L. J. LUIJCX Zn. ABOHHEMEHTSPRUS 5 ,""nden voot Am": Verfwaren - Schoonmaakartikelen A. VAN DE WEG, Langesfraat 23. De Geheimzinnige Talisman. DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Tricot Onderjurken voor Kinderen, FEUILLETON. 25e jaargang No. 271 foort 2.10, pei maande0,75, Idem franco per posf f 3.—. per week (met prati» verzekering tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nummers 1 C.05. 19 OIR ECTEUR-UITG EVER: i. VALKHOFF. AR|\|HEMSCHERpooRTWAL 2A. POSTREKENING N°. <7910. rti. INT 6t3, Dinsdag 17 Mei 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'c dingen en Licfdadigheids-advc.tcntiën voor de helit der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordcclige bepalingen voor het tdvcrtecren. bene circulaire, bevattende d« voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE WET TER BERSCHERMING VAN DE REPUBLIEK. B e r 1 ij n, 16 Mei. (V. D.) In den rijksdag werd heden het door de regeeringspartijen in gediende wetsontwerp inzake verlenging van dc wet ter bescherming van de republiek voor den tijd van twee jaren in tweede lezing aan genomen. Tevens werd aangenomen de reso lutie der regeeringspartijen, vragende vast stelling welke bepalingen van genoemde wet voor handhaving in aanmerking zullen komen. FRANKRIJK. HET BEZOEK VAN DOUMERGUE EN BRIAND. De aankomst tc Londen. P a r ij e, 16 Mei. (H.N.) Doumergue, de president der republiek, is vanmorgen in ge zelschap van Briand om kwart over 6 naar Londen vertrokken. Om half 12 kwam het gezelschap te Calais aan, waar het zich aan boord van een torpe dojager begaf. Tijdens den overtocht werd deze door 6 toipedojagers en een eskader vliegtuigen begeleid. Vanmiddag om één uur is de president te Dover aangekomen, waar hij door den prins van Wales werd verwelkomd. Londen, 16 Mei. (H. N.) President Dou mergue en minister Briand zijn in gezelschap van den prins van Wales van Dover vertrok ken en van middag om 3 uur op het Victoria- station aangekomen, waar zij door den koning en de Iéder, der koninklijke familie, evenals door den eersten minister Baldwin en den minister van buitenlandsche zaken Chamber lain, werden ontvangen. De president der Fransohe republiek reed met den koning naar het Buckinghompaleis, waar de koningin hem opwachtte. Nadere bizonderheden. De volgende boodschap van Doumergue is aan het Engelsche volk is gepubliceerd „De president der Fransche republiek is zeer verheugd een bezoek te brengen aan Z. M .Koning George V, teneinde aan het Engelsche volk de gevoelens van hartelijke vriendschap van het Fransche volk over ie brengen en op deze wijze te betuigen, hoe sterk de banden zijn, welke de twee naties vereenigen". Op het Victoriostation te Londen wachtte de koning, die vergezeld werd door prins Henry en den hertog van Connaught den Franschen president op. Baldwin, de eerste minister en Chamberlain, de minister van buitenlandsche zaken, verte genwoordigden de regeering. Onder de bekende personen, die zich op het perron bevonden, was ook burggraaf Beatty. De koning begroette Doumergue hartelijk en stelde hem aan verschillende leden van het hooge gezelschap voor. Vergezeld van den koning inspecteerde Dou mergue dc eerewacht van de grenadiersgardc cn daarop nomen de koning en de president, de prins van Wales en prins Henry in het koninklijk rijtuig plaats, terwijl het Engelsche cn het Fransche volkslied gespeeld werden. Toen de koning en de president naar het Buckinghompaleis reden, geëscorteerd door het koninklijk escorte van de bereden garde, wer den zij door de grootc menigte hartelijk toe gejuicht. De president bracht later een bezoek aan den cenotaaf in White Hall en aan het grat van den onbekenden soldaat in de Westmin ster Abdij. Op beide plaatsen legde hij een prachtigen krans neder. Redevoeringen van koning George en Doumergue. Gisteravond had in het Buckinghompaleis ler cere van Doumergue en Briand een banket plaats, waaraan meer dan honderdvijftig gas ten, staatslieden, politici, bekende personen van icger, vloot en luchtmacht en hun echtgenoo' ten, aanzaten. Koning George, die Doumergue verwelkomde, zcidc dat meer dan twintig jeoi lang de nauwe samenwerking tusschen de re geeringen van Groot-Britannië en Frankrijk in> niger was geworden. Sedert het teekenen vai den vrede had. dc gemeenschappelijke Krachtsinspanning van beide landen hen in stoot gesteld vele resultaten te bereiken. Er bleef nog veel te doen, maar gelijk de verecnigde strijdkrachten der twee landen gedurende den oorlog, zouden zij hun werk gezamenlijk voort zetten voor de zaak van den op algemcenc welwillendheid gegrondveslen vrede. Doumergue zeide in zijn antwoord, dat de entente cordiale, die door koning Edward was tot stand gebracht tusschen Frankrijk en Groot- Britannië, onverbreekbare banden had gelegd, die de toekomstige geslachten als een heilig' erfenis zouden koesteren. Doumergue beant woordde hartelijk de opmerking van den koning over de somenwerking tusschen Frank rijk en Groot-Britannië. Hij zeidc Wij zullen alle krachten vereenigen voor de verdediging, bevestiging en organisatie van den vrede, ten einde Europa een tijdperk van welvaart te vei zekeren en den terugkeer van verwoestende oorlogen te voorkomen. ENGELAND. De huiszoeking geschiedde op instigatie van den minister van oorlog. I In het Lagerhuis een aantal vragen beant woordend, gesteld met betrekking tot dc huis zoeking in de gebouwen van. dc Arcos, zeide Joynson Hicks, dc minister van binnenlondschc zaken, dat deze huiszoeking geschied was op instigatie van den minister van oorlog en met voorkennis en toeslemming van den premier cn den minister van buitenlandsche zaken. Er werd machtiging verleend tot het opsporen van een document, dat zich, naar men aan- neejnt, in het bezit bevindt van een ambtenaar van deze maatschappij en waarvan „naar men wist niet-bevoegde personen gepoogd hodden afschriften te verkrijgen". De machtiging had betrekking op dc Russische lichamen, die zich in de gebouwen bevonden. Het document is niet ontdekt, maar de justitie heeft bepaalde papie ren in beslag genomen, die op deze zaak be- tiekking zouden kunnen hebben; het onderzoek daarvan wordt nog voortgezet. Tevens verklaarde de minister, dat de huis zoeking in het gebouw van de Arcos Zondag avond om twaalf uur is geëindigd. De «minister ontkende, dat vrouwen waren gefouilleerd. Slechts de handbagage der vrou welijke employés was opengemaakt. Geen diplomatieke immuniteit voor den officieelen agent der handels delegatie. Het vermiste docu ment niet gevonden. Uit Londen wordt d.d. 16 Mei aan het Hbl. bericht: Het Lagerhuis heeft hedenavond tal van emo ties beleefd. Het begon reeds dadelijk, toen sir William Joynson-Hicks, dc minister van binnenlandsche zaken, binnenkwam en een stormachtige ovatie kreeg van conservatieve zijde, waardoor de enkele ironische kreten van arbciderszijde volkomen werden overstemd. Sir William ging dadelijk zitten en verdiepte zich in zijn popieren. Vóór hij echter zijn verklarin gen aflegde, moest Locker Lampson, de onder minister van buitenlandsche zaken, eenige vra gen van leden der arbeiderspartij beantwoor den, die weten wilden, hoever de diplomatieke immuniteit zich eigenlijk uitstrekte. Zij ontvin gen het scnsationeele antwoord, dat noch de officieele agent van de Russische handelsdele gatie, noch één der leden ervan, noch het per soneel van de Arcos of het gebouw zelf onder de diplomatieke immuniteit vielen. Een aantal onbelangrijke aanvullende vragen werden ge steld, waarop dc minister ten antwoord gal, maat €0 tot 100, f 1.10 tot f 1.60. dat de arbeiderspartij alle mogelijke inlichtin gen zou kunnen putten uit dc officieele ver klaring, die van regceringszijde gegeven zou worden. Er waren ongeveer 260 personen i\ het Arcosgebouw, toen de overval plaats had Een stellige vraag van den socialist Wall- head, of dc Russische regeering haar bereid willigheid had getoond om onderhandelingen te openen, teneinde de bestaande misverstanden tusschen de beide rijken uit den weg tc ruimen, ontlokte den heer Locker Lampson het ant woord, dat de Russische regeering niet van plan was de voorwaarden te aanvaarden, die dc Britsche regeering vroeger had gesteld "en dat de toestand dus onveranderd was. Hij gaf toe, dat de handelsovereenkomst vermeldde, dat de sovjetregeeiing het beginsel van het nakomen harer financieelc verplichtingen erkende, maar sindsdien had dc Russische regecring verklaard, dat zij zich door geen dezer verplichtingen ge bonden achtte. Sommige zijner opmerkingen werden met gelach, andere met gejuich be groet. Dc minister van binnenlandsche zaken kreeg, toen hij opstond, nog grooter en onstuimiger ovatie dan toen hij binnenkwam. Zijn verkla ring, die door enkele nauwelijks hoorbare kre ten werd onderbroken, gaf weinig nieuws. Bij het begin zijner verklaring echter gaf hij 'le mededecling, dat hij inlichtingen had ontvan gen, volgens 'wcikc het verdwenen document in het bezit was, of was geweest, van een per soon, die in het gcbouW van de Arcos dienst was. Bekend was geworden dat. perso nen. die daartoe niet gerechtigd waren, pogin gen hadden gedaan er een afschrift van te krij- .gen, waarop h.j onmiddellijk den minister van buitenlandsche zaken en andere autoriteiten waarschuwde, om met hun goedkeuring en ledewcrking de politic bij den magistraat een machtiging ie doen aanvragen tot het doen van een i: val in het Arcosgebouw. Het docu ment werd niet gevonden, maar de politie heeft zeker^ papieren in beslag genomen, die nog onderzocht worden. In antwoord op een vraag van Arthur Hen- Hex son ar.tv oo:dde de minister nog, dot hij inlichtingen zou verschaffen en aan de oppo sitie gelegenheid zou geven tot een debat, roodm het onderzoek geheel zou zijn olge- oopen. Henderson betoogde, dat dc arbeiderspartij de zaak als *beii motie van wantrouwen zou opvatten Het einde der huiszoeking. Uit Londen wordt gemeld, dat de huiszoe king in het gebouw van de Arcos in den nacht van 15 op 16 Mei nog voortduurde. Men nam >chter aan, dat zij gisteren geëindigd zou zijn, daar de 'Arcos heeft bekend gemaakt, dat het werk heden zal worden hervat. De politie on derzoekt niet alleen de documenten en maakt niet slechts rapporten op voor het ministerie van binnenlandsche zaken, maar zij tracht, naai men gelooft, ook nog nieuwe geheime brandkasten tc vinden, verborgen achter de paneelen in de muren. Het vermiste document. De politie is, zooals men weet, er bij haar huiszoeking in het Arcosgebouw nog niet in geslaagd het gewichtige staatsstuk, dat uit een der egceringsdepurtcmcnten vermist wordt, te inden. Volgens de Times is het vermiste Britsche staatsstuk waarschijnlijk verbrand. Toen d politie Donderdagmiddag het gebouw binnen ging, bezette zij alle vertrekken, beval zij he personeel zich in de gangen tc verzamelen en liet niemand zonder verkregen toestemming vertrekken. Dat alles nam cenigen tijd in b. slag; toen de politie een der Immers wilde binnengaan, bemerkte zij dat de deur op slot was. Deze kamer werd blijkbaar gebezigd voo de afdoening van sovjetzaken. Er was geer kruk in de deur, die ulleen van buiten met £on sleutel kon worden geopend. Toen «le politie bij de deur verscheen, weigerde mer deze te openen, waarop de deur geforcceid werd. Men zag, dat een lid von het pcrsonoi bezig was papieren tc verbranden in den boord. Na een worsteling nam de politie hem een aantal belangrijke stukken af, die hij bij zich had. De papieren in den haard konden niet meer gered worden. De politie had volgens dc Times de vorige week inlichtingen gekregen, die cr geen rede lijken twijfel aan lieten, dat het document ge aeponccrd was in het gebouw van de Atccs Dc waarnemend voorzitter der Russische handelsdelegatie heeft ontkend iets van het vei miste stuk af te weten; dc delegatie heelt het stuk nooit gezien en het is niet in het ge> houw der 'Arcos geweest, noch bevindt het zich daar. Verklaringen van Kintsjock. Genève, T 6 Mei. (H N.) Kintsjock, de leider van de Russische handelsdelegatie te Londen, heeft in een interview met de p<:s verklaard, dat de huiszoeking bij de Russische handelsdelegatie cn de Arcos in krasse tegen' spraak staat tot de bepalingen van de En gclsch-Russischc overeenkomst von 1921, De .edenen, die tot de huiszoeking aanleiding hebben gegeven, zijn hem onbekend. Dc rechtervleugel der diehards, zegt hij, heeft echter de laatste maanden onophoudelijk stemming gemaakt voor het afbreken der bc- t-ckkingen tusschen Rusland en Engeland cn waarschijnlijk houdt de huiszoeking met doze campagne verband. De ontwikkeling der han delsbetrekkingen met Rusland, die den laatsten tijd zeer gunstig was, zal door dit incident een gevocligen slag krijgen. In Rusland wordt in hooge mate een ont stemming merkbaar en verschillende organi saties verlangen, dat dc aanvankelijk voor En geland bestemde bestellingen elders zullen /oiden geplaatst Welke houding sovjet-Rus- 'and zal aannemen, is nog niet zeker. Kintsjock verzekerde, dat er zich bij de han delsdelegatie geen enkel document bevindt, dat aan hei ministerie van buitenlandsche za ken tc Londco hoort. Ten slotte bevestigde Kintsjock het bericht, dot een crediet van 10.000.000 door een Engelsche bunkconsortium zou worden ver strekt voor dc ontwikkeling der handelsbetrek* kingen tusschen Rusland en Engeland. DE VAKVEREEN1GINGSWET. Nadat Baldwin in het Lagerhuis een resolu tie had ingediend, waarbij zestien dagen wor den gereserveerd voor de verdere afhandeling vun het wetsontwerp betreffende de vakver- cenigingcn, verklaarde de arbcidersleider Cly- nes, dat de houding der regeering vol is vun hatelijke minachting Clynes zeide verder, dat de oppositie dc resolutie niet zou steunen en dnt de arbeiders als protest tegen dc politici: der rcgecrinp, die het Lagerhuis den mend snoerde en haar meerderheid misbruikte, de zittingzaal zou verlaten. Daarop verliet de ax- bcidersfractie in haar geheel de zaal onder het clach der conservatieven. De resolutie werd met 259 tegen 13 stem men aangenomen. TSJECHO-SLOWAKÏJE. DE CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Praag, 16 Mei (V. D.) Na het sluiten der conferentie der Kleine Entente ontvingen dc- drie ministers van buitenlandsche zaken 'gezamenlijk de vertegenwoordigers der pers. Allereerst legde de Roemocnsche minis'cr van buitenlandsche zaken Mitilincu een ver klaring of, waarin hij bevestigde, dat tusschen de stoten der Kleine Entente volkomen over eenstemming bestaat. De verhouding tot Frankrijk is hartelijk cn duurzaam. Dc betrek kingen met Engeland cn Italië zijn goed. Dc vriendschap van Itulië is in het bijzonder voor Roemenie van groot belang. Ook dc verhou ding tot Duitschland is goed en men streeft cr naar deze nog tc verbeteren. Na oplossing van eenige nog hangende kwesties zal cr voor Roemenië geen bezwaar bestaan met het Duitsche rijk nog nauwere betrekkingen aan te knoopen. Dc betrekkingen van de stoten der Kleine Entente tot* Polen zijn zeer goed. Ook tot Oostenrijk, welk land bewezen heeft *nog levenskracht te bezitten, bestaan goede verhoudingen. Alle drie staten streven oprecht naar oplossing van alle moeilijkheden tus schen de Kleino Entente cn Hongarije. Het is het doel der Kuinc Entente den algemeenc-n vrede in midden-Europa te yerzekeren. Tot nu toe heeft men echter niet steeds den indruk gehad, dot Hongarije hetzelfde doel nastreeft. Het is in 't wcdci-zijdsch belang, dot handelsver dragen worden gesloten. Hongarije heeft daar bij het grootste belong. Tusschen Zuid-Slavië en Roemenië eenerzijds en Bulgarije ander zijds kan een verbetering in dc betrekkingen geconstateerd worden. De Kleine Entent6 overweegt de mogelijkheid met Bulgarije ^ex* vriendschapsverdrag te sluiten. De betrekkin gen van de Kleine Entente met Griekenland en Turkije zijn goed. Wat sovct-Rusland be treft, is er in het standpunt von de Kleine En tente niets veranderd. Elk der stoten kan ovex de mogelijkheid van erkenning van sovjet-Rus land onderhandelen. De volledige oplossing van deze kwestie kan echter alleen geschieden door een overeenkomst tusschen alle staten der Kleine Entente. Betreffende het verdrag van Tirana ver klaarde de minister, dat Roemenië bondgenoot is en blijft van Zuid-Slovic evenals vriend van Italië. Roemenië wenscht ernstig een verzoe ning tusschen deze beide staten. Ook de Zuid- Slavische regecring hoopt op het tot stond komen van een overeenkomst met Italië. De Zuid-Slavische minister van buitenland sche zaken Marinkowitsj en de Tsjecho-Slowa- kische minister van buitenlandsche zaken Jr Benesj deden daarop nog- eenige mededeelin- gen, waarin Zij dc verklaringen von Mitilineu bevestigden. Marinkowitsj verklaarde, dat de Kleine Entente tracht het evenwicht in Europa te bevorderen. Dr. Benesj sprak nog over de noodzakelijkheid van de economische samen werking tusschen de staten van de Kleine En tente en besloot met erop te wijzen, dat Ho Kleine Entente niet slechts verplichtingen heeft tegenover de nabuurstaten, doch tegenover ge heel Europa. POLEN. POOLSCH-RUSSISCHE GRENS INCIDENTEN. Warschau, I 6 M e i. (H. N.) Volgens de Glos Prawda zijn de laatste dagen Poolschc grensposten weer tweemaal door Russische posten beschoten. Ondanks het levendige vuur is aan Poolsche zijde echter niemand gewond. ALBANIË. ACHMED ZOGOE KONING? B e r 1 ij n 16 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Tirana aan het B. T. is daar de vroe gere Itnlioanschc gezant Aloisi met buitenge wone volmachten aangekomen. Men gelooft, dot hij de toestemming van Italië tot het uit roepen van Achmed Zogoe tot koning van Al banië heeft meegebracht. VEREENIGDE STATEN. PRESIDENT COOLIDGE ONGESTELD. President Coolidgc moet het bed houden, daar hij kou heeft gevat. Zijn pols en tempe ratuur zijn echter, naar zijn dokter meedeelt, normaal. Belangstelling openbaart zich niet in woon* den, maar in daden. naar het Engelsch va' R F. BENSON. 83 Geoffrey moest nog drie uur in Londen wachten, voordat zijn trein ging, in dien tijd wisselden vrees en hoop elkaar meermalen af. Nu eens sprak hij zich zelf moed in, gezien de in 't oog springende voordeelen, die zij op mr. Francis voor hadden hij moest zelfs lachen om al de netten, die om dezen misda- digen intrigant gesponnen werden dan weer was hij een en al spanning over 't on bekende en avontuurlijke, dat hij ging onder nemen; een volgend oogenblik overviel hem opeens weer een gevoel van wantrouwen. Als dr. Armytage hem nu toch eens voor den gek had gehouden? wat zou dat hem dan goed gelukt zijn. Nog geen week geleden, zou het angstzweet hem uitgebroken zijn bij de ge dachte, dat Harry met dien man met die slechte reputatie naar Vail zou reizen, en daar alleen in huis zou zijn met hem, en met mr. Francis en dien gluiperigen knecht. Zouden zij hem dan toch een rad voor deoogen ge draaid hebben Zou de dokter misschien op ditzelfde oogenblik achter zijn courant zitten te lachen over de goedgeloovigheid van zijn slachtoffer Bij die gedachte werd Londen een hel voor hemhij had in het aas gebe ten als een onnoozele visch; en hij was nu, als het ware, al op het land gehaald, om daar, onschadelijk, naar adem snakkend, te liggen, onbekwaam om zich te bewegen of te kunne- waarschuwen, terwijl daar onder het water, wie weet. wat voor vreeselijk drama werd af gespeeld? Hij had den dokter vertrouwd op zeer lichtvaardiger» grond, niet gesteund door de getuigenis van een ander De slaapdrank aan Harry gegeven, het weg schuiven van de revolver, die hij hem overgereikt had, toen hij wist, dat schieten onmogelijk was, dit alles met een bestudeerde ernstige uitdrukking, cn met een aanmatiging van nauwgezette op rechtheid, waren hem genoeg geweest om hem te overtuigen van 's mans eerlijkheid Hij had het wel hardop uit kunnen schreeuwen bij de gedachte daaraan, en ieder oogenblik na derde Hnny, hulpeloos en zonder iets te ver- rgoeden, al meer on meer, het noodlottige huis. In tusschen was het tfeject door de twee rezigers voor. het meerendeel stilzwijgend afge legd. Ieder was met zijn eigen gedachten en vreezen bezig Harry onrustig, ongeduldig, blij om de stations, die hij achter zich liet, terwijl de dokter met halfgesloten oogen schijnbaar het patroon van de mat onder zijn voeten zat te bestudeeren, terwijl zijn gedach ten ondoorgrondelijk waren. Alleen, toen de trein fluitend voorbij Slough reed, sprak hij en wel met grooten ernst. „Harry, zeg vooral nog niet aan jc oom, dat ik ben meegekomen," zeide hij, „het kan zijn, dat Sanders je onnoodig verontrust heeft; ga hem dus eerst zelf zien, en als het zoo'n aanval van zijn hart is geweest, zooals hij den vorigen keer gehad heeft en hij schijnt lang zamerhand weer bij te komen, laat hem dan maar niet weten, dat ik er ben Het zou hem in dien toestand alleen maar kunnen veront rusten „Geve GrH, dat dat zoo is I" zeide Hany. De dokter bleef onafgebroken op de mat sta ren. „Als dokter sprekend," zeidc hij, „sta ik hierop. Ik had ook gaarne, dat jc maatregelen nam, dat niemand hem zeide, dat ik er was. Sanders past hem zeker op. Ik had daarom liever niet, dot Sanders het wist." „O, maar die kan wel een geheim bewaren,'* zeide Har./. „Dat zal wel, maar ik had toch liever, dat hij geen geheim te bewaren had. Ik spreek niet zonder reden. Als, zoools je vreest, en zooals het telegram ook doet uitkomen, d^ze aanval veel heviger is geweest dan gewoonlijk, dan moet er vóór alles iedere opwinding ver meden worden. Indien hij werkelijk in gevaar is, dan zal ik natuurlijk bij hem komen." „Zou het hem geen rust geven, als hij wist, dat u er was?" vroeg Harry. „Ik heb je al gezegd, dat ik dat niet geloof," zeide de dokter, „tenzij natuurlijk, dot hij mijn hulp noodig heeft. Ik hoop" en het woord bleef niet in zijn keel steken „dat de rust hem weer herstellen zal." De dog-cart was aan het station om hen te halen, gereden door Jimen de dokter had de gelegenheid om te beoordeelen in hoever deze twee op elkaar geleken, om iemand, die beiden kende, in de war te brengen. Zelfs nu, de ecne in livrei en de andere gewoon gekleed, was de gelijkenis buitengewoon, niet alleen oppervlakkig, maar in alle bijzonderheden en hii meende, dat hij er goed aan ged^fm had, om zoo noodig hiervan profijt te trekken. De palfrenier hnd een briefje voor Harry, dat dedze haastig openscheurde. „Ha ,dot is mooi," zeide hij, het den doktet overhandigend. Het waren slechts een paar re gels, onderteckcnd door Templcton, waarin hij enkel- zeide, dat het gevaar van den aanval voorbij was, en dot, terwijl hij dit schreef mr. Francis sliep, terwijl hij opgepast werd doox Sanders, die hem sedert den aanval niet meer verlaten had. Op een van de lezers had dit bericht een hoopvolle uitwerking, bij den an deren bevestigde het zijn overtuiging, dot zijn oordeel omtrent de ziekte van mr. Francis jiuV was geweest. Dadelijk bij aankomst ging Harry noar bo ven, terwijl dc dokter in de hall achterbleef. Templcton, gewoonlijk een man van steen, was zichtbaar geschrokken, toen hij bij het openen van de deur, den dokter zog, en nu, inpkwts van bescheiden te verdwijnen, na de bagage bezorgd te hebben, bleef hij talmen, pookte doelloos in 't vuur, zette hier een seheefstaanden stoel recht, daar een recht- sta3nden stoel scheef, c-n morrelde wat aan de jnloeziën Opeens viel zijn vreemde manier var. doen den dokter op. „Wat heb je mij te zeggen?" vroeg hij op eens. De jaloezie viel met een slag naar be neden, daar de hand van den knecht opeens het koord losliet. De stijve verhouding von dienstbaarheid was plotseling verbroken; het was een verschrikte man, die tot zijns gelijke sprak. rrHct is een vreemde ziekte van mr. Fran cis," zeide hij. Dc dokter wqs klaar om elke kans waar te nemen. „Hoe vreemd vroeg hij, „mr. Francis heeft deze aanvallen al meer gehad." „Ik heb dadelijk om den dokter van Didcot gestuurd, toen het gebeurd was, zonder mede weten van hem of Sanders," zeide Temple- lon, „maar hij mocht hem niet zien. Wat be- teekent dat, dokter? En daar hebt u Sanders, die om Lord Vail telegrafeerde, zeggende, dat hij stervende is, en die tor^x weigert om den dokter bij hem toe te laten Maar misschien verwachtte hij u, dokter?" „Neen, Templcton, hij weet niet, dot ik hier ben en hij moet het niet weten ook. Zorg daarvoor; maak dat de dienstboden niet aon Sanders vertellen, dat ik hier ben. Maar wat denk je? Geloof je, dat mr. Francis in 't ge heel niet ziek is „Speelt een man, die, om 't zoo maar eens uit te drukken, zoo goéd als stervend is, nog op de fluit?" vroeg de knecht. „Op de fluit spelen?" „Ja, dokter. Het was gedurende het etens uur van de dienstboden; maar ik had van daag in 't geheel geen honger en ging naar boven nadat wij misschien ongeveer vijf mi nuten aan tafel hadden gezeten, en ik liep over het bovenportaal om te zien of de ka mer van Lord Vail in orde was, en daar hoor de ik in mr. Francis' kamer heel zacht en be dekt, ik zou om zoo te zeggen niets gehoord hebben, als ik op het portaal niet even had staan luisteren, waarom ik het deed weet ik niet, een bekend wijsje spelen, dat ik hem wel honderd maal heb hooren spelen. Maar na een oogenblik hield het op, en toen hoorde ik twee stemmen met elkander spreken en daarna hoor ik mr. Francis lachen en dat was nu een man, die sliep zooals Sanders beweer de." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1