkheid van verkapte protectie in den vorm van sanitaire controle. Maar om der wille van de begeerde unanimiteit kon men hier geen al te positieve uitspraken verwachten. Ovcrcenstemminj ven inzake dc taric- Een vergelijk in de handelscommissls. De handelscommissie uit de economische conferentie heeft omtrent dc douanetarieven een compromis aanvaard, dat hierop neerkomt De conferentie zal zich niet moeten uitspre ken voor de eene of andere doctrinevrijhan del of protectionisme. Elk staat blijft souve- rein, wat de douane-politiek betreft; niettemin zal de conferentie moeten erkennen, dat de regeeringen moeten streven naar een terug keer tot meer liberale methodes, ook al verze keren zij aan hun handel, industrie en land bouw het onmisbaar minimum van protectie. Het economische comité uit den Volkenbond zal geroepen zijn om ccn internationaal ccor.o- misch systeem te bestudeeren, dat een gelei delijke en gezamenlijk-overwogen verlaging der douane-tarieven mogelijk maakt. DUITSCHLAND. EEN NIEUW DUITSCH ZEEKASTEEL. Van de werf van Blohm en Voss tc Hamburg is Zaterdag voor do Hamburg—Zuid-Amerika- lijri het nieuwe, 27,000 ton metende, stoom schip Capatcoria te water gelaten. ENGELAND. PRESIDENT DOUMERGUE NAAR LONDEN. Londen, 15 Mei. (V. D.) Morgen zal de Fransche president, Doumergue, te Londen at- riveeren, teneinde den koning in Buckingham Palace te bezoeken. Briand, dc Fransche mi nister van buitenlandsche zaken, zal Doumei- gue vergezellen; hij zal te Dover dooi den prins van Wales worden ontvangen. '1c Lon den zal de president, tezamen met den ko ning, naar Buckingham Palace rijden, waar hij door de koningin wordt ontvangen. Dan zal bij de cenotaaph en het graf. van den Onbekenden Soldaat bezoeken en vervolgens zal hij oen bezoek brengen aan verschillende leden vun de koninklijke familie. In St. James Palace zal daarna receptie worden gehouden door den Franschen president; des avonds zal ccn bon ket plaats hebben in Buckingham Palace Het bezoek zal drie dagen duren. Ook voor Dins dag en Woensdag is het programma reeds vastgesteld; zoo zal Woensdagavond een diner worden aangericht in het ministerie van bui tenlandsche zaken, waar ook de president als gast van Austen Chamberlain mede zal aan- REC» AMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.— voor zijn kopje koffie. voor Amerstoort en Omstreken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT Nader seint de Gencefsche correspondent van het geciteerde blad: De redactiecommissie over de hoegrootheid der tarieven schijnt na vier dagen strijd tot overeenstemming gekomen te zijn. Vooral de protcctionisten moesten belangrijke concessies doen. De subcommissie der hendclpscommimssio heeft heden onder leiding van Colijn voorstel len aangenomen inzake uniformiteit der no menclatuur in de tarieven, inzake de vereen voudiging der tarieven en inzake den langeren duur der handelsverdragen en grootere stabili teit der tarieven. De Amerikaansche delegatie sloeg ccn gek figuur, door twee bladzijden met amendementen in te dienen, waardoor de ver gadering tot zeven uur des avonds uitgesteld moest worden. Toen bleek, dat alle amende menten op een enkele zuivere redactiewijziging na öf onhoudbaar waren of op een oud ont- werp-tekstresolutie berustten. Norman Davis maakte verontschuldigingen voor het berokken de tijdverlies. Ook de Russen dienen een amen dement in, maar te laat en voorzitter Colijn weigerde beslist dit nog in behandeling te bren- ENGELSCHE CREDIETEN AAN RUSLAND. De president der National Federation of Me tallurgical Industry deelt mede, dat een rege ling is getroffen tot het verlecnen van een ere- diet groot 10.000.000 aan Rusland, ter finan ciering aan Russische aankoopen in Engeland Dc Midland Bank deelt echter mede, dut dc berichten, volgens welke zij een crediet ven 10.00.000 zou hébben verleend, niet juist zijn DE INVAL IN DE RUSSISCHE GEBOUWEN TE LONDEN. Inbeslagneming van bescheiden. Zaterdagochtend zijp. drie zwaar beladen lor ries in het hoofdbureau van politic aangeko men. Zij bevatten geweldige quanta paperas sen en -paketten, naar verluidt, afkomstig uit hot gebouw van de Arcos. Een groote politie macht houdt nog steeds het Arcosgcbouw be zet. Voortzetting van het onderzoek. Het onderzoeken der documenten en brie ven van de Arcos heeft Zaterdag den geheclen dag geduurd, maar werd des avonds tijdelijk gestaakt. Vernomen wordt, dat er in een der kluizen, nog verscheiden bergruimten waren, die nog niet zijn onderzocht. Zoodra het onderzoek wordt hervat, zal hieraan aandacht worden be steed. Een Russische beschuldiging. In een uitvoerige verklaring zegt het offi cieel© sovjet-persbureau, dat de inval op zoo danige wijze werd uitgevoerd, „dot er geen waarborg werd gegeven, dat de documenten die de politie mocht beweren in hc-t gebouw der handelsdelegatie gevonden te hebben, „daar ook werkelijk vóór den inval waren". Er wordt bijgevoegd, dat de politie een cijfercode en documenten in beslag jnam. die het persoon lijk eigendom waren \"n den officieelcn han delsagent Kintsjoek. Kritiek der Russische pers. De 'huiszoeking wordt door dc Iswestia als 't begin van de verwezenlijking der bedreigingen in de nota van Chamberlain over het afbre ken der Engelsch-Russische betrekkingen ge kenschetst. Deze maatregelen hebben ten doel, aldus het blad, de Engelsch-Russische betrek kingen in. haar hartader tc treffen en bovendien de aandacht der breede massa's op zich te vestigen, opdat de regeering 'het vakvereeni- gingsontwerp „pijnloos" aangenomen kan krij gen. Een breuk in de Engelsch-Russische be trekkingen moet naar het oordeel van het blad een noodlottige uitwerking hebben op het En- gelsche economische leven. Nadeel lijden voor namelijk de Engelsche financieele en handels kringen, terwijl aan sovjet-Rusland talrijke con currenten van Engeland ter beschikking staan, zegt het blad. De geheele RussiscSc pers uit zich zeer verontwaardigd over den inval en noemt dezer, een ernstige schending der bestaande Engelsch- Russische betrekkingen en van de elementaire vormen der internationale betrekkingel». Russische verontwaardiging. Naar het Russische Telegraaf Agentschap uit Moskou bericht, komt de verontwaardi ging over de huiszoeking te Londen tot uiting in vergaderingen en indrukwekkende betoo gingen, die overal in de sovjet-unie worden ge houden. De betoogers eischen krachtige maat regelen vaan de sovjet-regeering. Voor de lokalen der Britsche legatie is een wacht ge plaatst. Specialiteit in Een verklaring van Joynson Hicks. De Britsche bladen berichten, dat ingevolge de vondsten in het gebouw der Arcos detecti ves bezoeken hebben gebracht in verschillen de dcelen van Londen De minister van binnenlands'-he zaken, Joynson Hicks, had naderhand een conferen tie met de politic-autoriteiten cn daarbij gaf hij volgens de Weekly Despatch met voldoe ning te kennen, dat hei onderzoek door de re sultaten volkomen is gerechtvaardigd. In de safes der Arcos is een groot bedrag aan En gelsche bankbiljetten gevonden, welke biljet ten aan experts zijn voorgelegd, die willen na gaan, of«*zij echt zijn. Het verloop der huiszoeking in de Arcos. Londen, 15 Mei. (V.D.) Dc politie heeft nog de beschikking over de gebouwen van Arcos en het systematische onderzoek, waar toe machtiging v.erti verkregen van het den magistraat, werd tot gisteravond voortgezet en is heden hervat Hangende de mededcelingen, welke morgen daaromtrent in het Lagerhuis zullen worden gedaan, is nog geen officicelc lezing van het gebeurde gepubliceerd. B e r 1 ij n, 15 Me i. (V. D.) Naar verluidt, is men er niet in geslaagd de vermiste Engel sche staatpapieren, welke gestolen zouden rijn, in dc gebouwen van de Arcos te vinden, aldus wordt uit Londen gemeld. Uit Moskou wordt melding gemaakt, van vijandige demonstraties tegen Groot-Britan- nië; zelfs heeft de menigte willen binnendrin gen in het gebouw van de Britsche missie, dat nu door militairen wordt bewaakt. DE WET OP DE VAKVEREENIGINGEN. Londen, 15 Mei. (V. D.) Naar vernomen wordt, zal de premier morgen in het Lagerhuis een resolutie indienen, waarin voor de ver schillende phasen van de behandeling van het wetsontwerp op de vakvereenigingen de tijd zal worden vastgesteld, welke hieraan zal worden gewijd. Drie en een halve dag waren uitgetrokken voor de tweede lezing en reeds hebben de gedetailleerde commissie-besprekin gen twee dagen geduurd. Men vordert echter langzaam, hetgeen vooral het gevolg is van de talrijke amendementen, welke van Labour-zijde werden ingediend en nog is het eerste artikel niet beha.ndeld. Naar vernomen wordt, zullen nog twaalf dagen worden uitgetrokken voor de commissie-besprekingen, drie dagen voor de uitbrenging van ccn rapport, terwijl de debat ten in derde lezing slechts één dag mogen duren. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE KLEINE ENTENTE. De conferentie der Kleine Ententestaten is, na het algemeen onderzoek van den mesland te hebben voltooid, overgegaan tot de bespreking der vraagstukken, die elk hunner landen in het bizonder betreffen. De drie ministers stelden met voldoening vast, dat elke gedachte om trent oneenigheid of betreffende het einde der internationale politieke missie van hun staten- groep op dwaling berust. De drie landen achten het hun plicht hun samenwerking met kracht en permanent voort te zetten en daarbij te blij ven streven naar een internationale entente en loyale samenwerking met hun buurstaten, als mede na8r een politieke consolidatie in den geest van de denkbeelden en beginselen van den Volkenbond. OOSTENRIJK. DE OOSTENRIJKSCHE REGEERING. Een concessie der Groot-Duitsche Volkspartij. Dc Groot-Duitsche Volkspartij deelt officieel mede, dat dc partij heeft afgezien van de bezet ting der functie van vice-kanselier, om de toe treding van den Landbund tot dc regcering mogelijk te maken. ALBANIË. DE VERHOUDING TOT ITALIË. Bevestiging der solidariteit. Door een notawisseling, die in 't laatst van j April heeft plaats gehad tusschcn Mussolini en den Albanceschen gezant te Rome, zijn de Itali- aansche en de Albaneesche regeering, die een plechtige verzekering wenschen te geven von de solidariteit cn de volkomen overeenstem ming, welke tu«schcn beide landen bestaan in alle kwesties, die kunnen voortvloeien uit hel vriendschaps- en veiligheidsverdrag, 27 Nov. 1926 te Tirana gesloten en die in alle geval betrekking zouden kunnen hebben op de goede betrekkingen, welke tusschen beide regeerin gen bestaan, het eens geworden over de vol gende verklaring De Italiaanschc en de Albaneesche regee ring verklaren, dat, indien zij, tezamen of al- zonderlijk, door een of meer mogendheden zouden worden uitgenooodigd onderhandelin gen te beginnen over dc interpretatie of dc toepassing van het verdrag van Tirana of de deelneming von ccn derde daaraan of die in elk geval betrekking hebben op de relaties tusschen Italië en Albanië, geen van beide re geeringen aan dergelijke onderhandelingen zal deelnemen, zonder dat daarover tusschen Italië en Albanië een voorafgaande bespreking heeft plaats gevonden, volkomen overeenstemming bestaat en gelijktijdige deelneming van beide partijen aan de onderhandelingen verzekerd is. ZUID-SLA VIE. AARDBEVING. Zondagochtend werd te Belgrado een aard schok gevoeld, die twee minuten duurde en door verschillende andere minder sterke werd gevolgd. De schokken werden ook gevoeld in West-Servië cn Bosnië, zonder echter schodö te veroorzaken. Er zijn ook geen slachtoflers te betreuren. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Verklaringen van Tsjen. Eugene Tsjen heeft in een interview ver- •kloard Voor dat wij drie maanden verder zijn, zul len wij ons den weg naar Peking hebben ver overd, waar wij uit naam van het nationalis tische China een taal zullen spreken, die Chamberlain niet zal kunnen ignorcercn." Voorts zeidc hij „Engeland zal or ernstig cn blijvend nadeel van ondervinden, wanneer het flirt met Tsjang Kai Sjek, die het niet langer don den zomer zal maken." In antwoord op een desbetreffende vraag gaf Tsjen toe, dat „de politiek der nationalis ten en van Brittannië, zooals die is neerge legd in de overeenkomst van Hankau, niet wordt voortgezet". De gebeurtenissen, die door Chamberlain zijn opgesomd> zijn naar hij verklaarde,inderdaad voorgevallen, maar hij zette uitvoerig uiteen, dat deze incidenten louter en alleen moeten worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de Britsche troepen te Sjanghai. De beschieting der buitenlandsche oorlojrSSChepen. Te Nanking is een Amerikaansch oorlogs schip door Chineezen beschoten. VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. Een geweldige omvang. Uit New Orleans wordt d.d. 14 Mei ge meld, dat de toestand tengevolge von de over- stroomingen thans een ernstig aanzien krijg». Er zijn 40.000 H.A. bouwland met katoen, rijst en suiker overstroomd door de dijkdoor braak van Bayou des Glaises. Op andere be langrijke punten zijn er eveneens teekenen van afbrokkeling. Als het water de golf van Mexico zal heb ben bereikt, zal een oppervlakte van meer dan 400.000 H.A. in Louisiana veranderd zijn in een reusachtig meer. Nader wordt d.d. 15 Mei bericht uit New Orleans De dijken bij Bayou des Glaises brokkelen door den druk van het water steeds meer af. Over een afstand van 250 K.M. van New Or leans af zijn reeds vier groote en twaalf klei nere bressen in de dijken ontstaan. Honderden mannen, die het water van de Mississippi in dit district bekampen hebben dat werk in wan hoop moeten neerleggen; zij hebben hun wo ningen in den steek gelaten en de wijk geno men naar de vluchtelingenkampen. Het ondersteuningsfonds voor de slachtoffers van den watersnood bedraagt thans 11.500.000 dollar. Nadere bizonderheden over de ellende. Een bericht aan de Cour. uit New York d.d. 15 Mei houdt in: De watermassa's zijn gisteren op talrijke plaatsen door de dijken bij de Bayou des Glai ses gebroken en de dijk, dien men hier de Hin denburg-linie is gaan noemen en die een mil- lioen acres van het beste bouwland in de Vereen. Staten beschermt, is over een lengte van 10 mijlen tusschen en Moreauville in een groote booht der rivier bezweken- Door j drie groote breuken stort zich nu een immense watermassa in de vallei van dc Atchafalaya. I Niets kan nu nog de vier steden redden aan de westzijde van deze rivier en wanneer de bencden-Tcche niet in staat is de watermassa s snel genoeg af te voeren en celf ook over stroomt, zal dit geheele gebied onder water komen op ccn tot dusver ongekende schaal. Zelfs Morgan City, meer don 100 mijl van de Bayou des Glaises, zal dan niet aan den wa tersnood kunnen ontkomen. De dijken aan den oost««nt van de Bayou des Glaises houden nog steeds stand en voor het oogenblik is de vallei tusschen de Atcha- falaya en dc Mississippi buiten gevaor, doch het hoogste punt van de wateren der Red River nadert snel de Mississippi en binnen -n- kcle dogen hoogstens zal deze rivier haaf groote massa's storten in de z.g. oude rivier, die dc Atchafuloya verbindt met de Mississip pi en het staat te vreezen, dot de druk, die op dc Mississippi-dijkcn zal worden uitgeoefend, niet tc weerstaan zal zijn. Als deze dijken bezwijken, en te Torras too- nen zij reeds een gevaarlijke zwakte, dan is de geheele vallei ten Oosto^ van dc Atchafalaya tot overstrooming gedodlhd. Dit gebied wordt nu van drie kanten bedrefgd. Uit het Noorden door de z.g. oude rivier, uit het Westen door de Atchafalaya, die elk oogenblik buiten de oevers kan treden cn uit het Oosten door de Mississippi, die over de geheele lengte van Natchez tot New Orletms een steeds stijgend niveau vertoont. Door de dijkdoorbraken langs de Bayou des Glaises wordt slechts het water afgevoerd uit het Westelijk deel van de binnenzee, die zich nu in Noordelijk Louisiana heeft gevormd. De watermassa's aan de Oostzijde evenwel wor den nog steeds naar het Zuid-Oosten opge stuwd, waar zij weer de bedding van de Mis sissippi zullen bereiken, waaraan zij 14 dagen geleden In Arkansas zijn ontsprongen. De dij ken van de Mississippi worden aan een steeds grooter druk blootgesteld en dreigen op WS of zeven plaatsen tusschen Angola en New Or leans te bezwijken. Overal waar de rivier wijde bochten heeft en dat is op zeer veel plootsen tusschen Angola en New Orleans het geval, bestaat er nu groot gevaar. Te Plaquemino Point aan den Oostelijken oever van de Mis sissippi is de bevolking gewaarschuwd, zich gereed tc houden om zoo noodig te vluchten. Als hier inderdaad de dijk doorbreekt, hoopt men, dat de vloed zich betrekkelijk zonder \eel gevaar zal storten in het Pontchartrain-meer achter New Orleans DE ZAAK SACCO EN -VANZETO. De gouverneur van Massachusetts bedreigd. Het postkantoor te Boston heeft een pakje ontdekt, geadresseerd aan den gouverneur von Masschusetts, Fuller, en waarin dynamiet zat. Men weet, dot gouverneur Fuller de beslis sing heeft over her al of niet ter dood brengen van Socco en Vanzetti. Er was bij het pakje een brief, waarin dc schrijver er kennis van gaf, dat hij, indien de beide mannen zouden worden ter dood gebracht, nog over meer dyna miet beschikte en het zou gebruiken ook. De brief was onderteekend „Wereldburger." MINISTERIEEL BEZOEK AAN PHILIPS' FABRIEKEN. De minister van Koloniën spreekt in Philips' Studio Oost- en West- Indië toe. Op den Philips-toren, fabrieken en kantoor gebouwen der N.V. Philips' Gloeilampenfabrie ken wapperde Zaterdag de vaderlandsche drie kleur. De minister van Koloniën zou voor de eerste maal voor de microphoon van den Phi lip's korte-golfzcnder onze koloniën toespre ken Vrijdagavond arriveerde de minister van Ko loniën dr. J. C. Koningsberger en de minister van Oorlog o.i. Marine de heer J. H. Lambooy, vergezeld van marine-adjudant, te Eindhoven, waar zij door den heer A. F. Philips aan het station werden afgehaald. Het gezelschap be gaf zich Zaterdagmorgen eerst naar de nieu we popier- en cartonnagefabricken. Bij aankomst der ministers liet men den Philip's openlucht- luidspreker over de fabrieksterreinen weerklin ken. Na de popier- en golfcartonfabrikage in oogenschouw te hebben genomen, werd de ra- dio-ofdeeling bezichtigd, waarbij de ministers bijzondere belangstelling toonden voor de ver vaardiging der Philips' luidsprekers en der ove rige bekende Philips' apparaten op radio-ge bied. In de versierde hal van hef Philips' la>? boratorium werden de ministers door den direc teur der Philips' loboratoria, dr. G. Holst, be groet en werd een rondgang door het physisch' en chemisch laboratorium gemaakt. In het bij zonder werd aandacht besteed aan de Philips* water-gekoelde zendlampen, die bij het radio- telefonisch verkeer met onze koloniën zulk een belangrijke rol spelen. Na nog een bezoek te hebben gebracht aan de proeffabriek en de Röntgen-afdeeling, waar de metalix-buizen vervaardigd worden, werd de korte-golfzcnder bezichtigd, waarmede hedenavond de rede van den minister van Koloniën naar Oost- en West-mdië zal worden uitgezonden. Een kijkje werd genomen in het Philipsdorp, waarna het gezelschap zich naar het kantoor gebouw begaf, waar de heer A. F. Philips de onderdirecteuren en den secretaris der N.V. aan de ministers voorstelde en de hooge gasten hun namen in het „Gulden Boek" teekenden. Hierna had de bezichtiging van de gloei- en rodio-lampen-fabricken plaats, waar de ver* schillende phasen der gloei- en radiolampenfa- bricage in oogenschouw werden genomen. Ten huize van den heer A. F. Philips werd het noenmaal gebruikt, waarop den ministère door de Philips Harmonie een aubade werd gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1