L. J. LUIJCX Zn. De Princess Room Verhuring van Lips safe-loketten ABONNEMENTSPRIJS f3 7;;deD vo°'A;'n' „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handeiscrediefen Incasseetingen Spaar-deposito's rente 4% Corsetten Corselettes Bustehouders. Een ieder KIEST BINNENLAND. SPORTNIEUWS FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 25e laargang No. 276 loort2.10, per maand f 0.75, idem franco per post f 5.*—per weck (met cratia varzekering tegen ongelukken) r 0.17°. afzonderlijke nummers /C.05. AMERSFDORTSCH DAGBLAD BUREA'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. a,^NHEMSCHE POORTWAL 2 A. P0STREKENII»8 N*. 4T9I0. Efci~ INT. 611. (Viaandag 23 Mei 1927 PRIIS DER ADÏEHTEHTlï mei inbegrip va» ttm bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadlgbeidf-adve. tentiën voor de helfc der prljt- Voor handel en bcdrijl bestaan utt voordecligc bepalinsen voor het advcrtceren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KW ESTIE VAN DE INKRIMPTNG DER BEZETTINGSTROEPEN Berlijn, 21 Mei. (H. N.) Naar aanleiding van de beschouwingen in dc Fransche bladen in verband met het bezoek van Briand aan Lon den, waarbij het wordt voorgesteld, alsof dc vermindering van het aantal bezettingstroe pen in het Rijnlf nd afhankelijk is van .de kwes tie der vernieling van de versterkingen in het Oosten, wordt in politieke kringen te Berlijn nadrukkelijk verklaard, dat er geen verband tusschen deze beide vraagstukken bestaat, aan gezien dc kwestie der vermindering van het aantal troepen aan dc orde is gesteld door de nota vaij den raad van gezanten van November 1925, terwijl de kwestie van dc vernieling der versterkingen eerst dit jaar aan de orde is gekomen. Een ingrijpen van den volkenbond zou eerst dan mogelijk worden, als een in ge breke blijven van Duitschland was vastgesteld, waurvan echter geen sprake is HET GESCHIL BIJ DE A E. G. Bijlegging nog mogelijk Berlijn, 21 Mei. (H. N.) Naar de Vor- wiirts meldt, hebben vanmorgen ook de instru mentmakers van de A. E. G. in de Brunnen- strasse en in de Ackerstrasse het werk ge staakt. De onderhandelingen tot bijleggmg van het conflict, die vanmorgen om II uur begon nen zijn, schijnen geen ongunstig verloop le nemen. DEN HAMBURGSCHEN BURGEMEESTER OVERKOMT EEN ONGELUK. Hamburg, 2T Mei. (H. N.) Burgemeestei dr. Petersen heeft vanmorgen bij het instappen in een lift een ongeluk gehad en daarbij een rib gebroken. HET TRAMONGELUK TE CASSEL. De burgemeester van Cassel heeft Zaterdag uit naam der stad de 18-jarige kinderjuffrouw Maria Kape, die door haar besluit om van de tram te springen, twee kinderen redde, voor haar moedig gedrag hulde gebracht Zaterdag morgen om TI uur heeft een rouwdienst plaats gehad voor dc slachtoffers von dc ramp. FRANKRIJK. DE SCHEIDING TUSSCHEN KERK EN STAAT. P a r ij s 21 Mei. (H. N.) De socialistische afgevaardigde van den Elzas Peirotes heeft een voorstel ingediend om de voor Frankrijk gel dende wet voor de scheiding tusschen Kerk en Staat ook in Elzas-Lotharingen toe te passen. POLEN. DEUTSCHE BI.ADEN IN BESLAG GENOMEN. B er fijn, 21 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Kattowitz heeft dc rechtbank aldaar de inbeslagneming gelast van het nummer van gisteren van de Oberschlesische Volkstimme wegens een artikel, dat daarin opgenomen was en den titel droeg: „Wat doet de Volkenbond, wat doet Calonder De rechtbank te Rybnik heeft gelast het blad de Katholische Volks- stimme in beslag te nemen wegens een artikel over de verkiezingen in het district Rybnik. Verder is ook de Bialitzer Volksstimme in be slag genomen, omdat dit blad ook berichten over de verkiezingen te Rybnik had gebracht. ZUID-SLA VIE. EEN WOLKBREUK BOVEN BELGRADO. Belgrado is Vrijdag bezocht door een wolk breuk, waardoor de laaggelegen straten een meter onder water werden gezet. De bevolking in de lage wijken moest de benedenverdiepin gen der huizen cr.truim.cn. Een arbeider werd door het water meegesleurd en verdronk. Voorts worden twee kinderen \ermist, die waarschijnlijk eveneens zijn verdrongen. RUSLAND. DE VERHOUDING TOT FRANKRIJK Ontstemming over de Engclsch- Frunsche toenadering. Riga, 2 1 Mei. (H. N.) Volgens hier ont vangen berichten moet dc Russische gezant te Parijs van .de regcering te Moskou opdracht hebben ontvangen een protest in te dicnci tegen de Engelsch-Fransche toenadering, welke legen Rusland is gericht. Hij moet van Briand een ondubbelzinnige verklaring verlangen om trent de houding van Frankrijk tegenover sovjet-Rusland. ARRESTATIES VAN ARMENIËRS. Riga, 21 Mei. (H. N.) Uit Tiflis wordt ge meld, dut op lost van de Gepoe ruim 100 leden van een Armecnsche organisatie in hechtenis zijn genomen, die beschuldigd worden van deelneming aan een complot, ten doel hebben de Armenië van de Sovjet-Unie los te scheu ren. In enkele steden van Armenië moet het tusschen politie en de bevolking tot botsing zijn gekomen wegens hel in beslag nemen van de kerken. GRIEKENLAND. EEN AANSLAG OP DEN METROPOLIET VAN ATHENE. Deze ernstige gewond. De dader ontsnapt. Er is Zaterdag een aanslag gepleegd op den metropoliet van Athene. Na de hoogmis in dc kathedraal was er gelegenheid voor de geloo- vigen om den ring van den aartsbisschop te kussen. Onder dc personen, die hiervan ge bruik maakten, bevond zich een man, die, toen zijn beurt gékomen was, een dolk trok en den metropoliet in de borst stak in de verwarring en de zorg om denipiiestcr. die ernstig, maar misschien niet levensgevaarlijk gewond is, wist de dader te ontkomen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc strijd om Kankau. Uit Sjanghai wordt d.d. 21 Mei bericht Dc toestand te Hankau blijft ernstig; de le gers, die de stad bedreigen, komen telkens dichter bij. Generaal Jangtsen, die zich-, zóoals dezer dagen werd gemeld, heeft aangesloten bij de troepen van Woe Pei Foc, heeft op 80 K.M afstands van Hankau troepen geland uit een Portugeesch stoomschip en heeft den strijd aangebonden metcommunistische troepen uit Woetsjang. Een sterke afdeeling nationalistische troepen uit Hoepei, die in garnizoen ligt te Honjang, dat met Woetsjang en Hankau samen Woehat. vormt, heeft aangekondigd, dat zij „anti-rood" is. Een gevecht met de communistische troepen !s dus mogelijk. Uit de groote troepenbeweging over dc ri vier van Hankau naar Woetsjang blijkt, welk gewicht de communisten hechten aan de be dreiging van Jangsen en Tsjang Kai Sjek. Borodin gevlucht. Dc toestand te Hankau. Londen, 21 Mei. (H.N.) Volgens een be richt uit Sjanghai is Borodin per vliegtuig in dc richting van Tsjangtsjau ontvlucht. Men neemt aan, dat hij terstond verder zal gaan naar Moskou. De val van de communistische regeering te Hankau wordt ieder oogenblik verwacht. De snelle waardevermindering van het geld zal spoedig tot een financiecle de bacle van dc regeering leiden. Alle winkels zijn gesloten. De bevolking wordt tot vertwij feling gebracht, daar de verzorging met le vensmiddelen geheel in de war loopt. RECLAMES. Van 1 4 iegels 4.05, elke regel meer 1. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Alle prijzen. Alle modellen, Maatwerk. voor zijn kopje koffie. Hankau in vlammen? Uit Londen wordt d.d. 21 Mei aan de N. R. C. gemeld: Telegrammen, tc New-York ontvangen, mel den, dat Hankau in vlammen stoat, de legers van Woe-pei-Foe zich samentrekken samenwerken met dc unti-roode Kan- tonneezen en dat zij reeds de stad zijn binnengedrongen. Dc communisten vluchten. Voor hij gisteren Sjc. ghai verliet heeft Tsjnng-kai-sjek de Engelschen ervan beschul digd met vliegmachines de Noordelijken te hebben geholpen bij den aanval op Woen- soeng cn het zenden von rollend materieel uit Nanking naar Poelcau tc hebben belet. Van Engelschc zijde wordt dc eerste beschuldiging tegengesproken. De vliegmachines verkenden eenvoudig het terrein om te zien, of de spoor weg ook door de noordelijken was afgesneden. Een noordelijke kruiser, zegt een bericht uit Hankau, heeft Woensdag op twee Engelschc vliegmachines geschoten en uit Kanton is even eens op een Engclsch vliegtuig' geschoten. De Hnnkauschc troepen trekken zich samen op Woetsjang en moeten uitlevering van de roodo leiders hebben geeischt o.a. van Borodin, die zich echter per vliegmachine in veiligheid moet hebben gebracht. ONDERSCHEIDING \V. A. VAN KONIJNENBURG. Bij Kon. besluit is aan W. A. van Konijnen burg, kunstschilder te 's Gravenhage, vergun ning verleend tot het aannemen van de ver sierselen van ridder in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk. OFFICIER VAN GEZONDHEID NED-INDIË. Voor 25 jongelieden, die dit jaar de studie in de geneeskunde aanvangen, bestaat gelegen heid om voor Landsrekening te worden opge leid tot officier von gezondheid bij het leger in N edcrlandsch-Indië. Verdere mededeclingen bevat de Nederland- sche Staatscourant van 19 Mei 1927 No. 97, terwijl nadere inlichtingen zijn tc bekomen bij dc afdeeling C van het Commissariaat voor Indische Zaken bij het departement van Kolo- HELDRINGGESTICHTEN. Een herdenking. De zomervergadering der Heldring gestichten tc Zetten zal aldaar op 8 Juni worden gehou den. Daarin zal worden herdacht dot wijlen O. G. Heldring hondeid jaar geleden zijn arbeid in dc Betuwe aanving. SNELLER MAILVERBINDING! Ook dc „Nederland" goot vlug ger varen. De Stoomvaart-Maatschappij „Nederland" doelde aan dc Indische bloden mede, dat het s.s. „Koningin der Nederlanden" in plaats van Zondag I Mei a.s. Zaterdag 50 April des voormiddag 7 uur aan de kade tc Tandjong- Priok gemeerd zou liggen, onvoorziene om standigheden voorbehouden. Deze vervroegde aankomst is in afwijking van de mailbtabcl op vaste data en uren, die thans door bovenge noemde Maatschappij gevolgd wordt. De directie von de Stoomvaart-Maatschap pij „Nederland" wenschte echter met dit schip een proef te nemen. Door het bijplaatsen van een ketel is n.l. dc stoomproductic van dit schip zoo vermeer derd, dat de machine-installatie 10 meet ermogen kan ontwikkelen. In verband daar mede heeft de gezagvoerder bij vertrek uit Amsterdam opdracht gekregen het schip volle kracht te laten stootnen en te trachten Zater dagmorgen in plaats van Zondagmorgen aan tc komen. Waar blijkt, dat de verbetering aan het ss .Koningin der Nederlanden" dc snelheid van dit schip heeft opgevoerd, zal zeer vermoede lijk dezelfde verbetering worden aangebracht aan de mailschepen van de maatschappij, die nu nog niet in staat zijn onder normale om standigheden dc mailreis (Genua—Tandjong Priok in 22 dagen te volbrengen. Zijn alle schepen veranderd, don is het de bedoeling van de directie der Stoomvaart-Maatschappij .Nederland" al haar schepen op Zaterdag te Priok te doen arriveeren. Zij hoopt, dat deze regeling in 1928 kan ingaan. UIT DE METAALINDUSTRIE. Een stoking tc Tick Bij de metaalwarcnfabriek van V. Kürs te Tic-I zijn hedenmorgen 20 arbeiders in staking gegaan. EEN SCHIPPER EN ZIJN DOCHTER VERDRONKEN. Men seint ons uit Wemeldinge De 22-jarige schippersdochter van den schipper v. Hazenberg van het motorschip De Onderneming", ihuis behoorende te Worf- fum, is Zatcrdagmoigen tijdens de vaart over boord gevallen. Hoor vader sprong haar ge kleed no, doch slaagde er niet in zijn dochter te redden. Beiden zijn verdronken. Hun iijken zijn later opgcvischt en te Wemeldinge aan wal gebracht. DE MOORD TE STEIN. Een onschuldig vcrdochtc. De op 17 Mei j.l. te Venlo aangehouden J. J. L., uit Voercndoal, als verdacht van den moord tc Stein, blijkt onschuldig te zijn. Hij wordt echter thans naar de Tel. meldt in ar rest gehouden wegens overtreding der bizon- dcre voorwaarden, hem bij een vroegere voor waardelijke veroordeeling door de rechtbank tc Breda opgelegd. HET HOTELDRAMA TE 'S-GRAVENHAGE. De begrafenis von het meisje. Zaterdag is het stoffelijk overschot van mej J., één der slachtoffers van het liefdesdrama, dat zich Dinsdag j.l. in oen hotel aan dc Wn- genstraot tc den Haag heeft afgespeeld, ter aarde besteld. Zoowel bij het sterfhuis els op de Algc- meenc Begraafplaats wos de belongstelling zeer groot. Honderden hadden zich om dc geopende groeve gcschoard, toen de kist, be dekt met verschillende bloemstukken, werd neergelaten. Dc teraardebestelling geschiedde overigens in allen eenvoud; aan het graf werd niet gesproken. Een familielid bedankte voo' de belangstelling. KORTE BERICHTEN. Ëcn brutaaltje. Een 19-joiig meisje was als kantoorbediende werkzaam op een hqrmoniumfdbriek tc Kirch- hcim. Zij had zich schuldig gemaakt aan vcr- valsching van 2 cheques, groot 2000 Mark. Zaterdag werd zij te Zwolle aangehouden, nog het bezit van f 25. Zij wes zoo brutaal geweest op het politiebureau te komen infor- meeren naar een vriendin, die tc Zwolle woont. Zoodoende had men haar pas gezien en, toen het verzoek tot aanhouding kwam, wist men dat zij daar ter stede vertoefde. Verdronken. Vrijdagmiddag is een 5-jerig zoontje van den arbeider S. uit de Lekstraat tc Schiedam in het Spuikanaal geraakt cn verdronken. Een noodlottige „wielerwedstrijd". Ben 20-jarige jongeman te Wychcn bij Nij megen hield Vrijdagavond met een vriond een zoogenoamden „wielerwedstrijd" op den weg. Met groote vaart reed hij tegen de burrie van een wagen, hij viel dood neer. D EU1TSLAGEN. N. A. C.—Heracles 2—5 FeijenoordAjax 2—5 Om het Landskampioenschap. Olympisch ElftalNw. Castle Unjtcd 14 Oefenspel. Het Westen. Afdeeling* I HollnndinV. V. A. 5-2 Promotic 5e klas. Schoten—-H. C. R. 1 Promotic 4e klas. D. S V.—Laren (Terr. Rapiditas) 2—1 Promotie Rcrs. 2e klos. A F. C. 5—Rapiditas 2 1—3 Promotic Res. 5e klas. O. S. C.2-T. O. G. 2 O—'2 H V. C. 2Baarn 2 2-0 Afdeeling II. Promotic 2e klas. A. D O-D. H. C. 5-0 Promotie 5e klas. V. S. V.—Gouda 2-0 Steeds Volhorden—Overmaas 0—5 Promotic 4e klas. V. D S -Hoek van Holland 0-5 Beslissing 4e klas D. GoalSliedrecht I4 Promotic Res. 2c klas. Neptunus 2—O. D. S. 2 I2 Reserve 2e klas A. R. F. C. 2—S. V. V. 2 7-1 Promotie Res. 5e Klas. H. V. V. 2—Unitas 2 1-3 H. B. S.Hermus D. V. S. 2 21 Reserve 3e klas C. G. S. V. 2-Wesco 2 4-0 Geen hart is veilig, dat niet vervuld is van een heilige gedachte. naor het Engelsch van E. F. BENSON. 88 Hoorde hij de klok nog nagalmen Of was het al tijden geleden, dat hij de stal- klok half elf had hoorei» slaan, en daar het nog geen elf uur kon zijn, was het nog vroeger dan hij venvacht had, toen hij een geluid hoorde, dat hem en oogenblik het hart in de leeel deed kloppen. Hij kon niet dadelijk thuis» brengen wat het was en vanwaar het kwam, en ofschoon nog duister en verward had hij juist bij zich zelf gezegd, dat het niet veraf kon zijn, toen hij opeens vermoedde wat het was. Tegelijkertijd wist hij vanwaar het kwam en wat het was het een of ander voertuig werd voorzichtig over het gras gereden, van den stal naar het huis toe en weldra kreeg hij het ook in 't oog. Het kwam heel langzaam aan, en alles wat hij er van kon zien was het hoofd en den rug van een paard, het hoofd en de schouders van een man, die het leidde, en de bok en imperial van een brik of een dergelijk voertuig. Met een knarsend geluid kwam het op de oprijlaan en hield daar stil. Daarop hoorde hij het onmiskenbare gerommel van den rem, die met kracht aangedraaid werd; vervolgens zag hij hoe de man een knoop in de teugels legde, en ze om den zweepkoker hcengooido. Zoo liet hij het rijtuig staan, op nog geen veertig meters van de plaats, waar Geoffrey zat en verdween daarop weer in den mist op weg naar huis. Het gordijn was op voor de tweede acte. Wat was er in de eerste gebeurd Het had zich alles zoo vlug en stil afge speeld, dot hij zich haast kon voorstellen, dat zijn verbeelding hem parten ha,d gespeeld, ware het niet, dat dat onduidelijk zichtbare paard en rijtuig hem bewees, dat het werke lijkheid was. Het was natuurlijk het rijtuig uit den stal, waarvan Jim gesproken had, maar hij had geen eed durven doen omtrent de iden titeit van den man, die het hierheen geleid had. Hij nam het geweer op, legde het over zijn knieën weer gereed om af te wachten. Spoedig daarop sloeg het elf uur en terwijl de slagen nog nagalmden, kwam de tweede afwisseling in zijn eenzaam wachten. Uit den mist, tusschen het rijtuig en het huis kwamen heel onduidelij"k twee hoofden te voorschijn, langzaam op het rijtuig aankomend, en lang zamerhand werden zij duidelijker naarmate zij de helling opklommen en boven den mist uit kwamen, totdat zij tot aan hun schouders dui delijk zichtbaar waren. Zij liepen ongeveer een meter van elkaar af en onverstaanbaar voor hun bespieder wisselden zij fluisterend enkele woorden met elkaar. Bij het rijtuig ge komen, schenen zij iets in het rijtuig te tillen en toen zij zich daarna weer ophieven, zag Geoffrey, dat het eene hoofd als zilver glin sterde in het maanlicht en hij wist maar al te goed. aan wicn deze eerwaardige lokken toebehoorden. Toen kon hij beiden ook duide lijk verstaan. „Kom dan terug, Sanders," zcidc mr. Fran cis, „en wacht boven aan de achtertrap, ter wijl ik zachtjes naar zijn kamer ga, om te zien of alles in orde is. Ik zal in elk geval de chloroform gebruiken; dan, als ik je roep, moet je komen en mij helpen om hem naar beneden te drogen naar de zilverkast. Daar laat ik je don met hem, cn ik ga naar bed. Rijd dan zoo vlug als je kunt naar het dorp, laat het. zilver in de boerenwoning, waarvan ik je gesproken heb, achter, en kom met den dokter terug. Ben j© klaar Waar is de ha, dank je I Neen, ik draag hem liever zelf. De Talisman I de Talisman 1 Eindelijk I eindelijkl" Hij hield zijn hand omhoog, zij hield een etui omklemd. Zijn gelaat was opgeheven naar de maan en Geoffrey die erop neerzag, kon nauwelijks een kreet van ontzetting onder drukken. „Het is geen menschelijk gezicht," zeide hij bij zichzelf, „het is de duivel in eigen per soon." Het volgend oogenblik was alles weer stil; de onmenschelijke wezens waren verdwenen; alleen de doorsnee van paard en rijtuig kwam boven den mist uit. Een oogenblik aarzelde Geoffrey; hij wilde niet door iets te wagen, het succes van wat hij daar zooeven gezien had, bederven; maar de mogelijkheid om door een van die twee zich verwijderende gestalten gezien of gehoord te worden was al heel ge ring en sluipend kroop hij de helling af naar de plaats, waar het rijtuig stond. Toen opende hij het portier, haalde met inspanning van al zijn kracht de vracht er uit, die de twee er in gezet hadden en bijna dubbel gevouwen on der het gewicht van zijn last, ging hij terug naar het tuinhuis. De last rinkelde en klonk terwijl hij hem droeg. Er was geen twijfel aan wat zijn buit was. Hij was nog inet lang op zijn post terug, toen gedempte, vlugge voetstappen zich weer deden hooren en daar zag hij een zich bewe gende, donkere gedaante met groote snelheid trit het huis komen. Evenals den eersten keer, kwam die gedaante bij het rijzen van den weg, geheel uit den mist te voorschijf», zoo dot, toen zij het rijtuig bereikt had, hij ge makkelijk het hoofd en de schouders van San ders kon herkennen. Op de een of andere ma niet moest hij tegengehouden worden en wel het liefst niet ten koste van een menschen- leven. Eerst had deze een klein kistje, door Geoffrey gemakkelijk te herkennen, op den bok geslingerd en was zelf van plan op te stijgen, toen Geoffrey opeens iets inviel. Vlug, doch zorgvuldig mikkend, schoot hij het paard, juist achter het oor. Op zulk een korten afstand was het bepaald onmogelijk zijn doel te mis sen en bij den knal van het geweer zonk de kop van het paard in den mist weg. Toen stond hij op. „Als je je beweegt, Sanders," riep hij hem toe, „dan schiet ik maar dan op joul" Maar nog voordot hij de woorden geuit had, was de bok al verlaten. Met verwonderlijke vlugheid had deze zich er van den anderen kant af laten glijden, en toen Geoffrey hem onduidelijk door de mist heen zag, was hij reeds een paar meters van hem verwijderd en, terwijl hij nog even draalde, met een tweede patroon reeds in de hand, was Sanders ver dwenen, waarop Geoffrey het geweer ladende naar het rijtuig toesnelde. Het étui, hetzelfde, dat, daar was geen twijfel aan, hij nog geen tien minuten geleden in mr. Francis' handen gezien had, en dat hij Sanders op den bok had zien slingeren, was ook verdwenen. Dat ziende, rende hij zoo hard als hij maar loopen durfde, de verdwenen gedaante achter na. Daar hoorde hij aan zijn rechterkant het geknars van grint, en liep dien kant uit, reeds geheel verbijsterd door die trilde jacht in den mist; een volgend oogenblik meende hij te hooren ritselen in de struiken, links von zich en keerde toen dien kant weer uit; en toen, toen hoorde hij buiten allen twijfel zijn eigen naam roepen. Daarop stond hij stil. „Wie is daar?" riep hij. „Ik, mijnheer, Jim," zeide een onverstoor baar kalme stem vlak bij hem. „Ha 1 Is Harry is Lord Voil in veiligheid?" rJo, mijnheer, alles is in orde. De dokter heeft mij hierheen gezonden, om te zien of ik u mischien ook helpen kon." Nog voor dat Geoffrey kon entwoorden, klonk er een rouwe kreet in de duisternis, ge volgd door het geluid van een plons in het water. „Alle duivclsl Wat is dat?" riep Jim nu toch ook verschrikt uit. „Het zou mij niets verwonderen $ls dat Sanders was," zeide Geoffrey. „Ga mee neer het meer, Jim. God moge het ons vergeven, dat wij willen beproeven den dqivel te red den I Ik ben benieuwd of hij kan zwemmen." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1