L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER veiQix? HULS!» ABOMHEMEMTSPRIIS 3 maMdro vo°'Am"* PRIIS OER ADVERTENTIE!) EERSTE BLAD. BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Lanqestraat 43 - Tel. B52 - Amersfoort Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. Corsetten Corselettes Bustehouders. UIT DEN OMTREK. 2Se laargang No. 273 tooit2.10, p«r maand f 0,73, Idem franco per posl f 1—per week (met gratia verzeker ng tegen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nummers f C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD f» j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. arrheMSCHE PO^RTWAL 2A. AOSTREKeninö n*. 47910. Tbi.INT.sis. Dondert'ag 19 Msi 1927 van I 4 regelt 1-03 met inbegrip van ces bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Llcldadigheidt-adve. tentiën voor de hellf der prijs- Voor handel en bedrijl bestaan teer voordeelige bepalingen voor het advcrtecren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ©p aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD- CONFERENTIE. Een tweede economische conferentie te Moskou B e r 1 ij n, 18 Mei. (V.D.) Volgens een be richt uit Moskou heeft de sovjetregeering het plan opgevat tegen 2 Juni een nieuwe nomische conferentie bijeen te roepen Behalve de gedelegeerden van de arbeidersorganisaties uit de verschillende landen zullen ook een aantal economisten en leiders van gioole dememingen uitgenoodigd worden. Een suikerconferentie voorgesteld. De Cubaanschc delegatie ter economische conferentie heeft meegedeeld, dot de president van de Cubaansche republiek een internatio nale conferentie van suikerproducenten zal bij eenroepen ter bestudeering van het suiker- vraagstuk. DUITSCHLAND. EEN BLAD VERBODEN. B e r 1 ij n, 18 Mei. (H.N.) De Völkischer Beobachter is door den Berlijnschen president van politie tot nader order verboden in ver band met een extra-nummer, waarin een ar tikel tegen de „Joodsch-Morxistische politie- terrcur in Pruisen" voorkwam, welk - artikel m hoofdzaak tegen den vice-president van politie Weiss was gericht VALSCHE MUNTERS. Een arrestatie. Berlijn, 18 Mei. (H.N.) Uit Homburg wordt aan de Voss. Ztg. gemeld, dat de Griek Zafranos, die lid van een bende valschc mun ters te Berlijn was, doch, toen dc politie ver schillende leden der bende gearresteerd had, dc vlucht had genomen, vandaag tc Hamburg in hechtenis is genomen. Hij is terstond naar Berlijn getransporteerd om daar verhoord te worden. ERNSTIG TRAMONGELUK. Verscheidene dooden en wonden. Uit Kassei wordt gemeld, dat gisteravond tegen half acht een ontzettend tramongeluk heeft plaats gehad op de lijn naar Druseltal. Aan het station stond een geheel met pas sagiers gevulde wagen, waaraan aanhangwa gens zouden worden gekoppeld, zonder bp- stuurder en conducteur voor het vertrek reed, toen een jongen dc rem losmaakte en de wagen in beweging geraakte, dc steile Braban terstraat afreed en aan den hoek van de För- stenbergstraat in een scherpe bocht uit de -nils sprong. Daar kwam de wagen tegen een ijzeren stelling aan, tengevolge waarvan het bovenste deel van het voertuig geheel werd weggesla gen. Het onderste gedeelte reed door en kwam in een gracht terecht. Tot dusver zijn uit de overblijfselen van den wagen negen dooden, onder wie zes vrouwen, elf zwaargewonden en een groot aantal lichtge kwetsten te voorschijn gehaald. BELGIE. EEN I06-JARIGE. In België is een man overleden, oud 106 jaar, die een groote bekendheid bezat om zijn so- bere levenswijze. Hij at hoofdzakelijk melk pp aardappelen Rooken had hem geen kwaad ge daan, want van zijn 18^e jaar af rookte hij heel veel. FRANKRIJK. HET KIESRECHT. P a r ij s, 18 Mei. (H. N.) De kiesrechtcom missie van de Fransche Kamer heeft gisteren met 19 tegen 15 stemmen besloten terug te keeren tor het arrondissementskiesrecht. Het totale aantal afgevaardigden zal niet vermin derd worden HET ZIELENTAL IN PARIJS. P a r ij s, 18 Mei. (H. N.) Volgens de volks telling van Maart heeft Parijs 4.628.637 in woners. EEN ERNSTIGE BRAND. Uit Straatsburg wordt gemeld, dat de papier en cartor.nagefabriek te Kaysersberg- door brand is verwoest. Men raamt de schade op 8 a 15 millioen francs. ENGELAND. DE INVAL IN DE RUSSISCHE GEBOUWEN TE LONDEN. Nadere bizonderhedc!? over de sovjet-nota. In de uitvoerige nota der sovjet-regeering inzake de huiszoeking bij de Arcos wordt rtog verklaard, dat de in den laatsten tijd sterkci geworden en door leden der Engelsche regee ring begunstigde ongehoord-vijandigc Hetze, die haar hoogtepunt in de Arcoszaak vond, de sovjet-regeering noopt de Britsche regeering met grooten nadruk te vragen, of zij een ver dere instandhouding van de handelsbetrekkin gen met sovjet-Rusland wenscht. De sovjetre geering verlangt ccn duidelijk, ondubbelzinnig antwoord De aard van het vermiste document. Ber 1 ijn, 18 Mei. (H.N.) Der Tag maakt onder alle voorbehoud melding van een ge rucht, dat in de diplomatieke kringen te Ber lijn loopt, volgens hetwelk het document, waar naar de Engelsche politie bij de huiszoeking in de bureaux van de Arcos heeft gezocht, een plan voor een Engelsch-Franschen op- marsch tegen Duitschland en Rusland zou zijn, voor het geval Duitschland aan Locamo den rug zou toekeeren en zich nauwer bij Rusland zou aansluiten. DE TERUGKEER VAN MACDONALD. Een officieele deputatie van het bestuur der parlementaire arbeiderspartij onder leiding van Arthur Henderson zal Macdonald Dinsdag a.s. te Southampton bij zijn terugkeer uit Amerika verwelkomen. TSJECHQ-SLCWAKIJE. WERING VAN OOSTENRIJKSCHE KUNSTENAARS. Het Tsjecho-Slowakischc ministerie van derwijs heeft voorloopig aan Oostenrijksche kunstenaars den toegang tot Tsjecho-Slowakije voor het uitoefenen van hun beroep ontzegd. POLEN. ZELIGOWSKI MET PENSIOEN. Warschau, 13 Mei. (H. N.) Generaal Zeligowski, die indertijd den aanslag op Wilna heeft uitgevoerd, zal op eigen verzoek wegens het bereiken van den leeftijd voor pensioen binnenkort gepensioneerd worden. OOSTENRIJK. DE RÈGEER1NG AFGETREDEN. Opening van den Raad. Nationalcn Gisteren werd dc nieuwgekozen Nationale Raad bij dichtbezetto tribunes geopend. Presi dent Miklas werd met algemeene stemmen als zoodanig herkozen, terwijl ook de vice-presi- denten hun functies behielden. Verder las de president een brief voor den bondspresident, waarin mededeeling ward gedaan van het aftreden der regeering. Heden zal een nieuwe regecring worden gekozen. Een voorstel tot van het kabinet. herkiezing De centrale commissie uit den Nationalcn Raad, die ingevolge de grondwet tot taak heeft den Nationülen Raud een voorstel te doen omtrent dc verkiezing der nieuwe vegecrinj heeft dc vorming daarvan opgedragen aan den afgetreden bondskanselier dr Seipel, op wiens voorstel besloten werd den Nationalcn Raad in overweging te geven de afgetreden regeering te herkiezen met een enkele wijziging, n.l deze, dat dc functie van vice-kanselier zal worden opgedragen aan afg. Hartleb (Land- bund) en dr Dinghofer (Groot-Duitscher), die haar tot dusver bekleedde, tot minister zonder portefeuille zal worden gekozen. Deze zou daarbij de opdracht krijgen de voorbereidend» maatregelen tc nemen om het ministerie va» justitie, hetwelk tot nog toe een nfdeeling van de bondskonsclarij was, tot een zelfstandig de partement tc maken. Een desbetreffend wets ontwerp zal heden worden ingediend ZUID-SLAVJF. AARDSCHOKKEN. Belgrado, 18 Mei. V(H N.) Gisteravond om half zeven is opnieuw een vrij krachtige aardschok gevoeld De aardbeving hield on geveer 2 minuten aan. Het centrum lag weer ten zuid-westen van Belgrado. In het geheel zijn sedert Zondagnacht in dit gebied 36 aard schokken waargenomen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een brief van Newton aan Tsjen. Basil Newton, de uit Hankau teruggeroepen Britsche vertegenwoordiger, heeft aan Tsjen in een brief verklaard, dat de politiek van Groct- Britannië met betrekking tot de wettige aspi raties van China geen enkele verandering ft ondergaan, maar dat de regeering van oordeel is, dat dc vertegenwoordiging van Groot-Britannië bij een bewind, dot zich onbe kwaam heeft getoond dc verantwoordelijkheid te dragen van een beschaafde regeering, nutte loos ongewenscht is. Een groote overwinning van Woc- pei-foe. Woe-pei-foe zou, volgens een bericht uit Peking, een groote overwinning op de troepen van Feng Seng Tsji hebben behaald, die de voornaamste wcerstaiidslinie tusschen Tsjang- Tso Lin en Hankau vormden. Dc Zuidelijken trekken in de richting van Hankau terug. Het onderzoek der te Peking gevonden Russische dccu- menten. In het Lagerhuis verklaarde de onderstaats secretaris voor buitenlandsche zaken, Locker Lampson, in antwoord op een vraag, dat de Ch"L.ecsche autoriieiten snel voortgang maken met het onderzoek der documenten, die in do sovjetgebouwen te Peking zijn gevonden. Deze docümenten worden nu periodiek met de ver talingen cn reproducties van foto's gepubli ceerd. Over den inhoud kan niet gezegd wor den, zoolang de minister van buitenlandsche zaken de documenten niet in zijn bezit en on derzocht heeft. Alle prijzen. Alle modellen Maatwerk. I Verhoogt Uw werkkracht cn energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 44346 A'foort Tel. 1200. stelt naar de toestanden op den Jangtse, is op weg naar Hankau bij Tsjinkiong door de Noor delijken gebombardeerd. Het oorlogsschip be antwoordde het vuur met het zwaar geschut en bracht schade toe aan dc forten, die daarop opnieuw vuurden, evenwel zonder het schip te treffen. De bescherming der buitenlanders. Londen, 18 Mei. (H.N.) Uit Peking wordt gemeld, dat Tsjong-Tso-Lin geruststellende verzekeringen heeft gegeven, dat hij in staat zal zijn de buitenlanders tc Peking te bescher men, niettegenstaande dc nationalisten bluffen, dot zij binnen drie maanden meester van dc stad zullen zijn Volgens berichten uit Sjanghai hebben 4 oorlogsschepen uit Tsingtoo dc Chi- nccsche oorlogsschepen en dc barakken tc Woesoeng vanmorgen gebombai dcerd, waar door 9 Chineezen gedood cn 25 gewond zijn, VEREF.NirOE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. Louisiana grootcndcels onder water. Uit Nieuw-Orleans wordt d.d. 18 Mei ge meld. dat de bewoners van het zuidelijk cn cen traal gedeelte van Louisiana de machtelooze getuigen zijn van de grootste overstrooming in dc geschiedenis van dezen staat. Het water be weegt zich in de richting van de golf van Mexico. Alle straten in de stad Melville werden in een kwartier tijds onder water gezet. Tien negers zouden zijn omgekomen ONTPLOFFING IN EEN SCHOOL. Tal van kinderen gedood D.d 18 Mei wordt gemeld, dat minstens 12 kinderen gedood en een groot aantal gewond zijn bij een ontploffing, die gisteren in ccn school te Both in Michigan heeft plaats gehad. Nader wordt gemeld uit Bath, dat een dy- namictontploffing dc oorzaak was, dat een hcele vleugel van het schoolgebouw instortte. Er zijn ten minste 35 kindei en gedood, als mede het schoolhoofd, een onderwijzer en tweo voorbijgangers Twintig lijken waren gis teren al geborgen. Het onderzoek der politie heeft aangetoond, dat de kelders van het schoolgebouw, waar dc electrische geleidingen doorliepen, een enorme hoeveelheid dynamiet bevatten. AUSTRALIË. DE REIS VAN DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN YORK. Londen, 18 Mei. (V. D.) De Renown, waarmede de hertog en hertogin van York van Melbourne naar Freemantle in West-Australië reizen, geraakte Maandagavond in een hevi- gen storm. Het schip en dc booten werden be schndigd. Langenberg, 469 M.: 10.2012.20. Opening van de Internationale Automobieltentoonstelling 1927 in Keulen. Or kest. Rede van den Burgemeester dr Ade- mauer, e. o, Orkest 1.252.25. Concert Duitsche volksliedercrv 2.252.30. Huishoudpraatje. 4.355.20. Kcukenpraotje. 5.50—6.50. Liederen cn instrumentale soli. J. Klimmerboom, alt. H. Wessel, harp W. Sto- vonhagen, viool. E Grape, piano. 6.557.15. Lezing: Der Kali-Bergbuu und seine Bedeutung für die Londwirtschoft 7.35—7.55. Engelsche causerie. 8.008.20. Lezing: Die Stcllung des Berufs im Lebcn der Frau. 8.359 15. Vroolijke avond. 9.20. Wagner-ovond. Werag-orkest, o 1. van Dr Buschkötter. E. Förtser, sopraan. M. Rein- feld, tenor. \V. Stricnz, bas. Die Walkure, Ie octc. Parsifal. Daarna tot 12.20 Concert door Luttcrkapel in café Koiserhof Munster. Londen, 361.4 M. 1.202.20. Lunchm. van" Hotel Metiopole. 2.30 Speeches aan de lunch von de United Associations of Great Britain and France, in Hotel Victoria Speeches van His Majesty the King. The President of the French Republic. Our Guests, door de Earl of Derby H. R. H. the Duke of Connaught France, door de Mar quess of Crewe, de Marquis de Vogue. 315 VoorlezingAn Inland voyage, Ste venson 3.20 Lezing How English laws are made B A general election. 3.50 LezingLei's go round the world. 4.05 Volksmuziek en dansen door de Eng lish Folk dance society. 5 05. Vocaal concert. E. Bryan, sopraan. 5.20. LezinkA garden chat. 5.35. Kinderuurtje. 6 20 Orkestconcert door Frank Westfields orkest. 6.50 Tijdsein, weerbericht, nieuws. 7 05 Vervolg (Orkestconcert). 7.20 LezingSeen on the screen. 7 35 Variations and fugue on a theme bij Handel, deel I, Brahms Loffitte, piano 7.45 LezingMore companioble books. 3. Johnson's lives of the poets. 8.05 Variété. H Hemsley, kinder imita ties; S Nesbit! en Kel Keech, syncopatie Elsie en Doris waters, duetten A. Baddeley in een schels The musical Avalos 9.20. Weerbericht, nieuws. 9.40 At Geoige's. conversatie aan een koffie-stalletje 10 05—11.20. Kamermuziek door hei Phil- harmonisch Piano-kwertet Parijs (Rodio-Paris, 1750 M. 10.50—11.20. Inlichtingen cn koersen. 10 minuten muziek. 12.502.10 Concert door het Orkest Ga vin n 2.10 Koersen en inlichtingen. 4 50 Koersen. 5.05 5.55. Concert georganiseerd door dc Verceniging van Fransche Radio-Amateurs. Maurice Landeau spreekt over literatuur. 5 55 Koersen en persberichten 8.00 Radio-Ocuvre Interviews en cclunli- teiten 8.20 Koersen "Persberichten, etc. 8.50 Causerie van La Tribune librc des femmes. 9.05 Concert Fiagmenten ui; de opera Messalinc van Isidore dc Laru. óolisttn ei? orkest o. 1. v. den componist. Servische koor- g. In de pauzen Persberichten. GEMEEN TORA ADSVERKIEZINGEN. Een Japansch beschoten. oorlogschip Een Japansch oorlogsschip met een Japan- sche officieele missie, die een onderzoek in- Radioprogramma. Vrijdag 20 Mei. Daventry, 1600 ^L: 11.20. Daventry-kuoret en D. Colston, con tra-alt. F Fin veile, tenor L Phillips, cello. 12.50 Orgelconcert door Lilian Coombes, organist en directeur van het koor der Brixton Independant Church Uitgezonden uit de St. Mary-Le-Bow-kerk. Bourrée, Bach. Fantasie in E-flot, St. Saëns. Introduction, fugue and mi nuet, Adames. The ride, Shaw Scènes on the wye. Wood. I.20. Zie Londen. II.20—12.20. Dansmuziek van de Ciro's club. Hilversum, 1050 M.: 12.00. Politieberichten. 12.352.00. Lunchmuzick door het trio: S. L. Castrelli, viool; S. Metz, piano; S Swage- makers, cello. 5.00—6.45 Concert door het H D.O.-kwar- tet. Annie van Beek-Rist jouw, sopraan. 645—7.45. Engelsche les voor beginners en iets gevorderden. 7 45 Politieberichten. 8.10 Les vanwege het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart. 8.35 Avondconcert door het H.D.O.-orkest, o. 1. van Nico Treep. Nannie van Es, concert zangeres. Bram Mendes, viool. 10.30. Persberichten. Luchtvaart. DE TOCHT OVER DEN OCEAAN. Het vliegtuig van Nungesser drij- vndc gevonden P a r ij s1 8 M c i. (V D.) Het Journal meldt i Boston, dat de gezagvoerder van het stoom schip Bellephine, op weg van Rotterdam, op twee honderd mijl afstond van de kust van Mnssochussetts heeft drijvende gevonden een wrak, dot op het wrak van een vliegtuig geleek. De duisternis belette het wrak aan boord te halen. Hel Journal voegt hieraan toe, dat het Ber- lijnsche blad Lokal Anzeiger het bericht beves tigt Een bericht von Nungesser? Volgens een Lloydsbericht heeft de kust wacht bij Falmouth een flcsch opgevischt, waar in een bericht voorkomt, onderteekend door Nungesser en waaruit zou zijn op tc maken, dat hij 75 mijl voor de Ierschc kust wegens een motorpennc gedaald is; den vinder werd verzocht bericht te zenden aan den secretaris der Royal Air Force te Londen. Op het Fransche gezantschap te Londen noch bij de admiraliteit is echter iets bekend om trent de gevonden flesch met het bericht van Nungesser. Nieuw uitstel von de vlucht naar Europa. Londen, 18 Mei. (H.N.) Volgens een bericht uit New-York hebben de Amerikaan- sche vliegers hun tocht opnieuw in verband met de slechte weersgesteldheid uitgesteld. DE VLUCHT VAN DE PINEDO. Montreal, 18 Mei. (V. D.) Markies de Pinedo is Dinsdag hier aangekomen. Baam. B a a r n. Woensdag, 18 Mei, had alhier de stemming plaats voor de verkiezing van le den van den gemeenteraad. Het aantal uitgebrachte stemmen in de stemdistricten van 1 tot en met 7 bedroeg respectievelijk: 875, 956, 920, 917, 838, 751 en 157, totaal 5414. Van onwaarde waren respectievelijk: 22, 47, 15, 27, 19, 18 en 6 stembiljetten, zoodat dus totaal 154 stembiljetten van onwaarde waren. Dc aantallen uitgebrachte geldige stemmen waren respectievelijk: 853, 909, 905, 890, 819, 733 en 151; totaal 5260 geldige stem men. De stcmcijfers van dc lijsten bedroegen respectievelijk: lijst 1 (A. A. Stoker enz. Vrijz Democr. Kicsver „Algemeen Belang") 478; lijst 2 (Dr. A. J. A. Tromas enz., groep) 321; lijst 3 (G. A. Benders enz. Vrijheidsbond) 682; lijst 4 (T. Haarman, Chr. Hist.) 963; lijst 5 (N G. van Doornik, R.-Kath) 910; lijst 6 (J. C Posthuma, S.D.A.P.) 973 en lijst 7 (W. .an Lcersum, Anti-Rcv.) 933. Gekozen zijn nu A. A. Stoker, dr. A. J A. Thomas, G. A. Benders, Ir. O. C. A. van Lidth dc Jeude, T. Haarman, E. Hartog, Jhr. Ir. F E. P. Sandberg, N. G. van Doornik, Ir. F. Hou- ben, J. C. Posthuma, P. H. van Calmthout, G. van Dregt, W. van Lecrsum, J. H. Goote en G. van Bleek. In den gemeenteraad zullen derhalve niet meer terugkeeren: mevr. de wed. J. D. D de Smitde Heer, H. B. Alers, J. Brakenhoff en J. Dijxhoorn. Vrijdag zal dc officieele uitslag vastgesteld worden. Bnnnik. Bij de gister gehouden stemming ter verkie zing van leden van den raad dezer gemeente werden totaal uitgebracht 719 stemmen, waar van geldige stemmen 693, van onwaarde 26. Op lijst No. 1 (R.K.) werden uitgebracht 380 stemmen hiervan verkreeg in volgorde van do cnndidatenlijst de heer H. J. van do Vecht 253 stemmen, de heer F. A. Brand 13, de heer W, A. Willemsen 8, de heer«P. Goes 24, de heer J. A. van Rijn 75, de heer G. Doirestein 3, de heer G. N. van Bentum geen, de heer G C. Peek 3 stemmen en de heer A. W. van Wijk 1 stem. Op lijst no. 2 (Prot.) werden uitgebracht 313 stemmen, hiervan verkregen achtereen" volgens de heer R. Lokhorst 141 stemmen; Th. van Soherpcnzeel 30 stemmen J. von der Grift 32 stemmenW. van Stam 18 stem men, K. Hubée 74 stemmen, G. Schaap 68 stemmen, J. Jansen 7 stemmen, H. C. van Scherpenzeel 2 st. en M. H. van den Heuvel 1 stem. Dooc het Centraal Stembureau zijn benoemd verklaard (alph. gerangschikt) dc hecrenF A. Brand, R. Lokhorst, J. A. van Rijn, G. Schaap, Th. van Scherpenzeel, H. J. ven de Vecht en W. A. Willemsen. Houten. Houten. De uitslag van de gisteren ge houden stemming voor den gemeenteraad is als volgt Aantal kiezers 1040, uitgebrachte stemmen 989, van onwaarde 33, geldige stem men 956. Hiervan verkregenLijst 1 (R.K.) A. Vernooy 492, E. J. Miltenburg 10, J. M. von Rooyen 4, G. J. Vernooy 28, Joh. Zomer 7, D. Bouwman 44, H. P. van Bentum 1, S. van Bladel 16 en J. F. Bos I stem, totaal 605 st. Lijst 2 (Staatk. Ger.) W. H van Woudenbergh 141, W. van Dijk 16, B. Kemp 5, J. Lagerwey 4, B. van Streyl 8, H. van Apeldoorn 1, C. Veen 1 en Joch. van Dijk 1 stem, totaal 177 st. Lijst 3 (Chr. Hist.) G. van der Grift 166, H. de Vor 7 en A. Quik I stem, totaal 174 st. Dc kiesdeeler is 136 4/7. Gekoezen zijn A. Vernooy, R.-K. (aftr.), E. J. Miltenburg, R.K. (aftrJ. M. van Rooyen R K., (aftr.), G. J. Vernooy, R.K. (aftr Joh. Zomer, R.K. W. H. van Woudenbergh, Stantk. Ger. (aftr.), en G. van der Grfft, Chr. Hist, (aftr.). De R.K. winnen één zetel ten koste der Staatk. Ger., daar de heer Joh. Zomer (R.-K.) gekozen is in de plaats van. den heer W. van Dijk (Staatk. Ger aftr.). Jutphaas. Bij de Woensdag gehouden stemming voor den gemeenteraad, werden 17C4 geldige stem men uitgebracht, kiesdeeler 154l0/n. Hiervan verkregen Lijst 1 (R.K.) 725 stemmen W. A. Vulto 652, J. Werkhoven 14, A. A. de Wit 4, J. A. van Sohaik 1, H. Goes I, F. Clous 4, A. H. Smorenburg 24 en G. J. van Wijk 1 stem. Lijst 2 (C. H. U.) 254 stemmen T Kool 182, J. W J. van Arkel 36, T Los 11, G. van Dieren 8, D. van Selm Sr 5, A. E. Bos 1, H. van Weelden 1, C. Bresser 4, G. D. van d»r Louw 3 en J. G. van Dijk 3 st. Lijst 3 (S D.A.P.) 301 stemmen R. Drost 269, J. Th. Mansveld 5 ,A. H. van Wijck 23, J. G Slagmolen 3 en G. Noorlam' r 1. Lijst 4 (AJL) 211 stemmen E. Uiterdijk 132, A. Griffioen 3 en L. van der Linden 1 stem. f Lijst 5 (C.H.) 108 stemmenC. van den Berg 99, G. de Kruif 6, J. Stekelenburg 2 en M. G Rosweijd-» 1 stem. Lijst 6 (Gemeentebelang) T05 stemmen L. de Ruyter Jr. 98, T. van den Brink 1 en H. C. Verschoof 6. Gekozen werden 6 katholieken, nl. de hee- en W. A. Vulto, J. Werkhoven, A. A. de Witt, L Th. Peters, U. A. van Schaik en H. Goes. 2 Chr Hist. Unie nl. de heeren T. Kool en J. W. J. van Arkel. 2 SDJV.P. nl. de heeren R. Drost en J. Th. Mansveld en 1 A.R. nl. de heer E Uiter dijk. De R.K. en SD.AP winnen ieder 1 zetel ten koste van lijst 5 (Chr. Hist.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1