DAGBLAD L J. LUIJCX Zn. ABONNEMENTSPRIJS 5 ""ndeD voot „DL EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handeiscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Corsetten Corseleftes Bustehouders. 25e Jaargang No. 274 Eoort2.10, per maand ƒ0.73. Idem franco per posl f J.-per weck (met cratis verzekeringtegen ongelukken) f 0.176. alzondcilijke nummers C.05. BU R EA 'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. Al?NHEMSCHE POüRTWAL 2 A. POST REKEN IN® N'. 47910. Tbi INT. «13. Vrijdag 20 Wei 1927 PRIJS OER ADVERTENTIE» met Inbegrip van «en bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dicnstaaibie- dingen en Ucldadigheids-adve.tenticn tooi de hellt der prijv Voor handel en bedrijf bestaan ttts voordcelige bepalingen voor het adverlecrcn- Iiene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DU1TSCHLAND EN DE MANDATEN- COMMISSIE. Volgens mededeelingen aan de Duitschepers is het juist, dat met de betrokken regeoringen besprekingen worden gevoerd, waarbij Duitsch land den eisch stelt toegelaten te worden tot den mendatencommissie van den Volkenbond. Deze besprekingen zijn al ecnigen tijd gaan de, zonder dat het tot dusver tcA een beslis sing kwam. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. De motie inzake de kartels. Men is het eindelijk eens geworden over de redactie van de motie betreffende de kartels. De - Jcdgekeurde tekst stelt het streven vast naar samenwerking tusschen de leiders der groote ondernemingen en constateert boven dien, dat de uitkomsten van een dergelijke samenwerking bepaald worden door den geest waarin zij tot stand komt. Zooveel mogelijk publicatie over het werd der kartels wordt ten zeerste aanbevolen. De houding der Russen, Uit Genève wordt d.d. 18 Mei aan het Hbl. gemeld: Terwijl de arbeid in de commissies nu zoo ver is gevorderd, dat de hondelscommissie de industriecommissie morgen over het geheel van elks gecoördineerde ontwerp-resolulies kunnen vergaderen (dc landbouwcommissie kwam daarmede reeds enkele dagen geleden gereed), waarna alle commissieteksten dan kun nen worden gecoördineerd, om als finaal ge heel aan de volledige conferentie te worden gepresenteerd, komen van Russische zijde plot seling ernstige bezwaren tegen de omstandig heid, dot geen der resoluties of consideransen de erkenning inhoudt, dot in Rusland een ten opzichte van de andere staten verschillend economisch stelsel bestaat, waarmede rekening moet wordén gehouden en dat het mogelijk en wenschelijk is, om de handelsbetrekkingen tus schen dc kapitalistische en sovjetstelsels te ontwikkelen. De beweegredenen der Russen om speciale vermelding van deze in de practljk reeds vrij algemeen erkende en in toepassing gebrachte opvatting te verlangen, zijn, zoouls duidelijk blijkt, gelegen in hun wensch om met een positief, zij het theoretisch, succes huis waarts te gaan. Zooals blijkt uit Russische bla den als Prawda cn Izwestija is in Rusland de indruk gewekt, alsof dc conferentie te Ge nève geheel om de Russen draaide en alsof kapitalistische wereld, die op het punt zou staan om door haar eigen splijtzwammen in elkander te vallen, hier vruchteloos zou hebben getracht de verlossende boodschap det Russen, die het zuivere Marxisme predikten, te begrij pen. Uit de ontwerp-resoluties der conferenties blijkt echter nergens, dat men aan de Russen bijzondere aandacht heeft geschonken, of van hen bijzondere dingen verwacht. No de ietwat brallende taal in de Russische pers moet dit in Rusland eenige bevreemding wekken. Ook schijnen de Russen, die hier door Jouhaux wer den gehoond, dat zij als wereldrevolutionairen samenwerking met de kapitalisten kwamen zoe ken, gaarne den indruk te willen wekken, alsof de "wensch naar samenwerking met Rusland van de conferentie, dus van in hoofdzaak kapitalisti sche landen, uitging. Terwijl in waarheid na tuurlijk de Russen openlijk hebben erkend, voor het oogenblik den steun der kapitalistische maatschappij te behoeven. Om al deze redenen is dc aandrang der Russen tot bovenvermelde completeering der resoluties verklaarbaar. Aan den anderen kant zijn de kapitalistische gToepen niet allen van zins om den Russen dit popieren succes toe te staan, hoewel er ook verzoenende elementen zijn, die de zaak van weinig werkelijk belang achten, aangezien het hoofddoel van de conferentie economisch, en niet politiek, moet zijn. Naar verluidt, zouden dc Russen in hun eerste opwelling van ongenoegen hebben verklaard, da conferentie te willen verlaten, maar van avond gelooven weinigen, dat het zoo n vaan -sl loopen. Nader wordt uit Genève d.d. 19 Mei aan het geciteerde blad bericht: Hedcpevond wordt ontkend, dat dc Russen het plan hebben de conferentie te verlaten Dot blijkt ook wel hieruit, dat zij morgenavond den Duitschen ondersecretaris-generaal van den Volkenbond Dufour Feronce voor een diner hebben uitgenoodigd. Ook wordt thans de op vatting verkondigd, dat men, om tegen het einde der conferentie moeilijkheden te verme den, bereid zou zijn, den Russen een formule toe te staan, die eenvoudig een bestaonden staat van zaken, namelijk het bestaan van de sovjet-economie en de wenschelijkhcid van meer handelsverkeer daarmede, zou aanduiden. wuste kwelling der gevangenen. Men mochi de gevangenen niet straffen voor dc zonden hunner regeeringen. In de eerste plaats verantwoordelijk voor dc schending van het volkeniccht was juist de gene geweest, die door de commissie als voor naamste deskundige was gehoord. Afg. dr. Schücking (dcm.) zeide als lid dei commissie, in verband met de op deze gedane aanvallen, dat de commissie niet te onderzoe ken had, of dc oorlog met de noodigc huma niteit was gevoerd de oorlog liet zich niet „humanisecren." Tijdens den oorlog was tegen Duitschland een uitgebreide propaganda gevoerd met de bewering, dat Duitschland en Duitschland al leen, alle regelen van het volkenrecht volko men had geminacht. Deze beschuldiging was niet gerechtvaardigd. Afg. Dittmann zeide o.a, Indien de commissie het als haar taak be schouwde de onfeilbaarheid der Duitsche oor logvoering goed tc praten, dan leverde zij daar mede den Franschen nationalisten het mate riaal voor nieuwe propaganda tegen Duitsch land. Tot werkelijk objectieven arbeid was de commissie niet bij machte. Afg. Bell zeide nog, dot de commissie had gestreefd naar de grootste objectiviteit. Afg. Stöcker (comm.) ontkent de objectivi teit van den afg. Bell. De communisten wilden den oorlog volkomen doen verdwijnen, zij '.vil den verbroedering met dc Engelsche, rransche en Itoliaanschc broeders en zij hadden zich te beschermen tegen de Duitsche uitbuiters. DUITSCHLANDS ONTWAPENING. Het slechten der Oostelijke vcs- DUITSCHLAND. HET RAPPORT OVER DE OORLOGSVOERING. De discussies in den rijksdag. Afg. dr. Levi verklaarde Woensdag in den rijksdag nog, dat de beweringen der commis sie op vele punten onjuist waren. De depor tatie der Belgische arbeiders was op geenenei wijze te rechtvaardigen. Zij was ook niet ge schied op aandringen der militairen, maar op vei zoek der Duitsche groot-industrieelcn. De vermenging der nationaliteiten in de Duitsche krijgsgevangenkampen was een be tingen. Naar dc Duitsche bladen uit Koninsbcrgen vernemen, hebben de slcchtingswerkzaamheden aan de vestingen bij de Duitsche Oostgrens haar beslag gekregen. HET LUCIFERSMONOPOLIE. Gisteren is de rijksdag met Pinkstervacantio uiteengegaan; op 14 Juni worden dc zittin gen jiervot. Eerst werd de wet op het lucifers- monopolie nog in tweede en derde lezing goed gekeurd. Minister Curtius herinnerde er aan, dot 50 pCt. van het kapitaal van het lucifers- syndicaat Duitsch is; bovendien hebben do Duitschers de meerderheid in den raad van beheer cn is een Duitscher president. Dc de mocraten, de socialisten en de communisten stemden tegen het wetsontwerp Berlijn, 1 9 M e i. (VJJ.) De rijksdag heeft heden de laatste hond gelegd aan het wets ontwerp, waarbij de producenten van lucifers verplicht worden oanmaakvergunningen aan te vragen bij den minister van economische za ken. Het ontwerp beoogt een concurrentie strijd tusschen de Zweedschc trust en dc nog vrije Duitsche lucifers-maatschappijen te voor komen, door aan de belanghebbenden een be paald contingent aan te wijzen. De verkoop van de totale productie zal worden overge dragen aan een pasgevestigde lucifers -vcrkoop- aandeelcnmaatschnppij. STAKING BUJ DE A. E. G. Sedert maanden liepen onderhandelingen tusschen de bedrijfsleiding van de A. E. G en de machine-bankwerkers nopens loonsver- liooging. Een proefstemming door de arbei dersverenigingen gisteren in cenige der fa brieken gehouden gaf een meerderheid voor staking. De bankwerkers uit de fabriek aan dc Koloniestraot zijn gisteravond in sta king gegaan en vanmorgen hebben zich nage noeg alle bankwerkers uit de andere fabrieken er bij aangesloten. De arbeiders eischen ge- middels 16 pet. verhooging van het stukloon. De directie van de A. E. G. heeft beslo ten alle arbeiders van dc fabrieken, waar ge staakt wordt, ongeveer 800 man van Maandag af uit te sluiten. FRANKRIJK. DE TERUGKEER VAN DOUMERGUE EN BRIAND. Doumergue en Briand zijn gisteren te Parijs teruggekeerd. Zij werden aan het station door de leden der regecring verwelkomd. Doumer gue verklaoidc zich zeer ingenomen met zijn reis. DE NIEUWE TARIEF WET. Besprekingen der socialistische partij. P a r ij s, 19 Mei. (H. N.) De permanente commissie der socialische partij heeft gister- •ond beraadslaagd over de herziening van het tarief van invoerrechten. De socialistische fracties van du Kamer en den senaat waren daarbij vertegenwoordigd. Er is besloten rich, teneinde het nieuwe tarief grondig te onder zoeken, in verbinding tc stellen met dc socia listische organisaties in België, Duitschland on Zwitserland. Waarschijnlijk zal einde Mei te Parijs een conferentie worden gehouden. Verder is besloten de volgende week met de socialistische afgevaardigden en senatoren te beraadslagen over de houding, welke de socia listische fracties zullen aannemen ten opzichte van het wetsontwerp, dat reeds door de Ka mer is aangenomen, betreffende de organisatie van de natie in tijd van oorlog, het z.g. ont- werp-Boncour. ENGELAND. HET BEZOEK VAN DOUMERGUE EN BRIAND. Het afscheid. Londen, 19 Mei. (V. D.) Er bevond zich aan het Victoria-station een uitgelezen gezel schap, toen hedenmorgen president Doumer gue en de minister van buitenlandsche zaken riand de terugreis naar Frankrijk gingen aan vaarden. Behalve de koning waren ook nog de prins van Wales, prins Henry en de hertog van RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.- voor Amers'oorl en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Alle prijzen. Alle modellen. Maatwerk. Connaught aanwezig. Sir Austen Chamberlain had nog zijn laatste onderhoud met Briand, terwijl dc koning zich met president Doumer gue onderhield. Het afscheid tusschen don ko ning en den president was uitermate hartelijk en Doumergue was zichtbaar voldaan over de schitterende ontvangst, welke hen tc beurt was e vallen. De boot, waarmee president Doumergue den overtocht maakte, werd door een Britsche P.o- tillc destroyers geëscorteerd. DE BRITSCHE BEGROOTING. In tweede lezing aangenomen. Het Lagerhuis heeft de begrootingswet in tweede lezing aanvaard met 287 tegen 100 stemmen. Dc arbeiderspartij had een motie tot verwerping ingediend, omdat de begrooting een „klasse"-karaktcr droeg. Churchill antwoordde hierop, dat hij nog nooit een 'tweede lezing over een begrooting heeft meegemaakt, waai bij zooveel algemcene instemming bleek met dc voornaamste regceringsvoorstcilen. Er is alle reden aan te nemen, dut de inkomsten zich in het komende jaar zullen herstellen. Deze be grooting is geen model-begrooting, maar een poging om in dezen moeilijken tijd de inge wikkelde vraagstukken op harmonische en doel treffende wijze op te lossen. DE BOUWKOSTEN VAN KRUISERS. In het Lagerhuis een vraag beantwoordend, zeide Bridgeman, minister van marine, dat de bouw van een kruiser van 10.000 ton 2.140.000 pond sterling kost, het jaarlijksch onderhoud 215.000 pond. De bouw van een kruiser van 8000 ton kost 1.150.000 pond, het onderhoud 150.000 pond. DE INVAL IN DE RUSSISCHE GEBOUWEN TE LONDEN. Het °nderzoek der gevonden do cumenten. Minister Joynson Hicks steil zijn verklaring uit. Londen, 19 Mei. (H. N. Draadloos). In het lagei uis heeft Arthur Henderson von de arbeiderspartij den minister van binnenland- sche zaken gevraagd, of hij thans een volledige mededeeling kan doen omtrent den inval in de bureaux van de Arcos en van dc Russische handelsdelegatie en omtrent het resultaat van het onderzoek. De minister antwoordde, dat de inlichtingen, die in het bezit van de politie zijn gekomen tengevolge van de huiszoeking in het gebouw van de Arcos, van zoodanigen aard zijn, dat het tot nu toe voor de regeering niet mogelijk is geweest, om haar onderzoek te voltooien of de gevolgen daarvan vast te stellen. Hij wensch- tc daarom het huis te verzoeken om tot Dins dag a.s. op de door hem toegezegde verkla ring te wachten. Henderson stelde daarop voor, om Woens dag a.s. gelegenheid tc geven voor een debat over deze kwestie. Baldwin gaf in overweging om daarvoor den Donderdag van de volgende weck te bestem men, aangezien de minister van buitenlandsche zaken Woensdag a.s. belangrijke besprekingen heeft. Dit voorstel van Baldwin werd aangeno men. In antwoord op een vraag omtrent de positie van den leider der Russische handelslc-gatic verklaarde Chamberlain, dat eenige verwarring is gewekt door het feit, dat Klopliankin, de voorganger van Kintsjock, niet alleen een offi cieel agent volgens de handelsovereenkomst was, doch ook commercieel adviseur van de sovjetmissie. In deze laatste hoedanigheid al leen had hij recht op de diplomatieke voorrech ten, in de handelsovereenkomst bedoeld. De handelsattaché's van diplomatieke missies te Londen hebben natuurlijk recht op de diplo matieke voorrechten. heden dit noodzakelijk maken, ter beantwoor ding van de Russische protest-nota naar Mos kou zal worden gezonden. In de eerste nota wordt kort en bondig de handelsovereenkomst met sovjet-Rusland opgezegd en wel zonder inachtneming van den overeengekomen opzeg gingstermijn van zes maanden, dit met dc mo tiveering, dat de Russische handelsvertegen woordiging te Londen zich aan grove tekort komingen heeft schuldig gemaakt. Dc tweede nota laat de deur tot verder on derhandelen open, terwijl tevens de bestaande betrekkingen zullen worden gchondhoafd, slechts met dit voorbehoud, dat de buiten landsche vertegenwoordigingen van de sovjet- regeering hun methodes grondig wijzigen. In de derde nota worden de diplomatieke be. trekkingen onverwijld afgebroken, waarbij te vens wordt geconstateerd, dut de sovjet-regee ring de geheele verantwoordelijkheid voor deze maatregelen moet dragen. EEN LOONGESCHIL. De bespreking te Londen tusschen vertegen woordigers van het personeel en van de werk gevers in dc machine-industrie over een loons- verhooging is niet tot een goed einde gebracht, moor men verwacht geen onmiddellijke crisis. Alle betrokken vokvereenigingen zuilen de kwestie onverwijld van alle kanten onderzoe ken. OOSTENRIJK. DE NIEUWE REGEERING. Goedkeuring van dc ministcrslijst. De Nationale Raad heeft met 94 tegen 70 (socialistische) stemmen de door de centraio commissie ingediende ministerslijst goedge keurd. Seipel blijft zoodoende kanselier, Hart- ünb (Landbund) wordt vice-konsclicr. Het regccnngsprogTam. Drie Britsche nota's ln voorbereiding B e r 1 ij n, 19 Mei. (V. D.) De Tiigliche Rundschau meldt uit Parijs Volgens berichten uit Londen heeft de Brit sche regeering thans drie nota's in voorberei ding, waarvan er een, al naar de omstandig In den Nationalen Raad zette bondskanselier Seipel na de verkiezing der regeering het pro gram van zijn kabinet uiteen. De drie partijen der meerderheid hadden zich verbonden alles tc voorkomen, wat tot oneenigheid zou kunnen leiden, teneinde gezamenlijk al haar krachten te wijden aan de bestrijding van den economi schen noodtoestand, waaronder de geheele be volking lijdt. Overgaande tot de betrekkingen van Oos tenrijk met het buitenland zeide Seipel, dat de tijd steeds nader kwam, waarop het den volken en stoten vergund zou zijn hun defini tieve plaatsen met en naast elkaar in te nemen Oostenrijk was, wat zijn buitenlandsche poli tiek aanging, hierop goed voorbereid, daar het met alle staten vriendschappelijke relaties on derhield en dc regecring er naar zou streven deze steeds meer en meer uit te breiden. Ver der zeide Seipel in zijn rede nog: In het bizonder gaat ons de uitbreiding onzer betrekkingen met onze broeders in het Duit sche rijk ter harte. In geestelijk opzicht kon de verhouding natuurlijk niet nauwer worden, maar daarbuiten wenschen wij alles te bevorde ren, wat in economisch of ander opzicht dc toe nadering tusschen beide staten steeds nauwer kan maken. Seipel eindigde zijn rede met een beroep op allen om in alle openbare aangelegenheden een volkomen onkreukbaarheid te betrachten en te streven naar verbetering van den levensstand aard van het volk. HONGARIJE. HET VERDRAG MET ITALIË. Aanvaarding door de Kamer. Het Huis van Afgevaardigden heeft gisteren na een korte discussie, waaraan ook de minis ter-president graaf Bethlen— herhaaldelijk door de soc.-democratcn geïnterrumpeerd deel nam, het Italiaansch-Hongaarsche verdrag aan genomen. Dc soc.-dem. stemden tegen. Nadere bizonderheden over de discussies in het Huis van Af gevaardigden. Boedapest, 19 Mei. (V. D.) Heden werd het Italioansch-Hongaarsch verdrag aan het Huis van Afgevaardigden voorgelegd. De so cialisten richtten hevige aanvallen tegen het verdrag, waarbij zij echter een verschil maak ten tusschen het Italiaensche volk en Musso lini; vooral de laatste had heftige aanvallen te verduren en werd in het debat meermalen als een tyran gebrandmerkt. Het kostte den minister-president graaf Bethlen de grootste moeite zich gehoor te ver schaffen in het tumult; onder algemeene bijval legde hij echter den nadruk op de groote voor deden, welke het verdrag voor Hongarije biedt. RUSLAND. EEN VAARTUIG OMGESLAGEN. Negentien slachtoffers. Tengevolge van een krachtigcn windstoot is op de Dnjepr bij Kief een vaartuig omgesla gen. Negentien passagiers verdronken. CHINA- DE VERWARRING IN CHINA. De strijd om Hankou. Uit Hankau wordt gemeld, dat in Zuid-Hoe- pci (de provincie, waarin Hankau ligt) ccn af- deeling troepen van Hankau overgeloopen is naar Tsjang Kai Sjek en langs den spoorweg KantonHankau oprukt naar Hankau. Ze moet nog maar ruim 30 K.M. van deze stad ver wijderd zijn. Dinsdag is te Hankau de staat van beleg af gekondigd. Uit de berichten blijkt, dot er groote ongerustheid en opgewondenheid onder de Chi- neesche bevolking hecrscht in verband met den opmersch naar de stad van de anti-communis tische legers. De Engelsche strijdkrachten. De Britsche minister van oorlog heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de toestand in China nog niet stabiel genoeg is om een verminde ring van de verdedigingsmacht te Sjanghai t* veroorloven. Het antwoord Engeland. van Tsjci Eugene Tsjen heeft geantwoord op dc nota, waarin de terugroeping uit Hankou werd medegedeeld van Newton als vertegenwoordi ger daar ter stede van den Engelschen gezunt tc Peking. Hij wijst de beschuldiging van dp hand, als zouden degenen, namens wie hij spreekt, in verzuim zijn gebleven te regceren volgens den norm van een moderne regeering, die haar verantwoordelijkheid beseft. VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. De sleunvcrlecning. Minister Hoover, die, als persoonlijk ver tegenwoordiger van president Coolidge di leiding heeft in de hulpverleening aan de slachtoffers van de overstrooming, heeft be kend gemaakt, dat, wanneer het geld, door het publiek bijeengebracht, alsmede de speciole credieten door de betrokken staten toege staan, worden bijeen gevoegd en de admini stratie er van in één hand wordt gebracht, n.J. bij het Roode Kruis, het herstelwerk op be vredigende wijze zal kunnen geschieden, zon derdat het Amerikaonsche Congres nog hulp behoeft te verleenen. CANADA. EEN SPOORWEGONGELUK. 8 dooden cn 20 zwuar gewonden. Maandag is de Winnipeg express nnbij Nepigon in Ontario op een rotsblok gereden, dot op de baan gestort was. De locomotief kan telde en viel van dc baan in een diepte van ongeveer 25 M. De machinist en twee passa giers waren op slag dood en 25 passagiers werden ernstig gewond, van wie al vijf ge storven zijn. PALESTINA. DIEFSTAL VAN WAPENS. Drie personen georrcsteercT. In verbond met een diefstal van wapens, die drie weken geleden plaats had op den weg van Jeruzalem naar Nabloes, zijn drie personen aangehouden. De Angiicaansche bisschop te Jeruzalem, die werd aangevallen, heeft de aan- ehoudenen geïdentificeerd. JAPAN. HET GEBOORTEOVERSCHOT. Het statistisch bureau van het kobinet mankt bekend, dat het geboortecijfer in Japan in het afgeloopen jaar het sterftecijfer met 940.000 overtrof Radionieuws. WAT GAAT ER MET DEN OMROEP GEBEUREN Een vergadering te Amsterdam. Is samenwerking mogelijk? Dc N. O. V. Men meldt ons uit Amsterdam Het Weekblad van Amateurs, Radio Wereld, had tegen gistermiddag alle personen en groe pen, die geacht kunnen worden het luisterend publiek te vertegenwoordigen, bijeengerocpergf tot een vergadering in „Krasnapolsky", ten einde ten aanzien van de omroepkwestic eens en vooral tot een klaar standpunt te komen. In deze bijeenkomst waren aanwezig de heeren Ir. Claessen, hoofdambtenaar P. T. T., namens den minister van waterstaat; C. Schellenberg, voorzitter van de Ned. Radio Unie, T. B. Hoog houdt, namens den Kring van Radio Grossiers; A. Dubois, directeur N. S. F. Lichtenveldt en Engers, namens de Radio Wereld; Van Rees, uitgever Radio Luistergids en mr. Cohen de Boer, Ned. Omroep Vereeniging. De voorzitter, de heer Fngers, betreurde het dat zoo weinigen belangstelling toonen, omdat men hier bijeen is in het belang van dc-n luis teraar in het algemeen. Spreker zou gaurne tot een fusie zijn gekomen, zelfs tot die ven den A. N. R. O. en de Luistergids. Dit is echter niet mogelijk, omdat de A. N. R. O. niet ge komen is. Er zijn daar vele duistere punten, die niet opgehelderd worden. De oprichting van den A. N. R. O is zelf al een duister punt. Spr. noemt die oprichting ongelukkig. >Ielaas is daardoor «il in vele gr»*?pen verdcelo4 om roep nog eens verdeeld nu wel de 'Wberale groep. De H. D. O., zegt spreker, is omgezet in den A. N. R. O. Waarom dot is gebeurd wordt niet in ronde woorden gezegd. Er komen meer uren ter beschikking bij den A. N. R. O. dan bij den H. D. O. Spr. heeft dat nagegaan, moor komt tot niet meer uren. Het eenige is de finoncieele kwestie cn ook die valt nog te betwijfelen. De A. N. R. O. is omgezet om de Luistergids te treffen, en daardoor de uit geversmaatschappij Jacob van Campen. Ech ter van de 40,000 lezers van de Luistergids hebben nog geen 3000 bedankt. Duister is ook waarom is opgericht de N.V. Omroep, die dc uitgave van de Aetherbode heeft verpacht aan de N.V. De Eenheid. Deze laatste heeft een kapitaal van J 306,000 en als directeur treedt op de heer Holdert, directeur van „De Tele graaf'. Er is dus alleen van pachter van do gids veranderd, zegt spr., en hij vraagt: „Waar büjft het voordeel van den luisteraar?" Uit die vraag concludeert hij, dat de geheele A N. R. O. uit den booze is. Het eenige middel is op tc richten een groote bond van luiste raars, die iets te zeggen hebben. Op den A. N. R. O. kan niemand invloed uitoefenen, om dat het een stichting is. Dc heer Cohen da Boer, van de juist opgc-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1